Iz:29:1 Οὐαὶ πόλις Αριηλ, ἣν Δαυιδ ἐπολέμησεν· συναγάγετε γενήματα ἐνιαυτὸν ἐπ’ ἐνιαυτόν, φάγεσθε γὰρ σὺν Μωαβ.
Iz:29:1 Alas for the city of Ariel, which David besieged. Gather ye fruits year by year; eat ye, for ye shall eat with Moab. (Isaiah 29:1 Brenton)
Iz:29:1 Ach, Arielu, Arielu, miasto, gdzie obozował Dawid! Dodajcie rok do roku, święta niech biegną swym cyklem! (Iz 29:1 BT_4)
Iz:29:1 Οὐαὶ πόλις Αριηλ, ἣν Δαυιδ ἐπολέμησεν· συναγάγετε γενήματα ἐνιαυτὸν ἐπ’ ἐνιαυτόν, φάγεσθε γὰρ σὺν Μωαβ.
Iz:29:1 οὐαί πόλις, -εως, ἡ   ὅς ἥ ὅ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) γένημα[τ], -ατος, τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐπί ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) γάρ σύν  
Iz:29:1 Nieszczęście Miasto Kto/, który/, który David By walczyć z wojną By zbierać się razem Owocu owoc z Rok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rok By jeść Dla odtąd, jak Razem z/włączając (+dat)
Iz:29:1 *ou)ai\ po/lis *ariEl, E(\n *dauid e)pole/mEsen· sunaga/gete genE/mata e)niauto\n e)p’ e)niauto/n, fa/gesTe ga\r su\n *mOab.
Iz:29:1 uai polis ariEl, hEn dauid epolemEsen· synagagete genEmata eniauton ep’ eniauton, fagesTe gar syn mOab.
Iz:29:1 I N3I_NSF N_NSF RR_ASF N_NSM VAI_AAI3S VB_AAD2P N3M_APN N2_ASM P N2_ASM VF_FMI2P x P N_DSM
Iz:29:1 woe city ć who/whom/which David to fight war to gather together fruit fruit of year upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing year to eat for since, as together with/including (+dat) ć
Iz:29:1 woe city (nom)   who/whom/which (acc) David (indecl) he/she/it-FIGHT-ed do-GATHER TOGETHER-you(pl)! fruits (nom|acc|voc) year (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) year (acc) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! for together with/including (+dat)  
Iz:29:1 Iz_29:1_1 Iz_29:1_2 Iz_29:1_3 Iz_29:1_4 Iz_29:1_5 Iz_29:1_6 Iz_29:1_7 Iz_29:1_8 Iz_29:1_9 Iz_29:1_10 Iz_29:1_11 Iz_29:1_12 Iz_29:1_13 Iz_29:1_14 Iz_29:1_15
Iz:29:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:2 ἐκθλίψω γὰρ Αριηλ, καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ πλοῦτος ἐμοί.
Iz:29:2 For I will grievously afflict Ariel: and her strength and her wealth shall be mine. (Isaiah 29:2 Brenton)
Iz:29:2 Wówczas ucisnę Ariela: nastanie żałość i wzdychanie. Ty będziesz dla mnie jakby Arielem: (Iz 29:2 BT_4)
Iz:29:2 ἐκθλίψω γὰρ Αριηλ, καὶ ἔσται αὐτῆς ἰσχὺς καὶ τὸ πλοῦτος ἐμοί.
Iz:29:2   γάρ   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Iz:29:2 Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Siła I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość Ja; mój/mój
Iz:29:2 e)kTli/PSO ga\r *ariEl, kai\ e)/stai au)tE=s E( i)sCHu\s kai\ to\ plou=tos e)moi/.
Iz:29:2 ekTliPSO gar ariEl, kai estai autEs hE isCHys kai to plutos emoi.
Iz:29:2 VF_FAI1S x N_ASF C VF_FMI3S RD_GSF RA_NSF N3_NSF C RA_NSN N2_NSN RP_DS
Iz:29:2 ć for since, as ć and also, even, namely to be he/she/it/same the strength and also, even, namely the wealth/abundance I; my/mine
Iz:29:2   for   and he/she/it-will-be her/it/same (gen) the (nom) strength (nom) and the (nom|acc) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Iz:29:2 Iz_29:2_1 Iz_29:2_2 Iz_29:2_3 Iz_29:2_4 Iz_29:2_5 Iz_29:2_6 Iz_29:2_7 Iz_29:2_8 Iz_29:2_9 Iz_29:2_10 Iz_29:2_11 Iz_29:2_12
Iz:29:2 x x x x x x x x x x x x
Iz:29:3 καὶ κυκλώσω ὡς Δαυιδ ἐπὶ σὲ καὶ βαλῶ περὶ σὲ χάρακα καὶ θήσω περὶ σὲ πύργους,
Iz:29:3 And I will compass thee about like David, and will raise a mound about thee, and set up towers round thee. (Isaiah 29:3 Brenton)
Iz:29:3 jak Dawid rozłożę obóz przeciw tobie, otoczę cię szańcami, wzniosę przeciw tobie oblężnicze wieże. (Iz 29:3 BT_4)
Iz:29:3 καὶ κυκλώσω ὡς Δαυιδ ἐπὶ σὲ καὶ βαλῶ περὶ σὲ χάρακα καὶ θήσω περὶ σὲ πύργους,
Iz:29:3 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χάραξ, -ακος, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πύργος, -ου, ὁ
Iz:29:3 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Jak/jak David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rzucać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Wieża
Iz:29:3 kai\ kuklO/sO O(s *dauid e)pi\ se\ kai\ balO= peri\ se\ CHa/raka kai\ TE/sO peri\ se\ pu/rgous,
Iz:29:3 kai kyklOsO hOs dauid epi se kai balO peri se CHaraka kai TEsO peri se pyrgus,
Iz:29:3 C VF_FAI1S D N_ASM P RP_AS C VF2_FAI1S P RP_AS N3G_ASN C VF_FAI1S P RP_AS N2_APM
Iz:29:3 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle as/like David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to throw about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) tower
Iz:29:3 and I-will-ENCIRCLE, I-should-ENCIRCLE as/like David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-THROW, I-should-THROW about (+acc,+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) stake (acc) and I-will-PLACE, I-should-PLACE about (+acc,+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) towers (acc)
Iz:29:3 Iz_29:3_1 Iz_29:3_2 Iz_29:3_3 Iz_29:3_4 Iz_29:3_5 Iz_29:3_6 Iz_29:3_7 Iz_29:3_8 Iz_29:3_9 Iz_29:3_10 Iz_29:3_11 Iz_29:3_12 Iz_29:3_13 Iz_29:3_14 Iz_29:3_15 Iz_29:3_16
Iz:29:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:4 καὶ ταπεινωθήσονται οἱ λόγοι σου εἰς τὴν γῆν, καὶ εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου δύσονται· καὶ ἔσται ὡς οἱ φωνοῦντες ἐκ τῆς γῆς ἡ φωνή σου, καὶ πρὸς τὸ ἔδαφος ἡ φωνή σου ἀσθενήσει.
Iz:29:4 And thy words shall be brought down to the earth, and thy words shall sink down to the earth, and thy voice shall be as they that speak out of the earth, and thy voice shall be lowered to the ground. (Isaiah 29:4 Brenton)
Iz:29:4 Wtedy pokornie z ziemi mówić będziesz i z prochu wyjdą twe słowa stłumione; twój głos jakby upiora dobędzie się z ziemi, a mowa twa z prochu wyda się piszczeniem. (Iz 29:4 BT_4)
Iz:29:4 καὶ ταπεινωθήσονται οἱ λόγοι σου εἰς τὴν γῆν, καὶ εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου δύσονται· καὶ ἔσται ὡς οἱ φωνοῦντες ἐκ τῆς γῆς φωνή σου, καὶ πρὸς τὸ ἔδαφος φωνή σου ἀσθενήσει.
Iz:29:4 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρός ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Iz:29:4 I też, nawet, mianowicie Do niżej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak By brzmieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zakładanie Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) By chorować
Iz:29:4 kai\ tapeinOTE/sontai oi( lo/goi sou ei)s tE\n gE=n, kai\ ei)s tE\n gE=n oi( lo/goi sou du/sontai· kai\ e)/stai O(s oi( fOnou=ntes e)k tE=s gE=s E( fOnE/ sou, kai\ pro\s to\ e)/dafos E( fOnE/ sou a)sTenE/sei.
Iz:29:4 kai tapeinOTEsontai hoi logoi su eis tEn gEn, kai eis tEn gEn hoi logoi su dysontai· kai estai hOs hoi fOnuntes ek tEs gEs hE fOnE su, kai pros to edafos hE fOnE su asTenEsei.
Iz:29:4 C VC_FPI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_ASF N1_ASF C P RA_ASF N1_ASF RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P C VF_FMI3S D RA_NPM V2_PAPNPM P RA_GSF N1_GSF RA_NSF N1_NSF RP_GS C P RA_ASN N3E_ASN RA_NSF N1_NSF RP_GS VF_FAI3S
Iz:29:4 and also, even, namely to lower the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land and also, even, namely into (+acc) the earth/land the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. and also, even, namely to be as/like the to sound out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land the sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the foundation the sound/voice cries you; your/yours(sg) to ail
Iz:29:4 and they-will-be-LOWER-ed the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SET-ed and he/she/it-will-be as/like the (nom) while SOUND-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (nom) sound/voice (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) the (nom) sound/voice (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-AIL, you(sg)-will-be-AIL-ed (classical)
Iz:29:4 Iz_29:4_1 Iz_29:4_2 Iz_29:4_3 Iz_29:4_4 Iz_29:4_5 Iz_29:4_6 Iz_29:4_7 Iz_29:4_8 Iz_29:4_9 Iz_29:4_10 Iz_29:4_11 Iz_29:4_12 Iz_29:4_13 Iz_29:4_14 Iz_29:4_15 Iz_29:4_16 Iz_29:4_17 Iz_29:4_18 Iz_29:4_19 Iz_29:4_20 Iz_29:4_21 Iz_29:4_22 Iz_29:4_23 Iz_29:4_24 Iz_29:4_25 Iz_29:4_26 Iz_29:4_27 Iz_29:4_28 Iz_29:4_29 Iz_29:4_30 Iz_29:4_31 Iz_29:4_32 Iz_29:4_33 Iz_29:4_34 Iz_29:4_35
Iz:29:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:5 καὶ ἔσται ὡς κονιορτὸς ἀπὸ τροχοῦ ὁ πλοῦτος τῶν ἀσεβῶν καὶ ὡς χνοῦς φερόμενος, καὶ ἔσται ὡς στιγμὴ παραχρῆμα
Iz:29:5 But the wealth of the ungodly shall be as dust from a wheel, and the multitude of them that oppress thee as flying chaff, and it shall be suddenly as a moment, (Isaiah 29:5 Brenton)
Iz:29:5 Jak drobny pył będzie twoich wrogów zgraja, i jak rozwiane plewy tłum twoich ciemięzców. A stanie się to nagle, niespodzianie: (Iz 29:5 BT_4)
Iz:29:5 καὶ ἔσται ὡς κονιορτὸς ἀπὸ τροχοῦ πλοῦτος τῶν ἀσεβῶν καὶ ὡς χνοῦς φερόμενος, καὶ ἔσται ὡς στιγμὴ παραχρῆμα
Iz:29:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς κονιορτός, -οῦ, ὁ ἀπό τροχός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί ὡς   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς στιγμή, -ῆς, ἡ παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)
Iz:29:5 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Proch Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koło Bogactwa/obfitość Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Nagłe miejsce, kropka, odrobina, chwilka, chwilka, chwila, podnoszą, zatrzymują się Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili
Iz:29:5 kai\ e)/stai O(s koniorto\s a)po\ troCHou= o( plou=tos tO=n a)sebO=n kai\ O(s CHnou=s fero/menos, kai\ e)/stai O(s stigmE\ paraCHrE=ma
Iz:29:5 kai estai hOs koniortos apo troCHu ho plutos tOn asebOn kai hOs CHnus feromenos, kai estai hOs stigmE paraCHrEma
Iz:29:5 C VF_FMI3S D N2_NSM P N2_GSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM A3H_GPM C D N2_NSM V1_PMPNSM C VF_FMI3S D N1_NSF D
Iz:29:5 and also, even, namely to be as/like dust from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wheel the wealth/abundance the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely as/like ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely to be as/like instant spot, dot, whit, jiff, jiffy, moment, trice, stop forthwith immediate, the present, at the moment
Iz:29:5 and he/she/it-will-be as/like dust (nom) away from (+gen) wheel (gen) the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and as/like   while being-BRING-ed (nom) and he/she/it-will-be as/like instant (nom|voc) forthwith
Iz:29:5 Iz_29:5_1 Iz_29:5_2 Iz_29:5_3 Iz_29:5_4 Iz_29:5_5 Iz_29:5_6 Iz_29:5_7 Iz_29:5_8 Iz_29:5_9 Iz_29:5_10 Iz_29:5_11 Iz_29:5_12 Iz_29:5_13 Iz_29:5_14 Iz_29:5_15 Iz_29:5_16 Iz_29:5_17 Iz_29:5_18 Iz_29:5_19
Iz:29:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:6 παρὰ κυρίου σαβαωθ· ἐπισκοπὴ γὰρ ἔσται μετὰ βροντῆς καὶ σεισμοῦ καὶ φωνῆς μεγάλης, καταιγὶς φερομένη καὶ φλὸξ πυρὸς κατεσθίουσα.
Iz:29:6 from the Lord of Hosts: for there shall be a visitation with thunder, and earthquake, and a loud noise, a rushing tempest, and devouring flame of fire. (Isaiah 29:6 Brenton)
Iz:29:6 zostaniesz nawiedzone przez Pana Zastępów grzmotem, wstrząsami i wielkim hukiem, huraganem, burzą i płomieniami trawiącego ognia. (Iz 29:6 BT_4)
Iz:29:6 παρὰ κυρίου σαβαωθ· ἐπισκοπὴ γὰρ ἔσται μετὰ βροντῆς καὶ σεισμοῦ καὶ φωνῆς μεγάλης, καταιγὶς φερομένη καὶ φλὸξ πυρὸς κατεσθίουσα.
Iz:29:6 παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά βροντή, -ῆς, ἡ καί σεισμός, -οῦ, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -)
Iz:29:6 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Przeoczenie [nadzorowanie] Dla odtąd, jak By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Grzmot I też, nawet, mianowicie Trzęsienie ziemi I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wielki By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Płomień Ogień By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj
Iz:29:6 para\ kuri/ou sabaOT· e)piskopE\ ga\r e)/stai meta\ brontE=s kai\ seismou= kai\ fOnE=s mega/lEs, kataigi\s ferome/nE kai\ flo\X puro\s katesTi/ousa.
Iz:29:6 para kyriu sabaOT· episkopE gar estai meta brontEs kai seismu kai fOnEs megalEs, kataigis feromenE kai floX pyros katesTiusa.
Iz:29:6 P N2_GSM N_G N1_NSF x VF_FMI3S P N1_GSF C N2_GSM C N1_GSF A1_GSF N3D_NSF V1_PMPNSF C N3G_NSF N3_GSN V1_PAPNSF
Iz:29:6 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth oversight [overseeing] for since, as to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing thunder and also, even, namely earthquake and also, even, namely sound/voice cries great ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely flame fire to devour be eaten away, eat away
Iz:29:6 frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth oversight (nom|voc) for he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) thunder (gen) and earthquake (gen) and sound/voice (gen) great ([Adj] gen)   while being-BRING-ed (nom|voc) and flame (nom|voc) fire (gen) while DEVOUR-ing (nom|voc)
Iz:29:6 Iz_29:6_1 Iz_29:6_2 Iz_29:6_3 Iz_29:6_4 Iz_29:6_5 Iz_29:6_6 Iz_29:6_7 Iz_29:6_8 Iz_29:6_9 Iz_29:6_10 Iz_29:6_11 Iz_29:6_12 Iz_29:6_13 Iz_29:6_14 Iz_29:6_15 Iz_29:6_16 Iz_29:6_17 Iz_29:6_18 Iz_29:6_19
Iz:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:7 καὶ ἔσται ὡς ὁ ἐνυπνιαζόμενος ἐν ὕπνῳ ὁ πλοῦτος τῶν ἐθνῶν πάντων, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Αριηλ, καὶ πάντες οἱ στρατευσάμενοι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ’ αὐτὴν καὶ θλίβοντες αὐτήν.
Iz:29:7 And the wealth of all the nations together, as many as have fought against Ariel, and all they that war against Jerusalem, and all who are gathered against her, and they that distress her, shall be as one that dreams in sleep by night. (Isaiah 29:7 Brenton)
Iz:29:7 Jak sen, jak widziadło nocne wyda się zgraja wszystkich narodów, co przeciw Arielowi wojują. Z wszystkimi, co walczą przeciw niemu, z wieżami oblężniczymi i z oblegającymi go stanie się podobnie, (Iz 29:7 BT_4)
Iz:29:7 καὶ ἔσται ὡς ἐνυπνιαζόμενος ἐν ὕπνῳ πλοῦτος τῶν ἐθνῶν πάντων, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Αριηλ, καὶ πάντες οἱ στρατευσάμενοι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ’ αὐτὴν καὶ θλίβοντες αὐτήν.
Iz:29:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ἐν ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον   ἐπί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στρατεύω (στρατευ-, -, στρατευ·σ-, -, -, στρατευ·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:29:7 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak By śnić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij Bogactwa/obfitość Naród [zobacz etniczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wykonywać rolę apostolatu ucznia (z jego ciężkimi obowiązkami i funkcje)Pokrewny biernik (?????????, Stare słowo od, w N.T. tylko tutaj i 2Co 10:3) z ???????? (Drugi osoby pojedynczy średni obecny tryb łączący z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo
Iz:29:7 kai\ e)/stai O(s o( e)nupniaDZo/menos e)n u(/pnO| o( plou=tos tO=n e)TnO=n pa/ntOn, o(/soi e)pestra/teusan e)pi\ *ariEl, kai\ pa/ntes oi( strateusa/menoi e)pi\ *ierousalEm kai\ pa/ntes oi( sunEgme/noi e)p’ au)tE\n kai\ Tli/bontes au)tE/n.
Iz:29:7 kai estai hOs ho enypniaDZomenos en hypnO ho plutos tOn eTnOn pantOn, hosoi epestrateusan epi ariEl, kai pantes hoi strateusamenoi epi ierusalEm kai pantes hoi synEgmenoi ep’ autEn kai Tlibontes autEn.
Iz:29:7 C VF_FMI3S D RA_NSM V1_PMPNSM P N2_DSM RA_NSM N2_NSM RA_GPN N3E_GPN A3_GPN A1_NPM VAI_AAI3P P N_ASF C A3_NPM RA_NPM VA_AMPNPM P N_ASF C A3_NPM RA_NPM VK_XMPNPM P RD_ASF C V1_PAPNPM RD_ASF
Iz:29:7 and also, even, namely to be as/like the to dream in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep the wealth/abundance the nation [see ethnic] every all, each, every, the whole of as much/many as ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to execute the apostolate role of a disciple (with its arduous duties and functions)Cognate accusative (στρατειαν, old word from, in N.T. only here and 2Co 10:3) with στρατευη (second person singular middle present subjunctive of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same
Iz:29:7 and he/she/it-will-be as/like the (nom) while being-DREAM-ed (nom) in/among/by (+dat) sleep (dat) the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) all (gen) as much/many as (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat)   and all (nom|voc) the (nom) upon being-EXECUTE THE APOSTOLATE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and all (nom|voc) the (nom) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and while DISTRESS-ing (nom|voc) her/it/same (acc)
Iz:29:7 Iz_29:7_1 Iz_29:7_2 Iz_29:7_3 Iz_29:7_4 Iz_29:7_5 Iz_29:7_6 Iz_29:7_7 Iz_29:7_8 Iz_29:7_9 Iz_29:7_10 Iz_29:7_11 Iz_29:7_12 Iz_29:7_13 Iz_29:7_14 Iz_29:7_15 Iz_29:7_16 Iz_29:7_17 Iz_29:7_18 Iz_29:7_19 Iz_29:7_20 Iz_29:7_21 Iz_29:7_22 Iz_29:7_23 Iz_29:7_24 Iz_29:7_25 Iz_29:7_26 Iz_29:7_27 Iz_29:7_28 Iz_29:7_29 Iz_29:7_30 Iz_29:7_31
Iz:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:8 καὶ ἔσονται ὡς οἱ ἐν ὕπνῳ πίνοντες καὶ ἔσθοντες, καὶ ἐξαναστάντων μάταιον αὐτῶν τὸ ἐνύπνιον, καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται ὁ διψῶν ὡς πίνων καὶ ἐξαναστὰς ἔτι διψᾷ, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν, οὕτως ἔσται ὁ πλοῦτος πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸ ὄρος Σιων.
Iz:29:8 And as men drink and eat in sleep, and when they have arisen, the dream is vain: and as a thirsty man dreams as if he drank, and having arisen is still thirsty, and his soul has desired in vain: so shall be the wealth of all the nations, as many as have fought against the mount Sion. (Isaiah 29:8 Brenton)
Iz:29:8 jak kiedy ktoś głodny śni, że je, ale się budzi z pustym żołądkiem, i jak gdy ktoś spragniony śni, że pije, lecz budzi się zmęczony i z wyschniętym gardłem, tak będzie ze zgrają wszystkich narodów, idących do boju przeciw górze Syjon. (Iz 29:8 BT_4)
Iz:29:8 καὶ ἔσονται ὡς οἱ ἐν ὕπνῳ πίνοντες καὶ ἔσθοντες, καὶ ἐξαναστάντων μάταιον αὐτῶν τὸ ἐνύπνιον, καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται διψῶν ὡς πίνων καὶ ἐξαναστὰς ἔτι διψᾷ, δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν, οὕτως ἔσται πλοῦτος πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸ ὄρος Σιων.
Iz:29:8 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ἐν ὕπνος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) μάταιος -αία -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ὁ ἡ τό δίψο·ς, -ους, τό; διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὡς πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἔτι διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κενός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον   ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ
Iz:29:8 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij By pić I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy On/ona/to/to samo Sen I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By śnić ???; by pragnąć Jak/jak By pić I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Jeszcze/jeszcze By pragnąć zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Bogactwa/obfitość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Syjon
Iz:29:8 kai\ e)/sontai O(s oi( e)n u(/pnO| pi/nontes kai\ e)/sTontes, kai\ e)Xanasta/ntOn ma/taion au)tO=n to\ e)nu/pnion, kai\ o(\n tro/pon e)nupnia/DZetai o( diPSO=n O(s pi/nOn kai\ e)Xanasta\s e)/ti diPSa=|, E( de\ PSuCHE\ au)tou= ei)s keno\n E)/lpisen, ou(/tOs e)/stai o( plou=tos pa/ntOn tO=n e)TnO=n, o(/soi e)pestra/teusan e)pi\ to\ o)/ros *siOn.
Iz:29:8 kai esontai hOs hoi en hypnO pinontes kai esTontes, kai eXanastantOn mataion autOn to enypnion, kai hon tropon enypniaDZetai ho diPSOn hOs pinOn kai eXanastas eti diPSa, hE de PSyCHE autu eis kenon Elpisen, hutOs estai ho plutos pantOn tOn eTnOn, hosoi epestrateusan epi to oros siOn.
Iz:29:8 C VF_FMI3P D RA_NPM P N2_DSM V1_PAPNPM C V1_PAPNPM C VA_AAPNPM A1A_NSN RD_GPM RA_NSN N2N_NSN C RR_ASM N2_ASM V1_PMI3S RA_NSM V3_PAPNSM D V1_PAPNSM C VH_AAPNSM D V3_PAI3S RA_NSF x N1_NSF RD_GSM P A1_ASM VAI_AAI3S D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM A3_GPN RA_GPN N3E_GPN A1_NPM VAI_AAI3P P RA_ASN N3E_ASN N_ASF
Iz:29:8 and also, even, namely to be as/like the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep to drink and also, even, namely to eat and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless he/she/it/same the dream and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to dream the ???; to thirst as/like to drink and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse yet/still to thirst the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) empty/devoid to hope survive, live through, outlast, outlive thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be the wealth/abundance every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as much/many as ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Zion
Iz:29:8 and they-will-be as/like the (nom) in/among/by (+dat) sleep (dat) while DRINK-ing (nom|voc) and while EAT-ing (nom|voc) and let-them-RAISE UP! (classical), upon RAISE UP-ing (gen) foolish, vain ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-being-DREAM-ed the (nom) ???s (gen); while THIRST-ing (nom, nom|acc|voc, voc) as/like while DRINK-ing (nom) and upon RAISE UP-ing (nom|voc) yet/still he/she/it-is-THIRST-ing, you(sg)-are-being-THIRST-ed, you(sg)-are-being-THIRST-ed (classical), he/she/it-should-be-THIRST-ing, you(sg)-should-be-being-THIRST-ed the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-HOPE-ed thusly/like this he/she/it-will-be the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) nations (gen) as much/many as (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl)
Iz:29:8 Iz_29:8_1 Iz_29:8_2 Iz_29:8_3 Iz_29:8_4 Iz_29:8_5 Iz_29:8_6 Iz_29:8_7 Iz_29:8_8 Iz_29:8_9 Iz_29:8_10 Iz_29:8_11 Iz_29:8_12 Iz_29:8_13 Iz_29:8_14 Iz_29:8_15 Iz_29:8_16 Iz_29:8_17 Iz_29:8_18 Iz_29:8_19 Iz_29:8_20 Iz_29:8_21 Iz_29:8_22 Iz_29:8_23 Iz_29:8_24 Iz_29:8_25 Iz_29:8_26 Iz_29:8_27 Iz_29:8_28 Iz_29:8_29 Iz_29:8_30 Iz_29:8_31 Iz_29:8_32 Iz_29:8_33 Iz_29:8_34 Iz_29:8_35 Iz_29:8_36 Iz_29:8_37 Iz_29:8_38 Iz_29:8_39 Iz_29:8_40 Iz_29:8_41 Iz_29:8_42 Iz_29:8_43 Iz_29:8_44 Iz_29:8_45 Iz_29:8_46 Iz_29:8_47
Iz:29:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:9 ἐκλύθητε καὶ ἔκστητε καὶ κραιπαλήσατε οὐκ ἀπὸ σικερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου·
Iz:29:9 Faint ye, and be amazed, and be overpowered, not with strong drink nor with wine. (Isaiah 29:9 Brenton)
Iz:29:9 Wpadnijcie w osłupienie i trwajcie w nim, zaślepcie się i pozostańcie ślepi, bądźcie pijani, choć nie od wina, zataczajcie się, choć nie pod wpływem sycery. (Iz 29:9 BT_4)
Iz:29:9 ἐκλύθητε καὶ ἔκστητε καὶ κραιπαλήσατε οὐκ ἀπὸ σικερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου·
Iz:29:9 ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό σίκερα, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἀπό οἶνος, -ου, ὁ
Iz:29:9 By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jęczmienia Wino ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino
Iz:29:9 e)klu/TEte kai\ e)/kstEte kai\ kraipalE/sate ou)k a)po\ sikera ou)de\ a)po\ oi)/nou·
Iz:29:9 eklyTEte kai ekstEte kai kraipalEsate uk apo sikera ude apo oinu·
Iz:29:9 VC_APS2P C VH_AAS2P C VA_AAI2P D P N3_ASN C P N2_GSM
Iz:29:9 to give up (be faint) and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Barley Wine οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine
Iz:29:9 be-you(pl)-GIVE-ed-UP!, you(pl)-should-be-GIVE-ed-UP and do-PUT (STandING) OUT OF WITS-you(pl)!, you(pl)-should-PUT (STandING) OUT OF WITS and   not away from (+gen) Barley Wine (nom|voc) neither/nor away from (+gen) wine (gen)
Iz:29:9 Iz_29:9_1 Iz_29:9_2 Iz_29:9_3 Iz_29:9_4 Iz_29:9_5 Iz_29:9_6 Iz_29:9_7 Iz_29:9_8 Iz_29:9_9 Iz_29:9_10 Iz_29:9_11
Iz:29:9 x x x x x x x x x x x
Iz:29:10 ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι κατανύξεως καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, οἱ ὁρῶντες τὰ κρυπτά.
Iz:29:10 For the Lord has made you to drink a spirit of deep sleep; and he shall close their eyes, and the eyes of their prophets and of their rulers, who see secret things. (Isaiah 29:10 Brenton)
Iz:29:10 Bo Pan spuścił na was sen twardy, zawiązał wasze oczy wieszczków i zakrył wasze głowy jasnowidzów. (Iz 29:10 BT_4)
Iz:29:10 ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι κατανύξεως καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, οἱ ὁρῶντες τὰ κρυπτά.
Iz:29:10 ὅτι ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πνεῦμα[τ], -ατος, τό κατά·νυξις, -εως, ἡ καί καμμύω (καμμυ-, καμμυ·σ-, καμμυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κρυπτός -ή -όν
Iz:29:10 Ponieważ/tamto By dawać pić Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zdumienie I też, nawet, mianowicie By mrugać drugi (jak mrugnięcie oka) mrugaj, by zamykać się albo blisko oczy Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prorok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tajny
Iz:29:10 o(/ti pepo/tiken u(ma=s ku/rios pneu/mati katanu/XeOs kai\ kammu/sei tou\s o)fTalmou\s au)tO=n kai\ tO=n profEtO=n au)tO=n kai\ tO=n a)rCHo/ntOn au)tO=n, oi( o(rO=ntes ta\ krupta/.
Iz:29:10 hoti pepotiken hymas kyrios pneumati katanyXeOs kai kammysei tus ofTalmus autOn kai tOn profEtOn autOn kai tOn arCHontOn autOn, hoi horOntes ta krypta.
Iz:29:10 C VX_XAI3S RP_AP N2_NSM N3M_DSN N3I_GSF C VF_FAI3S RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_GPM N1M_GPM RD_GPM C RA_GPM N3_GPM RD_GPM RA_NPM V3_PAPNPM RA_APN A1_APN
Iz:29:10 because/that to give to drink you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. spirit breath, spiritual utterance, wind stupefaction and also, even, namely to wink second (like the wink of an eye) nictitate, to shut or close the eyes the eye he/she/it/same and also, even, namely the prophet he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the secret
Iz:29:10 because/that he/she/it-has-GIVE-ed-TO-DRINK you(pl) (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) spirit (dat) stupefaction (gen) and he/she/it-will-WINK, you(sg)-will-be-WINK-ed (classical) the (acc) eyes (acc) them/same (gen) and the (gen) prophets (gen) them/same (gen) and the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) them/same (gen) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) the (nom|acc) secret ([Adj] nom|acc|voc)
Iz:29:10 Iz_29:10_1 Iz_29:10_2 Iz_29:10_3 Iz_29:10_4 Iz_29:10_5 Iz_29:10_6 Iz_29:10_7 Iz_29:10_8 Iz_29:10_9 Iz_29:10_10 Iz_29:10_11 Iz_29:10_12 Iz_29:10_13 Iz_29:10_14 Iz_29:10_15 Iz_29:10_16 Iz_29:10_17 Iz_29:10_18 Iz_29:10_19 Iz_29:10_20 Iz_29:10_21 Iz_29:10_22 Iz_29:10_23
Iz:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:11 καὶ ἔσονται ὑμῖν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου τούτου, ὃ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμματα λέγοντες Ἀνάγνωθι ταῦτα· καὶ ἐρεῖ Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγισται γάρ.
Iz:29:11 And all these things shall be to you as the words of this sealed book, which if they shall give to a learned man, saying, Read this, he shall then say, I cannot read it, for it is sealed. (Isaiah 29:11 Brenton)
Iz:29:11 Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: «Czytaj ją, prosimy». On zaś odpowiada: «Nie mogę, bo ona jest zapieczętowana». (Iz 29:11 BT_4)
Iz:29:11 καὶ ἔσονται ὑμῖν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου τούτου, ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμματα λέγοντες Ἀνάγνωθι ταῦτα· καὶ ἐρεῖ Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγισται γάρ.
Iz:29:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) γράμμα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) γάρ
Iz:29:11 I też, nawet, mianowicie By być Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka By pieczętować To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać; by wiązać On/ona/to/to samo Ludzki By wiedzieć Tekst By mówić/opowiadaj By czytać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By czytać By pieczętować Dla odtąd, jak
Iz:29:11 kai\ e)/sontai u(mi=n pa/nta ta\ r(E/mata tau=ta O(s oi( lo/goi tou= bibli/ou tou= e)sfragisme/nou tou/tou, o(\ e)a\n dO=sin au)to\ a)nTrO/pO| e)pistame/nO| gra/mmata le/gontes *)ana/gnOTi tau=ta· kai\ e)rei= *ou) du/namai a)nagnO=nai, e)sfra/gistai ga/r.
Iz:29:11 kai esontai hymin panta ta rEmata tauta hOs hoi logoi tu bibliu tu esfragismenu tutu, ho ean dOsin auto anTrOpO epistamenO grammata legontes anagnOTi tauta· kai erei u dynamai anagnOnai, esfragistai gar.
Iz:29:11 C VF_FMI3P RP_DP A3_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_NPN D RA_NPM N2_NPM RA_GSN N2N_GSN RA_GSN VX_XMPGSN RD_GSM RR_NSN C VO_AAS3P RD_ASN N2_DSM V6_PMPDSM N3M_APN V1_PAPNPM VZ_AAD2S RD_APN C VF2_FAI3S D V6_PMI1S VZ_AAN VX_XMI3S x
Iz:29:11 and also, even, namely to be you every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book the to seal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give; to bind he/she/it/same human to know text to say/tell to read this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to able to read to seal for since, as
Iz:29:11 and they-will-be you(pl) (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) as/like the (nom) words (nom|voc) the (gen) book (gen) the (gen) having-been-SEAL-ed (gen) this (gen) who/whom/which (nom|acc) if-ever they-should-GIVE; they-should-be-BIND-ing it/same (nom|acc) human (dat) while being-KNOW-ed (dat) texts (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-READ-you(sg)! these (nom|acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) not I-am-being-ABLE-ed to-READ he/she/it-has-been-SEAL-ed for
Iz:29:11 Iz_29:11_1 Iz_29:11_2 Iz_29:11_3 Iz_29:11_4 Iz_29:11_5 Iz_29:11_6 Iz_29:11_7 Iz_29:11_8 Iz_29:11_9 Iz_29:11_10 Iz_29:11_11 Iz_29:11_12 Iz_29:11_13 Iz_29:11_14 Iz_29:11_15 Iz_29:11_16 Iz_29:11_17 Iz_29:11_18 Iz_29:11_19 Iz_29:11_20 Iz_29:11_21 Iz_29:11_22 Iz_29:11_23 Iz_29:11_24 Iz_29:11_25 Iz_29:11_26 Iz_29:11_27 Iz_29:11_28 Iz_29:11_29 Iz_29:11_30 Iz_29:11_31 Iz_29:11_32
Iz:29:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:12 καὶ δοθήσεται τὸ βιβλίον τοῦτο εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου γράμματα, καὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἀνάγνωθι τοῦτο· καὶ ἐρεῖ Οὐκ ἐπίσταμαι γράμματα.
Iz:29:12 And this book shall be given into the hands of a man that is unlearned, and one shall say to him, Read this; and he shall say, I am not learned. (Isaiah 29:12 Brenton)
Iz:29:12 Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc: «Czytajże to», a on odpowiada: «Nie umiem czytać». (Iz 29:12 BT_4)
Iz:29:12 καὶ δοθήσεται τὸ βιβλίον τοῦτο εἰς χεῖρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου γράμματα, καὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἀνάγνωθι τοῦτο· καὶ ἐρεῖ Οὐκ ἐπίσταμαι γράμματα.
Iz:29:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) γράμμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) γράμμα[τ], -ατος, τό
Iz:29:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ręka Ludzki Nie By wiedzieć Tekst I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By czytać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć Tekst
Iz:29:12 kai\ doTE/setai to\ bibli/on tou=to ei)s CHei=ras a)nTrO/pou mE\ e)pistame/nou gra/mmata, kai\ e)rei= au)tO=| *)ana/gnOTi tou=to· kai\ e)rei= *ou)k e)pi/stamai gra/mmata.
Iz:29:12 kai doTEsetai to biblion tuto eis CHeiras anTrOpu mE epistamenu grammata, kai erei autO anagnOTi tuto· kai erei uk epistamai grammata.
Iz:29:12 C VC_FPI3S RA_NSN N2N_NSN RD_NSN P N3_APF N2_GSM D V6_PMPGSM N3M_APN C VF2_FAI3S RD_DSM VZ_AAD2S RD_ASN C VF2_FAI3S D V6_PMI1S N3M_APN
Iz:29:12 and also, even, namely to give the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hand human not to know text and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to read this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to know text
Iz:29:12 and he/she/it-will-be-GIVE-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) this (nom|acc) into (+acc) hands (acc) human (gen) not while being-KNOW-ed (gen) texts (nom|acc|voc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) him/it/same (dat) do-READ-you(sg)! this (nom|acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) not I-am-being-KNOW-ed texts (nom|acc|voc)
Iz:29:12 Iz_29:12_1 Iz_29:12_2 Iz_29:12_3 Iz_29:12_4 Iz_29:12_5 Iz_29:12_6 Iz_29:12_7 Iz_29:12_8 Iz_29:12_9 Iz_29:12_10 Iz_29:12_11 Iz_29:12_12 Iz_29:12_13 Iz_29:12_14 Iz_29:12_15 Iz_29:12_16 Iz_29:12_17 Iz_29:12_18 Iz_29:12_19 Iz_29:12_20 Iz_29:12_21
Iz:29:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:13 καὶ εἶπεν κύριος Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσίν με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ, μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας.
Iz:29:13 And the Lord has said, This people draw nigh to me with their mouth, and they honour me with their lips, but their heart is far from me: but in vain do they worship me, teaching the commandments and doctrines of men. (Isaiah 29:13 Brenton)
Iz:29:13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, (Iz 29:13 BT_4)
Iz:29:13 Καὶ εἶπεν κύριος Ἐγγίζει μοι λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσίν με, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ, μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας.
Iz:29:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόρρω ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μάτην δέ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἔν·ταλμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί διδασκαλία, -ας, ἡ
Iz:29:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ja Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Warga On/ona/to/to samo By zaszczycać Ja zaś Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Na próżno zaś By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Ja By uczyć Pismo gwarantują Ludzki I też, nawet, mianowicie Nauczanie
Iz:29:13 *kai\ ei)=pen ku/rios *)eggi/DZei moi o( lao\s ou(=tos toi=s CHei/lesin au)tO=n timO=si/n me, E( de\ kardi/a au)tO=n po/rrO a)pe/CHei a)p’ e)mou=, ma/tEn de\ se/bontai/ me dida/skontes e)nta/lmata a)nTrO/pOn kai\ didaskali/as.
Iz:29:13 kai eipen kyrios engiDZei moi ho laos hutos tois CHeilesin autOn timOsin me, hE de kardia autOn porrO apeCHei ap’ emu, matEn de sebontai me didaskontes entalmata anTrOpOn kai didaskalias.
Iz:29:13 C VBI_AAI3S N2_NSM V1_PAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_DPN N3E_DPN RD_GPM V3_PAI3P RP_AS RA_NSF x N1A_NSF RD_GPM D V1_PAI3S P RP_GS D x V1_PMI3P RP_AS V1_PAPNPM N3M_APN N2_GPM C N1A_APF
Iz:29:13 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) I the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lip he/she/it/same to honor I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same ??? to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine in vain δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to revere defer to, respect, I to teach writ warrant human and also, even, namely teaching
Iz:29:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) me (dat) the (nom) people (nom) this (nom) the (dat) lips (dat) them/same (gen) they-are-HONOR-ing, they-should-be-HONOR-ing, while HONOR-ing (dat) me (acc) the (nom) Yet heart (nom|voc) them/same (gen) ??? he/she/it-is-ABSTAIN-ing, you(sg)-are-being-ABSTAIN-ed (classical) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) in vain Yet they-are-being-REVERE-ed me (acc) while TEACH-ing (nom|voc) writings (nom|acc|voc) humans (gen) and teaching (gen), teachings (acc)
Iz:29:13 Iz_29:13_1 Iz_29:13_2 Iz_29:13_3 Iz_29:13_4 Iz_29:13_5 Iz_29:13_6 Iz_29:13_7 Iz_29:13_8 Iz_29:13_9 Iz_29:13_10 Iz_29:13_11 Iz_29:13_12 Iz_29:13_13 Iz_29:13_14 Iz_29:13_15 Iz_29:13_16 Iz_29:13_17 Iz_29:13_18 Iz_29:13_19 Iz_29:13_20 Iz_29:13_21 Iz_29:13_22 Iz_29:13_23 Iz_29:13_24 Iz_29:13_25 Iz_29:13_26 Iz_29:13_27 Iz_29:13_28 Iz_29:13_29 Iz_29:13_30
Iz:29:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:14 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προσθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον καὶ μεταθήσω αὐτοὺς καὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν κρύψω.
Iz:29:14 Therefore behold I will proceed to remove this people, and I will remove them: and I will destroy the wisdom of the wise, and will hide the understanding of the prudent. (Isaiah 29:14 Brenton)
Iz:29:14 dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie. (Iz 29:14 BT_4)
Iz:29:14 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προσθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον καὶ μεταθήσω αὐτοὺς καὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν κρύψω.
Iz:29:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Iz:29:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dodawać do By ruszać się nie na miejscu Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By ruszać się nie na miejscu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Mądry I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja insightful/bystry By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Iz:29:14 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ prosTE/sO tou= metaTei=nai to\n lao\n tou=ton kai\ metaTE/sO au)tou\s kai\ a)polO= tE\n sofi/an tO=n sofO=n kai\ tE\n su/nesin tO=n sunetO=n kru/PSO.
Iz:29:14 dia tuto idu egO prosTEsO tu metaTeinai ton laon tuton kai metaTEsO autus kai apolO tEn sofian tOn sofOn kai tEn synesin tOn synetOn kryPSO.
Iz:29:14 P RD_ASN I RP_NS VF_FAI1S RA_GSN VE_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VF_FAI1S RD_APM C VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_GPM A1_GPM C RA_ASF N3I_ASF RA_GPM A1_GPM VF_FAI1S
Iz:29:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to add to the to move out of place the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to move out of place he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the wise and also, even, namely the insight/discernment the insightful/discerning to hide conceal, skulk
Iz:29:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-MOVE-OUT-OF-PLACE the (acc) people (acc) this (acc) and I-will-MOVE-OUT-OF-PLACE, I-should-MOVE-OUT-OF-PLACE them/same (acc) and I-will-LOSE/DESTROY the (acc) sapience (acc) the (gen) wise ([Adj] gen) and the (acc) insight/discernment (acc) the (gen) insightful/discerning ([Adj] gen) I-will-HIDE, I-should-HIDE
Iz:29:14 Iz_29:14_1 Iz_29:14_2 Iz_29:14_3 Iz_29:14_4 Iz_29:14_5 Iz_29:14_6 Iz_29:14_7 Iz_29:14_8 Iz_29:14_9 Iz_29:14_10 Iz_29:14_11 Iz_29:14_12 Iz_29:14_13 Iz_29:14_14 Iz_29:14_15 Iz_29:14_16 Iz_29:14_17 Iz_29:14_18 Iz_29:14_19 Iz_29:14_20 Iz_29:14_21 Iz_29:14_22 Iz_29:14_23 Iz_29:14_24 Iz_29:14_25
Iz:29:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:15 οὐαὶ οἱ βαθέως βουλὴν ποιοῦντες καὶ οὐ διὰ κυρίου· οὐαὶ οἱ ἐν κρυφῇ βουλὴν ποιοῦντες καὶ ἔσται ἐν σκότει τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν Τίς ἡμᾶς ἑώρακεν καὶ τίς ἡμᾶς γνώσεται ἢ ἃ ἡμεῖς ποιοῦμεν;
Iz:29:15 Woe to them that deepen their counsel, and not by the Lord. Woe to them that take secret counsel, and whose works are in darkness, and they say, Who has seen us? and who shall know us, or what we do? (Isaiah 29:15 Brenton)
Iz:29:15 Biada tym, którzy się kryją przed Panem, aby zataić swe zamysły, których czyny osnute są cieniem i którzy mówią: «Kto nas zobaczy i kto nas pozna?» (Iz 29:15 BT_4)
Iz:29:15 οὐαὶ οἱ βαθέως βουλὴν ποιοῦντες καὶ οὐ διὰ κυρίου· οὐαὶ οἱ ἐν κρυφῇ βουλὴν ποιοῦντες καὶ ἔσται ἐν σκότει τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν Τίς ἡμᾶς ἑώρακεν καὶ τίς ἡμᾶς γνώσεται ἡμεῖς ποιοῦμεν;
Iz:29:15 οὐαί ὁ ἡ τό βαθέως [LXX]; βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως βουλή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐαί ὁ ἡ τό ἐν κρυφῇ βουλή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σκότο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἤ[1] ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:29:15 Nieszczęście ???; głęboko Planu/zamiar By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieszczęście W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W tajemnicy Planu/zamiar By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Albo Kto/, który/, który Ja By czynić/rób
Iz:29:15 ou)ai\ oi( baTe/Os boulE\n poiou=ntes kai\ ou) dia\ kuri/ou· ou)ai\ oi( e)n krufE=| boulE\n poiou=ntes kai\ e)/stai e)n sko/tei ta\ e)/rga au)tO=n kai\ e)rou=sin *ti/s E(ma=s e(O/raken kai\ ti/s E(ma=s gnO/setai E)\ a(/ E(mei=s poiou=men;
Iz:29:15 uai hoi baTeOs bulEn poiuntes kai u dia kyriu· uai hoi en kryfE bulEn poiuntes kai estai en skotei ta erga autOn kai erusin tis hEmas heOraken kai tis hEmas gnOsetai E ha hEmeis poiumen;
Iz:29:15 I RA_NPM D N1_ASF V2_PAPNPM C D P N2_GSM I RA_NPM P D N1_ASF V2_PAPNPM C VF_FMI3S P N3E_DSM RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C VF2_FAI3P RI_NSM RP_AP VX_XAI3S C RI_NSM RP_AP VF_FMI3S C RR_APN RP_NP V2_PAI1P
Iz:29:15 woe the ???; deep plan/intention to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. woe the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among in secret plan/intention to do/make and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness the work he/she/it/same and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to know i.e. recognize. or who/whom/which I to do/make
Iz:29:15 woe the (nom) ???; deep ([Adj] gen) plan/intention (acc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) and not because of (+acc), through (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) woe the (nom) in/among/by (+dat) in secret plan/intention (acc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) darkness (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) who/what/why (nom) us (acc) he/she/it-has-SEE-ed and who/what/why (nom) us (acc) he/she/it-will-be-KNOW-ed or who/whom/which (nom|acc) we (nom) we-are-DO/MAKE-ing
Iz:29:15 Iz_29:15_1 Iz_29:15_2 Iz_29:15_3 Iz_29:15_4 Iz_29:15_5 Iz_29:15_6 Iz_29:15_7 Iz_29:15_8 Iz_29:15_9 Iz_29:15_10 Iz_29:15_11 Iz_29:15_12 Iz_29:15_13 Iz_29:15_14 Iz_29:15_15 Iz_29:15_16 Iz_29:15_17 Iz_29:15_18 Iz_29:15_19 Iz_29:15_20 Iz_29:15_21 Iz_29:15_22 Iz_29:15_23 Iz_29:15_24 Iz_29:15_25 Iz_29:15_26 Iz_29:15_27 Iz_29:15_28 Iz_29:15_29 Iz_29:15_30 Iz_29:15_31 Iz_29:15_32 Iz_29:15_33 Iz_29:15_34 Iz_29:15_35
Iz:29:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:16 οὐχ ὡς ὁ πηλὸς τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Οὐ σύ με ἔπλασας; ἢ τὸ ποίημα τῷ ποιήσαντι Οὐ συνετῶς με ἐποίησας;
Iz:29:16 Shall ye not be counted as clay of the potter? Shall the thing formed say to him that formed it, Thou didst not form me? or the work to the maker, Thou hast not made me wisely? (Isaiah 29:16 Brenton)
Iz:29:16 O co za przewrotność! Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: «Nie uczynił mnie», i garnek rzec o tym, co go ulepił: «Nie ma rozumu?» (Iz 29:16 BT_4)
Iz:29:16 οὐχ ὡς πηλὸς τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Οὐ σύ με ἔπλασας; τὸ ποίημα τῷ ποιήσαντι Οὐ συνετῶς με ἐποίησας;
Iz:29:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό πηλός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κεραμεύς, -έως, ὁ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πλάσμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:29:16 ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Glina Garncarz Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Nie By mówić/opowiadaj Kształtowana rzecz, obraz, figura By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] ??? Przed przydechem mocnym Ty Ja By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Albo Praca By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym Ja By czynić/rób
Iz:29:16 ou)CH O(s o( pElo\s tou= kerame/Os logisTE/sesTe; mE\ e)rei= to\ pla/sma tO=| pla/santi *ou) su/ me e)/plasas; E)\ to\ poi/Ema tO=| poiE/santi *ou) sunetO=s me e)poi/Esas;
Iz:29:16 uCH hOs ho pElos tu kerameOs logisTEsesTe; mE erei to plasma tO plasanti u sy me eplasas; E to poiEma tO poiEsanti u synetOs me epoiEsas;
Iz:29:16 D D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM VS_FPI2P D VF2_FAI3S RA_NSN N3N_NSN RA_DSM VA_AAPDSM D RP_NS RP_AS VAI_AAI2S C RA_NSN N3M_NSN RA_DSM VA_AAPDSM D D RP_AS VAI_AAI2S
Iz:29:16 οὐχ before rough breathing as/like the clay the potter to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks not to say/tell the formed thing, image, figure the to mold [see plastic] οὐχ before rough breathing you I to mold [see plastic] or the work the to do/make οὐχ before rough breathing ć I to do/make
Iz:29:16 not as/like the (nom) clay (nom) the (gen) potter (gen) you(pl)-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed not he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (nom|acc) formed thing, image, figure (nom|acc|voc) the (dat) upon MOLD-ing (dat) not you(sg) (nom) me (acc) you(sg)-MOLD-ed or the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) not   me (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed
Iz:29:16 Iz_29:16_1 Iz_29:16_2 Iz_29:16_3 Iz_29:16_4 Iz_29:16_5 Iz_29:16_6 Iz_29:16_7 Iz_29:16_8 Iz_29:16_9 Iz_29:16_10 Iz_29:16_11 Iz_29:16_12 Iz_29:16_13 Iz_29:16_14 Iz_29:16_15 Iz_29:16_16 Iz_29:16_17 Iz_29:16_18 Iz_29:16_19 Iz_29:16_20 Iz_29:16_21 Iz_29:16_22 Iz_29:16_23 Iz_29:16_24 Iz_29:16_25 Iz_29:16_26
Iz:29:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:17 οὐκέτι μικρὸν καὶ μετατεθήσεται ὁ Λίβανος ὡς τὸ ὄρος τὸ Χερμελ καὶ τὸ ὄρος τὸ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται;
Iz:29:17 Is it not yet a little while, and Libanus shall be changed as the mountains of Chermel, and Chermel shall be reckoned as a forest? (Isaiah 29:17 Brenton)
Iz:29:17 Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? (Iz 29:17 BT_4)
Iz:29:17 οὐκέτι μικρὸν καὶ μετατεθήσεται Λίβανος ὡς τὸ ὄρος τὸ Χερμελ καὶ τὸ ὄρος τὸ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται;
Iz:29:17 οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μικρός -ά -όν καί μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὡς ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   εἰς[1]   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Iz:29:17 Już nie Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie By ruszać się nie na miejscu Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Jak/jak Wchodź I też, nawet, mianowicie Wchodź Do (+przyspieszenie) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Iz:29:17 ou)ke/ti mikro\n kai\ metateTE/setai o( *li/banos O(s to\ o)/ros to\ *CHermel kai\ to\ o)/ros to\ *CHermel ei)s drumo\n logisTE/setai;
Iz:29:17 uketi mikron kai metateTEsetai ho libanos hOs to oros to CHermel kai to oros to CHermel eis drymon logisTEsetai;
Iz:29:17 D A1A_ASM C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM D RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_ASN C RA_NSN N3E_NSN RA_NSN N_NSN P N2_ASM VS_FPI3S
Iz:29:17 no longer small [see micro] and also, even, namely to move out of place the frankincense; incense white gum, also Lebanon as/like the mount the ć and also, even, namely the mount the ć into (+acc) ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Iz:29:17 no longer small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE the (nom) frankincense (nom); incense (nom) as/like the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   into (+acc)   he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed
Iz:29:17 Iz_29:17_1 Iz_29:17_2 Iz_29:17_3 Iz_29:17_4 Iz_29:17_5 Iz_29:17_6 Iz_29:17_7 Iz_29:17_8 Iz_29:17_9 Iz_29:17_10 Iz_29:17_11 Iz_29:17_12 Iz_29:17_13 Iz_29:17_14 Iz_29:17_15 Iz_29:17_16 Iz_29:17_17 Iz_29:17_18 Iz_29:17_19
Iz:29:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:18 καὶ ἀκούσονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου, καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ ὀφθαλμοὶ τυφλῶν βλέψονται·
Iz:29:18 And in that day the deaf shall hear the words of the book, and they that are in darkness, and they that are in mist: the eyes of the blind shall see, (Isaiah 29:18 Brenton)
Iz:29:18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. (Iz 29:18 BT_4)
Iz:29:18 καὶ ἀκούσονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου, καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ ὀφθαλμοὶ τυφλῶν βλέψονται·
Iz:29:18 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο κωφός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὁμίχλη, -ης, ἡ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Iz:29:18 I też, nawet, mianowicie By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Głuchy/głuchoniemy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mgły/mgła Oko Ślepy; by oślepiać By widzieć
Iz:29:18 kai\ a)kou/sontai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kOfoi\ lo/gous bibli/ou, kai\ oi( e)n tO=| sko/tei kai\ oi( e)n tE=| o(mi/CHlE| o)fTalmoi\ tuflO=n ble/PSontai·
Iz:29:18 kai akusontai en tE hEmera ekeinE kOfoi logus bibliu, kai hoi en tO skotei kai hoi en tE homiCHlE ofTalmoi tyflOn blePSontai·
Iz:29:18 C VF_FMI3P P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF A1_NPM N2_APM N2N_GSN C RA_NPM P RA_DSM N3E_DSM C RA_NPM P RA_DSF N1_DSF N2_NPM A1_GPM VF_FMI3P
Iz:29:18 and also, even, namely to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that deaf/deaf-mute word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. book and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mist/fog eye blind; to blind to see
Iz:29:18 and they-will-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) deaf/deaf-mute ([Adj] nom|voc) words (acc) book (gen) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mist/fog (dat) eyes (nom|voc) blind ([Adj] gen); while BLIND-ing (nom) they-will-be-SEE-ed
Iz:29:18 Iz_29:18_1 Iz_29:18_2 Iz_29:18_3 Iz_29:18_4 Iz_29:18_5 Iz_29:18_6 Iz_29:18_7 Iz_29:18_8 Iz_29:18_9 Iz_29:18_10 Iz_29:18_11 Iz_29:18_12 Iz_29:18_13 Iz_29:18_14 Iz_29:18_15 Iz_29:18_16 Iz_29:18_17 Iz_29:18_18 Iz_29:18_19 Iz_29:18_20 Iz_29:18_21 Iz_29:18_22
Iz:29:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:19 καὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ κύριον ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.
Iz:29:19 and the poor shall rejoice with joy because of the Lord, and they that had no hope among men shall be filled with joy. (Isaiah 29:19 Brenton)
Iz:29:19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, (Iz 29:19 BT_4)
Iz:29:19 καὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ κύριον ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.
Iz:29:19 καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) πτωχός -ή -όν διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀπ·ελπίζω (απ+ελπιζ-, -, απ+ελπι·σ-, -, απ+ηλπισ-, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:29:19 I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Biedny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzki By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Wesołość
Iz:29:19 kai\ a)gallia/sontai ptOCHoi\ dia\ ku/rion e)n eu)frosu/nE|, kai\ oi( a)pElpisme/noi tO=n a)nTrO/pOn e)mplEsTE/sontai eu)frosu/nEs.
Iz:29:19 kai agalliasontai ptOCHoi dia kyrion en eufrosynE, kai hoi apElpismenoi tOn anTrOpOn emplEsTEsontai eufrosynEs.
Iz:29:19 C VF_FMI3P N2_NPM P N2_ASM P N1_DSF C RA_NPM VAI_AMPNPM RA_GPM N2_GPM VS_FPI3P N1_GSF
Iz:29:19 and also, even, namely to exult (glad, great joy) poor because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness and also, even, namely the to ??? the human to satisfy fill up cheerfulness
Iz:29:19 and they-will-be-EXULT-ed poor ([Adj] nom|voc) because of (+acc), through (+gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) and the (nom) having-been-???-ed (nom|voc) the (gen) humans (gen) they-will-be-SATISFY-ed cheerfulness (gen)
Iz:29:19 Iz_29:19_1 Iz_29:19_2 Iz_29:19_3 Iz_29:19_4 Iz_29:19_5 Iz_29:19_6 Iz_29:19_7 Iz_29:19_8 Iz_29:19_9 Iz_29:19_10 Iz_29:19_11 Iz_29:19_12 Iz_29:19_13 Iz_29:19_14
Iz:29:19 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:20 ἐξέλιπεν ἄνομος, καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος, καὶ ἐξωλεθρεύθησαν οἱ ἀνομοῦντες ἐπὶ κακίᾳ
Iz:29:20 The lawless man has come to nought, and the proud man has perished, and they that transgress mischievously have been utterly destroyed: (Isaiah 29:20 Brenton)
Iz:29:20 bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: (Iz 29:20 BT_4)
Iz:29:20 ἐξέλιπεν ἄνομος, καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος, καὶ ἐξωλεθρεύθησαν οἱ ἀνομοῦντες ἐπὶ κακίᾳ
Iz:29:20 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἄ·νομος -ον καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὑπερή·φανος -ον καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί κακία, -ας, ἡ
Iz:29:20 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dumny I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość
Iz:29:20 e)Xe/lipen a)/nomos, kai\ a)pO/leto u(perE/fanos, kai\ e)XOleTreu/TEsan oi( a)nomou=ntes e)pi\ kaki/a|
Iz:29:20 eXelipen anomos, kai apOleto hyperEfanos, kai eXOleTreuTEsan hoi anomuntes epi kakia
Iz:29:20 VBI_AAI3S A1B_NSM C VBI_AMI3S A1B_NSM C VCI_API3P RA_NPM VF2_FAPNPM P N1A_DSF
Iz:29:20 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) outside the law and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing proud and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing evil evil, malice
Iz:29:20 he/she/it-FAIL-ed outside the law ([Adj] nom) and he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed proud ([Adj] nom) and they-were-DESTROY UTTERLY-ed the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) evil (dat)
Iz:29:20 Iz_29:20_1 Iz_29:20_2 Iz_29:20_3 Iz_29:20_4 Iz_29:20_5 Iz_29:20_6 Iz_29:20_7 Iz_29:20_8 Iz_29:20_9 Iz_29:20_10 Iz_29:20_11
Iz:29:20 x x x x x x x x x x x
Iz:29:21 καὶ οἱ ποιοῦντες ἁμαρτεῖν ἀνθρώπους ἐν λόγῳ· πάντας δὲ τοὺς ἐλέγχοντας ἐν πύλαις πρόσκομμα θήσουσιν καὶ ἐπλαγίασαν ἐν ἀδίκοις δίκαιον.
Iz:29:21 and they that cause men to sin by a word: and men shall make all that reprove in the gates an offence, because they have unjustly turned aside the righteous. (Isaiah 29:21 Brenton)
Iz:29:21 którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. (Iz 29:21 BT_4)
Iz:29:21 καὶ οἱ ποιοῦντες ἁμαρτεῖν ἀνθρώπους ἐν λόγῳ· πάντας δὲ τοὺς ἐλέγχοντας ἐν πύλαις πρόσκομμα θήσουσιν καὶ ἐπλαγίασαν ἐν ἀδίκοις δίκαιον.
Iz:29:21 καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν λόγος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί   ἐν ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) δίκαιος -αία -ον
Iz:29:21 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By grzeszyć Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Potykanie się By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Właśnie prawy, właśnie
Iz:29:21 kai\ oi( poiou=ntes a(martei=n a)nTrO/pous e)n lo/gO|· pa/ntas de\ tou\s e)le/gCHontas e)n pu/lais pro/skomma TE/sousin kai\ e)plagi/asan e)n a)di/kois di/kaion.
Iz:29:21 kai hoi poiuntes hamartein anTrOpus en logO· pantas de tus elenCHontas en pylais proskomma TEsusin kai eplagiasan en adikois dikaion.
Iz:29:21 C RA_NPM V2_PAPNPM VB_AAN N2_APM P N2_DSM A3_APM x RA_APM V1_PAPAPM P N1_DPF N3M_ASN VF_FAI3P C VAI_AAI3P P A1B_DPM A1A_ASM
Iz:29:21 and also, even, namely the to do/make to sin human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate stumbling to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among unjust; to harm/do wrong to just righteous, just
Iz:29:21 and the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) to-SIN humans (acc) in/among/by (+dat) word (dat) all (acc) Yet the (acc) while REPROVE-ing (acc) in/among/by (+dat) gates (dat) stumbling (nom|acc|voc) they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) and   in/among/by (+dat) unjust ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-WRONG-ing (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:29:21 Iz_29:21_1 Iz_29:21_2 Iz_29:21_3 Iz_29:21_4 Iz_29:21_5 Iz_29:21_6 Iz_29:21_7 Iz_29:21_8 Iz_29:21_9 Iz_29:21_10 Iz_29:21_11 Iz_29:21_12 Iz_29:21_13 Iz_29:21_14 Iz_29:21_15 Iz_29:21_16 Iz_29:21_17 Iz_29:21_18 Iz_29:21_19 Iz_29:21_20
Iz:29:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:22 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακωβ, ὃν ἀφώρισεν ἐξ Αβρααμ Οὐ νῦν αἰσχυνθήσεται Ιακωβ οὐδὲ νῦν τὸ πρόσωπον μεταβαλεῖ Ισραηλ·
Iz:29:22 Therefore thus saith the Lord concerning the house of Jacob, whom he set apart from Abraam, Jacob shall not now be ashamed, neither shall he now change countenance. (Isaiah 29:22 Brenton)
Iz:29:22 Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, (Iz 29:22 BT_4)
Iz:29:22 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακωβ, ὃν ἀφώρισεν ἐξ Αβρααμ Οὐ νῦν αἰσχυνθήσεται Ιακωβ οὐδὲ νῦν τὸ πρόσωπον μεταβαλεῖ Ισραηλ·
Iz:29:22 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἐκ Ἀβραάμ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νῦν αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) Ἰακώβ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) νῦν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ
Iz:29:22 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Jacob Kto/, który/, który; by być By wykląć ustalony na boku, wyklinać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Abraham ??? Przed przydechem mocnym Teraz By zawstydzać Jacob ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Teraz Twarz By metabolizować Izrael
Iz:29:22 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios e)pi\ to\n oi)=kon *iakOb, o(\n a)fO/risen e)X *abraam *ou) nu=n ai)sCHunTE/setai *iakOb ou)de\ nu=n to\ pro/sOpon metabalei= *israEl·
Iz:29:22 dia tuto tade legei kyrios epi ton oikon iakOb, hon afOrisen eX abraam u nyn aisCHynTEsetai iakOb ude nyn to prosOpon metabalei israEl·
Iz:29:22 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P N_GSM D D VC_FPI3S N_NSM C D RA_ASN N2N_ASN VF2_FAI3S N_GSM
Iz:29:22 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Jacob who/whom/which; to be to excommunicate set apart, unchurch out of (+gen) ἐξ before vowels Abraham οὐχ before rough breathing now to put to shame Jacob οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) now the face to metabolize Israel
Iz:29:22 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Jacob (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-EXCOMMUNICATE-ed out of (+gen) Abraham (indecl) not now he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-SHAME Jacob (indecl) neither/nor now the (nom|acc) face (nom|acc|voc) he/she/it-will-METABOLIZE, you(sg)-will-be-METABOLIZE-ed (classical) Israel (indecl)
Iz:29:22 Iz_29:22_1 Iz_29:22_2 Iz_29:22_3 Iz_29:22_4 Iz_29:22_5 Iz_29:22_6 Iz_29:22_7 Iz_29:22_8 Iz_29:22_9 Iz_29:22_10 Iz_29:22_11 Iz_29:22_12 Iz_29:22_13 Iz_29:22_14 Iz_29:22_15 Iz_29:22_16 Iz_29:22_17 Iz_29:22_18 Iz_29:22_19 Iz_29:22_20 Iz_29:22_21 Iz_29:22_22 Iz_29:22_23
Iz:29:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:23 ἀλλ’ ὅταν ἴδωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ἔργα μου, δι’ ἐμὲ ἁγιάσουσιν τὸ ὄνομά μου καὶ ἁγιάσουσιν τὸν ἅγιον Ιακωβ καὶ τὸν θεὸν τοῦ Ισραηλ φοβηθήσονται.
Iz:29:23 But when their children shall have seen my works, they shall sanctify my name for my sake, and they sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel. (Isaiah 29:23 Brenton)
Iz:29:23 bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela». (Iz 29:23 BT_4)
Iz:29:23 ἀλλ’ ὅταν ἴδωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ἔργα μου, δι’ ἐμὲ ἁγιάσουσιν τὸ ὄνομά μου καὶ ἁγιάσουσιν τὸν ἅγιον Ιακωβ καὶ τὸν θεὸν τοῦ Ισραηλ φοβηθήσονται.
Iz:29:23 ἀλλά ὅταν (ὅτε ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Iz:29:23 Ale Ilekroć By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecko On/ona/to/to samo Praca Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Jacob I też, nawet, mianowicie Bóg  Izrael By bać się
Iz:29:23 a)ll’ o(/tan i)/dOsin ta\ te/kna au)tO=n ta\ e)/rga mou, di’ e)me\ a(gia/sousin to\ o)/noma/ mou kai\ a(gia/sousin to\n a(/gion *iakOb kai\ to\n Teo\n tou= *israEl fobETE/sontai.
Iz:29:23 all’ hotan idOsin ta tekna autOn ta erga mu, di’ eme hagiasusin to onoma mu kai hagiasusin ton hagion iakOb kai ton Teon tu israEl fobETEsontai.
Iz:29:23 C D VB_AAS3P RA_NPN N2N_NPN RD_GPM RA_APN N2N_APN RP_GS P RP_AS VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FAI3P RA_ASM A1A_ASM N_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM VC_FPI3P
Iz:29:23 but whenever to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child he/she/it/same the work I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine to consecrate sanctify, hallow, become holy the name with regard to I and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Jacob and also, even, namely the god [see theology] the Israel to fear
Iz:29:23 but whenever they-should-SEE the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) me (acc); my/mine (voc) they-will-CONSECRATE, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and they-will-CONSECRATE, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (dat) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) Jacob (indecl) and the (acc) god (acc) the (gen) Israel (indecl) they-will-be-FEAR-ed
Iz:29:23 Iz_29:23_1 Iz_29:23_2 Iz_29:23_3 Iz_29:23_4 Iz_29:23_5 Iz_29:23_6 Iz_29:23_7 Iz_29:23_8 Iz_29:23_9 Iz_29:23_10 Iz_29:23_11 Iz_29:23_12 Iz_29:23_13 Iz_29:23_14 Iz_29:23_15 Iz_29:23_16 Iz_29:23_17 Iz_29:23_18 Iz_29:23_19 Iz_29:23_20 Iz_29:23_21 Iz_29:23_22 Iz_29:23_23 Iz_29:23_24 Iz_29:23_25 Iz_29:23_26
Iz:29:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:29:24 καὶ γνώσονται οἱ τῷ πνεύματι πλανώμενοι σύνεσιν, οἱ δὲ γογγύζοντες μαθήσονται ὑπακούειν, καὶ αἱ γλώσσαι αἱ ψελλίζουσαι μαθήσονται λαλεῖν εἰρήνην.
Iz:29:24 And they that erred in spirit shall know understanding, and the murmurers shall learn obedience, and the stammering tongues shall learn to speak peace. (Isaiah 29:24 Brenton)
Iz:29:24 Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie. (Iz 29:24 BT_4)
Iz:29:24 καὶ γνώσονται οἱ τῷ πνεύματι πλανώμενοι σύνεσιν, οἱ δὲ γογγύζοντες μαθήσονται ὑπακούειν, καὶ αἱ γλώσσαι αἱ ψελλίζουσαι μαθήσονται λαλεῖν εἰρήνην.
Iz:29:24 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δέ γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ
Iz:29:24 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Wglądu/orientacja zaś By gderać By uczyć się By być posłusznym I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By uczyć się By mówić Pokój
Iz:29:24 kai\ gnO/sontai oi( tO=| pneu/mati planO/menoi su/nesin, oi( de\ goggu/DZontes maTE/sontai u(pakou/ein, kai\ ai( glO/ssai ai( PSelli/DZousai maTE/sontai lalei=n ei)rE/nEn.
Iz:29:24 kai gnOsontai hoi tO pneumati planOmenoi synesin, hoi de gongyDZontes maTEsontai hypakuein, kai hai glOssai hai PSelliDZusai maTEsontai lalein eirEnEn.
Iz:29:24 C VF_FMI3P RA_NPM RA_DSN N3M_DSN V3_PMPNPM N3I_ASF RA_NPM x V1_PAPNPM VF_FMI3P V1_PAN C RA_NPF N1S_NPF RA_NPF V1_PAPNPF VF_FMI3P V2_PAN N1_ASF
Iz:29:24 and also, even, namely to know i.e. recognize. the the spirit breath, spiritual utterance, wind to wander/cause to stray [see planet] insight/discernment the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grumble to learn to obey and also, even, namely the tongue by metonymy, a language the ć to learn to speak peace
Iz:29:24 and they-will-be-KNOW-ed the (nom) the (dat) spirit (dat) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc) insight/discernment (acc) the (nom) Yet while GRUMBLE-ing (nom|voc) they-will-be-LEARN-ed to-be-OBEY-ing and the (nom) tongues (nom|voc) the (nom)   they-will-be-LEARN-ed to-be-SPEAK-ing peace (acc)
Iz:29:24 Iz_29:24_1 Iz_29:24_2 Iz_29:24_3 Iz_29:24_4 Iz_29:24_5 Iz_29:24_6 Iz_29:24_7 Iz_29:24_8 Iz_29:24_9 Iz_29:24_10 Iz_29:24_11 Iz_29:24_12 Iz_29:24_13 Iz_29:24_14 Iz_29:24_15 Iz_29:24_16 Iz_29:24_17 Iz_29:24_18 Iz_29:24_19 Iz_29:24_20
Iz:29:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x