Pwt:7:1 Ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι, καὶ ἐξαρεῖ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου, τὸν Χετταῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον, ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμῶν,
Pwt:7:1 And when the Lord thy God shall bring thee into the land, into which thou goest to possess it, and shall remove great nations from before thee, the Chettite, and Gergesite, and Amorite, and Chananite, and Pherezite, and Evite, and Jebusite, seven nations more numerous and stronger than you, (Deuteronomy 7:1 Brenton)
Pwt:7:1 Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. (Pwt 7:1 BT_4)
Pwt:7:1 Ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ σε κύριος θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι, καὶ ἐξαρεῖ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου, τὸν Χετταῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον, ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμῶν,
Pwt:7:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   καί   καί   καί Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   ἑπτά ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἰσχυρό·τερος -α -ον (Comp. of ἰσχυρός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:7:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By prowadzić do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Tam By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie By usuwać Naród [zobacz etniczny] Wielki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Siedem Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie Bardziej silny Ty
Pwt:7:1 *)ea\n de\ ei)saga/gE| se ku/rios o( Teo/s sou ei)s tE\n gE=n, ei)s E(\n ei)sporeu/E| e)kei= klEronomE=sai, kai\ e)Xarei= e)/TnE mega/la a)po\ prosO/pou sou, to\n *CHettai=on kai\ *gergesai=on kai\ *amorrai=on kai\ *CHananai=on kai\ *fereDZai=on kai\ *euai=on kai\ *iebousai=on, e(pta\ e)/TnE polla\ kai\ i)sCHuro/tera u(mO=n,
Pwt:7:1 ean de eisagagE se kyrios ho Teos su eis tEn gEn, eis hEn eisporeuE ekei klEronomEsai, kai eXarei eTnE megala apo prosOpu su, ton CHettaion kai gergesaion kai amorraion kai CHananaion kai fereDZaion kai euaion kai iebusaion, hepta eTnE polla kai isCHyrotera hymOn,
Pwt:7:1 C x VB_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF P RR_ASF V1_PMI2S D VA_AAN C VF2_FAI3S N3E_APN A3L_APN P N2N_GSN RP_GS RA_ASM N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM M N3E_APN A1_APN C A1A_APN RP_GP
Pwt:7:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lead into you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land into (+acc) who/whom/which to enter there to inherit and also, even, namely to remove nation [see ethnic] great from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Canaanite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć seven nation [see ethnic] much and also, even, namely stronger you
Pwt:7:1 if-ever Yet he/she/it-should-LEAD-INTO, you(sg)-should-be-LEAD-ed-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) into (+acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-being-ENTER-ed, you(sg)-should-be-being-ENTER-ed there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) and he/she/it-will-REMOVE, you(sg)-will-be-REMOVE-ed (classical) nations (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc)   and   and   and Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   and   and   seven nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) and stronger ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(pl) (gen)
Pwt:7:1 Pwt_7:1_1 Pwt_7:1_2 Pwt_7:1_3 Pwt_7:1_4 Pwt_7:1_5 Pwt_7:1_6 Pwt_7:1_7 Pwt_7:1_8 Pwt_7:1_9 Pwt_7:1_10 Pwt_7:1_11 Pwt_7:1_12 Pwt_7:1_13 Pwt_7:1_14 Pwt_7:1_15 Pwt_7:1_16 Pwt_7:1_17 Pwt_7:1_18 Pwt_7:1_19 Pwt_7:1_20 Pwt_7:1_21 Pwt_7:1_22 Pwt_7:1_23 Pwt_7:1_24 Pwt_7:1_25 Pwt_7:1_26 Pwt_7:1_27 Pwt_7:1_28 Pwt_7:1_29 Pwt_7:1_30 Pwt_7:1_31 Pwt_7:1_32 Pwt_7:1_33 Pwt_7:1_34 Pwt_7:1_35 Pwt_7:1_36 Pwt_7:1_37 Pwt_7:1_38 Pwt_7:1_39 Pwt_7:1_40 Pwt_7:1_41 Pwt_7:1_42 Pwt_7:1_43
Pwt:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:2 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς, ἀφανισμῷ ἀφανιεῖς αὐτούς, οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς.
Pwt:7:2 and the Lord thy God shall deliver them into thy hands, then thou shalt smite them: thou shalt utterly destroy them: thou shalt not make a covenant with them, neither shall ye pity them: (Deuteronomy 7:2 Brenton)
Pwt:7:2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. (Pwt 7:2 BT_4)
Pwt:7:2 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς, ἀφανισμῷ ἀφανιεῖς αὐτούς, οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς.
Pwt:7:2 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:7:2 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Zniszczenie By znikać On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Konwencja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo
Pwt:7:2 kai\ paradO/sei au)tou\s ku/rios o( Teo/s sou ei)s ta\s CHei=ra/s sou kai\ pata/Xeis au)tou/s, a)fanismO=| a)faniei=s au)tou/s, ou) diaTE/sE| pro\s au)tou\s diaTE/kEn ou)de\ mE\ e)leE/sEte au)tou/s.
Pwt:7:2 kai paradOsei autus kyrios ho Teos su eis tas CHeiras su kai pataXeis autus, afanismO afanieis autus, u diaTEsE pros autus diaTEkEn ude mE eleEsEte autus.
Pwt:7:2 C VF_FAI3S RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APF N3_APF RP_GS C VF_FAI2S RD_APM N2_DSM VF2_FAI2S RD_APM D VF_FMI2S P RD_APM N1_ASF C D VA_AAS2P RD_APM
Pwt:7:2 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to smite he/she/it/same destruction to disappear he/she/it/same οὐχ before rough breathing to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same covenant οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to show mercy he/she/it/same
Pwt:7:2 and he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SMITE them/same (acc) destruction (dat) you(sg)-will-DISAPPEAR them/same (acc) not you(sg)-will-be-MAKE COVENANT-ed, he/she/it-should-MAKE COVENANT, you(sg)-should-be-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) covenant (acc) neither/nor not you(pl)-should-SHOW-MERCY them/same (acc)
Pwt:7:2 Pwt_7:2_1 Pwt_7:2_2 Pwt_7:2_3 Pwt_7:2_4 Pwt_7:2_5 Pwt_7:2_6 Pwt_7:2_7 Pwt_7:2_8 Pwt_7:2_9 Pwt_7:2_10 Pwt_7:2_11 Pwt_7:2_12 Pwt_7:2_13 Pwt_7:2_14 Pwt_7:2_15 Pwt_7:2_16 Pwt_7:2_17 Pwt_7:2_18 Pwt_7:2_19 Pwt_7:2_20 Pwt_7:2_21 Pwt_7:2_22 Pwt_7:2_23 Pwt_7:2_24 Pwt_7:2_25 Pwt_7:2_26
Pwt:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:3 οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήμψῃ τῷ υἱῷ σου·
Pwt:7:3 neither shall ye contract marriages with them: thou shalt not give thy daughter to his son, and thou shalt not take his daughter to thy son. (Deuteronomy 7:3 Brenton)
Pwt:7:3 Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, (Pwt 7:3 BT_4)
Pwt:7:3 οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήμψῃ τῷ υἱῷ σου·
Pwt:7:3 οὐδέ (οὐ δέ) μή   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:7:3 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Córka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By dawać Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Ty; twój/twój(sg)
Pwt:7:3 ou)de\ mE\ gambreu/sEte pro\s au)tou/s· tE\n Tugate/ra sou ou) dO/seis tO=| ui(O=| au)tou= kai\ tE\n Tugate/ra au)tou= ou) lE/mPSE| tO=| ui(O=| sou·
Pwt:7:3 ude mE gambreusEte pros autus· tEn Tygatera su u dOseis tO hyiO autu kai tEn Tygatera autu u lEmPSE tO hyiO su·
Pwt:7:3 C D VA_AAS2P P RD_APM RA_ASF N3_ASF RP_GS D VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RD_GSM C RA_ASF N3_ASF RD_GSM D VF_FMI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS
Pwt:7:3 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the daughter you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to give the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son you; your/yours(sg)
Pwt:7:3 neither/nor not   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) daughter (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-GIVE the (dat) son (dat) him/it/same (gen) and the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (dat) son (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:7:3 Pwt_7:3_1 Pwt_7:3_2 Pwt_7:3_3 Pwt_7:3_4 Pwt_7:3_5 Pwt_7:3_6 Pwt_7:3_7 Pwt_7:3_8 Pwt_7:3_9 Pwt_7:3_10 Pwt_7:3_11 Pwt_7:3_12 Pwt_7:3_13 Pwt_7:3_14 Pwt_7:3_15 Pwt_7:3_16 Pwt_7:3_17 Pwt_7:3_18 Pwt_7:3_19 Pwt_7:3_20 Pwt_7:3_21 Pwt_7:3_22
Pwt:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:4 ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ λατρεύσει θεοῖς ἑτέροις, καὶ ὀργισθήσεται θυμῷ κύριος εἰς ὑμᾶς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος.
Pwt:7:4 For he will draw away thy son from me, and he will serve other gods; and the Lord will be very angry with you, and will soon utterly destroy thee. (Deuteronomy 7:4 Brenton)
Pwt:7:4 gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. (Pwt 7:4 BT_4)
Pwt:7:4 ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ λατρεύσει θεοῖς ἑτέροις, καὶ ὀργισθήσεται θυμῷ κύριος εἰς ὑμᾶς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος.
Pwt:7:4 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) γάρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό
Pwt:7:4 By uwalniać Dla odtąd, jak Syn Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ty I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg) Szybkość
Pwt:7:4 a)postE/sei ga\r to\n ui(o/n sou a)p’ e)mou=, kai\ latreu/sei Teoi=s e(te/rois, kai\ o)rgisTE/setai TumO=| ku/rios ei)s u(ma=s kai\ e)XoleTreu/sei se to\ ta/CHos.
Pwt:7:4 apostEsei gar ton hyion su ap’ emu, kai latreusei Teois heterois, kai orgisTEsetai TymO kyrios eis hymas kai eXoleTreusei se to taCHos.
Pwt:7:4 VF_FAI3S x RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_GS C VF_FAI3S N2_DPM A1A_DPM C VS_FPI3S N2_DSM N2_NSM P RP_AP C VF_FAI3S RP_AS RA_ASN N3E_ASN
Pwt:7:4 to disengage for since, as the son you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) you and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you; your/yours(sg) the speed
Pwt:7:4 he/she/it-will-DISENGAGE, you(sg)-will-be-DISENGAGE-ed (classical) for the (acc) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-will-PERFORM-RITUALS/RITES, you(sg)-will-be-PERFORM-ed-RITUALS/RITES (classical) gods (dat) other (dat) and he/she/it-will-be-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) you(pl) (acc) and he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) speed (nom|acc|voc)
Pwt:7:4 Pwt_7:4_1 Pwt_7:4_2 Pwt_7:4_3 Pwt_7:4_4 Pwt_7:4_5 Pwt_7:4_6 Pwt_7:4_7 Pwt_7:4_8 Pwt_7:4_9 Pwt_7:4_10 Pwt_7:4_11 Pwt_7:4_12 Pwt_7:4_13 Pwt_7:4_14 Pwt_7:4_15 Pwt_7:4_16 Pwt_7:4_17 Pwt_7:4_18 Pwt_7:4_19 Pwt_7:4_20 Pwt_7:4_21 Pwt_7:4_22
Pwt:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:5 ἀλλ’ οὕτως ποιήσετε αὐτοῖς· τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί·
Pwt:7:5 But thus shall ye do to them; ye shall destroy their altars, and shall break down their pillars, and shall cut down their groves, and shall burn with fire the graven images of their gods. (Deuteronomy 7:5 Brenton)
Pwt:7:5 Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. (Pwt 7:5 BT_4)
Pwt:7:5 ἀλλ’ οὕτως ποιήσετε αὐτοῖς· τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί·
Pwt:7:5 ἀλλά οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό
Pwt:7:5 Ale thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób On/ona/to/to samo Ołtarz On/ona/to/to samo By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie Bóg ; bogini On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ogień
Pwt:7:5 a)ll’ ou(/tOs poiE/sete au)toi=s· tou\s bOmou\s au)tO=n kaTelei=te kai\ ta\s stE/las au)tO=n suntri/PSete kai\ ta\ a)/lsE au)tO=n e)kko/PSete kai\ ta\ glupta\ tO=n TeO=n au)tO=n katakau/sete puri/·
Pwt:7:5 all’ hutOs poiEsete autois· tus bOmus autOn kaTeleite kai tas stElas autOn syntriPSete kai ta alsE autOn ekkoPSete kai ta glypta tOn TeOn autOn katakausete pyri·
Pwt:7:5 C D VF_FAI2P RD_DPM RA_APM N2_APM RD_GPM VF2_FAI2P C RA_APF N1_APF RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN N3E_APN RD_GPM VF_FAI2P C RA_APN A1_APN RA_GPM N2_GPM RD_GPM VF_FAI2P N3_DSN
Pwt:7:5 but thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make he/she/it/same the altar he/she/it/same to take down purge and also, even, namely the ć he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely the ć he/she/it/same to cut down/off extirpate and also, even, namely the ć the god [see theology]; goddess he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). fire
Pwt:7:5 but thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE them/same (dat) the (acc) altars (acc) them/same (gen) you(pl)-will-TAKE-DOWN and the (acc)   them/same (gen) you(pl)-will-BREAK and the (nom|acc)   them/same (gen) you(pl)-will-EXTIRPATE and the (nom|acc)   the (gen) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) you(pl)-will-BURNED UP fire (dat)
Pwt:7:5 Pwt_7:5_1 Pwt_7:5_2 Pwt_7:5_3 Pwt_7:5_4 Pwt_7:5_5 Pwt_7:5_6 Pwt_7:5_7 Pwt_7:5_8 Pwt_7:5_9 Pwt_7:5_10 Pwt_7:5_11 Pwt_7:5_12 Pwt_7:5_13 Pwt_7:5_14 Pwt_7:5_15 Pwt_7:5_16 Pwt_7:5_17 Pwt_7:5_18 Pwt_7:5_19 Pwt_7:5_20 Pwt_7:5_21 Pwt_7:5_22 Pwt_7:5_23 Pwt_7:5_24 Pwt_7:5_25 Pwt_7:5_26
Pwt:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:6 ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καὶ σὲ προείλατο κύριος ὁ θεός σου εἶναί σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Pwt:7:6 For thou art a holy people to the Lord thy God; and the Lord thy God chose thee to be to him a peculiar people beyond all nations that are upon the face of the earth. (Deuteronomy 7:6 Brenton)
Pwt:7:6 Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. (Pwt 7:6 BT_4)
Pwt:7:6 ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καὶ σὲ προείλατο κύριος θεός σου εἶναί σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Pwt:7:6 ὅτι λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ περι·ούσιος -ον παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:7:6 Ponieważ/tamto Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By z góry postanawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Ludzie Wybierany fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
Pwt:7:6 o(/ti lao\s a(/gios ei)= kuri/O| tO=| TeO=| sou, kai\ se\ proei/lato ku/rios o( Teo/s sou ei)=nai/ se au)tO=| lao\n periou/sion para\ pa/nta ta\ e)/TnE, o(/sa e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s.
Pwt:7:6 hoti laos hagios ei kyriO tO TeO su, kai se proeilato kyrios ho Teos su einai se autO laon periusion para panta ta eTnE, hosa epi prosOpu tEs gEs.
Pwt:7:6 C N2_NSM A1A_NSM V9_PAI2S N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS C RP_AS VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAN RP_AS RD_DSM N2_ASM A1B_ASM P A3_APN RA_APN N3E_APN A1_APN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
Pwt:7:6 because/that people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely you; your/yours(sg) to predetermine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be you; your/yours(sg) he/she/it/same people chosen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] as much/many as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land
Pwt:7:6 because/that people (nom) holy ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-was-PREDETERMINE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) him/it/same (dat) people (acc) chosen ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:7:6 Pwt_7:6_1 Pwt_7:6_2 Pwt_7:6_3 Pwt_7:6_4 Pwt_7:6_5 Pwt_7:6_6 Pwt_7:6_7 Pwt_7:6_8 Pwt_7:6_9 Pwt_7:6_10 Pwt_7:6_11 Pwt_7:6_12 Pwt_7:6_13 Pwt_7:6_14 Pwt_7:6_15 Pwt_7:6_16 Pwt_7:6_17 Pwt_7:6_18 Pwt_7:6_19 Pwt_7:6_20 Pwt_7:6_21 Pwt_7:6_22 Pwt_7:6_23 Pwt_7:6_24 Pwt_7:6_25 Pwt_7:6_26 Pwt_7:6_27 Pwt_7:6_28 Pwt_7:6_29
Pwt:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:7 οὐχ ὅτι πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, προείλατο κύριος ὑμᾶς καὶ ἐξελέξατο ὑμᾶς – ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη – ,
Pwt:7:7 It was not because ye are more numerous than all other nations that the Lord preferred you, and the Lord made choice of you: for ye are fewer in number than all other nations. (Deuteronomy 7:7 Brenton)
Pwt:7:7 Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, (Pwt 7:7 BT_4)
Pwt:7:7 οὐχ ὅτι πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, προείλατο κύριος ὑμᾶς καὶ ἐξελέξατο ὑμᾶς ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ,
Pwt:7:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅτι   παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη    
Pwt:7:7 ??? Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By z góry postanawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie By wybierać Ty   Ty Dla odtąd, jak By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]    
Pwt:7:7 ou)CH o(/ti poluplETei=te para\ pa/nta ta\ e)/TnE, proei/lato ku/rios u(ma=s kai\ e)Xele/Xato u(ma=s u(mei=s ga/r e)ste o)ligostoi\ para\ pa/nta ta\ e)/TnE ,
Pwt:7:7 uCH hoti polyplETeite para panta ta eTnE, proeilato kyrios hymas kai eXeleXato hymas hymeis gar este oligostoi para panta ta eTnE ,
Pwt:7:7 D C V2_PAI2P P A3_APN RA_APN N3E_APN VAI_AMI3S N2_NSM RP_AP C VAI_AMI3S RP_AP RP_NP x V9_PAI2P A1_NPM P A3_APN RA_APN N3E_APN ,
Pwt:7:7 οὐχ before rough breathing because/that ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to predetermine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely to select you   you for since, as to be ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]    
Pwt:7:7 not because/that   frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) he/she/it-was-PREDETERMINE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (acc) and he/she/it-was-SELECT-ed you(pl) (acc)   you(pl) (nom) for you(pl)-are, be-you(pl)!   frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)    
Pwt:7:7 Pwt_7:7_1 Pwt_7:7_2 Pwt_7:7_3 Pwt_7:7_4 Pwt_7:7_5 Pwt_7:7_6 Pwt_7:7_7 Pwt_7:7_8 Pwt_7:7_9 Pwt_7:7_10 Pwt_7:7_11 Pwt_7:7_12 Pwt_7:7_13 Pwt_7:7_14 Pwt_7:7_15 Pwt_7:7_16 Pwt_7:7_17 Pwt_7:7_18 Pwt_7:7_19 Pwt_7:7_20 Pwt_7:7_21 Pwt_7:7_22 Pwt_7:7_23 Pwt_7:7_24
Pwt:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:8 ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον ὑμᾶς καὶ διατηρῶν τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ἐξήγαγεν κύριος ὑμᾶς ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου.
Pwt:7:8 But because the Lord loved you, and as keeping the oath which he sware to your fathers, the Lord brought you out with a strong hand, and the Lord redeemed thee from the house of bondage, out of the hand of Pharao king of Egypt. (Deuteronomy 7:8 Brenton)
Pwt:7:8 lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. (Pwt 7:8 BT_4)
Pwt:7:8 ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον ὑμᾶς καὶ διατηρῶν τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ἐξήγαγεν κύριος ὑμᾶς ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου.
Pwt:7:8 ἀλλά παρά ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ ὑψηλός -ή -όν καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:7:8 Ale fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj} Przysięga Kto/, który/, który; by być By przysięgać Ojciec Ty By prowadzić poza Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Podniesiony I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Faraon Król Egipt [kraj z]
Pwt:7:8 a)lla\ para\ to\ a)gapa=n ku/rion u(ma=s kai\ diatErO=n to\n o(/rkon, o(\n O)/mosen toi=s patra/sin u(mO=n, e)XE/gagen ku/rios u(ma=s e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n braCHi/oni u(PSElO=| kai\ e)lutrO/sato e)X oi)/kou doulei/as e)k CHeiro\s *faraO basile/Os *ai)gu/ptou.
Pwt:7:8 alla para to agapan kyrion hymas kai diatErOn ton horkon, hon Omosen tois patrasin hymOn, eXEgagen kyrios hymas en CHeiri krataia kai en braCHioni hyPSElO kai elytrOsato eX oiku duleias ek CHeiros faraO basileOs aigyptu.
Pwt:7:8 C P RA_ASN V3_PAN N2_ASM RP_AP C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GP VBI_AAI3S N2_NSM RP_AP P N3_DSF A1A_DSF C P N3N_DSM A1_DSM C VAI_AMI3S P N2_GSM N1A_GSF P N3_GSF N_GSM N3V_GSM N2_GSF
Pwt:7:8 but frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe the oath who/whom/which; to be to swear the father you to lead out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm elevated and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery out of (+gen) ἐξ before vowels hand Pharaoh king Egypt [country of]
Pwt:7:8 but frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) and while HOLD ONTO-ing (nom) the (acc) oath (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) he/she/it-LEAD-ed-OUT lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) elevated ([Adj] dat) and he/she/it-was-REDEEM-ed out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc) out of (+gen) hand (gen) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen)
Pwt:7:8 Pwt_7:8_1 Pwt_7:8_2 Pwt_7:8_3 Pwt_7:8_4 Pwt_7:8_5 Pwt_7:8_6 Pwt_7:8_7 Pwt_7:8_8 Pwt_7:8_9 Pwt_7:8_10 Pwt_7:8_11 Pwt_7:8_12 Pwt_7:8_13 Pwt_7:8_14 Pwt_7:8_15 Pwt_7:8_16 Pwt_7:8_17 Pwt_7:8_18 Pwt_7:8_19 Pwt_7:8_20 Pwt_7:8_21 Pwt_7:8_22 Pwt_7:8_23 Pwt_7:8_24 Pwt_7:8_25 Pwt_7:8_26 Pwt_7:8_27 Pwt_7:8_28 Pwt_7:8_29 Pwt_7:8_30 Pwt_7:8_31 Pwt_7:8_32 Pwt_7:8_33 Pwt_7:8_34 Pwt_7:8_35
Pwt:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:9 καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος θεός, θεὸς πιστός, ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ εἰς χιλίας γενεὰς
Pwt:7:9 Thou shalt know therefore, that the Lord thy God, he is God, a faithful God, who keeps covenant and mercy for them that love him, and for those that keep his commandments to a thousand generations, (Deuteronomy 7:9 Brenton)
Pwt:7:9 Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, (Pwt 7:9 BT_4)
Pwt:7:9 καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος θεός σου, οὗτος θεός, θεὸς πιστός, φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ εἰς χιλίας γενεὰς
Pwt:7:9 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α γενεά, -ᾶς, ἡ
Pwt:7:9 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Bóg  Wierny trusthworthy By zabezpieczać się Konwencja I też, nawet, mianowicie Litość By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Pwt:7:9 kai\ gnO/sE| o(/ti ku/rios o( Teo/s sou, ou(=tos Teo/s, Teo\s pisto/s, o( fula/ssOn diaTE/kEn kai\ e)/leos toi=s a)gapO=sin au)to\n kai\ toi=s fula/ssousin ta\s e)ntola\s au)tou= ei)s CHili/as genea\s
Pwt:7:9 kai gnOsE hoti kyrios ho Teos su, hutos Teos, Teos pistos, ho fylassOn diaTEkEn kai eleos tois agapOsin auton kai tois fylassusin tas entolas autu eis CHilias geneas
Pwt:7:9 C VF_FMI2S C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RD_NSM N2_NSM N2_NSM A1_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF C N3E_ASN RA_DPM V3_PAPDPM RD_ASM C RA_DPM V1_PAPDPM RA_APF N1A_APF RD_GSM P A1A_APF N1A_APF
Pwt:7:9 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] god [see theology] faithful trusthworthy the to guard covenant and also, even, namely mercy the to love he/she/it/same and also, even, namely the to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same into (+acc) kilo [unit of one thousand]; thousand generation Race, Nation; sometimes "generation"
Pwt:7:9 and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) god (nom) god (nom) faithful ([Adj] nom) the (nom) while GUARD-ing (nom) covenant (acc) and mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) him/it/same (acc) and the (dat) they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing (dat) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) into (+acc) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) generation (gen), generations (acc)
Pwt:7:9 Pwt_7:9_1 Pwt_7:9_2 Pwt_7:9_3 Pwt_7:9_4 Pwt_7:9_5 Pwt_7:9_6 Pwt_7:9_7 Pwt_7:9_8 Pwt_7:9_9 Pwt_7:9_10 Pwt_7:9_11 Pwt_7:9_12 Pwt_7:9_13 Pwt_7:9_14 Pwt_7:9_15 Pwt_7:9_16 Pwt_7:9_17 Pwt_7:9_18 Pwt_7:9_19 Pwt_7:9_20 Pwt_7:9_21 Pwt_7:9_22 Pwt_7:9_23 Pwt_7:9_24 Pwt_7:9_25 Pwt_7:9_26 Pwt_7:9_27 Pwt_7:9_28
Pwt:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:10 καὶ ἀποδιδοὺς τοῖς μισοῦσιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς· καὶ οὐχὶ βραδυνεῖ τοῖς μισοῦσιν, κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοῖς.
Pwt:7:10 and who recompenses them that hate him to their face, to destroy them utterly; and will not be slack with them that hate him: he will recompense them to their face. (Deuteronomy 7:10 Brenton)
Pwt:7:10 lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. (Pwt 7:10 BT_4)
Pwt:7:10 καὶ ἀποδιδοὺς τοῖς μισοῦσιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς· καὶ οὐχὶ βραδυνεῖ τοῖς μισοῦσιν, κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοῖς.
Pwt:7:10 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐχί βραδύνω (βραδυν-, -, βραδυν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:7:10 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Do ??? Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo
Pwt:7:10 kai\ a)podidou\s toi=s misou=sin kata\ pro/sOpon e)XoleTreu=sai au)tou/s· kai\ ou)CHi\ bradunei= toi=s misou=sin, kata\ pro/sOpon a)podO/sei au)toi=s.
Pwt:7:10 kai apodidus tois misusin kata prosOpon eXoleTreusai autus· kai uCHi bradynei tois misusin, kata prosOpon apodOsei autois.
Pwt:7:10 C V8_PAPNSM RA_DPM V2_PAPDPM P N2N_ASN VA_AAN RD_APM C D VF2_FAI3S RA_DPM V2_PAPDPM P N2N_ASN VF_FAI3S RD_DPM
Pwt:7:10 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the to destest dislike, detest, hate, abominate down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to ??? the to destest dislike, detest, hate, abominate down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Pwt:7:10 and while GIVE BACK-ing (nom|voc) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) them/same (acc) and not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) them/same (dat)
Pwt:7:10 Pwt_7:10_1 Pwt_7:10_2 Pwt_7:10_3 Pwt_7:10_4 Pwt_7:10_5 Pwt_7:10_6 Pwt_7:10_7 Pwt_7:10_8 Pwt_7:10_9 Pwt_7:10_10 Pwt_7:10_11 Pwt_7:10_12 Pwt_7:10_13 Pwt_7:10_14 Pwt_7:10_15 Pwt_7:10_16 Pwt_7:10_17
Pwt:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:11 καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν.
Pwt:7:11 Thou shalt keep therefore the commands, and the ordinances, and these judgments, which I command thee this day to do. (Deuteronomy 7:11 Brenton)
Pwt:7:11 Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić. (Pwt 7:11 BT_4)
Pwt:7:11 καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν.
Pwt:7:11 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:7:11 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By czynić/rób
Pwt:7:11 kai\ fula/XE| ta\s e)ntola\s kai\ ta\ dikaiO/mata kai\ ta\ kri/mata tau=ta, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron poiei=n.
Pwt:7:11 kai fylaXE tas entolas kai ta dikaiOmata kai ta krimata tauta, hosa egO entellomai soi sEmeron poiein.
Pwt:7:11 C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF C RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RD_APN A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V2_PAN
Pwt:7:11 and also, even, namely to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely the ??? and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to do/make
Pwt:7:11 and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) these (nom|acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-DO/MAKE-ing
Pwt:7:11 Pwt_7:11_1 Pwt_7:11_2 Pwt_7:11_3 Pwt_7:11_4 Pwt_7:11_5 Pwt_7:11_6 Pwt_7:11_7 Pwt_7:11_8 Pwt_7:11_9 Pwt_7:11_10 Pwt_7:11_11 Pwt_7:11_12 Pwt_7:11_13 Pwt_7:11_14 Pwt_7:11_15 Pwt_7:11_16 Pwt_7:11_17
Pwt:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:12 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά, καὶ διαφυλάξει κύριος ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος, ὃ ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν,
Pwt:7:12 And it shall come to pass when ye shall have heard these ordinances, and shall have kept and done them, that the Lord thy God shall keep for thee the covenant and the mercy, which he sware to your fathers. (Deuteronomy 7:12 Brenton)
Pwt:7:12 Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim. (Pwt 7:12 BT_4)
Pwt:7:12 Καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά, καὶ διαφυλάξει κύριος θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος, ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν,
Pwt:7:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα ἄν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:7:12 I też, nawet, mianowicie By być Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chronić ochraniacz, by konserwować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Konwencja I też, nawet, mianowicie Litość Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec Ty
Pwt:7:12 *kai\ e)/stai E(ni/ka a)/n a)kou/sEte pa/nta ta\ dikaiO/mata tau=ta kai\ fula/XEte kai\ poiE/sEte au)ta/, kai\ diafula/Xei ku/rios o( Teo/s sou/ soi tE\n diaTE/kEn kai\ to\ e)/leos, o(\ O)/mosen toi=s patra/sin u(mO=n,
Pwt:7:12 kai estai hEnika an akusEte panta ta dikaiOmata tauta kai fylaXEte kai poiEsEte auta, kai diafylaXei kyrios ho Teos su soi tEn diaTEkEn kai to eleos, ho Omosen tois patrasin hymOn,
Pwt:7:12 C VF_FMI3S D x VA_AAS2P A3_APN RA_APN N3M_APN RD_APN C VA_AAS2P C VA_AAS2P RD_APN C VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_DS RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N3E_ASN RR_ASN VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GP
Pwt:7:12 and also, even, namely to be when ever (if ever) to hear every all, each, every, the whole of the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same and also, even, namely to guard preserver, to conserve lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub the covenant and also, even, namely the mercy who/whom/which to swear the father you
Pwt:7:12 and he/she/it-will-be when ever you(pl)-should-HEAR all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) these (nom|acc) and you(pl)-should-GUARD and you(pl)-should-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) and he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) covenant (acc) and the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen)
Pwt:7:12 Pwt_7:12_1 Pwt_7:12_2 Pwt_7:12_3 Pwt_7:12_4 Pwt_7:12_5 Pwt_7:12_6 Pwt_7:12_7 Pwt_7:12_8 Pwt_7:12_9 Pwt_7:12_10 Pwt_7:12_11 Pwt_7:12_12 Pwt_7:12_13 Pwt_7:12_14 Pwt_7:12_15 Pwt_7:12_16 Pwt_7:12_17 Pwt_7:12_18 Pwt_7:12_19 Pwt_7:12_20 Pwt_7:12_21 Pwt_7:12_22 Pwt_7:12_23 Pwt_7:12_24 Pwt_7:12_25 Pwt_7:12_26 Pwt_7:12_27 Pwt_7:12_28 Pwt_7:12_29 Pwt_7:12_30 Pwt_7:12_31
Pwt:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου, τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
Pwt:7:13 And he will love thee, and bless thee, and multiply thee; and he will bless the off-spring of thy body, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the herds of thine oxen, and the flocks of thy sheep, on the land which the Lord sware to thy fathers to give to thee. (Deuteronomy 7:13 Brenton)
Pwt:7:13 Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie. (Pwt 7:13 BT_4)
Pwt:7:13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου, τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
Pwt:7:13 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:7:13 I też, nawet, mianowicie By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Wnuki Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wino Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Ty; twój/twój(sg) Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Stado Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:7:13 kai\ a)gapE/sei se kai\ eu)logE/sei se kai\ plETunei= se kai\ eu)logE/sei ta\ e)/kgona tE=s koili/as sou kai\ to\n karpo\n tE=s gE=s sou, to\n si=to/n sou kai\ to\n oi)=no/n sou kai\ to\ e)/laio/n sou, ta\ bouko/lia tO=n boO=n sou kai\ ta\ poi/mnia tO=n proba/tOn sou e)pi\ tE=s gE=s, E(=s O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin sou dou=nai/ soi.
Pwt:7:13 kai agapEsei se kai eulogEsei se kai plETynei se kai eulogEsei ta ekgona tEs koilias su kai ton karpon tEs gEs su, ton siton su kai ton oinon su kai to elaion su, ta bukolia tOn boOn su kai ta poimnia tOn probatOn su epi tEs gEs, hEs Omosen kyrios tois patrasin su dunai soi.
Pwt:7:13 C VF_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S RP_AS C VF2_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S RA_APN A1B_APN RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS RA_APN N2N_APN RA_GPM N3_GPM RP_GS C RA_APN N2N_APN RA_GPN N2N_GPN RP_GS P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GS VO_AAN RP_DS
Pwt:7:13 and also, even, namely to love you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless the grandchildren the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely the fruit; Carpus the earth/land you; your/yours(sg) the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely the wine you; your/yours(sg) and also, even, namely the olive oil you; your/yours(sg) the ć the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely the flock the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:7:13 and he/she/it-will-LOVE, you(sg)-will-be-LOVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) wheat/grain (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) wine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:7:13 Pwt_7:13_1 Pwt_7:13_2 Pwt_7:13_3 Pwt_7:13_4 Pwt_7:13_5 Pwt_7:13_6 Pwt_7:13_7 Pwt_7:13_8 Pwt_7:13_9 Pwt_7:13_10 Pwt_7:13_11 Pwt_7:13_12 Pwt_7:13_13 Pwt_7:13_14 Pwt_7:13_15 Pwt_7:13_16 Pwt_7:13_17 Pwt_7:13_18 Pwt_7:13_19 Pwt_7:13_20 Pwt_7:13_21 Pwt_7:13_22 Pwt_7:13_23 Pwt_7:13_24 Pwt_7:13_25 Pwt_7:13_26 Pwt_7:13_27 Pwt_7:13_28 Pwt_7:13_29 Pwt_7:13_30 Pwt_7:13_31 Pwt_7:13_32 Pwt_7:13_33 Pwt_7:13_34 Pwt_7:13_35 Pwt_7:13_36 Pwt_7:13_37 Pwt_7:13_38 Pwt_7:13_39 Pwt_7:13_40 Pwt_7:13_41 Pwt_7:13_42 Pwt_7:13_43 Pwt_7:13_44 Pwt_7:13_45 Pwt_7:13_46 Pwt_7:13_47 Pwt_7:13_48 Pwt_7:13_49 Pwt_7:13_50 Pwt_7:13_51 Pwt_7:13_52 Pwt_7:13_53 Pwt_7:13_54 Pwt_7:13_55
Pwt:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:14 εὐλογητὸς ἔσῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη· οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν ἄγονος οὐδὲ στεῖρα καὶ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου.
Pwt:7:14 Thou shalt be blessed beyond all nations; there shall not be among you an impotent or barren one, or among thy cattle. (Deuteronomy 7:14 Brenton)
Pwt:7:14 Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. (Pwt 7:14 BT_4)
Pwt:7:14 εὐλογητὸς ἔσῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη· οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν ἄγονος οὐδὲ στεῖρα καὶ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου.
Pwt:7:14 εὐ·λογητός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   οὐδέ (οὐ δέ) στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί ἐν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:7:14 Błogosławiony By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jałowy jeden I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg)
Pwt:7:14 eu)logEto\s e)/sE| para\ pa/nta ta\ e)/TnE· ou)k e)/stai e)n u(mi=n a)/gonos ou)de\ stei=ra kai\ e)n toi=s ktE/nesi/n sou.
Pwt:7:14 eulogEtos esE para panta ta eTnE· uk estai en hymin agonos ude steira kai en tois ktEnesin su.
Pwt:7:14 A1_NSM VF_FMI2S P A3_APN RA_APN N3E_APN D VF_FMI3S P RP_DP A1B_NSF C N1A_NSF C P RA_DPN N3E_DPN RP_GS
Pwt:7:14 blessed to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) barren one and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Animal (beast) you; your/yours(sg)
Pwt:7:14 blessed ([Adj] nom) you(sg)-will-be frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(pl) (dat)   neither/nor barren one  (nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) Animals (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:7:14 Pwt_7:14_1 Pwt_7:14_2 Pwt_7:14_3 Pwt_7:14_4 Pwt_7:14_5 Pwt_7:14_6 Pwt_7:14_7 Pwt_7:14_8 Pwt_7:14_9 Pwt_7:14_10 Pwt_7:14_11 Pwt_7:14_12 Pwt_7:14_13 Pwt_7:14_14 Pwt_7:14_15 Pwt_7:14_16 Pwt_7:14_17 Pwt_7:14_18
Pwt:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:15 καὶ περιελεῖ κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μαλακίαν· καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς, ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως, οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Pwt:7:15 And the Lord thy God shall remove from thee all sickness; and none of the evil diseases of Egypt, which thou hast seen, and all that thou hast known, will he lay upon thee; but he will lay them upon all that hate thee. (Deuteronomy 7:15 Brenton)
Pwt:7:15 Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. (Pwt 7:15 BT_4)
Pwt:7:15 καὶ περιελεῖ κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μαλακίαν· καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς, ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως, οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Pwt:7:15 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μαλακία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) νόσος, -ου, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὅσος -η -ον γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:7:15 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Słabość I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Choroba Egipt [kraj z] Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg)
Pwt:7:15 kai\ perielei= ku/rios a)po\ sou= pa=san malaki/an· kai\ pa/sas no/sous *ai)gu/ptou ta\s ponEra/s, a(/s e(O/rakas kai\ o(/sa e)/gnOs, ou)k e)piTE/sei e)pi\ se\ kai\ e)piTE/sei au)ta\ e)pi\ pa/ntas tou\s misou=nta/s se.
Pwt:7:15 kai perielei kyrios apo su pasan malakian· kai pasas nosus aigyptu tas ponEras, has heOrakas kai hosa egnOs, uk epiTEsei epi se kai epiTEsei auta epi pantas tus misuntas se.
Pwt:7:15 C VF2_FAI3S N2_NSM P RP_GS A1S_ASF N1A_ASF C A1S_APF N2_APF N2_GSF RA_APF A1A_APF RR_APF VX_XAI2S C A1_APN VZI_AAI2S D VF_FAI3S P RP_AS C VF_FAI3S RD_APN P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RP_AS
Pwt:7:15 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle weakness and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle disease Egypt [country of] the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely as much/many as to know i.e. recognize. οὐχ before rough breathing to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg)
Pwt:7:15 and he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) weakness (acc) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) diseases (acc) Egypt (gen) the (acc) wicked ([Adj] acc, gen) who/whom/which (acc) you(sg)-have-SEE-ed and as much/many as (nom|acc) you(sg)-KNOW-ed not he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while DESTEST-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:7:15 Pwt_7:15_1 Pwt_7:15_2 Pwt_7:15_3 Pwt_7:15_4 Pwt_7:15_5 Pwt_7:15_6 Pwt_7:15_7 Pwt_7:15_8 Pwt_7:15_9 Pwt_7:15_10 Pwt_7:15_11 Pwt_7:15_12 Pwt_7:15_13 Pwt_7:15_14 Pwt_7:15_15 Pwt_7:15_16 Pwt_7:15_17 Pwt_7:15_18 Pwt_7:15_19 Pwt_7:15_20 Pwt_7:15_21 Pwt_7:15_22 Pwt_7:15_23 Pwt_7:15_24 Pwt_7:15_25 Pwt_7:15_26 Pwt_7:15_27 Pwt_7:15_28 Pwt_7:15_29 Pwt_7:15_30
Pwt:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:16 καὶ φάγῃ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν, ἃ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ οὐ λατρεύσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστίν σοι.
Pwt:7:16 And thou shalt eat all the spoils of the nations which the Lord thy God gives thee; thine eye shall not spare them, and thou shalt not serve their gods; for this is an offence to thee. (Deuteronomy 7:16 Brenton)
Pwt:7:16 Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. (Pwt 7:16 BT_4)
Pwt:7:16 καὶ φάγῃ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι· οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ οὐ λατρεύσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστίν σοι.
Pwt:7:16 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:7:16 I też, nawet, mianowicie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:7:16 kai\ fa/gE| pa/nta ta\ sku=la tO=n e)TnO=n, a(/ ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi· ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou e)p’ au)toi=s, kai\ ou) latreu/seis toi=s Teoi=s au)tO=n, o(/ti skO=lon tou=to/ e)sti/n soi.
Pwt:7:16 kai fagE panta ta skyla tOn eTnOn, ha kyrios ho Teos su didOsin soi· u feisetai ho ofTalmos su ep’ autois, kai u latreuseis tois Teois autOn, hoti skOlon tuto estin soi.
Pwt:7:16 C VF_FMI2S A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GPN N3E_GPN RR_APN N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_DPM C D VF_FAI2S RA_DPM N2_DPM RD_GPM C N2N_NSN RD_NSN V9_PAI3S RP_DS
Pwt:7:16 and also, even, namely to eat every all, each, every, the whole of the spoil the nation [see ethnic] who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] he/she/it/same because/that ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:7:16 and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and not you(sg)-will-PERFORM-RITUALS/RITES the (dat) gods (dat) them/same (gen) because/that   this (nom|acc) he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:7:16 Pwt_7:16_1 Pwt_7:16_2 Pwt_7:16_3 Pwt_7:16_4 Pwt_7:16_5 Pwt_7:16_6 Pwt_7:16_7 Pwt_7:16_8 Pwt_7:16_9 Pwt_7:16_10 Pwt_7:16_11 Pwt_7:16_12 Pwt_7:16_13 Pwt_7:16_14 Pwt_7:16_15 Pwt_7:16_16 Pwt_7:16_17 Pwt_7:16_18 Pwt_7:16_19 Pwt_7:16_20 Pwt_7:16_21 Pwt_7:16_22 Pwt_7:16_23 Pwt_7:16_24 Pwt_7:16_25 Pwt_7:16_26 Pwt_7:16_27 Pwt_7:16_28 Pwt_7:16_29 Pwt_7:16_30 Pwt_7:16_31 Pwt_7:16_32
Pwt:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:17 Ἐὰν δὲ λέγῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου ὅτι Πολὺ τὸ ἔθνος τοῦτο ἢ ἐγώ, πῶς δυνήσομαι ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς;
Pwt:7:17 But if thou shouldest say in thine heart, This nation is greater than I, how shall I be able to destroy them utterly? (Deuteronomy 7:17 Brenton)
Pwt:7:17 Jeśli powiesz sobie: «Narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić», (Pwt 7:17 BT_4)
Pwt:7:17 Ἐὰν δὲ λέγῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου ὅτι Πολὺ τὸ ἔθνος τοῦτο ἐγώ, πῶς δυνήσομαι ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς;
Pwt:7:17 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:7:17 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Dużo Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo Ja Jak Do zdolnego By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
Pwt:7:17 *)ea\n de\ le/gE|s e)n tE=| dianoi/a| sou o(/ti *polu\ to\ e)/Tnos tou=to E)\ e)gO/, pO=s dunE/somai e)XoleTreu=sai au)tou/s;
Pwt:7:17 ean de legEs en tE dianoia su hoti poly to eTnos tuto E egO, pOs dynEsomai eXoleTreusai autus;
Pwt:7:17 C x V1_PAS2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C A1_NSN RA_NSN N3E_NSN RD_NSN C RP_NS D VF_FMI1S VA_AAN RD_APM
Pwt:7:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan you; your/yours(sg) because/that much the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or I how to able to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
Pwt:7:17 if-ever Yet you(sg)-should-be-SAY/TELL-ing in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that much (nom|acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) this (nom|acc) or I (nom) how I-will-be-ABLE-ed to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) them/same (acc)
Pwt:7:17 Pwt_7:17_1 Pwt_7:17_2 Pwt_7:17_3 Pwt_7:17_4 Pwt_7:17_5 Pwt_7:17_6 Pwt_7:17_7 Pwt_7:17_8 Pwt_7:17_9 Pwt_7:17_10 Pwt_7:17_11 Pwt_7:17_12 Pwt_7:17_13 Pwt_7:17_14 Pwt_7:17_15 Pwt_7:17_16 Pwt_7:17_17 Pwt_7:17_18
Pwt:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:18 οὐ φοβηθήσῃ αὐτούς· μνείᾳ μνησθήσῃ ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τῷ Φαραω καὶ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις,
Pwt:7:18 thou shalt not fear them; thou shalt surely remember all that the Lord thy God did to Pharao and to all the Egyptians: (Deuteronomy 7:18 Brenton)
Pwt:7:18 nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom. (Pwt 7:18 BT_4)
Pwt:7:18 οὐ φοβηθήσῃ αὐτούς· μνείᾳ μνησθήσῃ ὅσα ἐποίησεν κύριος θεός σου τῷ Φαραω καὶ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις,
Pwt:7:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μνεία, -ας, ἡ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Pwt:7:18 ??? Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo Wspominanie By pamiętać/stawaj się uważającym z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Faraon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Egipski
Pwt:7:18 ou) fobETE/sE| au)tou/s· mnei/a| mnEsTE/sE| o(/sa e)poi/Esen ku/rios o( Teo/s sou tO=| *faraO kai\ pa=si toi=s *ai)gupti/ois,
Pwt:7:18 u fobETEsE autus· mneia mnEsTEsE hosa epoiEsen kyrios ho Teos su tO faraO kai pasi tois aigyptiois,
Pwt:7:18 D VC_FPI2S RD_APM N1A_DSF VS_FPI2S A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSM N_DSM C A3_DPM RA_DPM N2_DPM
Pwt:7:18 οὐχ before rough breathing to fear he/she/it/same remembrance to remember/become mindful of as much/many as to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the Pharaoh and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Egyptian
Pwt:7:18 not you(sg)-will-be-FEAR-ed them/same (acc) remembrance (dat) you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) Pharaoh (indecl) and all (dat) the (dat) Egyptian ([Adj] dat)
Pwt:7:18 Pwt_7:18_1 Pwt_7:18_2 Pwt_7:18_3 Pwt_7:18_4 Pwt_7:18_5 Pwt_7:18_6 Pwt_7:18_7 Pwt_7:18_8 Pwt_7:18_9 Pwt_7:18_10 Pwt_7:18_11 Pwt_7:18_12 Pwt_7:18_13 Pwt_7:18_14 Pwt_7:18_15 Pwt_7:18_16 Pwt_7:18_17
Pwt:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα, τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν, ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου· οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Pwt:7:19 the great temptations which thine eyes have seen, those signs and great wonders, the strong hand, and the high arm; how the Lord thy God brought thee forth: so the Lord your God will do to all the nations, whom thou fearest in their presence. (Deuteronomy 7:19 Brenton)
Pwt:7:19 Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. (Pwt 7:19 BT_4)
Pwt:7:19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα, τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν, ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος θεός σου· οὕτως ποιήσει κύριος θεὸς ἡμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
Pwt:7:19 ὁ ἡ τό πειρασμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὡς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:7:19 Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. Wielki Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Wielki Tamto Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Podniesiony Jak/jak By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który Ty By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Pwt:7:19 tou\s peirasmou\s tou\s mega/lous, ou(\s ei)/dosan oi( o)fTalmoi/ sou, ta\ sEmei=a kai\ ta\ te/rata ta\ mega/la e)kei=na, tE\n CHei=ra tE\n krataia\n kai\ to\n braCHi/ona to\n u(PSElo/n, O(s e)XE/gage/n se ku/rios o( Teo/s sou· ou(/tOs poiE/sei ku/rios o( Teo\s E(mO=n pa=sin toi=s e)/Tnesin, ou(\s su\ fobE=| a)po\ prosO/pou au)tO=n.
Pwt:7:19 tus peirasmus tus megalus, hus eidosan hoi ofTalmoi su, ta sEmeia kai ta terata ta megala ekeina, tEn CHeira tEn krataian kai ton braCHiona ton hyPSElon, hOs eXEgagen se kyrios ho Teos su· hutOs poiEsei kyrios ho Teos hEmOn pasin tois eTnesin, hus sy fobE apo prosOpu autOn.
Pwt:7:19 RA_APM N2_APM RA_APM A3L_APM RR_APM VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_APN N2N_APN C RA_APN N3T_APN RA_APN A3L_APN RD_APN RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1_ASM C VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP A3_DPN RA_DPN N3E_DPN RR_APN RP_NS V2_PMI2S P N2N_GSN RD_GPN
Pwt:7:19 the tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. the great who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) the sign; sign and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) the great that the hand the sway to sway the scepter and also, even, namely the arm the elevated as/like to lead out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] who/whom/which you to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Pwt:7:19 the (acc) temptings (acc) the (acc) great ([Adj] acc) who/whom/which (acc) they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) those (nom|acc) the (acc) hand (acc) the (acc) sway ([Adj] acc) and the (acc) arm (acc) the (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like he/she/it-LEAD-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) all (dat) the (dat) nations (dat) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-FEAR-ed, he/she/it-should-be-FEAR-ing, you(sg)-should-be-being-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
Pwt:7:19 Pwt_7:19_1 Pwt_7:19_2 Pwt_7:19_3 Pwt_7:19_4 Pwt_7:19_5 Pwt_7:19_6 Pwt_7:19_7 Pwt_7:19_8 Pwt_7:19_9 Pwt_7:19_10 Pwt_7:19_11 Pwt_7:19_12 Pwt_7:19_13 Pwt_7:19_14 Pwt_7:19_15 Pwt_7:19_16 Pwt_7:19_17 Pwt_7:19_18 Pwt_7:19_19 Pwt_7:19_20 Pwt_7:19_21 Pwt_7:19_22 Pwt_7:19_23 Pwt_7:19_24 Pwt_7:19_25 Pwt_7:19_26 Pwt_7:19_27 Pwt_7:19_28 Pwt_7:19_29 Pwt_7:19_30 Pwt_7:19_31 Pwt_7:19_32 Pwt_7:19_33 Pwt_7:19_34 Pwt_7:19_35 Pwt_7:19_36 Pwt_7:19_37 Pwt_7:19_38 Pwt_7:19_39 Pwt_7:19_40 Pwt_7:19_41 Pwt_7:19_42 Pwt_7:19_43 Pwt_7:19_44 Pwt_7:19_45 Pwt_7:19_46 Pwt_7:19_47 Pwt_7:19_48
Pwt:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελεῖ κύριος ὁ θεός σου εἰς αὐτούς, ἕως ἂν ἐκτριβῶσιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σοῦ.
Pwt:7:20 And the Lord thy God shall send against them the hornets, until they that are left and they that are hidden from thee be utterly destroyed. (Deuteronomy 7:20 Brenton)
Pwt:7:20 Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. (Pwt 7:20 BT_4)
Pwt:7:20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελεῖ κύριος θεός σου εἰς αὐτούς, ἕως ἂν ἐκτριβῶσιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σοῦ.
Pwt:7:20 καί ὁ ἡ τό   ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:7:20 I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pwt:7:20 kai\ ta\s sfEki/as a)postelei= ku/rios o( Teo/s sou ei)s au)tou/s, e(/Os a)/n e)ktribO=sin oi( kataleleimme/noi kai\ oi( kekrumme/noi a)po\ sou=.
Pwt:7:20 kai tas sfEkias apostelei kyrios ho Teos su eis autus, heOs an ektribOsin hoi kataleleimmenoi kai hoi kekrymmenoi apo su.
Pwt:7:20 C RA_APF N1A_APF VF2_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_APM C x VD_APS3P RA_NPM VP_XPPNPM C RA_NPM VP_XPPNPM P RP_GS
Pwt:7:20 and also, even, namely the ć to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) he/she/it/same until; dawn ever (if ever) to ??? the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up and also, even, namely the to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pwt:7:20 and the (acc)   he/she/it-will-ORDER FORTH, you(sg)-will-be-ORDER FORTH-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-???-ing, they-should-be-???-ed the (nom) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) and the (nom) having-been-HIDE-ed (nom|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:7:20 Pwt_7:20_1 Pwt_7:20_2 Pwt_7:20_3 Pwt_7:20_4 Pwt_7:20_5 Pwt_7:20_6 Pwt_7:20_7 Pwt_7:20_8 Pwt_7:20_9 Pwt_7:20_10 Pwt_7:20_11 Pwt_7:20_12 Pwt_7:20_13 Pwt_7:20_14 Pwt_7:20_15 Pwt_7:20_16 Pwt_7:20_17 Pwt_7:20_18 Pwt_7:20_19 Pwt_7:20_20
Pwt:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:21 οὐ τρωθήσῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί, θεὸς μέγας καὶ κραταιός,
Pwt:7:21 Thou shalt not be wounded before them, because the Lord thy God in the midst of thee is a great and powerful God. (Deuteronomy 7:21 Brenton)
Pwt:7:21 Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. (Pwt 7:21 BT_4)
Pwt:7:21 οὐ τρωθήσῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι κύριος θεός σου ἐν σοί, θεὸς μέγας καὶ κραταιός,
Pwt:7:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θεός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κραταιός -ά -όν
Pwt:7:21 ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Wielki I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło
Pwt:7:21 ou) trOTE/sE| a)po\ prosO/pou au)tO=n, o(/ti ku/rios o( Teo/s sou e)n soi/, Teo\s me/gas kai\ krataio/s,
Pwt:7:21 u trOTEsE apo prosOpu autOn, hoti kyrios ho Teos su en soi, Teos megas kai krataios,
Pwt:7:21 D VC_FPI2S P N2N_GSN RD_GPM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_DS N2_NSM A3L_NSM C A1A_NSM
Pwt:7:21 οὐχ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub god [see theology] great and also, even, namely sway to sway the scepter
Pwt:7:21 not   away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) god (nom) great ([Adj] nom) and sway ([Adj] nom)
Pwt:7:21 Pwt_7:21_1 Pwt_7:21_2 Pwt_7:21_3 Pwt_7:21_4 Pwt_7:21_5 Pwt_7:21_6 Pwt_7:21_7 Pwt_7:21_8 Pwt_7:21_9 Pwt_7:21_10 Pwt_7:21_11 Pwt_7:21_12 Pwt_7:21_13 Pwt_7:21_14 Pwt_7:21_15 Pwt_7:21_16
Pwt:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:22 καὶ καταναλώσει κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν· οὐ δυνήσῃ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς τὸ τάχος, ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος καὶ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια.
Pwt:7:22 And the Lord thy God shall consume these nations before thee by little and little: thou shalt not be able to consume them speedily, lest the land become desert, and the wild beasts of the field be multiplied against thee. (Deuteronomy 7:22 Brenton)
Pwt:7:22 Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. (Pwt 7:22 BT_4)
Pwt:7:22 καὶ καταναλώσει κύριος θεός σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν· οὐ δυνήσῃ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς τὸ τάχος, ἵνα μὴ γένηται γῆ ἔρημος καὶ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια.
Pwt:7:22 καί κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά μικρός -ά -όν μικρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό ἵνα μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρημος -ον καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄγριος -ία -ον
Pwt:7:22 I też, nawet, mianowicie By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Mały [zobacz micro] ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Do ??? On/ona/to/to samo Szybkość żeby / ażeby / bo Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ziemi/ziemia Odludzie I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zwierzę Dziki
Pwt:7:22 kai\ katanalO/sei ku/rios o( Teo/s sou ta\ e)/TnE tau=ta a)po\ prosO/pou sou kata\ mikro\n mikro/n· ou) dunE/sE| e)XanalO=sai au)tou\s to\ ta/CHos, i(/na mE\ ge/nEtai E( gE= e)/rEmos kai\ plETunTE=| e)pi\ se\ ta\ TEri/a ta\ a)/gria.
Pwt:7:22 kai katanalOsei kyrios ho Teos su ta eTnE tauta apo prosOpu su kata mikron mikron· u dynEsE eXanalOsai autus to taCHos, hina mE genEtai hE gE erEmos kai plETynTE epi se ta TEria ta agria.
Pwt:7:22 C VF_FAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APN N3E_APN RD_APN P N2N_GSN RP_GS P A1A_ASM A1A_ASM D VF_FMI2S VA_AAN RD_APM RA_ASN N3E_ASN C D VB_AMS3S RA_NSF N1_NSF N2_NSF C VC_APS3S P RP_AS RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1A_NPN
Pwt:7:22 and also, even, namely to consume utterly destroy; use up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing small [see micro] small [see micro] οὐχ before rough breathing to able to ??? he/she/it/same the speed so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to become become, happen the earth/land wilderness and also, even, namely to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the beast the wild
Pwt:7:22 and he/she/it-will-CONSUME UTTERLY, you(sg)-will-be-CONSUME UTTERLY-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) earth/land (nom|voc) wilderness ([Adj] nom) and he/she/it-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (nom|acc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pwt:7:22 Pwt_7:22_1 Pwt_7:22_2 Pwt_7:22_3 Pwt_7:22_4 Pwt_7:22_5 Pwt_7:22_6 Pwt_7:22_7 Pwt_7:22_8 Pwt_7:22_9 Pwt_7:22_10 Pwt_7:22_11 Pwt_7:22_12 Pwt_7:22_13 Pwt_7:22_14 Pwt_7:22_15 Pwt_7:22_16 Pwt_7:22_17 Pwt_7:22_18 Pwt_7:22_19 Pwt_7:22_20 Pwt_7:22_21 Pwt_7:22_22 Pwt_7:22_23 Pwt_7:22_24 Pwt_7:22_25 Pwt_7:22_26 Pwt_7:22_27 Pwt_7:22_28 Pwt_7:22_29 Pwt_7:22_30 Pwt_7:22_31 Pwt_7:22_32 Pwt_7:22_33 Pwt_7:22_34 Pwt_7:22_35
Pwt:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτούς,
Pwt:7:23 And the Lord thy God shall deliver them into thy hands, and thou shalt destroy them with a great destruction, until ye shall have utterly destroyed them. (Deuteronomy 7:23 Brenton)
Pwt:7:23 Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. (Pwt 7:23 BT_4)
Pwt:7:23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτούς,
Pwt:7:23 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:7:23 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie Wielki Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
Pwt:7:23 kai\ paradO/sei au)tou\s ku/rios o( Teo/s sou ei)s ta\s CHei=ra/s sou kai\ a)pole/sei au)tou\s a)pOlei/a| mega/lE|, e(/Os a)/n e)XoleTreu/sE| au)tou/s,
Pwt:7:23 kai paradOsei autus kyrios ho Teos su eis tas CHeiras su kai apolesei autus apOleia megalE, heOs an eXoleTreusE autus,
Pwt:7:23 C VF_FAI3S RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_APF N3_APF RP_GS C VF_FAI3S RD_APM N1A_DSF A1_DSF C x VA_AAS3S RD_APM
Pwt:7:23 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same annihilation, destruction great until; dawn ever (if ever) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
Pwt:7:23 and he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) them/same (acc) annihilation, destruction (dat) great ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed, he/she/it-should-DESTROY UTTERLY, you(sg)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc)
Pwt:7:23 Pwt_7:23_1 Pwt_7:23_2 Pwt_7:23_3 Pwt_7:23_4 Pwt_7:23_5 Pwt_7:23_6 Pwt_7:23_7 Pwt_7:23_8 Pwt_7:23_9 Pwt_7:23_10 Pwt_7:23_11 Pwt_7:23_12 Pwt_7:23_13 Pwt_7:23_14 Pwt_7:23_15 Pwt_7:23_16 Pwt_7:23_17 Pwt_7:23_18 Pwt_7:23_19 Pwt_7:23_20
Pwt:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:7:24 καὶ παραδώσει τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, κα