Jr:30:1 Τῇ Ιδουμαίᾳ. Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἔστιν ἔτι σοφία ἐν Θαιμαν, ἀπώλετο βουλὴ ἐκ συνετῶν, ὤχετο σοφία αὐτῶν,
Jr:30:1 (Jeremiah 29:7 CONCERNING IDUMEA, thus saith the Lord; There is no longer wisdom in Thaeman, counsel has perished from the wise ones, their wisdom is gone,
Jr:30:1 O Edomie. To mówi Pan Zastępów: Czy nie ma już mądrości w Temanie? Ustała już rada wśród roztropnych? Mądrość ich zwietrzała? (Jr 49:7 BT_4)
Jr:30:1 Τῇ Ιδουμαίᾳ. Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἔστιν ἔτι σοφία ἐν Θαιμαν, ἀπώλετο βουλὴ ἐκ συνετῶν, ὤχετο σοφία αὐτῶν,
Jr:30:1 ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι σοφία, -ας, ἡ ἐν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) βουλή, -ῆς, ἡ ἐκ συν·ετός -ή -όν σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:1 Idumea [okręg z] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Planu/zamiar Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami insightful/bystry Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo
Jr:30:1 *tE=| *idoumai/a|. *ta/de le/gei ku/rios *ou)k e)/stin e)/ti sofi/a e)n *Taiman, a)pO/leto boulE\ e)k sunetO=n, O)/CHeto sofi/a au)tO=n,
Jr:30:1 tE idumaia. tade legei kyrios uk estin eti sofia en Taiman, apOleto bulE ek synetOn, OCHeto sofia autOn,
Jr:30:1 RA_DSF N1A_DSF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D V9_PAI3S D N1A_NSF P N_DS VBI_AMI3S N1_NSF P A1_GPM V2_PMI3S N1A_NSF RD_GPM
Jr:30:1 the Idumea [district of] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be yet/still sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing plan/intention out of (+gen) ἐξ before vowels insightful/discerning ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same
Jr:30:1 the (dat) Idumea (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-is yet/still sapience (nom|voc) in/among/by (+dat) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed plan/intention (nom|voc) out of (+gen) insightful/discerning ([Adj] gen) sapience (nom|voc) them/same (gen)
Jr:30:1 Jr_30:1_1 Jr_30:1_2 Jr_30:1_3 Jr_30:1_4 Jr_30:1_5 Jr_30:1_6 Jr_30:1_7 Jr_30:1_8 Jr_30:1_9 Jr_30:1_10 Jr_30:1_11 Jr_30:1_12 Jr_30:1_13 Jr_30:1_14 Jr_30:1_15 Jr_30:1_16 Jr_30:1_17 Jr_30:1_18
Jr:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:2 ἠπατήθη ὁ τόπος αὐτῶν. βαθύνατε εἰς κάθισιν, οἱ κατοικοῦντες ἐν Δαιδαν, ὅτι δύσκολα ἐποίησεν· ἤγαγον ἐπ’ αὐτὸν ἐν χρόνῳ, ᾧ ἐπεσκεψάμην ἐπ’ αὐτόν.
Jr:30:2 (Jeremiah 29:8 their place has been deceived. Dig deep for a dwelling, ye that inhabit Daedam, for he has wrought grievously: I brought trouble upon him in the time at which I visited him.
Jr:30:2 Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się jak najgłębiej, mieszkańcy Dedanu! Sprowadzę bowiem na niego zagładę Ezawa, czas, w którym ich ukarzę. (Jr 49:8 BT_4)
Jr:30:2 ἠπατήθη τόπος αὐτῶν. βαθύνατε εἰς κάθισιν, οἱ κατοικοῦντες ἐν Δαιδαν, ὅτι δύσκολα ἐποίησεν· ἤγαγον ἐπ’ αὐτὸν ἐν χρόνῳ, ἐπεσκεψάμην ἐπ’ αὐτόν.
Jr:30:2 ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό βαθύνω (βαθυν-, -, βαθυν·[σ]-, -, -, βαθυν·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὅτι δύσ·κολος -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὅς ἥ ὅ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:2 By oszukiwać Miejsce On/ona/to/to samo By pogłębiać się Do (+przyspieszenie) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto Trudny By czynić/rób By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Kto/, który/, który By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:30:2 E)patE/TE o( to/pos au)tO=n. baTu/nate ei)s ka/Tisin, oi( katoikou=ntes e)n *daidan, o(/ti du/skola e)poi/Esen· E)/gagon e)p’ au)to\n e)n CHro/nO|, O(=| e)peskePSa/mEn e)p’ au)to/n.
Jr:30:2 EpatETE ho topos autOn. baTynate eis kaTisin, hoi katoikuntes en daidan, hoti dyskola epoiEsen· Egagon ep’ auton en CHronO, hO epeskePSamEn ep’ auton.
Jr:30:2 VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM VA_AAD2P P N3I_ASF RA_NPM V2_PAPNPM P N_DS C A1B_APN VAI_AAI3S VBI_AAI3P P RD_ASM P N2_DSM RR_DSM VAI_AMI1S P RD_ASM
Jr:30:2 to deceive the place he/she/it/same to deepen into (+acc) ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that difficult to do/make to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among time – a specific time (specified time) or space of time (a while). who/whom/which to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:30:2 he/she/it-was-DECEIVE-ed the (nom) place (nom) them/same (gen) do-DEEPEN-you(pl)! into (+acc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) because/that difficult ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed I-LEAD-ed, they-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) time (dat) who/whom/which (dat) I-was-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Jr:30:2 Jr_30:2_1 Jr_30:2_2 Jr_30:2_3 Jr_30:2_4 Jr_30:2_5 Jr_30:2_6 Jr_30:2_7 Jr_30:2_8 Jr_30:2_9 Jr_30:2_10 Jr_30:2_11 Jr_30:2_12 Jr_30:2_13 Jr_30:2_14 Jr_30:2_15 Jr_30:2_16 Jr_30:2_17 Jr_30:2_18 Jr_30:2_19 Jr_30:2_20 Jr_30:2_21 Jr_30:2_22 Jr_30:2_23
Jr:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:3 ὅτι τρυγηταὶ ἦλθόν σοι, οὐ καταλείψουσίν σοι καταλείμματα· ὡς κλέπται ἐν νυκτὶ ἐπιθήσουσιν χεῖρα αὐτῶν.
Jr:30:3 (Jeremiah 29:9 For grape-gatherers are come, who shall not leave thee a remnant; as thieves by night, they shall lay their hand upon thy possessions.
Jr:30:3 Jeżeli dokonujący winobrania przyjdą do ciebie, nie pozostawią żadnej reszty; jeśli złodzieje w nocy - uczynią szkody do woli. (Jr 49:9 BT_4)
Jr:30:3 ὅτι τρυγηταὶ ἦλθόν σοι, οὐ καταλείψουσίν σοι καταλείμματα· ὡς κλέπται ἐν νυκτὶ ἐπιθήσουσιν χεῖρα αὐτῶν.
Jr:30:3 ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὡς κλέπτης, -ου, ὁ ἐν νύξ, -υκτός, ἡ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:3 Ponieważ/tamto By przychodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Jak/jak Złodziej [zobacz kleptomanię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc By umieszczać dalej Ręka On/ona/to/to samo
Jr:30:3 o(/ti trugEtai\ E)=lTo/n soi, ou) katalei/PSousi/n soi katalei/mmata· O(s kle/ptai e)n nukti\ e)piTE/sousin CHei=ra au)tO=n.
Jr:30:3 hoti trygEtai ElTon soi, u kataleiPSusin soi kataleimmata· hOs kleptai en nykti epiTEsusin CHeira autOn.
Jr:30:3 C N1M_NPM VBI_AAI3P RP_DS D VF_FAI3P RP_DS N3M_APN C N1M_NPM P N3_DSF VF_FAI3P N3_ASF RD_GPM
Jr:30:3 because/that ć to come you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg); to rub worn, rub remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. as/like thief [see kleptomania] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night to place on hand he/she/it/same
Jr:30:3 because/that I-COME-ed, they-COME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not they-will-LEAVE-BEHIND, going-to-LEAVE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) remnants (nom|acc|voc) as/like thiefs (nom|voc) in/among/by (+dat) night (dat) they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) hand (acc) them/same (gen)
Jr:30:3 Jr_30:3_1 Jr_30:3_2 Jr_30:3_3 Jr_30:3_4 Jr_30:3_5 Jr_30:3_6 Jr_30:3_7 Jr_30:3_8 Jr_30:3_9 Jr_30:3_10 Jr_30:3_11 Jr_30:3_12 Jr_30:3_13 Jr_30:3_14 Jr_30:3_15
Jr:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:4 ὅτι ἐγὼ κατέσυρα τὸν Ησαυ, ἀνεκάλυψα τὰ κρυπτὰ αὐτῶν, κρυβῆναι οὐ μὴ δύνωνται· ὤλοντο διὰ χεῖρα ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ γείτονος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν
Jr:30:4 (Jeremiah 29:10 For I have stripped Esau, I have uncovered their secret places; they shall have no power to hide themselves, they have perished each by the hand of his brother, my neighbour, and it is impossible
Jr:30:4 Bo Ja sam ogołocę Ezawa, ujawnię to, co dla niego najskrytsze, tak że nie będzie mógł się ukryć. Zagładzie ulegną jego potomkowie, jego bracia i jego sąsiedzi - i nie będzie już istniał. (Jr 49:10 BT_4)
Jr:30:4 ὅτι ἐγὼ κατέσυρα τὸν Ησαυ, ἀνεκάλυψα τὰ κρυπτὰ αὐτῶν, κρυβῆναι οὐ μὴ δύνωνται· ὤλοντο διὰ χεῖρα ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ γείτονος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν
Jr:30:4 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·σύρω (κατα+συρ-, -, κατα+συρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κρυπτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί γείτων, -ονος, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:30:4 Ponieważ/tamto Ja By odciągać Ezaw By odkrywać Tajny On/ona/to/to samo By ukrywać się ukrywaj, kryj się ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sąsiad On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być
Jr:30:4 o(/ti e)gO\ kate/sura to\n *Esau, a)neka/luPSa ta\ krupta\ au)tO=n, krubE=nai ou) mE\ du/nOntai· O)/lonto dia\ CHei=ra a)delfou= au)tou= kai\ gei/tonos au)tou=, kai\ ou)k e)/stin
Jr:30:4 hoti egO katesyra ton Esau, anekalyPSa ta krypta autOn, krybEnai u mE dynOntai· Olonto dia CHeira adelfu autu kai geitonos autu, kai uk estin
Jr:30:4 C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM VAI_AAI1S RA_APN A1_APN RD_GPM VD_APN D D V6_PMS3P VBI_AMI3P P N3_ASF N2_GSM RD_GSM C N3N_GSM RD_GSM C D V9_PAI3S
Jr:30:4 because/that I to drag away the Esau to discover the secret he/she/it/same to hide conceal, skulk οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand brother he/she/it/same and also, even, namely neighbor he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be
Jr:30:4 because/that I (nom) I-DRAG-ed-AWAY the (acc) Esau (indecl) I-TO DISCOVER-ed the (nom|acc) secret ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) to-be-HIDE-ed not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed because of (+acc), through (+gen) hand (acc) brother (gen) him/it/same (gen) and neighbor (gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-is
Jr:30:4 Jr_30:4_1 Jr_30:4_2 Jr_30:4_3 Jr_30:4_4 Jr_30:4_5 Jr_30:4_6 Jr_30:4_7 Jr_30:4_8 Jr_30:4_9 Jr_30:4_10 Jr_30:4_11 Jr_30:4_12 Jr_30:4_13 Jr_30:4_14 Jr_30:4_15 Jr_30:4_16 Jr_30:4_17 Jr_30:4_18 Jr_30:4_19 Jr_30:4_20 Jr_30:4_21 Jr_30:4_22 Jr_30:4_23 Jr_30:4_24
Jr:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:5 ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου, ἵνα ζήσηται· καὶ ἐγὼ ζήσομαι, καὶ χῆραι ἐπ’ ἐμὲ πεποίθασιν.
Jr:30:5 (Jeremiah 29:11 for thy fatherless one to be left to live, but I shall live, and the widows trust in me.
Jr:30:5 Zostaw swe sieroty - Ja utrzymam je przy życiu; twoje wdowy niech we Mnie pokładają nadzieję. (Jr 49:11 BT_4)
Jr:30:5 ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου, ἵνα ζήσηται· καὶ ἐγὼ ζήσομαι, καὶ χῆραι ἐπ’ ἐμὲ πεποίθασιν.
Jr:30:5 ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὀρφανός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί χήρα, -ας, ἡ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Jr:30:5 By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Osierocony Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Wdowa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Jr:30:5 u(polei/pesTai o)rfano/n sou, i(/na DZE/sEtai· kai\ e)gO\ DZE/somai, kai\ CHE=rai e)p’ e)me\ pepoi/Tasin.
Jr:30:5 hypoleipesTai orfanon su, hina DZEsEtai· kai egO DZEsomai, kai CHErai ep’ eme pepoiTasin.
Jr:30:5 V1_PMN A1_ASM RP_GS C VA_AMS3S C RP_NS VF_FMI1S C N1A_NPF P RP_AS VX_XAI3P
Jr:30:5 to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) orphaned you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely widow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Jr:30:5 to-be-being-REMAIN-ed orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-be-EXISTS-ed and I (nom) I-will-be-EXISTS-ed and widows (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) they-have-PERSUADE/CONVINCE-ed
Jr:30:5 Jr_30:5_1 Jr_30:5_2 Jr_30:5_3 Jr_30:5_4 Jr_30:5_5 Jr_30:5_6 Jr_30:5_7 Jr_30:5_8 Jr_30:5_9 Jr_30:5_10 Jr_30:5_11 Jr_30:5_12 Jr_30:5_13
Jr:30:5 x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:6 ὅτι τάδε εἶπεν κύριος Οἷς οὐκ ἦν νόμος πιεῖν τὸ ποτήριον, ἔπιον· καὶ σὺ ἀθῳωμένη οὐ μὴ ἀθῳωθῇς, ὅτι πίνων πίεσαι·
Jr:30:6 (Jeremiah 29:12 For thus saith the Lord; They who were not appointed to drink the cup have drunk it; and thou shalt by no means be cleared:
Jr:30:6 To bowiem mówi Pan: Oto ci, co nie powinni pić kielicha, muszą go pić, tobie zaś ma ujść bezkarnie? Nie ujdzie ci bezkarnie: będziesz pił nieodzownie! (Jr 49:12 BT_4)
Jr:30:6 ὅτι τάδε εἶπεν κύριος Οἷς οὐκ ἦν νόμος πιεῖν τὸ ποτήριον, ἔπιον· καὶ σὺ ἀθῳωμένη οὐ μὴ ἀθῳωθῇς, ὅτι πίνων πίεσαι·
Jr:30:6 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νόμος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὅτι πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-); πιέζω (-, πιε·σ-, πιε·σ-, -, πεπιεσ-, -)
Jr:30:6 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Prawo By pić Filiżanka {Puchar} By natykać się na; by pić I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie Ponieważ/tamto By pić By pić; do ???
Jr:30:6 o(/ti ta/de ei)=pen ku/rios *oi(=s ou)k E)=n no/mos piei=n to\ potE/rion, e)/pion· kai\ su\ a)TO|Ome/nE ou) mE\ a)TO|OTE=|s, o(/ti pi/nOn pi/esai·
Jr:30:6 hoti tade eipen kyrios hois uk En nomos piein to potErion, epion· kai sy aTOOmenE u mE aTOOTEs, hoti pinOn piesai·
Jr:30:6 C RD_APN VBI_AAI3S N2_NSM RR_DPM D V9_IAI3S N2_NSM VB_AAN RA_ASN N2N_ASN VBI_AAI3P C RP_NS V4_PMPNSF D D VC_APS2S C V1_PAPNSM VA_AMD2S
Jr:30:6 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to be law to drink the cup to come upon; to drink and also, even, namely you ć οὐχ before rough breathing not ć because/that to drink to drink; to ???
Jr:30:6 because/that these (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (dat) not he/she/it-was law (nom) to-will-DRINK, to-DRINK the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed and you(sg) (nom) not not because/that while DRINK-ing (nom) you(sg)-will-be-DRINK-ed; to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Jr:30:6 Jr_30:6_1 Jr_30:6_2 Jr_30:6_3 Jr_30:6_4 Jr_30:6_5 Jr_30:6_6 Jr_30:6_7 Jr_30:6_8 Jr_30:6_9 Jr_30:6_10 Jr_30:6_11 Jr_30:6_12 Jr_30:6_13 Jr_30:6_14 Jr_30:6_15 Jr_30:6_16 Jr_30:6_17 Jr_30:6_18 Jr_30:6_19 Jr_30:6_20 Jr_30:6_21
Jr:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:7 ὅτι κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἄβατον καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς κατάρασιν ἔσῃ ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται ἔρημοι εἰς αἰῶνα.
Jr:30:7 (Jeremiah 29:13 for by myself I have sworn, saith the Lord, that thou shalt be in the midst of her an impassable land, and a reproach, and a curse; and all her cities shall be desert for ever.
Jr:30:7 Przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - że Bosra stanie się postrachem, pośmiewiskiem, pustkowiem i złorzeczeniem; wszystkie jej miasta pozostaną rumowiskiem na wieki. (Jr 49:13 BT_4)
Jr:30:7 ὅτι κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἄβατον καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς κατάρασιν ἔσῃ ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται ἔρημοι εἰς αἰῶνα.
Jr:30:7 ὅτι κατά ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ἄβατος καί εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ
Jr:30:7 Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siebie By przysięgać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo By być Odludzie; by leżeć odłogiem Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jr:30:7 o(/ti kat’ e)mautou= O)/mosa, le/gei ku/rios, o(/ti ei)s a)/baton kai\ ei)s o)neidismo\n kai\ ei)s kata/rasin e)/sE| e)n me/sO| au)tE=s, kai\ pa=sai ai( po/leis au)tE=s e)/sontai e)/rEmoi ei)s ai)O=na.
Jr:30:7 hoti kat’ emautu Omosa, legei kyrios, hoti eis abaton kai eis oneidismon kai eis katarasin esE en mesO autEs, kai pasai hai poleis autEs esontai erEmoi eis aiOna.
Jr:30:7 C P RD_GSM VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM C P A1B_ASM C P N2_ASM C P N3I_ASF VF_FMI2S P A1_DSM RD_GSF C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RD_GSF VF_FMI3P N2_NPF P N3W_ASM
Jr:30:7 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing myself to swear to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) insult and also, even, namely into (+acc) ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same to be wilderness; to lay waste into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jr:30:7 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) myself (gen) I-SWEAR-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that into (+acc) and into (+acc) insult (acc) and into (+acc) you(sg)-will-be in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) cities (acc, nom|voc) her/it/same (gen) they-will-be wilderness ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LAY-ing-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE (classical), he/she/it-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-being-LAY-ed-WASTE, he/she/it-happens-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) into (+acc) eon (acc)
Jr:30:7 Jr_30:7_1 Jr_30:7_2 Jr_30:7_3 Jr_30:7_4 Jr_30:7_5 Jr_30:7_6 Jr_30:7_7 Jr_30:7_8 Jr_30:7_9 Jr_30:7_10 Jr_30:7_11 Jr_30:7_12 Jr_30:7_13 Jr_30:7_14 Jr_30:7_15 Jr_30:7_16 Jr_30:7_17 Jr_30:7_18 Jr_30:7_19 Jr_30:7_20 Jr_30:7_21 Jr_30:7_22 Jr_30:7_23 Jr_30:7_24 Jr_30:7_25 Jr_30:7_26 Jr_30:7_27 Jr_30:7_28
Jr:30:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:8 ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου, καὶ ἀγγέλους εἰς ἔθνη ἀπέστειλεν Συνάχθητε καὶ παραγένεσθε εἰς αὐτήν, ἀνάστητε εἰς πόλεμον.
Jr:30:8 (Jeremiah 29:14 I have heard a report from the Lord, and he has sent messengers to the nations, saying, Assemble yourselves, and come against her; rise ye up to war.
Jr:30:8 Usłyszałem wieść od Pana, że zwiastun został wysłany między narody: «Zgromadźcie się i wyruszcie na niego! Szykujcie się do bitwy!» (Jr 49:14 BT_4)
Jr:30:8 ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου, καὶ ἀγγέλους εἰς ἔθνη ἀπέστειλεν Συνάχθητε καὶ παραγένεσθε εἰς αὐτήν, ἀνάστητε εἰς πόλεμον.
Jr:30:8 ἀκοή, -ῆς, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄγγελος, -ου, ὁ εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
Jr:30:8 Słyszenie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] zamawiać By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Jr:30:8 a)koE\n E)/kousa para\ kuri/ou, kai\ a)gge/lous ei)s e)/TnE a)pe/steilen *suna/CHTEte kai\ parage/nesTe ei)s au)tE/n, a)na/stEte ei)s po/lemon.
Jr:30:8 akoEn Ekusa para kyriu, kai angelus eis eTnE apesteilen synaCHTEte kai paragenesTe eis autEn, anastEte eis polemon.
Jr:30:8 N1_ASF VAI_AAI1S P N2_GSM C N2_APM P N3E_APN VAI_AAI3S VC_APD2P C VB_AMD2P P RD_ASF VH_AAS2P P N2_ASM
Jr:30:8 hearing to have come I have come. I have arrived.; to hear frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) into (+acc) nation [see ethnic] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to gather together and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) war [see polemic]
Jr:30:8 hearing (acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and messengers/angels (acc) into (+acc) nations (nom|acc|voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed and be-you(pl)-COME-ed-INTO-BEING! into (+acc) her/it/same (acc) do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP into (+acc) war (acc)
Jr:30:8 Jr_30:8_1 Jr_30:8_2 Jr_30:8_3 Jr_30:8_4 Jr_30:8_5 Jr_30:8_6 Jr_30:8_7 Jr_30:8_8 Jr_30:8_9 Jr_30:8_10 Jr_30:8_11 Jr_30:8_12 Jr_30:8_13 Jr_30:8_14 Jr_30:8_15 Jr_30:8_16 Jr_30:8_17
Jr:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:9 μικρὸν ἔδωκά σε ἐν ἔθνεσιν, εὐκαταφρόνητον ἐν ἀνθρώποις.
Jr:30:9 (Jeremiah 29:15 I have made thee small among the nations, utterly contemptible among men.
Jr:30:9 Oto bowiem uczynię cię małym wśród narodów i wzgardzonym u ludzi. (Jr 49:15 BT_4)
Jr:30:9 μικρὸν ἔδωκά σε ἐν ἔθνεσιν, εὐκαταφρόνητον ἐν ἀνθρώποις.
Jr:30:9 μικρός -ά -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:30:9 Mały [zobacz micro] By dawać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki
Jr:30:9 mikro\n e)/dOka/ se e)n e)/Tnesin, eu)katafro/nEton e)n a)nTrO/pois.
Jr:30:9 mikron edOka se en eTnesin, eukatafronEton en anTrOpois.
Jr:30:9 A1A_ASM VAI_AAI1S RP_AS P N3E_DPN A1B_ASM P N2_DPM
Jr:30:9 small [see micro] to give you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human
Jr:30:9 small ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) nations (dat) in/among/by (+dat) humans (dat)
Jr:30:9 Jr_30:9_1 Jr_30:9_2 Jr_30:9_3 Jr_30:9_4 Jr_30:9_5 Jr_30:9_6 Jr_30:9_7 Jr_30:9_8
Jr:30:9 x x x x x x x x
Jr:30:10 ἡ παιγνία σου ἐνεχείρησέν σοι, ἰταμία καρδίας σου κατέλυσεν τρυμαλιὰς πετρῶν, συνέλαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ· ὅτι ὕψωσεν ὥσπερ ἀετὸς νοσσιὰν αὐτοῦ, ἐκεῖθεν καθελῶ σε.
Jr:30:10 (Jeremiah 29:16 Thine insolence has risen up against thee, the fierceness of thine heart has burst the holes of the rocks, it has seized upon the strength of a lofty hill; for as an eagle he set his nest on high: thence will I bring thee down.
Jr:30:10 Groźne twe położenie i hardość twego serca w pychę wbiły ciebie, co mieszkasz w rozpadlinach skalnych i zajmujesz szczyty pagórków. Gdybyś zbudował swe gniazdo wysoko jak orzeł, nawet stamtąd cię zrzucę - wyrocznia Pana. (Jr 49:16 BT_4)
Jr:30:10 παιγνία σου ἐνεχείρησέν σοι, ἰταμία καρδίας σου κατέλυσεν τρυμαλιὰς πετρῶν, συνέλαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ· ὅτι ὕψωσεν ὥσπερ ἀετὸς νοσσιὰν αὐτοῦ, ἐκεῖθεν καθελῶ σε.
Jr:30:10 ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) τρυμαλιά, -ᾶς, ἡ πέτρα, -ας, ἡ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὥσ·περ ἀετός, -οῦ, ὁ νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:30:10 Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Dziura Skała Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Siła Wzgórze Podniesiony Ponieważ/tamto By podnosić/ustalony wysoko Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona ??? On/ona/to/to samo Stamtąd By zdejmować czyść Ty; twój/twój(sg)
Jr:30:10 E( paigni/a sou e)neCHei/rEse/n soi, i)tami/a kardi/as sou kate/lusen trumalia\s petrO=n, sune/laben i)sCHu\n bounou= u(PSElou=· o(/ti u(/PSOsen O(/sper a)eto\s nossia\n au)tou=, e)kei=Ten kaTelO= se.
Jr:30:10 hE paignia su eneCHeirEsen soi, itamia kardias su katelysen trymalias petrOn, synelaben isCHyn bunu hyPSElu· hoti hyPSOsen hOsper aetos nossian autu, ekeiTen kaTelO se.
Jr:30:10 RA_NSF N1A_NSF RP_GS VAI_AAI3S RP_DS N1A_NSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI3S N1A_APF N2_GPM VBI_AAI3S N3_ASF N2_GSM A1_GSM C VAI_AAI3S D N2_NSM N1A_ASF RD_GSM D VF2_FAI1S RP_AS
Jr:30:10 the ć you; your/yours(sg) ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end hole rock to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture strength hill elevated because/that to elevate/set high just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page ??? he/she/it/same from there to take down purge you; your/yours(sg)
Jr:30:10 the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-ABOLISH-ed hole (gen), holes (acc) rocks (gen) he/she/it-SEIZING-ed strength (acc) hill (gen) elevated ([Adj] gen) because/that he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH just as eagle (nom) ??? (acc) him/it/same (gen) from there I-will-TAKE-DOWN, I-should-TAKE-DOWN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:30:10 Jr_30:10_1 Jr_30:10_2 Jr_30:10_3 Jr_30:10_4 Jr_30:10_5 Jr_30:10_6 Jr_30:10_7 Jr_30:10_8 Jr_30:10_9 Jr_30:10_10 Jr_30:10_11 Jr_30:10_12 Jr_30:10_13 Jr_30:10_14 Jr_30:10_15 Jr_30:10_16 Jr_30:10_17 Jr_30:10_18 Jr_30:10_19 Jr_30:10_20 Jr_30:10_21 Jr_30:10_22 Jr_30:10_23 Jr_30:10_24
Jr:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:11 καὶ ἔσται ἡ Ιδουμαία εἰς ἄβατον, πᾶς ὁ παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτὴν συριεῖ.
Jr:30:11 (Jeremiah 29:17 And Idumea shall be a desert: every one that passes by shall hiss at it.
Jr:30:11 Edom się stanie postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, popadnie w osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego klęskami. (Jr 49:17 BT_4)
Jr:30:11 καὶ ἔσται Ιδουμαία εἰς ἄβατον, πᾶς παραπορευόμενος ἐπ’ αὐτὴν συριεῖ.
Jr:30:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ εἰς[1] ἄβατος πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -)
Jr:30:11 I też, nawet, mianowicie By być Idumea [okręg z] Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By syczeć
Jr:30:11 kai\ e)/stai E( *idoumai/a ei)s a)/baton, pa=s o( paraporeuo/menos e)p’ au)tE\n suriei=.
Jr:30:11 kai estai hE idumaia eis abaton, pas ho paraporeuomenos ep’ autEn syriei.
Jr:30:11 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF P A1B_ASM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RD_ASF VF2_FAI3S
Jr:30:11 and also, even, namely to be the Idumea [district of] into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to hiss
Jr:30:11 and he/she/it-will-be the (nom) Idumea (nom|voc) into (+acc) every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical)
Jr:30:11 Jr_30:11_1 Jr_30:11_2 Jr_30:11_3 Jr_30:11_4 Jr_30:11_5 Jr_30:11_6 Jr_30:11_7 Jr_30:11_8 Jr_30:11_9 Jr_30:11_10 Jr_30:11_11 Jr_30:11_12
Jr:30:11 x x x x x x x x x x x x
Jr:30:12 ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ αἱ πάροικοι αὐτῆς, εἶπεν κύριος παντοκράτωρ, οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ ἐνοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
Jr:30:12 (Jeremiah 29:18 As Sodom was overthrown and Gomorrha and they that sojourned in her, saith the Lord Almighty, no man shall dwell there, nor shall any son of man inhabit there.
Jr:30:12 Jak po zburzeniu Sodomy i Gomory oraz miast sąsiednich - mówi Pan - nikt nie będzie tam mieszkał, i żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu. (Jr 49:18 BT_4)
Jr:30:12 ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ αἱ πάροικοι αὐτῆς, εἶπεν κύριος παντοκράτωρ, οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ ἐνοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
Jr:30:12 ὥσ·περ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐκεῖ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:30:12 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Do ??? Sodom [miasto z] I też, nawet, mianowicie Gomora [miasto z] I też, nawet, mianowicie ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim ??? Przed przydechem mocnym Nie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mieszkać w Tam Syn Ludzki
Jr:30:12 O(/sper katestra/fE *sodoma kai\ *gomorra kai\ ai( pa/roikoi au)tE=s, ei)=pen ku/rios pantokra/tOr, ou) mE\ kaTi/sE| e)kei= a)/nTrOpos, kai\ ou) mE\ e)noikE/sE| e)kei= ui(o\s a)nTrO/pou.
Jr:30:12 hOsper katestrafE sodoma kai gomorra kai hai paroikoi autEs, eipen kyrios pantokratOr, u mE kaTisE ekei anTrOpos, kai u mE enoikEsE ekei hyios anTrOpu.
Jr:30:12 D VDI_API3S N_NSF C N_NSF C RA_NPF A1B_NPF RD_GSF VBI_AAI3S N2_NSM N3R_NSM D D VF_FMI2S D N2_NSM C D D VF_FMI2S D N2_NSM N2_GSM
Jr:30:12 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to ??? Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] and also, even, namely the ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all οὐχ before rough breathing not to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there human and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to dwell in there son human
Jr:30:12 just as he/she/it-was-???-ed Sodom (nom|acc|voc) and Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc) and the (nom) ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) her/it/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) not not he/she/it-should-SIT DOWN, you(sg)-should-be-SIT DOWN-ed, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed there human (nom) and not not you(sg)-will-be-DWELL-ed-IN, he/she/it-should-DWELL-IN, you(sg)-should-be-DWELL-ed-IN there son (nom) human (gen)
Jr:30:12 Jr_30:12_1 Jr_30:12_2 Jr_30:12_3 Jr_30:12_4 Jr_30:12_5 Jr_30:12_6 Jr_30:12_7 Jr_30:12_8 Jr_30:12_9 Jr_30:12_10 Jr_30:12_11 Jr_30:12_12 Jr_30:12_13 Jr_30:12_14 Jr_30:12_15 Jr_30:12_16 Jr_30:12_17 Jr_30:12_18 Jr_30:12_19 Jr_30:12_20 Jr_30:12_21 Jr_30:12_22 Jr_30:12_23 Jr_30:12_24
Jr:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:13 ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ, ὅτι ταχὺ ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς· καὶ τοὺς νεανίσκους ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστήσατε. ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; καὶ τίς οὗτος ποιμήν, ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου;
Jr:30:13 (Jeremiah 29:19 Behold, he shall come up as a lion out of the midst of Jordan to the place of Ætham: for I will speedily drive them from it, and do ye set the young men against her: for who is like me? and who will withstand me? and who is this shepherd, who shall confront me?
Jr:30:13 Oto nadchodzi on jak lew z gęstwiny nadjordańskiej ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w mgnieniu oka zmuszę ich do ucieczki stamtąd, a swego wybrańca ustanowię nad nimi. Kto jest bowiem do Mnie podobny albo kto Mnie pozwie przed sąd? Który pasterz ostoi się wobec Mnie? (Jr 49:19 BT_4)
Jr:30:13 ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ, ὅτι ταχὺ ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ’ αὐτῆς· καὶ τοὺς νεανίσκους ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστήσατε. ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; καὶ τίς οὗτος ποιμήν, ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου;
Jr:30:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὥσ·περ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ὅτι ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὥσ·περ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιμήν, -ένος, ὁ ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:30:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Lew By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Miejsce Ponieważ/tamto Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By ścigać poza/z dala On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pastuch Kto/, który/, który By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja
Jr:30:13 i)dou\ O(/sper le/On a)nabE/setai e)k me/sou tou= *iorda/nou ei)s to/pon *aiTam, o(/ti taCHu\ e)kdiO/XO au)tou\s a)p’ au)tE=s· kai\ tou\s neani/skous e)p’ au)tE\n e)pistE/sate. o(/ti ti/s O(/sper e)gO/; kai\ ti/s a)ntistE/setai/ moi; kai\ ti/s ou(=tos poimE/n, o(\s stE/setai kata\ pro/sOpo/n mou;
Jr:30:13 idu hOsper leOn anabEsetai ek mesu tu iordanu eis topon aiTam, hoti taCHy ekdiOXO autus ap’ autEs· kai tus neaniskus ep’ autEn epistEsate. hoti tis hOsper egO; kai tis antistEsetai moi; kai tis hutos poimEn, hos stEsetai kata prosOpon mu;
Jr:30:13 I D N3W_NSM VF_FMI3S P A1_GSM RA_GSM N1M_GSM P N2_ASM N_GS C A3U_ASN VF_FAI1S RD_APM P RD_GSF C RA_APM N2_APM P RD_ASF VA_AAD2P C RI_NSM D RP_NS C RI_NSM VF_FMI3S RP_DS C RI_NSM RD_NSM N3_NSF RR_NSM VF_FMI3S P N2N_ASN RP_GS
Jr:30:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" lion to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the Jordan [river of] into (+acc) place ć because/that quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to chase out/away he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the young man upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to stand over because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] shepherd who/whom/which to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I
Jr:30:13 be-you(sg)-SEE-ed! just as lion (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) Jordan (gen) into (+acc) place (acc) because/that quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) I-will-CHASE-OUT/AWAY, I-should-CHASE-OUT/AWAY them/same (acc) away from (+gen) her/it/same (gen) and the (acc) young men (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) do-STand-you(pl)-OVER! because/that who/what/why (nom) just as I (nom) and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed me (dat) and who/what/why (nom) this (nom) shepherd (nom|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) me (gen)
Jr:30:13 Jr_30:13_1 Jr_30:13_2 Jr_30:13_3 Jr_30:13_4 Jr_30:13_5 Jr_30:13_6 Jr_30:13_7 Jr_30:13_8 Jr_30:13_9 Jr_30:13_10 Jr_30:13_11 Jr_30:13_12 Jr_30:13_13 Jr_30:13_14 Jr_30:13_15 Jr_30:13_16 Jr_30:13_17 Jr_30:13_18 Jr_30:13_19 Jr_30:13_20 Jr_30:13_21 Jr_30:13_22 Jr_30:13_23 Jr_30:13_24 Jr_30:13_25 Jr_30:13_26 Jr_30:13_27 Jr_30:13_28 Jr_30:13_29 Jr_30:13_30 Jr_30:13_31 Jr_30:13_32 Jr_30:13_33 Jr_30:13_34 Jr_30:13_35 Jr_30:13_36 Jr_30:13_37 Jr_30:13_38 Jr_30:13_39 Jr_30:13_40
Jr:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν κυρίου, ἣν ἐβουλεύσατο ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν, καὶ λογισμὸν αὐτοῦ, ὃν ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Θαιμαν Ἐὰν μὴ συμψησθῶσιν τὰ ἐλάχιστα τῶν προβάτων, ἐὰν μὴ ἀβατωθῇ ἐπ’ αὐτὴν κατάλυσις αὐτῶν·
Jr:30:14 (Jeremiah 29:20 Therefore hear ye the counsel of the Lord, which he has framed against Idumea; and his device, which he has devised against the inhabitants of Thaeman: surely the least of the sheep shall be swept off; surely their dwelling shall be made desolate for them.
Jr:30:14 Dlatego posłuchajcie zamiarów Pana, jakie powziął co do Edomu, i jego planów, jakie postanowił co do mieszkańców Temanu: z całą pewnością zostaną wywleczone nawet najmniejsze owce; z całą pewnością pastwiska ich ogarnie zgroza na ich widok. (Jr 49:20 BT_4)
Jr:30:14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν κυρίου, ἣν ἐβουλεύσατο ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν, καὶ λογισμὸν αὐτοῦ, ὃν ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Θαιμαν Ἐὰν μὴ συμψησθῶσιν τὰ ἐλάχιστα τῶν προβάτων, ἐὰν μὴ ἀβατωθῇ ἐπ’ αὐτὴν κατάλυσις αὐτῶν·
Jr:30:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μή ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐάν (εἰ ἄν) μή ἄβατος ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Planu/zamiar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Logika On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Najmniej Owca (sheepfold) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo
Jr:30:14 dia\ tou=to a)kou/sate boulE\n kuri/ou, E(\n e)bouleu/sato e)pi\ tE\n *idoumai/an, kai\ logismo\n au)tou=, o(\n e)logi/sato e)pi\ tou\s katoikou=ntas *Taiman *)ea\n mE\ sumPSEsTO=sin ta\ e)la/CHista tO=n proba/tOn, e)a\n mE\ a)batOTE=| e)p’ au)tE\n kata/lusis au)tO=n·
Jr:30:14 dia tuto akusate bulEn kyriu, hEn ebuleusato epi tEn idumaian, kai logismon autu, hon elogisato epi tus katoikuntas Taiman ean mE symPSEsTOsin ta elaCHista tOn probatOn, ean mE abatOTE ep’ autEn katalysis autOn·
Jr:30:14 P RD_ASN VA_AAD2P N1_ASF N2_GSM RR_ASF VAI_AMI3S P RA_ASF N1A_ASF C N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AMI3S P RA_APM V2_PAPAPM N_AS C D VC_APS3P RA_APN A1_APNS RA_GPN N2N_GPN C D VC_APS3S P RD_ASF N3I_NSF RD_GPM
Jr:30:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear plan/intention lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Idumea [district of] and also, even, namely logic he/she/it/same who/whom/which; to be to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not ć the least the sheep (sheepfold) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć he/she/it/same
Jr:30:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-HEAR-you(pl)! plan/intention (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Idumea (acc) and logic (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) if-ever not the (nom|acc) least ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) if-ever not upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) them/same (gen)
Jr:30:14 Jr_30:14_1 Jr_30:14_2 Jr_30:14_3 Jr_30:14_4 Jr_30:14_5 Jr_30:14_6 Jr_30:14_7 Jr_30:14_8 Jr_30:14_9 Jr_30:14_10 Jr_30:14_11 Jr_30:14_12 Jr_30:14_13 Jr_30:14_14 Jr_30:14_15 Jr_30:14_16 Jr_30:14_17 Jr_30:14_18 Jr_30:14_19 Jr_30:14_20 Jr_30:14_21 Jr_30:14_22 Jr_30:14_23 Jr_30:14_24 Jr_30:14_25 Jr_30:14_26 Jr_30:14_27 Jr_30:14_28 Jr_30:14_29 Jr_30:14_30 Jr_30:14_31 Jr_30:14_32 Jr_30:14_33
Jr:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:15 ὅτι ἀπὸ φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐσείσθη ἡ γῆ, καὶ κραυγή σου ἐν θαλάσσῃ ἠκούσθη.
Jr:30:15 (Jeremiah 29:21 For at the sound of their fall the earth was scared, and the cry of the sea was not heard.
Jr:30:15 Na wieść o ich upadku zadrży ziemia, krzyk o tym rozlegnie się nad Morzem Czerwonym. (Jr 49:21 BT_4)
Jr:30:15 ὅτι ἀπὸ φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐσείσθη γῆ, καὶ κραυγή σου ἐν θαλάσσῃ ἠκούσθη.
Jr:30:15 ὅτι ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κραυγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν θάλασσα, -ης, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:30:15 Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Spadaj On/ona/to/to samo By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze By słyszeć
Jr:30:15 o(/ti a)po\ fOnE=s ptO/seOs au)tO=n e)sei/sTE E( gE=, kai\ kraugE/ sou e)n Tala/ssE| E)kou/sTE.
Jr:30:15 hoti apo fOnEs ptOseOs autOn eseisTE hE gE, kai kraugE su en TalassE EkusTE.
Jr:30:15 C P N1_GSF N3I_GSF RD_GPM VCI_API3S RA_NSF N1_NSF C N1_NSF RP_GS P N1S_DSF VCI_API3S
Jr:30:15 because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries fall he/she/it/same to shake quake, jar, wag, wave the earth/land and also, even, namely cry shout (κραυγάζω) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea to hear
Jr:30:15 because/that away from (+gen) sound/voice (gen) fall (gen) them/same (gen) he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and cry (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) sea (dat) he/she/it-was-HEAR-ed
Jr:30:15 Jr_30:15_1 Jr_30:15_2 Jr_30:15_3 Jr_30:15_4 Jr_30:15_5 Jr_30:15_6 Jr_30:15_7 Jr_30:15_8 Jr_30:15_9 Jr_30:15_10 Jr_30:15_11 Jr_30:15_12 Jr_30:15_13 Jr_30:15_14
Jr:30:15 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:16 ἰδοὺ ὥσπερ ἀετὸς ὄψεται καὶ ἐκτενεῖ τὰς πτέρυγας ἐπ’ ὀχυρώματα αὐτῆς· καὶ ἔσται ἡ καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ιδουμαίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης.
Jr:30:16 (Jeremiah 29:22 Behold, he shall look upon her as an eagle, and spread forth his wings over her strongholds; and the heart of the mighty men of Idumea shall be in that day as the heart of a woman in her pangs.
Jr:30:16 Oto jak orzeł wzlatuje i unosi się, rozpościera swe skrzydła nad Bosra; w dniu tym serce wojowników Edomu będzie jak serce rodzącej kobiety. (Jr 49:22 BT_4)
Jr:30:16 ἰδοὺ ὥσπερ ἀετὸς ὄψεται καὶ ἐκτενεῖ τὰς πτέρυγας ἐπ’ ὀχυρώματα αὐτῆς· καὶ ἔσται καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ιδουμαίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης.
Jr:30:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὥσ·περ ἀετός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐκ·τενής -ές; ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ἐπί ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὡς καρδία, -ας, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -)
Jr:30:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Stosowany; by rozszerzać się Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Potężny silny, potężny, silny, Idumea [okręg z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Kobiety/żona
Jr:30:16 i)dou\ O(/sper a)eto\s o)/PSetai kai\ e)ktenei= ta\s pte/rugas e)p’ o)CHurO/mata au)tE=s· kai\ e)/stai E( kardi/a tO=n i)sCHurO=n tE=s *idoumai/as e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| O(s kardi/a gunaiko\s O)dinou/sEs.
Jr:30:16 idu hOsper aetos oPSetai kai ektenei tas pterygas ep’ oCHyrOmata autEs· kai estai hE kardia tOn isCHyrOn tEs idumaias en tE hEmera ekeinE hOs kardia gynaikos OdinusEs.
Jr:30:16 I D N2_NSM VF_FMI3S C VF2_FAI3S RA_APF N3G_APF P N3M_APN RD_GSF C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GPM A1A_GPM RA_GSF N1A_GSF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C N1A_NSF N3K_GSF V1_PAPGSF
Jr:30:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely exerted; to extend the wing [see ptero-dactyl, winged finger] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same and also, even, namely to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the mighty forceful, powerful, strong, the Idumea [district of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that as/like heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) woman/wife the
Jr:30:16 be-you(sg)-SEE-ed! just as eagle (nom) he/she/it-will-be-SEE-ed and exerted ([Adj] dat); he/she/it-will-EXTEND, you(sg)-will-be-EXTEND-ed (classical) the (acc) wings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) entrenchments (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom) heart (nom|voc) the (gen) mighty ([Adj] gen) the (gen) Idumea (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) as/like heart (nom|voc) woman/wife (gen) while TRAVAIL-ing (gen)
Jr:30:16 Jr_30:16_1 Jr_30:16_2 Jr_30:16_3 Jr_30:16_4 Jr_30:16_5 Jr_30:16_6 Jr_30:16_7 Jr_30:16_8 Jr_30:16_9 Jr_30:16_10 Jr_30:16_11 Jr_30:16_12 Jr_30:16_13 Jr_30:16_14 Jr_30:16_15 Jr_30:16_16 Jr_30:16_17 Jr_30:16_18 Jr_30:16_19 Jr_30:16_20 Jr_30:16_21 Jr_30:16_22 Jr_30:16_23 Jr_30:16_24 Jr_30:16_25 Jr_30:16_26 Jr_30:16_27
Jr:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:17 Τοῖς υἱοῖς Αμμων. Οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ υἱοὶ οὔκ εἰσιν ἐν Ισραηλ, ἢ παραλημψόμενος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς; διὰ τί παρέλαβεν Μελχομ τὸν Γαδ, καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει;
Jr:30:17 30:1 CONCERNING THE SONS OF AMMON thus saith the Lord, Are there no sons in Israel? or have they no one to succeed them? wherefore has Melchol inherited Galaad, and why shall their people dwell in their cities?
Jr:30:17 O Ammonitach. To mówi Pan: Czy nie ma Izrael synów, czy nie ma spadkobierców? Dlaczego więc Milkom odziedziczył Gada, a jego naród mieszka w ich miastach? (Jr 49:1 BT_4)
Jr:30:17 Τοῖς υἱοῖς Αμμων. Οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ υἱοὶ οὔκ εἰσιν ἐν Ισραηλ, παραλημψόμενος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς; διὰ τί παρέλαβεν Μελχομ τὸν Γαδ, καὶ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει;
Jr:30:17 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἤ[1] παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Γάδ, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -)
Jr:30:17 Syn Piasek thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Syn ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Albo By zagarniać ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zagarniać Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo By mieszkać w
Jr:30:17 *toi=s ui(oi=s *ammOn. *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *mE\ ui(oi\ ou)/k ei)sin e)n *israEl, E)\ paralEmPSo/menos ou)k e)/stin au)toi=s; dia\ ti/ pare/laben *melCHom to\n *gad, kai\ o( lao\s au)tO=n e)n po/lesin au)tO=n e)noikE/sei;
Jr:30:17 tois hyiois ammOn. hutOs eipen kyrios mE hyioi uk eisin en israEl, E paralEmPSomenos uk estin autois; dia ti parelaben melCHom ton gad, kai ho laos autOn en polesin autOn enoikEsei;
Jr:30:17 RA_DPM N2_DPM N_GSM D VBI_AAI3S N2_NSM D N2_NPM D V9_PAI3P P N_DSM C VF_FMPNSM D V9_PAI3S RD_DPM P RI_ASN VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N3I_DPF RD_GPM VF_FAI3S
Jr:30:17 the son sand thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not son οὐχ before rough breathing to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel or to take along οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take along ć the Gad and also, even, namely the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same to dwell in
Jr:30:17 the (dat) sons (dat) sands (gen) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not sons (nom|voc) not he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) Israel (indecl) or going-to-be-TAKE-ed (fut ptcp) (nom) not he/she/it-is them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-TAKE-ed-ALONG the (acc) Gad (indecl) and the (nom) people (nom) them/same (gen) in/among/by (+dat) cities (dat) them/same (gen) he/she/it-will-DWELL-IN, you(sg)-will-be-DWELL-ed-IN (classical)
Jr:30:17 Jr_30:17_1 Jr_30:17_2 Jr_30:17_3 Jr_30:17_4 Jr_30:17_5 Jr_30:17_6 Jr_30:17_7 Jr_30:17_8 Jr_30:17_9 Jr_30:17_10 Jr_30:17_11 Jr_30:17_12 Jr_30:17_13 Jr_30:17_14 Jr_30:17_15 Jr_30:17_16 Jr_30:17_17 Jr_30:17_18 Jr_30:17_19 Jr_30:17_20 Jr_30:17_21 Jr_30:17_22 Jr_30:17_23 Jr_30:17_24 Jr_30:17_25 Jr_30:17_26 Jr_30:17_27 Jr_30:17_28 Jr_30:17_29 Jr_30:17_30 Jr_30:17_31
Jr:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:18 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀκουτιῶ ἐπὶ Ραββαθ θόρυβον πολέμων, καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατακαυθήσονται, καὶ παραλήμψεται Ισραηλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ.
Jr:30:18 (Jeremiah 30:2 Therefore, behold, the days come, saith the Lord, when I will cause to be heard in Rabbath a tumult of wars; and they shall become a waste and ruined place, and her altars shall be burned with fire; then shall Israel succeed to his dominion.
Jr:30:18 Dlatego nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy sprawię, że w Rabba Ammonitów słychać będzie okrzyk wojenny. Stanie się ono zwaliskiem gruzów, a jego osiedla pochłonie ogień. Wtedy Izrael przejmie dziedzictwo tych, co po nim odziedziczyli, mówi Pan. (Jr 49:2 BT_4)
Jr:30:18 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν κύριος, καὶ ἀκουτιῶ ἐπὶ Ραββαθ θόρυβον πολέμων, καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατακαυθήσονται, καὶ παραλήμψεται Ισραηλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ.
Jr:30:18 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀκουτίζω [LXX] (-, ακουτι(ε)·[σ]-, ακουτι·σ-, -, -, -) ἐπί θόρυβος, -ου, ὁ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄβατος καί εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί βωμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By robić słysz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym upr??r zgiełk, burda Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Ołtarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). I też, nawet, mianowicie By zagarniać Izrael Początek On/ona/to/to samo
Jr:30:18 dia\ tou=to i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, fEsi\n ku/rios, kai\ a)koutiO= e)pi\ *rabbaT To/rubon pole/mOn, kai\ e)/sontai ei)s a)/baton kai\ ei)s a)pO/leian, kai\ bOmoi\ au)tE=s e)n puri\ katakauTE/sontai, kai\ paralE/mPSetai *israEl tE\n a)rCHE\n au)tou=.
Jr:30:18 dia tuto idu hEmerai erCHontai, fEsin kyrios, kai akutiO epi rabbaT Torybon polemOn, kai esontai eis abaton kai eis apOleian, kai bOmoi autEs en pyri katakauTEsontai, kai paralEmPSetai israEl tEn arCHEn autu.
Jr:30:18 P RD_ASN I N1A_NPF V1_PMI3P V6_PAI3S N2_NSM C VF2_FAI1S P N_ASM N2_ASM N2_GPM C VF_FMI3P P A1B_ASM C P N1A_ASF C N2_NPM RD_GSF P N3_DSN VC_FPI3P C VF_FMI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Jr:30:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to make hear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć uprοαr tumult, ruckus war [see polemic]; to fight war and also, even, namely to be into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely altar he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). and also, even, namely to take along Israel the beginning he/she/it/same
Jr:30:18 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-MAKE-HEAR upon/over (+acc,+gen,+dat) uprοαr (acc) wars (gen); while FIGHT-ing (nom) and they-will-be into (+acc) and into (+acc) annihilation, destruction (acc) and altars (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) they-will-be-BURNED UP-ed and he/she/it-will-be-TAKE-ed-ALONG Israel (indecl) the (acc) beginning (acc) him/it/same (gen)
Jr:30:18 Jr_30:18_1 Jr_30:18_2 Jr_30:18_3 Jr_30:18_4 Jr_30:18_5 Jr_30:18_6 Jr_30:18_7 Jr_30:18_8 Jr_30:18_9 Jr_30:18_10 Jr_30:18_11 Jr_30:18_12 Jr_30:18_13 Jr_30:18_14 Jr_30:18_15 Jr_30:18_16 Jr_30:18_17 Jr_30:18_18 Jr_30:18_19 Jr_30:18_20 Jr_30:18_21 Jr_30:18_22 Jr_30:18_23 Jr_30:18_24 Jr_30:18_25 Jr_30:18_26 Jr_30:18_27 Jr_30:18_28 Jr_30:18_29 Jr_30:18_30 Jr_30:18_31 Jr_30:18_32
Jr:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:19 ἀλάλαξον, Εσεβων, ὅτι ὤλετο Γαι· κεκράξατε, θυγατέρες Ραββαθ, περιζώσασθε σάκκους καὶ ἐπιλημπτεύσασθε καὶ κόψασθε ἐπὶ Μελχομ, ὅτι ἐν ἀποικίᾳ βαδιεῖται, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.
Jr:30:19 (Jeremiah 30:3 Howl, O Esebon, for Gai has perished; cry, ye daughters of Rabbath, gird yourselves with sack-clothes, and lament; for Melchol shall go into banishment, his priests and his princes together.
Jr:30:19 Lamentuj, Cheszbonie, bo nadchodzi niszczyciel. Krzyczcie, osiedla Rabba, przepaszcie się pokutnymi worami, narzekajcie, biegajcie naokoło z nacięciami na ciele. Milkom bowiem musi iść na wygnanie wraz ze swymi kapłanami i przywódcami. (Jr 49:3 BT_4)
Jr:30:19 ἀλάλαξον, Εσεβων, ὅτι ὤλετο Γαι· κεκράξατε, θυγατέρες Ραββαθ, περιζώσασθε σάκκους καὶ ἐπιλημπτεύσασθε καὶ κόψασθε ἐπὶ Μελχομ, ὅτι ἐν ἀποικίᾳ βαδιεῖται, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα.
Jr:30:19 ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὅτι γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐπί ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα
Jr:30:19 By wyć Ponieważ/tamto Ziemi/ziemia By krzyknąć Córka Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W tym samym czasie
Jr:30:19 a)la/laXon, *esebOn, o(/ti O)/leto *gai· kekra/Xate, Tugate/res *rabbaT, periDZO/sasTe sa/kkous kai\ e)pilEmpteu/sasTe kai\ ko/PSasTe e)pi\ *melCHom, o(/ti e)n a)poiki/a| badiei=tai, oi( i(erei=s au)tou= kai\ oi( a)/rCHontes au)tou= a(/ma.
Jr:30:19 alalaXon, esebOn, hoti Oleto gai· kekraXate, Tygateres rabbaT, periDZOsasTe sakkus kai epilEmpteusasTe kai koPSasTe epi melCHom, hoti en apoikia badieitai, hoi hiereis autu kai hoi arCHontes autu hama.
Jr:30:19 VA_AAD2S N_VS C VBI_AMI3S N_NS VAI_AAD2P N3_VPF N_GSM VA_AMD2P N2_APM C VA_AMD2P C VA_AMD2P P N_ASM C P N1A_DSF VF2_FMI3S RA_NPM N3V_NPM RD_GSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM D
Jr:30:19 to ululate ć because/that ć earth/land to cry out daughter ć to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth and also, even, namely ć and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć the priest he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same at the same time
Jr:30:19 do-ULULATE-you(sg)!, going-to-ULULATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that lands (nom|voc) do-CRY-you(pl)-OUT! daughters (nom|voc) be-you(pl)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed! sackcloths (acc) and and be-you(pl)-CUT OFF-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) because/that in/among/by (+dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) him/it/same (gen) at the same time
Jr:30:19 Jr_30:19_1 Jr_30:19_2 Jr_30:19_3 Jr_30:19_4 Jr_30:19_5 Jr_30:19_6 Jr_30:19_7 Jr_30:19_8 Jr_30:19_9 Jr_30:19_10 Jr_30:19_11 Jr_30:19_12 Jr_30:19_13 Jr_30:19_14 Jr_30:19_15 Jr_30:19_16 Jr_30:19_17 Jr_30:19_18 Jr_30:19_19 Jr_30:19_20 Jr_30:19_21 Jr_30:19_22 Jr_30:19_23 Jr_30:19_24 Jr_30:19_25 Jr_30:19_26 Jr_30:19_27 Jr_30:19_28
Jr:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:20 τί ἀγαλλιάσῃ ἐν τοῖς πεδίοις Ενακιμ, θύγατερ ἰταμίας ἡ πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς αὐτῆς ἡ λέγουσα Τίς εἰσελεύσεται ἐπ’ ἐμέ;
Jr:30:20 (Jeremiah 30:4 Why do ye exult in the plains of the Enakim, thou haughty daughter, that trustest in thy treasures, that sayest, Who shall come in to me?
Jr:30:20 Dlaczego się chlubisz dolinami twej urodzajnej doliny, Córo buntownicza. Ufasz swoim zasobom, mówiąc: «Kto może nadejść przeciw mnie?» (Jr 49:4 BT_4)
Jr:30:20 τί ἀγαλλιάσῃ ἐν τοῖς πεδίοις Ενακιμ, θύγατερ ἰταμίας πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς αὐτῆς λέγουσα Τίς εἰσελεύσεται ἐπ’ ἐμέ;
Jr:30:20 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Jr:30:20 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Córka By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wchodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Jr:30:20 ti/ a)gallia/sE| e)n toi=s pedi/ois *enakim, Tu/gater i)tami/as E( pepoiTui=a e)pi\ TEsauroi=s au)tE=s E( le/gousa *ti/s ei)seleu/setai e)p’ e)me/;
Jr:30:20 ti agalliasE en tois pediois enakim, Tygater itamias hE pepoiTyia epi TEsaurois autEs hE legusa tis eiseleusetai ep’ eme;
Jr:30:20 RI_ASN VF_FMI2S P RA_DPN N2N_DPN N_GSM N3_VSF N1A_GSF RA_NSF VX_XAPNSF P N2_DPM RD_GSF RA_NSF V1_PAPNSF RI_NSM VF_FMI3S P RP_AS
Jr:30:20 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć daughter ć the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing treasure he/she/it/same the to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to enter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Jr:30:20 who/what/why (nom|acc) you(sg)-will-be-EXULT-ed, he/she/it-should-EXULT, you(sg)-should-be-EXULT-ed in/among/by (+dat) the (dat) daughter (voc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) treasures (dat) her/it/same (gen) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ENTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Jr:30:20 Jr_30:20_1 Jr_30:20_2 Jr_30:20_3 Jr_30:20_4 Jr_30:20_5 Jr_30:20_6 Jr_30:20_7 Jr_30:20_8 Jr_30:20_9 Jr_30:20_10 Jr_30:20_11 Jr_30:20_12 Jr_30:20_13 Jr_30:20_14 Jr_30:20_15 Jr_30:20_16 Jr_30:20_17 Jr_30:20_18 Jr_30:20_19
Jr:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:21 ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπὶ σέ, εἶπεν κύριος, ἀπὸ πάσης τῆς περιοίκου σου, καὶ διασπαρήσεσθε ἕκαστος εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων.
Jr:30:21 (Jeremiah 30:5 Behold, I will bring terror upon thee, saith the Lord, from all the country round about thee; and ye shall be scattered every one right before him, and there is none to gather you.
Jr:30:21 Oto sprowadzę na ciebie przerażenie - - wyrocznia Pana, Boga Zastępów - ze wszystkich stron. Rozproszycie się każdy w swoim kierunku; nie będzie nikogo, kto by zebrał rozproszonych. (Jr 49:5 BT_4)
Jr:30:21 ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπὶ σέ, εἶπεν κύριος, ἀπὸ πάσης τῆς περιοίκου σου, καὶ διασπαρήσεσθε ἕκαστος εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται συνάγων.
Jr:30:21 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) φόβος, -ου, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί·οικος -ον; περι·οικέω (περι+οικ(ε)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
Jr:30:21 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Obawa [zobacz fobię] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ???; do stałych mieszkańców miejscowi stali mieszkańcy, ci blisko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Każdy Do (+przyspieszenie) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By zbierać się razem
Jr:30:21 i)dou\ e)gO\ fe/rO fo/bon e)pi\ se/, ei)=pen ku/rios, a)po\ pa/sEs tE=s perioi/kou sou, kai\ diasparE/sesTe e(/kastos ei)s pro/sOpon au)tou=, kai\ ou)k e)/stai o( suna/gOn.
Jr:30:21 idu egO ferO fobon epi se, eipen kyrios, apo pasEs tEs perioiku su, kai diasparEsesTe hekastos eis prosOpon autu, kai uk estai ho synagOn.
Jr:30:21 I RP_NS V1_PAI1S N2_ASM P RP_AS VBI_AAI3S N2_NSM P A1S_GSF RA_GSF A1B_GSF RP_GS C VD_FPI2P A1_NSM P N2N_ASN RD_GSM C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM
Jr:30:21 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth fear [see phobia] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ???; to residents local residents, those close by you; your/yours(sg) and also, even, namely to scatter each into (+acc) face he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to gather together
Jr:30:21 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BRING-ing, I-should-be-BRING-ing fear (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) every (gen) the (gen) ??? ([Adj] gen); be-you(sg)-being-RESIDENTS-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(pl)-will-be-SCATTER-ed each (of two) (nom) into (+acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom)
Jr:30:21 Jr_30:21_1 Jr_30:21_2 Jr_30:21_3 Jr_30:21_4 Jr_30:21_5 Jr_30:21_6 Jr_30:21_7 Jr_30:21_8 Jr_30:21_9 Jr_30:21_10 Jr_30:21_11 Jr_30:21_12 Jr_30:21_13 Jr_30:21_14 Jr_30:21_15 Jr_30:21_16 Jr_30:21_17 Jr_30:21_18 Jr_30:21_19 Jr_30:21_20 Jr_30:21_21 Jr_30:21_22 Jr_30:21_23 Jr_30:21_24
Jr:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:23 Τῇ Κηδαρ βασιλίσσῃ τῆς αὐλῆς, ἣν ἐπάταξεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος. Οὕτως εἶπεν κύριος Ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε ἐπὶ Κηδαρ καὶ πλήσατε τοὺς υἱοὺς Κεδεμ·
Jr:30:23 (Jeremiah 30:28 CONCERNING KEDAR THE QUEEN OF THE PALACE, WHOM NABUCHODONOSOR KING OF BABYLON SMOTE, thus saith the Lord; (Jeremiah 30:Arise ye, and go up to Kedar, and fill the sons of Kedem.
Jr:30:23 O Kedar i królestwach Chasor, które pobił król babiloński, Nabuchodonozor. To mówi Pan: Dalej, maszerujcie na Kedar, zniszczcie synów Wschodu! (Jr 49:28 BT_4)
Jr:30:23 Τῇ Κηδαρ βασιλίσσῃ τῆς αὐλῆς, ἣν ἐπάταξεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος. Οὕτως εἶπεν κύριος Ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε ἐπὶ Κηδαρ καὶ πλήσατε τοὺς υἱοὺς Κεδεμ·
Jr:30:23 ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Jr:30:23 Królowa Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Kto/, który/, który By uderzać Król Babilon thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Syn
Jr:30:23 *tE=| *kEdar basili/ssE| tE=s au)lE=s, E(\n e)pa/taXen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos. *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)ana/stEte kai\ a)na/bEte e)pi\ *kEdar kai\ plE/sate tou\s ui(ou\s *kedem·
Jr:30:23 tE kEdar basilissE tEs aulEs, hEn epataXen nabuCHodonosor basileus babylOnos. hutOs eipen kyrios anastEte kai anabEte epi kEdar kai plEsate tus hyius kedem·
Jr:30:23 RA_DSF N_DSF N1S_DSF RA_GSF N1_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF D VBI_AAI3S N2_NSM VH_AAD2P C VZ_AAD2P P N_ASF C VA_AAD2P RA_APM N2_APM N_GSM
Jr:30:23 the ć queen the courtyard sheep-fold, palace, house who/whom/which to smite ć king Babylon thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to ??? the son ć
Jr:30:23 the (dat) queen (dat) the (gen) courtyard (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SMITE-ed king (nom) Babylon (gen) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) and do-???-you(pl)! the (acc) sons (acc)
Jr:30:23 Jr_30:23_1 Jr_30:23_2 Jr_30:23_3 Jr_30:23_4 Jr_30:23_5 Jr_30:23_6 Jr_30:23_7 Jr_30:23_8 Jr_30:23_9 Jr_30:23_10 Jr_30:23_11 Jr_30:23_12 Jr_30:23_13 Jr_30:23_14 Jr_30:23_15 Jr_30:23_16 Jr_30:23_17 Jr_30:23_18 Jr_30:23_19 Jr_30:23_20 Jr_30:23_21 Jr_30:23_22 Jr_30:23_23
Jr:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:24 σκηνὰς αὐτῶν καὶ πρόβατα αὐτῶν λήμψονται, ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ καμήλους αὐτῶν λήμψονται ἑαυτοῖς· καὶ καλέσατε ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλειαν κυκλόθεν.
Jr:30:24 (Jeremiah 30:29 They shall take their tents and their sheep, they shall take for themselves their garments, and all their baggage and their camels; and summon ye destruction against them from every side.
Jr:30:24 Zagrabią ich namioty i owce, skóry ich namiotów oraz wszystkie naczynia. Zabiorą im wielbłądy i zawołają nad nimi: «Trwoga dokoła!» (Jr 49:29 BT_4)
Jr:30:24 σκηνὰς αὐτῶν καὶ πρόβατα αὐτῶν λήμψονται, ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ καμήλους αὐτῶν λήμψονται ἑαυτοῖς· καὶ καλέσατε ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλειαν κυκλόθεν.
Jr:30:24 σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ κυκλό·θεν
Jr:30:24 Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wielbłąd On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie Dookoła
Jr:30:24 skEna\s au)tO=n kai\ pro/bata au)tO=n lE/mPSontai, i(ma/tia au)tO=n kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tO=n kai\ kamE/lous au)tO=n lE/mPSontai e(autoi=s· kai\ kale/sate e)p’ au)tou\s a)pO/leian kuklo/Ten.
Jr:30:24 skEnas autOn kai probata autOn lEmPSontai, himatia autOn kai panta ta skeuE autOn kai kamElus autOn lEmPSontai heautois· kai kalesate ep’ autus apOleian kykloTen.
Jr:30:24 N1_APF RD_GPM C N2N_APN RD_GPM VF_FMI3P N2N_APN RD_GPM C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GPM C N2_APM RD_GPM VF_FMI3P RD_DPM C VA_AAD2P P RD_APM N1A_ASF D
Jr:30:24 tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely sheep (sheepfold) he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely camel he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves and also, even, namely to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same annihilation, destruction around
Jr:30:24 tents (acc) them/same (gen) and sheep (nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) them/same (gen) and camels (acc) them/same (gen) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed selves (dat) and do-CALL-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) annihilation, destruction (acc) around
Jr:30:24 Jr_30:24_1 Jr_30:24_2 Jr_30:24_3 Jr_30:24_4 Jr_30:24_5 Jr_30:24_6 Jr_30:24_7 Jr_30:24_8 Jr_30:24_9 Jr_30:24_10 Jr_30:24_11 Jr_30:24_12 Jr_30:24_13 Jr_30:24_14 Jr_30:24_15 Jr_30:24_16 Jr_30:24_17 Jr_30:24_18 Jr_30:24_19 Jr_30:24_20 Jr_30:24_21 Jr_30:24_22 Jr_30:24_23 Jr_30:24_24
Jr:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:25 φεύγετε λίαν, βαθύνατε εἰς κάθισιν, καθήμενοι ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐβουλεύσατο ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν καὶ ἐλογίσατο ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν.
Jr:30:25 (Jeremiah 30:30 Flee ye, dig very deep for a dwelling-place, ye that dwell in the palace; for the king of Babylon has framed a counsel, and devised a device against you.
Jr:30:25 Uciekajcie, rozproszcie się spiesznie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Chasor - wyrocznia Pana. I nie ma ani bram, ani zaworów - bo powziął przeciw wam postanowienie Nabuchodonozor, król babiloński, i żywi przeciw wam złe zamiary. (Jr 49:30 BT_4)
Jr:30:25 φεύγετε λίαν, βαθύνατε εἰς κάθισιν, καθήμενοι ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐβουλεύσατο ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν καὶ ἐλογίσατο ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν.
Jr:30:25 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) λίαν βαθύνω (βαθυν-, -, βαθυν·[σ]-, -, -, βαθυν·θ-) εἰς[1] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὅτι βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ βουλή, -ῆς, ἡ καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λογισμός, -οῦ, ὁ
Jr:30:25 By uciekać Bardzo By pogłębiać się Do (+przyspieszenie) By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Ponieważ/tamto Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Król Babilon Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Logika
Jr:30:25 feu/gete li/an, baTu/nate ei)s ka/Tisin, kaTE/menoi e)n tE=| au)lE=|, o(/ti e)bouleu/sato e)f’ u(ma=s basileu\s *babulO=nos boulE\n kai\ e)logi/sato e)f’ u(ma=s logismo/n.
Jr:30:25 feugete lian, baTynate eis kaTisin, kaTEmenoi en tE aulE, hoti ebuleusato ef’ hymas basileus babylOnos bulEn kai elogisato ef’ hymas logismon.
Jr:30:25 V1_PAI2P D VA_AAD2P P N3I_ASF V5_PMPNPM P RA_DSF N1_DSF C VAI_AMI3S P RP_AP N3V_NSM N3W_GSF N1_ASF C VAI_AMI3S P RP_AP N2_ASM
Jr:30:25 to flee very to deepen into (+acc) ć to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute because/that to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you king Babylon plan/intention and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you logic
Jr:30:25 you(pl)-are-FLEE-ing, be-you(pl)-FLEE-ing! very do-DEEPEN-you(pl)! into (+acc) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed because/that he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) king (nom) Babylon (gen) plan/intention (acc) and he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) logic (acc)
Jr:30:25 Jr_30:25_1 Jr_30:25_2 Jr_30:25_3 Jr_30:25_4 Jr_30:25_5 Jr_30:25_6 Jr_30:25_7 Jr_30:25_8 Jr_30:25_9 Jr_30:25_10 Jr_30:25_11 Jr_30:25_12 Jr_30:25_13 Jr_30:25_14 Jr_30:25_15 Jr_30:25_16 Jr_30:25_17 Jr_30:25_18 Jr_30:25_19 Jr_30:25_20 Jr_30:25_21
Jr:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:26 ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ’ ἔθνος εὐσταθοῦν καθήμενον εἰς ἀναψυχήν, οἷς οὔκ εἰσιν θύραι, οὐ βάλανοι, οὐ μοχλοί, μόνοι καταλύουσιν.
Jr:30:26 (Jeremiah 30:31 Rise up, and go up against a nation settled and dwelling at ease, who have no doors, nor bolts, nor bars, who dwell alone.
Jr:30:26 Dalej, wyruszmy przeciw beztroskiemu narodowi, który mieszka bezpiecznie - wyrocznia Pana - pędzi życie samotne. (Jr 49:31 BT_4)
Jr:30:26 ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ’ ἔθνος εὐσταθοῦν καθήμενον εἰς ἀναψυχήν, οἷς οὔκ εἰσιν θύραι, οὐ βάλανοι, οὐ μοχλοί, μόνοι καταλύουσιν.
Jr:30:26 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θύρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνος -η -ον κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Jr:30:26 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] By siedzieć Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Drzwi brama ??? Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Jr:30:26 a)na/stETi kai\ a)na/bETi e)p’ e)/Tnos eu)staTou=n kaTE/menon ei)s a)naPSuCHE/n, oi(=s ou)/k ei)sin Tu/rai, ou) ba/lanoi, ou) moCHloi/, mo/noi katalu/ousin.
Jr:30:26 anastETi kai anabETi ep’ eTnos eustaTun kaTEmenon eis anaPSyCHEn, hois uk eisin Tyrai, u balanoi, u moCHloi, monoi katalyusin.
Jr:30:26 VH_AAD2S C VZ_AAD2S P N3E_ASN A3H_ASN V5_PMPASM P N1_ASF RR_DPM D V9_PAI3P N1A_NPF D N2_NPF D N2_NPM A1_NPM V1_PAI3P
Jr:30:26 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] ć to sit into (+acc) ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to go; to be door gate οὐχ before rough breathing ć οὐχ before rough breathing ć sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Jr:30:26 do-STand-you(sg)-UP! and do-ASCEND-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) while being-SIT-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is-GO-ing; they-are doors (nom|voc) not not sole ([Adj] nom|voc) they-are-ABOLISH-ing, while ABOLISH-ing (dat)
Jr:30:26 Jr_30:26_1 Jr_30:26_2 Jr_30:26_3 Jr_30:26_4 Jr_30:26_5 Jr_30:26_6 Jr_30:26_7 Jr_30:26_8 Jr_30:26_9 Jr_30:26_10 Jr_30:26_11 Jr_30:26_12 Jr_30:26_13 Jr_30:26_14 Jr_30:26_15 Jr_30:26_16 Jr_30:26_17 Jr_30:26_18 Jr_30:26_19
Jr:30:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:27 καὶ ἔσονται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ πλῆθος κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν· καὶ λικμήσω αὐτοὺς παντὶ πνεύματι κεκαρμένους πρὸ προσώπου αὐτῶν, ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπεν κύριος.
Jr:30:27 (Jeremiah 30:32 And their camels shall be a spoil, and the multitude of their cattle shall be destroyed: and I will scatter them as chaff with every wind, having their hair cut about their foreheads, I will bring on their overthrow from all sides, saith the Lord.
Jr:30:27 Ich wielbłądy pójdą na łup, a liczne ich stada staną się zdobyczą. Rozproszę na cztery wiatry tych, co podcinają włosy na skroniach; ze wszystkich stron sprowadzę na nich nieszczęście - wyrocznia Pana. (Jr 49:32 BT_4)
Jr:30:27 καὶ ἔσονται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ πλῆθος κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν· καὶ λικμήσω αὐτοὺς παντὶ πνεύματι κεκαρμένους πρὸ προσώπου αὐτῶν, ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπεν κύριος.
Jr:30:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] καί πλῆθο·ς, -ους, τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πνεῦμα[τ], -ατος, τό κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πέραν αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό τροπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:30:27 I też, nawet, mianowicie By być Wielbłąd On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By ciąć Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W poprzek On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:30:27 kai\ e)/sontai ka/mEloi au)tO=n ei)s pronomE\n kai\ plE=Tos ktEnO=n au)tO=n ei)s a)pO/leian· kai\ likmE/sO au)tou\s panti\ pneu/mati kekarme/nous pro\ prosO/pou au)tO=n, e)k panto\s pe/ran au)tO=n oi)/sO tE\n tropE\n au)tO=n, ei)=pen ku/rios.
Jr:30:27 kai esontai kamEloi autOn eis pronomEn kai plETos ktEnOn autOn eis apOleian· kai likmEsO autus panti pneumati kekarmenus pro prosOpu autOn, ek pantos peran autOn oisO tEn tropEn autOn, eipen kyrios.
Jr:30:27 C VF_FMI3P N2_NPM RD_GPM P N1_ASF C N3E_ASN N3E_GPN RD_GPM P N1A_ASF C VF_FAI1S RD_APM A3_DSN N3M_DSN VM_XMPAPM P N2N_GSN RD_GPM P A3_GSM D RD_GPM VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GPM VBI_AAI3S N2_NSM
Jr:30:27 and also, even, namely to be camel he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely lot (multitude ) Animal (beast) he/she/it/same into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely to crush he/she/it/same every all, each, every, the whole of spirit breath, spiritual utterance, wind to shear before (+gen) face he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of across he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ??? he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:30:27 and they-will-be camels (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) and lot (nom|acc|voc) Animals (gen) them/same (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc) and I-will-CRUSH, I-should-CRUSH them/same (acc) every (dat) spirit (dat) having-been-SHEAR-ed (acc) before (+gen) face (gen) them/same (gen) out of (+gen) every (gen) across them/same (gen) I-will-BRING the (acc) ??? (acc) them/same (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:30:27 Jr_30:27_1 Jr_30:27_2 Jr_30:27_3 Jr_30:27_4 Jr_30:27_5 Jr_30:27_6 Jr_30:27_7 Jr_30:27_8 Jr_30:27_9 Jr_30:27_10 Jr_30:27_11 Jr_30:27_12 Jr_30:27_13 Jr_30:27_14 Jr_30:27_15 Jr_30:27_16 Jr_30:27_17 Jr_30:27_18 Jr_30:27_19 Jr_30:27_20 Jr_30:27_21 Jr_30:27_22 Jr_30:27_23 Jr_30:27_24 Jr_30:27_25 Jr_30:27_26 Jr_30:27_27 Jr_30:27_28 Jr_30:27_29 Jr_30:27_30 Jr_30:27_31
Jr:30:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:28 καὶ ἔσται ἡ αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν καὶ ἄβατος ἕως αἰῶνος, οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
Jr:30:28 (Jeremiah 30:33 And the palace shall be a resting-place for ostriches, and desolate for ever: no man shall abide there, and no son of man shall dwell there.
Jr:30:28 Chasor stanie się siedliskiem szakali, pustkowiem na wieki. Nikt nie będzie tam mieszkał, ani się nie osiedli tam żaden człowiek. (Jr 49:33 BT_4)
Jr:30:28 καὶ ἔσται αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν καὶ ἄβατος ἕως αἰῶνος, οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
Jr:30:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ἄβατος ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jr:30:28 I też, nawet, mianowicie By być Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym Nie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam Syn Ludzki
Jr:30:28 kai\ e)/stai E( au)lE\ diatribE\ strouTO=n kai\ a)/batos e(/Os ai)O=nos, ou) mE\ kaTi/sE| e)kei= a)/nTrOpos, kai\ ou) mE\ katoikE/sE| e)kei= ui(o\s a)nTrO/pou.
Jr:30:28 kai estai hE aulE diatribE struTOn kai abatos heOs aiOnos, u mE kaTisE ekei anTrOpos, kai u mE katoikEsE ekei hyios anTrOpu.
Jr:30:28 C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF N1_NSF N2_GPM C A1B_NSM P N3W_GSM D D VF2_FMI2S D N2_NSM C D D VF_FMI2S D N2_NSM N2_GSM
Jr:30:28 and also, even, namely to be the courtyard sheep-fold, palace, house ć ć and also, even, namely ć until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing not to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there human and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there son human
Jr:30:28 and he/she/it-will-be the (nom) courtyard (nom|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) not not he/she/it-should-SIT DOWN, you(sg)-should-be-SIT DOWN-ed, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed there human (nom) and not not you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN, he/she/it-should-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-should-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there son (nom) human (gen)
Jr:30:28 Jr_30:28_1 Jr_30:28_2 Jr_30:28_3 Jr_30:28_4 Jr_30:28_5 Jr_30:28_6 Jr_30:28_7 Jr_30:28_8 Jr_30:28_9 Jr_30:28_10 Jr_30:28_11 Jr_30:28_12 Jr_30:28_13 Jr_30:28_14 Jr_30:28_15 Jr_30:28_16 Jr_30:28_17 Jr_30:28_18 Jr_30:28_19 Jr_30:28_20 Jr_30:28_21 Jr_30:28_22
Jr:30:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:29 Τῇ Δαμασκῷ. Κατῃσχύνθη Ημαθ καὶ Αρφαδ, ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν· ἐξέστησαν, ἐθυμώθησαν, ἀναπαύσασθαι οὐ μὴ δύνωνται.
Jr:30:29 (Jeremiah 30:23 CONCERNING DAMASCUS. Emath is brought to shame, and Arphath: for they have heard an evil report: they are amazed, they are angry, they shall be utterly unable to rest.
Jr:30:29 O Damaszku. Wstydem napełniły się Chamat i Arpad, bo usłyszały niepomyślną wieść. Są one wzburzone jak morze, pełne trwogi, nie mogą się opanować. (Jr 49:23 BT_4)
Jr:30:29 Τῇ Δαμασκῷ. Κατῃσχύνθη Ημαθ καὶ Αρφαδ, ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν· ἐξέστησαν, ἐθυμώθησαν, ἀναπαύσασθαι οὐ μὴ δύνωνται.
Jr:30:29 ὁ ἡ τό Δαμασκός, -οῦ, ὁ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) καί ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀκοή, -ῆς, ἡ πονηρός -ά -όν ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
Jr:30:29 Damaszek By upokarzać I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Słyszenie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA By rozgniewać By odświeżać się powracaj do życia ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego
Jr:30:29 *tE=| *damaskO=|. *katE|sCHu/nTE *EmaT kai\ *arfad, o(/ti E)/kousan a)koE\n ponEra/n· e)Xe/stEsan, e)TumO/TEsan, a)napau/sasTai ou) mE\ du/nOntai.
Jr:30:29 tE damaskO. katEsCHynTE EmaT kai arfad, hoti Ekusan akoEn ponEran· eXestEsan, eTymOTEsan, anapausasTai u mE dynOntai.
Jr:30:29 RA_DSF N_DSF VCI_API3S N_NS C N_NS C VAI_AAI3P N1_ASF A1A_ASF VHI_AAI3P VCI_API3P VA_AMN D D V6_PMS3P
Jr:30:29 the Damascus to humiliate ć and also, even, namely ć because/that to have come I have come. I have arrived.; to hear hearing wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG to anger to refresh revive οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able
Jr:30:29 the (dat) Damascus (dat) he/she/it-was-HUMILIATE-ed and because/that while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed hearing (acc) wicked ([Adj] acc) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed they-were-ANGER-ed to-be-REFRESH-ed not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed
Jr:30:29 Jr_30:29_1 Jr_30:29_2 Jr_30:29_3 Jr_30:29_4 Jr_30:29_5 Jr_30:29_6 Jr_30:29_7 Jr_30:29_8 Jr_30:29_9 Jr_30:29_10 Jr_30:29_11 Jr_30:29_12 Jr_30:29_13 Jr_30:29_14 Jr_30:29_15 Jr_30:29_16
Jr:30:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:30 ἐξελύθη Δαμασκός, ἀπεστράφη εἰς φυγήν, τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς.
Jr:30:30 (Jeremiah 30:24 Damascus is utterly weakened, she is put to flight; trembling has seized upon her.
Jr:30:30 Damaszek jest bezsilny, gotowy do ucieczki, opanował go popłoch; lęk i bóle go ogarniają niby rodzącą kobietę. (Jr 49:24 BT_4)
Jr:30:30 ἐξελύθη Δαμασκός, ἀπεστράφη εἰς φυγήν, τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς.
Jr:30:30 ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) Δαμασκός, -οῦ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] φυγή, -ῆς, ἡ τρόμος, -ου, ὁ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:30:30 By zaniechać (bądź słaby) Damaszek By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Lot Drżenie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo
Jr:30:30 e)Xelu/TE *damasko/s, a)pestra/fE ei)s fugE/n, tro/mos e)pela/beto au)tE=s.
Jr:30:30 eXelyTE damaskos, apestrafE eis fygEn, tromos epelabeto autEs.
Jr:30:30 VCI_API3S N_NSF VDI_API3S P N1_ASF N2_NSM VBI_AMI3S RD_GSF
Jr:30:30 to give up (be faint) Damascus to turn away from into (+acc) flight trembling to take hold of he/she/it/same
Jr:30:30 he/she/it-was-GIVE-ed-UP Damascus (nom) he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) flight (acc) trembling (nom) he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF her/it/same (gen)
Jr:30:30 Jr_30:30_1 Jr_30:30_2 Jr_30:30_3 Jr_30:30_4 Jr_30:30_5 Jr_30:30_6 Jr_30:30_7 Jr_30:30_8
Jr:30:30 x x x x x x x x
Jr:30:31 πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπεν πόλιν ἐμήν; κώμην ἠγάπησαν.
Jr:30:31 (Jeremiah 30:25 How has she not left my city, they have loved the village?
Jr:30:31 Jak bardzo jest opuszczone sławne miasto, miasto pełne wesela. (Jr 49:25 BT_4)
Jr:30:31 πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπεν πόλιν ἐμήν; κώμην ἠγάπησαν.
Jr:30:31 πῶς[1] οὐχί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) πόλις, -εως, ἡ ἐμός -ή -όν κώμη, -ης, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Jr:30:31 Jak Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Miasto Mój/mój Miasto By kochać
Jr:30:31 pO=s ou)CHi\ e)gkate/lipen po/lin e)mE/n; kO/mEn E)ga/pEsan.
Jr:30:31 pOs uCHi enkatelipen polin emEn; kOmEn EgapEsan.
Jr:30:31 D D VBI_AAI3S N3I_ASF A1_ASF N1_ASF VAI_AAI3P
Jr:30:31 how not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare city my/mine town to love
Jr:30:31 how not he/she/it-GIVE UP-ed city (acc) my/mine (acc) town (acc) they-LOVE-ed
Jr:30:31 Jr_30:31_1 Jr_30:31_2 Jr_30:31_3 Jr_30:31_4 Jr_30:31_5 Jr_30:31_6 Jr_30:31_7
Jr:30:31 x x x x x x x
Jr:30:32 διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσκοι ἐν πλατείαις σου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦνται, φησὶν κύριος·
Jr:30:32 (Jeremiah 30:26 Therefore shall the young men fall in thy streets, and all thy warriors shall fall, saith the Lord.
Jr:30:32 I tak jego młodzieńcy polegną na ulicach i wyginą tego dnia wszyscy jego wojownicy - wyrocznia Pana Zastępów. (Jr 49:26 BT_4)
Jr:30:32 διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσκοι ἐν πλατείαις σου, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦνται, φησὶν κύριος·
Jr:30:32 διά οὗτος αὕτη τοῦτο πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:30:32 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Młody człowiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:30:32 dia\ tou=to pesou=ntai neani/skoi e)n platei/ais sou, kai\ pa/ntes oi( a)/ndres oi( polemistai/ sou pesou=ntai, fEsi\n ku/rios·
Jr:30:32 dia tuto pesuntai neaniskoi en plateiais su, kai pantes hoi andres hoi polemistai su pesuntai, fEsin kyrios·
Jr:30:32 P RD_ASN VF2_FMI3P N2_NPM P A3U_DPF RP_GS C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM N1_NPM RP_GS VF2_FMI3P V6_PAI3S N2_NSM
Jr:30:32 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. young man in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć you; your/yours(sg) to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to say lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:30:32 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-be-FALL-ed young men (nom|voc) in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-FALL-ed he/she/it-is-SAY-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:30:32 Jr_30:32_1 Jr_30:32_2 Jr_30:32_3 Jr_30:32_4 Jr_30:32_5 Jr_30:32_6 Jr_30:32_7 Jr_30:32_8 Jr_30:32_9 Jr_30:32_10 Jr_30:32_11 Jr_30:32_12 Jr_30:32_13 Jr_30:32_14 Jr_30:32_15 Jr_30:32_16 Jr_30:32_17
Jr:30:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:30:33 καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Αδερ.
Jr:30:33 (Jeremiah 30:27 And I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall devour the streets of the son of Ader.
Jr:30:33 Wzniecę pożar na murach Damaszku, by pochłonął pałace Ben Hadada. (Jr 49:27 BT_4)
Jr:30:33 καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ, καὶ καταφάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Αδερ.
Jr:30:33 καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἐν τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἄμφ·οδον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Jr:30:33 I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Damaszek I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ulica gdzie dwie drogi {sposoby} spotykają się Syn
Jr:30:33 kai\ kau/sO pu=r e)n tei/CHei *damaskou=, kai\ katafa/getai a)/mfoda ui(ou= *ader.
Jr:30:33 kai kausO pyr en teiCHei damasku, kai katafagetai amfoda hyiu ader.
Jr:30:33 C VF_FAI1S N3_ASN P N3E_DSN N_GSF C VF_FMI3S N2N_APN N2_GSM N_GSM
Jr:30:33 and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wall Damascus and also, even, namely to devour be eaten away, eat away street where two ways meet son ć
Jr:30:33 and I-will-CALCINATED, I-should-CALCINATED; I-am-BURN-ing-UP, I-should-be-BURN-ing-UP fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) wall (dat) Damascus (gen) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed streets (nom|acc|voc) son (gen)
Jr:30:33 Jr_30:33_1 Jr_30:33_2 Jr_30:33_3 Jr_30:33_4 Jr_30:33_5 Jr_30:33_6 Jr_30:33_7 Jr_30:33_8 Jr_30:33_9 Jr_30:33_10 Jr_30:33_11
Jr:30:33 x x x x x x x x x x x