Iz:49:1 Ἀκούσατέ μου, νῆσοι, καὶ προσέχετε, ἔθνη· διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, λέγει κύριος. ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου
Iz:49:1 Hearken to me, ye islands; and attend, ye Gentiles; after a long time it shall come to pass, saith the Lord: from my mother's womb he has called my name: (Isaiah 49:1 Brenton)
Iz:49:1 Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. (Iz 49:1 BT_4)
Iz:49:1 Ἀκούσατέ μου, νῆσοι, καὶ προσέχετε, ἔθνη· διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, λέγει κύριος. ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου
Iz:49:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νῆσος, -ου, ἡ καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη διά χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ κοιλία, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:49:1 By słyszeć Ja Wyspa I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Naród [zobacz etniczny] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dużo By powodować stać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka Ja By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Ja
Iz:49:1 *)akou/sate/ mou, nE=soi, kai\ prose/CHete, e)/TnE· dia\ CHro/nou pollou= stE/setai, le/gei ku/rios. e)k koili/as mEtro/s mou e)ka/lesen to\ o)/noma/ mou
Iz:49:1 akusate mu, nEsoi, kai proseCHete, eTnE· dia CHronu pollu stEsetai, legei kyrios. ek koilias mEtros mu ekalesen to onoma mu
Iz:49:1 VA_AAD2P RP_GS N2_NPF C V1_PAD2P N3E_NPN P N2_GSM A1_GSM VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM P N1A_GSF N3_GSF RP_GS VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Iz:49:1 to hear I island and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. nation [see ethnic] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) time – a specific time (specified time) or space of time (a while). much to cause to stand to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother I to call call the name with regard to I
Iz:49:1 do-HEAR-you(pl)! me (gen) islands (nom|voc) and you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! nations (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) time (gen) much (gen) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) mother (gen) me (gen) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen)
Iz:49:1 Iz_49:1_1 Iz_49:1_2 Iz_49:1_3 Iz_49:1_4 Iz_49:1_5 Iz_49:1_6 Iz_49:1_7 Iz_49:1_8 Iz_49:1_9 Iz_49:1_10 Iz_49:1_11 Iz_49:1_12 Iz_49:1_13 Iz_49:1_14 Iz_49:1_15 Iz_49:1_16 Iz_49:1_17 Iz_49:1_18 Iz_49:1_19 Iz_49:1_20
Iz:49:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:2 καὶ ἔθηκεν τὸ στόμα μου ὡσεὶ μάχαιραν ὀξεῖαν καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔκρυψέν με, ἔθηκέν με ὡς βέλος ἐκλεκτὸν καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ ἐσκέπασέν με.
Iz:49:2 and he has made my mouth as a sharp sword, and he has hid me under the shadow of his hand; he has made me as a choice shaft, and he has hid me in his quiver; (Isaiah 49:2 Brenton)
Iz:49:2 Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. (Iz 49:2 BT_4)
Iz:49:2 καὶ ἔθηκεν τὸ στόμα μου ὡσεὶ μάχαιραν ὀξεῖαν καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔκρυψέν με, ἔθηκέν με ὡς βέλος ἐκλεκτὸν καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ ἐσκέπασέν με.
Iz:49:2 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ὑπό ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς βέλο·ς, -ους, τό ἐκ·λεκτός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:49:2 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ust/żołądka por Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie Ręka On/ona/to/to samo By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Jak/jak Żądła strzała Wybierany [zobacz eklektyczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By chronić się Ja
Iz:49:2 kai\ e)/TEken to\ sto/ma mou O(sei\ ma/CHairan o)Xei=an kai\ u(po\ tE\n ske/pEn tE=s CHeiro\s au)tou= e)/kruPSe/n me, e)/TEke/n me O(s be/los e)klekto\n kai\ e)n tE=| fare/tra| au)tou= e)ske/pase/n me.
Iz:49:2 kai eTEken to stoma mu hOsei maCHairan oXeian kai hypo tEn skepEn tEs CHeiros autu ekryPSen me, eTEken me hOs belos eklekton kai en tE faretra autu eskepasen me.
Iz:49:2 C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS x N1A_ASF A3U_ASF C P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3_GSF RD_GSM VAI_AAI3S RP_AS VAI_AAI3S RP_AS D N3E_ASN A1_ASN C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VAI_AAI3S RP_AS
Iz:49:2 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the mouth/maw stoma I like/approximately [as-if]; to push sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the shelter the hand he/she/it/same to hide conceal, skulk I to place lay, put, set, situate, station I as/like dart arrow selected [see eclectic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to shelter I
Iz:49:2 and he/she/it-PLACE-ed the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sacrificial knife (acc) swift ([Adj] acc) and under (+acc), by (+gen) the (acc) shelter (acc) the (gen) hand (gen) him/it/same (gen) he/she/it-HIDE-ed me (acc) he/she/it-PLACE-ed me (acc) as/like dart (nom|acc|voc) selected ([Adj] acc, nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) he/she/it-SHELTER-ed me (acc)
Iz:49:2 Iz_49:2_1 Iz_49:2_2 Iz_49:2_3 Iz_49:2_4 Iz_49:2_5 Iz_49:2_6 Iz_49:2_7 Iz_49:2_8 Iz_49:2_9 Iz_49:2_10 Iz_49:2_11 Iz_49:2_12 Iz_49:2_13 Iz_49:2_14 Iz_49:2_15 Iz_49:2_16 Iz_49:2_17 Iz_49:2_18 Iz_49:2_19 Iz_49:2_20 Iz_49:2_21 Iz_49:2_22 Iz_49:2_23 Iz_49:2_24 Iz_49:2_25 Iz_49:2_26 Iz_49:2_27 Iz_49:2_28 Iz_49:2_29
Iz:49:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:3 καὶ εἶπέν μοι Δοῦλός μου εἶ σύ, Ισραηλ, καὶ ἐν σοὶ δοξασθήσομαι.
Iz:49:3 and said to me, Thou art my servant, O Israel, and in thee I will be glorified. (Isaiah 49:3 Brenton)
Iz:49:3 I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». (Iz 49:3 BT_4)
Iz:49:3 καὶ εἶπέν μοι Δοῦλός μου εἶ σύ, Ισραηλ, καὶ ἐν σοὶ δοξασθήσομαι.
Iz:49:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Iz:49:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja By iść; by być Ty Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By chwalić/wychwalaj/chwałę
Iz:49:3 kai\ ei)=pe/n moi *dou=lo/s mou ei)= su/, *israEl, kai\ e)n soi\ doXasTE/somai.
Iz:49:3 kai eipen moi dulos mu ei sy, israEl, kai en soi doXasTEsomai.
Iz:49:3 C VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS N_NSM C P RP_DS VS_FPI1S
Iz:49:3 and also, even, namely to say/tell I slave; servile I to go; to be you Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub to glorify/extol/praise
Iz:49:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) slave (nom); servile ([Adj] nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
Iz:49:3 Iz_49:3_1 Iz_49:3_2 Iz_49:3_3 Iz_49:3_4 Iz_49:3_5 Iz_49:3_6 Iz_49:3_7 Iz_49:3_8 Iz_49:3_9 Iz_49:3_10 Iz_49:3_11 Iz_49:3_12
Iz:49:3 x x x x x x x x x x x x
Iz:49:4 καὶ ἐγὼ εἶπα Κενῶς ἐκοπίασα καὶ εἰς μάταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν ἰσχύν μου· διὰ τοῦτο ἡ κρίσις μου παρὰ κυρίῳ, καὶ ὁ πόνος μου ἐναντίον τοῦ θεοῦ μου.
Iz:49:4 Then I said, I have laboured in vain, I have given my strength for vanity and for nothing: therefore is my judgment with the Lord, and my labour before my God. (Isaiah 49:4 Brenton)
Iz:49:4 Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. (Iz 49:4 BT_4)
Iz:49:4 καὶ ἐγὼ εἶπα Κενῶς ἐκοπίασα καὶ εἰς μάταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν ἰσχύν μου· διὰ τοῦτο κρίσις μου παρὰ κυρίῳ, καὶ πόνος μου ἐναντίον τοῦ θεοῦ μου.
Iz:49:4 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κενῶς κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί εἰς[1] μάταιος -αία -ον καί εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:49:4 I też, nawet, mianowicie Ja By mówić/opowiadaj Pusto By trudzić się I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) By dawać Siła Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Praca Ja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Bóg  Ja
Iz:49:4 kai\ e)gO\ ei)=pa *kenO=s e)kopi/asa kai\ ei)s ma/taion kai\ ei)s ou)de\n e)/dOka tE\n i)sCHu/n mou· dia\ tou=to E( kri/sis mou para\ kuri/O|, kai\ o( po/nos mou e)nanti/on tou= Teou= mou.
Iz:49:4 kai egO eipa kenOs ekopiasa kai eis mataion kai eis uden edOka tEn isCHyn mu· dia tuto hE krisis mu para kyriO, kai ho ponos mu enantion tu Teu mu.
Iz:49:4 C RP_NS VAI_AAI1S D VAI_AAI1S C P A1A_ASN C P A3_ASN VAI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_ASN RA_NSF N3I_NSF RP_GS P N2_DSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Iz:49:4 and also, even, namely I to say/tell emptily to toil and also, even, namely into (+acc) foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely into (+acc) not one (nothing, no one) to give the strength I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the labor I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology] I
Iz:49:4 and I (nom) I-SAY/TELL-ed emptily I-TOIL-ed and into (+acc) foolish, vain ([Adj] acc, nom|acc|voc) and into (+acc) not one (nom|acc) I-GIVE-ed the (acc) strength (acc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) judgment (nom) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (nom) labor (nom) me (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) me (gen)
Iz:49:4 Iz_49:4_1 Iz_49:4_2 Iz_49:4_3 Iz_49:4_4 Iz_49:4_5 Iz_49:4_6 Iz_49:4_7 Iz_49:4_8 Iz_49:4_9 Iz_49:4_10 Iz_49:4_11 Iz_49:4_12 Iz_49:4_13 Iz_49:4_14 Iz_49:4_15 Iz_49:4_16 Iz_49:4_17 Iz_49:4_18 Iz_49:4_19 Iz_49:4_20 Iz_49:4_21 Iz_49:4_22 Iz_49:4_23 Iz_49:4_24 Iz_49:4_25 Iz_49:4_26 Iz_49:4_27 Iz_49:4_28 Iz_49:4_29 Iz_49:4_30
Iz:49:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:5 καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος ὁ πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ιακωβ καὶ Ισραηλ πρὸς αὐτόν – συναχθήσομαι καὶ δοξασθήσομαι ἐναντίον κυρίου, καὶ ὁ θεός μου ἔσται μου ἰσχύς –
Iz:49:5 And now, thus saith the Lord that formed me from the womb to be his own servant, to gather Jacob to him and Israel. I shall be gathered and glorified before the Lord, and my God shall be my strength. (Isaiah 49:5 Brenton)
Iz:49:5 2 Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.1 teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. (Iz 49:5 BT_4)
Iz:49:5 καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος πλάσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον ἑαυτῷ τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ιακωβ καὶ Ισραηλ πρὸς αὐτόν συναχθήσομαι καὶ δοξασθήσομαι ἐναντίον κυρίου, καὶ θεός μου ἔσται μου ἰσχύς
Iz:49:5 καί νῦν οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ κοιλία, -ας, ἡ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό   συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰσχύς, -ύος, ἡ  
Iz:49:5 I też, nawet, mianowicie Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Haruj jak niewolnik; niewolniczy Samo /nasz /twój /siebie By zbierać się razem Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo   By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja By być Ja Siła  
Iz:49:5 kai\ nu=n ou(/tOs le/gei ku/rios o( pla/sas me e)k koili/as dou=lon e(autO=| tou= sunagagei=n to\n *iakOb kai\ *israEl pro\s au)to/n sunaCHTE/somai kai\ doXasTE/somai e)nanti/on kuri/ou, kai\ o( Teo/s mou e)/stai mou i)sCHu/s
Iz:49:5 kai nyn hutOs legei kyrios ho plasas me ek koilias dulon heautO tu synagagein ton iakOb kai israEl pros auton synaCHTEsomai kai doXasTEsomai enantion kyriu, kai ho Teos mu estai mu isCHys
Iz:49:5 C D D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS P N1A_GSF N2_ASM RD_DSM RA_GSN VB_AAN RA_ASM N_ASM C N_ASM P RD_ASM VQ_FPI1S C VS_FPI1S P N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S RP_GS N3_NSF
Iz:49:5 and also, even, namely now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to mold [see plastic] I out of (+gen) ἐξ before vowels belly slave; servile self /our-/your-/themselves the to gather together the Jacob and also, even, namely Israel toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same   to gather together and also, even, namely to glorify/extol/praise in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the god [see theology] I to be I strength  
Iz:49:5 and now thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) me (acc) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) self (dat) the (gen) to-GATHER TOGETHER the (acc) Jacob (indecl) and Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   I-will-be-GATHER TOGETHER-ed and I-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) god (nom) me (gen) he/she/it-will-be me (gen) strength (nom)  
Iz:49:5 Iz_49:5_1 Iz_49:5_2 Iz_49:5_3 Iz_49:5_4 Iz_49:5_5 Iz_49:5_6 Iz_49:5_7 Iz_49:5_8 Iz_49:5_9 Iz_49:5_10 Iz_49:5_11 Iz_49:5_12 Iz_49:5_13 Iz_49:5_14 Iz_49:5_15 Iz_49:5_16 Iz_49:5_17 Iz_49:5_18 Iz_49:5_19 Iz_49:5_20 Iz_49:5_21 Iz_49:5_22 Iz_49:5_23 Iz_49:5_24 Iz_49:5_25 Iz_49:5_26 Iz_49:5_27 Iz_49:5_28 Iz_49:5_29 Iz_49:5_30 Iz_49:5_31 Iz_49:5_32 Iz_49:5_33 Iz_49:5_34
Iz:49:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:6 καὶ εἶπέν μοι Μέγα σοί ἐστιν τοῦ κληθῆναί σε παῖδά μου τοῦ στῆσαι τὰς φυλὰς Ιακωβ καὶ τὴν διασπορὰν τοῦ Ισραηλ ἐπιστρέψαι· ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Iz:49:6 And he said to me, It is a great thing for thee to be called my servant, to establish the tribes of Jacob, and to recover the dispersion of Israel: behold, I have given thee for the covenant of a race, for a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation to the end of the earth. (Isaiah 49:6 Brenton)
Iz:49:6 A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi». (Iz 49:6 BT_4)
Iz:49:6 καὶ εἶπέν μοι Μέγα σοί ἐστιν τοῦ κληθῆναί σε παῖδά μου τοῦ στῆσαι τὰς φυλὰς Ιακωβ καὶ τὴν διασπορὰν τοῦ Ισραηλ ἐπιστρέψαι· ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Iz:49:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ γένο·ς, -ους, τό εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:49:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Wielki Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ja By powodować stać Szczep Jacob I też, nawet, mianowicie diaspora Izrael By odwracać się dookoła By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Konwencja Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Naród [zobacz etniczny] By być Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia
Iz:49:6 kai\ ei)=pe/n moi *me/ga soi/ e)stin tou= klETE=nai/ se pai=da/ mou tou= stE=sai ta\s fula\s *iakOb kai\ tE\n diaspora\n tou= *israEl e)pistre/PSai· i)dou\ te/Teika/ se ei)s diaTE/kEn ge/nous ei)s fO=s e)TnO=n tou= ei)=nai/ se ei)s sOtEri/an e(/Os e)sCHa/tou tE=s gE=s.
Iz:49:6 kai eipen moi mega soi estin tu klETEnai se paida mu tu stEsai tas fylas iakOb kai tEn diasporan tu israEl epistrePSai· idu teTeika se eis diaTEkEn genus eis fOs eTnOn tu einai se eis sOtErian heOs esCHatu tEs gEs.
Iz:49:6 C VBI_AAI3S RP_DS A3_NSN RP_DS V9_PAI3S RA_GSN VC_APN RP_AS N3D_ASM RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_APF N1_APF N_GSM C RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N_GSM VA_AAN I VX_XAI1S RP_AS P N1_ASF N3E_GSN P N3T_ASN N3E_GPN RA_GSN V9_PAN RP_AS P N1A_ASF P A1_GSM RA_GSF N1_GSF
Iz:49:6 and also, even, namely to say/tell I great you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be the to call call you; your/yours(sg) child/servant I the to cause to stand the tribe Jacob and also, even, namely the diaspora the Israel to turn around to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) covenant race race, class, kind into (+acc) light nation [see ethnic] the to be you; your/yours(sg) into (+acc) salvation/deliverance until; dawn last the earth/land
Iz:49:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) great ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is the (gen) to-be-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child/servant (acc) me (gen) the (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) the (acc) tribes (acc) Jacob (indecl) and the (acc) diaspora (acc) the (gen) Israel (indecl) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) covenant (acc) race (gen) into (+acc) light (nom|acc|voc) nations (gen) the (gen) to-be you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) salvation/deliverance (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) the (gen) earth/land (gen)
Iz:49:6 Iz_49:6_1 Iz_49:6_2 Iz_49:6_3 Iz_49:6_4 Iz_49:6_5 Iz_49:6_6 Iz_49:6_7 Iz_49:6_8 Iz_49:6_9 Iz_49:6_10 Iz_49:6_11 Iz_49:6_12 Iz_49:6_13 Iz_49:6_14 Iz_49:6_15 Iz_49:6_16 Iz_49:6_17 Iz_49:6_18 Iz_49:6_19 Iz_49:6_20 Iz_49:6_21 Iz_49:6_22 Iz_49:6_23 Iz_49:6_24 Iz_49:6_25 Iz_49:6_26 Iz_49:6_27 Iz_49:6_28 Iz_49:6_29 Iz_49:6_30 Iz_49:6_31 Iz_49:6_32 Iz_49:6_33 Iz_49:6_34 Iz_49:6_35 Iz_49:6_36 Iz_49:6_37 Iz_49:6_38 Iz_49:6_39 Iz_49:6_40
Iz:49:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:7 Οὕτως λέγει κύριος ὁ ῥυσάμενός σε ὁ θεὸς Ισραηλ Ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων· βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν καὶ ἀναστήσονται, ἄρχοντες καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνεκεν κυρίου· ὅτι πιστός ἐστιν ὁ ἅγιος Ισραηλ, καὶ ἐξελεξάμην σε.
Iz:49:7 Thus saith the Lord that delivered thee, the God of Israel, Sanctify him that despises his life, him that is abhorred by the nations that are the servants of princes: kings shall behold him, and princes shall arise, and shall worship him, for the Lord's sake: for the Holy One of Israel is faithful, and I have chosen thee. (Isaiah 49:7 Brenton)
Iz:49:7 Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do wzgardzonego w swej osobie, do budzącego odrazę pogan, do niewolnika przemożnych: «Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego Izraelowego, który cię wybrał». (Iz 49:7 BT_4)
Iz:49:7 Οὕτως λέγει κύριος ῥυσάμενός σε θεὸς Ισραηλ Ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων· βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν καὶ ἀναστήσονται, ἄρχοντες καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνεκεν κυρίου· ὅτι πιστός ἐστιν ἅγιος Ισραηλ, καὶ ἐξελεξάμην σε.
Iz:49:7 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι πιστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:49:7 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Bóg  Izrael By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Władca; by zaczynać się Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Wierny trusthworthy By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael I też, nawet, mianowicie By wybierać Ty; twój/twój(sg)
Iz:49:7 *ou(/tOs le/gei ku/rios o( r(usa/meno/s se o( Teo\s *israEl *(agia/sate to\n fauli/DZonta tE\n PSuCHE\n au)tou= to\n bdelusso/menon u(po\ tO=n e)TnO=n tO=n dou/lOn tO=n a)rCHo/ntOn· basilei=s o)/PSontai au)to\n kai\ a)nastE/sontai, a)/rCHontes kai\ proskunE/sousin au)tO=| e(/neken kuri/ou· o(/ti pisto/s e)stin o( a(/gios *israEl, kai\ e)XeleXa/mEn se.
Iz:49:7 hutOs legei kyrios ho rysamenos se ho Teos israEl agiasate ton fauliDZonta tEn PSyCHEn autu ton bdelyssomenon hypo tOn eTnOn tOn dulOn tOn arCHontOn· basileis oPSontai auton kai anastEsontai, arCHontes kai proskynEsusin autO heneken kyriu· hoti pistos estin ho hagios israEl, kai eXeleXamEn se.
Iz:49:7 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RP_AS RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2P RA_ASM V1_PAPASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM RA_ASM V1_PPPASM P RA_GPN N3E_GPN RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3_GPM N3V_NPM VF_FMI3P RD_ASM C VF_FMI3P N3_NPM C VF_FAI3P RD_DSM P N2_GSM C A1_NSM V9_PAI3S RA_NSM A1A_NSM N_GSM C VAI_AMI1S RP_AS
Iz:49:7 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) the god [see theology] Israel to consecrate sanctify, hallow, become holy the to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the to ??? (abhor, abominable) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the slave; slave girl; servile; to enslave the ruler; to begin king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ruler; to begin and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same owing to for, for the sake of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that faithful trusthworthy to be the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel and also, even, namely to select you; your/yours(sg)
Iz:49:7 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-CONSECRATE-you(pl)! the (acc) while REGARD-ing-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE (acc, nom|acc|voc) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) the (acc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) kings (acc, nom|voc) they-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) and they-will-be-STand-ed-UP rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) owing to lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that faithful ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) holy ([Adj] nom) Israel (indecl) and I-was-SELECT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:49:7 Iz_49:7_1 Iz_49:7_2 Iz_49:7_3 Iz_49:7_4 Iz_49:7_5 Iz_49:7_6 Iz_49:7_7 Iz_49:7_8 Iz_49:7_9 Iz_49:7_10 Iz_49:7_11 Iz_49:7_12 Iz_49:7_13 Iz_49:7_14 Iz_49:7_15 Iz_49:7_16 Iz_49:7_17 Iz_49:7_18 Iz_49:7_19 Iz_49:7_20 Iz_49:7_21 Iz_49:7_22 Iz_49:7_23 Iz_49:7_24 Iz_49:7_25 Iz_49:7_26 Iz_49:7_27 Iz_49:7_28 Iz_49:7_29 Iz_49:7_30 Iz_49:7_31 Iz_49:7_32 Iz_49:7_33 Iz_49:7_34 Iz_49:7_35 Iz_49:7_36 Iz_49:7_37 Iz_49:7_38 Iz_49:7_39 Iz_49:7_40 Iz_49:7_41 Iz_49:7_42 Iz_49:7_43 Iz_49:7_44
Iz:49:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:8 οὕτως λέγει κύριος Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην ἐθνῶν τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν καὶ κληρονομῆσαι κληρονομίαν ἐρήμου,
Iz:49:8 Thus saith the Lord, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I succored thee: and I have formed thee, and given thee for a covenant of the nations, to establish the earth, and to cause to inherit the desert heritages: (Isaiah 49:8 Brenton)
Iz:49:8 Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, (Iz 49:8 BT_4)
Iz:49:8 οὕτως λέγει κύριος Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην ἐθνῶν τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν καὶ κληρονομῆσαι κληρονομίαν ἐρήμου,
Iz:49:8 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δεκτός -ή -όν ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ σωτηρία, -ας, ἡ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Iz:49:8 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Okres czasu Dopuszczalny/miły By słyszeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Zbawienia/wyzwolenie By pomagać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Konwencja Naród [zobacz etniczny] By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Dziedzictwo Odludzie; by leżeć odłogiem
Iz:49:8 ou(/tOs le/gei ku/rios *kairO=| dektO=| e)pE/kousa/ sou kai\ e)n E(me/ra| sOtEri/as e)boE/TEsa/ soi kai\ e)/dOka/ se ei)s diaTE/kEn e)TnO=n tou= katastE=sai tE\n gE=n kai\ klEronomE=sai klEronomi/an e)rE/mou,
Iz:49:8 hutOs legei kyrios kairO dektO epEkusa su kai en hEmera sOtErias eboETEsa soi kai edOka se eis diaTEkEn eTnOn tu katastEsai tEn gEn kai klEronomEsai klEronomian erEmu,
Iz:49:8 D V1_PAI3S N2_NSM N2_DSM A1_DSM V1I_AAI1S RP_GS C P N1A_DSF N1A_GSF VAI_AAI1S RP_DS C VAI_AAI1S RP_AS P N1_ASF N3E_GPN RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF C VA_AAN N1A_ASF N2_GSF
Iz:49:8 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. period of time acceptable/agreeable to hear you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day salvation/deliverance to help you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to give you; your/yours(sg) into (+acc) covenant nation [see ethnic] the to enable lay, render widowed the earth/land and also, even, namely to inherit inheritance wilderness; to lay waste
Iz:49:8 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) period of time (dat) acceptable/agreeable ([Adj] dat) I-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) day (dat) salvation/deliverance (gen) I-HELP-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) covenant (acc) nations (gen) the (gen) to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) the (acc) earth/land (acc) and to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) inheritance (acc) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Iz:49:8 Iz_49:8_1 Iz_49:8_2 Iz_49:8_3 Iz_49:8_4 Iz_49:8_5 Iz_49:8_6 Iz_49:8_7 Iz_49:8_8 Iz_49:8_9 Iz_49:8_10 Iz_49:8_11 Iz_49:8_12 Iz_49:8_13 Iz_49:8_14 Iz_49:8_15 Iz_49:8_16 Iz_49:8_17 Iz_49:8_18 Iz_49:8_19 Iz_49:8_20 Iz_49:8_21 Iz_49:8_22 Iz_49:8_23 Iz_49:8_24 Iz_49:8_25 Iz_49:8_26 Iz_49:8_27
Iz:49:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:9 λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς Ἐξέλθατε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ἀνακαλυφθῆναι. καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν βοσκηθήσονται, καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις ἡ νομὴ αὐτῶν·
Iz:49:9 saying to them that are in bonds, Go forth; and bidding them that are in darkness shew themselves. They shall be fed in all the ways, and in all the paths shall be their pasture. (Isaiah 49:9 Brenton)
Iz:49:9 aby rzec więźniom: "Wyjdźcie na wolność!" marniejącym w ciemnościach: "Ukażcie się!" Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. (Iz 49:9 BT_4)
Iz:49:9 λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς Ἐξέλθατε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ἀνακαλυφθῆναι. καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν βοσκηθήσονται, καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις νομὴ αὐτῶν·
Iz:49:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:49:9 By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać By wychodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By odkrywać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By paść się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Pastwisko On/ona/to/to samo
Iz:49:9 le/gonta toi=s e)n desmoi=s *)eXe/lTate, kai\ toi=s e)n tO=| sko/tei a)nakalufTE=nai. kai\ e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tO=n boskETE/sontai, kai\ e)n pa/sais tai=s tri/bois E( nomE\ au)tO=n·
Iz:49:9 legonta tois en desmois eXelTate, kai tois en tO skotei anakalyfTEnai. kai en pasais tais hodois autOn boskETEsontai, kai en pasais tais tribois hE nomE autOn·
Iz:49:9 V1_PAPASM RA_DPM P N2_DPM VB_AAD2P C RA_DPM P RA_DSM N3E_DSM VV_APN C P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RD_GPM VC_FPI3P C P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RA_NSF N1_NSF RD_GPM
Iz:49:9 to say/tell the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restraint restraint, handcuff; to bind to come out and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness to discover and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same to graze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the path; to rub worn, rub the pasturage he/she/it/same
Iz:49:9 while SAY/TELL-ing (acc, nom|acc|voc) the (dat) in/among/by (+dat) restraints (dat); you(sg)-happen-to-be-BIND-ing (opt) do-COME-you(pl)-OUT! and the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) to-be-TO DISCOVER-ed and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) them/same (gen) they-will-be-GRAZE-ed and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) paths (dat); you(sg)-happen-to-be-RUB-ing (opt) the (nom) pasturage (nom|voc) them/same (gen)
Iz:49:9 Iz_49:9_1 Iz_49:9_2 Iz_49:9_3 Iz_49:9_4 Iz_49:9_5 Iz_49:9_6 Iz_49:9_7 Iz_49:9_8 Iz_49:9_9 Iz_49:9_10 Iz_49:9_11 Iz_49:9_12 Iz_49:9_13 Iz_49:9_14 Iz_49:9_15 Iz_49:9_16 Iz_49:9_17 Iz_49:9_18 Iz_49:9_19 Iz_49:9_20 Iz_49:9_21 Iz_49:9_22 Iz_49:9_23 Iz_49:9_24 Iz_49:9_25 Iz_49:9_26
Iz:49:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:10 οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ διψήσουσιν, οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς καύσων οὐδὲ ὁ ἥλιος, ἀλλὰ ὁ ἐλεῶν αὐτοὺς παρακαλέσει καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς·
Iz:49:10 They shall not hunger, neither shall they thirst; neither shall the heat nor the sun smite them; but he that has mercy on them shall comfort them, and by fountains of waters shall he lead them. (Isaiah 49:10 Brenton)
Iz:49:10 Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. (Iz 49:10 BT_4)
Iz:49:10 οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ διψήσουσιν, οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς καύσων οὐδὲ ἥλιος, ἀλλὰ ἐλεῶν αὐτοὺς παρακαλέσει καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς·
Iz:49:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καύσων, -ωνος, ὁ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἀλλά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-); ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καί διά πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:49:10 ??? Przed przydechem mocnym By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pragnąć ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By uderzać On/ona/to/to samo Płonące ciepło płonące ciepło; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ale Litość; by okazać miłosierdzie; by mieć litość On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wiosna {Sprężyna} Woda By prowadzić On/ona/to/to samo
Iz:49:10 ou) peina/sousin ou)de\ diPSE/sousin, ou)de\ pata/Xei au)tou\s kau/sOn ou)de\ o( E(/lios, a)lla\ o( e)leO=n au)tou\s parakale/sei kai\ dia\ pEgO=n u(da/tOn a)/Xei au)tou/s·
Iz:49:10 u peinasusin ude diPSEsusin, ude pataXei autus kausOn ude ho hElios, alla ho eleOn autus parakalesei kai dia pEgOn hydatOn aXei autus·
Iz:49:10 D VF_FAI3P C VF_FAI3P C VF_FAI3S RD_APM N3W_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N3E_GPM RD_APM VF_FAI3S C P N1_GPF N3T_GPN VF_FAI3S RD_APM
Iz:49:10 οὐχ before rough breathing to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to thirst οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to smite he/she/it/same burning heat burning heat; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry but the mercy; to show mercy; to have mercy he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) spring water to lead he/she/it/same
Iz:49:10 not they-will-HUNGER, going-to-HUNGER (fut ptcp) (dat) neither/nor they-will-THIRST, going-to-THIRST (fut ptcp) (dat) neither/nor he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) them/same (acc) burning heat (nom|voc); going-to-CALCINATED (fut ptcp) (nom); while BURN-ing-UP (nom) neither/nor the (nom) sun (nom) but the (nom) mercies (gen); while SHOW-ing-MERCY (nom); while HAVE MERCY-ing (nom, nom|acc|voc, voc) them/same (acc) he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical) and because of (+acc), through (+gen) springs (gen) waters (gen) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) them/same (acc)
Iz:49:10 Iz_49:10_1 Iz_49:10_2 Iz_49:10_3 Iz_49:10_4 Iz_49:10_5 Iz_49:10_6 Iz_49:10_7 Iz_49:10_8 Iz_49:10_9 Iz_49:10_10 Iz_49:10_11 Iz_49:10_12 Iz_49:10_13 Iz_49:10_14 Iz_49:10_15 Iz_49:10_16 Iz_49:10_17 Iz_49:10_18 Iz_49:10_19 Iz_49:10_20 Iz_49:10_21 Iz_49:10_22
Iz:49:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:11 καὶ θήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν καὶ πᾶσαν τρίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς.
Iz:49:11 And I will make every mountain a way, and every path a pasture to them. (Isaiah 49:11 Brenton)
Iz:49:11 Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej. (Iz 49:11 BT_4)
Iz:49:11 καὶ θήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν καὶ πᾶσαν τρίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς.
Iz:49:11 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:49:11 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Iz:49:11 kai\ TE/sO pa=n o)/ros ei)s o(do\n kai\ pa=san tri/bon ei)s bo/skEma au)toi=s.
Iz:49:11 kai TEsO pan oros eis hodon kai pasan tribon eis boskEma autois.
Iz:49:11 C VF_FAI1S A3_ASN N3E_ASN P N2_ASF C A1S_ASF A3N_ASF P N3M_ASN RD_DPM
Iz:49:11 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station every all, each, every, the whole of mount into (+acc) way/road and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle path; to rub worn, rub into (+acc) ć he/she/it/same
Iz:49:11 and I-will-PLACE, I-should-PLACE every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) into (+acc) way/road (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) into (+acc)   them/same (dat)
Iz:49:11 Iz_49:11_1 Iz_49:11_2 Iz_49:11_3 Iz_49:11_4 Iz_49:11_5 Iz_49:11_6 Iz_49:11_7 Iz_49:11_8 Iz_49:11_9 Iz_49:11_10 Iz_49:11_11 Iz_49:11_12
Iz:49:11 x x x x x x x x x x x x
Iz:49:12 ἰδοὺ οὗτοι πόρρωθεν ἔρχονται, οὗτοι ἀπὸ βορρᾶ καὶ οὗτοι ἀπὸ θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Περσῶν.
Iz:49:12 Behold, these shall come from far: and these from the north and the west, and others from the land of the Persians. (Isaiah 49:12 Brenton)
Iz:49:12 Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. (Iz 49:12 BT_4)
Iz:49:12 ἰδοὺ οὗτοι πόρρωθεν ἔρχονται, οὗτοι ἀπὸ βορρᾶ καὶ οὗτοι ἀπὸ θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Περσῶν.
Iz:49:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πόρρω·θεν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δέ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Iz:49:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? By przychodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Inny zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia
Iz:49:12 i)dou\ ou(=toi po/rrOTen e)/rCHontai, ou(=toi a)po\ borra= kai\ ou(=toi a)po\ Tala/ssEs, a)/lloi de\ e)k gE=s *persO=n.
Iz:49:12 idu hutoi porrOTen erCHontai, hutoi apo borra kai hutoi apo TalassEs, alloi de ek gEs persOn.
Iz:49:12 I RD_NPM D V1_PMI3P RD_NPM P N1T_GSM C RD_NPM P N1S_GSF RD_NPM x P N1_GSF N1M_GPM
Iz:49:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? to come this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć
Iz:49:12 be-you(sg)-SEE-ed! these (nom) ??? they-are-being-COME-ed these (nom) away from (+gen) north (gen, voc) and these (nom) away from (+gen) sea (gen) other (nom) Yet out of (+gen) earth/land (gen)  
Iz:49:12 Iz_49:12_1 Iz_49:12_2 Iz_49:12_3 Iz_49:12_4 Iz_49:12_5 Iz_49:12_6 Iz_49:12_7 Iz_49:12_8 Iz_49:12_9 Iz_49:12_10 Iz_49:12_11 Iz_49:12_12 Iz_49:12_13 Iz_49:12_14 Iz_49:12_15 Iz_49:12_16
Iz:49:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:13 εὐφραίνεσθε, οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη εὐφροσύνην καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην, ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν.
Iz:49:13 Rejoice, ye heavens; and let the earth be glad: let the mountains break forth with joy; for the Lard has had mercy on his people, and has comforted the lowly ones of his people. (Isaiah 49:13 Brenton)
Iz:49:13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. (Iz 49:13 BT_4)
Iz:49:13 εὐφραίνεσθε, οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω γῆ, ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη εὐφροσύνην καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην, ὅτι ἠλέησεν θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν.
Iz:49:13 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:49:13 By celebrować/bądź wesoły Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Ziemi/ziemia By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Wchodź Wesołość I też, nawet, mianowicie Wzgórze Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie Bóg  Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Ludzie On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:49:13 eu)frai/nesTe, ou)ranoi/, kai\ a)gallia/sTO E( gE=, r(EXa/tOsan ta\ o)/rE eu)frosu/nEn kai\ oi( bounoi\ dikaiosu/nEn, o(/ti E)le/Esen o( Teo\s to\n lao\n au)tou= kai\ tou\s tapeinou\s tou= laou= au)tou= pareka/lesen.
Iz:49:13 eufrainesTe, uranoi, kai agalliasTO hE gE, rEXatOsan ta orE eufrosynEn kai hoi bunoi dikaiosynEn, hoti EleEsen ho Teos ton laon autu kai tus tapeinus tu lau autu parekalesen.
Iz:49:13 V1_PMD2P N2_NPM C V3_PMD3S RA_NSF N1_NSF VA_AAD3P RA_NPN N3E_NPN N1_ASF C RA_NPM N2_NPM N1_ASF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_APM A1_APM RA_GSM N2_GSM RD_GSM VAI_AAI3S
Iz:49:13 to celebrate/be merry sky/heaven and also, even, namely to exult (glad, great joy) the earth/land to rend; to strike dash, overthrow the mount cheerfulness and also, even, namely the hill righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law because/that to show mercy the god [see theology] the people he/she/it/same and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate the people he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:49:13 you(pl)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY skies/heavens (nom|voc) and let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) let-them-REND!; let-them-???! the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) cheerfulness (acc) and the (nom) hills (nom|voc) righteousness (acc) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY the (nom) god (nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and the (acc) poor ([Adj] acc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) he/she/it-PETITION-ed
Iz:49:13 Iz_49:13_1 Iz_49:13_2 Iz_49:13_3 Iz_49:13_4 Iz_49:13_5 Iz_49:13_6 Iz_49:13_7 Iz_49:13_8 Iz_49:13_9 Iz_49:13_10 Iz_49:13_11 Iz_49:13_12 Iz_49:13_13 Iz_49:13_14 Iz_49:13_15 Iz_49:13_16 Iz_49:13_17 Iz_49:13_18 Iz_49:13_19 Iz_49:13_20 Iz_49:13_21 Iz_49:13_22 Iz_49:13_23 Iz_49:13_24 Iz_49:13_25 Iz_49:13_26 Iz_49:13_27 Iz_49:13_28
Iz:49:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:14 Εἶπεν δὲ Σιων Ἐγκατέλιπέν με κύριος, καὶ ὁ κύριος ἐπελάθετό μου.
Iz:49:14 But Sion said, The Lord has forsaken me, and, The Lord has forgotten me. (Isaiah 49:14 Brenton)
Iz:49:14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał". (Iz 49:14 BT_4)
Iz:49:14 Εἶπεν δὲ Σιων Ἐγκατέλιπέν με κύριος, καὶ κύριος ἐπελάθετό μου.
Iz:49:14 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Σιών, ἡ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:49:14 By mówić/opowiadaj zaś Syjon By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaniedbywać Ja
Iz:49:14 *ei)=pen de\ *siOn *)egkate/lipe/n me ku/rios, kai\ o( ku/rios e)pela/Teto/ mou.
Iz:49:14 eipen de siOn enkatelipen me kyrios, kai ho kyrios epelaTeto mu.
Iz:49:14 VBI_AAI3S x N_NSF VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM C RA_NSM N2_NSM VBI_AMI3S RP_GS
Iz:49:14 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Zion to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to neglect I
Iz:49:14 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Zion (indecl) he/she/it-GIVE UP-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-NEGLECT-ed me (gen)
Iz:49:14 Iz_49:14_1 Iz_49:14_2 Iz_49:14_3 Iz_49:14_4 Iz_49:14_5 Iz_49:14_6 Iz_49:14_7 Iz_49:14_8 Iz_49:14_9 Iz_49:14_10 Iz_49:14_11
Iz:49:14 x x x x x x x x x x x
Iz:49:15 μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς τοῦ μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς; εἰ δὲ καὶ ἐπιλάθοιτο ταῦτα γυνή, ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπεν κύριος.
Iz:49:15 Will a woman forget her child, so as not to have compassion upon the offspring of her womb? but if a woman should even forget these, yet I will not forget thee, saith the Lord. (Isaiah 49:15 Brenton)
Iz:49:15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49:15 BT_4)
Iz:49:15 μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς τοῦ μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς; εἰ δὲ καὶ ἐπιλάθοιτο ταῦτα γυνή, ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπεν κύριος.
Iz:49:15 μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δέ καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:49:15 Nie By zaniedbywać Kobiety/żona Dziecko On/ona/to/to samo Nie By okazać miłosierdzie Wnuki Brzuch On/ona/to/to samo Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kobiety/żona Ale Ja ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:49:15 mE\ e)pilE/setai gunE\ tou= paidi/ou au)tE=s tou= mE\ e)leE=sai ta\ e)/kgona tE=s koili/as au)tE=s; ei) de\ kai\ e)pila/Toito tau=ta gunE/, a)ll’ e)gO\ ou)k e)pilE/somai/ sou, ei)=pen ku/rios.
Iz:49:15 mE epilEsetai gynE tu paidiu autEs tu mE eleEsai ta ekgona tEs koilias autEs; ei de kai epilaToito tauta gynE, all’ egO uk epilEsomai su, eipen kyrios.
Iz:49:15 D VF_FMI3S N3K_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSF RA_GSN D VA_AAN RA_APN A1B_APN RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C x C VB_AMO3S RD_APN N3K_NSF C RP_NS D VF_FMI1S RP_GS VBI_AAI3S N2_NSM
Iz:49:15 not to neglect woman/wife the child he/she/it/same the not to show mercy the grandchildren the belly he/she/it/same if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to neglect this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] woman/wife but I οὐχ before rough breathing to neglect you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:49:15 not he/she/it-will-be-NEGLECT-ed woman/wife (nom) the (gen) child (gen) her/it/same (gen) the (gen) not to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc) her/it/same (gen) if Yet and he/she/it-happens-to-be-NEGLECT-ed (opt) these (nom|acc) woman/wife (nom) but I (nom) not I-will-be-NEGLECT-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:49:15 Iz_49:15_1 Iz_49:15_2 Iz_49:15_3 Iz_49:15_4 Iz_49:15_5 Iz_49:15_6 Iz_49:15_7 Iz_49:15_8 Iz_49:15_9 Iz_49:15_10 Iz_49:15_11 Iz_49:15_12 Iz_49:15_13 Iz_49:15_14 Iz_49:15_15 Iz_49:15_16 Iz_49:15_17 Iz_49:15_18 Iz_49:15_19 Iz_49:15_20 Iz_49:15_21 Iz_49:15_22 Iz_49:15_23 Iz_49:15_24 Iz_49:15_25 Iz_49:15_26 Iz_49:15_27
Iz:49:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:16 ἰδοὺ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη, καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διὰ παντός·
Iz:49:16 Behold, I have painted thy walls on my hands, and thou art continually before me. (Isaiah 49:16 Brenton)
Iz:49:16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49:16 BT_4)
Iz:49:16 ἰδοὺ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη, καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διὰ παντός·
Iz:49:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Iz:49:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej Ja Ty; twój/twój(sg) Ściana I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Ja By iść; by być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Iz:49:16 i)dou\ e)pi\ tO=n CHeirO=n mou e)DZOgra/fEsa/ sou ta\ tei/CHE, kai\ e)nO/pio/n mou ei)= dia\ panto/s·
Iz:49:16 idu epi tOn CHeirOn mu eDZOgrafEsa su ta teiCHE, kai enOpion mu ei dia pantos·
Iz:49:16 I P RA_GPF N3_GPF RP_GS VAI_AAI1S RP_GS RA_APN N3E_APN C P RP_GS V9_PAI2S P A3_GSM
Iz:49:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand; worse I ć you; your/yours(sg) the wall and also, even, namely in the presence of (+gen); ??? I to go; to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Iz:49:16 be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) and in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Iz:49:16 Iz_49:16_1 Iz_49:16_2 Iz_49:16_3 Iz_49:16_4 Iz_49:16_5 Iz_49:16_6 Iz_49:16_7 Iz_49:16_8 Iz_49:16_9 Iz_49:16_10 Iz_49:16_11 Iz_49:16_12 Iz_49:16_13 Iz_49:16_14 Iz_49:16_15
Iz:49:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:17 καὶ ταχὺ οἰκοδομηθήσῃ ὑφ’ ὧν καθῃρέθης, καὶ οἱ ἐρημώσαντές σε ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
Iz:49:17 And thou shalt soon be built by those by whom thou were destroyed, and they that made thee desolate shall go forth of thee. (Isaiah 49:17 Brenton)
Iz:49:17 Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie. (Iz 49:17 BT_4)
Iz:49:17 καὶ ταχὺ οἰκοδομηθήσῃ ὑφ’ ὧν καθῃρέθης, καὶ οἱ ἐρημώσαντές σε ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
Iz:49:17 καί ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὑπό ὅς ἥ ὅ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Iz:49:17 I też, nawet, mianowicie Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By budować/buduj moralnie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) By wychodzić
Iz:49:17 kai\ taCHu\ oi)kodomETE/sE| u(f’ O(=n kaTE|re/TEs, kai\ oi( e)rEmO/sante/s se e)k sou= e)Xeleu/sontai.
Iz:49:17 kai taCHy oikodomETEsE hyf’ hOn kaTEreTEs, kai hoi erEmOsantes se ek su eXeleusontai.
Iz:49:17 C A3U_B VC_FPI2S P RR_GPM VCI_API2S C RA_NPM VA_AAPNPM RP_AS P RP_GS VF_FMI3P
Iz:49:17 and also, even, namely quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to build/edify under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing who/whom/which to take down purge and also, even, namely the to lay waste you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) to come out
Iz:49:17 and quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed under (+acc), by (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-TAKE-ed-DOWN and the (nom) upon LAY-ing-WASTE (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-COME-ed-OUT
Iz:49:17 Iz_49:17_1 Iz_49:17_2 Iz_49:17_3 Iz_49:17_4 Iz_49:17_5 Iz_49:17_6 Iz_49:17_7 Iz_49:17_8 Iz_49:17_9 Iz_49:17_10 Iz_49:17_11 Iz_49:17_12 Iz_49:17_13
Iz:49:17 x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:18 ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ πάντας, ἰδοὺ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν πρὸς σέ· ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι πάντας αὐτοὺς ἐνδύσῃ καὶ περιθήσῃ αὐτοὺς ὡς κόσμον νύμφης.
Iz:49:18 Lift up thine eyes round about, and look on them all; behold, they are gathered together, and are come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt clothe thyself with them all as with an ornament, and put them on as a bride her attire. (Isaiah 49:18 Brenton)
Iz:49:18 Podnieś oczy wokoło i popatrz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje życie! - wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty i jak oblubienica opaszesz się nimi. (Iz 49:18 BT_4)
Iz:49:18 ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ πάντας, ἰδοὺ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν πρὸς σέ· ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι πάντας αὐτοὺς ἐνδύσῃ καὶ περιθήσῃ αὐτοὺς ὡς κόσμον νύμφης.
Iz:49:18 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κόσμος, -ου, ὁ νύμφη, -ης, ἡ
Iz:49:18 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W kole Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By ubierać I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na On/ona/to/to samo Jak/jak Świat (wieczny świat) materialne królestwo Panny młodej/synowa
Iz:49:18 a)=ron ku/klO| tou\s o)fTalmou/s sou kai\ i)de\ pa/ntas, i)dou\ sunE/CHTEsan kai\ E)/lTosan pro\s se/· DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, o(/ti pa/ntas au)tou\s e)ndu/sE| kai\ periTE/sE| au)tou\s O(s ko/smon nu/mfEs.
Iz:49:18 aron kyklO tus ofTalmus su kai ide pantas, idu synECHTEsan kai ElTosan pros se· DZO egO, legei kyrios, hoti pantas autus endysE kai periTEsE autus hOs kosmon nymfEs.
Iz:49:18 VA_AAD2S N2_DSM RA_APM N2_APM RP_GS C VB_AAD2S A3_APM I VQI_API3P C VBI_AAI3P P RP_AS V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C A3_APM RD_APM VF_FMI2S C VF_FMI2S RD_APM D N2_ASM N1_GSF
Iz:49:18 to lift/pick up take up, tote, raise in a circle the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to gather together and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that every all, each, every, the whole of he/she/it/same to clothe and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon he/she/it/same as/like world (secular world) material realm bride/daughter-in-law
Iz:49:18 do-LIFT/PICK-you(sg)-UP! in a circle the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! all (acc) be-you(sg)-SEE-ed! they-were-GATHER TOGETHER-ed and they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that all (acc) them/same (acc) you(sg)-will-be-CLOTHE-ed, he/she/it-should-CLOTHE, you(sg)-should-be-CLOTHE-ed and you(sg)-will-be-AROUND ABOUT-ed, he/she/it-should-AROUND ABOUT, you(sg)-should-be-AROUND ABOUT-ed them/same (acc) as/like world (acc) bride/daughter-in-law (gen)
Iz:49:18 Iz_49:18_1 Iz_49:18_2 Iz_49:18_3 Iz_49:18_4 Iz_49:18_5 Iz_49:18_6 Iz_49:18_7 Iz_49:18_8 Iz_49:18_9 Iz_49:18_10 Iz_49:18_11 Iz_49:18_12 Iz_49:18_13 Iz_49:18_14 Iz_49:18_15 Iz_49:18_16 Iz_49:18_17 Iz_49:18_18 Iz_49:18_19 Iz_49:18_20 Iz_49:18_21 Iz_49:18_22 Iz_49:18_23 Iz_49:18_24 Iz_49:18_25 Iz_49:18_26 Iz_49:18_27 Iz_49:18_28
Iz:49:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:19 ὅτι τὰ ἔρημά σου καὶ τὰ διεφθαρμένα καὶ τὰ πεπτωκότα νῦν στενοχωρήσει ἀπὸ τῶν κατοικούντων, καὶ μακρυνθήσονται ἀπὸ σοῦ οἱ καταπίνοντές σε.
Iz:49:19 For thy desert and marred and ruined places shall now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that devoured thee shall be removed far from thee. (Isaiah 49:19 Brenton)
Iz:49:19 Bo twe miejscowości zniszczone i wyludnione i kraj twój, pełen zniszczenia, teraz zbyt ciasne będą dla twoich mieszkańców, a twoi niszczyciele odejdą daleko. (Iz 49:19 BT_4)
Iz:49:19 ὅτι τὰ ἔρημά σου καὶ τὰ διεφθαρμένα καὶ τὰ πεπτωκότα νῦν στενοχωρήσει ἀπὸ τῶν κατοικούντων, καὶ μακρυνθήσονται ἀπὸ σοῦ οἱ καταπίνοντές σε.
Iz:49:19 ὅτι ὁ ἡ τό ἔρημος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) νῦν στενο·χωρέω (στενοχωρ(ε)-, στενοχωρη·σ-, στενοχωρη·σ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί   ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:49:19 Ponieważ/tamto Odludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rujnować I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Teraz By ograniczać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By przełykać Ty; twój/twój(sg)
Iz:49:19 o(/ti ta\ e)/rEma/ sou kai\ ta\ diefTarme/na kai\ ta\ peptOko/ta nu=n stenoCHOrE/sei a)po\ tO=n katoikou/ntOn, kai\ makrunTE/sontai a)po\ sou= oi( katapi/nonte/s se.
Iz:49:19 hoti ta erEma su kai ta diefTarmena kai ta peptOkota nyn stenoCHOrEsei apo tOn katoikuntOn, kai makrynTEsontai apo su hoi katapinontes se.
Iz:49:19 C RA_NPN A1B_NPN RP_GS C RA_NPN VM_XMPNPN C RA_NPN VX_XAPNPN D VF_FAI3S P RA_GPM V2_PAPGPM C VC_FPI3P P RP_GS RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS
Iz:49:19 because/that the wilderness you; your/yours(sg) and also, even, namely the to ruin and also, even, namely the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. now to restrict from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to swallow you; your/yours(sg)
Iz:49:19 because/that the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) having-been-RUIN-ed (nom|acc|voc) and the (nom|acc) having FALL-ed (acc, nom|acc|voc) now he/she/it-will-RESTRICT, you(sg)-will-be-RESTRICT-ed (classical) away from (+gen) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) and   away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while SWALLOW-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:49:19 Iz_49:19_1 Iz_49:19_2 Iz_49:19_3 Iz_49:19_4 Iz_49:19_5 Iz_49:19_6 Iz_49:19_7 Iz_49:19_8 Iz_49:19_9 Iz_49:19_10 Iz_49:19_11 Iz_49:19_12 Iz_49:19_13 Iz_49:19_14 Iz_49:19_15 Iz_49:19_16 Iz_49:19_17 Iz_49:19_18 Iz_49:19_19 Iz_49:19_20 Iz_49:19_21 Iz_49:19_22
Iz:49:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:20 ἐροῦσιν γὰρ εἰς τὰ ὦτά σου οἱ υἱοί σου οὓς ἀπολώλεκας Στενός μοι ὁ τόπος, ποίησόν μοι τόπον ἵνα κατοικήσω.
Iz:49:20 For thy sons whom thou hast lost shall say in thine ears, The place is too narrow for me: make room for me that I may dwell. (Isaiah 49:20 Brenton)
Iz:49:20 Znowu szeptać ci będą na ucho synowie, których byłaś pozbawiona: "Zbyt ciasna jest dla mnie ta przestrzeń, dajże mi miejsce, bym się mógł rozłożyć". (Iz 49:20 BT_4)
Iz:49:20 ἐροῦσιν γὰρ εἰς τὰ ὦτά σου οἱ υἱοί σου οὓς ἀπολώλεκας Στενός μοι τόπος, ποίησόν μοι τόπον ἵνα κατοικήσω.
Iz:49:20 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ   στενός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τόπος, -ου, ὁ ἵνα κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Iz:49:20 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Ucho Ty; twój/twój(sg) Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Ja Miejsce By czynić/rób Ja Miejsce żeby / ażeby / bo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Iz:49:20 e)rou=sin ga\r ei)s ta\ O)=ta/ sou oi( ui(oi/ sou ou(\s a)polO/lekas *steno/s moi o( to/pos, poi/Eso/n moi to/pon i(/na katoikE/sO.
Iz:49:20 erusin gar eis ta Ota su hoi hyioi su hus apolOlekas stenos moi ho topos, poiEson moi topon hina katoikEsO.
Iz:49:20 VF2_FAI3P x P RA_APN N3T_APN RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_APM VX_XAI2S A1_NSM RP_DS RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RP_DS N2_ASM C VF_FAI1S
Iz:49:20 to say/tell for since, as into (+acc) the ear you; your/yours(sg) the son you; your/yours(sg) who/whom/which ć narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh I the place to do/make I place so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Iz:49:20 they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) for into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc)   narrow ([Adj] nom) me (dat) the (nom) place (nom) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) place (acc) so that / in order to /because I-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, I-should-RESIDE/SETTLE-DOWN
Iz:49:20 Iz_49:20_1 Iz_49:20_2 Iz_49:20_3 Iz_49:20_4 Iz_49:20_5 Iz_49:20_6 Iz_49:20_7 Iz_49:20_8 Iz_49:20_9 Iz_49:20_10 Iz_49:20_11 Iz_49:20_12 Iz_49:20_13 Iz_49:20_14 Iz_49:20_15 Iz_49:20_16 Iz_49:20_17 Iz_49:20_18 Iz_49:20_19 Iz_49:20_20
Iz:49:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:21 καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἐγέννησέν μοι τούτους; ἐγὼ δὲ ἄτεκνος καὶ χήρα, τούτους δὲ τίς ἐξέθρεψέν μοι; ἐγὼ δὲ κατελείφθην μόνη, οὗτοι δέ μοι ποῦ ἦσαν;
Iz:49:21 And thou shalt say in thine heart, Who has begotten me these? whereas I was childless, and a widow; but who has brought up these for me? and I was left alone; but whence came these to me? (Isaiah 49:21 Brenton)
Iz:49:21 Wtedy powiesz w swym sercu: "Któż mi zrodził tych oto? Byłam bezdzietna, niepłodna, wygnana, w niewolę uprowadzona, więc kto ich wychował? Oto pozostałam sama, więc skąd się ci wzięli?"» (Iz 49:21 BT_4)
Iz:49:21 καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἐγέννησέν μοι τούτους; ἐγὼ δὲ ἄτεκνος καὶ χήρα, τούτους δὲ τίς ἐξέθρεψέν μοι; ἐγὼ δὲ κατελείφθην μόνη, οὗτοι δέ μοι ποῦ ἦσαν;
Iz:49:21 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἄ·τεκνος -ον καί χήρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δέ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:49:21 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja zaś Bezdzietny I też, nawet, mianowicie Wdowa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By karmić Ja Ja zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Ja Gdzie By być
Iz:49:21 kai\ e)rei=s e)n tE=| kardi/a| sou *ti/s e)ge/nnEse/n moi tou/tous; e)gO\ de\ a)/teknos kai\ CHE/ra, tou/tous de\ ti/s e)Xe/TrePSe/n moi; e)gO\ de\ katelei/fTEn mo/nE, ou(=toi de/ moi pou= E)=san;
Iz:49:21 kai ereis en tE kardia su tis egennEsen moi tutus; egO de ateknos kai CHEra, tutus de tis eXeTrePSen moi; egO de kateleifTEn monE, hutoi de moi pu Esan;
Iz:49:21 C VF2_FAI2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RI_NSM VAI_AAI3S RP_DS RD_APM RP_NS x A1B_NSF C N1A_NSF RD_APM x RI_NSM VAI_AAI3S RP_DS RP_NS x VVI_API1S A1_NSF RD_NPM x RP_DS D V9_IAI3P
Iz:49:21 and also, even, namely strife; to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] childless and also, even, namely widow this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to nurture I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I where to be
Iz:49:21 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-FATHER-ed me (dat) these (acc) I (nom) Yet childless ([Adj] nom) and widow (nom|voc) these (acc) Yet who/what/why (nom) he/she/it-NURTURE-ed me (dat) I (nom) Yet I-was-LEAVE-ed-BEHIND place to stay (nom|voc); sole ([Adj] nom|voc) these (nom) Yet me (dat) where they-were
Iz:49:21 Iz_49:21_1 Iz_49:21_2 Iz_49:21_3 Iz_49:21_4 Iz_49:21_5 Iz_49:21_6 Iz_49:21_7 Iz_49:21_8 Iz_49:21_9 Iz_49:21_10 Iz_49:21_11 Iz_49:21_12 Iz_49:21_13 Iz_49:21_14 Iz_49:21_15 Iz_49:21_16 Iz_49:21_17 Iz_49:21_18 Iz_49:21_19 Iz_49:21_20 Iz_49:21_21 Iz_49:21_22 Iz_49:21_23 Iz_49:21_24 Iz_49:21_25 Iz_49:21_26 Iz_49:21_27 Iz_49:21_28 Iz_49:21_29
Iz:49:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:22 Οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ αἴρω εἰς τὰ ἔθνη τὴν χεῖρά μου καὶ εἰς τὰς νήσους ἀρῶ σύσσημόν μου, καὶ ἄξουσιν τοὺς υἱούς σου ἐν κόλπῳ, τὰς δὲ θυγατέρας σου ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν,
Iz:49:22 Thus saith the Lord, even the Lord, Behold, I lift up mine hand to the nations, and I will lift up my signal to the islands: and they shall bring thy sons in their bosom, and shall bear thy daughters on their shoulders. (Isaiah 49:22 Brenton)
Iz:49:22 Tak mówi Pan Bóg: «Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. (Iz 49:22 BT_4)
Iz:49:22 Οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ αἴρω εἰς τὰ ἔθνη τὴν χεῖρά μου καὶ εἰς τὰς νήσους ἀρῶ σύσσημόν μου, καὶ ἄξουσιν τοὺς υἱούς σου ἐν κόλπῳ, τὰς δὲ θυγατέρας σου ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν,
Iz:49:22 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σύσ·σημον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν κόλπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)
Iz:49:22 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Ręka Ja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wyspa Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Sygnał Ja I też, nawet, mianowicie By prowadzić Syn Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca zaś Córka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą
Iz:49:22 *ou(/tOs le/gei ku/rios *)idou\ ai)/rO ei)s ta\ e)/TnE tE\n CHei=ra/ mou kai\ ei)s ta\s nE/sous a)rO= su/ssEmo/n mou, kai\ a)/Xousin tou\s ui(ou/s sou e)n ko/lpO|, ta\s de\ Tugate/ras sou e)p’ O)/mOn a)rou=sin,
Iz:49:22 hutOs legei kyrios idu airO eis ta eTnE tEn CHeira mu kai eis tas nEsus arO syssEmon mu, kai aXusin tus hyius su en kolpO, tas de Tygateras su ep’ OmOn arusin,
Iz:49:22 D V1_PAI3S N2_NSM I V1_PAI1S P RA_APN N3E_APN RA_ASF N3_ASF RP_GS C P RA_APF N2_APF VF2_FAI1S N22_ASN RP_GS C VF_FAI3P RA_APM N2_APM RP_GS P N2_DSM RA_APF x N3_APF RP_GS P N2_GPM VF2_FAI3P
Iz:49:22 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lift/pick up take up, tote, raise; to choose into (+acc) the nation [see ethnic] the hand I and also, even, namely into (+acc) the island to ???; to lift/pick up take up, tote, raise signal I and also, even, namely to lead the son you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bosom of the heart the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] daughter you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to lift/pick up take up, tote, raise
Iz:49:22 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-LIFT/PICK-ing-UP, I-should-be-LIFT/PICK-ing-UP; I-am-CHOOSE-ing, I-should-be-CHOOSE-ing into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (acc) hand (acc) me (gen) and into (+acc) the (acc) islands (acc) be-you(sg)-being-???-ed!; I-will-LIFT/PICK-UP, I-should-LIFT/PICK-UP signal (nom|acc|voc) me (gen) and they-will-LEAD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) bosom (dat) the (acc) Yet daughters (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) they-will-LIFT/PICK-UP, going-to-LIFT/PICK (fut ptcp) (dat)
Iz:49:22 Iz_49:22_1 Iz_49:22_2 Iz_49:22_3 Iz_49:22_4 Iz_49:22_5 Iz_49:22_6 Iz_49:22_7 Iz_49:22_8 Iz_49:22_9 Iz_49:22_10 Iz_49:22_11 Iz_49:22_12 Iz_49:22_13 Iz_49:22_14 Iz_49:22_15 Iz_49:22_16 Iz_49:22_17 Iz_49:22_18 Iz_49:22_19 Iz_49:22_20 Iz_49:22_21 Iz_49:22_22 Iz_49:22_23 Iz_49:22_24 Iz_49:22_25 Iz_49:22_26 Iz_49:22_27 Iz_49:22_28 Iz_49:22_29 Iz_49:22_30 Iz_49:22_31 Iz_49:22_32
Iz:49:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:23 καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοί σου, αἱ δὲ ἄρχουσαι τροφοί σου· ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς προσκυνήσουσίν σοι καὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσιν· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος, καὶ οὐκ αἰσχυνθήσῃ.
Iz:49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their princesses thy nurses, they shall bow down to thee on the face of the earth, and shall lick the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the Lord, and they that wait on me shall not be ashamed. (Isaiah 49:23 Brenton)
Iz:49:23 I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg. Wtedy się przekonasz, że Ja jestem Pan; kto we Mnie pokłada nadzieję, wstydu nie dozna. (Iz 49:23 BT_4)
Iz:49:23 καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοί σου, αἱ δὲ ἄρχουσαι τροφοί σου· ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς προσκυνήσουσίν σοι καὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσιν· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος, καὶ οὐκ αἰσχυνθήσῃ.
Iz:49:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) τροφός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Iz:49:23 I też, nawet, mianowicie By być Król Ty; twój/twój(sg) zaś By zaczynać się Mamka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Proch Stopa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać
Iz:49:23 kai\ e)/sontai basilei=s tiTEnoi/ sou, ai( de\ a)/rCHousai trofoi/ sou· e)pi\ pro/sOpon tE=s gE=s proskunE/sousi/n soi kai\ to\n CHou=n tO=n podO=n sou lei/Xousin· kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO\ ku/rios, kai\ ou)k ai)sCHunTE/sE|.
Iz:49:23 kai esontai basileis tiTEnoi su, hai de arCHusai trofoi su· epi prosOpon tEs gEs proskynEsusin soi kai ton CHun tOn podOn su leiXusin· kai gnOsE hoti egO kyrios, kai uk aisCHynTEsE.
Iz:49:23 C VF_FMI3P N3V_NPM A1B_NPM RP_GS RA_NPF x V1_PAPNPF N2_NPF RP_GS P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF VF_FAI3P RP_DS C RA_ASM N3_ASM RA_GPM N3D_GPM RP_GS VF_FAI3P C VF_FMI2S C RP_NS N2_NSM C D VC_FPI2S
Iz:49:23 and also, even, namely to be king ć you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to begin wet nurse you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the dust the foot you; your/yours(sg) ć and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to put to shame
Iz:49:23 and they-will-be kings (acc, nom|voc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet while BEGIN-ing (nom|voc) wet nurses (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (acc) dust (acc) the (gen) feet (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-SHAME
Iz:49:23 Iz_49:23_1 Iz_49:23_2 Iz_49:23_3 Iz_49:23_4 Iz_49:23_5 Iz_49:23_6 Iz_49:23_7 Iz_49:23_8 Iz_49:23_9 Iz_49:23_10 Iz_49:23_11 Iz_49:23_12 Iz_49:23_13 Iz_49:23_14 Iz_49:23_15 Iz_49:23_16 Iz_49:23_17 Iz_49:23_18 Iz_49:23_19 Iz_49:23_20 Iz_49:23_21 Iz_49:23_22 Iz_49:23_23 Iz_49:23_24 Iz_49:23_25 Iz_49:23_26 Iz_49:23_27 Iz_49:23_28 Iz_49:23_29 Iz_49:23_30 Iz_49:23_31
Iz:49:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:24 μὴ λήμψεταί τις παρὰ γίγαντος σκῦλα; καὶ ἐὰν αἰχμαλωτεύσῃ τις ἀδίκως, σωθήσεται;
Iz:49:24 Will any one take spoils from a giant? and if one should take a man captive unjustly, shall he be delivered? (Isaiah 49:24 Brenton)
Iz:49:24 Czyż można odebrać łup bohaterowi? Albo czy jeńcy okrutnika zdołają się wymknąć?» (Iz 49:24 BT_4)
Iz:49:24 μὴ λήμψεταί τις παρὰ γίγαντος σκῦλα; καὶ ἐὰν αἰχμαλωτεύσῃ τις ἀδίκως, σωθήσεται;
Iz:49:24 μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρά   σκῦλον, -ου, τό καί ἐάν (εἰ ἄν) αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀ·δίκως σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Iz:49:24 Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jakiś/jakikolwiek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Łup I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zdobywać Jakiś/jakikolwiek Niesłusznie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Iz:49:24 mE\ lE/mPSetai/ tis para\ gi/gantos sku=la; kai\ e)a\n ai)CHmalOteu/sE| tis a)di/kOs, sOTE/setai;
Iz:49:24 mE lEmPSetai tis para gigantos skyla; kai ean aiCHmalOteusE tis adikOs, sOTEsetai;
Iz:49:24 D VF_FMI3S RI_NSM P N3_GSM N2N_APN C C VA_AAS3S RI_NSM D VC_FPI3S
Iz:49:24 not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand some/any frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć spoil and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to capture some/any unjustly to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Iz:49:24 not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed some/any (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   spoils (nom|acc|voc) and if-ever you(sg)-will-be-CAPTURE-ed, he/she/it-should-CAPTURE, you(sg)-should-be-CAPTURE-ed some/any (nom) unjustly he/she/it-will-be-SAVE-ed
Iz:49:24 Iz_49:24_1 Iz_49:24_2 Iz_49:24_3 Iz_49:24_4 Iz_49:24_5 Iz_49:24_6 Iz_49:24_7 Iz_49:24_8 Iz_49:24_9 Iz_49:24_10 Iz_49:24_11 Iz_49:24_12
Iz:49:24 x x x x x x x x x x x x
Iz:49:25 οὕτως λέγει κύριος Ἐάν τις αἰχμαλωτεύσῃ γίγαντα, λήμψεται σκῦλα· λαμβάνων δὲ παρὰ ἰσχύοντος σωθήσεται· ἐγὼ δὲ τὴν κρίσιν σου κρινῶ, καὶ ἐγὼ τοὺς υἱούς σου ῥύσομαι·
Iz:49:25 For thus saith the Lord, If one should take a giant captive, he shall take spoils, and he who takes them from a mighty man shall be delivered: for I will plead thy cause, and I will deliver thy children. (Isaiah 49:25 Brenton)
Iz:49:25 Zaiste, tak mówi Pan: «Nawet jeńcy bohatera zostaną mu wydarci, i zdobycz okrutnika się wymknie. Z twoim przeciwnikiem Ja się rozprawię, a twoich synów Ja sam ocalę. (Iz 49:25 BT_4)
Iz:49:25 οὕτως λέγει κύριος Ἐάν τις αἰχμαλωτεύσῃ γίγαντα, λήμψεται σκῦλα· λαμβάνων δὲ παρὰ ἰσχύοντος σωθήσεται· ἐγὼ δὲ τὴν κρίσιν σου κρινῶ, καὶ ἐγὼ τοὺς υἱούς σου ῥύσομαι·
Iz:49:25 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σκῦλον, -ου, τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ παρά ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Iz:49:25 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By zdobywać By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By mieć siła By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja zaś Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Ja Syn Ty; twój/twój(sg) By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Iz:49:25 ou(/tOs le/gei ku/rios *)ea/n tis ai)CHmalOteu/sE| gi/ganta, lE/mPSetai sku=la· lamba/nOn de\ para\ i)sCHu/ontos sOTE/setai· e)gO\ de\ tE\n kri/sin sou krinO=, kai\ e)gO\ tou\s ui(ou/s sou r(u/somai·
Iz:49:25 hutOs legei kyrios ean tis aiCHmalOteusE giganta, lEmPSetai skyla· lambanOn de para isCHyontos sOTEsetai· egO de tEn krisin su krinO, kai egO tus hyius su rysomai·
Iz:49:25 D V1_PAI3S N2_NSM C RI_NSM VA_AAS3S N3_ASM VF_FMI3S N2N_APN V1_PAPNSM x P V1_PAPGSM VC_FPI3S RP_NS x RA_ASF N3I_ASF RP_GS VF2_FAI1S C RP_NS RA_APM N2_APM RP_GS VF_FMI1S
Iz:49:25 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to capture ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand spoil to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together to have strength to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely I the son you; your/yours(sg) to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Iz:49:25 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever some/any (nom) you(sg)-will-be-CAPTURE-ed, he/she/it-should-CAPTURE, you(sg)-should-be-CAPTURE-ed   he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed spoils (nom|acc|voc) while TAKE HOLD OF-ing (nom) Yet frοm beside (+acc,+gen,+dat) while HAVE-ing-STRENGTH (gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed I (nom) Yet the (acc) judgment (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE and I (nom) the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-DELIVER-ed
Iz:49:25 Iz_49:25_1 Iz_49:25_2 Iz_49:25_3 Iz_49:25_4 Iz_49:25_5 Iz_49:25_6 Iz_49:25_7 Iz_49:25_8 Iz_49:25_9 Iz_49:25_10 Iz_49:25_11 Iz_49:25_12 Iz_49:25_13 Iz_49:25_14 Iz_49:25_15 Iz_49:25_16 Iz_49:25_17 Iz_49:25_18 Iz_49:25_19 Iz_49:25_20 Iz_49:25_21 Iz_49:25_22 Iz_49:25_23 Iz_49:25_24 Iz_49:25_25 Iz_49:25_26
Iz:49:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:49:26 καὶ φάγονται οἱ θλίψαντές σε τὰς σάρκας αὐτῶν καὶ πίονται ὡς οἶνον νέον τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ μεθυσθήσονται, καὶ αἰσθανθήσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ ῥυσάμενός σε καὶ ἀντιλαμβανόμενος ἰσχύος Ιακωβ.
Iz:49:26 And they that afflicted thee shall eat their own flesh; and they shall drink their own blood as new wine, and shall be drunken: and all flesh shall perceive that I am the Lord that delivers thee, and that upholds the strength of Jacob. (Isaiah 49:26 Brenton)
Iz:49:26 Twoim ciemięzcom dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się upiją jak moszczem. Wówczas wiedzieć będzie każdy człowiek, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba». (Iz 49:26 BT_4)
Iz:49:26 καὶ φάγονται οἱ θλίψαντές σε τὰς σάρκας αὐτῶν καὶ πίονται ὡς οἶνον νέον τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ μεθυσθήσονται, καὶ αἰσθανθήσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ῥυσάμενός σε καὶ ἀντιλαμβανόμενος ἰσχύος Ιακωβ.
Iz:49:26 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὡς οἶνος, -ου, ὁ νέος -α -ον ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) καί αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ Ἰακώβ, ὁ
Iz:49:26 I też, nawet, mianowicie By jeść By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg) Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pić Jak/jak Wino Nowe/młode Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany I też, nawet, mianowicie By spostrzegać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Siła Jacob
Iz:49:26 kai\ fa/gontai oi( Tli/PSante/s se ta\s sa/rkas au)tO=n kai\ pi/ontai O(s oi)=non ne/on to\ ai(=ma au)tO=n kai\ meTusTE/sontai, kai\ ai)sTanTE/setai pa=sa sa\rX o(/ti e)gO\ ku/rios o( r(usa/meno/s se kai\ a)ntilambano/menos i)sCHu/os *iakOb.
Iz:49:26 kai fagontai hoi TliPSantes se tas sarkas autOn kai piontai hOs oinon neon to haima autOn kai meTysTEsontai, kai aisTanTEsetai pasa sarX hoti egO kyrios ho rysamenos se kai antilambanomenos isCHyos iakOb.
Iz:49:26 C VF_FMI3P RA_NPM VA_AAPNPM RP_AS RA_APF N3K_APF RD_GPM C VF_FMI3P D N2_ASM A1A_ASM RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C VS_FPI3P C VC_FPI3S A1S_NSF N3K_NSF C RP_NS N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RP_AS C V1_PMPNSM N3U_GSF N_GSM
Iz:49:26 and also, even, namely to eat the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg) the flesh he/she/it/same and also, even, namely to drink as/like wine new/young the blood he/she/it/same and also, even, namely to get drunk and also, even, namely to perceive every all, each, every, the whole of flesh because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) and also, even, namely to deflect toward [anti-take] strength Jacob
Iz:49:26 and they-will-be-EAT-ed the (nom) upon DISTRESS-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) flesh (acc) them/same (gen) and they-will-be-DRINK-ed as/like wine (acc) new/young ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-be-GET-ed-DRUNK and he/she/it-will-be-PERCEIVE-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc) because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and while being-DEFLECT-ed-TOWARD (nom) strength (gen) Jacob (indecl)
Iz:49:26 Iz_49:26_1 Iz_49:26_2 Iz_49:26_3 Iz_49:26_4 Iz_49:26_5 Iz_49:26_6 Iz_49:26_7 Iz_49:26_8 Iz_49:26_9 Iz_49:26_10 Iz_49:26_11 Iz_49:26_12 Iz_49:26_13 Iz_49:26_14 Iz_49:26_15 Iz_49:26_16 Iz_49:26_17 Iz_49:26_18 Iz_49:26_19 Iz_49:26_20 Iz_49:26_21 Iz_49:26_22 Iz_49:26_23 Iz_49:26_24 Iz_49:26_25 Iz_49:26_26 Iz_49:26_27 Iz_49:26_28 Iz_49:26_29 Iz_49:26_30 Iz_49:26_31 Iz_49:26_32
Iz:49:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x