Wj:13:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:13:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Exodus 13:1 Brenton)
Wj:13:1 Pan tak powiedział do Mojżesza: (Wj 13:1 BT_4)
Wj:13:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:13:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:13:1 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć
Wj:13:1 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Wj:13:1 eipen de kyrios pros musEn legOn
Wj:13:1 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Wj:13:1 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Wj:13:1 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:13:1 Wj_13:1_1 Wj_13:1_2 Wj_13:1_3 Wj_13:1_4 Wj_13:1_5 Wj_13:1_6
Wj:13:1 x x x x x x
Wj:13:2 Ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοί ἐστιν.
Wj:13:2 Sanctify to me every first-born, first produced, opening every womb among the children of Israel both of man and beast: it is mine. (Exodus 13:2 Brenton)
Wj:13:2 «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę». (Wj 13:2 BT_4)
Wj:13:2 Ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοί ἐστιν.
Wj:13:2 ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον   δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μήτρα, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:13:2 poświęcić uświęcić, Hallow, stać się świętymi JA każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny - otwarcie-all-the-way każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania łono w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między syn Izrael od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem człowiek aż do; świt Zwierzę (bestia) JA; mój / moja być
Wj:13:2 *(agi/aso/n moi pa=n prOto/tokon prOtogene\s dianoi=gon pa=san mE/tran e)n toi=s ui(oi=s *israEl a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous· e)moi/ e)stin.
Wj:13:2 agiason moi pan prOtotokon prOtogenes dianoigon pasan mEtran en tois hyiois israEl apo anTrOpu heOs ktEnus· emoi estin.
Wj:13:2 VA_AAD2S RP_DS A3_ASN A1B_ASN A3H_ASN V1_PAPASN A1S_ASF N1A_ASF P RA_DPM N2_DPM N_GSM P N2_GSM P N3E_GSN RP_DS V9_PAI3S
Wj:13:2 to consecrate sanctify, hallow, become holy I every all, each, every, the whole of firstborn ć to open up-all-the-way every all, each, every, the whole of; to sprinkle womb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) I; my/mine to be
Wj:13:2 do-CONSECRATE-you(sg)!, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc)   while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) womb (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-is
Wj:13:2 Wj_13:2_1 Wj_13:2_2 Wj_13:2_3 Wj_13:2_4 Wj_13:2_5 Wj_13:2_6 Wj_13:2_7 Wj_13:2_8 Wj_13:2_9 Wj_13:2_10 Wj_13:2_11 Wj_13:2_12 Wj_13:2_13 Wj_13:2_14 Wj_13:2_15 Wj_13:2_16 Wj_13:2_17 Wj_13:2_18
Wj:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:3 Εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν Μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ᾗ ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐντεῦθεν· καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη.
Wj:13:3 And Moses said to the people, Remember this day, in which ye came forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage, for with a strong hand the Lord brought you forth thence; and leaven shall not be eaten. (Exodus 13:3 Brenton)
Wj:13:3 Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd: w tym to dniu nie wolno jeść chleba kwaszonego. (Wj 13:3 BT_4)
Wj:13:3 Εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν Μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐντεῦθεν· καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη.
Wj:13:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ ἐν γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐντεῦ·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ζύμη, -ης, ἡ
Wj:13:3 powiedzieć / powiedzieć zaś Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ludzie zapamiętać dzień Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których ujawnić się z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dom; mieszkać niewolnictwo w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak ręka kołysać się kołysać berło wyprowadzenie ty panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. stąd a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem jeść drożdże
Wj:13:3 *ei)=pen de\ *mou+sE=s pro\s to\n lao/n *mnEmoneu/ete tE\n E(me/ran tau/tEn, e)n E(=| e)XE/lTate e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as· e)n ga\r CHeiri\ krataia=| e)XE/gagen u(ma=s ku/rios e)nteu=Ten· kai\ ou) brOTE/setai DZu/mE.
Wj:13:3 eipen de mo+ysEs pros ton laon mnEmoneuete tEn hEmeran tautEn, en hE eXElTate ek gEs aigyptu eX oiku duleias· en gar CHeiri krataia eXEgagen hymas kyrios enteuTen· kai u brOTEsetai DZymE.
Wj:13:3 VBI_AAI3S x N1M_NSM P RA_ASM N2_ASM V1_PAD2P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF P RR_DSF VBI_AAI2P P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF P x N3_DSF A1A_DSF VBI_AAI3S RP_AP N2_NSM D C D VC_FPI3S N1_NSF
Wj:13:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses toward (+acc,+gen,+dat) the people to remember the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as hand sway to sway the scepter to lead out you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from here and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat yeast
Wj:13:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(pl)-are-REMEMBER-ing, be-you(pl)-REMEMBER-ing! the (acc) day (acc) this (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl)-COME-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc) in/among/by (+dat) for hand (dat) sway ([Adj] dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT you(pl) (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) from here and not he/she/it-will-be-EAT-ed yeast (nom|voc)
Wj:13:3 Wj_13:3_1 Wj_13:3_2 Wj_13:3_3 Wj_13:3_4 Wj_13:3_5 Wj_13:3_6 Wj_13:3_7 Wj_13:3_8 Wj_13:3_9 Wj_13:3_10 Wj_13:3_11 Wj_13:3_12 Wj_13:3_13 Wj_13:3_14 Wj_13:3_15 Wj_13:3_16 Wj_13:3_17 Wj_13:3_18 Wj_13:3_19 Wj_13:3_20 Wj_13:3_21 Wj_13:3_22 Wj_13:3_23 Wj_13:3_24 Wj_13:3_25 Wj_13:3_26 Wj_13:3_27 Wj_13:3_28 Wj_13:3_29 Wj_13:3_30 Wj_13:3_31
Wj:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:4 ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐκπορεύεσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων.
Wj:13:4 For on this day ye go forth in the month of new corn. (Exodus 13:4 Brenton)
Wj:13:4 Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. (Wj 13:4 BT_4)
Wj:13:4 ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐκπορεύεσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων.
Wj:13:4 ἐν γάρ ὁ ἡ τό σήμερον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον
Wj:13:4 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak dziś dzień ty wychodzić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ???; miesiąc statek; nowe / młode
Wj:13:4 e)n ga\r tE=| sE/meron u(mei=s e)kporeu/esTe e)n mEni\ tO=n ne/On.
Wj:13:4 en gar tE sEmeron hymeis ekporeuesTe en mEni tOn neOn.
Wj:13:4 P x RA_DSF D RP_NP V1_PMI2P P N3_DSM RA_GPM A1A_GPM
Wj:13:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the today day you to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the ship; new/young
Wj:13:4 in/among/by (+dat) for the (dat) today you(pl) (nom) you(pl)-are-being-GO-ed-OUT, be-you(pl)-being-GO-ed-OUT! in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen)
Wj:13:4 Wj_13:4_1 Wj_13:4_2 Wj_13:4_3 Wj_13:4_4 Wj_13:4_5 Wj_13:4_6 Wj_13:4_7 Wj_13:4_8 Wj_13:4_9 Wj_13:4_10
Wj:13:4 x x x x x x x x x x
Wj:13:5 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ.
Wj:13:5 And it shall come to pass when the Lord thy God shall have brought thee into the land of the Chananites, and the Chettites, and Amorites, and Evites, and Jebusites, and Gergesites, and Pherezites, which he sware to thy fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt perform this service in this month. (Exodus 13:5 Brenton)
Wj:13:5 Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. (Wj 13:5 BT_4)
Wj:13:5 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε κύριος θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ.
Wj:13:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   καί   καί   καί   ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λατρεία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:13:5 a także, nawet, a mianowicie być kiedy jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] prowadzić do ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) ziemia / Ziemia Chananejczyk a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - a także, nawet, a mianowicie - który / którego / których przeklinać ojciec ty; twój / twoje (SG) dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub ziemia / Ziemia płynąć run, strumień, wytrysk mleko a także, nawet, a mianowicie kochanie a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić Obrzęd (usługa boska / oferta, wierną służbę / Kult) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ???; miesiąc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:13:5 kai\ e)/stai E(ni/ka e)a\n ei)saga/gE| se ku/rios o( Teo/s sou ei)s tE\n gE=n tO=n *CHananai/On kai\ *CHettai/On kai\ *euai/On kai\ *gergesai/On kai\ *amorrai/On kai\ *fereDZai/On kai\ *iebousai/On, E(\n O)/mosen toi=s patra/sin sou dou=nai/ soi, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, kai\ poiE/seis tE\n latrei/an tau/tEn e)n tO=| mEni\ tou/tO|.
Wj:13:5 kai estai hEnika ean eisagagE se kyrios ho Teos su eis tEn gEn tOn CHananaiOn kai CHettaiOn kai euaiOn kai gergesaiOn kai amorraiOn kai fereDZaiOn kai iebusaiOn, hEn Omosen tois patrasin su dunai soi, gEn reusan gala kai meli, kai poiEseis tEn latreian tautEn en tO mEni tutO.
Wj:13:5 C VF_FMI3S D C VB_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM RR_ASF VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GS VO_AAN RP_DS N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RD_ASF P RA_DSM N3_DSM RD_DSM
Wj:13:5 and also, even, namely to be when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead into you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land the Canaanite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć who/whom/which to swear the father you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey and also, even, namely doing/making; to do/make the rite (divine/offering service, devoted/worship service) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:13:5 and he/she/it-will-be when if-ever he/she/it-should-LEAD-INTO, you(sg)-should-be-LEAD-ed-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) and   and   and   and   and   and   who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) rite (acc) this (acc) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) this (dat)
Wj:13:5 Wj_13:5_1 Wj_13:5_2 Wj_13:5_3 Wj_13:5_4 Wj_13:5_5 Wj_13:5_6 Wj_13:5_7 Wj_13:5_8 Wj_13:5_9 Wj_13:5_10 Wj_13:5_11 Wj_13:5_12 Wj_13:5_13 Wj_13:5_14 Wj_13:5_15 Wj_13:5_16 Wj_13:5_17 Wj_13:5_18 Wj_13:5_19 Wj_13:5_20 Wj_13:5_21 Wj_13:5_22 Wj_13:5_23 Wj_13:5_24 Wj_13:5_25 Wj_13:5_26 Wj_13:5_27 Wj_13:5_28 Wj_13:5_29 Wj_13:5_30 Wj_13:5_31 Wj_13:5_32 Wj_13:5_33 Wj_13:5_34 Wj_13:5_35 Wj_13:5_36 Wj_13:5_37 Wj_13:5_38 Wj_13:5_39 Wj_13:5_40 Wj_13:5_41 Wj_13:5_42 Wj_13:5_43 Wj_13:5_44 Wj_13:5_45 Wj_13:5_46 Wj_13:5_47 Wj_13:5_48
Wj:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:6 ἓξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἑορτὴ κυρίου·
Wj:13:6 Six days ye shall eat unleavened bread, and on the seventh day is a feast to the Lord. (Exodus 13:6 Brenton)
Wj:13:6 Przez siedem dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu siódmym będzie dla ciebie święto ku czci Pana. (Wj 13:6 BT_4)
Wj:13:6 ἓξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἑορτὴ κυρίου·
Wj:13:6 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:13:6 sześć dzień jeść przaśny zaś dzień siódmy festiwal panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:13:6 e(\X E(me/ras e)/desTe a)/DZuma, tE=| de\ E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| e(ortE\ kuri/ou·
Wj:13:6 heX hEmeras edesTe aDZyma, tE de hEmera tE hebdomE heortE kyriu·
Wj:13:6 M N1A_APF VF_FMI2P A1B_APN RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N1_NSF N2_GSM
Wj:13:6 six day to eat unleavened the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the seventh festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:13:6 six day (gen), days (acc) you(pl)-will-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) Yet day (dat) the (dat) seventh (dat) festival (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Wj:13:6 Wj_13:6_1 Wj_13:6_2 Wj_13:6_3 Wj_13:6_4 Wj_13:6_5 Wj_13:6_6 Wj_13:6_7 Wj_13:6_8 Wj_13:6_9 Wj_13:6_10 Wj_13:6_11
Wj:13:6 x x x x x x x x x x x
Wj:13:7 ἄζυμα ἔδεσθε τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζυμωτόν, οὐδὲ ἔσται σοι ζύμη ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου.
Wj:13:7 Seven days shall ye eat unleavened bread; nothing leavened shall be seen with thee, neither shalt thou have leaven in all thy borders. (Exodus 13:7 Brenton)
Wj:13:7 Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. (Wj 13:7 BT_4)
Wj:13:7 ἄζυμα ἔδεσθε τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζυμωτόν, οὐδὲ ἔσται σοι ζύμη ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου.
Wj:13:7 ἄ·ζυμος -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ζύμη, -ης, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:13:7 przaśny jeść siedem dzień οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub - οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) być ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub drożdże w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość Granica; wyświęcanie / odznaczać ty; twój / twoje (SG)
Wj:13:7 a)/DZuma e)/desTe ta\s e(pta\ E(me/ras, ou)k o)fTE/setai/ soi DZumOto/n, ou)de\ e)/stai soi DZu/mE e)n pa=sin toi=s o(ri/ois sou.
Wj:13:7 aDZyma edesTe tas hepta hEmeras, uk ofTEsetai soi DZymOton, ude estai soi DZymE en pasin tois horiois su.
Wj:13:7 A1B_APN VF_FMI2P RA_APF M N1A_APF D VV_FPI3S RP_DS A1_NSN C VF_FMI3S RP_DS N1_NSF P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS
Wj:13:7 unleavened to eat the seven day οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub yeast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg)
Wj:13:7 unleavened ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-will-be-EAT-ed the (acc) seven day (gen), days (acc) not he/she/it-will-be-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   neither/nor he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) yeast (nom|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:13:7 Wj_13:7_1 Wj_13:7_2 Wj_13:7_3 Wj_13:7_4 Wj_13:7_5 Wj_13:7_6 Wj_13:7_7 Wj_13:7_8 Wj_13:7_9 Wj_13:7_10 Wj_13:7_11 Wj_13:7_12 Wj_13:7_13 Wj_13:7_14 Wj_13:7_15 Wj_13:7_16 Wj_13:7_17 Wj_13:7_18
Wj:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:8 καὶ ἀναγγελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Διὰ τοῦτο ἐποίησεν κύριος ὁ θεός μοι, ὡς ἐξεπορευόμην ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:8 And thou shalt tell thy son in that day, saying, Therefore the Lord dealt thus with me, as I was going out of Egypt. (Exodus 13:8 Brenton)
Wj:13:8 W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. (Wj 13:8 BT_4)
Wj:13:8 καὶ ἀναγγελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Διὰ τοῦτο ἐποίησεν κύριος θεός μοι, ὡς ἐξεπορευόμην ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:8 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:13:8 a także, nawet, a mianowicie głosić głosić raport syn ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień że powiedzieć / powiedzieć δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  JA tak jak wychodzić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj]
Wj:13:8 kai\ a)naggelei=s tO=| ui(O=| sou e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gOn *dia\ tou=to e)poi/Esen ku/rios o( Teo/s moi, O(s e)Xeporeuo/mEn e)X *ai)gu/ptou.
Wj:13:8 kai anangeleis tO hyiO su en tE hEmera ekeinE legOn dia tuto epoiEsen kyrios ho Teos moi, hOs eXeporeuomEn eX aigyptu.
Wj:13:8 C VF2_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNSM P RD_ASN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_DS C V1I_IMI1S P N2_GSF
Wj:13:8 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the son you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I as/like to go out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:13:8 and you(sg)-will-PROCLAIM, upon being-PROCLAIM-ed (nom|voc) the (dat) son (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (dat) as/like I-was-being-GO-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:13:8 Wj_13:8_1 Wj_13:8_2 Wj_13:8_3 Wj_13:8_4 Wj_13:8_5 Wj_13:8_6 Wj_13:8_7 Wj_13:8_8 Wj_13:8_9 Wj_13:8_10 Wj_13:8_11 Wj_13:8_12 Wj_13:8_13 Wj_13:8_14 Wj_13:8_15 Wj_13:8_16 Wj_13:8_17 Wj_13:8_18 Wj_13:8_19 Wj_13:8_20 Wj_13:8_21
Wj:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:9 καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυνον πρὸ ὀφθαλμῶν σου, ὅπως ἂν γένηται ὁ νόμος κυρίου ἐν τῷ στόματί σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεὸς ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:9 And it shall be to thee a sign upon thy hand and a memorial before thine eyes, that the law of the Lord may be in thy mouth, for with a strong hand the Lord God brought thee out of Egypt. (Exodus 13:9 Brenton)
Wj:13:9 Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. (Wj 13:9 BT_4)
Wj:13:9 καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυνον πρὸ ὀφθαλμῶν σου, ὅπως ἂν γένηται νόμος κυρίου ἐν τῷ στόματί σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος θεὸς ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σημεῖον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μνημό·συνον, -ου, τό πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:13:9 a także, nawet, a mianowicie być ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub znak na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ręka ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie pamięć wcześniej (+ gen) oko ty; twój / twoje (SG) tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. kiedykolwiek (jeśli w ogóle) stać się stać, stanie, prawo panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między usta / maw stomia ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak ręka kołysać się kołysać berło wyprowadzenie ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj]
Wj:13:9 kai\ e)/stai soi sEmei=on e)pi\ tE=s CHeiro/s sou kai\ mnEmo/sunon pro\ o)fTalmO=n sou, o(/pOs a)/n ge/nEtai o( no/mos kuri/ou e)n tO=| sto/mati/ sou· e)n ga\r CHeiri\ krataia=| e)XE/gage/n se ku/rios o( Teo\s e)X *ai)gu/ptou.
Wj:13:9 kai estai soi sEmeion epi tEs CHeiros su kai mnEmosynon pro ofTalmOn su, hopOs an genEtai ho nomos kyriu en tO stomati su· en gar CHeiri krataia eXEgagen se kyrios ho Teos eX aigyptu.
Wj:13:9 C VF_FMI3S RP_DS N2N_NSN P RA_GSF N3_GSF RP_GS C N2N_NSN P N2_GPM RP_GS C x VB_AMS3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P x N3_DSF A1A_DSF VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM P N2_GSF
Wj:13:9 and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub sign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely memory before (+gen) eye you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to become become, happen the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as hand sway to sway the scepter to lead out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:13:9 and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sign (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and memory (nom|acc|voc) before (+gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this is how ever he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) law (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) for hand (dat) sway ([Adj] dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:13:9 Wj_13:9_1 Wj_13:9_2 Wj_13:9_3 Wj_13:9_4 Wj_13:9_5 Wj_13:9_6 Wj_13:9_7 Wj_13:9_8 Wj_13:9_9 Wj_13:9_10 Wj_13:9_11 Wj_13:9_12 Wj_13:9_13 Wj_13:9_14 Wj_13:9_15 Wj_13:9_16 Wj_13:9_17 Wj_13:9_18 Wj_13:9_19 Wj_13:9_20 Wj_13:9_21 Wj_13:9_22 Wj_13:9_23 Wj_13:9_24 Wj_13:9_25 Wj_13:9_26 Wj_13:9_27 Wj_13:9_28 Wj_13:9_29 Wj_13:9_30 Wj_13:9_31 Wj_13:9_32 Wj_13:9_33 Wj_13:9_34
Wj:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:10 καὶ φυλάξεσθε τὸν νόμον τοῦτον κατὰ καιροὺς ὡρῶν ἀφ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.
Wj:13:10 And preserve ye this law according to the times of the seasons, from year to year. (Exodus 13:10 Brenton)
Wj:13:10 I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, (Wj 13:10 BT_4)
Wj:13:10 καὶ φυλάξεσθε τὸν νόμον τοῦτον κατὰ καιροὺς ὡρῶν ἀφ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.
Wj:13:10 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὥρα, -ας, ἡ ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ
Wj:13:10 a także, nawet, a mianowicie chronić prawo Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem okres czasu godzina od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem dzień do (+ acc) dzień
Wj:13:10 kai\ fula/XesTe to\n no/mon tou=ton kata\ kairou\s O(rO=n a)f’ E(merO=n ei)s E(me/ras.
Wj:13:10 kai fylaXesTe ton nomon tuton kata kairus hOrOn af’ hEmerOn eis hEmeras.
Wj:13:10 C VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N2_APM N1A_GPF P N1A_GPF P N1A_APF
Wj:13:10 and also, even, namely to guard the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time hour from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day into (+acc) day
Wj:13:10 and you(pl)-will-be-GUARD-ed the (acc) law (acc) this (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) periods of time (acc) hours (gen) away from (+gen) days (gen) into (+acc) day (gen), days (acc)
Wj:13:10 Wj_13:10_1 Wj_13:10_2 Wj_13:10_3 Wj_13:10_4 Wj_13:10_5 Wj_13:10_6 Wj_13:10_7 Wj_13:10_8 Wj_13:10_9 Wj_13:10_10 Wj_13:10_11 Wj_13:10_12
Wj:13:10 x x x x x x x x x x x x
Wj:13:11 καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δώσει σοι αὐτήν,
Wj:13:11 And it shall come to pass when the Lord thy God shall bring thee into the land of the Chananites, as he sware to thy fathers, and shall give it thee, (Exodus 13:11 Brenton)
Wj:13:11 gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. (Wj 13:11 BT_4)
Wj:13:11 καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε κύριος θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δώσει σοι αὐτήν,
Wj:13:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἄν εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:13:11 a także, nawet, a mianowicie być tak jak kiedykolwiek (jeśli w ogóle) prowadzić do ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  ty; twój / twoje (SG) do (+ acc) ziemia / Ziemia Chananejczyk który / którego / których; być Sposób, sposób, sposoby, metody, postawy przeklinać ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub on / ona / on / sama
Wj:13:11 kai\ e)/stai O(s a)/n ei)saga/gE| se ku/rios o( Teo/s sou ei)s tE\n gE=n tO=n *CHananai/On, o(\n tro/pon O)/mosen toi=s patra/sin sou, kai\ dO/sei soi au)tE/n,
Wj:13:11 kai estai hOs an eisagagE se kyrios ho Teos su eis tEn gEn tOn CHananaiOn, hon tropon Omosen tois patrasin su, kai dOsei soi autEn,
Wj:13:11 C VF_FMI3S C x VB_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPM N3_DPM RP_GS C VF_FAI3S RP_DS RD_ASF
Wj:13:11 and also, even, namely to be as/like ever (if ever) to lead into you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land the Canaanite who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to swear the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same
Wj:13:11 and he/she/it-will-be as/like ever he/she/it-should-LEAD-INTO, you(sg)-should-be-LEAD-ed-INTO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) her/it/same (acc)
Wj:13:11 Wj_13:11_1 Wj_13:11_2 Wj_13:11_3 Wj_13:11_4 Wj_13:11_5 Wj_13:11_6 Wj_13:11_7 Wj_13:11_8 Wj_13:11_9 Wj_13:11_10 Wj_13:11_11 Wj_13:11_12 Wj_13:11_13 Wj_13:11_14 Wj_13:11_15 Wj_13:11_16 Wj_13:11_17 Wj_13:11_18 Wj_13:11_19 Wj_13:11_20 Wj_13:11_21 Wj_13:11_22 Wj_13:11_23 Wj_13:11_24 Wj_13:11_25
Wj:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:12 καὶ ἀφελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, τῷ κυρίῳ· πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ὅσα ἐὰν γένηταί σοι, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις τῷ κυρίῳ.
Wj:13:12 that thou shalt set apart every offspring opening the womb, the males to the Lord, every one that opens the womb out of the herds or among thy cattle, as many as thou shalt have: thou shalt sanctify the males to the Lord. (Exodus 13:12 Brenton)
Wj:13:12 I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. (Wj 13:12 BT_4)
Wj:13:12 καὶ ἀφελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, τῷ κυρίῳ· πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐκ τῶν βουκολίων ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ὅσα ἐὰν γένηταί σοι, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις τῷ κυρίῳ.
Wj:13:12 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό   ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό   ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:13:12 a także, nawet, a mianowicie pozbawiać każdy wszystkim, każde, każde, całość otwarcie-all-the-way łono - panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. każdy wszystkim, każde, każde, całość otwarcie-all-the-way łono z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - lub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Zwierzę (bestia) ty; twój / twoje (SG) tyle, / aż jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] stać się stać, stanie, ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub - poświęcić uświęcić, Hallow, stać się świętymi panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:13:12 kai\ a)felei=s pa=n dianoi=gon mE/tran, ta\ a)rsenika/, tO=| kuri/O|· pa=n dianoi=gon mE/tran e)k tO=n boukoli/On E)\ e)n toi=s ktE/nesi/n sou, o(/sa e)a\n ge/nEtai/ soi, ta\ a)rsenika/, a(gia/seis tO=| kuri/O|.
Wj:13:12 kai afeleis pan dianoigon mEtran, ta arsenika, tO kyriO· pan dianoigon mEtran ek tOn bukoliOn E en tois ktEnesin su, hosa ean genEtai soi, ta arsenika, hagiaseis tO kyriO.
Wj:13:12 C VF2_FAI2S A3_ASN V1_PAPASN N1A_ASF RA_APN A1_APN RA_DSM N2_DSM A3_ASN V1_PAPASN N1A_ASF P RA_GPN N2N_GPN C P RA_DPN N3E_DPN RP_GS A1_APN C VB_AMS3S RP_DS RA_APN A1_APN VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM
Wj:13:12 and also, even, namely to deprive every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb out of (+gen) ἐξ before vowels the ć or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Animal (beast) you; your/yours(sg) as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć to consecrate sanctify, hallow, become holy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:13:12 and you(sg)-will-DEPRIVE every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) the (nom|acc)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) out of (+gen) the (gen)   or in/among/by (+dat) the (dat) Animals (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc)   you(sg)-will-CONSECRATE the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Wj:13:12 Wj_13:12_1 Wj_13:12_2 Wj_13:12_3 Wj_13:12_4 Wj_13:12_5 Wj_13:12_6 Wj_13:12_7 Wj_13:12_8 Wj_13:12_9 Wj_13:12_10 Wj_13:12_11 Wj_13:12_12 Wj_13:12_13 Wj_13:12_14 Wj_13:12_15 Wj_13:12_16 Wj_13:12_17 Wj_13:12_18 Wj_13:12_19 Wj_13:12_20 Wj_13:12_21 Wj_13:12_22 Wj_13:12_23 Wj_13:12_24 Wj_13:12_25 Wj_13:12_26 Wj_13:12_27 Wj_13:12_28 Wj_13:12_29
Wj:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:13 πᾶν διανοῖγον μήτραν ὄνου ἀλλάξεις προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς, λυτρώσῃ αὐτό. πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ.
Wj:13:13 Every offspring opening the womb of the ass thou shalt change for a sheep; and if thou wilt not change it, thou shalt redeem it: every first-born of man of thy sons shalt thou redeem. (Exodus 13:13 Brenton)
Wj:13:13 Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. (Wj 13:13 BT_4)
Wj:13:13 πᾶν διανοῖγον μήτραν ὄνου ἀλλάξεις προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς, λυτρώσῃ αὐτό. πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ.
Wj:13:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Wj:13:13 każdy wszystkim, każde, każde, całość otwarcie-all-the-way łono ass / osioł zmianę / zmieniać owiec (owczarnia) jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie zmianę / zmieniać odkupić być wydany, po uiszczeniu okupu on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny człowiek syn ty; twój / twoje (SG) odkupić być wydany, po uiszczeniu okupu
Wj:13:13 pa=n dianoi=gon mE/tran o)/nou a)lla/Xeis proba/tO|· e)a\n de\ mE\ a)lla/XE|s, lutrO/sE| au)to/. pa=n prOto/tokon a)nTrO/pou tO=n ui(O=n sou lutrO/sE|.
Wj:13:13 pan dianoigon mEtran onu allaXeis probatO· ean de mE allaXEs, lytrOsE auto. pan prOtotokon anTrOpu tOn hyiOn su lytrOsE.
Wj:13:13 A3_ASN V1_PAPASN N1A_ASF N2_GSM VF_FAI2S N2N_DSN C x D VA_AAS2S VF_FMI2S RD_ASN A3_ASN A1B_ASN N2_GSM RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FMI2S
Wj:13:13 every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb ass/donkey to change/alter sheep (sheepfold) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to change/alter to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same every all, each, every, the whole of firstborn human the son you; your/yours(sg) to redeem to be released, upon payment of ransom
Wj:13:13 every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) ass/donkey (gen) you(sg)-will-CHANGE/ALTER sheep (dat) if-ever Yet not you(sg)-should-CHANGE/ALTER you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed it/same (nom|acc) every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) human (gen) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed
Wj:13:13 Wj_13:13_1 Wj_13:13_2 Wj_13:13_3 Wj_13:13_4 Wj_13:13_5 Wj_13:13_6 Wj_13:13_7 Wj_13:13_8 Wj_13:13_9 Wj_13:13_10 Wj_13:13_11 Wj_13:13_12 Wj_13:13_13 Wj_13:13_14 Wj_13:13_15 Wj_13:13_16 Wj_13:13_17 Wj_13:13_18 Wj_13:13_19
Wj:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:14 ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων Τί τοῦτο; καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι Ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας·
Wj:13:14 And if thy son should ask thee hereafter, saying, What is this? then thou shalt say to him, With a strong hand the Lord brought us out of Egypt, out of the house of bondage. (Exodus 13:14 Brenton)
Wj:13:14 Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. (Wj 13:14 BT_4)
Wj:13:14 ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων Τί τοῦτο; καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι Ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας·
Wj:13:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ
Wj:13:14 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie ty; twój / twoje (SG) syn ty; twój / twoje (SG) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie konflikty; powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama dlatego, że w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka kołysać się kołysać berło wyprowadzenie JA panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dom; mieszkać niewolnictwo
Wj:13:14 e)a\n de\ e)rOtE/sE| se o( ui(o/s sou meta\ tau=ta le/gOn *ti/ tou=to; kai\ e)rei=s au)tO=| o(/ti *)en CHeiri\ krataia=| e)XE/gagen E(ma=s ku/rios e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as·
Wj:13:14 ean de erOtEsE se ho hyios su meta tauta legOn ti tuto; kai ereis autO hoti en CHeiri krataia eXEgagen hEmas kyrios ek gEs aigyptu eX oiku duleias·
Wj:13:14 C x VA_AAS3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_APN V1_PAPNSM RI_NSN RD_NSN C VF2_FAI2S RD_DSM C P N3_DSF A1A_DSF VBI_AAI3S RP_AP N2_NSM P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF
Wj:13:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter to lead out I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery
Wj:13:14 if-ever Yet you(sg)-will-be-ASK-ed, he/she/it-should-ASK, you(sg)-should-be-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL him/it/same (dat) because/that in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc)
Wj:13:14 Wj_13:14_1 Wj_13:14_2 Wj_13:14_3 Wj_13:14_4 Wj_13:14_5 Wj_13:14_6 Wj_13:14_7 Wj_13:14_8 Wj_13:14_9 Wj_13:14_10 Wj_13:14_11 Wj_13:14_12 Wj_13:14_13 Wj_13:14_14 Wj_13:14_15 Wj_13:14_16 Wj_13:14_17 Wj_13:14_18 Wj_13:14_19 Wj_13:14_20 Wj_13:14_21 Wj_13:14_22 Wj_13:14_23 Wj_13:14_24 Wj_13:14_25 Wj_13:14_26 Wj_13:14_27 Wj_13:14_28
Wj:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:15 ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνεν Φαραω ἐξαποστεῖλαι ἡμᾶς, ἀπέκτεινεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ θύω τῷ κυρίῳ πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν μου λυτρώσομαι.
Wj:13:15 And when Pharao hardened his heart so as not to send us away, he slew every first-born in the land of Egypt, both the first-born of man and the first-born of beast; therefore do I sacrifice every offspring that opens the womb, the males to the Lord, and every first-born of my sons I will redeem. (Exodus 13:15 Brenton)
Wj:13:15 Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. (Wj 13:15 BT_4)
Wj:13:15 ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνεν Φαραω ἐξαποστεῖλαι ἡμᾶς, ἀπέκτεινεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ θύω τῷ κυρίῳ πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν μου λυτρώσομαι.
Wj:13:15 ἡνίκα δέ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) Φαραώ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό πρωτό·τοκος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωτό·τοκος -ον κτῆνο·ς, -ους, τό διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Wj:13:15 kiedy zaś twardnieć Faraon do ??? JA zabić każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Pierworodny człowiek aż do; świt Pierworodny Zwierzę (bestia) δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] JA poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. każdy wszystkim, każde, każde, całość otwarcie-all-the-way łono - a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny syn JA odkupić być wydany, po uiszczeniu okupu
Wj:13:15 E(ni/ka de\ e)sklE/runen *faraO e)Xapostei=lai E(ma=s, a)pe/kteinen pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptO| a)po\ prOtoto/kOn a)nTrO/pOn e(/Os prOtoto/kOn ktEnO=n· dia\ tou=to e)gO\ Tu/O tO=| kuri/O| pa=n dianoi=gon mE/tran, ta\ a)rsenika/, kai\ pa=n prOto/tokon tO=n ui(O=n mou lutrO/somai.
Wj:13:15 hEnika de esklErynen faraO eXaposteilai hEmas, apekteinen pan prOtotokon en gE aigyptO apo prOtotokOn anTrOpOn heOs prOtotokOn ktEnOn· dia tuto egO TyO tO kyriO pan dianoigon mEtran, ta arsenika, kai pan prOtotokon tOn hyiOn mu lytrOsomai.
Wj:13:15 D x VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RP_AP VAI_AAI3S A3_ASN A1B_ASN P N1_DSF N2_DSF P A1B_GPM N2_GPM P A1B_GPN N3E_GPN P RD_ASN RP_NS V1_PAI1S RA_DSM N2_DSM A3_ASN V1_PAPASN N1A_ASF RA_APN A1_APN C A3_ASN A1B_ASN RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FMI1S
Wj:13:15 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to harden Pharaoh to ??? I to kill every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing firstborn human until; dawn firstborn Animal (beast) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of firstborn the son I to redeem to be released, upon payment of ransom
Wj:13:15 when Yet he/she/it-was-HARDEN-ing, he/she/it-HARDEN-ed Pharaoh (indecl) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) us (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) away from (+gen) firstborn ([Adj] gen) humans (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) firstborn ([Adj] gen) Animals (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) I-am-SACRIFICE-ing, I-should-be-SACRIFICE-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) the (nom|acc)   and every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) me (gen) I-will-be-REDEEM-ed
Wj:13:15 Wj_13:15_1 Wj_13:15_2 Wj_13:15_3 Wj_13:15_4 Wj_13:15_5 Wj_13:15_6 Wj_13:15_7 Wj_13:15_8 Wj_13:15_9 Wj_13:15_10 Wj_13:15_11 Wj_13:15_12 Wj_13:15_13 Wj_13:15_14 Wj_13:15_15 Wj_13:15_16 Wj_13:15_17 Wj_13:15_18 Wj_13:15_19 Wj_13:15_20 Wj_13:15_21 Wj_13:15_22 Wj_13:15_23 Wj_13:15_24 Wj_13:15_25 Wj_13:15_26 Wj_13:15_27 Wj_13:15_28 Wj_13:15_29 Wj_13:15_30 Wj_13:15_31 Wj_13:15_32 Wj_13:15_33 Wj_13:15_34 Wj_13:15_35 Wj_13:15_36
Wj:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:16 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:16 And it shall be for a sign upon thy hand, and immovable before thine eyes, for with a strong hand the Lord brought thee out of Egypt. (Exodus 13:16 Brenton)
Wj:13:16 Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu». (Wj 13:16 BT_4)
Wj:13:16 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ἐξ Αἰγύπτου.
Wj:13:16 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] σημεῖον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀ·σάλευτος -ον πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:13:16 a także, nawet, a mianowicie być do (+ acc) znak na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ręka ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie niewzruszony wcześniej (+ gen) oko ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak ręka kołysać się kołysać berło wyprowadzenie ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj]
Wj:13:16 kai\ e)/stai ei)s sEmei=on e)pi\ tE=s CHeiro/s sou kai\ a)sa/leuton pro\ o)fTalmO=n sou· e)n ga\r CHeiri\ krataia=| e)XE/gage/n se ku/rios e)X *ai)gu/ptou.
Wj:13:16 kai estai eis sEmeion epi tEs CHeiros su kai asaleuton pro ofTalmOn su· en gar CHeiri krataia eXEgagen se kyrios eX aigyptu.
Wj:13:16 C VF_FMI3S P N2N_ASN P RA_GSF N3_GSF RP_GS C A1B_ASN P N2_GPM RP_GS P x N3_DSF A1A_DSF VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM P N2_GSF
Wj:13:16 and also, even, namely to be into (+acc) sign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely unshakable before (+gen) eye you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as hand sway to sway the scepter to lead out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:13:16 and he/she/it-will-be into (+acc) sign (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and unshakable ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) for hand (dat) sway ([Adj] dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:13:16 Wj_13:16_1 Wj_13:16_2 Wj_13:16_3 Wj_13:16_4 Wj_13:16_5 Wj_13:16_6 Wj_13:16_7 Wj_13:16_8 Wj_13:16_9 Wj_13:16_10 Wj_13:16_11 Wj_13:16_12 Wj_13:16_13 Wj_13:16_14 Wj_13:16_15 Wj_13:16_16 Wj_13:16_17 Wj_13:16_18 Wj_13:16_19 Wj_13:16_20 Wj_13:16_21 Wj_13:16_22
Wj:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:17 Ὡς δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραω τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιιμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν· εἶπεν γὰρ ὁ θεός Μήποτε μεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον.
Wj:13:17 And when Pharao sent forth the people, God led them not by the way of the land of the Phylistines, because it was near; for God said, Lest at any time the people repent when they see war, and return to Egypt. (Exodus 13:17 Brenton)
Wj:13:17 Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: «Żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu». (Wj 13:17 BT_4)
Wj:13:17 Ὡς δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραω τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιιμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν· εἶπεν γὰρ θεός Μήποτε μεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον.
Wj:13:17 ὡς δέ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὅτι ἐγγύς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μήποτε (μή ποτέ) μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:13:17 tak jak zaś do ??? Faraon ludzie οὐχ przed nierównym oddechem prowadzić on / ona / on / sama Bóg  Sposób / droga ziemia / Ziemia - dlatego, że blisko być powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak Bóg  nigdy pokutować pokutować, zmienić zdanie ludzie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Wojna [patrz polemika] a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od do (+ acc) Egipt [kraj]
Wj:13:17 *(Os de\ e)Xape/steilen *faraO to\n lao/n, ou)CH O(dE/gEsen au)tou\s o( Teo\s o(do\n gE=s *fulistiim, o(/ti e)ggu\s E)=n· ei)=pen ga\r o( Teo/s *mE/pote metamelE/sE| tO=| laO=| i)do/nti po/lemon, kai\ a)postre/PSE| ei)s *ai)/gupton.
Wj:13:17 Os de eXapesteilen faraO ton laon, uCH hOdEgEsen autus ho Teos hodon gEs fylistiim, hoti engys En· eipen gar ho Teos mEpote metamelEsE tO laO idonti polemon, kai apostrePSE eis aigypton.
Wj:13:17 C x VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM D VAI_AAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM N2_ASF N1_GSF N_GPM C D V9_IAI3S VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM D VA_AAS3S RA_DSM N2_DSM VB_AAPDSM N2_ASM C VA_AAS3S P N2_ASF
Wj:13:17 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? Pharaoh the people οὐχ before rough breathing to guide he/she/it/same the god [see theology] way/road earth/land ć because/that near to be to say/tell for since, as the god [see theology] never to repent repent, change one's mind the people to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), war [see polemic] and also, even, namely to turn away from into (+acc) Egypt [country of]
Wj:13:17 as/like Yet he/she/it-???-ed Pharaoh (indecl) the (acc) people (acc) not he/she/it-GUIDE-ed them/same (acc) the (nom) god (nom) way/road (acc) earth/land (gen)   because/that near he/she/it-was he/she/it-SAY/TELL-ed for the (nom) god (nom) never you(sg)-will-be-REPENT-ed, you(sg)-should-be-REPENT-ed the (dat) people (dat) upon SEE-ing (dat) war (acc) and you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) Egypt (acc)
Wj:13:17 Wj_13:17_1 Wj_13:17_2 Wj_13:17_3 Wj_13:17_4 Wj_13:17_5 Wj_13:17_6 Wj_13:17_7 Wj_13:17_8 Wj_13:17_9 Wj_13:17_10 Wj_13:17_11 Wj_13:17_12 Wj_13:17_13 Wj_13:17_14 Wj_13:17_15 Wj_13:17_16 Wj_13:17_17 Wj_13:17_18 Wj_13:17_19 Wj_13:17_20 Wj_13:17_21 Wj_13:17_22 Wj_13:17_23 Wj_13:17_24 Wj_13:17_25 Wj_13:17_26 Wj_13:17_27 Wj_13:17_28 Wj_13:17_29 Wj_13:17_30 Wj_13:17_31
Wj:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:18 καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν. πέμπτη δὲ γενεὰ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:13:18 And God led the people round by the way to the wilderness, to the Red Sea: and in the fifth generation the children of Israel went up out of the land of Egypt. (Exodus 13:18 Brenton)
Wj:13:18 Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. (Wj 13:18 BT_4)
Wj:13:18 καὶ ἐκύκλωσεν θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν. πέμπτη δὲ γενεὰ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Wj:13:18 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν θάλασσα, -ης, ἡ πέμπτος -η -ον δέ γενεά, -ᾶς, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:13:18 a także, nawet, a mianowicie okrążyć gromadzą się wokół, Surround, związane κύκλος krąg Bóg  ludzie Sposób / droga do (+ acc) pustynia do (+ acc) czerwony (trzciny?) morze piąty zaś generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" wznieść syn Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:13:18 kai\ e)ku/klOsen o( Teo\s to\n lao\n o(do\n tE\n ei)s tE\n e)/rEmon ei)s tE\n e)ruTra\n Ta/lassan. pe/mptE de\ genea\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *israEl e)k gE=s *ai)gu/ptou.
Wj:13:18 kai ekyklOsen ho Teos ton laon hodon tEn eis tEn erEmon eis tEn eryTran Talassan. pemptE de genea anebEsan hoi hyioi israEl ek gEs aigyptu.
Wj:13:18 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM N2_ASF RA_ASF P RA_ASF N2_ASF P RA_ASF A1A_ASF N1S_ASF A1_NSF x N1A_NSF VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N1_GSF N2_GSF
Wj:13:18 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle the god [see theology] the people way/road the into (+acc) the wilderness into (+acc) the red (reed?) sea fifth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] generation Race, Nation; sometimes "generation" to ascend the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
Wj:13:18 and he/she/it-ENCIRCLE-ed the (nom) god (nom) the (acc) people (acc) way/road (acc) the (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) red ([Adj] acc) sea (acc) fifth (nom|voc) Yet generation (nom|voc) they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Wj:13:18 Wj_13:18_1 Wj_13:18_2 Wj_13:18_3 Wj_13:18_4 Wj_13:18_5 Wj_13:18_6 Wj_13:18_7 Wj_13:18_8 Wj_13:18_9 Wj_13:18_10 Wj_13:18_11 Wj_13:18_12 Wj_13:18_13 Wj_13:18_14 Wj_13:18_15 Wj_13:18_16 Wj_13:18_17 Wj_13:18_18 Wj_13:18_19 Wj_13:18_20 Wj_13:18_21 Wj_13:18_22 Wj_13:18_23 Wj_13:18_24 Wj_13:18_25
Wj:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:19 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὰ ὀστᾶ Ιωσηφ μεθ’ ἑαυτοῦ· ὅρκῳ γὰρ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ἐπισκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμᾶς κύριος, καὶ συνανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.
Wj:13:19 And Moses took the bones of Joseph with him, for he had solemnly adjured the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones hence with you. (Exodus 13:19 Brenton)
Wj:13:19 Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: «Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą». (Wj 13:19 BT_4)
Wj:13:19 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὰ ὀστᾶ Ιωσηφ μεθ’ ἑαυτοῦ· ὅρκῳ γὰρ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ἐπισκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμᾶς κύριος, καὶ συνανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.
Wj:13:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό Ἰωσήφ, ὁ μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅρκος, -ου, ὁ γάρ ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐντεῦ·θεν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:13:19 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Mojżesz kość Joseph po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się przysięga na, ponieważ, jak do przysięgi Ize Joseph syn Izrael powiedzieć / powiedzieć Nadzór [nadzorowanie]; do nadzorowania odwiedzić [zobacz sceptycznie] ty panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie - JA kość stąd po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty
Wj:13:19 kai\ e)/laben *mou+sE=s ta\ o)sta= *iOsEf meT’ e(autou=· o(/rkO| ga\r O(/rkisen *iOsEf tou\s ui(ou\s *israEl le/gOn *)episkopE=| e)piske/PSetai u(ma=s ku/rios, kai\ sunanoi/sete/ mou ta\ o)sta= e)nteu=Ten meT’ u(mO=n.
Wj:13:19 kai elaben mo+ysEs ta osta iOsEf meT’ heautu· horkO gar hOrkisen iOsEf tus hyius israEl legOn episkopE episkePSetai hymas kyrios, kai synanoisete mu ta osta enteuTen meT’ hymOn.
Wj:13:19 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_APN N2N_APN N_GSM P RD_GSM N2_DSM x VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM N_GSM V1_PAPNSM N1_DSF VF_FMI3S RP_AP N2_NSM C VF_FAI2P RP_GS RA_APN N2N_APN D P RP_GP
Wj:13:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses the bone Joseph after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves oath for since, as to oath-ize Joseph the son Israel to say/tell oversight [overseeing]; to oversee to visit [see skeptical] you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć I the bone from here after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
Wj:13:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) Joseph (indecl) after (+acc), with (+gen) self (gen) oath (dat) for he/she/it-OATH-IZE-ed Joseph (indecl) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed he/she/it-will-be-VISIT-ed you(pl) (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   me (gen) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) from here after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
Wj:13:19 Wj_13:19_1 Wj_13:19_2 Wj_13:19_3 Wj_13:19_4 Wj_13:19_5 Wj_13:19_6 Wj_13:19_7 Wj_13:19_8 Wj_13:19_9 Wj_13:19_10 Wj_13:19_11 Wj_13:19_12 Wj_13:19_13 Wj_13:19_14 Wj_13:19_15 Wj_13:19_16 Wj_13:19_17 Wj_13:19_18 Wj_13:19_19 Wj_13:19_20 Wj_13:19_21 Wj_13:19_22 Wj_13:19_23 Wj_13:19_24 Wj_13:19_25 Wj_13:19_26 Wj_13:19_27 Wj_13:19_28
Wj:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:20 ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρὰ τὴν ἔρημον.
Wj:13:20 And the children of Israel departed from Socchoth, and encamped in Othom by the wilderness. (Exodus 13:20 Brenton)
Wj:13:20 Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. (Wj 13:20 BT_4)
Wj:13:20 ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρὰ τὴν ἔρημον.
Wj:13:20 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ     ἐν   παρά ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Wj:13:20 usuwać zaś syn Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz pustynia
Wj:13:20 e)Xa/rantes de\ oi( ui(oi\ *israEl e)k *sokCHOT e)stratope/deusan e)n *oTom para\ tE\n e)/rEmon.
Wj:13:20 eXarantes de hoi hyioi israEl ek sokCHOT estratopedeusan en oTom para tEn erEmon.
Wj:13:20 VA_AAPNPM x RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_GS VAI_AAI3P P N_DS P RA_ASF N2_ASF
Wj:13:20 to remove δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the wilderness
Wj:13:20 upon REMOVE-ing (nom|voc) Yet the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) out of (+gen)     in/among/by (+dat)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:13:20 Wj_13:20_1 Wj_13:20_2 Wj_13:20_3 Wj_13:20_4 Wj_13:20_5 Wj_13:20_6 Wj_13:20_7 Wj_13:20_8 Wj_13:20_9 Wj_13:20_10 Wj_13:20_11 Wj_13:20_12 Wj_13:20_13
Wj:13:20 x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:21 ὁ δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός·
Wj:13:21 And God led them, in the day by a pillar of cloud, to show them the way, and in the night by a pillar of fire. (Exodus 13:21 Brenton)
Wj:13:21 A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. (Wj 13:21 BT_4)
Wj:13:21 δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός·
Wj:13:21 ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ μέν ἐν στῦλος, -ου, ὁ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δέ νύξ, -υκτός, ἡ ἐν στῦλος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό
Wj:13:21 zaś Bóg  uznać, on / ona / on / sama dzień w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między filar chmura pokazywać on / ona / on / sama Sposób / droga zaś noc w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między filar ogień
Wj:13:21 o( de\ Teo\s E(gei=to au)tO=n, E(me/ras me\n e)n stu/lO| nefe/lEs dei=Xai au)toi=s tE\n o(do/n, tE\n de\ nu/kta e)n stu/lO| puro/s·
Wj:13:21 ho de Teos hEgeito autOn, hEmeras men en stylO nefelEs deiXai autois tEn hodon, tEn de nykta en stylO pyros·
Wj:13:21 RA_NSM x N2_NSM V2_IMI3S RD_GPM N1A_GSF x P N2_DSM N1_GSF VA_AAN RD_DPM RA_ASF N2_ASF RA_ASF x N3_ASF P N2_DSM N3_GSN
Wj:13:21 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] to deem he/she/it/same day indeed (yet, certainly, surely) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar cloud to show he/she/it/same the way/road the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar fire
Wj:13:21 the (nom) Yet god (nom) he/she/it-was-being-DEEM-ed them/same (gen) day (gen), days (acc) indeed in/among/by (+dat) pillar (dat) cloud (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) them/same (dat) the (acc) way/road (acc) the (acc) Yet night (acc) in/among/by (+dat) pillar (dat) fire (gen)
Wj:13:21 Wj_13:21_1 Wj_13:21_2 Wj_13:21_3 Wj_13:21_4 Wj_13:21_5 Wj_13:21_6 Wj_13:21_7 Wj_13:21_8 Wj_13:21_9 Wj_13:21_10 Wj_13:21_11 Wj_13:21_12 Wj_13:21_13 Wj_13:21_14 Wj_13:21_15 Wj_13:21_16 Wj_13:21_17 Wj_13:21_18 Wj_13:21_19 Wj_13:21_20
Wj:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:13:22 οὐκ ἐξέλιπεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.
Wj:13:22 And the pillar of cloud failed not by day, nor the pillar of fire by night, before all the people. (Exodus 13:22 Brenton)
Wj:13:22 Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. (Wj 13:22 BT_4)
Wj:13:22 οὐκ ἐξέλιπεν στῦλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.
Wj:13:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Wj:13:22 οὐχ przed nierównym oddechem na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) filar chmura dzień a także, nawet, a mianowicie filar ogień noc przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie
Wj:13:22 ou)k e)Xe/lipen o( stu=los tE=s nefe/lEs E(me/ras kai\ o( stu=los tou= puro\s nukto\s e)nanti/on panto\s tou= laou=.
Wj:13:22 uk eXelipen ho stylos tEs nefelEs hEmeras kai ho stylos tu pyros nyktos enantion pantos tu lau.
Wj:13:22 D VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF N1A_GSF C RA_NSM N2_NSM RA_GSN N3_GSN N3_GSF P A3_GSM RA_GSM N2_GSM
Wj:13:22 οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the pillar the cloud day and also, even, namely the pillar the fire night in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the people
Wj:13:22 not he/she/it-FAIL-ed the (nom) pillar (nom) the (gen) cloud (gen) day (gen), days (acc) and the (nom) pillar (nom) the (gen) fire (gen) night (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen)
Wj:13:22 Wj_13:22_1 Wj_13:22_2 Wj_13:22_3 Wj_13:22_4 Wj_13:22_5 Wj_13:22_6 Wj_13:22_7 Wj_13:22_8 Wj_13:22_9 Wj_13:22_10 Wj_13:22_11 Wj_13:22_12 Wj_13:22_13 Wj_13:22_14 Wj_13:22_15 Wj_13:22_16 Wj_13:22_17
Wj:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x