Prz:15:1 ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους, ἀπόκρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν, λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς.
Prz:15:1 An understanding servant is acceptable to a king; and by his good behaviour he removes disgrace. (Proverbs 14:35 Brenton)
Prz:15:1 Rozsądnemu słudze król jest przychylny, a gniew budzi sługa bezecny. (Prz 14:35 BT_4)
Prz:15:1 ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους, ἀπόκρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν, λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς.
Prz:15:1 ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί φρόνιμος (-η) -ον ἀπό·κρισις, -εως, ἡ δέ ὑπο·πίπτω [LXX] (υπο+πιπτ-, -, υπο+πεσ·[σ]-, -, -, -) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) λόγος, -ου, ὁ δέ   ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Prz:15:1 wrath fume, anger, rage to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious answer zaś to ??? to turn away from wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. zaś to rise wrath fume, anger, rage
Prz:15:1 o)rgE\ a)po/llusin kai\ froni/mous, a)po/krisis de\ u(popi/ptousa a)postre/fei Tumo/n, lo/gos de\ lupEro\s e)gei/rei o)rga/s.
Prz:15:1 orgE apollysin kai fronimus, apokrisis de hypopiptusa apostrefei Tymon, logos de lypEros egeirei orgas.
Prz:15:1 N1_NSF V5_PAI3S C A1B_APM N3I_NSF x V1_PAPNSF V1_PAI3S N2_ASM N2_NSM x A1A_NSM V1_PAI3S N1_APF
Prz:15:1 wrath fume, anger, rage to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? to turn away from wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to rise wrath fume, anger, rage
Prz:15:1 wrath (nom|voc) he/she/it-is-LOSE/DESTROY-ing, while LOSE/DESTROY-ing (dat) and prudent ([Adj] acc) answer (nom) Yet while ???-ing (nom|voc) he/she/it-is-TURN-ing-AWAY-FROM, you(sg)-are-being-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) wrath (acc) word (nom) Yet   he/she/it-is-RISE-ing, you(sg)-are-being-RISE-ed (classical) wraths (acc)
Prz:15:1 Prz_15:1_1 Prz_15:1_2 Prz_15:1_3 Prz_15:1_4 Prz_15:1_5 Prz_15:1_6 Prz_15:1_7 Prz_15:1_8 Prz_15:1_9 Prz_15:1_10 Prz_15:1_11 Prz_15:1_12 Prz_15:1_13 Prz_15:1_14
Prz:15:1 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:2 γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, στόμα δὲ ἀφρόνων ἀναγγελεῖ κακά.
Prz:15:2 The tongue of the wise knows what is good: but the mouth of the foolish tells out evil things. (Proverbs 15:2 Brenton)
Prz:15:2 Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, usta niemądrych zioną głupotą. (Prz 15:2 BT_4)
Prz:15:2 γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, στόμα δὲ ἀφρόνων ἀναγγελεῖ κακά.
Prz:15:2 γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σοφός -ή -όν καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) στόμα[τ], -ατος, τό δέ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:15:2 tongue by metonymy, a language wise right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). master; to know mouth/maw stoma zaś unthinking to proclaim proclaim, report wickedly to do evil
Prz:15:2 glO=ssa sofO=n kala\ e)pi/statai, sto/ma de\ a)fro/nOn a)naggelei= kaka/.
Prz:15:2 glOssa sofOn kala epistatai, stoma de afronOn anangelei kaka.
Prz:15:2 N1S_NSF A1_GPM A1_APN V6_PMI3S N3M_ASN x A3N_GPM VF2_FAI3S A1_APN
Prz:15:2 tongue by metonymy, a language wise right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). master; to know mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unthinking to proclaim proclaim, report wickedly to do evil
Prz:15:2 tongue (nom|voc) wise ([Adj] gen) right ([Adj] nom|acc|voc) masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed mouth/maw (nom|acc|voc) Yet unthinking ([Adj] gen) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Prz:15:2 Prz_15:2_1 Prz_15:2_2 Prz_15:2_3 Prz_15:2_4 Prz_15:2_5 Prz_15:2_6 Prz_15:2_7 Prz_15:2_8 Prz_15:2_9
Prz:15:2 x x x x x x x x x
Prz:15:3 ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ κυρίου, σκοπεύουσιν κακούς τε καὶ ἀγαθούς.
Prz:15:3 The eyes of the Lord behold both the evil and the good in every place. (Proverbs 15:3 Brenton)
Prz:15:3 Na każdym miejscu są oczy Pańskie: dobrych i złych wypatrują. (Prz 15:3 BT_4)
Prz:15:3 ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ κυρίου, σκοπεύουσιν κακούς τε καὶ ἀγαθούς.
Prz:15:3 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκοπεύω [LXX] (σκοπευ-, -, σκοπευ·σ-, -, -, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) τέ καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Prz:15:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? wickedly to do evil and [postpositive coordinate] and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:15:3 e)n panti\ to/pO| o)fTalmoi\ kuri/ou, skopeu/ousin kakou/s te kai\ a)gaTou/s.
Prz:15:3 en panti topO ofTalmoi kyriu, skopeuusin kakus te kai agaTus.
Prz:15:3 P A3_DSM N2_DSM N2_NPM N2_GSM V1_PAI3P A1_APM x C A1_APM
Prz:15:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? wickedly to do evil and [postpositive coordinate] and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought.
Prz:15:3 in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) wickedly ([Adj] acc) and [postpositive coordinate] and good ([Adj] acc)
Prz:15:3 Prz_15:3_1 Prz_15:3_2 Prz_15:3_3 Prz_15:3_4 Prz_15:3_5 Prz_15:3_6 Prz_15:3_7 Prz_15:3_8 Prz_15:3_9 Prz_15:3_10
Prz:15:3 x x x x x x x x x x
Prz:15:4 ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς, ὁ δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος.
Prz:15:4 The wholesome tongue is a tree of life, and he that keeps it shall be filled with understanding. (Proverbs 15:4 Brenton)
Prz:15:4 Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu - przewrotny. (Prz 15:4 BT_4)
Prz:15:4 ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς, δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος.
Prz:15:4 ἴασις, -εως, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δένδρον, -ου, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό δέ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Prz:15:4 healing tongue by metonymy, a language tree life being, living, spirit; alive zaś to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive he/she/it/same to ??? spirit breath, spiritual utterance, wind
Prz:15:4 i)/asis glO/ssEs de/ndron DZOE=s, o( de\ suntErO=n au)tE\n plEsTE/setai pneu/matos.
Prz:15:4 iasis glOssEs dendron DZOEs, ho de syntErOn autEn plEsTEsetai pneumatos.
Prz:15:4 N3I_NSF N1S_GSF N2N_NSN N1_GSF RA_NSM x V2_PAPNSM RD_ASF VS_FPI3S N3M_GSN
Prz:15:4 healing tongue by metonymy, a language tree life being, living, spirit; alive the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive he/she/it/same to ??? spirit breath, spiritual utterance, wind
Prz:15:4 healing (nom) tongue (gen) tree (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) the (nom) Yet while SAVE FROM DESTRUCTION-ing (nom) her/it/same (acc) he/she/it-will-be-???-ed spirit (gen)
Prz:15:4 Prz_15:4_1 Prz_15:4_2 Prz_15:4_3 Prz_15:4_4 Prz_15:4_5 Prz_15:4_6 Prz_15:4_7 Prz_15:4_8 Prz_15:4_9 Prz_15:4_10
Prz:15:4 x x x x x x x x x x
Prz:15:5 ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός, ὁ δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργότερος.
Prz:15:5 A fool scorns his father's instruction; but he that keeps his commandments is more prudent. In abounding righteousness is great strength: but the ungodly shall utterly perish from the earth. (Proverbs 15:5 Brenton)
Prz:15:5 Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega - mądrzeje. (Prz 15:5 BT_4)
Prz:15:5 ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός, δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργότερος.
Prz:15:5 ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) παιδεία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό δέ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ παν·ουργό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παν·οῦργος)
Prz:15:5 foam; unthinking to ??? chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. father zaś to guard precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition more sly
Prz:15:5 a)/frOn muktEri/DZei paidei/an patro/s, o( de\ fula/ssOn e)ntola\s panourgo/teros.
Prz:15:5 afrOn myktEriDZei paideian patros, ho de fylassOn entolas panurgoteros.
Prz:15:5 A3N_NSM V1_PAI3S N1A_ASF N3_GSM RA_NSM x V1_PAPNSM N1_APF A1B_NSMC
Prz:15:5 foam; unthinking to ??? chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. father the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to guard precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition more sly
Prz:15:5 foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) chastisement (acc) father (gen) the (nom) Yet while GUARD-ing (nom) precepts (acc) more sly ([Adj] nom)
Prz:15:5 Prz_15:5_1 Prz_15:5_2 Prz_15:5_3 Prz_15:5_4 Prz_15:5_5 Prz_15:5_6 Prz_15:5_7 Prz_15:5_8 Prz_15:5_9
Prz:15:5 x x x x x x x x x
Prz:15:6 ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλή, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὁλόρριζοι ἐκ γῆς ὀλοῦνται. οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἀπολοῦνται.
Prz:15:6 In the houses of the righteous is much strength: but the fruits of the ungodly shall perish. (Proverbs 15:6 Brenton)
Prz:15:6 W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój. (Prz 15:6 BT_4)
Prz:15:6 ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλή, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὁλόρριζοι ἐκ γῆς ὀλοῦνται. οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἀπολοῦνται.
Prz:15:6 ἐν πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἰσχύς, -ύος, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)   ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καρπός[1], -οῦ, ὁ δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Prz:15:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to increase/make more righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law strength much zaś ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land house; to dwell just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous strength much fruit zaś ungodly; to be impious commit sacrilege to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Prz:15:6 e)n pleonaDZou/sE| dikaiosu/nE| i)sCHu\s pollE/, oi( de\ a)sebei=s o(lo/rriDZoi e)k gE=s o)lou=ntai. oi)/kois dikai/On i)sCHu\s pollE/, karpoi\ de\ a)sebO=n a)polou=ntai.
Prz:15:6 en pleonaDZusE dikaiosynE isCHys pollE, hoi de asebeis holorriDZoi ek gEs oluntai. oikois dikaiOn isCHys pollE, karpoi de asebOn apoluntai.
Prz:15:6 P V1_PAPDSF N1_DSF N3_NSF A1_NSF RA_NPM x A3H_NPM A1B_NPM P N1_GSF VF2_FMI3P N2_DPM A1A_GPM N3_NSF A1_NSF N2_NPM x A3H_GPM VF2_FMI3P
Prz:15:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to increase/make more righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law strength much the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege ć out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć house; to dwell just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous strength much fruit δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Prz:15:6 in/among/by (+dat) while INCREASE/MAKE-ing-MORE (dat) righteousness (dat) strength (nom) much (nom) the (nom) Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE   out of (+gen) earth/land (gen)   houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) strength (nom) much (nom) fruits (nom|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Prz:15:6 Prz_15:6_1 Prz_15:6_2 Prz_15:6_3 Prz_15:6_4 Prz_15:6_5 Prz_15:6_6 Prz_15:6_7 Prz_15:6_8 Prz_15:6_9 Prz_15:6_10 Prz_15:6_11 Prz_15:6_12 Prz_15:6_13 Prz_15:6_14 Prz_15:6_15 Prz_15:6_16 Prz_15:6_17 Prz_15:6_18 Prz_15:6_19 Prz_15:6_20
Prz:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:7 χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει, καρδίαι δὲ ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς.
Prz:15:7 The lips of the wise are bound by discretion: but the hearts of the foolish are not safe. (Proverbs 15:7 Brenton)
Prz:15:7 Wargi mądrego szerzą mądrość, lecz serce głupich niestałe. (Prz 15:7 BT_4)
Prz:15:7 χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει, καρδίαι δὲ ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς.
Prz:15:7 χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σοφός -ή -όν δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αἴσθησις, -εως, ἡ; αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) καρδία, -ας, ἡ δέ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·σφαλής -ές
Prz:15:7 lip wise to bind discretion (knowledge, perceptibility); to perceive heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) zaś unthinking οὐχ before rough breathing certain
Prz:15:7 CHei/lE sofO=n de/detai ai)sTE/sei, kardi/ai de\ a)fro/nOn ou)k a)sfalei=s.
Prz:15:7 CHeilE sofOn dedetai aisTEsei, kardiai de afronOn uk asfaleis.
Prz:15:7 N3E_NPN A1_GPM VM_XMI3S N3I_DSF N1A_NPF x A3N_GPM D A3H_NPM
Prz:15:7 lip wise to bind discretion (knowledge, perceptibility); to perceive heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unthinking οὐχ before rough breathing certain
Prz:15:7 lips (nom|acc|voc) wise ([Adj] gen) he/she/it-has-been-BIND-ed discretion (dat); you(sg)-will-be-PERCEIVE-ed (classical) hearts (nom|voc) Yet unthinking ([Adj] gen) not certain ([Adj] acc, nom|voc)
Prz:15:7 Prz_15:7_1 Prz_15:7_2 Prz_15:7_3 Prz_15:7_4 Prz_15:7_5 Prz_15:7_6 Prz_15:7_7 Prz_15:7_8 Prz_15:7_9
Prz:15:7 x x x x x x x x x
Prz:15:8 θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ, εὐχαὶ δὲ κατευθυνόντων δεκταὶ παρ’ αὐτῷ.
Prz:15:8 The sacrifices of the ungodly are an abomination to the Lord; but the prayers of them that walk honestly are acceptable with him. (Proverbs 15:8 Brenton)
Prz:15:8 Ofiara występnych obrzydła dla Pana, upodobaniem Jego są modły uczciwych. (Prz 15:8 BT_4)
Prz:15:8 θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ, εὐχαὶ δὲ κατευθυνόντων δεκταὶ παρ’ αὐτῷ.
Prz:15:8 θυσία, -ας, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐχή, -ῆς, ἡ δέ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) δεκτός -ή -όν παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:15:8 sacrifice victimize, immolate ungodly; to be impious commit sacrilege abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vow zaś to lead keep straight, guide, direct, instruct acceptable/agreeable frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Prz:15:8 Tusi/ai a)sebO=n bde/lugma kuri/O|, eu)CHai\ de\ kateuTuno/ntOn dektai\ par’ au)tO=|.
Prz:15:8 Tysiai asebOn bdelygma kyriO, euCHai de kateuTynontOn dektai par’ autO.
Prz:15:8 N1A_NPF A3H_GPM N3M_NSN N2_DSM N1_NPF x V1_PAPGPM A1_NPF P RD_DSM
Prz:15:8 sacrifice victimize, immolate ungodly; to be impious commit sacrilege abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lead keep straight, guide, direct, instruct acceptable/agreeable frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Prz:15:8 sacrificial (nom|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) vows (nom|voc) Yet let-them-be-LEAD-ing! (classical), while LEAD-ing (gen) acceptable/agreeable ([Adj] nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Prz:15:8 Prz_15:8_1 Prz_15:8_2 Prz_15:8_3 Prz_15:8_4 Prz_15:8_5 Prz_15:8_6 Prz_15:8_7 Prz_15:8_8 Prz_15:8_9 Prz_15:8_10
Prz:15:8 x x x x x x x x x x
Prz:15:9 βδέλυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς, διώκοντας δὲ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ.
Prz:15:9 The ways of an ungodly man are an abomination to the Lord; but he loves those that follow after righteousness. (Proverbs 15:9 Brenton)
Prz:15:9 Droga grzesznika obrzydła dla Pana, kocha On miłośnika prawości. (Prz 15:9 BT_4)
Prz:15:9 βδέλυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς, διώκοντας δὲ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ.
Prz:15:9 βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·σεβής -ές διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) δέ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Prz:15:9 abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road ungodly to prosecute/pursue prosecute: put on trial zaś righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to love
Prz:15:9 bde/lugma kuri/O| o(doi\ a)sebou=s, diO/kontas de\ dikaiosu/nEn a)gapa=|.
Prz:15:9 bdelygma kyriO hodoi asebus, diOkontas de dikaiosynEn agapa.
Prz:15:9 N3M_NSN N2_DSM N2_NPF A3H_GSM V1_PAPAPM x N1_ASF V3_PAI3S
Prz:15:9 abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road ungodly to prosecute/pursue prosecute: put on trial δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to love
Prz:15:9 abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) ways/roads (nom|voc) ungodly ([Adj] gen) while PROSECUTE/PURSUE-ing (acc) Yet righteousness (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed
Prz:15:9 Prz_15:9_1 Prz_15:9_2 Prz_15:9_3 Prz_15:9_4 Prz_15:9_5 Prz_15:9_6 Prz_15:9_7 Prz_15:9_8
Prz:15:9 x x x x x x x x
Prz:15:10 παιδεία ἀκάκου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς.
Prz:15:10 The instruction of the simple is known by them that pass by; but they that hate reproofs die disgracefully. (Proverbs 15:10 Brenton)
Prz:15:10 Dla odstępcy od drogi surowa jest kara, kto karcenia nie znosi, ten umrze. (Prz 15:10 BT_4)
Prz:15:10 παιδεία ἀκάκου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς.
Prz:15:10 παιδεία, -ας, ἡ ἄ·κακος -ον γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] [LXX] (ath. παρ+ι-/ath. παρ+ει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἔλεγχος, -ου, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)  
Prz:15:10 chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. innocent to make known under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing to pass by zaś to destest dislike, detest, hate, abominate conviction alternatively: correction, reproof, censure to end
Prz:15:10 paidei/a a)ka/kou gnOri/DZetai u(po\ tO=n pario/ntOn, oi( de\ misou=ntes e)le/gCHous teleutO=sin ai)sCHrO=s.
Prz:15:10 paideia akaku gnOriDZetai hypo tOn pariontOn, hoi de misuntes elenCHus teleutOsin aisCHrOs.
Prz:15:10 N1A_NSF A1B_GSM V1_PMI3S P RA_GPM V7_PAPGPM RA_NPM x V2_PAPNPM N2_APM V3_PAI3P D
Prz:15:10 chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. innocent to make known under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the to pass by the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to destest dislike, detest, hate, abominate conviction alternatively: correction, reproof, censure to end ć
Prz:15:10 chastisement (nom|voc) innocent ([Adj] gen) he/she/it-is-being-MAKE-ed-KNOWN under (+acc), by (+gen) the (gen) while PASS-ing-BY (gen) the (nom) Yet while DESTEST-ing (nom|voc) convictions (acc) they-are-END-ing, they-should-be-END-ing, while END-ing (dat)  
Prz:15:10 Prz_15:10_1 Prz_15:10_2 Prz_15:10_3 Prz_15:10_4 Prz_15:10_5 Prz_15:10_6 Prz_15:10_7 Prz_15:10_8 Prz_15:10_9 Prz_15:10_10 Prz_15:10_11 Prz_15:10_12
Prz:15:10 x x x x x x x x x x x x
Prz:15:11 ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ, πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων;
Prz:15:11 Hell and destruction are manifest to the Lord; how shall not also be the hearts of men? (Proverbs 15:11 Brenton)
Prz:15:11 Szeol i Otchłań są jawne dla Pana, o ileż bardziej serca synów ludzkich. (Prz 15:11 BT_4)
Prz:15:11 ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ, πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων;
Prz:15:11 ᾅδης, -ου, ὁ καί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ φανερός -ά -όν παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πῶς[1] οὐχί καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Prz:15:11 Hades and also, even, namely annihilation, destruction manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. how not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human
Prz:15:11 a(/|dEs kai\ a)pO/leia fanera\ para\ tO=| kuri/O|, pO=s ou)CHi\ kai\ ai( kardi/ai tO=n a)nTrO/pOn;
Prz:15:11 hadEs kai apOleia fanera para tO kyriO, pOs uCHi kai hai kardiai tOn anTrOpOn;
Prz:15:11 N1M_NSM C N1A_NSF A1A_NSF P RA_DSM N2_DSM D D D RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM
Prz:15:11 Hades and also, even, namely annihilation, destruction manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. how not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the human
Prz:15:11 Hades (nom) and annihilation, destruction (nom|voc) manifest ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) how not and the (nom) hearts (nom|voc) the (gen) humans (gen)
Prz:15:11 Prz_15:11_1 Prz_15:11_2 Prz_15:11_3 Prz_15:11_4 Prz_15:11_5 Prz_15:11_6 Prz_15:11_7 Prz_15:11_8 Prz_15:11_9 Prz_15:11_10 Prz_15:11_11 Prz_15:11_12 Prz_15:11_13 Prz_15:11_14
Prz:15:11 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:12 οὐκ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐτόν, μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει.
Prz:15:12 An uninstructed person will not love those that reprove him; neither will he associate with the wise. (Proverbs 15:12 Brenton)
Prz:15:12 Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi. (Prz 15:12 BT_4)
Prz:15:12 οὐκ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐτόν, μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει.
Prz:15:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀ·παίδευτος -ον ὁ ἡ τό ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά δέ σοφός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -)
Prz:15:12 οὐχ before rough breathing to love uninstructed to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing zaś wise οὐχ before rough breathing to converse
Prz:15:12 ou)k a)gapE/sei a)pai/deutos tou\s e)le/gCHontas au)to/n, meta\ de\ sofO=n ou)CH o(milE/sei.
Prz:15:12 uk agapEsei apaideutos tus elenCHontas auton, meta de sofOn uCH homilEsei.
Prz:15:12 D VF_FAI3S A1B_NSM RA_APM V1_PAPAPM RD_ASM P x A1_GPM D VF_FAI3S
Prz:15:12 οὐχ before rough breathing to love uninstructed the to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wise οὐχ before rough breathing to converse
Prz:15:12 not he/she/it-will-LOVE, you(sg)-will-be-LOVE-ed (classical) uninstructed ([Adj] nom) the (acc) while REPROVE-ing (acc) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) Yet wise ([Adj] gen) not he/she/it-will-CONVERSE, you(sg)-will-be-CONVERSE-ed (classical)
Prz:15:12 Prz_15:12_1 Prz_15:12_2 Prz_15:12_3 Prz_15:12_4 Prz_15:12_5 Prz_15:12_6 Prz_15:12_7 Prz_15:12_8 Prz_15:12_9 Prz_15:12_10 Prz_15:12_11
Prz:15:12 x x x x x x x x x x x
Prz:15:13 καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει, ἐν δὲ λύπαις οὔσης σκυθρωπάζει.
Prz:15:13 When the heart rejoices the countenance is cheerful; but when it is in sorrow, the countenance is sad. (Proverbs 15:13 Brenton)
Prz:15:13 Serce radosne twarz rozwesela, gdy smutek w sercu, i duch przygnębiony. (Prz 15:13 BT_4)
Prz:15:13 καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει, ἐν δὲ λύπαις οὔσης σκυθρωπάζει.
Prz:15:13 καρδία, -ας, ἡ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό   ἐν δέ λύπη, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Prz:15:13 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to celebrate/be merry face in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among zaś sorrow to be
Prz:15:13 kardi/as eu)frainome/nEs pro/sOpon Ta/llei, e)n de\ lu/pais ou)/sEs skuTrOpa/DZei.
Prz:15:13 kardias eufrainomenEs prosOpon Tallei, en de lypais usEs skyTrOpaDZei.
Prz:15:13 N1A_GSF V1_PMPGSF N2N_NSN V1_PAI3S P x N1_DPF V9_PAPGSF V1_PAI3S
Prz:15:13 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to celebrate/be merry face ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sorrow to be ć
Prz:15:13 heart (gen), hearts (acc) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (gen) face (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) Yet sorrows (dat) while being (gen)  
Prz:15:13 Prz_15:13_1 Prz_15:13_2 Prz_15:13_3 Prz_15:13_4 Prz_15:13_5 Prz_15:13_6 Prz_15:13_7 Prz_15:13_8 Prz_15:13_9
Prz:15:13 x x x x x x x x x
Prz:15:14 καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν, στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά.
Prz:15:14 An upright heart seeks discretion; but the mouth of the uninstructed will experience evils. (Proverbs 15:14 Brenton)
Prz:15:14 Serce rozważne szuka mądrości, usta niemądrych sycą się głupotą. (Prz 15:14 BT_4)
Prz:15:14 καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν, στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά.
Prz:15:14 καρδία, -ας, ἡ ὀρθός -ή -όν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αἴσθησις, -εως, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό δέ ἀ·παίδευτος -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:15:14 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) straight to seek discretion (knowledge, perceptibility) mouth/maw stoma zaś uninstructed to know i.e. recognize. wickedly to do evil
Prz:15:14 kardi/a o)rTE\ DZEtei= ai)/sTEsin, sto/ma de\ a)paideu/tOn gnO/setai kaka/.
Prz:15:14 kardia orTE DZEtei aisTEsin, stoma de apaideutOn gnOsetai kaka.
Prz:15:14 N1A_NSF A1_NSF V2_PAI3S N3I_ASF N3M_NSN x A1B_GPM VF_FMI3S A1_APN
Prz:15:14 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) straight to seek discretion (knowledge, perceptibility) mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] uninstructed to know i.e. recognize. wickedly to do evil
Prz:15:14 heart (nom|voc) straight ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! discretion (acc) mouth/maw (nom|acc|voc) Yet uninstructed ([Adj] gen) he/she/it-will-be-KNOW-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Prz:15:14 Prz_15:14_1 Prz_15:14_2 Prz_15:14_3 Prz_15:14_4 Prz_15:14_5 Prz_15:14_6 Prz_15:14_7 Prz_15:14_8 Prz_15:14_9
Prz:15:14 x x x x x x x x x
Prz:15:15 πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται κακά, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός.
Prz:15:15 The eyes of the wicked are always looking for evil things; but the good are always quiet. (Proverbs 15:15 Brenton)
Prz:15:15 Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta. (Prz 15:15 BT_4)
Prz:15:15 πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται κακά, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός.
Prz:15:15 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό δέ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Prz:15:15 every all, each, every, the whole of time – a specific time (specified time) or space of time (a while). eye wickedly to do evil; to make things difficult for to accept receive favourably, accept wickedly to do evil zaś good inherently good, i.e. God-wrought. to quiet-ize because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Prz:15:15 pa/nta to\n CHro/non oi( o)fTalmoi\ tO=n kakO=n prosde/CHontai kaka/, oi( de\ a)gaToi\ E(suCHa/DZousin dia\ panto/s.
Prz:15:15 panta ton CHronon hoi ofTalmoi tOn kakOn prosdeCHontai kaka, hoi de agaToi hEsyCHaDZusin dia pantos.
Prz:15:15 A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_NPM N2_NPM RA_GPM A1_GPM V1_PMI3P A1_APN RA_NPM x A1_NPM V1_PAI3P P A3_GSM
Prz:15:15 every all, each, every, the whole of the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the eye the wickedly to do evil; to make things difficult for to accept receive favourably, accept wickedly to do evil the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] good inherently good, i.e. God-wrought. to quiet-ize because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Prz:15:15 all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) time (acc) the (nom) eyes (nom|voc) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) they-are-being-ACCEPT-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) the (nom) Yet good ([Adj] nom|voc) they-are-QUIET-IZE-ing, while QUIET-IZE-ing (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Prz:15:15 Prz_15:15_1 Prz_15:15_2 Prz_15:15_3 Prz_15:15_4 Prz_15:15_5 Prz_15:15_6 Prz_15:15_7 Prz_15:15_8 Prz_15:15_9 Prz_15:15_10 Prz_15:15_11 Prz_15:15_12 Prz_15:15_13 Prz_15:15_14 Prz_15:15_15
Prz:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:16 κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου κυρίου ἢ θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας.
Prz:15:16 Better is a small portion with the fear of the Lord, than great treasures without the fear of the Lord. (Proverbs 15:16 Brenton)
Prz:15:16 Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, niż z niepokojem - wielkie bogactwo. (Prz 15:16 BT_4)
Prz:15:16 κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου κυρίου θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας.
Prz:15:16 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος μικρός -ά -όν μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ μετά φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] θησαυρός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μετά  
Prz:15:16 better small [see micro] part after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or treasure great after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing
Prz:15:16 krei/ssOn mikra\ meri\s meta\ fo/bou kuri/ou E)\ TEsauroi\ mega/loi meta\ a)fobi/as.
Prz:15:16 kreissOn mikra meris meta fobu kyriu E TEsauroi megaloi meta afobias.
Prz:15:16 A3C_NSF A1A_NSF N3D_NSF P N2_GSM N2_GSM C N2_NPM A1_NPM P N1A_GSF
Prz:15:16 better small [see micro] part after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or treasure great after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Prz:15:16 better ([Adj] nom) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) ??? (nom) after (+acc), with (+gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) or treasures (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) after (+acc), with (+gen)  
Prz:15:16 Prz_15:16_1 Prz_15:16_2 Prz_15:16_3 Prz_15:16_4 Prz_15:16_5 Prz_15:16_6 Prz_15:16_7 Prz_15:16_8 Prz_15:16_9 Prz_15:16_10 Prz_15:16_11
Prz:15:16 x x x x x x x x x x x
Prz:15:17 κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας.
Prz:15:17 Better is an entertainment of herbs with friendliness and kindness, than a feast of calves, with enmity. (Proverbs 15:17 Brenton)
Prz:15:17 Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią. (Prz 15:17 BT_4)
Prz:15:17 κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας.
Prz:15:17 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος   λάχανον, -ου, τό πρός φιλία, -ας, ἡ καί χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἤ[1]   μόσχος, -ου, ὁ μετά ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Prz:15:17 better herb/vegetable toward (+acc,+gen,+dat) love and also, even, namely for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] or calf/ox after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing enmity; hostile
Prz:15:17 krei/ssOn Xenismo\s laCHa/nOn pro\s fili/an kai\ CHa/rin E)\ para/Tesis mo/sCHOn meta\ e)/CHTras.
Prz:15:17 kreissOn Xenismos laCHanOn pros filian kai CHarin E paraTesis mosCHOn meta eCHTras.
Prz:15:17 A3C_NSM N2_NSM N2_GPN P N1A_ASF C N3_ASF C N3I_NSF N2_GPM P A1A_GSF
Prz:15:17 better ć herb/vegetable toward (+acc,+gen,+dat) love and also, even, namely for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] or ć calf/ox after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing enmity; hostile
Prz:15:17 better ([Adj] nom)   herbs/vegetables (gen) toward (+acc,+gen,+dat) love (acc) and for; grace (acc) or   calves/oxen (gen) after (+acc), with (+gen) enmity (gen), enmities (acc); hostile ([Adj] acc, gen)
Prz:15:17 Prz_15:17_1 Prz_15:17_2 Prz_15:17_3 Prz_15:17_4 Prz_15:17_5 Prz_15:17_6 Prz_15:17_7 Prz_15:17_8 Prz_15:17_9 Prz_15:17_10 Prz_15:17_11 Prz_15:17_12
Prz:15:17 x x x x x x x x x x x x
Prz:15:18 ἀνὴρ θυμώδης παρασκευάζει μάχας, μακρόθυμος δὲ καὶ τὴν μέλλουσαν καταπραύνει.
Prz:15:18 A passionate man stirs up strife; but he that is slow to anger appeases even a rising one.
Prz:15:18 Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. (Prz 15:18 BT_4)
Prz:15:18 ἀνὴρ θυμώδης παρασκευάζει μάχας, μακρόθυμος δὲ καὶ τὴν μέλλουσαν καταπραύνει.
Prz:15:18 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) μάχη, -ης, ἡ μακρό·θυμος -ον δέ καί ὁ ἡ τό μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)  
Prz:15:18 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to prepare quarrel patient zaś and also, even, namely to am about to be destined
Prz:15:18 a)nE\r TumO/dEs paraskeua/DZei ma/CHas, makro/Tumos de\ kai\ tE\n me/llousan kataprau/nei.
Prz:15:18 anEr TymOdEs paraskeuaDZei maCHas, makroTymos de kai tEn mellusan katapraunei.
Prz:15:18 N3_NSM A3H_NSM V1_PAI3S N1_APF A1B_NSM x C RA_ASF V1_PAPASF V1_PAI3S
Prz:15:18 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to prepare quarrel patient δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the to am about to be destined ć
Prz:15:18 man, husband (nom)   he/she/it-is-PREPARE-ing, you(sg)-are-being-PREPARE-ed (classical) quarrels (acc) patient ([Adj] nom) Yet and the (acc) while ABOUT-ing (acc)  
Prz:15:18 Prz_15:18_1 Prz_15:18_2 Prz_15:18_3 Prz_15:18_4 Prz_15:18_5 Prz_15:18_6 Prz_15:18_7 Prz_15:18_8 Prz_15:18_9 Prz_15:18_10
Prz:15:18 x x x x x x x x x x
Prz:15:18a μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις, ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον.
Prz:15:18a A man slow to anger will extinguish quarrels; but an ungodly man rather stirs them up. (Proverbs 15:18 Brenton)
Prz:15:18a  
Prz:15:18a μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις, δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον.
Prz:15:18a μακρό·θυμος -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἀ·σεβής -ές ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) μᾶλλον
Prz:15:18a patient man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit zaś ungodly to rise more/rather (instead)
Prz:15:18a makro/Tumos a)nE\r katasbe/sei kri/seis, o( de\ a)sebE\s e)gei/rei ma=llon.
Prz:15:18a makroTymos anEr katasbesei kriseis, ho de asebEs egeirei mallon.
Prz:15:18a A1B_NSM N3_NSM VF2_FAI3S N3I_APF RA_NSM x A3H_NSM V1_PAI3S D
Prz:15:18a patient man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly to rise more/rather (instead)
Prz:15:18a patient man, husband to quench judgment the, oh but, and, however ungodly to raise better, rather, more than
Prz:15:18a Prz_15:18a_1 Prz_15:18a_2 Prz_15:18a_3 Prz_15:18a_4 Prz_15:18a_5 Prz_15:18a_6 Prz_15:18a_7 Prz_15:18a_8 Prz_15:18a_9
Prz:15:18a x x x x x x x x x
Prz:15:19 ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις, αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι.
Prz:15:19 The ways of sluggards are strewn with thorns; but those of the diligent are made smooth. (Proverbs 15:19 Brenton)
Prz:15:19 Jak żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieżka uczciwych jest wyrównana. (Prz 15:19 BT_4)
Prz:15:19 ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις, αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι.
Prz:15:19 ὁδός, -οῦ, ἡ   στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) ἄκανθα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:15:19 way/road to ??? thorn (thorn plant) zaś manly to rub worn, rub
Prz:15:19 o(doi\ a)ergO=n e)strOme/nai a)ka/nTais, ai( de\ tO=n a)ndrei/On tetrimme/nai.
Prz:15:19 hodoi aergOn estrOmenai akanTais, hai de tOn andreiOn tetrimmenai.
Prz:15:19 N2_NPF A1B_GPM VM_XMPNPF N1A_DPF RA_NPF x RA_GPM A1A_GPM VP_XMPNPF
Prz:15:19 way/road ć to ??? thorn (thorn plant) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the manly to rub worn, rub
Prz:15:19 ways/roads (nom|voc)   having-been-???-ed (nom|voc) thorns (dat) the (nom) Yet the (gen) manly ([Adj] gen) having-been-RUB-ed (nom|voc)
Prz:15:19 Prz_15:19_1 Prz_15:19_2 Prz_15:19_3 Prz_15:19_4 Prz_15:19_5 Prz_15:19_6 Prz_15:19_7 Prz_15:19_8 Prz_15:19_9
Prz:15:19 x x x x x x x x x
Prz:15:20 υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ.
Prz:15:20 A wise son gladdens his father; but a foolish son sneers at his mother. (Proverbs 15:20 Brenton)
Prz:15:20 Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi. (Prz 15:20 BT_4)
Prz:15:20 υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ.
Prz:15:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σοφός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:15:20 son wise to celebrate/be merry father son zaś foam; unthinking to ??? mother he/she/it/same
Prz:15:20 ui(o\s sofo\s eu)frai/nei pate/ra, ui(o\s de\ a)/frOn muktEri/DZei mEte/ra au)tou=.
Prz:15:20 hyios sofos eufrainei patera, hyios de afrOn myktEriDZei mEtera autu.
Prz:15:20 N2_NSM A1_NSM V1_PAI3S N3_ASM N2_NSM x A3N_NSM V1_PAI3S N3_ASF RD_GSM
Prz:15:20 son wise to celebrate/be merry father son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] foam; unthinking to ??? mother he/she/it/same
Prz:15:20 son (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-is-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, you(sg)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) father (acc) son (nom) Yet foams (gen); unthinking ([Adj] nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) mother (acc) him/it/same (gen)
Prz:15:20 Prz_15:20_1 Prz_15:20_2 Prz_15:20_3 Prz_15:20_4 Prz_15:20_5 Prz_15:20_6 Prz_15:20_7 Prz_15:20_8 Prz_15:20_9 Prz_15:20_10
Prz:15:20 x x x x x x x x x x
Prz:15:21 ἀνοήτου τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται.
Prz:15:21 The ways of a foolish man are void of sense; but a wise man proceeds on his way aright. (Proverbs 15:21 Brenton)
Prz:15:21 Niemądry głupotą się cieszy, rozumny idzie prawą drogą. (Prz 15:21 BT_4)
Prz:15:21 ἀνοήτου τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται.
Prz:15:21 ἀ·νόητος -ον τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) φρήν, -ενός, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ φρόνιμος (-η) -ον κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Prz:15:21 ignorant path; to rub worn, rub indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". zaś prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to lead keep straight, guide, direct, instruct to go
Prz:15:21 a)noE/tou tri/boi e)ndeei=s frenO=n, a)nE\r de\ fro/nimos kateuTu/nOn poreu/etai.
Prz:15:21 anoEtu triboi endeeis frenOn, anEr de fronimos kateuTynOn poreuetai.
Prz:15:21 A1B_GSM N2_NPF A3H_NPF N3_GPF N3_NSM x A1B_NSM V1_PAPNSM V1_PMI3S
Prz:15:21 ignorant path; to rub worn, rub indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to lead keep straight, guide, direct, instruct to go
Prz:15:21 ignorant ([Adj] gen) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) indigent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-LACK; you(sg)-are-BIND-ing ???s (gen) man, husband (nom) Yet prudent ([Adj] nom) while LEAD-ing (nom) he/she/it-is-being-GO-ed
Prz:15:21 Prz_15:21_1 Prz_15:21_2 Prz_15:21_3 Prz_15:21_4 Prz_15:21_5 Prz_15:21_6 Prz_15:21_7 Prz_15:21_8 Prz_15:21_9
Prz:15:21 x x x x x x x x x
Prz:15:22 ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια, ἐν δὲ καρδίαις βουλευομένων μένει βουλή.
Prz:15:22 They that honour not councils put off deliberation; but counsel abides in the hearts of counsellors. (Proverbs 15:22 Brenton)
Prz:15:22 Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców. (Prz 15:22 BT_4)
Prz:15:22 ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια, ἐν δὲ καρδίαις βουλευομένων μένει βουλή.
Prz:15:22   λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μή τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) συν·έδριον, -ου, τό ἐν δέ καρδία, -ας, ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) βουλή, -ῆς, ἡ
Prz:15:22 logic not to honor diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among zaś heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? to remain (dwell) plan/intention
Prz:15:22 u(perti/Tentai logismou\s oi( mE\ timO=ntes sune/dria, e)n de\ kardi/ais bouleuome/nOn me/nei boulE/.
Prz:15:22 hypertiTentai logismus hoi mE timOntes synedria, en de kardiais buleuomenOn menei bulE.
Prz:15:22 V7_PMI3P N2_APM RA_NPM D V3_PAPNPM N2N_APN P x N1A_DPF V1_PMPGPM V1_PAI3S N1_NSF
Prz:15:22 ć logic the not to honor diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? to remain (dwell) plan/intention
Prz:15:22   logics (acc) the (nom) not while HONOR-ing (nom|voc) diets (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Yet hearts (dat) while being-???-ed (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) plan/intention (nom|voc)
Prz:15:22 Prz_15:22_1 Prz_15:22_2 Prz_15:22_3 Prz_15:22_4 Prz_15:22_5 Prz_15:22_6 Prz_15:22_7 Prz_15:22_8 Prz_15:22_9 Prz_15:22_10 Prz_15:22_11 Prz_15:22_12
Prz:15:22 x x x x x x x x x x x x
Prz:15:23 οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ.
Prz:15:23 A bad man will by no means attend to counsel; neither will he say anything seasonable, or good for the common weal. (Proverbs 15:23 Brenton)
Prz:15:23 Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie stosowne! (Prz 15:23 BT_4)
Prz:15:23 οὐ μὴ ὑπακούσῃ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ.
Prz:15:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό κοινός -ή -όν
Prz:15:23 οὐχ before rough breathing not to obey wickedly to do evil he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to say/tell some/any and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). common/vulgar
Prz:15:23 ou) mE\ u(pakou/sE| o( kako\s au)tE=| ou)de\ mE\ ei)/pE| kai/rio/n ti kai\ kalo\n tO=| koinO=|.
Prz:15:23 u mE hypakusE ho kakos autE ude mE eipE kairion ti kai kalon tO koinO.
Prz:15:23 D D VA_AAS3S RA_NSM A1_NSM RD_DSF C D VB_AAS3S A1A_ASN RI_ASN C A1_ASN RA_DSM A1_DSM
Prz:15:23 οὐχ before rough breathing not to obey the wickedly to do evil he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to say/tell ć some/any and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the common/vulgar
Prz:15:23 not not you(sg)-will-be-OBEY-ed, he/she/it-should-OBEY, you(sg)-should-be-OBEY-ed the (nom) wickedly ([Adj] nom) her/it/same (dat) neither/nor not he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed   some/any (nom|acc) and right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) common/vulgar ([Adj] dat)
Prz:15:23 Prz_15:23_1 Prz_15:23_2 Prz_15:23_3 Prz_15:23_4 Prz_15:23_5 Prz_15:23_6 Prz_15:23_7 Prz_15:23_8 Prz_15:23_9 Prz_15:23_10 Prz_15:23_11 Prz_15:23_12 Prz_15:23_13 Prz_15:23_14 Prz_15:23_15
Prz:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:24 ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ, ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου σωθῇ.
Prz:15:24 The thoughts of the wise are ways of life, that he may turn aside and escape from hell. (Proverbs 15:24 Brenton)
Prz:15:24 Dla mądrego droga życia - w górę, by uniknąć Szeolu, co w dole. (Prz 15:24 BT_4)
Prz:15:24 ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ, ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου σωθῇ.
Prz:15:24 ὁδός, -οῦ, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] δια·νόημα[τ], -ατος, τό συν·ετός -ή -όν ἵνα ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Prz:15:24 way/road life being, living, spirit; alive thought insightful/discerning so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels Hades; to sing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:15:24 o(doi\ DZOE=s dianoE/mata sunetou=, i(/na e)kkli/nas e)k tou= a(/|dou sOTE=|.
Prz:15:24 hodoi DZOEs dianoEmata synetu, hina ekklinas ek tu hadu sOTE.
Prz:15:24 N2_NPF N1_GSF N3M_NPN A1_GSM C VA_AAPNSM P RA_GSM N1M_GSM VC_APS3S
Prz:15:24 way/road life being, living, spirit; alive thought insightful/discerning so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels the Hades; to sing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:15:24 ways/roads (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) thoughts (nom|acc|voc) insightful/discerning ([Adj] gen) so that / in order to /because upon RECOIL/AVOID-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! he/she/it-should-be-SAVE-ed
Prz:15:24 Prz_15:24_1 Prz_15:24_2 Prz_15:24_3 Prz_15:24_4 Prz_15:24_5 Prz_15:24_6 Prz_15:24_7 Prz_15:24_8 Prz_15:24_9 Prz_15:24_10
Prz:15:24 x x x x x x x x x x
Prz:15:25 οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος, ἐστήρισεν δὲ ὅριον χήρας.
Prz:15:25 The Lord pulls down the houses of scorners; but he establishes the border of the widow. (Proverbs 15:25 Brenton)
Prz:15:25 Pan rozwala dom pysznych, a miedzę wdowy utwierdza. (Prz 15:25 BT_4)
Prz:15:25 οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος, ἐστήρισεν δὲ ὅριον χήρας.
Prz:15:25 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὑβριστής, -οῦ, ὁ κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) δέ ὅριον, -ου, τό χήρα, -ας, ἡ
Prz:15:25 house ??? to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated zaś boundary widow
Prz:15:25 oi)/kous u(bristO=n kataspa=| ku/rios, e)stE/risen de\ o(/rion CHE/ras.
Prz:15:25 oikus hybristOn kataspa kyrios, estErisen de horion CHEras.
Prz:15:25 N2_APM N1M_GPM V3_PAI3S N2_NSM VAI_AAI3S x N2N_ASN N1A_GSF
Prz:15:25 house ??? to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] boundary widow
Prz:15:25 houses (acc) ???s (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SUPPORTED-ed Yet boundary (nom|acc|voc) widow (gen), widows (acc)
Prz:15:25 Prz_15:25_1 Prz_15:25_2 Prz_15:25_3 Prz_15:25_4 Prz_15:25_5 Prz_15:25_6 Prz_15:25_7 Prz_15:25_8
Prz:15:25 x x x x x x x x
Prz:15:26 βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος, ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί.
Prz:15:26 An unrighteous thought is abomination to the Lord; but the sayings of the pure are held in honour. (Proverbs 15:26 Brenton)
Prz:15:26 Obrzydłe są Panu złe plany, lecz dobre słowa są czyste. (Prz 15:26 BT_4)
Prz:15:26 βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος, ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί.
Prz:15:26 βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λογισμός, -οῦ, ὁ ἄ·δικος -ον ἁγνός -ή -όν δέ ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] σεμνός -ή -όν
Prz:15:26 abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. logic unjust pure zaś saying respectful
Prz:15:26 bde/lugma kuri/O| logismo\s a)/dikos, a(gnO=n de\ r(E/seis semnai/.
Prz:15:26 bdelygma kyriO logismos adikos, hagnOn de rEseis semnai.
Prz:15:26 N3M_NSN N2_DSM N2_NSM A1B_NSM A1_GPM x N3I_NPF A1_NPF
Prz:15:26 abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. logic unjust pure δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] saying respectful
Prz:15:26 abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) logic (nom) unjust ([Adj] nom) pure ([Adj] gen) Yet sayings (acc, nom|voc) respectful ([Adj] nom|voc)
Prz:15:26 Prz_15:26_1 Prz_15:26_2 Prz_15:26_3 Prz_15:26_4 Prz_15:26_5 Prz_15:26_6 Prz_15:26_7 Prz_15:26_8
Prz:15:26 x x x x x x x x
Prz:15:27 ἐξόλλυσιν ἑαυτὸν ὁ δωρολήμπτης, ὁ δὲ μισῶν δώρων λήμψεις σῴζεται.
Prz:15:27 A receiver of bribes destroys himself; but he that hates the receiving of bribes is safe.
Prz:15:27 Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi. (Prz 15:27 BT_4)
Prz:15:27 ἐξόλλυσιν ἑαυτὸν δωρολήμπτης, δὲ μισῶν δώρων λήμψεις σῴζεται.
Prz:15:27   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δέ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) λῆ(μ)ψις, -εως, ἡ; λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Prz:15:27 self /our-/your-/themselves zaś to destest dislike, detest, hate, abominate gift ???; to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:15:27 e)Xo/llusin e(auto\n o( dOrolE/mptEs, o( de\ misO=n dO/rOn lE/mPSeis sO/|DZetai.
Prz:15:27 eXollysin heauton ho dOrolEmptEs, ho de misOn dOrOn lEmPSeis sODZetai.
Prz:15:27 V5_PAI3S RD_ASM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM x V2_PAPNSM N2N_GPN N3I_APF V1_PPI3S
Prz:15:27 ć self /our-/your-/themselves the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to destest dislike, detest, hate, abominate gift ???; to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:15:27   self (acc) the (nom)   the (nom) Yet while DESTEST-ing (nom) gifts (gen) ??? (acc, nom|voc); you(sg)-will-TAKE HOLD OF he/she/it-is-being-SAVE-ed
Prz:15:27 Prz_15:27_1 Prz_15:27_2 Prz_15:27_3 Prz_15:27_4 Prz_15:27_5 Prz_15:27_6 Prz_15:27_7 Prz_15:27_8 Prz_15:27_9 Prz_15:27_10
Prz:15:27 x x x x x x x x x x
Prz:15:27a ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι, τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ.
Prz:15:27a [By alms and by faithful dealings sins are purged away;] but by the fear of the Lord every one departs from evil. (Proverbs 15:27 Brenton)
Prz:15:27a  
Prz:15:27a ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι, τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ.
Prz:15:27a ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί πίστις, -εως, ἡ   ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό δέ φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Prz:15:27a alms/mercifulness and also, even, namely faith(fulness) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. zaś fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to recoil/avoid every all, each, every, the whole of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for
Prz:15:27a e)leEmosu/nais kai\ pi/stesin a)pokaTai/rontai a(marti/ai, tO=| de\ fo/bO| kuri/ou e)kkli/nei pa=s a)po\ kakou=.
Prz:15:27a eleEmosynais kai pistesin apokaTairontai hamartiai, tO de fobO kyriu ekklinei pas apo kaku.
Prz:15:27a N1_DPF C N3I_DPF V1_PMI3P N1A_NPF RA_DSM x N2_DSM N2_GSM V1_PAI3S A3_NSM P A1_GSM
Prz:15:27a alms/mercifulness and also, even, namely faith(fulness) ć sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to recoil/avoid every all, each, every, the whole of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for
Prz:15:27a alms and, also faith to cleanse sin the but, and, however fear lord to turn away, pervert every, all from, away from bad, evil
Prz:15:27a Prz_15:27a_1 Prz_15:27a_2 Prz_15:27a_3 Prz_15:27a_4 Prz_15:27a_5 Prz_15:27a_6 Prz_15:27a_7 Prz_15:27a_8 Prz_15:27a_9 Prz_15:27a_10 Prz_15:27a_11 Prz_15:27a_12 Prz_15:27a_13
Prz:15:27a x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:28 καρδίαι δικαίων μελετῶσιν πίστεις, στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποκρίνεται κακά.
Prz:15:28 The hearts of the righteous meditate faithfulness; but the mouth of the ungodly answers evil things.
Prz:15:28 Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych. (Prz 15:28 BT_4)
Prz:15:28 καρδίαι δικαίων μελετῶσιν πίστεις, στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποκρίνεται κακά.
Prz:15:28 καρδία, -ας, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) πίστις, -εως, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:15:28 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to obsess over faith(fulness) mouth/maw stoma zaś ungodly; to be impious commit sacrilege to answer wickedly to do evil
Prz:15:28 kardi/ai dikai/On meletO=sin pi/steis, sto/ma de\ a)sebO=n a)pokri/netai kaka/.
Prz:15:28 kardiai dikaiOn meletOsin pisteis, stoma de asebOn apokrinetai kaka.
Prz:15:28 N1A_NPF A1A_GPM V3_PAI3P N3I_APF N3M_NSN x A3H_GPM V1_PMI3S A1_APN
Prz:15:28 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to obsess over faith(fulness) mouth/maw stoma δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege to answer wickedly to do evil
Prz:15:28 hearts (nom|voc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) they-are-OBSESS-ing-OVER, they-should-be-OBSESS-ing-OVER, while OBSESS-ing-OVER (dat) faith(fulness)s (acc, nom|voc) mouth/maw (nom|acc|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-is-being-ANSWER-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Prz:15:28 Prz_15:28_1 Prz_15:28_2 Prz_15:28_3 Prz_15:28_4 Prz_15:28_5 Prz_15:28_6 Prz_15:28_7 Prz_15:28_8 Prz_15:28_9
Prz:15:28 x x x x x x x x x
Prz:15:28a δεκταὶ παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων, διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται.
Prz:15:28a The ways of righteous men are acceptable with the Lord; and through them even enemies become friends. (Proverbs 15:28 Brenton)
Prz:15:28a  
Prz:15:28a δεκταὶ παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων, διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται.
Prz:15:28a δεκτός -ή -όν παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁδός, -οῦ, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) διά δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Prz:15:28a acceptable/agreeable frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road human just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) zaś he/she/it/same and also, even, namely hostile friend companion; to kiss buss, lip, osculate to become become, happen
Prz:15:28a dektai\ para\ kuri/O| o(doi\ a)nTrO/pOn dikai/On, dia\ de\ au)tO=n kai\ oi( e)CHTroi\ fi/loi gi/nontai.
Prz:15:28a dektai para kyriO hodoi anTrOpOn dikaiOn, dia de autOn kai hoi eCHTroi filoi ginontai.
Prz:15:28a A1_NPF P N2_DSM N2_NPF N2_GPM A1A_GPM P x RD_GPM C RA_NPM A1A_NPM A1_NPM V1_PMI3P
Prz:15:28a acceptable/agreeable frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road human just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely the hostile friend companion; to kiss buss, lip, osculate to become become, happen
Prz:15:28a acceptable from; before; beside, along lord road, way man righteous through, by; because of but, and, however he, she, it , -self, same and, also the enemies friends to become, come to be
Prz:15:28a Prz_15:28a_1 Prz_15:28a_2 Prz_15:28a_3 Prz_15:28a_4 Prz_15:28a_5 Prz_15:28a_6 Prz_15:28a_7 Prz_15:28a_8 Prz_15:28a_9 Prz_15:28a_10 Prz_15:28a_11 Prz_15:28a_12 Prz_15:28a_13 Prz_15:28a_14
Prz:15:28a x x x x x x x x x x x x x x
Prz:15:29 μακρὰν ἀπέχει ὁ θεὸς ἀπὸ ἀσεβῶν, εὐχαῖς δὲ δικαίων ἐπακούει.
Prz:15:29 God is far from the ungodly; but he hearkens to the prayers of the righteous.
Prz:15:29 Od nieprawych jest Pan daleko, modlitwy prawych On słyszy. (Prz 15:29 BT_4)
Prz:15:29 μακρὰν ἀπέχει θεὸς ἀπὸ ἀσεβῶν, εὐχαῖς δὲ δικαίων ἐπακούει.
Prz:15:29 μακράν; μακρός -ά -όν ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εὐχή, -ῆς, ἡ δέ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)
Prz:15:29 far; far [see macro] to abstain god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege vow zaś just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to hear
Prz:15:29 makra\n a)pe/CHei o( Teo\s a)po\ a)sebO=n, eu)CHai=s de\ dikai/On e)pakou/ei.
Prz:15:29 makran apeCHei ho Teos apo asebOn, euCHais de dikaiOn epakuei.
Prz:15:29 D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM P A3H_GPM N1_DPF x A1A_GPM V1_PAI3S
Prz:15:29 far; far [see macro] to abstain the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege vow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to hear
Prz:15:29 far; far ([Adj] acc) he/she/it-is-ABSTAIN-ing, you(sg)-are-being-ABSTAIN-ed (classical) the (nom) god (nom) away from (+gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) vows (dat) Yet just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) he/she/it-is-HEAR-ing, you(sg)-are-being-HEAR-ed (classical)
Prz:15:29 Prz_15:29_1 Prz_15:29_2 Prz_15:29_3 Prz_15:29_4 Prz_15:29_5 Prz_15:29_6 Prz_15:29_7 Prz_15:29_8 Prz_15:29_9 Prz_15:29_10
Prz:15:29 x x x x x x x x x x
Prz:15:29a κρείσσων ὀλίγη λῆμψις μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολλὰ γενήματα μετὰ ἀδικίας.
Prz:15:29a Better are small receipts with righteousness, than abundant fruits with unrighteousness.
Prz:15:29a  
Prz:15:29a κρείσσων ὀλίγη λῆμψις μετὰ δικαιοσύνης πολλὰ γενήματα μετὰ ἀδικίας.
Prz:15:29a κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ὀλίγος -η -ον λῆ(μ)ψις, -εως, ἡ μετά δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἤ[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γένημα[τ], -ατος, τό μετά ἀ·δικία, -ας, ἡ
Prz:15:29a better little [see oligarchy] ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law or much fruit fruit of after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrongdoing
Prz:15:29a krei/ssOn o)li/gE lE=mPSis meta\ dikaiosu/nEs E)\ polla\ genE/mata meta\ a)diki/as.
Prz:15:29a kreissOn oligE lEmPSis meta dikaiosynEs E polla genEmata meta adikias.
Prz:15:29a A3C_NSF A1_NSF N3I_NSF P N1_GSF C A1_NPN N3M_NPN P N1A_GSF
Prz:15:29a better little [see oligarchy] ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law or much fruit fruit of after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrongdoing
Prz:15:29a better few, little receipt, credit with; after righteousness either, or much, many offspring, produce with; after injustice, iniquity
Prz:15:29a Prz_15:29a_1 Prz_15:29a_2 Prz_15:29a_3 Prz_15:29a_4 Prz_15:29a_5 Prz_15:29a_6 Prz_15:29a_7 Prz_15:29a_8 Prz_15:29a_9 Prz_15:29a_10
Prz:15:29a x x x x x x x x x x
Prz:15:29b καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια, ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Prz:15:29b Let the heart of a man think justly, that his steps may be rightly ordered of God. The eye that sees rightly rejoices the heart; and a good report fattens the bones. (Proverbs 15:29 Brenton)
Prz:15:29b  
Prz:15:29b καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια, ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Prz:15:29b καρδία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) δίκαιος -αία -ον ἵνα ὑπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:15:29b heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks just righteous, just so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] he/she/it/same
Prz:15:29b kardi/a a)ndro\s logiDZe/sTO di/kaia, i(/na u(po\ tou= Teou= diorTOTE=| ta\ diabE/mata au)tou=.
Prz:15:29b kardia andros logiDZesTO dikaia, hina hypo tu Teu diorTOTE ta diabEmata autu.
Prz:15:29b N1A_NSF N3_GSM V1_PMD3S A1A_APN C P RA_GSM N2_GSM VC_APS3S RA_APN N3M_APN RD_GSM
Prz:15:29b heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks just righteous, just so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the god [see theology] ć the ć he/she/it/same
Prz:15:29b heart man to consider, think just in order that by; under the god to set straight the steps he, she, it, -self, same
Prz:15:29b Prz_15:29b_1 Prz_15:29b_2 Prz_15:29b_3 Prz_15:29b_4 Prz_15:29b_5 Prz_15:29b_6 Prz_15:29b_7 Prz_15:29b_8 Prz_15:29b_9 Prz_15:29b_10 Prz_15:29b_11 Prz_15:29b_12
Prz:15:29b x x x x x x x x x x x x
Prz:15:30 θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν, φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ.
Prz:15:30  
Prz:15:30 Jasne oczy radują serce, radosna nowina odświeża kości. (Prz 15:30 BT_4)
Prz:15:30 θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν, φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ.
Prz:15:30 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ φήμη, -ης, ἡ δέ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)   ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό
Prz:15:30 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive eye right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) report zaś good inherently good, i.e. God-wrought. bone
Prz:15:30 TeOrO=n o)fTalmo\s kala\ eu)frai/nei kardi/an, fE/mE de\ a)gaTE\ piai/nei o)sta=.
Prz:15:30 TeOrOn ofTalmos kala eufrainei kardian, fEmE de agaTE piainei osta.
Prz:15:30 V2_PAPNSM N2_NSM A1_APN V1_PAI3S N1A_ASF N1_NSF x A1_NSF V1_PAI3S N2N_APN
Prz:15:30 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive eye right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) report δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] good inherently good, i.e. God-wrought. ć bone
Prz:15:30 while LOOKED AT-ing (nom) eye (nom) right ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, you(sg)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) heart (acc) report (nom|voc) Yet good ([Adj] nom|voc)   bones (nom|acc|voc)
Prz:15:30 Prz_15:30_1 Prz_15:30_2 Prz_15:30_3 Prz_15:30_4 Prz_15:30_5 Prz_15:30_6 Prz_15:30_7 Prz_15:30_8 Prz_15:30_9 Prz_15:30_10
Prz:15:30 x x x x x x x x x x
Prz:15:32 ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν, μισεῖ ἑαυτόν· ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ.
Prz:15:32 He that rejects instruction hates himself; but he that mind reproofs loves his soul. (Proverbs 15:32 Brenton)
Prz:15:32 Odrzucić wskazówki - to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość - słuchaniem uwag. (Prz 15:32 BT_4)
Prz:15:32 ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν, μισεῖ ἑαυτόν· δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ.
Prz:15:32 ὅς ἥ ὅ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό δέ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ἔλεγχος, -ου, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:15:32 who/whom/which to reject chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to destest dislike, detest, hate, abominate self /our-/your-/themselves zaś to keep abide by, observe, keep watch over conviction alternatively: correction, reproof, censure to love life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Prz:15:32 o(\s a)pOTei=tai paidei/an, misei= e(auto/n· o( de\ tErO=n e)le/gCHous a)gapa=| PSuCHE\n au)tou=.
Prz:15:32 hos apOTeitai paideian, misei heauton· ho de tErOn elenCHus agapa PSyCHEn autu.
Prz:15:32 RR_NSM V2_PMI3S N1A_ASF V2_PAI3S RD_ASM RA_NSM x V2_PAPNSM N2_APM V3_PAI3S N1_ASF RD_GSM
Prz:15:32 who/whom/which to reject chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. to destest dislike, detest, hate, abominate self /our-/your-/themselves the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to keep abide by, observe, keep watch over conviction alternatively: correction, reproof, censure to love life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Prz:15:32 who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-REJECT-ed chastisement (acc) he/she/it-is-DESTEST-ing, you(sg)-are-being-DESTEST-ed (classical), be-you(sg)-DESTEST-ing! self (acc) the (nom) Yet while KEEP-ing (nom) convictions (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed life (acc) him/it/same (gen)
Prz:15:32 Prz_15:32_1 Prz_15:32_2 Prz_15:32_3 Prz_15:32_4 Prz_15:32_5 Prz_15:32_6 Prz_15:32_7 Prz_15:32_8 Prz_15:32_9 Prz_15:32_10 Prz_15:32_11 Prz_15:32_12
Prz:15:32 x x x x x x x x x x x x
Prz:15:33 φόβος θεοῦ παιδεία καὶ σοφία, καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποκριθήσεται αὐτῇ.
Prz:15:33 The fear of the Lord is instruction and wisdom; and the highest honour will correspond therewith. (Proverbs 15:33 Brenton)
Prz:15:33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. (Prz 15:33 BT_4)
Prz:15:33 φόβος θεοῦ παιδεία καὶ σοφία, καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποκριθήσεται αὐτῇ.
Prz:15:33 φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ παιδεία, -ας, ἡ καί σοφία, -ας, ἡ καί ἀρχή, -ῆς, ἡ δόξα, -ης, ἡ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:15:33 fear [see phobia] god [see theology] chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely beginning glory/awesomeness to answer he/she/it/same
Prz:15:33 fo/bos Teou= paidei/a kai\ sofi/a, kai\ a)rCHE\ do/XEs a)pokriTE/setai au)tE=|.
Prz:15:33 fobos Teu paideia kai sofia, kai arCHE doXEs apokriTEsetai autE.
Prz:15:33 N2_NSM N2_GSM N1A_NSF C N1A_NSF C N1_NSF N1S_GSF VC_FPI3S RD_DSF
Prz:15:33 fear [see phobia] god [see theology] chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely beginning glory/awesomeness to answer he/she/it/same
Prz:15:33 fear (nom) god (gen) chastisement (nom|voc) and sapience (nom|voc) and beginning (nom|voc) glory/awesomeness (gen) he/she/it-will-be-ANSWER-ed her/it/same (dat)
Prz:15:33 Prz_15:33_1 Prz_15:33_2 Prz_15:33_3 Prz_15:33_4 Prz_15:33_5 Prz_15:33_6 Prz_15:33_7 Prz_15:33_8 Prz_15:33_9 Prz_15:33_10
Prz:15:33 x x x x x x x x x x