Wj:10:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἴσελθε πρὸς Φαραω· ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ’ αὐτούς·
Wj:10:1 And the Lord spoke to Moses, saying, Go in to Pharao: for I have hardened his heart and the heart of his servants, that these signs may come upon them; in order (Exodus 10:1 Brenton)
Wj:10:1 I rzekł Pan do Mojżesza: «Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich, (Wj 10:1 BT_4)
Wj:10:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἴσελθε πρὸς Φαραω· ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ’ αὐτούς·
Wj:10:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Φαραώ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἑξῆς; ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:10:1 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć wejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon JA na, ponieważ, jak twardnieć on / ona / on / sama Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) a także, nawet, a mianowicie terapeuta on / ona / on / sama żeby / ażeby / bo następne; być dozwolone do nadjeżdżających podpisania; znak Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Wj:10:1 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn *ei)/selTe pro\s *faraO· e)gO\ ga\r e)sklE/runa au)tou= tE\n kardi/an kai\ tO=n Terapo/ntOn au)tou=, i(/na e(XE=s e)pe/lTE| ta\ sEmei=a tau=ta e)p’ au)tou/s·
Wj:10:1 eipen de kyrios pros musEn legOn eiselTe pros faraO· egO gar esklEryna autu tEn kardian kai tOn TerapontOn autu, hina heXEs epelTE ta sEmeia tauta ep’ autus·
Wj:10:1 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM VB_AAD2S P N_ASM RP_NS x VAI_AAI1S RD_GSM RA_ASF N1A_ASF C RA_GPM N3_GPM RD_GSM C D VB_AAS3S RA_APN N2N_APN RD_APN P RD_APM
Wj:10:1 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell to enter toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh I for since, as to harden he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely the therapist he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell next; to be permitted to oncoming the sign; sign this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Wj:10:1 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom) do-ENTER-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) I (nom) for I-HARDEN-ed him/it/same (gen) the (acc) heart (acc) and the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because next; you(sg)-were-BE-ing-PERMITTED he/she/it-should-ONCOMING the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) these (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Wj:10:1 Wj_10:1_1 Wj_10:1_2 Wj_10:1_3 Wj_10:1_4 Wj_10:1_5 Wj_10:1_6 Wj_10:1_7 Wj_10:1_8 Wj_10:1_9 Wj_10:1_10 Wj_10:1_11 Wj_10:1_12 Wj_10:1_13 Wj_10:1_14 Wj_10:1_15 Wj_10:1_16 Wj_10:1_17 Wj_10:1_18 Wj_10:1_19 Wj_10:1_20 Wj_10:1_21 Wj_10:1_22 Wj_10:1_23 Wj_10:1_24 Wj_10:1_25 Wj_10:1_26 Wj_10:1_27
Wj:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:2 ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑμῶν ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τὰ σημεῖά μου, ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Wj:10:2 that ye may relate in the ears of your children, and to your children's children, in how many things I have mocked the Egyptians, and my wonders which I wrought among them; and ye shall know that I am the Lord. (Exodus 10:2 Brenton)
Wj:10:2 i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan». (Wj 10:2 BT_4)
Wj:10:2 ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων ὑμῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑμῶν ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τὰ σημεῖά μου, ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Wj:10:2 ὅπως δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:10:2 tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. poświęconym wyjaśnieniu do (+ acc) ucho dziecko ty a także, nawet, a mianowicie dziecko dziecko ty tyle, / aż wyśmiewać w sporcie wyśmiewają, jeer Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie podpisania; znak JA który / którego / których robić / zrobić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. dlatego, że JA panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:10:2 o(/pOs diEgE/sEsTe ei)s ta\ O)=ta tO=n te/knOn u(mO=n kai\ toi=s te/knois tO=n te/knOn u(mO=n o(/sa e)mpe/paiCHa toi=s *ai)gupti/ois, kai\ ta\ sEmei=a/ mou, a(/ e)poi/Esa e)n au)toi=s, kai\ gnO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Wj:10:2 hopOs diEgEsEsTe eis ta Ota tOn teknOn hymOn kai tois teknois tOn teknOn hymOn hosa empepaiCHa tois aigyptiois, kai ta sEmeia mu, ha epoiEsa en autois, kai gnOsesTe hoti egO kyrios.
Wj:10:2 C VA_AMS2P P RA_APN N3T_APN RA_GPN N2N_GPN RP_GP C RA_DPN N2N_DPN RA_GPN N2N_GPN RP_GP A1_APN VM_XAI1S RA_DPM N2_DPM C RA_APN N2N_APN RP_GS RR_APN VAI_AAI1S P RD_DPM C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Wj:10:2 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to exposit into (+acc) the ear the child you and also, even, namely the child the child you as much/many as to mock in sport deride, jeer the Egyptian and also, even, namely the sign; sign I who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:10:2 this is how you(pl)-should-be-EXPOSIT-ed into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) children (gen) you(pl) (gen) and the (dat) children (dat) the (gen) children (gen) you(pl) (gen) as much/many as (nom|acc) I-have-MOCK IN SPORT-ed- the (dat) Egyptian ([Adj] dat) and the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:10:2 Wj_10:2_1 Wj_10:2_2 Wj_10:2_3 Wj_10:2_4 Wj_10:2_5 Wj_10:2_6 Wj_10:2_7 Wj_10:2_8 Wj_10:2_9 Wj_10:2_10 Wj_10:2_11 Wj_10:2_12 Wj_10:2_13 Wj_10:2_14 Wj_10:2_15 Wj_10:2_16 Wj_10:2_17 Wj_10:2_18 Wj_10:2_19 Wj_10:2_20 Wj_10:2_21 Wj_10:2_22 Wj_10:2_23 Wj_10:2_24 Wj_10:2_25 Wj_10:2_26 Wj_10:2_27 Wj_10:2_28 Wj_10:2_29 Wj_10:2_30 Wj_10:2_31
Wj:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:3 εἰσῆλθεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων Ἕως τίνος οὐ βούλει ἐντραπῆναί με; ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσίν μοι.
Wj:10:3 And Moses and Aaron went in before Pharao, and they said to him, These things saith the Lord God of the Hebrews, How long dost thou refuse to reverence me? Send my people away, that they may serve me. (Exodus 10:3 Brenton)
Wj:10:3 Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: «Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść lud mój, aby Mi służył. (Wj 10:3 BT_4)
Wj:10:3 εἰσῆλθεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος θεὸς τῶν Εβραίων Ἕως τίνος οὐ βούλει ἐντραπῆναί με; ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσίν μοι.
Wj:10:3 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:10:3 wejść zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Hebrajski aż do; świt kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. οὐχ przed nierównym oddechem planować / określenie / zamierzają do wstydu wstyd JA do ??? ludzie JA żeby / ażeby / bo wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar JA
Wj:10:3 ei)sE=lTen de\ *mou+sE=s kai\ *aarOn e)nanti/on *faraO kai\ ei)=pan au)tO=| *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s tO=n *ebrai/On *(/eOs ti/nos ou) bou/lei e)ntrapE=nai/ me; e)Xapo/steilon to\n lao/n mou, i(/na latreu/sOsi/n moi.
Wj:10:3 eisElTen de mo+ysEs kai aarOn enantion faraO kai eipan autO tade legei kyrios ho Teos tOn ebraiOn eOs tinos u bulei entrapEnai me; eXaposteilon ton laon mu, hina latreusOsin moi.
Wj:10:3 VBI_AAI3S x N1M_NSM C N_NSM P N_GSM C VAI_AAI3P RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM P RI_GSN D V1_PMI2S VD_APN RP_AS VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VA_AAS3P RP_DS
Wj:10:3 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely Aaron in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Hebrew until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to shame shamed I to ??? the people I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices I
Wj:10:3 he/she/it-ENTER-ed Yet Moses (nom) and Aaron (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Hebrews (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) not you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (classical) to-be-SHAME-ed me (acc) do-???-you(sg)! the (acc) people (acc) me (gen) so that / in order to /because they-should-PERFORM-RITUALS/RITES me (dat)
Wj:10:3 Wj_10:3_1 Wj_10:3_2 Wj_10:3_3 Wj_10:3_4 Wj_10:3_5 Wj_10:3_6 Wj_10:3_7 Wj_10:3_8 Wj_10:3_9 Wj_10:3_10 Wj_10:3_11 Wj_10:3_12 Wj_10:3_13 Wj_10:3_14 Wj_10:3_15 Wj_10:3_16 Wj_10:3_17 Wj_10:3_18 Wj_10:3_19 Wj_10:3_20 Wj_10:3_21 Wj_10:3_22 Wj_10:3_23 Wj_10:3_24 Wj_10:3_25 Wj_10:3_26 Wj_10:3_27 Wj_10:3_28 Wj_10:3_29 Wj_10:3_30
Wj:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:4 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς σὺ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά σου,
Wj:10:4 But if thou wilt not send my people away, behold, at this hour to-morrow I will bring an abundance of locusts upon all thy coasts. (Exodus 10:4 Brenton)
Wj:10:4 Bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańczę do twego kraju. (Wj 10:4 BT_4)
Wj:10:4 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς σὺ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά σου,
Wj:10:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ αὔριον ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:10:4 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie chce Kupię, życzenie, pragnienie ty do ??? ludzie JA zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA do po-ołowiu Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] godzina Następnego dnia / jutro szarańcza dużo na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość granica ty; twój / twoje (SG)
Wj:10:4 e)a\n de\ mE\ Te/lE|s su\ e)Xapostei=lai to\n lao/n mou, i)dou\ e)gO\ e)pa/gO tau/tEn tE\n O(/ran au)/rion a)kri/da pollE\n e)pi\ pa/nta ta\ o(/ria/ sou,
Wj:10:4 ean de mE TelEs sy eXaposteilai ton laon mu, idu egO epagO tautEn tEn hOran aurion akrida pollEn epi panta ta horia su,
Wj:10:4 C x D V1_PAS2S RP_NS VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS I RP_NS V1_PAI1S RD_ASF RA_ASF N1A_ASF D N3D_ASF A1_ASF P A3_APN RA_APN N2N_APN RP_GS
Wj:10:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to want want, wish, desire you to ??? the people I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hour next day/tomorrow locust much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the boundary you; your/yours(sg)
Wj:10:4 if-ever Yet not you(sg)-should-be-WANT-ing you(sg) (nom) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) people (acc) me (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing this (acc) the (acc) hour (acc) next day/tomorrow locust (acc) much (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:10:4 Wj_10:4_1 Wj_10:4_2 Wj_10:4_3 Wj_10:4_4 Wj_10:4_5 Wj_10:4_6 Wj_10:4_7 Wj_10:4_8 Wj_10:4_9 Wj_10:4_10 Wj_10:4_11 Wj_10:4_12 Wj_10:4_13 Wj_10:4_14 Wj_10:4_15 Wj_10:4_16 Wj_10:4_17 Wj_10:4_18 Wj_10:4_19 Wj_10:4_20 Wj_10:4_21 Wj_10:4_22 Wj_10:4_23
Wj:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:5 καὶ καλύψει τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν, καὶ κατέδεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν ὑμῖν ἡ χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς·
Wj:10:5 And they shall cover the face of the earth, and thou shalt not be able to see the earth; and they shall devour all that is left of the abundance of the earth, which the hail has left you, and shall devour every tree that grows for you on the land. (Exodus 10:5 Brenton)
Wj:10:5 Okryje ona ziemię tak, że nie będzie można widzieć ziemi, i pożre resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach waszych. (Wj 10:5 BT_4)
Wj:10:5 καὶ καλύψει τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν, καὶ κατέδεται πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν, κατέλιπεν ὑμῖν χάλαζα, καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς·
Wj:10:5 καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περισσός -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό χάλαζα, -ης, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Wj:10:5 a także, nawet, a mianowicie na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony widok ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie aby zobaczyć wyraźnie, ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć każdy wszystkim, każde, każde, całość nadmiernie nadmiarowo, przyczynić się do czegoś więcej niż wystarczające, zbędne, obficie, większa niż ziemia / Ziemia zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić który / którego / których zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić ty grad a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć każdy wszystkim, każde, każde, całość drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. rosnąć ty na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Wj:10:5 kai\ kalu/PSei tE\n o)/PSin tE=s gE=s, kai\ ou) dunE/sE| katidei=n tE\n gE=n, kai\ kate/detai pa=n to\ perisso\n tE=s gE=s to\ kataleifTe/n, o(\ kate/lipen u(mi=n E( CHa/laDZa, kai\ kate/detai pa=n Xu/lon to\ fuo/menon u(mi=n e)pi\ tE=s gE=s·
Wj:10:5 kai kalyPSei tEn oPSin tEs gEs, kai u dynEsE katidein tEn gEn, kai katedetai pan to perisson tEs gEs to kataleifTen, ho katelipen hymin hE CHalaDZa, kai katedetai pan Xylon to fyomenon hymin epi tEs gEs·
Wj:10:5 C VF_FAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1_GSF C D VF_FMI2S VB_AAN RA_ASF N1_ASF C VF_FMI3S A3_ASN RA_ASN A1_ASN RA_GSF N1_GSF RA_ASN VV_APPASN RR_NSN VBI_AAI3S RP_DP RA_NSF N1A_NSF C VF_FMI3S A3_ASN N2N_ASN RA_ASN V1_PMPASN RP_DP P RA_GSF N1_GSF
Wj:10:5 and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the sight the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to see plainly the earth/land and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of the excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than the earth/land the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you the hail and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the to grow you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Wj:10:5 and he/she/it-will-COVER, you(sg)-will-be-COVER-ed (classical) the (acc) sight (acc) the (gen) earth/land (gen) and not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-SEE PLAINLY the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) excessively ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) the (nom|acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND you(pl) (dat) the (nom) hail (nom|voc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-GROW-ed (acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Wj:10:5 Wj_10:5_1 Wj_10:5_2 Wj_10:5_3 Wj_10:5_4 Wj_10:5_5 Wj_10:5_6 Wj_10:5_7 Wj_10:5_8 Wj_10:5_9 Wj_10:5_10 Wj_10:5_11 Wj_10:5_12 Wj_10:5_13 Wj_10:5_14 Wj_10:5_15 Wj_10:5_16 Wj_10:5_17 Wj_10:5_18 Wj_10:5_19 Wj_10:5_20 Wj_10:5_21 Wj_10:5_22 Wj_10:5_23 Wj_10:5_24 Wj_10:5_25 Wj_10:5_26 Wj_10:5_27 Wj_10:5_28 Wj_10:5_29 Wj_10:5_30 Wj_10:5_31 Wj_10:5_32 Wj_10:5_33 Wj_10:5_34 Wj_10:5_35 Wj_10:5_36
Wj:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:6 καὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν Αἰγυπτίων, ἃ οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἱ πρόπαπποι αὐτῶν ἀφ’ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. καὶ ἐκκλίνας Μωϋσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ Φαραω.
Wj:10:6 And thy houses shall be filled, and the houses of thy servants, and all the houses in all the land of the Egyptians; things which thy fathers have never seen, nor their forefathers, from the day that they were upon the earth until this day. And Moses turned away and departed from Pharao. (Exodus 10:6 Brenton)
Wj:10:6 Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego». Potem odwrócił się Mojżesz i wyszedł od faraona. (Wj 10:6 BT_4)
Wj:10:6 καὶ πλησθήσονταί σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν Αἰγυπτίων, οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἱ πρόπαπποι αὐτῶν ἀφ’ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. καὶ ἐκκλίνας Μωϋσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ Φαραω.
Wj:10:6 καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐδέποτε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό Φαραώ, ὁ
Wj:10:6 a także, nawet, a mianowicie do ??? ty; twój / twoje (SG) dom a także, nawet, a mianowicie dom terapeuta ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dom w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipcjanin który / którego / których nigdy zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ojciec ty; twój / twoje (SG) οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) - on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem który / którego / których dzień stać się stać, stanie, na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia aż do; świt dzień Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie do odrzutu / uniknąć Mojżesz ujawnić się od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Faraon
Wj:10:6 kai\ plEsTE/sontai/ sou ai( oi)ki/ai kai\ ai( oi)ki/ai tO=n Terapo/ntOn sou kai\ pa=sai ai( oi)ki/ai e)n pa/sE| gE=| tO=n *ai)gupti/On, a(/ ou)de/pote e(Ora/kasin oi( pate/res sou ou)de\ oi( pro/pappoi au)tO=n a)f’ E(=s E(me/ras gego/nasin e)pi\ tE=s gE=s e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs. kai\ e)kkli/nas *mou+sE=s e)XE=lTen a)po\ *faraO.
Wj:10:6 kai plEsTEsontai su hai oikiai kai hai oikiai tOn TerapontOn su kai pasai hai oikiai en pasE gE tOn aigyptiOn, ha udepote heOrakasin hoi pateres su ude hoi propappoi autOn af’ hEs hEmeras gegonasin epi tEs gEs heOs tEs hEmeras tautEs. kai ekklinas mo+ysEs eXElTen apo faraO.
Wj:10:6 C VS_FPI3P RP_GS RA_NPF N1A_NPF C RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N3_GPM RP_GS C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF P A1S_DSF N1_DSF RA_GPM N2_GPM RR_APN D VX_XAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RR_GSF N1A_GSF VX_XAI3P P RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C VA_AAPNSM N1M_NSM VBI_AAI3S P N_GSM
Wj:10:6 and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) the house and also, even, namely the house the therapist you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land the Egyptian who/whom/which never to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the father you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to recoil/avoid Moses to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Pharaoh
Wj:10:6 and they-will-be-???-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) houses (nom|voc) and the (nom) houses (nom|voc) the (gen) therapists (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) houses (nom|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) never they-have-SEE-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor the (nom)   them/same (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) they-have-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and upon RECOIL/AVOID-ing (nom|voc) Moses (nom) he/she/it-COME-ed-OUT away from (+gen) Pharaoh (indecl)
Wj:10:6 Wj_10:6_1 Wj_10:6_2 Wj_10:6_3 Wj_10:6_4 Wj_10:6_5 Wj_10:6_6 Wj_10:6_7 Wj_10:6_8 Wj_10:6_9 Wj_10:6_10 Wj_10:6_11 Wj_10:6_12 Wj_10:6_13 Wj_10:6_14 Wj_10:6_15 Wj_10:6_16 Wj_10:6_17 Wj_10:6_18 Wj_10:6_19 Wj_10:6_20 Wj_10:6_21 Wj_10:6_22 Wj_10:6_23 Wj_10:6_24 Wj_10:6_25 Wj_10:6_26 Wj_10:6_27 Wj_10:6_28 Wj_10:6_29 Wj_10:6_30 Wj_10:6_31 Wj_10:6_32 Wj_10:6_33 Wj_10:6_34 Wj_10:6_35 Wj_10:6_36 Wj_10:6_37 Wj_10:6_38 Wj_10:6_39 Wj_10:6_40 Wj_10:6_41 Wj_10:6_42 Wj_10:6_43 Wj_10:6_44 Wj_10:6_45 Wj_10:6_46 Wj_10:6_47
Wj:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:7 καὶ λέγουσιν οἱ θεράποντες Φαραω πρὸς αὐτόν Ἕως τίνος ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον; ἐξαπόστειλον τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως λατρεύσωσιν τῷ θεῷ αὐτῶν· ἢ εἰδέναι βούλει ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτος;
Wj:10:7 And the servants of Pharao say to him, How long shall this be a snare to us? send away the men, that they may serve their God; wilt thou know that Egypt is destroyed? (Exodus 10:7 Brenton)
Wj:10:7 A słudzy faraona rzekli do niego: «Jak długo jeszcze będzie ten dla nas nieszczęściem? Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt?» (Wj 10:7 BT_4)
Wj:10:7 καὶ λέγουσιν οἱ θεράποντες Φαραω πρὸς αὐτόν Ἕως τίνος ἔσται τοῦτο ἡμῖν σκῶλον; ἐξαπόστειλον τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως λατρεύσωσιν τῷ θεῷ αὐτῶν· εἰδέναι βούλει ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπτος;
Wj:10:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν Φαραώ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅπως λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:10:7 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć terapeuta Faraon w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama aż do; świt kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. być Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] JA - do ??? człowiek tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar Bóg  on / ona / on / sama lub dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z planować / określenie / zamierzają dlatego, że do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie Egipt [kraj]
Wj:10:7 kai\ le/gousin oi( Tera/pontes *faraO pro\s au)to/n *(/eOs ti/nos e)/stai tou=to E(mi=n skO=lon; e)Xapo/steilon tou\s a)nTrO/pous, o(/pOs latreu/sOsin tO=| TeO=| au)tO=n· E)\ ei)de/nai bou/lei o(/ti a)po/lOlen *ai)/guptos;
Wj:10:7 kai legusin hoi Terapontes faraO pros auton eOs tinos estai tuto hEmin skOlon; eXaposteilon tus anTrOpus, hopOs latreusOsin tO TeO autOn· E eidenai bulei hoti apolOlen aigyptos;
Wj:10:7 C V1_PAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM P RD_ASM P RI_GSN VF_FMI3S RD_NSN RP_DP N2N_NSN VA_AAD2S RA_APM N2_APM C VA_AAS3P RA_DSM N2_DSM RD_GPM C VX_XAN V1_PMI2S C VX_XAI3S N2_NSF
Wj:10:7 and also, even, namely to say/tell the therapist Pharaoh toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I ć to ??? the human so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] he/she/it/same or to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to plan/determine/intend because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Egypt [country of]
Wj:10:7 and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom) therapists (nom|voc) Pharaoh (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) he/she/it-will-be this (nom|acc) us (dat)   do-???-you(sg)! the (acc) humans (acc) this is how they-should-PERFORM-RITUALS/RITES the (dat) god (dat) them/same (gen) or to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (classical) because/that he/she/it-has-LOSE/DESTROY-ed Egypt (nom)
Wj:10:7 Wj_10:7_1 Wj_10:7_2 Wj_10:7_3 Wj_10:7_4 Wj_10:7_5 Wj_10:7_6 Wj_10:7_7 Wj_10:7_8 Wj_10:7_9 Wj_10:7_10 Wj_10:7_11 Wj_10:7_12 Wj_10:7_13 Wj_10:7_14 Wj_10:7_15 Wj_10:7_16 Wj_10:7_17 Wj_10:7_18 Wj_10:7_19 Wj_10:7_20 Wj_10:7_21 Wj_10:7_22 Wj_10:7_23 Wj_10:7_24 Wj_10:7_25 Wj_10:7_26 Wj_10:7_27
Wj:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:8 καὶ ἀπέστρεψαν τόν τε Μωυσῆν καὶ Ααρων πρὸς Φαραω, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν· τίνες δὲ καὶ τίνες εἰσὶν οἱ πορευόμενοι;
Wj:10:8 And they brought back both Moses and Aaron to Pharao; and he said to them, Go and serve the Lord your God; but who are they that are going with you? (Exodus 10:8 Brenton)
Wj:10:8 Zawołano Mojżesza i Aarona na powrót do faraona, a ten rzekł do nich: «Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść?» (Wj 10:8 BT_4)
Wj:10:8 καὶ ἀπέστρεψαν τόν τε Μωυσῆν καὶ Ααρων πρὸς Φαραω, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν· τίνες δὲ καὶ τίνες εἰσὶν οἱ πορευόμενοι;
Wj:10:8 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό τέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ πρός Φαραώ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Wj:10:8 a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od i [postpositive współrzędnych] Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama iść a także, nawet, a mianowicie wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar Bóg  ty kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. zaś a także, nawet, a mianowicie kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. iść; być iść
Wj:10:8 kai\ a)pe/strePSan to/n te *mousE=n kai\ *aarOn pro\s *faraO, kai\ ei)=pen au)toi=s *poreu/esTe kai\ latreu/sate tO=| TeO=| u(mO=n· ti/nes de\ kai\ ti/nes ei)si\n oi( poreuo/menoi;
Wj:10:8 kai apestrePSan ton te musEn kai aarOn pros faraO, kai eipen autois poreuesTe kai latreusate tO TeO hymOn· tines de kai tines eisin hoi poreuomenoi;
Wj:10:8 C VAI_AAI3P RA_ASM x N1M_ASM C N_ASM P N_ASM C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GP RI_NPM x C RI_NPM V9_PAI3P RA_NPM V1_PMPNPM
Wj:10:8 and also, even, namely to turn away from the and [postpositive coordinate] Moses and also, even, namely Aaron toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the to go
Wj:10:8 and they-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) and [postpositive coordinate] Moses (acc) and Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and do-PERFORM-you(pl)-RITUALS/RITES! the (dat) god (dat) you(pl) (gen) who/what/why (nom) Yet and who/what/why (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) while being-GO-ed (nom|voc)
Wj:10:8 Wj_10:8_1 Wj_10:8_2 Wj_10:8_3 Wj_10:8_4 Wj_10:8_5 Wj_10:8_6 Wj_10:8_7 Wj_10:8_8 Wj_10:8_9 Wj_10:8_10 Wj_10:8_11 Wj_10:8_12 Wj_10:8_13 Wj_10:8_14 Wj_10:8_15 Wj_10:8_16 Wj_10:8_17 Wj_10:8_18 Wj_10:8_19 Wj_10:8_20 Wj_10:8_21 Wj_10:8_22 Wj_10:8_23 Wj_10:8_24 Wj_10:8_25
Wj:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:9 καὶ λέγει Μωϋσῆς Σὺν τοῖς νεανίσκοις καὶ πρεσβυτέροις πορευσόμεθα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ θυγατράσιν καὶ προβάτοις καὶ βουσὶν ἡμῶν· ἔστιν γὰρ ἑορτὴ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Wj:10:9 And Moses said, We will go with the young and the old, with our sons, and daughters, and sheep, and oxen, for it is a feast of the Lord. (Exodus 10:9 Brenton)
Wj:10:9 Mojżesz odpowiedział: «Pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem; pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana». (Wj 10:9 BT_4)
Wj:10:9 καὶ λέγει Μωϋσῆς Σὺν τοῖς νεανίσκοις καὶ πρεσβυτέροις πορευσόμεθα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ θυγατράσιν καὶ προβάτοις καὶ βουσὶν ἡμῶν· ἔστιν γὰρ ἑορτὴ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Wj:10:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ σύν ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σύν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί βοῦς, βοός, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:10:9 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Mojżesz wraz z / w tym (+ dat) młody człowiek a także, nawet, a mianowicie starszy iść wraz z / w tym (+ dat) syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie wół JA być na, ponieważ, jak festiwal panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  JA
Wj:10:9 kai\ le/gei *mou+sE=s *su\n toi=s neani/skois kai\ presbute/rois poreuso/meTa, su\n toi=s ui(oi=s kai\ Tugatra/sin kai\ proba/tois kai\ bousi\n E(mO=n· e)/stin ga\r e(ortE\ kuri/ou tou= Teou= E(mO=n.
Wj:10:9 kai legei mo+ysEs syn tois neaniskois kai presbyterois poreusomeTa, syn tois hyiois kai Tygatrasin kai probatois kai busin hEmOn· estin gar heortE kyriu tu Teu hEmOn.
Wj:10:9 C V1_PAI3S N1M_NSM P RA_DPM N2_DPM C A1A_DPM VF_FMI1P P RA_DPM N2_DPM C N3_DPF C N2N_DPN C N3_DPM RP_GP V9_PAI3S x N1_NSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Wj:10:9 and also, even, namely to say/tell Moses together with/including (+dat) the young man and also, even, namely elder to go together with/including (+dat) the son and also, even, namely daughter and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely ox I to be for since, as festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Wj:10:9 and he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Moses (nom) together with/including (+dat) the (dat) young men (dat) and elder ([Adj] dat) we-will-be-GO-ed together with/including (+dat) the (dat) sons (dat) and daughters (dat) and sheep (dat) and oxen (dat) us (gen) he/she/it-is for festival (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen)
Wj:10:9 Wj_10:9_1 Wj_10:9_2 Wj_10:9_3 Wj_10:9_4 Wj_10:9_5 Wj_10:9_6 Wj_10:9_7 Wj_10:9_8 Wj_10:9_9 Wj_10:9_10 Wj_10:9_11 Wj_10:9_12 Wj_10:9_13 Wj_10:9_14 Wj_10:9_15 Wj_10:9_16 Wj_10:9_17 Wj_10:9_18 Wj_10:9_19 Wj_10:9_20 Wj_10:9_21 Wj_10:9_22 Wj_10:9_23 Wj_10:9_24 Wj_10:9_25 Wj_10:9_26
Wj:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:10 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἔστω οὕτως, κύριος μεθ’ ὑμῶν· καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν; ἴδετε ὅτι πονηρία πρόκειται ὑμῖν.
Wj:10:10 And he said to them, So let the Lord be with you: as I will send you away, must I send away you store also? see that evil is attached to you. (Exodus 10:10 Brenton)
Wj:10:10 Odpowiedział im: «Niech Pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasz wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze zamierzenia. (Wj 10:10 BT_4)
Wj:10:10 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἔστω οὕτως, κύριος μεθ’ ὑμῶν· καθότι ἀποστέλλω ὑμᾶς, μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν; ἴδετε ὅτι πονηρία πρόκειται ὑμῖν.
Wj:10:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθότι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι πονηρία, -ας, ἡ πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:10:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama spowodować stać; być thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty jako zamawiać ty nie a także, nawet, a mianowicie - ty zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), dlatego, że niegodziwość do ??? ty
Wj:10:10 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)/estO ou(/tOs, ku/rios meT’ u(mO=n· kaTo/ti a)poste/llO u(ma=s, mE\ kai\ tE\n a)poskeuE\n u(mO=n; i)/dete o(/ti ponEri/a pro/keitai u(mi=n.
Wj:10:10 kai eipen pros autus estO hutOs, kyrios meT’ hymOn· kaToti apostellO hymas, mE kai tEn aposkeuEn hymOn; idete hoti ponEria prokeitai hymin.
Wj:10:10 C VBI_AAI3S P RD_APM V9_PAD3S D N2_NSM P RP_GP D V1_PAI1S RP_AP D C RA_ASF N1_ASF RP_GP VB_AAD2P C N1A_NSF V5_PMI3S RP_DP
Wj:10:10 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to cause to stand; to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you not and also, even, namely the ć you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that wickedness to ??? you
Wj:10:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! thusly/like this lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) as I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing you(pl) (acc) not and the (acc)   you(pl) (gen) do-SEE-you(pl)! because/that wickedness (nom|voc) he/she/it-is-being-???-ed you(pl) (dat)
Wj:10:10 Wj_10:10_1 Wj_10:10_2 Wj_10:10_3 Wj_10:10_4 Wj_10:10_5 Wj_10:10_6 Wj_10:10_7 Wj_10:10_8 Wj_10:10_9 Wj_10:10_10 Wj_10:10_11 Wj_10:10_12 Wj_10:10_13 Wj_10:10_14 Wj_10:10_15 Wj_10:10_16 Wj_10:10_17 Wj_10:10_18 Wj_10:10_19 Wj_10:10_20 Wj_10:10_21 Wj_10:10_22
Wj:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:11 μὴ οὕτως· πορευέσθωσαν δὲ οἱ ἄνδρες, καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ αὐτοὶ ζητεῖτε. ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου Φαραω. –
Wj:10:11 Not so, but let the men go and serve God, for this ye yourselves seek; and they cast them out from the presence of Pharao. (Exodus 10:11 Brenton)
Wj:10:11 Nie tak! Idźcie sami mężczyźni i oddajcie cześć Panu, jak tegoście się domagali». I wypędzono ich sprzed oblicza faraona. (Wj 10:11 BT_4)
Wj:10:11 μὴ οὕτως· πορευέσθωσαν δὲ οἱ ἄνδρες, καὶ λατρεύσατε τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ αὐτοὶ ζητεῖτε. ἐξέβαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου Φαραω.
Wj:10:11 μή οὕτως/οὕτω πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Φαραώ, ὁ  
Wj:10:11 nie thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] iść zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". a także, nawet, a mianowicie wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar Bóg  Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] na, ponieważ, jak on / ona / on / sama szukać do rozpraszania / wyciąg zaś on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz Faraon -
Wj:10:11 mE\ ou(/tOs· poreue/sTOsan de\ oi( a)/ndres, kai\ latreu/sate tO=| TeO=|· tou=to ga\r au)toi\ DZEtei=te. e)Xe/balon de\ au)tou\s a)po\ prosO/pou *faraO.
Wj:10:11 mE hutOs· poreuesTOsan de hoi andres, kai latreusate tO TeO· tuto gar autoi DZEteite. eXebalon de autus apo prosOpu faraO.
Wj:10:11 D D V1_PMD3P x RA_NPM N3_NPM C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RD_ASN x RD_NPM V2_PAI2P VBI_AAI3P x RD_APM P N2N_GSN N_GSM
Wj:10:11 not thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as he/she/it/same to seek to disperse/extract δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Pharaoh  
Wj:10:11 not thusly/like this let-them-be-being-GO-ed! Yet the (nom) men, husbands (nom|voc) and do-PERFORM-you(pl)-RITUALS/RITES! the (dat) god (dat) this (nom|acc) for they/same (nom) you(pl)-are-SEEK-ing, be-you(pl)-SEEK-ing! I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed Yet them/same (acc) away from (+gen) face (gen) Pharaoh (indecl)  
Wj:10:11 Wj_10:11_1 Wj_10:11_2 Wj_10:11_3 Wj_10:11_4 Wj_10:11_5 Wj_10:11_6 Wj_10:11_7 Wj_10:11_8 Wj_10:11_9 Wj_10:11_10 Wj_10:11_11 Wj_10:11_12 Wj_10:11_13 Wj_10:11_14 Wj_10:11_15 Wj_10:11_16 Wj_10:11_17 Wj_10:11_18 Wj_10:11_19 Wj_10:11_20 Wj_10:11_21
Wj:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:12 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα.
Wj:10:12 And the Lord said to Moses, Stretch out thine hand over the land of Egypt, and let the locust come up on the land, and it shall devour every herb of the land, and all the fruit of the trees, which the hail left. (Exodus 10:12 Brenton)
Wj:10:12 Rzekł Pan do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinę ziemi, wszystko, co pozostało po gradzie». (Wj 10:12 BT_4)
Wj:10:12 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃν ὑπελίπετο χάλαζα.
Wj:10:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βοτάνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό χάλαζα, -ης, ἡ
Wj:10:12 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz rozszerzenie ręka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie wznieść szarańcza na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania roślina ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość owoce; Nadgarstek drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. który / którego / których; być to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) grad
Wj:10:12 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *)/ekteinon tE\n CHei=ra e)pi\ gE=n *ai)gu/ptou, kai\ a)nabE/tO a)kri\s e)pi\ tE\n gE=n kai\ kate/detai pa=san bota/nEn tE=s gE=s kai\ pa/nta to\n karpo\n tO=n Xu/lOn, o(\n u(peli/peto E( CHa/laDZa.
Wj:10:12 eipen de kyrios pros musEn ekteinon tEn CHeira epi gEn aigyptu, kai anabEtO akris epi tEn gEn kai katedetai pasan botanEn tEs gEs kai panta ton karpon tOn XylOn, hon hypelipeto hE CHalaDZa.
Wj:10:12 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF P N1_ASF N2_GSF C VZ_AAD3S N3D_NSF P RA_ASF N1_ASF C VF_FMI3S A1S_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPN N2N_GPN RR_ASM VBI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF
Wj:10:12 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to extend the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to ascend locust upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of; to sprinkle plant the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of the fruit; Carpus the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which; to be to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) the hail
Wj:10:12 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) Egypt (gen) and let-him/her/it-ASCEND! locust (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) plant (acc) the (gen) earth/land (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) trees/wooden things (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-REMAIN-ed the (nom) hail (nom|voc)
Wj:10:12 Wj_10:12_1 Wj_10:12_2 Wj_10:12_3 Wj_10:12_4 Wj_10:12_5 Wj_10:12_6 Wj_10:12_7 Wj_10:12_8 Wj_10:12_9 Wj_10:12_10 Wj_10:12_11 Wj_10:12_12 Wj_10:12_13 Wj_10:12_14 Wj_10:12_15 Wj_10:12_16 Wj_10:12_17 Wj_10:12_18 Wj_10:12_19 Wj_10:12_20 Wj_10:12_21 Wj_10:12_22 Wj_10:12_23 Wj_10:12_24 Wj_10:12_25 Wj_10:12_26 Wj_10:12_27 Wj_10:12_28 Wj_10:12_29 Wj_10:12_30 Wj_10:12_31 Wj_10:12_32 Wj_10:12_33
Wj:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:13 καὶ ἐπῆρεν Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κύριος ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα· τὸ πρωῒ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα
Wj:10:13 And Moses lifted up his rod towards heaven, and the Lord brought a south wind upon the earth, all that day and all that night: the morning dawned, and the south wind brought up the locusts, (Exodus 10:13 Brenton)
Wj:10:13 I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemię egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę. (Wj 10:13 BT_4)
Wj:10:13 καὶ ἐπῆρεν Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κύριος ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα· τὸ πρωῒ ἐγενήθη, καὶ ἄνεμος νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα
Wj:10:13 καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ νότος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό πρωΐ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Wj:10:13 a także, nawet, a mianowicie podnieść Mojżesz uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy do (+ acc) niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do po-ołowiu wiatr południe na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia cały dzień że a także, nawet, a mianowicie cały noc wcześnie stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie wiatr południe podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę szarańcza
Wj:10:13 kai\ e)pE=ren *mou+sE=s tE\n r(a/bdon ei)s to\n ou)rano/n, kai\ ku/rios e)pE/gagen a)/nemon no/ton e)pi\ tE\n gE=n o(/lEn tE\n E(me/ran e)kei/nEn kai\ o(/lEn tE\n nu/kta· to\ prOi\+ e)genE/TE, kai\ o( a)/nemos o( no/tos a)ne/laben tE\n a)kri/da
Wj:10:13 kai epEren mo+ysEs tEn rabdon eis ton uranon, kai kyrios epEgagen anemon noton epi tEn gEn holEn tEn hEmeran ekeinEn kai holEn tEn nykta· to prO+i egenETE, kai ho anemos ho notos anelaben tEn akrida
Wj:10:13 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASF N2_ASF P RA_ASM N2_ASM C N2_NSM VBI_AAI3S N2_ASM N2_ASM P RA_ASF N1_ASF A1_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C A1_ASF RA_ASF N3_ASF RA_NSN D VCI_API3S C RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RA_ASF N3D_ASF
Wj:10:13 and also, even, namely to raise Moses the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to upon-lead wind south upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land whole the day that and also, even, namely whole the night the early to become become, happen and also, even, namely the wind the south to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the locust
Wj:10:13 and he/she/it-RAISE-ed Moses (nom) the (acc) hooked staff (acc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-UPON-LEAD-ed wind (acc) south (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) whole (acc) the (acc) day (acc) that (acc) and whole (acc) the (acc) night (acc) the (nom|acc) early he/she/it-was-BECOME-ed and the (nom) wind (nom) the (nom) south (nom) he/she/it-TAKE UP-ed the (acc) locust (acc)
Wj:10:13 Wj_10:13_1 Wj_10:13_2 Wj_10:13_3 Wj_10:13_4 Wj_10:13_5 Wj_10:13_6 Wj_10:13_7 Wj_10:13_8 Wj_10:13_9 Wj_10:13_10 Wj_10:13_11 Wj_10:13_12 Wj_10:13_13 Wj_10:13_14 Wj_10:13_15 Wj_10:13_16 Wj_10:13_17 Wj_10:13_18 Wj_10:13_19 Wj_10:13_20 Wj_10:13_21 Wj_10:13_22 Wj_10:13_23 Wj_10:13_24 Wj_10:13_25 Wj_10:13_26 Wj_10:13_27 Wj_10:13_28 Wj_10:13_29 Wj_10:13_30 Wj_10:13_31 Wj_10:13_32 Wj_10:13_33 Wj_10:13_34 Wj_10:13_35
Wj:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:14 καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα· προτέρα αὐτῆς οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρὶς καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσται οὕτως.
Wj:10:14 and brought them up over all the land of Egypt. And they rested in very great abundance over all the borders of Egypt. Before them there were not such locusts, neither after them shall there be. (Exodus 10:14 Brenton)
Wj:10:14 Szarańcza przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy. (Wj 10:14 BT_4)
Wj:10:14 καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα· προτέρα αὐτῆς οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀκρὶς καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσται οὕτως.
Wj:10:14 καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω
Wj:10:14 a także, nawet, a mianowicie prowadzić się on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie do ??? na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość granica Egipt [kraj] dużo gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny wcześniej on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem stać się stać, stanie, takie jak tego rodzaju takich, jak [τοσαυτην] szarańcza a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] οὐχ przed nierównym oddechem być thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko]
Wj:10:14 kai\ a)nE/gagen au)tE\n e)pi\ pa=san gE=n *ai)gu/ptou, kai\ kate/pausen e)pi\ pa/nta ta\ o(/ria *ai)gu/ptou pollE\ sfo/dra· prote/ra au)tE=s ou) ge/gonen toiau/tE a)kri\s kai\ meta\ tau=ta ou)k e)/stai ou(/tOs.
Wj:10:14 kai anEgagen autEn epi pasan gEn aigyptu, kai katepausen epi panta ta horia aigyptu pollE sfodra· protera autEs u gegonen toiautE akris kai meta tauta uk estai hutOs.
Wj:10:14 C VBI_AAI3S RD_ASF P A1S_ASF N1_ASF N2_GSF C VAI_AAI3S P A3_APN RA_APN N2N_APN N2_GSF A1_NSF D A1A_APN RD_GSF D VX_XAI3S A1_NSF N3D_NSF C P RD_APN D VF_FMI3S D
Wj:10:14 and also, even, namely to lead up he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the boundary Egypt [country of] much vehement, intense, keen, inveighingly, eager earlier he/she/it/same οὐχ before rough breathing to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην] locust and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Wj:10:14 and he/she/it-LEAD-ed-UP her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) earth/land (acc) Egypt (gen) and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) Egypt (gen) much (nom) vehement, earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-has-BECOME-ed such as this kind (nom) locust (nom) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) not he/she/it-will-be thusly/like this
Wj:10:14 Wj_10:14_1 Wj_10:14_2 Wj_10:14_3 Wj_10:14_4 Wj_10:14_5 Wj_10:14_6 Wj_10:14_7 Wj_10:14_8 Wj_10:14_9 Wj_10:14_10 Wj_10:14_11 Wj_10:14_12 Wj_10:14_13 Wj_10:14_14 Wj_10:14_15 Wj_10:14_16 Wj_10:14_17 Wj_10:14_18 Wj_10:14_19 Wj_10:14_20 Wj_10:14_21 Wj_10:14_22 Wj_10:14_23 Wj_10:14_24 Wj_10:14_25 Wj_10:14_26 Wj_10:14_27 Wj_10:14_28
Wj:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:15 καὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ ἐφθάρη ἡ γῆ· καὶ κατέφαγεν πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης· οὐχ ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ τοῦ πεδίου ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:10:15 And they covered the face of the earth, and the land was wasted, and they devoured all the herbage of the land, and all the fruit of the trees, which was left by the hail: there was no green thing left on the trees, nor on all the herbage of the field, in all the land of Egypt. (Exodus 10:15 Brenton)
Wj:10:15 I pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. Szarańcza pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. (Wj 10:15 BT_4)
Wj:10:15 καὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ ἐφθάρη γῆ· καὶ κατέφαγεν πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης· οὐχ ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ τοῦ πεδίου ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:10:15 καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βοτάνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό χάλαζα, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) χλωρός -ά -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βοτάνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:10:15 a także, nawet, a mianowicie na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony widok ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie skorumpowania ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania roślina ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość owoce; Nadgarstek drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. który / którego / których to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem grad οὐχ przed nierównym oddechem to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) zielonkawo-żółte [zobacz chloru, chloru-phyll] nie jeden (nic, nikt) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania roślina - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:10:15 kai\ e)ka/luPSen tE\n o)/PSin tE=s gE=s, kai\ e)fTa/rE E( gE=· kai\ kate/fagen pa=san bota/nEn tE=s gE=s kai\ pa/nta to\n karpo\n tO=n Xu/lOn, o(\s u(pelei/fTE a)po\ tE=s CHala/DZEs· ou)CH u(pelei/fTE CHlOro\n ou)de\n e)n toi=s Xu/lois kai\ e)n pa/sE| bota/nE| tou= pedi/ou e)n pa/sE| gE=| *ai)gu/ptou.
Wj:10:15 kai ekalyPSen tEn oPSin tEs gEs, kai efTarE hE gE· kai katefagen pasan botanEn tEs gEs kai panta ton karpon tOn XylOn, hos hypeleifTE apo tEs CHalaDZEs· uCH hypeleifTE CHlOron uden en tois Xylois kai en pasE botanE tu pediu en pasE gE aigyptu.
Wj:10:15 C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1_GSF C VDI_API3S RA_NSF N1_NSF C VBI_AAI3S A1S_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPN N2N_GPN RR_NSM VVI_API3S P RA_GSF N1A_GSF D VVI_API3S A1A_ASN A3_ASN P RA_DPN N2N_DPN C P A1S_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN P A1S_DSF N1_DSF N2_GSF
Wj:10:15 and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the sight the earth/land and also, even, namely to corrupt the earth/land and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of; to sprinkle plant the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of the fruit; Carpus the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hail οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle plant the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of]
Wj:10:15 and he/she/it-COVER-ed the (acc) sight (acc) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-was-CORRUPT-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and he/she/it-DEVOUR-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) plant (acc) the (gen) earth/land (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) trees/wooden things (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-REMAIN-ed away from (+gen) the (gen) hail (gen) not he/she/it-was-REMAIN-ed greenish yellow ([Adj] acc, nom|acc|voc) not one (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) trees/wooden things (dat) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed plant (dat) the (gen)   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (gen)
Wj:10:15 Wj_10:15_1 Wj_10:15_2 Wj_10:15_3 Wj_10:15_4 Wj_10:15_5 Wj_10:15_6 Wj_10:15_7 Wj_10:15_8 Wj_10:15_9 Wj_10:15_10 Wj_10:15_11 Wj_10:15_12 Wj_10:15_13 Wj_10:15_14 Wj_10:15_15 Wj_10:15_16 Wj_10:15_17 Wj_10:15_18 Wj_10:15_19 Wj_10:15_20 Wj_10:15_21 Wj_10:15_22 Wj_10:15_23 Wj_10:15_24 Wj_10:15_25 Wj_10:15_26 Wj_10:15_27 Wj_10:15_28 Wj_10:15_29 Wj_10:15_30 Wj_10:15_31 Wj_10:15_32 Wj_10:15_33 Wj_10:15_34 Wj_10:15_35 Wj_10:15_36 Wj_10:15_37 Wj_10:15_38 Wj_10:15_39 Wj_10:15_40 Wj_10:15_41 Wj_10:15_42 Wj_10:15_43 Wj_10:15_44
Wj:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:16 κατέσπευδεν δὲ Φαραω καλέσαι Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Ἡμάρτηκα ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εἰς ὑμᾶς·
Wj:10:16 And Pharao hasted to call Moses and Aaron, saying, I have sinned before the Lord your God, and against you; (Exodus 10:16 Brenton)
Wj:10:16 Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: «Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam. (Wj 10:16 BT_4)
Wj:10:16 κατέσπευδεν δὲ Φαραω καλέσαι Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Ἡμάρτηκα ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εἰς ὑμᾶς·
Wj:10:16   δέ Φαραώ, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:10:16 - zaś Faraon zadzwonić połączenia Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron powiedzieć / powiedzieć do grzechu przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty a także, nawet, a mianowicie do (+ acc) ty
Wj:10:16 kate/speuden de\ *faraO kale/sai *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn *(Ema/rtEka e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= u(mO=n kai\ ei)s u(ma=s·
Wj:10:16 katespeuden de faraO kalesai musEn kai aarOn legOn hEmartEka enantion kyriu tu Teu hymOn kai eis hymas·
Wj:10:16 V1I_IAI3S x N_NSM VA_AAN N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM VX_XAI1S P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP C P RP_AP
Wj:10:16 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh to call call Moses and also, even, namely Aaron to say/tell to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely into (+acc) you
Wj:10:16   Yet Pharaoh (indecl) to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) I-have-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) and into (+acc) you(pl) (acc)
Wj:10:16 Wj_10:16_1 Wj_10:16_2 Wj_10:16_3 Wj_10:16_4 Wj_10:16_5 Wj_10:16_6 Wj_10:16_7 Wj_10:16_8 Wj_10:16_9 Wj_10:16_10 Wj_10:16_11 Wj_10:16_12 Wj_10:16_13 Wj_10:16_14 Wj_10:16_15 Wj_10:16_16 Wj_10:16_17
Wj:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:17 προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ περιελέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον.
Wj:10:17 pardon therefore my sin yet this time, and pray to the Lord your God, and let him take away from me this death. (Exodus 10:17 Brenton)
Wj:10:17 A teraz, proszę, przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana, Boga waszego, by usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć». (Wj 10:17 BT_4)
Wj:10:17 προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ περιελέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον.
Wj:10:17 προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἔτι νῦν καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:10:17 przyjąć otrzymywać przychylnie, zaakceptować Dlatego też /, a następnie JA użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. ale nadal teraz a także, nawet, a mianowicie modlić się w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty a także, nawet, a mianowicie do startu wyłączyć pasek, usunąć, zabrać od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja śmierć Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:10:17 prosde/XasTe ou)=n mou tE\n a(marti/an e)/ti nu=n kai\ proseu/XasTe pro\s ku/rion to\n Teo\n u(mO=n, kai\ periele/tO a)p’ e)mou= to\n Ta/naton tou=ton.
Wj:10:17 prosdeXasTe un mu tEn hamartian eti nyn kai proseuXasTe pros kyrion ton Teon hymOn, kai perieletO ap’ emu ton Tanaton tuton.
Wj:10:17 VA_AMD2P x RP_GS RA_ASF N1A_ASF D D C VAI_AMI2P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C VB_AAD3S P RP_GS RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Wj:10:17 to accept receive favourably, accept therefore/then I the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. yet/still now and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the death this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:10:17 be-you(pl)-ACCEPT-ed! therefore/then me (gen) the (acc) sin (acc) yet/still now and be-you(pl)-PRAY-ed!, you(pl)-were-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) and let-him/her/it-TAKING OFF! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc) death (acc) this (acc)
Wj:10:17 Wj_10:17_1 Wj_10:17_2 Wj_10:17_3 Wj_10:17_4 Wj_10:17_5 Wj_10:17_6 Wj_10:17_7 Wj_10:17_8 Wj_10:17_9 Wj_10:17_10 Wj_10:17_11 Wj_10:17_12 Wj_10:17_13 Wj_10:17_14 Wj_10:17_15 Wj_10:17_16 Wj_10:17_17 Wj_10:17_18 Wj_10:17_19 Wj_10:17_20 Wj_10:17_21
Wj:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:18 ἐξῆλθεν δὲ Μωϋσῆς ἀπὸ Φαραω καὶ ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν.
Wj:10:18 And Moses went forth from Pharao, and prayed to God. (Exodus 10:18 Brenton)
Wj:10:18 I wyszedł Mojżesz od faraona, i prosił Pana. (Wj 10:18 BT_4)
Wj:10:18 ἐξῆλθεν δὲ Μωϋσῆς ἀπὸ Φαραω καὶ ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν.
Wj:10:18 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό Φαραώ, ὁ καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Wj:10:18 ujawnić się zaś Mojżesz od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Faraon a także, nawet, a mianowicie modlić się modlić; czasem "Ślub" w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Bóg 
Wj:10:18 e)XE=lTen de\ *mou+sE=s a)po\ *faraO kai\ Eu)/Xato pro\s to\n Teo/n.
Wj:10:18 eXElTen de mo+ysEs apo faraO kai EuXato pros ton Teon.
Wj:10:18 VBI_AAI3S x N1M_NSM P N_GSM C VAI_AMI3S P RA_ASM N2_ASM
Wj:10:18 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Pharaoh and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology]
Wj:10:18 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Moses (nom) away from (+gen) Pharaoh (indecl) and he/she/it-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc)
Wj:10:18 Wj_10:18_1 Wj_10:18_2 Wj_10:18_3 Wj_10:18_4 Wj_10:18_5 Wj_10:18_6 Wj_10:18_7 Wj_10:18_8 Wj_10:18_9 Wj_10:18_10
Wj:10:18 x x x x x x x x x x
Wj:10:19 καὶ μετέβαλεν κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν, καὶ ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:10:19 And the Lord brought in the opposite direction a strong wind from the sea, and took up the locusts and cast them into the Red Sea, and there was not one locust left in all the land of Egypt. (Exodus 10:19 Brenton)
Wj:10:19 Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. W całej ziemi egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie. (Wj 10:19 BT_4)
Wj:10:19 καὶ μετέβαλεν κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν, καὶ ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:10:19 καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄνεμος, -ου, ὁ ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ   καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:10:19 a także, nawet, a mianowicie do metabolizowania panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. wiatr od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem morze - a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę szarańcza a także, nawet, a mianowicie wstrzykiwać on / ona / on / sama do (+ acc) czerwony (trzciny?) morze a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) szarańcza jeden w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:10:19 kai\ mete/balen ku/rios a)/nemon a)po\ Tala/ssEs sfodro/n, kai\ a)ne/laben tE\n a)kri/da kai\ e)ne/balen au)tE\n ei)s tE\n e)ruTra\n Ta/lassan, kai\ ou)CH u(pelei/fTE a)kri\s mi/a e)n pa/sE| gE=| *ai)gu/ptou.
Wj:10:19 kai metebalen kyrios anemon apo TalassEs sfodron, kai anelaben tEn akrida kai enebalen autEn eis tEn eryTran Talassan, kai uCH hypeleifTE akris mia en pasE gE aigyptu.
Wj:10:19 C VBI_AAI3S N2_NSM N2_ASM P N1S_GSF A1A_ASM C VBI_AAI3S RA_ASF N3D_ASF C VBI_AAI3S RD_ASF P RA_ASF A1A_ASF N1S_ASF C D VVI_API3S N3D_NSF A1A_NSF P A1S_DSF N1_DSF N2_GSF
Wj:10:19 and also, even, namely to metabolize lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wind from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea ć and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the locust and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the red (reed?) sea and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) locust one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of]
Wj:10:19 and he/she/it-METABOLIZE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) wind (acc) away from (+gen) sea (gen)   and he/she/it-TAKE UP-ed the (acc) locust (acc) and he/she/it-INJECT-ed her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) red ([Adj] acc) sea (acc) and not he/she/it-was-REMAIN-ed locust (nom) one (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (gen)
Wj:10:19 Wj_10:19_1 Wj_10:19_2 Wj_10:19_3 Wj_10:19_4 Wj_10:19_5 Wj_10:19_6 Wj_10:19_7 Wj_10:19_8 Wj_10:19_9 Wj_10:19_10 Wj_10:19_11 Wj_10:19_12 Wj_10:19_13 Wj_10:19_14 Wj_10:19_15 Wj_10:19_16 Wj_10:19_17 Wj_10:19_18 Wj_10:19_19 Wj_10:19_20 Wj_10:19_21 Wj_10:19_22 Wj_10:19_23 Wj_10:19_24 Wj_10:19_25 Wj_10:19_26 Wj_10:19_27
Wj:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:20 καὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:10:20 And the Lord hardened the heart of Pharao, and he did not send away the children of Israel. (Exodus 10:20 Brenton)
Wj:10:20 Ale Pan uczynił upartym serce faraona, i nie wypuścił on Izraelitów. (Wj 10:20 BT_4)
Wj:10:20 καὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Wj:10:20 καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Wj:10:20 a także, nawet, a mianowicie twardnieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do ??? syn Izrael
Wj:10:20 kai\ e)sklE/runen ku/rios tE\n kardi/an *faraO, kai\ ou)k e)Xape/steilen tou\s ui(ou\s *israEl.
Wj:10:20 kai esklErynen kyrios tEn kardian faraO, kai uk eXapesteilen tus hyius israEl.
Wj:10:20 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF N_GSM C D VAI_AAI3S RA_APM N2_APM N_GSM
Wj:10:20 and also, even, namely to harden lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? the son Israel
Wj:10:20 and he/she/it-was-HARDEN-ing, he/she/it-HARDEN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) heart (acc) Pharaoh (indecl) and not he/she/it-???-ed the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Wj:10:20 Wj_10:20_1 Wj_10:20_2 Wj_10:20_3 Wj_10:20_4 Wj_10:20_5 Wj_10:20_6 Wj_10:20_7 Wj_10:20_8 Wj_10:20_9 Wj_10:20_10 Wj_10:20_11 Wj_10:20_12
Wj:10:20 x x x x x x x x x x x x
Wj:10:21 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, ψηλαφητὸν σκότος.
Wj:10:21 And the Lord said to Moses, Stretch out thy hand to heaven, and let there be darkness over the land of Egypt--darkness that may be felt. (Exodus 10:21 Brenton)
Wj:10:21 I rzekł Pan do Mojżesza: «Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności». (Wj 10:21 BT_4)
Wj:10:21 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ γενηθήτω σκότος ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, ψηλαφητὸν σκότος.
Wj:10:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σκότο·ς, -ους, τό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ   σκότο·ς, -ους, τό
Wj:10:21 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz rozszerzenie ręka ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ciemność mrok, ciemność na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia Egipt [kraj] - ciemność mrok, ciemność
Wj:10:21 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *)/ekteinon tE\n Hei=ra/ sou ei)s to\n ou)rano/n, kai\ genETE/tO sko/tos e)pi\ gE=n *ai)gu/ptou, PSElafEto\n sko/tos.
Wj:10:21 eipen de kyrios pros musEn ekteinon tEn Heira su eis ton uranon, kai genETEtO skotos epi gEn aigyptu, PSElafEton skotos.
Wj:10:21 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM C VC_APD3S N3E_NSN P N1_ASF N2_GSF A1_NSN N3E_NSN
Wj:10:21 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to extend the hand you; your/yours(sg) into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to become become, happen darkness gloom, darkness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Egypt [country of] ć darkness gloom, darkness
Wj:10:21 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and let-him/her/it-be-BECOME-ed! darkness (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) Egypt (gen)   darkness (nom|acc|voc)
Wj:10:21 Wj_10:21_1 Wj_10:21_2 Wj_10:21_3 Wj_10:21_4 Wj_10:21_5 Wj_10:21_6 Wj_10:21_7 Wj_10:21_8 Wj_10:21_9 Wj_10:21_10 Wj_10:21_11 Wj_10:21_12 Wj_10:21_13 Wj_10:21_14 Wj_10:21_15 Wj_10:21_16 Wj_10:21_17 Wj_10:21_18 Wj_10:21_19 Wj_10:21_20
Wj:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:22 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας,
Wj:10:22 And Moses stretched out his hand to heaven, and there was darkness very black, even a storm over all the land of Egypt three days. (Exodus 10:22 Brenton)
Wj:10:22 Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. (Wj 10:22 BT_4)
Wj:10:22 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο σκότος γνόφος θύελλα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας,
Wj:10:22 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σκότο·ς, -ους, τό γνόφος, -ου, ὁ θύελλα, -ης, ἡ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ
Wj:10:22 rozszerzenie zaś Mojżesz ręka do (+ acc) niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ciemność mrok, ciemność ciemność (Storm-chmury, ciemność, mrok, mgła?) nawałnica na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj] trzy dzień
Wj:10:22 e)Xe/teinen de\ *mou+sE=s tE\n CHei=ra ei)s to\n ou)rano/n, kai\ e)ge/neto sko/tos gno/fos Tu/ella e)pi\ pa=san gE=n *ai)gu/ptou trei=s E(me/ras,
Wj:10:22 eXeteinen de mo+ysEs tEn CHeira eis ton uranon, kai egeneto skotos gnofos Tyella epi pasan gEn aigyptu treis hEmeras,
Wj:10:22 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_ASF N3_ASF P RA_ASM N2_ASM C VBI_AMI3S N3E_NSN N2_NSM N1S_NSF P A1S_ASF N1_ASF N2_GSF A3_APF N1A_APF
Wj:10:22 to extend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the hand into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to become become, happen darkness gloom, darkness darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) tempest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of] three day
Wj:10:22 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed Yet Moses (nom) the (acc) hand (acc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed darkness (nom|acc|voc) darkness (nom) tempest (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) earth/land (acc) Egypt (gen) three (acc, nom) day (gen), days (acc)
Wj:10:22 Wj_10:22_1 Wj_10:22_2 Wj_10:22_3 Wj_10:22_4 Wj_10:22_5 Wj_10:22_6 Wj_10:22_7 Wj_10:22_8 Wj_10:22_9 Wj_10:22_10 Wj_10:22_11 Wj_10:22_12 Wj_10:22_13 Wj_10:22_14 Wj_10:22_15 Wj_10:22_16 Wj_10:22_17 Wj_10:22_18 Wj_10:22_19
Wj:10:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:23 καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶς ἐκ τῆς κοίτης αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας· πᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἦν φῶς ἐν πᾶσιν, οἷς κατεγίνοντο.
Wj:10:23 And for three days no man saw his brother, and no man rose up from his bed for three days: but all the children of Israel had light in all the places where they were. (Exodus 10:23 Brenton)
Wj:10:23 Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. (Wj 10:23 BT_4)
Wj:10:23 καὶ οὐκ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἐξανέστη οὐδεὶς ἐκ τῆς κοίτης αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας· πᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἦν φῶς ἐν πᾶσιν, οἷς κατεγίνοντο.
Wj:10:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκ ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ κατα·γίνομαι [LXX] (κατα+γιν-, -, -, -, -, -)
Wj:10:23 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), nie jeden (nic, nikt) brat on / ona / on / sama trzy dzień a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem podnieść się pojawić; εξανστηση podnosi się od śmierci, Rouse nie jeden (nic, nikt) z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Łóżko [zobacz kopulacji] on / ona / on / sama trzy dzień każdy wszystkim, każde, każde, całość zaś syn Izrael być światło w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których do ???
Wj:10:23 kai\ ou)k ei)=den ou)dei\s to\n a)delfo\n au)tou= trei=s E(me/ras, kai\ ou)k e)Xane/stE ou)dei\s e)k tE=s koi/tEs au)tou= trei=s E(me/ras· pa=si de\ toi=s ui(oi=s *israEl E)=n fO=s e)n pa=sin, oi(=s kategi/nonto.
Wj:10:23 kai uk eiden udeis ton adelfon autu treis hEmeras, kai uk eXanestE udeis ek tEs koitEs autu treis hEmeras· pasi de tois hyiois israEl En fOs en pasin, hois kateginonto.
Wj:10:23 C D VBI_AAI3S A3_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM A3_APF N1A_APF C D VHI_AAI3S A3_NSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM A3_APF N1A_APF A3_DPM x RA_DPM N2_DPM N_GSM V9_IAI3S N3T_ASN P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI3P
Wj:10:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not one (nothing, no one) the brother he/she/it/same three day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse not one (nothing, no one) out of (+gen) ἐξ before vowels the bed [see coitus] he/she/it/same three day every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Israel to be light in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to ???
Wj:10:23 and not he/she/it-SEE-ed not one (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) three (acc, nom) day (gen), days (acc) and not he/she/it-RAISE UP-ed not one (nom) out of (+gen) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) three (acc, nom) day (gen), days (acc) all (dat) Yet the (dat) sons (dat) Israel (indecl) he/she/it-was light (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) they-were-being-???-ed
Wj:10:23 Wj_10:23_1 Wj_10:23_2 Wj_10:23_3 Wj_10:23_4 Wj_10:23_5 Wj_10:23_6 Wj_10:23_7 Wj_10:23_8 Wj_10:23_9 Wj_10:23_10 Wj_10:23_11 Wj_10:23_12 Wj_10:23_13 Wj_10:23_14 Wj_10:23_15 Wj_10:23_16 Wj_10:23_17 Wj_10:23_18 Wj_10:23_19 Wj_10:23_20 Wj_10:23_21 Wj_10:23_22 Wj_10:23_23 Wj_10:23_24 Wj_10:23_25 Wj_10:23_26 Wj_10:23_27 Wj_10:23_28 Wj_10:23_29 Wj_10:23_30
Wj:10:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:24 καὶ ἐκάλεσεν Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Βαδίζετε, λατρεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν· πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολίπεσθε· καὶ ἡ ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ’ ὑμῶν.
Wj:10:24 And Pharao called Moses and Aaron, saying, Go, serve the Lord your God, only leave your sheep and your oxen, and let your store depart with you. (Exodus 10:24 Brenton)
Wj:10:24 Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: «Idźcie, oddajcie cześć Panu, tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami». (Wj 10:24 BT_4)
Wj:10:24 καὶ ἐκάλεσεν Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Βαδίζετε, λατρεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν· πλὴν τῶν προβάτων καὶ τῶν βοῶν ὑπολίπεσθε· καὶ ἀποσκευὴ ὑμῶν ἀποτρεχέτω μεθ’ ὑμῶν.
Wj:10:24 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Φαραώ, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πλήν ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:10:24 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Faraon Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron powiedzieć / powiedzieć - wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty z wyjątkiem owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie wół; protest; ryczeć to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) a także, nawet, a mianowicie - ty - po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty
Wj:10:24 kai\ e)ka/lesen *faraO *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn *badi/DZete, latreu/sate kuri/O| tO=| TeO=| u(mO=n· plE\n tO=n proba/tOn kai\ tO=n boO=n u(poli/pesTe· kai\ E( a)poskeuE\ u(mO=n a)potreCHe/tO meT’ u(mO=n.
Wj:10:24 kai ekalesen faraO musEn kai aarOn legOn badiDZete, latreusate kyriO tO TeO hymOn· plEn tOn probatOn kai tOn boOn hypolipesTe· kai hE aposkeuE hymOn apotreCHetO meT’ hymOn.
Wj:10:24 C VAI_AAI3S N_NSM N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM V1_PAD2P VA_AAD2P N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP D RA_GPN N2N_GPN C RA_GPM N3_GPM VB_AMD2P C RA_NSF N1_NSF RP_GP V1_PAD3S P RP_GP
Wj:10:24 and also, even, namely to call call Pharaoh Moses and also, even, namely Aaron to say/tell ć to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you except the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ox; outcry; to bellow to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) and also, even, namely the ć you ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Wj:10:24 and he/she/it-CALL-ed Pharaoh (indecl) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)   do-PERFORM-you(pl)-RITUALS/RITES! lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(pl) (gen) except the (gen) sheep (gen) and the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) be-you(pl)-REMAIN-ed! and the (nom)   you(pl) (gen)   after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
Wj:10:24 Wj_10:24_1 Wj_10:24_2 Wj_10:24_3 Wj_10:24_4 Wj_10:24_5 Wj_10:24_6 Wj_10:24_7 Wj_10:24_8 Wj_10:24_9 Wj_10:24_10 Wj_10:24_11 Wj_10:24_12 Wj_10:24_13 Wj_10:24_14 Wj_10:24_15 Wj_10:24_16 Wj_10:24_17 Wj_10:24_18 Wj_10:24_19 Wj_10:24_20 Wj_10:24_21 Wj_10:24_22 Wj_10:24_23 Wj_10:24_24 Wj_10:24_25 Wj_10:24_26 Wj_10:24_27
Wj:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:25 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Ἀλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, ἃ ποιήσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν,
Wj:10:25 And Moses said, Nay, but thou shalt give to us whole burnt-offerings and sacrifices, which we will sacrifice to the Lord our God. (Exodus 10:25 Brenton)
Wj:10:25 Odpowiedział Mojżesz: «Ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu. (Wj 10:25 BT_4)
Wj:10:25 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς Ἀλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, ποιήσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν,
Wj:10:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀλλά καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:10:25 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Mojżesz ale a także, nawet, a mianowicie ty dawać JA całopalenie [zobacz holokaust] a także, nawet, a mianowicie poświęcić represjonować, w ofierze który / którego / których robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  JA
Wj:10:25 kai\ ei)=pen *mou+sE=s *)alla\ kai\ su\ dO/seis E(mi=n o(lokautO/mata kai\ Tusi/as, a(/ poiE/somen kuri/O| tO=| TeO=| E(mO=n,
Wj:10:25 kai eipen mo+ysEs alla kai sy dOseis hEmin holokautOmata kai Tysias, ha poiEsomen kyriO tO TeO hEmOn,
Wj:10:25 C VBI_AAI3S N1M_NSM C C RP_NS VF_FAI2S RP_DP N3M_APN C N1A_APF RR_APN VF_FAI1P N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP
Wj:10:25 and also, even, namely to say/tell Moses but and also, even, namely you to give I burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate who/whom/which to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Wj:10:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) but and you(sg) (nom) you(sg)-will-GIVE us (dat) burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) who/whom/which (nom|acc) we-will-DO/MAKE lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) us (gen)
Wj:10:25 Wj_10:25_1 Wj_10:25_2 Wj_10:25_3 Wj_10:25_4 Wj_10:25_5 Wj_10:25_6 Wj_10:25_7 Wj_10:25_8 Wj_10:25_9 Wj_10:25_10 Wj_10:25_11 Wj_10:25_12 Wj_10:25_13 Wj_10:25_14 Wj_10:25_15 Wj_10:25_16 Wj_10:25_17
Wj:10:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:10:26 καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεύσεται μεθ’ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειψόμεθα ὁπλήν· ἀπ’ αὐτῶν γὰρ λημψόμεθα λατρεῦσαι κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ οὐκ οἴδαμεν, τί λατρεύσωμεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐκεῖ.
Wj:10:26 And our cattle shall go with us, and we will not leave a hoof behind, for of them we will take to serve the Lord our God: but we know not in what manner we shall serve the Lord our God, until we arrive there. (Exodus 10:26 Brenton)
Wj:10:26 Również bydło nasze pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu; a sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy». (Wj 10:26 BT_4)
Wj:10:26 καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν πορεύσεται μεθ’ ἡμῶν, καὶ οὐχ ὑπολειψόμεθα ὁπλήν· ἀπ’ αὐτῶν γὰρ λημψόμεθα λατρεῦσαι κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ οὐκ οἴδαμεν, τί λατρεύσωμεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐκεῖ.
Wj:10:26 καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό γάρ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω