Pwt:8:1 Πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, φυλάξεσθε ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσέλθητε καὶ κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν.
Pwt:8:1 Ye shall observe to do all the commands which I charge you to-day, that ye may live and be multiplied, and enter in and inherit the land, which the Lord your God sware to give to your fathers. (Deuteronomy 8:1 Brenton)
Pwt:8:1 Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym przodkom. (Pwt 8:1 BT_4)
Pwt:8:1 Πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, φυλάξεσθε ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσέλθητε καὶ κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν.
Pwt:8:1 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:8:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty Dzisiaj dzień By zabezpieczać się By czynić/rób żeby / ażeby / bo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By przysięgać Ojciec Ty
Pwt:8:1 *pa/sas ta\s e)ntola/s, a(/s e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n sE/meron, fula/XesTe poiei=n, i(/na DZE=te kai\ poluplasiasTE=te kai\ ei)se/lTEte kai\ klEronomE/sEte tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s u(mO=n O)/mosen toi=s patra/sin u(mO=n.
Pwt:8:1 pasas tas entolas, has egO entellomai hymin sEmeron, fylaXesTe poiein, hina DZEte kai polyplasiasTEte kai eiselTEte kai klEronomEsEte tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hymOn Omosen tois patrasin hymOn.
Pwt:8:1 A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DP D VF_FMI2P V2_PAN C V3_PAS2P C VS_APS2P C VB_AAS2P C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GP
Pwt:8:1 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which I to enjoin command you today day to guard to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely ć and also, even, namely to enter and also, even, namely to inherit the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to swear the father you
Pwt:8:1 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(pl) (dat) today you(pl)-will-be-GUARD-ed to-be-DO/MAKE-ing so that / in order to /because you(pl)-are-EXISTS-ing, be-you(pl)-EXISTS-ing!, you(pl)-should-be-EXISTS-ing and   and you(pl)-should-ENTER and you(pl)-should-INHERIT the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen)
Pwt:8:1 Pwt_8:1_1 Pwt_8:1_2 Pwt_8:1_3 Pwt_8:1_4 Pwt_8:1_5 Pwt_8:1_6 Pwt_8:1_7 Pwt_8:1_8 Pwt_8:1_9 Pwt_8:1_10 Pwt_8:1_11 Pwt_8:1_12 Pwt_8:1_13 Pwt_8:1_14 Pwt_8:1_15 Pwt_8:1_16 Pwt_8:1_17 Pwt_8:1_18 Pwt_8:1_19 Pwt_8:1_20 Pwt_8:1_21 Pwt_8:1_22 Pwt_8:1_23 Pwt_8:1_24 Pwt_8:1_25 Pwt_8:1_26 Pwt_8:1_27 Pwt_8:1_28 Pwt_8:1_29
Pwt:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:2 καὶ μνησθήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἣν ἤγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπως ἂν κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ διαγνωσθῇ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, εἰ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἢ οὔ.
Pwt:8:2 And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee in the wilderness, that he might afflict thee, and try thee, and that the things in thine heart might be made manifest, whether thou wouldest keep his commandments or no. (Deuteronomy 8:2 Brenton)
Pwt:8:2 Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. (Pwt 8:2 BT_4)
Pwt:8:2 καὶ μνησθήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἣν ἤγαγέν σε κύριος θεός σου ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπως ἂν κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ διαγνωσθῇ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, εἰ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ οὔ.
Pwt:8:2 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅπως ἄν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·πειράζω (εκ+πειραζ-, εκ+πειρα·σ-, εκ+πειρα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·γινώσκω (δια+γινωσκ-, δια+γνω·σ-, 2nd ath. δια+γν(ω)-/ath. δια+γν(ο)-, δια+εγνω·κ-, δια+εγνωσ-, δια+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Pwt:8:2 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By robić rzeczy trudne dla Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kusić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By diagnozować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Albo Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym
Pwt:8:2 kai\ mnEsTE/sE| pa=san tE\n o(do/n, E(\n E)/gage/n se ku/rios o( Teo/s sou e)n tE=| e)rE/mO|, o(/pOs a)/n kakO/sE| se kai\ e)kpeira/sE| se kai\ diagnOsTE=| ta\ e)n tE=| kardi/a| sou, ei) fula/XE| ta\s e)ntola\s au)tou= E)\ ou)/.
Pwt:8:2 kai mnEsTEsE pasan tEn hodon, hEn Egagen se kyrios ho Teos su en tE erEmO, hopOs an kakOsE se kai ekpeirasE se kai diagnOsTE ta en tE kardia su, ei fylaXE tas entolas autu E u.
Pwt:8:2 C VS_FPI2S A1S_ASF RA_ASF N2_ASF RR_ASF VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DSF N2_DSF C x VA_AAS3S RP_AS C VA_AAS3S RP_AS C VS_APS3S RA_APN P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF RD_GSM C D
Pwt:8:2 and also, even, namely to remember/become mindful of every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road who/whom/which to lead you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to make things difficult for you; your/yours(sg) and also, even, namely to tempt you; your/yours(sg) and also, even, namely to diagnose the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) if to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same or not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Pwt:8:2 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) way/road (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-LEAD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) this is how ever you(sg)-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR, he/she/it-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-TEMPT-ed, he/she/it-should-TEMPT, you(sg)-should-be-TEMPT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-should-be-DIAGNOSE-ed the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) or not
Pwt:8:2 Pwt_8:2_1 Pwt_8:2_2 Pwt_8:2_3 Pwt_8:2_4 Pwt_8:2_5 Pwt_8:2_6 Pwt_8:2_7 Pwt_8:2_8 Pwt_8:2_9 Pwt_8:2_10 Pwt_8:2_11 Pwt_8:2_12 Pwt_8:2_13 Pwt_8:2_14 Pwt_8:2_15 Pwt_8:2_16 Pwt_8:2_17 Pwt_8:2_18 Pwt_8:2_19 Pwt_8:2_20 Pwt_8:2_21 Pwt_8:2_22 Pwt_8:2_23 Pwt_8:2_24 Pwt_8:2_25 Pwt_8:2_26 Pwt_8:2_27 Pwt_8:2_28 Pwt_8:2_29 Pwt_8:2_30 Pwt_8:2_31 Pwt_8:2_32 Pwt_8:2_33 Pwt_8:2_34 Pwt_8:2_35 Pwt_8:2_36
Pwt:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:3 καὶ ἐκάκωσέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐψώμισέν σε τὸ μαννα, ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
Pwt:8:3 And he afflicted thee and straitened thee with hunger, and fed thee with manna, which thy fathers knew not; that he might teach thee that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God shall man live. (Deuteronomy 8:3 Brenton)
Pwt:8:3 Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. (Pwt 8:3 BT_4)
Pwt:8:3 καὶ ἐκάκωσέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐψώμισέν σε τὸ μαννα, οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ ζήσεται ἄνθρωπος.
Pwt:8:3 καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μάννα, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ἄρτος, -ου, ὁ μόνος -η -ον ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλά ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) διά στόμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Pwt:8:3 I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Manna Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ojciec Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ludzki Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ludzki
Pwt:8:3 kai\ e)ka/kOse/n se kai\ e)limagCHo/nEse/n se kai\ e)PSO/mise/n se to\ manna, o(\ ou)k ei)/dEsan oi( pate/res sou, i(/na a)naggei/lE| soi o(/ti ou)k e)p’ a)/rtO| mo/nO| DZE/setai o( a)/nTrOpos, a)ll’ e)pi\ panti\ r(E/mati tO=| e)kporeuome/nO| dia\ sto/matos Teou= DZE/setai o( a)/nTrOpos.
Pwt:8:3 kai ekakOsen se kai elimanCHonEsen se kai ePSOmisen se to manna, ho uk eidEsan hoi pateres su, hina anangeilE soi hoti uk ep’ artO monO DZEsetai ho anTrOpos, all’ epi panti rEmati tO ekporeuomenO dia stomatos Teu DZEsetai ho anTrOpos.
Pwt:8:3 C VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS RA_ASN N_ASN RR_ASN D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS C VA_AAS3S RP_DS C D P N2_DSM A1_DSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM C P A3_DSN N3M_DSN RA_DSN V1_PMPDSN P N3M_GSN N2_GSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM
Pwt:8:3 and also, even, namely to make things difficult for you; your/yours(sg) and also, even, namely ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) the manna who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the human but upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance the to go out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mouth/maw stoma god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the human
Pwt:8:3 and he/she/it-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) manna (indecl) who/whom/which (nom|acc) not they-PERCEIVE-ed, upon PERCEIVE-ing (nom|acc|voc) the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-PROCLAIM, you(sg)-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that not upon/over (+acc,+gen,+dat) bread (dat) sole ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) human (nom) but upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) declaration (dat) the (dat) while being-GO-ed-OUT (dat) because of (+acc), through (+gen) mouth/maw (gen) god (gen) he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) human (nom)
Pwt:8:3 Pwt_8:3_1 Pwt_8:3_2 Pwt_8:3_3 Pwt_8:3_4 Pwt_8:3_5 Pwt_8:3_6 Pwt_8:3_7 Pwt_8:3_8 Pwt_8:3_9 Pwt_8:3_10 Pwt_8:3_11 Pwt_8:3_12 Pwt_8:3_13 Pwt_8:3_14 Pwt_8:3_15 Pwt_8:3_16 Pwt_8:3_17 Pwt_8:3_18 Pwt_8:3_19 Pwt_8:3_20 Pwt_8:3_21 Pwt_8:3_22 Pwt_8:3_23 Pwt_8:3_24 Pwt_8:3_25 Pwt_8:3_26 Pwt_8:3_27 Pwt_8:3_28 Pwt_8:3_29 Pwt_8:3_30 Pwt_8:3_31 Pwt_8:3_32 Pwt_8:3_33 Pwt_8:3_34 Pwt_8:3_35 Pwt_8:3_36 Pwt_8:3_37 Pwt_8:3_38 Pwt_8:3_39 Pwt_8:3_40
Pwt:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:4 τὰ ἱμάτιά σου οὐ κατετρίβη ἀπὸ σοῦ, οἱ πόδες σου οὐκ ἐτυλώθησαν, ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη.
Pwt:8:4 Thy garments grew not old from off thee, thy shoes were not worn from off thee, thy feet were not painfully hardened, lo! these forty years. (Deuteronomy 8:4 Brenton)
Pwt:8:4 Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. (Pwt 8:4 BT_4)
Pwt:8:4 τὰ ἱμάτιά σου οὐ κατετρίβη ἀπὸ σοῦ, οἱ πόδες σου οὐκ ἐτυλώθησαν, ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη.
Pwt:8:4 ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·τρίβω [LXX] (-, κατα+τριψ-, -, -, -, κατα+τριβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Pwt:8:4 Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By mleć się na dół Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Stopa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Czterdzieści Rok
Pwt:8:4 ta\ i(ma/tia/ sou ou) katetri/bE a)po\ sou=, oi( po/des sou ou)k e)tulO/TEsan, i)dou\ tessara/konta e)/tE.
Pwt:8:4 ta himatia su u katetribE apo su, hoi podes su uk etylOTEsan, idu tessarakonta etE.
Pwt:8:4 RA_NPN N2N_NPN RP_GS D VDI_API3S P RP_GS RA_NPM N3D_NPM RP_GS D VCI_API3P I M N3E_APN
Pwt:8:4 the clothing garment, cloak you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to grind down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the foot you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), forty year
Pwt:8:4 the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-was-GRIND-ed-DOWN away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) feet (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   be-you(sg)-SEE-ed! forty years (nom|acc|voc)
Pwt:8:4 Pwt_8:4_1 Pwt_8:4_2 Pwt_8:4_3 Pwt_8:4_4 Pwt_8:4_5 Pwt_8:4_6 Pwt_8:4_7 Pwt_8:4_8 Pwt_8:4_9 Pwt_8:4_10 Pwt_8:4_11 Pwt_8:4_12 Pwt_8:4_13 Pwt_8:4_14 Pwt_8:4_15
Pwt:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:5 καὶ γνώσῃ τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὡς εἴ τις παιδεύσαι ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, οὕτως κύριος ὁ θεός σου παιδεύσει σε,
Pwt:8:5 And thou shalt know in thine heart, that as if any man should chasten his son, so the Lord thy God will chasten thee. (Deuteronomy 8:5 Brenton)
Pwt:8:5 Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie. (Pwt 8:5 BT_4)
Pwt:8:5 καὶ γνώσῃ τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὡς εἴ τις παιδεύσαι ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, οὕτως κύριος θεός σου παιδεύσει σε,
Pwt:8:5 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὡς εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:8:5 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Jak/jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ludzki Syn On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty; twój/twój(sg)
Pwt:8:5 kai\ gnO/sE| tE=| kardi/a| sou o(/ti O(s ei)/ tis paideu/sai a)/nTrOpos to\n ui(o\n au)tou=, ou(/tOs ku/rios o( Teo/s sou paideu/sei se,
Pwt:8:5 kai gnOsE tE kardia su hoti hOs ei tis paideusai anTrOpos ton hyion autu, hutOs kyrios ho Teos su paideusei se,
Pwt:8:5 C VF_FMI2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS C C C RI_NSM VA_AAO3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM D N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FAI3S RP_AS
Pwt:8:5 and also, even, namely to know i.e. recognize. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) because/that as/like if some/any to chastened correct, discipline, train, teach, educate, human the son he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you; your/yours(sg)
Pwt:8:5 and you(sg)-will-be-KNOW-ed the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that as/like if some/any (nom) to-CHASTENED, be-you(sg)-CHASTENED-ed!, he/she/it-happens-to-CHASTENED (opt) human (nom) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) thusly/like this lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-CHASTENED, you(sg)-will-be-CHASTENED-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:8:5 Pwt_8:5_1 Pwt_8:5_2 Pwt_8:5_3 Pwt_8:5_4 Pwt_8:5_5 Pwt_8:5_6 Pwt_8:5_7 Pwt_8:5_8 Pwt_8:5_9 Pwt_8:5_10 Pwt_8:5_11 Pwt_8:5_12 Pwt_8:5_13 Pwt_8:5_14 Pwt_8:5_15 Pwt_8:5_16 Pwt_8:5_17 Pwt_8:5_18 Pwt_8:5_19 Pwt_8:5_20 Pwt_8:5_21
Pwt:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:6 καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φοβεῖσθαι αὐτόν.
Pwt:8:6 And thou shalt keep the commands of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him. (Deuteronomy 8:6 Brenton)
Pwt:8:6 Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. (Pwt 8:6 BT_4)
Pwt:8:6 καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φοβεῖσθαι αὐτόν.
Pwt:8:6 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:8:6 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bać się On/ona/to/to samo
Pwt:8:6 kai\ fula/XE| ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= sou poreu/esTai e)n tai=s o(doi=s au)tou= kai\ fobei=sTai au)to/n.
Pwt:8:6 kai fylaXE tas entolas kyriu tu Teu su poreuesTai en tais hodois autu kai fobeisTai auton.
Pwt:8:6 C VF_FMI2S RA_APF N1A_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PMN P RA_DPF N2_DPF RD_GSM C V2_PMN RD_ASM
Pwt:8:6 and also, even, namely to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same and also, even, namely to fear he/she/it/same
Pwt:8:6 and you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) and to-be-being-FEAR-ed him/it/same (acc)
Pwt:8:6 Pwt_8:6_1 Pwt_8:6_2 Pwt_8:6_3 Pwt_8:6_4 Pwt_8:6_5 Pwt_8:6_6 Pwt_8:6_7 Pwt_8:6_8 Pwt_8:6_9 Pwt_8:6_10 Pwt_8:6_11 Pwt_8:6_12 Pwt_8:6_13 Pwt_8:6_14 Pwt_8:6_15 Pwt_8:6_16
Pwt:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:7 ὁ γὰρ κύριος ὁ θεός σου εἰσάγει σε εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμεναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων·
Pwt:8:7 For the Lord thy God will bring thee into a good and extensive land, where there are torrents of waters, and fountains of deep places issuing through the plains and through the mountains: (Deuteronomy 8:7 Brenton)
Pwt:8:7 Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze - (Pwt 8:7 BT_4)
Pwt:8:7 γὰρ κύριος θεός σου εἰσάγει σε εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμεναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων·
Pwt:8:7 ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πηγή, -ῆς, ἡ ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) διά ὁ ἡ τό   καί διά ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Pwt:8:7 Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Dużo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Koryto rzeki Woda I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna} Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wchodź
Pwt:8:7 o( ga\r ku/rios o( Teo/s sou ei)sa/gei se ei)s gE=n a)gaTE\n kai\ pollE/n, ou(= CHei/marroi u(da/tOn kai\ pEgai\ a)bu/ssOn e)kporeuo/menai dia\ tO=n pedi/On kai\ dia\ tO=n o)re/On·
Pwt:8:7 ho gar kyrios ho Teos su eisagei se eis gEn agaTEn kai pollEn, hu CHeimarroi hydatOn kai pEgai abyssOn ekporeuomenai dia tOn pediOn kai dia tOn oreOn·
Pwt:8:7 RA_NSM x N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PAI3S RP_AS P N1_ASF A1_ASF C A1_ASF D N2_NPM N3T_GPN C N1_NPF N2_GPM V1_PMPNPF P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPN N3E_GPN
Pwt:8:7 the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to lead into you; your/yours(sg) into (+acc) earth/land good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely much where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which wadi water and also, even, namely spring abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to go out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the mount
Pwt:8:7 the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-LEAD-ing-INTO, you(sg)-are-being-LEAD-ed-INTO (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) earth/land (acc) good ([Adj] acc) and much (acc) where; who/whom/which (gen) wadis (nom|voc) waters (gen) and springs (nom|voc) abysss (gen) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen)   and because of (+acc), through (+gen) the (gen) mounts (gen)
Pwt:8:7 Pwt_8:7_1 Pwt_8:7_2 Pwt_8:7_3 Pwt_8:7_4 Pwt_8:7_5 Pwt_8:7_6 Pwt_8:7_7 Pwt_8:7_8 Pwt_8:7_9 Pwt_8:7_10 Pwt_8:7_11 Pwt_8:7_12 Pwt_8:7_13 Pwt_8:7_14 Pwt_8:7_15 Pwt_8:7_16 Pwt_8:7_17 Pwt_8:7_18 Pwt_8:7_19 Pwt_8:7_20 Pwt_8:7_21 Pwt_8:7_22 Pwt_8:7_23 Pwt_8:7_24 Pwt_8:7_25 Pwt_8:7_26 Pwt_8:7_27
Pwt:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:8 γῆ πυροῦ καὶ κριθῆς, ἄμπελοι, συκαῖ, ῥόαι, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος·
Pwt:8:8 a land of wheat and barley, wherein are vines, figs, pomegranates; a land of olive oil and honey; (Deuteronomy 8:8 Brenton)
Pwt:8:8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i miodu - (Pwt 8:8 BT_4)
Pwt:8:8 γῆ πυροῦ καὶ κριθῆς, ἄμπελοι, συκαῖ, ῥόαι, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος·
Pwt:8:8 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί κριθή, -ῆς, ἡ ἄμπελος, -ου, ἡ συκῆ, -ῆς, ἡ   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐλαία, -ας, ἡ ἔλαιον, -ου, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό
Pwt:8:8 Ziemi/ziemia By palić się I też, nawet, mianowicie Jęczmień Winorośl Figi {Stroju} drzewo Ziemi/ziemia Oliwne albo oliwne drzewo Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Miód
Pwt:8:8 gE= purou= kai\ kriTE=s, a)/mpeloi, sukai=, r(o/ai, gE= e)lai/as e)lai/ou kai\ me/litos·
Pwt:8:8 gE pyru kai kriTEs, ampeloi, sykai, roai, gE elaias elaiu kai melitos·
Pwt:8:8 N1_NSF N2_GSM C N1_GSF N2_NPF N1_NPF N1_NPF N1_NSF N1A_GSF N2N_GSN C N3T_GSN
Pwt:8:8 earth/land to burn and also, even, namely barley grapevine fig tree ć earth/land olive or olive tree olive oil and also, even, namely honey
Pwt:8:8 earth/land (nom|voc) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and barley (gen) grapevines (nom|voc) fig trees (nom|voc)   earth/land (nom|voc) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) olive oil (gen) and honey (gen)
Pwt:8:8 Pwt_8:8_1 Pwt_8:8_2 Pwt_8:8_3 Pwt_8:8_4 Pwt_8:8_5 Pwt_8:8_6 Pwt_8:8_7 Pwt_8:8_8 Pwt_8:8_9 Pwt_8:8_10 Pwt_8:8_11 Pwt_8:8_12
Pwt:8:8 x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:9 γῆ, ἐφ’ ἧς οὐ μετὰ πτωχείας φάγῃ τὸν ἄρτον σου καὶ οὐκ ἐνδεηθήσῃ οὐδὲν ἐπ’ αὐτῆς· γῆ, ἧς οἱ λίθοι σίδηρος, καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν·
Pwt:8:9 a land on which thou shalt not eat thy bread with poverty, and thou shalt not want any thing upon it; a land whose stones are iron, and out of its mountains thou shalt dig brass. (Deuteronomy 8:9 Brenton)
Pwt:8:9 do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. (Pwt 8:9 BT_4)
Pwt:8:9 γῆ, ἐφ’ ἧς οὐ μετὰ πτωχείας φάγῃ τὸν ἄρτον σου καὶ οὐκ ἐνδεηθήσῃ οὐδὲν ἐπ’ αὐτῆς· γῆ, ἧς οἱ λίθοι σίδηρος, καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν·
Pwt:8:9 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά πτωχεία, -ας, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) αὐτός αὐτή αὐτό   χαλκός, -οῦ, ὁ
Pwt:8:9 Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ubóstwo By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By nie posiadać braku, by być w potrzebuje, Nie jeden (nic, nikt) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Kamień Żelazny I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź On/ona/to/to samo Miedź albo brąz
Pwt:8:9 gE=, e)f’ E(=s ou) meta\ ptOCHei/as fa/gE| to\n a)/rton sou kai\ ou)k e)ndeETE/sE| ou)de\n e)p’ au)tE=s· gE=, E(=s oi( li/Toi si/dEros, kai\ e)k tO=n o)re/On au)tE=s metalleu/seis CHalko/n·
Pwt:8:9 gE, ef’ hEs u meta ptOCHeias fagE ton arton su kai uk endeETEsE uden ep’ autEs· gE, hEs hoi liToi sidEros, kai ek tOn oreOn autEs metalleuseis CHalkon·
Pwt:8:9 N1_NSF P RR_GSF D P N1A_GSF VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C D VC_FPI2S A3_NSN P RD_GSF N1_NSF RR_GSF RA_NPM N2_NPM N2_NSM C P RA_GPN N3E_GPN RD_GSF VF_FAI2S N2_ASM
Pwt:8:9 earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing poverty to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lack want, to be in need, not one (nothing, no one) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same earth/land who/whom/which the stone iron and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the mount he/she/it/same ć copper or bronze
Pwt:8:9 earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (gen) not after (+acc), with (+gen) poverty (gen), poverties (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed the (acc) bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-will-be-LACK-ed not one (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) earth/land (nom|voc) who/whom/which (gen) the (nom) stones (nom|voc) iron (nom) and out of (+gen) the (gen) mounts (gen) her/it/same (gen)   copper or bronze (acc)
Pwt:8:9 Pwt_8:9_1 Pwt_8:9_2 Pwt_8:9_3 Pwt_8:9_4 Pwt_8:9_5 Pwt_8:9_6 Pwt_8:9_7 Pwt_8:9_8 Pwt_8:9_9 Pwt_8:9_10 Pwt_8:9_11 Pwt_8:9_12 Pwt_8:9_13 Pwt_8:9_14 Pwt_8:9_15 Pwt_8:9_16 Pwt_8:9_17 Pwt_8:9_18 Pwt_8:9_19 Pwt_8:9_20 Pwt_8:9_21 Pwt_8:9_22 Pwt_8:9_23 Pwt_8:9_24 Pwt_8:9_25 Pwt_8:9_26 Pwt_8:9_27 Pwt_8:9_28
Pwt:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:10 καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐλογήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκέν σοι.
Pwt:8:10 And thou shalt eat and be filled, and shalt bless the Lord thy God on the good land, which he has given thee. (Deuteronomy 8:10 Brenton)
Pwt:8:10 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. (Pwt 8:10 BT_4)
Pwt:8:10 καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐλογήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκέν σοι.
Pwt:8:10 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:8:10 I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:8:10 kai\ fa/gE| kai\ e)mplEsTE/sE| kai\ eu)logE/seis ku/rion to\n Teo/n sou e)pi\ tE=s gE=s tE=s a)gaTE=s, E(=s e)/dOke/n soi.
Pwt:8:10 kai fagE kai emplEsTEsE kai eulogEseis kyrion ton Teon su epi tEs gEs tEs agaTEs, hEs edOken soi.
Pwt:8:10 C VF_FMI2S C VS_FPI2S C VF_FAI2S N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S RP_DS
Pwt:8:10 and also, even, namely to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:8:10 and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed and you(sg)-will-be-SATISFY-ed and you(sg)-will-BLESS lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) good ([Adj] gen) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:8:10 Pwt_8:10_1 Pwt_8:10_2 Pwt_8:10_3 Pwt_8:10_4 Pwt_8:10_5 Pwt_8:10_6 Pwt_8:10_7 Pwt_8:10_8 Pwt_8:10_9 Pwt_8:10_10 Pwt_8:10_11 Pwt_8:10_12 Pwt_8:10_13 Pwt_8:10_14 Pwt_8:10_15 Pwt_8:10_16 Pwt_8:10_17 Pwt_8:10_18
Pwt:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:11 πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ μὴ φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον,
Pwt:8:11 Take heed to thyself that thou forget not the Lord thy God, so as not to keep his commands, and his judgments, and ordinances, which I command thee this day: (Deuteronomy 8:11 Brenton)
Pwt:8:11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. (Pwt 8:11 BT_4)
Pwt:8:11 πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ μὴ φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον,
Pwt:8:11 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον
Pwt:8:11 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Nie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień
Pwt:8:11 pro/seCHe seautO=|, mE\ e)pila/TE| kuri/ou tou= Teou= sou tou= mE\ fula/Xai ta\s e)ntola\s au)tou= kai\ ta\ kri/mata kai\ ta\ dikaiO/mata au)tou=, o(/sa e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron,
Pwt:8:11 proseCHe seautO, mE epilaTE kyriu tu Teu su tu mE fylaXai tas entolas autu kai ta krimata kai ta dikaiOmata autu, hosa egO entellomai soi sEmeron,
Pwt:8:11 V1_PAD2S RD_DSM D VB_AMS2S N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSN D VA_AAN RA_APF N1A_APF RD_GSM C RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN RD_GSM A1_APN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D
Pwt:8:11 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the not to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely the ??? he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day
Pwt:8:11 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) not to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today
Pwt:8:11 Pwt_8:11_1 Pwt_8:11_2 Pwt_8:11_3 Pwt_8:11_4 Pwt_8:11_5 Pwt_8:11_6 Pwt_8:11_7 Pwt_8:11_8 Pwt_8:11_9 Pwt_8:11_10 Pwt_8:11_11 Pwt_8:11_12 Pwt_8:11_13 Pwt_8:11_14 Pwt_8:11_15 Pwt_8:11_16 Pwt_8:11_17 Pwt_8:11_18 Pwt_8:11_19 Pwt_8:11_20 Pwt_8:11_21 Pwt_8:11_22 Pwt_8:11_23 Pwt_8:11_24 Pwt_8:11_25 Pwt_8:11_26
Pwt:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:12 μὴ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς καὶ οἰκίας καλὰς οἰκοδομήσας καὶ κατοικήσας ἐν αὐταῖς
Pwt:8:12 lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt in them; (Deuteronomy 8:12 Brenton)
Pwt:8:12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; (Pwt 8:12 BT_4)
Pwt:8:12 μὴ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς καὶ οἰκίας καλὰς οἰκοδομήσας καὶ κατοικήσας ἐν αὐταῖς
Pwt:8:12 μή φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:8:12 Nie Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie Dom W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:8:12 mE\ fagO\n kai\ e)mplEsTei\s kai\ oi)ki/as kala\s oi)kodomE/sas kai\ katoikE/sas e)n au)tai=s
Pwt:8:12 mE fagOn kai emplEsTeis kai oikias kalas oikodomEsas kai katoikEsas en autais
Pwt:8:12 D VB_AAPNSM C VS_APPNSM C N1A_APF A1_APF VA_AAPNSM C VA_AAPNSM P RD_DPF
Pwt:8:12 not glutton; to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely house right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to build/edify and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:8:12 not gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) and upon being-SATISFY-ed (nom|voc) and house (gen), houses (acc) right ([Adj] acc) upon BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) and upon RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pwt:8:12 Pwt_8:12_1 Pwt_8:12_2 Pwt_8:12_3 Pwt_8:12_4 Pwt_8:12_5 Pwt_8:12_6 Pwt_8:12_7 Pwt_8:12_8 Pwt_8:12_9 Pwt_8:12_10 Pwt_8:12_11 Pwt_8:12_12
Pwt:8:12 x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:13 καὶ τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, ἀργυρίου καὶ χρυσίου πληθυνθέντος σοι καὶ πάντων, ὅσων σοι ἔσται, πληθυνθέντων σοι
Pwt:8:13 and thy oxen and thy sheep are multiplied to thee, and thy silver and thy gold are multiplied to thee, and all thy possessions are multiplied to thee, (Deuteronomy 8:13 Brenton)
Pwt:8:13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - (Pwt 8:13 BT_4)
Pwt:8:13 καὶ τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, ἀργυρίου καὶ χρυσίου πληθυνθέντος σοι καὶ πάντων, ὅσων σοι ἔσται, πληθυνθέντων σοι
Pwt:8:13 καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:8:13 I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:8:13 kai\ tO=n boO=n sou kai\ tO=n proba/tOn sou plETunTe/ntOn soi, a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou plETunTe/ntos soi kai\ pa/ntOn, o(/sOn soi e)/stai, plETunTe/ntOn soi
Pwt:8:13 kai tOn boOn su kai tOn probatOn su plETynTentOn soi, argyriu kai CHrysiu plETynTentos soi kai pantOn, hosOn soi estai, plETynTentOn soi
Pwt:8:13 C RA_GPM N3_GPM RP_GS C RA_GPN N2N_GPN RP_GS VC_APPGPN RP_DS N2N_GSN C N2N_GSN VC_APPGSN RP_DS C A3_GPN A1_GPN RP_DS VF_FMI3S VC_APPGPN RP_DS
Pwt:8:13 and also, even, namely the ox; outcry; to bellow you; your/yours(sg) and also, even, namely the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) to increase/multiply you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of silver and also, even, namely piece of gold to increase/multiply you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be to increase/multiply you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:8:13 and the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-them-be-INCREASE/MULTIPLY-ed! (classical), upon being-INCREASE/MULTIPLY-ed (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of silver (gen) and piece of gold (gen) upon being-INCREASE/MULTIPLY-ed (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and all (gen) as much/many as (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be let-them-be-INCREASE/MULTIPLY-ed! (classical), upon being-INCREASE/MULTIPLY-ed (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:8:13 Pwt_8:13_1 Pwt_8:13_2 Pwt_8:13_3 Pwt_8:13_4 Pwt_8:13_5 Pwt_8:13_6 Pwt_8:13_7 Pwt_8:13_8 Pwt_8:13_9 Pwt_8:13_10 Pwt_8:13_11 Pwt_8:13_12 Pwt_8:13_13 Pwt_8:13_14 Pwt_8:13_15 Pwt_8:13_16 Pwt_8:13_17 Pwt_8:13_18 Pwt_8:13_19 Pwt_8:13_20 Pwt_8:13_21 Pwt_8:13_22
Pwt:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:14 ὑψωθῇς τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας,
Pwt:8:14 thou shouldest be exalted in heart, and forget the Lord thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage: (Deuteronomy 8:14 Brenton)
Pwt:8:14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (Pwt 8:14 BT_4)
Pwt:8:14 ὑψωθῇς τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας,
Pwt:8:14 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ
Pwt:8:14 By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo
Pwt:8:14 u(PSOTE=|s tE=| kardi/a| kai\ e)pila/TE| kuri/ou tou= Teou= sou tou= e)Xagago/ntos se e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as,
Pwt:8:14 hyPSOTEs tE kardia kai epilaTE kyriu tu Teu su tu eXagagontos se ek gEs aigyptu eX oiku duleias,
Pwt:8:14 VC_APS2S RA_DSF N1A_DSF C VB_AMS2S N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM VB_AAPGSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF
Pwt:8:14 to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to lead out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery
Pwt:8:14 you(sg)-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (dat) heart (dat) and you(sg)-should-be-NEGLECT-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) upon LEAD-ing-OUT (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc)
Pwt:8:14 Pwt_8:14_1 Pwt_8:14_2 Pwt_8:14_3 Pwt_8:14_4 Pwt_8:14_5 Pwt_8:14_6 Pwt_8:14_7 Pwt_8:14_8 Pwt_8:14_9 Pwt_8:14_10 Pwt_8:14_11 Pwt_8:14_12 Pwt_8:14_13 Pwt_8:14_14 Pwt_8:14_15 Pwt_8:14_16 Pwt_8:14_17 Pwt_8:14_18
Pwt:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:15 τοῦ ἀγαγόντος σε διὰ τῆς ἐρήμου τῆς μεγάλης καὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης, οὗ ὄφις δάκνων καὶ σκορπίος καὶ δίψα, οὗ οὐκ ἦν ὕδωρ, τοῦ ἐξαγαγόντος σοι ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγὴν ὕδατος,
Pwt:8:15 who brought thee through that great and terrible wilderness, where is the biting serpent, and scorpion, and drought, where there was no water; who brought thee a fountain of water out of the flinty rock: (Deuteronomy 8:15 Brenton)
Pwt:8:15 On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. (Pwt 8:15 BT_4)
Pwt:8:15 τοῦ ἀγαγόντος σε διὰ τῆς ἐρήμου τῆς μεγάλης καὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης, οὗ ὄφις δάκνων καὶ σκορπίος καὶ δίψα, οὗ οὐκ ἦν ὕδωρ, τοῦ ἐξαγαγόντος σοι ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγὴν ὕδατος,
Pwt:8:15 ὁ ἡ τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν ἐκεῖνος -η -ο οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) καί σκορπίος, -ου, ὁ καί διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκ πέτρα, -ας, ἡ   πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pwt:8:15 By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem Wielki I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) Tamto Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By chwytać I też, nawet, mianowicie Skorpion I też, nawet, mianowicie By pragnąć Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Woda By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała Wiosna {Sprężyna} Woda
Pwt:8:15 tou= a)gago/ntos se dia\ tE=s e)rE/mou tE=s mega/lEs kai\ tE=s fobera=s e)kei/nEs, ou(= o)/fis da/knOn kai\ skorpi/os kai\ di/PSa, ou(= ou)k E)=n u(/dOr, tou= e)Xagago/ntos soi e)k pe/tras a)kroto/mou pEgE\n u(/datos,
Pwt:8:15 tu agagontos se dia tEs erEmu tEs megalEs kai tEs foberas ekeinEs, hu ofis daknOn kai skorpios kai diPSa, hu uk En hydOr, tu eXagagontos soi ek petras akrotomu pEgEn hydatos,
Pwt:8:15 RA_GSM VB_AAPGSM RP_AS P RA_GSF N2_GSF RA_GSF A1_GSF C RA_GSF A1A_GSF RD_GSF D N3I_NSM V1_PAPNSM C N2_NSM C N1S_NSF D D V9_IAI3S N3_NSN RA_GSM VB_AAPGSM RP_DS P N1A_GSF A1B_GSF N1_ASF N3T_GSN
Pwt:8:15 the to lead you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wilderness; to lay waste the great and also, even, namely the frightening (terrifying) that where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to bite and also, even, namely scorpion and also, even, namely to thirst where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be water the to lead out you; your/yours(sg); to rub worn, rub out of (+gen) ἐξ before vowels rock ć spring water
Pwt:8:15 the (gen) upon LEAD-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! the (gen) great ([Adj] gen) and the (gen) frightening ([Adj] acc, gen) that (gen) where; who/whom/which (gen) serpent (nom) while BITE-ing (nom) and scorpion (nom) and be-you(sg)-THIRST-ing! where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was water (nom|acc|voc) the (gen) upon LEAD-ing-OUT (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc)   spring (acc) water (gen)
Pwt:8:15 Pwt_8:15_1 Pwt_8:15_2 Pwt_8:15_3 Pwt_8:15_4 Pwt_8:15_5 Pwt_8:15_6 Pwt_8:15_7 Pwt_8:15_8 Pwt_8:15_9 Pwt_8:15_10 Pwt_8:15_11 Pwt_8:15_12 Pwt_8:15_13 Pwt_8:15_14 Pwt_8:15_15 Pwt_8:15_16 Pwt_8:15_17 Pwt_8:15_18 Pwt_8:15_19 Pwt_8:15_20 Pwt_8:15_21 Pwt_8:15_22 Pwt_8:15_23 Pwt_8:15_24 Pwt_8:15_25 Pwt_8:15_26 Pwt_8:15_27 Pwt_8:15_28 Pwt_8:15_29 Pwt_8:15_30 Pwt_8:15_31
Pwt:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:16 τοῦ ψωμίσαντός σε τὸ μαννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ εὖ σε ποιήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σου.
Pwt:8:16 who fed thee with manna in the wilderness, which thou knewest not, and thy fathers knew not; that he might afflict thee, and thoroughly try thee, and do thee good in thy latter days. (Deuteronomy 8:16 Brenton)
Pwt:8:16 On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. (Pwt 8:16 BT_4)
Pwt:8:16 τοῦ ψωμίσαντός σε τὸ μαννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ εὖ σε ποιήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σου.
Pwt:8:16 ὁ ἡ τό ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μάννα, τό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·πειράζω (εκ+πειραζ-, εκ+πειρα·σ-, εκ+πειρα·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:8:16 Do ??? Ty; twój/twój(sg) Manna W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ojciec Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo By robić rzeczy trudne dla Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kusić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień Ty; twój/twój(sg)
Pwt:8:16 tou= PSOmi/santo/s se to\ manna e)n tE=| e)rE/mO|, o(\ ou)k ei)/dEsan oi( pate/res sou, i(/na kakO/sE| se kai\ e)kpeira/sE| se kai\ eu)= se poiE/sE| e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n sou.
Pwt:8:16 tu PSOmisantos se to manna en tE erEmO, ho uk eidEsan hoi pateres su, hina kakOsE se kai ekpeirasE se kai eu se poiEsE ep’ esCHatOn tOn hEmerOn su.
Pwt:8:16 RA_GSM VA_AAPGSM RP_AS RA_ASN N_ASN P RA_DSF N2_DSF RR_ASN D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS C VA_AAS3S RP_AS C VA_AAS3S RP_AS C D RP_AS VA_AAS3S P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GS
Pwt:8:16 the to ??? you; your/yours(sg) the manna in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to make things difficult for you; your/yours(sg) and also, even, namely to tempt you; your/yours(sg) and also, even, namely well at ease you; your/yours(sg) to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day you; your/yours(sg)
Pwt:8:16 the (gen) upon ???-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) manna (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) who/whom/which (nom|acc) not they-PERCEIVE-ed, upon PERCEIVE-ing (nom|acc|voc) the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because you(sg)-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR, he/she/it-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-TEMPT-ed, he/she/it-should-TEMPT, you(sg)-should-be-TEMPT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and well you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:8:16 Pwt_8:16_1 Pwt_8:16_2 Pwt_8:16_3 Pwt_8:16_4 Pwt_8:16_5 Pwt_8:16_6 Pwt_8:16_7 Pwt_8:16_8 Pwt_8:16_9 Pwt_8:16_10 Pwt_8:16_11 Pwt_8:16_12 Pwt_8:16_13 Pwt_8:16_14 Pwt_8:16_15 Pwt_8:16_16 Pwt_8:16_17 Pwt_8:16_18 Pwt_8:16_19 Pwt_8:16_20 Pwt_8:16_21 Pwt_8:16_22 Pwt_8:16_23 Pwt_8:16_24 Pwt_8:16_25 Pwt_8:16_26 Pwt_8:16_27 Pwt_8:16_28 Pwt_8:16_29
Pwt:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:17 μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ κράτος τῆς χειρός μου ἐποίησέν μοι τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην·
Pwt:8:17 Lest thou shouldest say in thine heart, My strength, and the power of mine hand have wrought for me this great wealth. (Deuteronomy 8:17 Brenton)
Pwt:8:17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». (Pwt 8:17 BT_4)
Pwt:8:17 μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἰσχύς μου καὶ τὸ κράτος τῆς χειρός μου ἐποίησέν μοι τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην·
Pwt:8:17 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:8:17 Nie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Siła Ja I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Ręka Ja By czynić/rób Ja Zdolność Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:8:17 mE\ ei)/pE|s e)n tE=| kardi/a| sou *(E i)sCHu/s mou kai\ to\ kra/tos tE=s CHeiro/s mou e)poi/Ese/n moi tE\n du/namin tE\n mega/lEn tau/tEn·
Pwt:8:17 mE eipEs en tE kardia su hE isCHys mu kai to kratos tEs CHeiros mu epoiEsen moi tEn dynamin tEn megalEn tautEn·
Pwt:8:17 D VB_AAS2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RA_NSF N3U_NSF RP_GS C RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N3_GSF RP_GS VAI_AAI3S RP_DS RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF
Pwt:8:17 not to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) the strength I and also, even, namely the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the hand I to do/make I the ability the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:8:17 not you(sg)-should-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) strength (nom) me (gen) and the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) the (gen) hand (gen) me (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed me (dat) the (acc) ability (acc) the (acc) great ([Adj] acc) this (acc)
Pwt:8:17 Pwt_8:17_1 Pwt_8:17_2 Pwt_8:17_3 Pwt_8:17_4 Pwt_8:17_5 Pwt_8:17_6 Pwt_8:17_7 Pwt_8:17_8 Pwt_8:17_9 Pwt_8:17_10 Pwt_8:17_11 Pwt_8:17_12 Pwt_8:17_13 Pwt_8:17_14 Pwt_8:17_15 Pwt_8:17_16 Pwt_8:17_17 Pwt_8:17_18 Pwt_8:17_19 Pwt_8:17_20 Pwt_8:17_21 Pwt_8:17_22
Pwt:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:18 καὶ μνησθήσῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὅτι αὐτός σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι δύναμιν καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου, ὡς σήμερον.
Pwt:8:18 But thou shalt remember the Lord thy God, that he gives thee strength to get wealth; even that he may establish his covenant, which the Lord sware to thy fathers, as at this day. (Deuteronomy 8:18 Brenton)
Pwt:8:18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. (Pwt 8:18 BT_4)
Pwt:8:18 καὶ μνησθήσῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὅτι αὐτός σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι δύναμιν καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου, ὡς σήμερον.
Pwt:8:18 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ καί ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς σήμερον
Pwt:8:18 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Siła By czynić/rób Zdolność I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By powodować stać Konwencja On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dzisiaj dzień
Pwt:8:18 kai\ mnEsTE/sE| kuri/ou tou= Teou= sou, o(/ti au)to/s soi di/dOsin i)sCHu\n tou= poiE=sai du/namin kai\ i(/na stE/sE| tE\n diaTE/kEn au)tou=, E(\n O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin sou, O(s sE/meron.
Pwt:8:18 kai mnEsTEsE kyriu tu Teu su, hoti autos soi didOsin isCHyn tu poiEsai dynamin kai hina stEsE tEn diaTEkEn autu, hEn Omosen kyrios tois patrasin su, hOs sEmeron.
Pwt:8:18 C VS_FPI2S N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RD_NSM RP_DS V8_PAI3S N3U_ASF RA_GSN VA_AAN N3I_ASF C C VA_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GS C D
Pwt:8:18 and also, even, namely to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) because/that he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give strength the to do/make ability and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand the covenant he/she/it/same who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you; your/yours(sg) as/like today day
Pwt:8:18 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/it/same (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing strength (acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) ability (acc) and so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like today
Pwt:8:18 Pwt_8:18_1 Pwt_8:18_2 Pwt_8:18_3 Pwt_8:18_4 Pwt_8:18_5 Pwt_8:18_6 Pwt_8:18_7 Pwt_8:18_8 Pwt_8:18_9 Pwt_8:18_10 Pwt_8:18_11 Pwt_8:18_12 Pwt_8:18_13 Pwt_8:18_14 Pwt_8:18_15 Pwt_8:18_16 Pwt_8:18_17 Pwt_8:18_18 Pwt_8:18_19 Pwt_8:18_20 Pwt_8:18_21 Pwt_8:18_22 Pwt_8:18_23 Pwt_8:18_24 Pwt_8:18_25 Pwt_8:18_26 Pwt_8:18_27 Pwt_8:18_28
Pwt:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:19 καὶ ἔσται ἐὰν λήθῃ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς καὶ προσκυνήσῃς αὐτοῖς, διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε·
Pwt:8:19 And it shall come to pass if thou do at all forget the Lord thy God, and shouldest go after other gods, and serve them, and worship them, I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall surely perish. (Deuteronomy 8:19 Brenton)
Pwt:8:19 Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. (Pwt 8:19 BT_4)
Pwt:8:19 καὶ ἔσται ἐὰν λήθῃ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς καὶ προσκυνήσῃς αὐτοῖς, διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε·
Pwt:8:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λήθη, -ῆς, ἡ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον ὁ ἡ τό τέ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Pwt:8:19 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Brak pamięci By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Ty Dzisiaj dzień I [umieszczona z tyłu współrzędna] Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Zniszczenie, zniszczenie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Pwt:8:19 kai\ e)/stai e)a\n lE/TE| e)pila/TE| kuri/ou tou= Teou= sou kai\ poreuTE=|s o)pi/sO TeO=n e(te/rOn kai\ latreu/sE|s au)toi=s kai\ proskunE/sE|s au)toi=s, diamartu/romai u(mi=n sE/meron to/n te ou)rano\n kai\ tE\n gE=n o(/ti a)pOlei/a| a)polei=sTe·
Pwt:8:19 kai estai ean lETE epilaTE kyriu tu Teu su kai poreuTEs opisO TeOn heterOn kai latreusEs autois kai proskynEsEs autois, diamartyromai hymin sEmeron ton te uranon kai tEn gEn hoti apOleia apoleisTe·
Pwt:8:19 C VF_FMI3S C N1_DSF VB_AMS2S N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VC_APS2S P N2_GPM A1A_GPM C VA_AAS2S RD_DPM C VA_AAS2S RD_DPM V1_PMI1S RP_DP D RA_ASM x N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C N1A_DSF VF2_FMI2P
Pwt:8:19 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] forgetfulness to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] you today day the and [postpositive coordinate] sky/heaven and also, even, namely the earth/land because/that annihilation, destruction to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Pwt:8:19 and he/she/it-will-be if-ever forgetfulness (dat) you(sg)-should-be-NEGLECT-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-be-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) and you(sg)-should-PERFORM-RITUALS/RITES them/same (dat) and you(sg)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat) I-am-being-SOLEMNIZE-ed you(pl) (dat) today the (acc) and [postpositive coordinate] sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) because/that annihilation, destruction (dat) you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Pwt:8:19 Pwt_8:19_1 Pwt_8:19_2 Pwt_8:19_3 Pwt_8:19_4 Pwt_8:19_5 Pwt_8:19_6 Pwt_8:19_7 Pwt_8:19_8 Pwt_8:19_9 Pwt_8:19_10 Pwt_8:19_11 Pwt_8:19_12 Pwt_8:19_13 Pwt_8:19_14 Pwt_8:19_15 Pwt_8:19_16 Pwt_8:19_17 Pwt_8:19_18 Pwt_8:19_19 Pwt_8:19_20 Pwt_8:19_21 Pwt_8:19_22 Pwt_8:19_23 Pwt_8:19_24 Pwt_8:19_25 Pwt_8:19_26 Pwt_8:19_27 Pwt_8:19_28 Pwt_8:19_29 Pwt_8:19_30 Pwt_8:19_31 Pwt_8:19_32
Pwt:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:8:20 καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ὅσα κύριος ἀπολλύει πρὸ προσώπου ὑμῶν, οὕτως ἀπολεῖσθε, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Pwt:8:20 As also the other nations which the Lord God destroys before your face, so shall ye perish, because ye hearkened not to the voice of the Lord your God. (Deuteronomy 8:20 Brenton)
Pwt:8:20 Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego. (Pwt 8:20 BT_4)
Pwt:8:20 καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ὅσα κύριος ἀπολλύει πρὸ προσώπου ὑμῶν, οὕτως ἀπολεῖσθε, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Pwt:8:20 καθά (καθ’ ἅ) καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅσος -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὕτως/οὕτω ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀντί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:8:20 Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Naród [zobacz etniczny] Tyleż/wiele jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Przedtem (+informacja) Twarz Ty thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:8:20 kaTa\ kai\ ta\ loipa\ e)/TnE, o(/sa ku/rios a)pollu/ei pro\ prosO/pou u(mO=n, ou(/tOs a)polei=sTe, a)nT’ O(=n ou)k E)kou/sate tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n.
Pwt:8:20 kaTa kai ta loipa eTnE, hosa kyrios apollyei pro prosOpu hymOn, hutOs apoleisTe, anT’ hOn uk Ekusate tEs fOnEs kyriu tu Teu hymOn.
Pwt:8:20 D D RA_NPN A1_NPN N3E_NPN A1_APN N2_NSM V5_PAI3S P N2N_GSN RP_GP D VF2_FMI2P P RR_GPN D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Pwt:8:20 according to which and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest nation [see ethnic] as much/many as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing before (+gen) face you thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing against (+gen) who/whom/which οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:8:20 according to which and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) nations (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-LOSE/DESTROY-ing, you(sg)-are-being-LOSE/DESTROY-ed (classical) before (+gen) face (gen) you(pl) (gen) thusly/like this you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed against (+gen) who/whom/which (gen) not you(pl)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen)
Pwt:8:20 Pwt_8:20_1 Pwt_8:20_2 Pwt_8:20_3 Pwt_8:20_4 Pwt_8:20_5 Pwt_8:20_6 Pwt_8:20_7 Pwt_8:20_8 Pwt_8:20_9 Pwt_8:20_10 Pwt_8:20_11 Pwt_8:20_12 Pwt_8:20_13 Pwt_8:20_14 Pwt_8:20_15 Pwt_8:20_16 Pwt_8:20_17 Pwt_8:20_18 Pwt_8:20_19 Pwt_8:20_20 Pwt_8:20_21 Pwt_8:20_22 Pwt_8:20_23
Pwt:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x