Iz:57:1 Ἴδετε ὡς ὁ δίκαιος ἀπώλετο, καὶ οὐδεὶς ἐκδέχεται τῇ καρδίᾳ, καὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ. ἀπὸ γὰρ προσώπου ἀδικίας ἦρται ὁ δίκαιος·
Iz:57:1 See how the just man has perished, and no one lays it to heart: and righteous men are taken away, and no one considers: for the righteous has been removed out of the way of injustice. (Isaiah 57:1 Brenton)
Iz:57:1 Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to się gubi sprawiedliwego, (Iz 57:1 BT_4)
Iz:57:1 Ἴδετε ὡς δίκαιος ἀπώλετο, καὶ οὐδεὶς ἐκδέχεται τῇ καρδίᾳ, καὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ. ἀπὸ γὰρ προσώπου ἀδικίας ἦρται δίκαιος·
Iz:57:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ἀπό γάρ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Iz:57:1 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak Właśnie prawy, właśnie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By czekać czekania dla, oczekiwać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Twarz Zły uczynki By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Właśnie prawy, właśnie
Iz:57:1 *)/idete O(s o( di/kaios a)pO/leto, kai\ ou)dei\s e)kde/CHetai tE=| kardi/a|, kai\ a)/ndres di/kaioi ai)/rontai, kai\ ou)dei\s katanoei=. a)po\ ga\r prosO/pou a)diki/as E)=rtai o( di/kaios·
Iz:57:1 idete hOs ho dikaios apOleto, kai udeis ekdeCHetai tE kardia, kai andres dikaioi airontai, kai udeis katanoei. apo gar prosOpu adikias Ertai ho dikaios·
Iz:57:1 VB_AAD2P C RA_NSM A1A_NSM VBI_AMI3S C A3_NSM V1_PMI3S RA_DSF N1A_DSF C N3_NPM A1A_NPM V1_PPI3P C A3_NSM V2_PAI3S P x N2N_GSN N1A_GSF VX_XPI3S RA_NSM A1A_NSM
Iz:57:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like the just righteous, just to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely not one (nothing, no one) to wait wait for, expect the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely not one (nothing, no one) to understand κατανοώ comprehend, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as face wrongdoing to lift/pick up take up, tote, raise the just righteous, just
Iz:57:1 do-SEE-you(pl)! as/like the (nom) just ([Adj] nom) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed and not one (nom) he/she/it-is-being-WAIT-ed the (dat) heart (dat) and men, husbands (nom|voc) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-are-being-LIFT/PICK-ed-UP and not one (nom) he/she/it-is-UNDERSTand-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTand-ed (classical), be-you(sg)-UNDERSTand-ing! away from (+gen) for face (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) he/she/it-has-been-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) just ([Adj] nom)
Iz:57:1 Iz_57:1_1 Iz_57:1_2 Iz_57:1_3 Iz_57:1_4 Iz_57:1_5 Iz_57:1_6 Iz_57:1_7 Iz_57:1_8 Iz_57:1_9 Iz_57:1_10 Iz_57:1_11 Iz_57:1_12 Iz_57:1_13 Iz_57:1_14 Iz_57:1_15 Iz_57:1_16 Iz_57:1_17 Iz_57:1_18 Iz_57:1_19 Iz_57:1_20 Iz_57:1_21 Iz_57:1_22 Iz_57:1_23 Iz_57:1_24
Iz:57:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:2 ἔσται ἐν εἰρήνῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ἦρται ἐκ τοῦ μέσου.
Iz:57:2 His burial shall be in peace: he has been removed out of the way. (Isaiah 57:2 Brenton)
Iz:57:2 a on odchodzi, by zażywać pokoju. Ci, którzy postępują uczciwie, spoczywają na swoich łożach. (Iz 57:2 BT_4)
Iz:57:2 ἔσται ἐν εἰρήνῃ ταφὴ αὐτοῦ, ἦρται ἐκ τοῦ μέσου.
Iz:57:2 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)
Iz:57:2 By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Pogrzeb On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony
Iz:57:2 e)/stai e)n ei)rE/nE| E( tafE\ au)tou=, E)=rtai e)k tou= me/sou.
Iz:57:2 estai en eirEnE hE tafE autu, Ertai ek tu mesu.
Iz:57:2 VF_FMI3S P N1_DSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM VX_XPI3S P RA_GSN A1_GSN
Iz:57:2 to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace the burial he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise out of (+gen) ἐξ before vowels the middle; to be half done
Iz:57:2 he/she/it-will-be in/among/by (+dat) peace (dat) the (nom) burial (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-has-been-LIFT/PICK-ed-UP out of (+gen) the (gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE!
Iz:57:2 Iz_57:2_1 Iz_57:2_2 Iz_57:2_3 Iz_57:2_4 Iz_57:2_5 Iz_57:2_6 Iz_57:2_7 Iz_57:2_8 Iz_57:2_9 Iz_57:2_10
Iz:57:2 x x x x x x x x x x
Iz:57:3 ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε, υἱοὶ ἄνομοι, σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνης·
Iz:57:3 But draw ye near hither, ye lawless children, the seed of adulterers and the harlot. (Isaiah 57:3 Brenton)
Iz:57:3 Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołomnej i nierządnicy! (Iz 57:3 BT_4)
Iz:57:3 ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε, υἱοὶ ἄνομοι, σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνης·
Iz:57:3 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὧδε υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄ·νομος -ον σπέρμα[τ], -ατος, τό μοιχός, -οῦ, ὁ; μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) καί πόρνη, -ης, ἡ
Iz:57:3 Ty zaś By prowadzić bliski Tutaj Syn Na zewnątrz prawa Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Cudzołożnik; by dopuścić się zdrady małżeńskiej I też, nawet, mianowicie Prostytuuj
Iz:57:3 u(mei=s de\ prosaga/gete O(=de, ui(oi\ a)/nomoi, spe/rma moiCHO=n kai\ po/rnEs·
Iz:57:3 hymeis de prosagagete hOde, hyioi anomoi, sperma moiCHOn kai pornEs·
Iz:57:3 RP_NP x VB_AAD2P D N2_NPM A1B_NPM N3M_NSN N2_GPM C N1_GSF
Iz:57:3 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lead toward here son outside the law seed sperm, seed, germ (sprout, bud) adulterer; to commit adultery and also, even, namely prostitute
Iz:57:3 you(pl) (nom) Yet do-LEAD-you(pl)-TOWARD! here sons (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|voc) seed (nom|acc|voc) adulterers (gen); while COMMIT-ing-ADULTERY (nom, nom|acc|voc, voc) and prostitute (gen)
Iz:57:3 Iz_57:3_1 Iz_57:3_2 Iz_57:3_3 Iz_57:3_4 Iz_57:3_5 Iz_57:3_6 Iz_57:3_7 Iz_57:3_8 Iz_57:3_9 Iz_57:3_10
Iz:57:3 x x x x x x x x x x
Iz:57:4 ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε; καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ στόμα ὑμῶν; καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν ὑμῶν; οὐχ ὑμεῖς ἐστε τέκνα ἀπωλείας, σπέρμα ἄνομον;
Iz:57:4 Wherein have ye been rioting? and against whom have ye opened your mouth, and against whom have ye loosed your tongue? are ye not children of perdition? a lawless seed? (Isaiah 57:4 Brenton)
Iz:57:4 Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie język? Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego łoża? (Iz 57:4 BT_4)
Iz:57:4 ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε; καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ στόμα ὑμῶν; καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν ὑμῶν; οὐχ ὑμεῖς ἐστε τέκνα ἀπωλείας, σπέρμα ἄνομον;
Iz:57:4 ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν·τρυφάω (εν+τρυφ(α)-, εν+τρυφη·σ-, εν+τρυφη·σ-, -, -, -) καί ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί χαλάω (χαλ(α)-, χαλα·σ-, χαλα·σ-, -, -, χαλασ·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄ·νομος -ον
Iz:57:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oddawać się w I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By otwierać Ust/żołądka por Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do niżej/puszczonego wolno spuszczany Język przez metonimia, język Ty ??? Przed przydechem mocnym Ty By być Dziecko Zniszczenie, zniszczenie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Na zewnątrz prawa
Iz:57:4 e)n ti/ni e)netrufE/sate; kai\ e)pi\ ti/na E)noi/Xate to\ sto/ma u(mO=n; kai\ e)pi\ ti/na e)CHala/sate tE\n glO=ssan u(mO=n; ou)CH u(mei=s e)ste te/kna a)pOlei/as, spe/rma a)/nomon;
Iz:57:4 en tini enetryfEsate; kai epi tina EnoiXate to stoma hymOn; kai epi tina eCHalasate tEn glOssan hymOn; uCH hymeis este tekna apOleias, sperma anomon;
Iz:57:4 P RI_DSN VAI_AAI2P C P RI_ASM VAI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RP_GP C P RI_ASM VAI_AAI2P RA_ASF N1S_ASF RP_GP D RP_NP V9_PAI2P N2N_NPN N1A_GSF N3M_NSN A1B_NSM
Iz:57:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to indulge in and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to open up the mouth/maw stoma you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lower/let loose let down the tongue by metonymy, a language you οὐχ before rough breathing you to be child annihilation, destruction seed sperm, seed, germ (sprout, bud) outside the law
Iz:57:4 in/among/by (+dat) who/what/why (dat) you(pl)-INDULGE-ed-IN and upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(pl)-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(pl)-LOWER/LET-ed-LOOSE the (acc) tongue (acc) you(pl) (gen) not you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! children (nom|acc|voc) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) seed (nom|acc|voc) outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:57:4 Iz_57:4_1 Iz_57:4_2 Iz_57:4_3 Iz_57:4_4 Iz_57:4_5 Iz_57:4_6 Iz_57:4_7 Iz_57:4_8 Iz_57:4_9 Iz_57:4_10 Iz_57:4_11 Iz_57:4_12 Iz_57:4_13 Iz_57:4_14 Iz_57:4_15 Iz_57:4_16 Iz_57:4_17 Iz_57:4_18 Iz_57:4_19 Iz_57:4_20 Iz_57:4_21 Iz_57:4_22 Iz_57:4_23 Iz_57:4_24
Iz:57:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:5 οἱ παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δασέα, σφάζοντες τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν πετρῶν.
Iz:57:5 who call upon idols under the leafy trees, slaying your children in the valleys among the rocks? (Isaiah 57:5 Brenton)
Iz:57:5 Wy, którzy płoniecie żądzą pod terebintami i pod każdym zielonym drzewem, mordujecie dzieci na ofiarę w jarach, w rozpadlinach skalnych. (Iz 57:5 BT_4)
Iz:57:5 οἱ παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δασέα, σφάζοντες τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν πετρῶν.
Iz:57:5 ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὑπό δένδρον, -ου, τό δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ
Iz:57:5 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idol Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo Włochaty By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Skała
Iz:57:5 oi( parakalou=ntes e)pi\ ta\ ei)/dOla u(po\ de/ndra dase/a, sfa/DZontes ta\ te/kna au)tO=n e)n tai=s fa/ragXin a)na\ me/son tO=n petrO=n.
Iz:57:5 hoi parakaluntes epi ta eidOla hypo dendra dasea, sfaDZontes ta tekna autOn en tais faranXin ana meson tOn petrOn.
Iz:57:5 RA_NPM V2_PAPNPM P RA_APN N2N_APN P N2N_APN A3U_APN V1_PAPNPM RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_DPF N3G_DPF P A1_ASN RA_GPM N2_GPM
Iz:57:5 the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the idol under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing tree shaggy to slay butcher, kill, massacre, slaughter the child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? up/each/by (+acc) middle the rock
Iz:57:5 the (nom) while PETITION-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) trees (nom|acc|voc) shaggy ([Adj] nom|acc|voc) while SLAY-ing (nom|voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) rocks (gen)
Iz:57:5 Iz_57:5_1 Iz_57:5_2 Iz_57:5_3 Iz_57:5_4 Iz_57:5_5 Iz_57:5_6 Iz_57:5_7 Iz_57:5_8 Iz_57:5_9 Iz_57:5_10 Iz_57:5_11 Iz_57:5_12 Iz_57:5_13 Iz_57:5_14 Iz_57:5_15 Iz_57:5_16 Iz_57:5_17 Iz_57:5_18 Iz_57:5_19
Iz:57:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:6 ἐκείνη σου ἡ μερίς, οὗτός σου ὁ κλῆρος, κἀκείνοις ἐξέχεας σπονδὰς κἀκείνοις ἀνήνεγκας θυσίας· ἐπὶ τούτοις οὖν οὐκ ὀργισθήσομαι;
Iz:57:6 That is thy portion, this is thy lot: and to them hast thou poured forth drink-offerings, and to these hast thou offered meat-offerings. Shall I not therefore be angry for these things? (Isaiah 57:6 Brenton)
Iz:57:6 Gładkie kamienie potoku są twoim działem, one to, one - twoją częścią wylosowaną. Im też w ofierze wylewałaś płyny, ofiarowałaś obiaty. Czyż mam być z nich zadowolony? (Iz 57:6 BT_4)
Iz:57:6 ἐκείνη σου μερίς, οὗτός σου κλῆρος, κἀκείνοις ἐξέχεας σπονδὰς κἀκείνοις ἀνήνεγκας θυσίας· ἐπὶ τούτοις οὖν οὐκ ὀργισθήσομαι;
Iz:57:6 ἐκεῖνος -η -ο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ κἀκεῖνος -η -ο (καὶ ἐκεῖνος) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)   κἀκεῖνος -η -ο (καὶ ἐκεῖνος) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο οὖν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-)
Iz:57:6 Tamto Ty; twój/twój(sg) Część To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg) Los I/też tamto By wylewać się I/też tamto By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara gnębią, poświęcają Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dlatego/wtedy ??? Przed przydechem mocnym By robić zły
Iz:57:6 e)kei/nE sou E( meri/s, ou(=to/s sou o( klE=ros, ka)kei/nois e)Xe/CHeas sponda\s ka)kei/nois a)nE/negkas Tusi/as· e)pi\ tou/tois ou)=n ou)k o)rgisTE/somai;
Iz:57:6 ekeinE su hE meris, hutos su ho klEros, kakeinois eXeCHeas spondas kakeinois anEnenkas Tysias· epi tutois un uk orgisTEsomai;
Iz:57:6 RD_NSF RP_GS RA_NSF N3D_NSF RD_NSM RP_GS RA_NSM N2_NSM C+RDDPM VAI_AAI2S N1_APF C+RDDPM VAI_AAI2S N1A_APF P RD_DPM x D VS_FPI1S
Iz:57:6 that you; your/yours(sg) the part this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg) the lot and/also that to pour out ć and/also that to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state sacrifice victimize, immolate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] therefore/then οὐχ before rough breathing to make angry
Iz:57:6 that (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) ??? (nom) this (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) lot (nom) and/also those (dat) you(sg)-POUR-ed-OUT   and/also those (dat) you(sg)-BRING UP-ed sacrifice (gen), sacrificial (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) therefore/then not I-will-be-MAKE-ed-ANGRY
Iz:57:6 Iz_57:6_1 Iz_57:6_2 Iz_57:6_3 Iz_57:6_4 Iz_57:6_5 Iz_57:6_6 Iz_57:6_7 Iz_57:6_8 Iz_57:6_9 Iz_57:6_10 Iz_57:6_11 Iz_57:6_12 Iz_57:6_13 Iz_57:6_14 Iz_57:6_15 Iz_57:6_16 Iz_57:6_17 Iz_57:6_18 Iz_57:6_19
Iz:57:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:7 ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, ἐκεῖ σου ἡ κοίτη, κἀκεῖ ἀνεβίβασας θυσίας.
Iz:57:7 On a lofty and high mountain, there is thy bed, and thither thou carriedst up thy meat-offerings: (Isaiah 57:7 Brenton)
Iz:57:7 Na górze wielkiej i wysokiej tyś rozłożyła swe łoże, tam też wstąpiłaś, żeby składać ofiary. (Iz 57:7 BT_4)
Iz:57:7 ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, ἐκεῖ σου κοίτη, κἀκεῖ ἀνεβίβασας θυσίας.
Iz:57:7 ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν καί μετ·έωρος -ον [LXX] ἐκεῖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ κἀκεῖ (καὶ ἐκεῖ) ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) θυσία, -ας, ἡ
Iz:57:7 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie Zawieszany Tam Ty; twój/twój(sg) Łóżko [zobacz spółkowanie] I/też tam By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ofiara gnębią, poświęcają
Iz:57:7 e)p’ o)/ros u(PSElo\n kai\ mete/Oron, e)kei= sou E( koi/tE, ka)kei= a)nebi/basas Tusi/as.
Iz:57:7 ep’ oros hyPSElon kai meteOron, ekei su hE koitE, kakei anebibasas Tysias.
Iz:57:7 P N3E_ASN A1_ASN C A1B_ASN D RP_GS RA_NSF N1_NSF D VAI_AAI2S N1A_APF
Iz:57:7 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount elevated and also, even, namely suspended there you; your/yours(sg) the bed [see coitus] and/also there to draw (haul) sacrifice victimize, immolate
Iz:57:7 upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and suspended ([Adj] acc, nom|acc|voc) there you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) bed (nom|voc) and/also there you(sg)-DRAW-ed sacrifice (gen), sacrificial (acc)
Iz:57:7 Iz_57:7_1 Iz_57:7_2 Iz_57:7_3 Iz_57:7_4 Iz_57:7_5 Iz_57:7_6 Iz_57:7_7 Iz_57:7_8 Iz_57:7_9 Iz_57:7_10 Iz_57:7_11 Iz_57:7_12
Iz:57:7 x x x x x x x x x x x x
Iz:57:8 καὶ ὀπίσω τῶν σταθμῶν τῆς θύρας σου ἔθηκας μνημόσυνά σου· ᾤου ὅτι ἐὰν ἀπ’ ἐμοῦ ἀποστῇς, πλεῖόν τι ἕξεις· ἠγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετὰ σοῦ
Iz:57:8 and behind the posts of thy door thou didst place thy memorials. Didst thou think that if thou shouldest depart from me, thou wouldest gain? thou hast loved those that lay with thee; (Isaiah 57:8 Brenton)
Iz:57:8 Postawiłaś twój znak rozpoznawczy za bramą i za słupami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; pomnożyłaś z nimi twój nierząd, patrząc na stelę. (Iz 57:8 BT_4)
Iz:57:8 καὶ ὀπίσω τῶν σταθμῶν τῆς θύρας σου ἔθηκας μνημόσυνά σου· ᾤου ὅτι ἐὰν ἀπ’ ἐμοῦ ἀποστῇς, πλεῖόν τι ἕξεις· ἠγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετὰ σοῦ
Iz:57:8 καί ὀπίσω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μνημό·συνον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ᾠόν, -οῦ, τό; οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:57:8 I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Drzwi brama Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pamięć Ty; twój/twój(sg) Jajko; by przypuszczać Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By uwalniać Więcej Jakiś/jakikolwiek Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć By kochać By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Iz:57:8 kai\ o)pi/sO tO=n staTmO=n tE=s Tu/ras sou e)/TEkas mnEmo/suna/ sou· O)/|ou o(/ti e)a\n a)p’ e)mou= a)postE=|s, plei=o/n ti e(/Xeis· E)ga/pEsas tou\s koimOme/nous meta\ sou=
Iz:57:8 kai opisO tOn staTmOn tEs Tyras su eTEkas mnEmosyna su· Ou hoti ean ap’ emu apostEs, pleion ti heXeis· EgapEsas tus koimOmenus meta su
Iz:57:8 C D RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI2S N2N_APN RP_GS V8_IMI2S C C P RP_GS VH_AAS2S A3C_ASN RI_ASN VF_FAI2S VAI_AAI2S RA_APM V3_PMPAPM P RP_GS
Iz:57:8 and also, even, namely behind back, behind, after the ć the door gate you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station memory you; your/yours(sg) egg; to suppose because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to disengage more some/any maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have to love the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Iz:57:8 and behind the (gen)   the (gen) door (gen), doors (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-PLACE-ed memories (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) egg (gen); you(sg)-were-being-SUPPOSE-ed because/that if-ever away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(sg)-should-DISENGAGE more (nom|acc|voc, voc) some/any (nom|acc) maturities (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE you(sg)-LOVE-ed the (acc) while being-REPOSE/SLEEP-ed (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:57:8 Iz_57:8_1 Iz_57:8_2 Iz_57:8_3 Iz_57:8_4 Iz_57:8_5 Iz_57:8_6 Iz_57:8_7 Iz_57:8_8 Iz_57:8_9 Iz_57:8_10 Iz_57:8_11 Iz_57:8_12 Iz_57:8_13 Iz_57:8_14 Iz_57:8_15 Iz_57:8_16 Iz_57:8_17 Iz_57:8_18 Iz_57:8_19 Iz_57:8_20 Iz_57:8_21 Iz_57:8_22 Iz_57:8_23 Iz_57:8_24
Iz:57:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:9 καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου μετ’ αὐτῶν καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ τὰ ὅριά σου καὶ ἀπέστρεψας καὶ ἐταπεινώθης ἕως ᾅδου.
Iz:57:9 and thou hast multiplied thy whoredom with them, and thou hast increased the number of them that are far from thee, and hast sent ambassadors beyond thy borders, and hast been debased even to hell. (Isaiah 57:9 Brenton)
Iz:57:9 Udałaś się do Molocha z olejkiem, użyłaś obficie twych wonnych olejków. Wysłałaś daleko swych gońców, aż do Szeolu się zniżyłaś. (Iz 57:9 BT_4)
Iz:57:9 καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου μετ’ αὐτῶν καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ τὰ ὅριά σου καὶ ἀπέστρεψας καὶ ἐταπεινώθης ἕως ᾅδου.
Iz:57:9 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό πορνεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὑπέρ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Iz:57:9 I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Bezładu cudzołóstwo, bałwochwalstwo Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dużo By czynić/rób Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie zamawiać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Granica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odwracać się od I też, nawet, mianowicie Do niżej Aż; świtaj Hades; by śpiewać
Iz:57:9 kai\ e)plE/Tunas tE\n pornei/an sou met’ au)tO=n kai\ pollou\s e)poi/Esas tou\s makra\n a)po\ sou= kai\ a)pe/steilas pre/sbeis u(pe\r ta\ o(/ria/ sou kai\ a)pe/strePSas kai\ e)tapeinO/TEs e(/Os a(/|dou.
Iz:57:9 kai eplETynas tEn porneian su met’ autOn kai pollus epoiEsas tus makran apo su kai apesteilas presbeis hyper ta horia su kai apestrePSas kai etapeinOTEs heOs hadu.
Iz:57:9 C VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RD_GPM C A1_APM VAI_AAI2S RA_APM D P RP_GS C VAI_AAI2S N3I_APM P RA_APN N2N_APN RP_GS C VAI_AAI2S C VCI_API2S C N1M_GSM
Iz:57:9 and also, even, namely to increase/multiply the promiscuity fornication, idolatry you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely much to do/make the far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć above (+acc), on behalf of (+gen) the boundary you; your/yours(sg) and also, even, namely to turn away from and also, even, namely to lower until; dawn Hades; to sing
Iz:57:9 and you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc) promiscuity (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and many (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-ORDER FORTH-ed   above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM and you(sg)-were-LOWER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Iz:57:9 Iz_57:9_1 Iz_57:9_2 Iz_57:9_3 Iz_57:9_4 Iz_57:9_5 Iz_57:9_6 Iz_57:9_7 Iz_57:9_8 Iz_57:9_9 Iz_57:9_10 Iz_57:9_11 Iz_57:9_12 Iz_57:9_13 Iz_57:9_14 Iz_57:9_15 Iz_57:9_16 Iz_57:9_17 Iz_57:9_18 Iz_57:9_19 Iz_57:9_20 Iz_57:9_21 Iz_57:9_22 Iz_57:9_23 Iz_57:9_24 Iz_57:9_25 Iz_57:9_26 Iz_57:9_27
Iz:57:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:10 ταῖς πολυοδίαις σου ἐκοπίασας καὶ οὐκ εἶπας Παύσομαι ἐνισχύουσα ὅτι ἔπραξας ταῦτα, διὰ τοῦτο οὐ κατεδεήθης μου
Iz:57:10 Thou has wearied thyself with thy many ways; yet thou saidst not, I will cease to strengthen myself: for thou has done these things; therefore thou has not supplicated me. (Isaiah 57:10 Brenton)
Iz:57:10 Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: "Dosyć!" Odnalazłaś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś. (Iz 57:10 BT_4)
Iz:57:10 ταῖς πολυοδίαις σου ἐκοπίασας καὶ οὐκ εἶπας Παύσομαι ἐνισχύουσα ὅτι ἔπραξας ταῦτα, διὰ τοῦτο οὐ κατεδεήθης μου
Iz:57:10 ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὅτι πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δέομαι [LXX] (κατα+δε-/κατα+δ(ε)-, -, -, -, -, κατα+δεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:57:10 Ty; twój/twój(sg) By trudzić się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj By przestawać By wzmacniać się Ponieważ/tamto By działać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ja
Iz:57:10 tai=s poluodi/ais sou e)kopi/asas kai\ ou)k ei)=pas *pau/somai e)nisCHu/ousa o(/ti e)/praXas tau=ta, dia\ tou=to ou) katedeE/TEs mou
Iz:57:10 tais polyodiais su ekopiasas kai uk eipas pausomai enisCHyusa hoti epraXas tauta, dia tuto u katedeETEs mu
Iz:57:10 RA_DPF N1A_DPF RP_GS VAI_AAI2S C D VAI_AAI2S VF_FMI1S V1_PAPNSF C VAI_AAI2S RD_APN P RD_ASN D VCI_API2S RP_GS
Iz:57:10 the ć you; your/yours(sg) to toil and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell to cease to strengthen because/that to act this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to ??? I
Iz:57:10 the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-TOIL-ed and not you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) I-will-be-CEASE-ed while STRENGTHEN-ing (nom|voc) because/that you(sg)-ACT-ed these (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not you(sg)-were-???-ed me (gen)
Iz:57:10 Iz_57:10_1 Iz_57:10_2 Iz_57:10_3 Iz_57:10_4 Iz_57:10_5 Iz_57:10_6 Iz_57:10_7 Iz_57:10_8 Iz_57:10_9 Iz_57:10_10 Iz_57:10_11 Iz_57:10_12 Iz_57:10_13 Iz_57:10_14 Iz_57:10_15 Iz_57:10_16 Iz_57:10_17
Iz:57:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:11 σύ. τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης καὶ ἐψεύσω με καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου οὐδὲ ἔλαβές με εἰς τὴν διάνοιαν οὐδὲ εἰς τὴν καρδίαν σου; κἀγώ σε ἰδὼν παρορῶ, καὶ ἐμὲ οὐκ ἐφοβήθης.
Iz:57:11 Through dread of whom hast thou feared, and lied against me, and has not remembered, nor considered me, nor regarded me, yea, though when I see thee I pass thee by, yet thou has not feared me. (Isaiah 57:11 Brenton)
Iz:57:11 Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać? Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w twym sercu. Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie boisz. (Iz 57:11 BT_4)
Iz:57:11 σύ. τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης καὶ ἐψεύσω με καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου οὐδὲ ἔλαβές με εἰς τὴν διάνοιαν οὐδὲ εἰς τὴν καρδίαν σου; κἀγώ σε ἰδὼν παρορῶ, καὶ ἐμὲ οὐκ ἐφοβήθης.
Iz:57:11 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κἀγώ (καὶ ἐγώ) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Iz:57:11 Ty Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) By bać się I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Do (+przyspieszenie) Poznania umysł, umysłowość, cel, plan ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I/też ja Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By bać się
Iz:57:11 su/. ti/na eu)labETei=sa e)fobE/TEs kai\ e)PSeu/sO me kai\ ou)k e)mnE/sTEs mou ou)de\ e)/labe/s me ei)s tE\n dia/noian ou)de\ ei)s tE\n kardi/an sou; ka)gO/ se i)dO\n parorO=, kai\ e)me\ ou)k e)fobE/TEs.
Iz:57:11 sy. tina eulabETeisa efobETEs kai ePSeusO me kai uk emnEsTEs mu ude elabes me eis tEn dianoian ude eis tEn kardian su; kagO se idOn parorO, kai eme uk efobETEs.
Iz:57:11 RP_NS RI_ASM VC_APPNSF VCI_API2S C VAI_AMI2S RP_AS C D VSI_API2S RP_GS C VBI_AAI2S RP_AS P RA_ASF N1A_ASF C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C+RPNS RP_AS VB_AAPNSM V3_PAI1S C RP_AS D VCI_API2S
Iz:57:11 you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) to fear and also, even, namely to lie deceptive, dishonest; false, untrue I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I into (+acc) the cognition intellect, mentality, purpose, plan οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and/also I you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć and also, even, namely I; my/mine οὐχ before rough breathing to fear
Iz:57:11 you(sg) (nom) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) upon being-BEWARE-ed (nom|voc) you(sg)-were-FEAR-ed and you(sg)-were-LIE-ed me (acc) and not you(sg)-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF me (gen) neither/nor you(sg)-TAKE HOLD OF-ed me (acc) into (+acc) the (acc) cognition (acc) neither/nor into (+acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and/also I (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon SEE-ing (nom)   and me (acc); my/mine (voc) not you(sg)-were-FEAR-ed
Iz:57:11 Iz_57:11_1 Iz_57:11_2 Iz_57:11_3 Iz_57:11_4 Iz_57:11_5 Iz_57:11_6 Iz_57:11_7 Iz_57:11_8 Iz_57:11_9 Iz_57:11_10 Iz_57:11_11 Iz_57:11_12 Iz_57:11_13 Iz_57:11_14 Iz_57:11_15 Iz_57:11_16 Iz_57:11_17 Iz_57:11_18 Iz_57:11_19 Iz_57:11_20 Iz_57:11_21 Iz_57:11_22 Iz_57:11_23 Iz_57:11_24 Iz_57:11_25 Iz_57:11_26 Iz_57:11_27 Iz_57:11_28 Iz_57:11_29 Iz_57:11_30
Iz:57:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:12 κἀγὼ ἀπαγγελῶ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὰ κακά σου, ἃ οὐκ ὠφελήσουσίν σε.
Iz:57:12 And I will declare thy righteousness, and thy sins, which shall not profit thee. (Isaiah 57:12 Brenton)
Iz:57:12 Objawię Ja twoją sprawiedliwość i twoje uczynki nieużyteczne. (Iz 57:12 BT_4)
Iz:57:12 κἀγὼ ἀπαγγελῶ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὰ κακά σου, οὐκ ὠφελήσουσίν σε.
Iz:57:12 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:57:12 I/też ja By informować – informować albo opowiadać. Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk Ty; twój/twój(sg)
Iz:57:12 ka)gO\ a)paggelO= tE\n dikaiosu/nEn mou kai\ ta\ kaka/ sou, a(/ ou)k O)felE/sousi/n se.
Iz:57:12 kagO apangelO tEn dikaiosynEn mu kai ta kaka su, ha uk OfelEsusin se.
Iz:57:12 C+RPNS VF2_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_APN A1_APN RP_GS RR_APN D VF_FAI3P RP_AS
Iz:57:12 and/also I to report – to report or tell. the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely the wickedly to do evil you; your/yours(sg) who/whom/which οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit you; your/yours(sg)
Iz:57:12 and/also I (nom) I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed the (acc) righteousness (acc) me (gen) and the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) not they-will-ΚΡΑΤΈΩ, going-to-ΚΡΑΤΈΩ (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:57:12 Iz_57:12_1 Iz_57:12_2 Iz_57:12_3 Iz_57:12_4 Iz_57:12_5 Iz_57:12_6 Iz_57:12_7 Iz_57:12_8 Iz_57:12_9 Iz_57:12_10 Iz_57:12_11 Iz_57:12_12 Iz_57:12_13
Iz:57:12 x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:13 ὅταν ἀναβοήσῃς, ἐξελέσθωσάν σε ἐν τῇ θλίψει σου· τούτους γὰρ πάντας ἄνεμος λήμψεται καὶ ἀποίσει καταιγίς. οἱ δὲ ἀντεχόμενοί μου κτήσονται γῆν καὶ κληρονομήσουσιν τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου.
Iz:57:13 When thou criest out, let them deliver thee in thine affliction: for all these the wind shall take, and the tempest shall carry them away: but they that cleave to me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain. (Isaiah 57:13 Brenton)
Iz:57:13 Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe bożki! Ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie. Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę. (Iz 57:13 BT_4)
Iz:57:13 ὅταν ἀναβοήσῃς, ἐξελέσθωσάν σε ἐν τῇ θλίψει σου· τούτους γὰρ πάντας ἄνεμος λήμψεται καὶ ἀποίσει καταιγίς. οἱ δὲ ἀντεχόμενοί μου κτήσονται γῆν καὶ κληρονομήσουσιν τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου.
Iz:57:13 ὅταν (ὅτε ἄν) ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό δέ ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:57:13 Ilekroć By krzyknąć By wyjmować Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się zaś By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
Iz:57:13 o(/tan a)naboE/sE|s, e)Xele/sTOsa/n se e)n tE=| Tli/PSei sou· tou/tous ga\r pa/ntas a)/nemos lE/mPSetai kai\ a)poi/sei kataigi/s. oi( de\ a)nteCHo/menoi/ mou ktE/sontai gE=n kai\ klEronomE/sousin to\ o)/ros to\ a(/gio/n mou.
Iz:57:13 hotan anaboEsEs, eXelesTOsan se en tE TliPSei su· tutus gar pantas anemos lEmPSetai kai apoisei kataigis. hoi de anteCHomenoi mu ktEsontai gEn kai klEronomEsusin to oros to hagion mu.
Iz:57:13 D VA_AAS2S VB_AMD3P RP_AS P RA_DSF N3I_DSF RP_GS RD_APM x A3_APM N2_NSM VF_FMI3S C VF_FAI3S N3D_NSF RA_NPM x V1_PMPNPM RP_GS VF_FMI3P N1_ASF C VF_FAI3P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS
Iz:57:13 whenever to cry out to take out you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as every all, each, every, the whole of wind to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to carry away yield to repay ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms earth/land and also, even, namely to inherit the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
Iz:57:13 whenever you(sg)-should-CRY-OUT let-them-be-TAKE OUT-ed! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (acc) for all (acc) wind (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-will-CARRY AWAY, you(sg)-will-be-CARRY AWAY-ed (classical)   the (nom) Yet while being-RESIST-ed (nom|voc) me (gen) they-will-be-POSSESS-ed earth/land (acc) and they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Iz:57:13 Iz_57:13_1 Iz_57:13_2 Iz_57:13_3 Iz_57:13_4 Iz_57:13_5 Iz_57:13_6 Iz_57:13_7 Iz_57:13_8 Iz_57:13_9 Iz_57:13_10 Iz_57:13_11 Iz_57:13_12 Iz_57:13_13 Iz_57:13_14 Iz_57:13_15 Iz_57:13_16 Iz_57:13_17 Iz_57:13_18 Iz_57:13_19 Iz_57:13_20 Iz_57:13_21 Iz_57:13_22 Iz_57:13_23 Iz_57:13_24 Iz_57:13_25 Iz_57:13_26 Iz_57:13_27 Iz_57:13_28 Iz_57:13_29
Iz:57:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:14 καὶ ἐροῦσιν Καθαρίσατε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδοὺς καὶ ἄρατε σκῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου.
Iz:57:14 And they shall say, Clear the ways before him, and take up the stumbling-blocks out of the way of my people. (Isaiah 57:14 Brenton)
Iz:57:14 Powiedzą: "Budujcie, budujcie, uprzątnijcie drogę, usuńcie przeszkody z drogi mego ludu!" (Iz 57:14 BT_4)
Iz:57:14 καὶ ἐροῦσιν Καθαρίσατε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδοὺς καὶ ἄρατε σκῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου.
Iz:57:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)   ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:57:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oczyszczać się oczyszczaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ludzie Ja
Iz:57:14 kai\ e)rou=sin *kaTari/sate a)po\ prosO/pou au)tou= o(dou\s kai\ a)/rate skO=la a)po\ tE=s o(dou= tou= laou= mou.
Iz:57:14 kai erusin kaTarisate apo prosOpu autu hodus kai arate skOla apo tEs hodu tu lau mu.
Iz:57:14 C VF2_FAI3P VA_AAD2P P N2N_GSN RD_GSM N2_APF C VA_AAD2P N2N_APN P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Iz:57:14 and also, even, namely to say/tell to purify cleanse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same way/road and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road the people I
Iz:57:14 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) do-PURIFIED-you(pl)! away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) ways/roads (acc) and do-LIFT/PICK-you(pl)-UP!   away from (+gen) the (gen) way/road (gen) the (gen) people (gen) me (gen)
Iz:57:14 Iz_57:14_1 Iz_57:14_2 Iz_57:14_3 Iz_57:14_4 Iz_57:14_5 Iz_57:14_6 Iz_57:14_7 Iz_57:14_8 Iz_57:14_9 Iz_57:14_10 Iz_57:14_11 Iz_57:14_12 Iz_57:14_13 Iz_57:14_14 Iz_57:14_15 Iz_57:14_16
Iz:57:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:15 Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνομα αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς μακροθυμίαν καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν
Iz:57:15 Thus saith the Most High, who dwells on high for ever, Holy in the holies, is his name, the Most High resting in the holies, and giving patience to the faint-hearted, and giving life to the broken-hearted: (Isaiah 57:15 Brenton)
Iz:57:15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię «Święty»: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. (Iz 57:15 BT_4)
Iz:57:15 Τάδε λέγει κύριος ὕψιστος ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνομα αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς μακροθυμίαν καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν
Iz:57:15 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό ἐν ὑψηλός -ή -όν κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) καί ὀλιγό·ψυχος -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μακρο·θυμία, -ας, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Iz:57:15 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By odświeżać się powracaj do życia I też, nawet, mianowicie Bojaźliwy By dawać Cierpliwość I też, nawet, mianowicie By dawać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Iz:57:15 *ta/de le/gei ku/rios o( u(/PSistos o( e)n u(PSEloi=s katoikO=n to\n ai)O=na, a(/gios e)n a(gi/ois o)/noma au)tO=|, ku/rios u(/PSistos e)n a(gi/ois a)napauo/menos kai\ o)ligoPSu/CHois didou\s makroTumi/an kai\ didou\s DZOE\n toi=s suntetrimme/nois tE\n kardi/an
Iz:57:15 tade legei kyrios ho hyPSistos ho en hyPSElois katoikOn ton aiOna, hagios en hagiois onoma autO, kyrios hyPSistos en hagiois anapauomenos kai oligoPSyCHois didus makroTymian kai didus DZOEn tois syntetrimmenois tEn kardian
Iz:57:15 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM A1_NSM RA_NSM P A1_DPM V2_PAPNSM RA_ASM N3W_ASM A1A_NSM P A1A_DPM N3M_NSN RD_DSM N2_NSM A1_NSM P A1A_DPM V1_PMPNSM C N2_DPM V8_PAPNSM N1A_ASF C V8_PAPNSM N1_ASF RA_DPM VP_XMPDPM RA_ASF N1A_ASF
Iz:57:15 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) name with regard to he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. highest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to refresh revive and also, even, namely faint-hearted to give patience and also, even, namely to give life being, living, spirit; alive the to break to crush completely, break (in pieces) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Iz:57:15 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) highest ([Adj] nom) the (nom) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) the (acc) eon (acc) holy ([Adj] nom) in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) highest ([Adj] nom) in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat) while being-REFRESH-ed (nom) and faint-hearted ([Adj] dat) while GIVE-ing (nom|voc) patience (acc) and while GIVE-ing (nom|voc) life (acc); alive ([Adj] acc) the (dat) having-been-BREAK-ed (dat) the (acc) heart (acc)
Iz:57:15 Iz_57:15_1 Iz_57:15_2 Iz_57:15_3 Iz_57:15_4 Iz_57:15_5 Iz_57:15_6 Iz_57:15_7 Iz_57:15_8 Iz_57:15_9 Iz_57:15_10 Iz_57:15_11 Iz_57:15_12 Iz_57:15_13 Iz_57:15_14 Iz_57:15_15 Iz_57:15_16 Iz_57:15_17 Iz_57:15_18 Iz_57:15_19 Iz_57:15_20 Iz_57:15_21 Iz_57:15_22 Iz_57:15_23 Iz_57:15_24 Iz_57:15_25 Iz_57:15_26 Iz_57:15_27 Iz_57:15_28 Iz_57:15_29 Iz_57:15_30 Iz_57:15_31 Iz_57:15_32
Iz:57:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:16 Οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς οὐδὲ διὰ παντὸς ὀργισθήσομαι ὑμῖν· πνεῦμα γὰρ παρ’ ἐμοῦ ἐξελεύσεται, καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα.
Iz:57:16 I will not take vengeance on you for ever, neither will I be always angry with you: for my Spirit shall go forth from me, and I have created all breath. (Isaiah 57:16 Brenton)
Iz:57:16 Bo nie będę wiecznie prowadził Ja sporu ani zawsze nie będę rozgniewany; inaczej ustałyby niknąc sprzed mego oblicza tchnienie i istoty żyjące, którem Ja uczynił. (Iz 57:16 BT_4)
Iz:57:16 Οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς οὐδὲ διὰ παντὸς ὀργισθήσομαι ὑμῖν· πνεῦμα γὰρ παρ’ ἐμοῦ ἐξελεύσεται, καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα.
Iz:57:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό γάρ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πνοή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:57:16 ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pomścić/poprawiaj Ty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By robić zły Ty Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Dla odtąd, jak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By wychodzić I też, nawet, mianowicie Porywu/oddech Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ja By czynić/rób
Iz:57:16 *ou)k ei)s to\n ai)O=na e)kdikE/sO u(ma=s ou)de\ dia\ panto\s o)rgisTE/somai u(mi=n· pneu=ma ga\r par’ e)mou= e)Xeleu/setai, kai\ pnoE\n pa=san e)gO\ e)poi/Esa.
Iz:57:16 uk eis ton aiOna ekdikEsO hymas ude dia pantos orgisTEsomai hymin· pneuma gar par’ emu eXeleusetai, kai pnoEn pasan egO epoiEsa.
Iz:57:16 D P RA_ASM N3W_ASM VF_FAI1S RP_AP C P A3_GSM VS_FPI1S RP_DP N3M_NSN x P RP_GS VF_FMI3S C N1_ASF A1S_ASF RP_NS VAI_AAI1S
Iz:57:16 οὐχ before rough breathing into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to avenge/rectify you οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to make angry you spirit breath, spiritual utterance, wind for since, as frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to come out and also, even, namely gust/breath every all, each, every, the whole of; to sprinkle I to do/make
Iz:57:16 not into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY you(pl) (acc) neither/nor because of (+acc), through (+gen) every (gen) I-will-be-MAKE-ed-ANGRY you(pl) (dat) spirit (nom|acc|voc) for frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and gust/breath (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) I (nom) I-DO/MAKE-ed
Iz:57:16 Iz_57:16_1 Iz_57:16_2 Iz_57:16_3 Iz_57:16_4 Iz_57:16_5 Iz_57:16_6 Iz_57:16_7 Iz_57:16_8 Iz_57:16_9 Iz_57:16_10 Iz_57:16_11 Iz_57:16_12 Iz_57:16_13 Iz_57:16_14 Iz_57:16_15 Iz_57:16_16 Iz_57:16_17 Iz_57:16_18 Iz_57:16_19 Iz_57:16_20 Iz_57:16_21
Iz:57:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:17 δι’ ἁμαρτίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐπορεύθη στυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
Iz:57:17 On account of sin for a little while I grieved him, and smote him, and turned away my face from him; and he was grieved, and he went on sorrowful in his ways. (Isaiah 57:17 Brenton)
Iz:57:17 Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości, ukrywszy się w moim gniewie cios mu zadałem; on jednak szedł zbuntowany drogą swego serca, (Iz 57:17 BT_4)
Iz:57:17 δι’ ἁμαρτίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐπορεύθη στυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
Iz:57:17 διά ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:57:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Krótki Jakiś/jakikolwiek By smucić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By smucić się I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Iz:57:17 di’ a(marti/an braCHu/ ti e)lu/pEsa au)to\n kai\ e)pa/taXa au)to\n kai\ a)pe/strePSa to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tou=, kai\ e)lupE/TE kai\ e)poreu/TE stugno\s e)n tai=s o(doi=s au)tou=.
Iz:57:17 di’ hamartian braCHy ti elypEsa auton kai epataXa auton kai apestrePSa to prosOpon mu ap’ autu, kai elypETE kai eporeuTE stygnos en tais hodois autu.
Iz:57:17 P N1A_ASF A3U_B RI_ASN VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GSM C VCI_API3S C VCI_API3S A1_NSM P RA_DPF N2_DPF RD_GSM
Iz:57:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. brief some/any to sorrow he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to sorrow and also, even, namely to go ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same
Iz:57:17 because of (+acc), through (+gen) sin (acc) brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) some/any (nom|acc) I-SORROW-ed him/it/same (acc) and I-SMITE-ed him/it/same (acc) and I-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-SORROW-ed and he/she/it-was-GO-ed   in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen)
Iz:57:17 Iz_57:17_1 Iz_57:17_2 Iz_57:17_3 Iz_57:17_4 Iz_57:17_5 Iz_57:17_6 Iz_57:17_7 Iz_57:17_8 Iz_57:17_9 Iz_57:17_10 Iz_57:17_11 Iz_57:17_12 Iz_57:17_13 Iz_57:17_14 Iz_57:17_15 Iz_57:17_16 Iz_57:17_17 Iz_57:17_18 Iz_57:17_19 Iz_57:17_20 Iz_57:17_21 Iz_57:17_22 Iz_57:17_23 Iz_57:17_24 Iz_57:17_25
Iz:57:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:18 τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἑώρακα καὶ ἰασάμην αὐτὸν καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν καὶ ἔδωκα αὐτῷ παράκλησιν ἀληθινήν,
Iz:57:18 I have seen his ways, and healed him, and comforted him, and given him true comfort; (Isaiah 57:18 Brenton)
Iz:57:18 a drogi jego widziałem. Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami jego samego i pogrążonych z nim w smutku, (Iz 57:18 BT_4)
Iz:57:18 τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἑώρακα καὶ ἰασάμην αὐτὸν καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν καὶ ἔδωκα αὐτῷ παράκλησιν ἀληθινήν,
Iz:57:18 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά·κλησις, -εως, ἡ ἀ·ληθινός -ή -όν
Iz:57:18 Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By goić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Prawdziwy
Iz:57:18 ta\s o(dou\s au)tou= e(O/raka kai\ i)asa/mEn au)to\n kai\ pareka/lesa au)to\n kai\ e)/dOka au)tO=| para/klEsin a)lETinE/n,
Iz:57:18 tas hodus autu heOraka kai iasamEn auton kai parekalesa auton kai edOka autO paraklEsin alETinEn,
Iz:57:18 RA_APF N2_APF RD_GSM VX_XAI1S C VAI_AMI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_DSM N3I_ASF A1_ASF
Iz:57:18 the way/road he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to heal he/she/it/same and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation true
Iz:57:18 the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) I-have-SEE-ed and I-was-HEAL-ed him/it/same (acc) and I-PETITION-ed him/it/same (acc) and I-GIVE-ed him/it/same (dat) encouragement (acc) true ([Adj] acc)
Iz:57:18 Iz_57:18_1 Iz_57:18_2 Iz_57:18_3 Iz_57:18_4 Iz_57:18_5 Iz_57:18_6 Iz_57:18_7 Iz_57:18_8 Iz_57:18_9 Iz_57:18_10 Iz_57:18_11 Iz_57:18_12 Iz_57:18_13 Iz_57:18_14 Iz_57:18_15
Iz:57:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:19 εἰρήνην ἐπ’ εἰρήνην τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὖσιν· καὶ εἶπεν κύριος Ἰάσομαι αὐτούς.
Iz:57:19 peace upon peace to them that are far off, and to them that are nigh: and the Lord has said, I will heal them. (Isaiah 57:19 Brenton)
Iz:57:19 wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan - Ja go uleczę. (Iz 57:19 BT_4)
Iz:57:19 εἰρήνην ἐπ’ εἰρήνην τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὖσιν· καὶ εἶπεν κύριος Ἰάσομαι αὐτούς.
Iz:57:19 εἰρήνη, -ης, ἡ ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ἐγγύς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:57:19 Pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój Daleko; daleko [zobacz makro] I też, nawet, mianowicie Blisko By być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By goić się On/ona/to/to samo
Iz:57:19 ei)rE/nEn e)p’ ei)rE/nEn toi=s makra\n kai\ toi=s e)ggu\s ou)=sin· kai\ ei)=pen ku/rios *)ia/somai au)tou/s.
Iz:57:19 eirEnEn ep’ eirEnEn tois makran kai tois engys usin· kai eipen kyrios iasomai autus.
Iz:57:19 N1_ASF P N1_ASF RA_DPM D C RA_DPM D V9_PAPDPM C VBI_AAI3S N2_NSM V3_FMI1S RD_APM
Iz:57:19 peace upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace the far; far [see macro] and also, even, namely the near to be and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heal he/she/it/same
Iz:57:19 peace (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (acc) the (dat) far; far ([Adj] acc) and the (dat) near while being (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) them/same (acc)
Iz:57:19 Iz_57:19_1 Iz_57:19_2 Iz_57:19_3 Iz_57:19_4 Iz_57:19_5 Iz_57:19_6 Iz_57:19_7 Iz_57:19_8 Iz_57:19_9 Iz_57:19_10 Iz_57:19_11 Iz_57:19_12 Iz_57:19_13 Iz_57:19_14
Iz:57:19 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:57:20 οἱ δὲ ἄδικοι οὕτως κλυδωνισθήσονται καὶ ἀναπαύσασθαι οὐ δυνήσονται.
Iz:57:20 But the unrighteous shall be tossed as troubled waves, and shall not be able to rest. (Isaiah 57:20 Brenton)
Iz:57:20 Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają muł i błoto. (Iz 57:20 BT_4)
Iz:57:20 οἱ δὲ ἄδικοι οὕτως κλυδωνισθήσονται καὶ ἀναπαύσασθαι οὐ δυνήσονται.
Iz:57:20 ὁ ἡ τό δέ ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὕτως/οὕτω κλυδωνίζομαι (κλυδωνιζ-, -, -, -, -, κλυδωνισ·θ-) καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Iz:57:20 zaś Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By kołysać się dookoła rób niespokojny I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego
Iz:57:20 oi( de\ a)/dikoi ou(/tOs kludOnisTE/sontai kai\ a)napau/sasTai ou) dunE/sontai.
Iz:57:20 hoi de adikoi hutOs klydOnisTEsontai kai anapausasTai u dynEsontai.
Iz:57:20 RA_NPM x A1B_NPM D VS_FPI3P C VA_AMN D VF_FMI3P
Iz:57:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unjust; to harm/do wrong to thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to toss around make turbulent and also, even, namely to refresh revive οὐχ before rough breathing to able
Iz:57:20 the (nom) Yet unjust ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WRONG-ing (opt) thusly/like this they-will-be-TOSS-ed-AROUND and to-be-REFRESH-ed not they-will-be-ABLE-ed
Iz:57:20 Iz_57:20_1 Iz_57:20_2 Iz_57:20_3 Iz_57:20_4 Iz_57:20_5 Iz_57:20_6 Iz_57:20_7 Iz_57:20_8 Iz_57:20_9
Iz:57:20 x x x x x x x x x
Iz:57:21 οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπεν κύριος ὁ θεός.
Iz:57:21 There is no joy to the ungodly, said God. (Isaiah 57:21 Brenton)
Iz:57:21 Nie ma pokoju - mówi Bóg mój - dla bezbożnych. (Iz 57:21 BT_4)
Iz:57:21 οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, εἶπεν κύριος θεός.
Iz:57:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:57:21 ??? Przed przydechem mocnym By być By radować pozdrowienie, pozdrowienie Bezbożny By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Iz:57:21 ou)k e)/stin CHai/rein toi=s a)sebe/sin, ei)=pen ku/rios o( Teo/s.
Iz:57:21 uk estin CHairein tois asebesin, eipen kyrios ho Teos.
Iz:57:21 D V9_PAI3S V1_PAN RA_DPM A3H_DPM VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Iz:57:21 οὐχ before rough breathing to be to rejoice salute, salutation the ungodly to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Iz:57:21 not he/she/it-is to-be-REJOICE-ing the (dat) ungodly ([Adj] dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Iz:57:21 Iz_57:21_1 Iz_57:21_2 Iz_57:21_3 Iz_57:21_4 Iz_57:21_5 Iz_57:21_6 Iz_57:21_7 Iz_57:21_8 Iz_57:21_9
Iz:57:21 x x x x x x x x x