Wj:12:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν γῇ Αἰγύπτου λέγων
Wj:12:1 And the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, (Exodus 12:1 Brenton)
Wj:12:1 Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: (Wj 12:1 BT_4)
Wj:12:1 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν γῇ Αἰγύπτου λέγων
Wj:12:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:12:1 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] powiedzieć / powiedzieć
Wj:12:1 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn e)n gE=| *ai)gu/ptou le/gOn
Wj:12:1 eipen de kyrios pros musEn kai aarOn en gE aigyptu legOn
Wj:12:1 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM P N1_DSF N2_GSF V1_PAPNSM
Wj:12:1 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to say/tell
Wj:12:1 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:12:1 Wj_12:1_1 Wj_12:1_2 Wj_12:1_3 Wj_12:1_4 Wj_12:1_5 Wj_12:1_6 Wj_12:1_7 Wj_12:1_8 Wj_12:1_9 Wj_12:1_10 Wj_12:1_11
Wj:12:1 x x x x x x x x x x x
Wj:12:2 Ὁ μὴν οὗτος ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν, πρῶτός ἐστιν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:12:2 This month shall be to you the beginning of months: it is the first to you among the months of the year. (Exodus 12:2 Brenton)
Wj:12:2 «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! (Wj 12:2 BT_4)
Wj:12:2 μὴν οὗτος ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν, πρῶτός ἐστιν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Wj:12:2 ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀρχή, -ῆς, ἡ μήν[2], μηνός, ὁ πρῶτος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
Wj:12:2 ???; miesiąc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ty początek miesiąc pierwszy być ty w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miesiąc rok
Wj:12:2 *(o mE\n ou(=tos u(mi=n a)rCHE\ mEnO=n, prO=to/s e)stin u(mi=n e)n toi=s mEsi\n tou= e)niautou=.
Wj:12:2 o mEn hutos hymin arCHE mEnOn, prOtos estin hymin en tois mEsin tu eniautu.
Wj:12:2 RA_NSM N3_NSM RD_NSM RP_DP N1_NSF N3_GPM A1_NSMS V9_PAI3S RP_DP P RA_DPM N3_DPM RA_GSM N2_GSM
Wj:12:2 the ???; month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you beginning month first to be you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the month the year
Wj:12:2 the (nom) ???; month (nom|voc) this (nom) you(pl) (dat) beginning (nom|voc) months (gen) first (nom) he/she/it-is you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) months (dat) the (gen) year (gen)
Wj:12:2 Wj_12:2_1 Wj_12:2_2 Wj_12:2_3 Wj_12:2_4 Wj_12:2_5 Wj_12:2_6 Wj_12:2_7 Wj_12:2_8 Wj_12:2_9 Wj_12:2_10 Wj_12:2_11 Wj_12:2_12 Wj_12:2_13 Wj_12:2_14
Wj:12:2 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:3 λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕκαστος πρόβατον κατ’ οἴκους πατριῶν, ἕκαστος πρόβατον κατ’ οἰκίαν.
Wj:12:3 Speak to all the congregation of the children of Israel, saying, On the tenth of this month let them take each man a lamb according to the houses of their families, every man a lamb for his household. (Exodus 12:3 Brenton)
Wj:12:3 Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. (Wj 12:3 BT_4)
Wj:12:3 λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕκαστος πρόβατον κατ’ οἴκους πατριῶν, ἕκαστος πρόβατον κατ’ οἰκίαν.
Wj:12:3 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕκαστος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ ἕκαστος -η -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) κατά οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Wj:12:3 mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania zebranie syn Izrael powiedzieć / powiedzieć dziesiąty miesiąc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem każdy owiec (owczarnia) w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem dom patrilineage każdy owiec (owczarnia) w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem dom
Wj:12:3 la/lEson pro\s pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl le/gOn *tE=| deka/tE| tou= mEno\s tou/tou labe/tOsan e(/kastos pro/baton kat’ oi)/kous patriO=n, e(/kastos pro/baton kat’ oi)ki/an.
Wj:12:3 lalEson pros pasan synagOgEn hyiOn israEl legOn tE dekatE tu mEnos tutu labetOsan hekastos probaton kat’ oikus patriOn, hekastos probaton kat’ oikian.
Wj:12:3 VA_AAD2S P A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM V1_PAPNSM RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM VB_AAD3P A1_NSM N2N_ASN P N2_APM A1A_GPM A1_NSM N2N_ASN P N1A_ASF
Wj:12:3 to speak toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel to say/tell the tenth the month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand each sheep (sheepfold) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage each sheep (sheepfold) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house
Wj:12:3 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) this (gen) let-them-TAKE HOLD OF! each (of two) (nom) sheep (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) each (of two) (nom) sheep (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) house (acc)
Wj:12:3 Wj_12:3_1 Wj_12:3_2 Wj_12:3_3 Wj_12:3_4 Wj_12:3_5 Wj_12:3_6 Wj_12:3_7 Wj_12:3_8 Wj_12:3_9 Wj_12:3_10 Wj_12:3_11 Wj_12:3_12 Wj_12:3_13 Wj_12:3_14 Wj_12:3_15 Wj_12:3_16 Wj_12:3_17 Wj_12:3_18 Wj_12:3_19 Wj_12:3_20 Wj_12:3_21 Wj_12:3_22
Wj:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:4 ἐὰν δὲ ὀλιγοστοὶ ὦσιν οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ ὥστε μὴ ἱκανοὺς εἶναι εἰς πρόβατον, συλλήμψεται μεθ’ ἑαυτοῦ τὸν γείτονα τὸν πλησίον αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν· ἕκαστος τὸ ἀρκοῦν αὐτῷ συναριθμήσεται εἰς πρόβατον.
Wj:12:4 And if they be few in a household, so that there are not enough for the lamb, he shall take with himself his neighbour that lives near to him, --as to the number of souls, every one according to that which suffices him shall make a reckoning for the lamb. (Exodus 12:4 Brenton)
Wj:12:4 Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. (Wj 12:4 BT_4)
Wj:12:4 ἐὰν δὲ ὀλιγοστοὶ ὦσιν οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ ὥστε μὴ ἱκανοὺς εἶναι εἰς πρόβατον, συλλήμψεται μεθ’ ἑαυτοῦ τὸν γείτονα τὸν πλησίον αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν· ἕκαστος τὸ ἀρκοῦν αὐτῷ συναριθμήσεται εἰς πρόβατον.
Wj:12:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὥστε μή ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Wj:12:4 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom tak żeby nie duży; wystarczyć być do (+ acc) owiec (owczarnia) do zajęcia lasso, łapać, wyobrazić sobie, nab, się uchwycić, aresztowania, przechwytywanie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się sąsiad Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem Numer [zobacz arytmetyka] zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby; ochłodzić każdy na tyle on / ona / on / sama - do (+ acc) owiec (owczarnia)
Wj:12:4 e)a\n de\ o)ligostoi\ O)=sin oi( e)n tE=| oi)ki/a| O(/ste mE\ i(kanou\s ei)=nai ei)s pro/baton, sullE/mPSetai meT’ e(autou= to\n gei/tona to\n plEsi/on au)tou= kata\ a)riTmo\n PSuCHO=n· e(/kastos to\ a)rkou=n au)tO=| sunariTmE/setai ei)s pro/baton.
Wj:12:4 ean de oligostoi Osin hoi en tE oikia hOste mE hikanus einai eis probaton, syllEmPSetai meT’ heautu ton geitona ton plEsion autu kata ariTmon PSyCHOn· hekastos to arkun autO synariTmEsetai eis probaton.
Wj:12:4 C x A1_NPM V9_PAS3P RA_NPM P RA_DSF N1A_DSF C D A1_APM V9_PAN P N2N_ASN VF_FMI3S P RD_GSM RA_ASM N3N_ASM RA_ASM D RD_GSM P N2_ASM N1_GPF A1_NSM RA_ASN V2_PAPASN RD_DSM VF_FMI3S P N2N_ASN
Wj:12:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to be the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house so that not ample; to suffice to be into (+acc) sheep (sheepfold) to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves the neighbor the neighbor one near, close to; near he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool each the to be enough he/she/it/same ć into (+acc) sheep (sheepfold)
Wj:12:4 if-ever Yet   they-should-be the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) so that not ample ([Adj] acc); you(sg)-were-SUFFICE-ing to-be into (+acc) sheep (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-SEIZING-ed after (+acc), with (+gen) self (gen) the (acc) neighbor (acc) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) each (of two) (nom) the (nom|acc) while BE-ing-ENOUGH (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat)   into (+acc) sheep (nom|acc|voc)
Wj:12:4 Wj_12:4_1 Wj_12:4_2 Wj_12:4_3 Wj_12:4_4 Wj_12:4_5 Wj_12:4_6 Wj_12:4_7 Wj_12:4_8 Wj_12:4_9 Wj_12:4_10 Wj_12:4_11 Wj_12:4_12 Wj_12:4_13 Wj_12:4_14 Wj_12:4_15 Wj_12:4_16 Wj_12:4_17 Wj_12:4_18 Wj_12:4_19 Wj_12:4_20 Wj_12:4_21 Wj_12:4_22 Wj_12:4_23 Wj_12:4_24 Wj_12:4_25 Wj_12:4_26 Wj_12:4_27 Wj_12:4_28 Wj_12:4_29 Wj_12:4_30 Wj_12:4_31 Wj_12:4_32
Wj:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:5 πρόβατον τέλειον ἄρσεν ἐνιαύσιον ἔσται ὑμῖν· ἀπὸ τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων λήμψεσθε.
Wj:12:5 It shall be to you a lamb unblemished, a male of a year old: ye shall take it of the lambs and the kids. (Exodus 12:5 Brenton)
Wj:12:5 Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. (Wj 12:5 BT_4)
Wj:12:5 πρόβατον τέλειον ἄρσεν ἐνιαύσιον ἔσται ὑμῖν· ἀπὸ τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων λήμψεσθε.
Wj:12:5 πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τέλειος -α -ον ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ὁ ἡ τό ἔριφος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Wj:12:5 owiec (owczarnia) zakończony męski - być ty od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem jagnięcina a także, nawet, a mianowicie koza chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem
Wj:12:5 pro/baton te/leion a)/rsen e)niau/sion e)/stai u(mi=n· a)po\ tO=n a)rnO=n kai\ tO=n e)ri/fOn lE/mPSesTe.
Wj:12:5 probaton teleion arsen eniausion estai hymin· apo tOn arnOn kai tOn erifOn lEmPSesTe.
Wj:12:5 N2N_NSN A1A_NSN A3_NSN A1A_NSN VF_FMI3S RP_DP P RA_GPM N3_GPM C RA_GPM N2_GPM VF_FMI2P
Wj:12:5 sheep (sheepfold) completed male ć to be you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lamb and also, even, namely the goat to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Wj:12:5 sheep (nom|acc|voc) completed ([Adj] acc, nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc)   he/she/it-will-be you(pl) (dat) away from (+gen) the (gen) lambs (gen) and the (gen) goats (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Wj:12:5 Wj_12:5_1 Wj_12:5_2 Wj_12:5_3 Wj_12:5_4 Wj_12:5_5 Wj_12:5_6 Wj_12:5_7 Wj_12:5_8 Wj_12:5_9 Wj_12:5_10 Wj_12:5_11 Wj_12:5_12 Wj_12:5_13
Wj:12:5 x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:6 καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ πρὸς ἑσπέραν.
Wj:12:6 And it shall be kept by you till the fourteenth of this month, and all the multitude of the congregation of the children of Israel shall kill it toward evening. (Exodus 12:6 Brenton)
Wj:12:6 Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. (Wj 12:6 BT_4)
Wj:12:6 καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ πρὸς ἑσπέραν.
Wj:12:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ
Wj:12:6 a także, nawet, a mianowicie być ty trzymać twierdzy, utrzymany, zapisywać, przechowywać, ściśle obserwować, obserwować aż do; świt czternasty miesiąc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie zabił rzeźnika, zabić, masakra, rzeź on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość Wiele (tłum) zebranie syn Izrael w kierunku (+ ACC +, + gen dat) wieczór
Wj:12:6 kai\ e)/stai u(mi=n diatetErEme/non e(/Os tE=s tessareskaideka/tEs tou= mEno\s tou/tou, kai\ sfa/Xousin au)to\ pa=n to\ plE=Tos sunagOgE=s ui(O=n *israEl pro\s e(spe/ran.
Wj:12:6 kai estai hymin diatetErEmenon heOs tEs tessareskaidekatEs tu mEnos tutu, kai sfaXusin auto pan to plETos synagOgEs hyiOn israEl pros hesperan.
Wj:12:6 C VF_FMI3S RP_DP VM_XPPNSN P RA_GSF A1_GSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VF_FAI3P RD_ASN A3_ASN RA_ASN N3E_ASN N1_GSF N2_GPM N_GSM P N1A_ASF
Wj:12:6 and also, even, namely to be you to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe until; dawn the fourteenth the month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) gathering son Israel toward (+acc,+gen,+dat) evening
Wj:12:6 and he/she/it-will-be you(pl) (dat) having-been-HOLD ONTO-ed (acc, nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) fourteenth (gen) the (gen) month (gen) this (gen) and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) gathering (gen) sons (gen) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc)
Wj:12:6 Wj_12:6_1 Wj_12:6_2 Wj_12:6_3 Wj_12:6_4 Wj_12:6_5 Wj_12:6_6 Wj_12:6_7 Wj_12:6_8 Wj_12:6_9 Wj_12:6_10 Wj_12:6_11 Wj_12:6_12 Wj_12:6_13 Wj_12:6_14 Wj_12:6_15 Wj_12:6_16 Wj_12:6_17 Wj_12:6_18 Wj_12:6_19 Wj_12:6_20 Wj_12:6_21
Wj:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:7 καὶ λήμψονται ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ θήσουσιν ἐπὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν ἐν τοῖς οἴκοις, ἐν οἷς ἐὰν φάγωσιν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς.
Wj:12:7 And they shall take of the blood, and shall put it on the two door-posts, and on the lintel, in the houses in which soever they shall eat them. (Exodus 12:7 Brenton)
Wj:12:7 I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. (Wj 12:7 BT_4)
Wj:12:7 καὶ λήμψονται ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ θήσουσιν ἐπὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν ἐν τοῖς οἴκοις, ἐν οἷς ἐὰν φάγωσιν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς.
Wj:12:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ἐπί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:12:7 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem krew a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dwa - a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom; mieszkać w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] jeść on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Wj:12:7 kai\ lE/mPSontai a)po\ tou= ai(/matos kai\ TE/sousin e)pi\ tO=n du/o staTmO=n kai\ e)pi\ tE\n flia\n e)n toi=s oi)/kois, e)n oi(=s e)a\n fa/gOsin au)ta\ e)n au)toi=s.
Wj:12:7 kai lEmPSontai apo tu haimatos kai TEsusin epi tOn dyo staTmOn kai epi tEn flian en tois oikois, en hois ean fagOsin auta en autois.
Wj:12:7 C VF_FMI3P P RA_GSN N3M_GSN C VF_FAI3P P RA_GPM M N2_GPM C P RA_ASF N1A_ASF P RA_DPM N2_DPM P RR_DPM C VB_AAS3P RD_APN P RD_DPM
Wj:12:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to eat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:12:7 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) blood (gen) and they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) two (nom, acc, gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) if-ever they-should-EAT they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Wj:12:7 Wj_12:7_1 Wj_12:7_2 Wj_12:7_3 Wj_12:7_4 Wj_12:7_5 Wj_12:7_6 Wj_12:7_7 Wj_12:7_8 Wj_12:7_9 Wj_12:7_10 Wj_12:7_11 Wj_12:7_12 Wj_12:7_13 Wj_12:7_14 Wj_12:7_15 Wj_12:7_16 Wj_12:7_17 Wj_12:7_18 Wj_12:7_19 Wj_12:7_20 Wj_12:7_21 Wj_12:7_22 Wj_12:7_23 Wj_12:7_24 Wj_12:7_25
Wj:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:8 καὶ φάγονται τὰ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ· ὀπτὰ πυρὶ καὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται.
Wj:12:8 And they shall eat the flesh in this night roast with fire, and they shall eat unleavened bread with bitter herbs. (Exodus 12:8 Brenton)
Wj:12:8 I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. (Wj 12:8 BT_4)
Wj:12:8 καὶ φάγονται τὰ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ· ὀπτὰ πυρὶ καὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται.
Wj:12:8 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὀπτός -ή -όν πῦρ, -ρός, τό καί ἄ·ζυμος -ον ἐπί   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Wj:12:8 a także, nawet, a mianowicie jeść mięso noc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ??? ogień a także, nawet, a mianowicie przaśny na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - jeść
Wj:12:8 kai\ fa/gontai ta\ kre/a tE=| nukti\ tau/tE|· o)pta\ puri\ kai\ a)/DZuma e)pi\ pikri/dOn e)/dontai.
Wj:12:8 kai fagontai ta krea tE nykti tautE· opta pyri kai aDZyma epi pikridOn edontai.
Wj:12:8 C VF_FMI3P RA_APN N3_APN RA_DSF N3_DSF RD_DSF A1_APN N3_DSN C A1B_APN P N3D_GPF VF_FMI3P
Wj:12:8 and also, even, namely to eat the meat the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? fire and also, even, namely unleavened upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to eat
Wj:12:8 and they-will-be-EAT-ed the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) the (dat) night (dat) this (dat) ??? ([Adj] nom|acc|voc) fire (dat) and unleavened ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   they-will-be-EAT-ed
Wj:12:8 Wj_12:8_1 Wj_12:8_2 Wj_12:8_3 Wj_12:8_4 Wj_12:8_5 Wj_12:8_6 Wj_12:8_7 Wj_12:8_8 Wj_12:8_9 Wj_12:8_10 Wj_12:8_11 Wj_12:8_12 Wj_12:8_13 Wj_12:8_14
Wj:12:8 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:9 οὐκ ἔδεσθε ἀπ’ αὐτῶν ὠμὸν οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι, ἀλλ’ ἢ ὀπτὰ πυρί, κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶν καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις.
Wj:12:9 Ye shall not eat of it raw nor sodden in water, but only roast with fire, the head with the feet and the appurtenances. (Exodus 12:9 Brenton)
Wj:12:9 Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. (Wj 12:9 BT_4)
Wj:12:9 οὐκ ἔδεσθε ἀπ’ αὐτῶν ὠμὸν οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι, ἀλλ’ ὀπτὰ πυρί, κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶν καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις.
Wj:12:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὦμος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀλλά ἤ[1] ὀπτός -ή -όν πῦρ, -ρός, τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ὁ ἡ τό  
Wj:12:9 οὐχ przed nierównym oddechem jeść od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ramię οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) zagotować w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między woda ale lub ??? ogień głowa wraz z / w tym (+ dat) pić; stopa a także, nawet, a mianowicie -
Wj:12:9 ou)k e)/desTe a)p’ au)tO=n O)mo\n ou)de\ E(PSEme/non e)n u(/dati, a)ll’ E)\ o)pta\ puri/, kefalE\n su\n toi=s posi\n kai\ toi=s e)ndosTi/ois.
Wj:12:9 uk edesTe ap’ autOn Omon ude hEPSEmenon en hydati, all’ E opta pyri, kefalEn syn tois posin kai tois endosTiois.
Wj:12:9 D VF_FMI2P P RD_GPM N2_ASM C VA_AMPASN P N3T_DSN C C A1_APN N3_DSN N1_ASF P RA_DPM N3D_DPM C RA_DPN N2_DPN
Wj:12:9 οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same shoulder οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to boil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water but or ??? fire head together with/including (+dat) the drink; foot and also, even, namely the ć
Wj:12:9 not you(pl)-will-be-EAT-ed away from (+gen) them/same (gen) shoulder (acc) neither/nor having-been-BOIL-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) water (dat) but or ??? ([Adj] nom|acc|voc) fire (dat) head (acc) together with/including (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) and the (dat)  
Wj:12:9 Wj_12:9_1 Wj_12:9_2 Wj_12:9_3 Wj_12:9_4 Wj_12:9_5 Wj_12:9_6 Wj_12:9_7 Wj_12:9_8 Wj_12:9_9 Wj_12:9_10 Wj_12:9_11 Wj_12:9_12 Wj_12:9_13 Wj_12:9_14 Wj_12:9_15 Wj_12:9_16 Wj_12:9_17 Wj_12:9_18 Wj_12:9_19 Wj_12:9_20
Wj:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:10 οὐκ ἀπολείψετε ἀπ’ αὐτοῦ ἕως πρωῒ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ· τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ’ αὐτοῦ ἕως πρωῒ ἐν πυρὶ κατακαύσετε.
Wj:12:10 Nothing shall be left of it till the morning, and a bone of it ye shall not break; but that which is left of it till the morning ye shall burn with fire. (Exodus 12:10 Brenton)
Wj:12:10 Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. (Wj 12:10 BT_4)
Wj:12:10 οὐκ ἀπολείψετε ἀπ’ αὐτοῦ ἕως πρωῒ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ· τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ’ αὐτοῦ ἕως πρωῒ ἐν πυρὶ κατακαύσετε.
Wj:12:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ καί ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ ἐν πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Wj:12:10 οὐχ przed nierównym oddechem to Remain [z] (z tyłu, opuszczony) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama aż do; świt wcześnie a także, nawet, a mianowicie kość οὐχ przed nierównym oddechem złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama zaś zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama aż do; świt wcześnie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ogień do spalił spożywać przez ogień; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) spalić, spalić, spożywania przez ogień τί coś: oszukiwać = (chwastów) Μt 13: 30 Moulton i Milligan (BAG); Strong: spożywać w całości: - palić (w górę, zupełnie).
Wj:12:10 ou)k a)polei/PSete a)p’ au)tou= e(/Os prOi\+ kai\ o)stou=n ou) suntri/PSete a)p’ au)tou=· ta\ de\ kataleipo/mena a)p’ au)tou= e(/Os prOi\+ e)n puri\ katakau/sete.
Wj:12:10 uk apoleiPSete ap’ autu heOs prO+i kai ostun u syntriPSete ap’ autu· ta de kataleipomena ap’ autu heOs prO+i en pyri katakausete.
Wj:12:10 D VF_FAI2P P RD_GSM P D C N2N_ASN D VF_FAI2P P RD_GSM RA_APN x V1_PMPAPN P RD_GSM P D P N3_DSN VF_FAI2P
Wj:12:10 οὐχ before rough breathing to Remain [from] (left behind, deserted) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn early and also, even, namely bone οὐχ before rough breathing to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn early in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Wj:12:10 not you(pl)-will-REMAIN [FROM] away from (+gen) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early and bone (nom|acc|voc) not you(pl)-will-BREAK away from (+gen) him/it/same (gen) the (nom|acc) Yet while being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) away from (+gen) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early in/among/by (+dat) fire (dat) you(pl)-will-BURNED UP
Wj:12:10 Wj_12:10_1 Wj_12:10_2 Wj_12:10_3 Wj_12:10_4 Wj_12:10_5 Wj_12:10_6 Wj_12:10_7 Wj_12:10_8 Wj_12:10_9 Wj_12:10_10 Wj_12:10_11 Wj_12:10_12 Wj_12:10_13 Wj_12:10_14 Wj_12:10_15 Wj_12:10_16 Wj_12:10_17 Wj_12:10_18 Wj_12:10_19 Wj_12:10_20 Wj_12:10_21 Wj_12:10_22
Wj:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:11 οὕτως δὲ φάγεσθε αὐτό· αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, καὶ τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν, καὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· καὶ ἔδεσθε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς· πασχα ἐστὶν κυρίῳ.
Wj:12:11 And thus shall ye eat it: your loins girded, and your sandals on your feet, and your staves in your hands, and ye shall eat it in haste. It is a passover to the Lord. (Exodus 12:11 Brenton)
Wj:12:11 Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. (Wj 12:11 BT_4)
Wj:12:11 οὕτως δὲ φάγεσθε αὐτό· αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, καὶ τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν, καὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· καὶ ἔδεσθε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς· πασχα ἐστὶν κυρίῳ.
Wj:12:11 οὕτως/οὕτω δέ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) καί ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό βακτηρία, -ας, ἡ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά σπουδή, -ῆς, ἡ πάσχα, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:12:11 thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] zaś jeść on / ona / on / sama polędwica ty do otoczone jakby z kantar kantar, otaczać, pas, przestrzenny, otaczać, obejmować, pas, spódnica, cincture, strefy embed a także, nawet, a mianowicie sandał w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pić; stopa ty a także, nawet, a mianowicie personel w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty a także, nawet, a mianowicie jeść on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem diligence / pośpiech Pascha być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:12:11 ou(/tOs de\ fa/gesTe au)to/· ai( o)sfu/es u(mO=n perieDZOsme/nai, kai\ ta\ u(podE/mata e)n toi=s posi\n u(mO=n, kai\ ai( baktEri/ai e)n tai=s CHersi\n u(mO=n· kai\ e)/desTe au)to\ meta\ spoudE=s· pasCHa e)sti\n kuri/O|.
Wj:12:11 hutOs de fagesTe auto· hai osfyes hymOn perieDZOsmenai, kai ta hypodEmata en tois posin hymOn, kai hai baktEriai en tais CHersin hymOn· kai edesTe auto meta spudEs· pasCHa estin kyriO.
Wj:12:11 D x VF_FMI2P RD_ASN RA_NPF N3U_NPF RP_GP VM_XPPNPF C RA_APN N3M_APN P RA_DPM N3D_DPM RP_GP C RA_NPF N1A_NPF P RA_DPF N3_DPF RP_GP C VF_FMI2P RD_ASN P N1_GSF N_NSN V9_PAI3S N2_DSM
Wj:12:11 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to eat he/she/it/same the loin you to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone and also, even, namely the sandal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drink; foot you and also, even, namely the staff in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you and also, even, namely to eat he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing diligence/haste passover to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:12:11 thusly/like this Yet you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! it/same (nom|acc) the (nom) loins (nom|voc) you(pl) (gen) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom|voc) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) drink (acc); feet (dat) you(pl) (gen) and the (nom) staffs (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-EAT-ed it/same (nom|acc) after (+acc), with (+gen) diligence/haste (gen) passover (indecl) he/she/it-is lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Wj:12:11 Wj_12:11_1 Wj_12:11_2 Wj_12:11_3 Wj_12:11_4 Wj_12:11_5 Wj_12:11_6 Wj_12:11_7 Wj_12:11_8 Wj_12:11_9 Wj_12:11_10 Wj_12:11_11 Wj_12:11_12 Wj_12:11_13 Wj_12:11_14 Wj_12:11_15 Wj_12:11_16 Wj_12:11_17 Wj_12:11_18 Wj_12:11_19 Wj_12:11_20 Wj_12:11_21 Wj_12:11_22 Wj_12:11_23 Wj_12:11_24 Wj_12:11_25 Wj_12:11_26 Wj_12:11_27 Wj_12:11_28 Wj_12:11_29 Wj_12:11_30
Wj:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:12 καὶ διελεύσομαι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν· ἐγὼ κύριος.
Wj:12:12 and I will go throughout the land of Egypt in that night, and will smite every first-born in the land of Egypt both man and beast, and on all the gods of Egypt will I execute vengeance: I am the Lord. (Exodus 12:12 Brenton)
Wj:12:12 Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. (Wj 12:12 BT_4)
Wj:12:12 καὶ διελεύσομαι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν· ἐγὼ κύριος.
Wj:12:12 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:12:12 a także, nawet, a mianowicie przejść przejściu przez w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między noc Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie aby porazić każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem człowiek aż do; świt Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość Bóg  Egipcjanin robić / zrobić zemsta JA panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:12:12 kai\ dieleu/somai e)n gE=| *ai)gu/ptO| e)n tE=| nukti\ tau/tE| kai\ pata/XO pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptO| a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous kai\ e)n pa=si toi=s Teoi=s tO=n *ai)gupti/On poiE/sO tE\n e)kdi/kEsin· e)gO\ ku/rios.
Wj:12:12 kai dieleusomai en gE aigyptO en tE nykti tautE kai pataXO pan prOtotokon en gE aigyptO apo anTrOpu heOs ktEnus kai en pasi tois Teois tOn aigyptiOn poiEsO tEn ekdikEsin· egO kyrios.
Wj:12:12 C VF_FMI1S P N1_DSF N2_DSF P RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VF_FAI1S A3_ASM A1B_ASM P N1_DSF N2_DSF P N2_GSM P N3E_GSN C P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM VA_AAS1S RA_ASF N3I_ASF RP_NS N2_NSM
Wj:12:12 and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the god [see theology] the Egyptian to do/make the vengeance I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:12:12 and I-will-be-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) this (dat) and I-will-SMITE, I-should-SMITE every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) gods (dat) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (acc) vengeance (acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:12:12 Wj_12:12_1 Wj_12:12_2 Wj_12:12_3 Wj_12:12_4 Wj_12:12_5 Wj_12:12_6 Wj_12:12_7 Wj_12:12_8 Wj_12:12_9 Wj_12:12_10 Wj_12:12_11 Wj_12:12_12 Wj_12:12_13 Wj_12:12_14 Wj_12:12_15 Wj_12:12_16 Wj_12:12_17 Wj_12:12_18 Wj_12:12_19 Wj_12:12_20 Wj_12:12_21 Wj_12:12_22 Wj_12:12_23 Wj_12:12_24 Wj_12:12_25 Wj_12:12_26 Wj_12:12_27 Wj_12:12_28 Wj_12:12_29 Wj_12:12_30 Wj_12:12_31 Wj_12:12_32
Wj:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:13 καὶ ἔσται τὸ αἷμα ὑμῖν ἐν σημείῳ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν, ἐν αἷς ὑμεῖς ἐστε ἐκεῖ, καὶ ὄψομαι τὸ αἷμα καὶ σκεπάσω ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν πληγὴ τοῦ ἐκτριβῆναι, ὅταν παίω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:12:13 And the blood shall be for a sign to you on the houses in which ye are, and I will see the blood, and will protect you, and there shall not be on you the plague of destruction, when I smite in the land of Egypt. (Exodus 12:13 Brenton)
Wj:12:13 Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. (Wj 12:13 BT_4)
Wj:12:13 καὶ ἔσται τὸ αἷμα ὑμῖν ἐν σημείῳ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν, ἐν αἷς ὑμεῖς ἐστε ἐκεῖ, καὶ ὄψομαι τὸ αἷμα καὶ σκεπάσω ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν πληγὴ τοῦ ἐκτριβῆναι, ὅταν παίω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:12:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σημεῖον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πληγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὅταν (ὅτε ἄν) παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:12:13 a także, nawet, a mianowicie być krew ty w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między znak na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dom w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których ty być tam a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), krew a także, nawet, a mianowicie do schroniska ty a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ty Strajk / plaga do ??? ilekroć do ??? w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:12:13 kai\ e)/stai to\ ai(=ma u(mi=n e)n sEmei/O| e)pi\ tO=n oi)kiO=n, e)n ai(=s u(mei=s e)ste e)kei=, kai\ o)/PSomai to\ ai(=ma kai\ skepa/sO u(ma=s, kai\ ou)k e)/stai e)n u(mi=n plEgE\ tou= e)ktribE=nai, o(/tan pai/O e)n gE=| *ai)gu/ptO|.
Wj:12:13 kai estai to haima hymin en sEmeiO epi tOn oikiOn, en hais hymeis este ekei, kai oPSomai to haima kai skepasO hymas, kai uk estai en hymin plEgE tu ektribEnai, hotan paiO en gE aigyptO.
Wj:12:13 C VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_DP P N2N_DSN P RA_GPF N1A_GPF P RR_DPF RP_NP V9_PAI2P D C VF_FMI1S RA_ASN N3M_ASN C VA_AAS1S RP_AP C D VF_FMI3S P RP_DP N1_NSF RA_GSN VD_APN D V1_PAI1S P N1_DSF N2_DSF
Wj:12:13 and also, even, namely to be the blood you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you to be there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the blood and also, even, namely to shelter you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you strike/plague the to ??? whenever to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]
Wj:12:13 and he/she/it-will-be the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) sign (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) houses (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! there and I-will-be-SEE-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) and I-will-SHELTER, I-should-SHELTER you(pl) (acc) and not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(pl) (dat) strike/plague (nom|voc) the (gen) to-be-???-ed whenever I-am-???-ing, I-should-be-???-ing in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)
Wj:12:13 Wj_12:13_1 Wj_12:13_2 Wj_12:13_3 Wj_12:13_4 Wj_12:13_5 Wj_12:13_6 Wj_12:13_7 Wj_12:13_8 Wj_12:13_9 Wj_12:13_10 Wj_12:13_11 Wj_12:13_12 Wj_12:13_13 Wj_12:13_14 Wj_12:13_15 Wj_12:13_16 Wj_12:13_17 Wj_12:13_18 Wj_12:13_19 Wj_12:13_20 Wj_12:13_21 Wj_12:13_22 Wj_12:13_23 Wj_12:13_24 Wj_12:13_25 Wj_12:13_26 Wj_12:13_27 Wj_12:13_28 Wj_12:13_29 Wj_12:13_30 Wj_12:13_31 Wj_12:13_32 Wj_12:13_33 Wj_12:13_34 Wj_12:13_35
Wj:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:14 καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον, καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Wj:12:14 And this day shall be to you a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord through all your generations; ye shall keep it a feast for a perpetual ordinance. (Exodus 12:14 Brenton)
Wj:12:14 Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie. (Wj 12:14 BT_4)
Wj:12:14 καὶ ἔσται ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον, καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Wj:12:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο μνημό·συνον, -ου, τό καί ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἑορτή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αἰώνιος -ία -ον ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:12:14 a także, nawet, a mianowicie być dzień ty Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] pamięć a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama festiwal panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do (+ acc) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" ty - aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe do ??? on / ona / on / sama
Wj:12:14 kai\ e)/stai E( E(me/ra u(mi=n au(/tE mnEmo/sunon, kai\ e(orta/sete au)tE\n e(ortE\n kuri/O| ei)s pa/sas ta\s genea\s u(mO=n· no/mimon ai)O/nion e(orta/sete au)tE/n.
Wj:12:14 kai estai hE hEmera hymin hautE mnEmosynon, kai heortasete autEn heortEn kyriO eis pasas tas geneas hymOn· nomimon aiOnion heortasete autEn.
Wj:12:14 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_DP RD_NSF N2N_NSN C VF_FAI2P RD_ASF N1_ASF N2_DSM P A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP A1_ASN A1B_ASN VF_FAI2P RD_ASF
Wj:12:14 and also, even, namely to be the day you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] memory and also, even, namely to ??? he/she/it/same festival lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the generation Race, Nation; sometimes "generation" you ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to ??? he/she/it/same
Wj:12:14 and he/she/it-will-be the (nom) day (nom|voc) you(pl) (dat) this (nom) memory (nom|acc|voc) and you(pl)-will-??? her/it/same (acc) festival (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) into (+acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-will-??? her/it/same (acc)
Wj:12:14 Wj_12:14_1 Wj_12:14_2 Wj_12:14_3 Wj_12:14_4 Wj_12:14_5 Wj_12:14_6 Wj_12:14_7 Wj_12:14_8 Wj_12:14_9 Wj_12:14_10 Wj_12:14_11 Wj_12:14_12 Wj_12:14_13 Wj_12:14_14 Wj_12:14_15 Wj_12:14_16 Wj_12:14_17 Wj_12:14_18 Wj_12:14_19 Wj_12:14_20 Wj_12:14_21
Wj:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:15 ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἀφανιεῖτε ζύμην ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζύμην, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδόμης.
Wj:12:15 Seven days ye shall eat unleavened bread, and from the first day ye shall utterly remove leaven from your houses: whoever shall eat leaven, that soul shall be utterly destroyed from Israel, from the first day until the seventh day. (Exodus 12:15 Brenton)
Wj:12:15 Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. (Wj 12:15 BT_4)
Wj:12:15 ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἀφανιεῖτε ζύμην ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζύμην, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδόμης.
Wj:12:15 ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἄ·ζυμος -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ζύμη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ζύμη, -ης, ἡ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
Wj:12:15 siedem dzień przaśny jeść od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem zaś dzień pierwszy zniknąć drożdże z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dom ty każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) jeść drożdże zniszczyć całkowicie eksterminacji, całkowite zniszczenie, unicestwienie, eliminację zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby że z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Izrael od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem dzień pierwszy aż do; świt dzień siódmy
Wj:12:15 e(pta\ E(me/ras a)/DZuma e)/desTe, a)po\ de\ tE=s E(me/ras tE=s prO/tEs a)faniei=te DZu/mEn e)k tO=n oi)kiO=n u(mO=n· pa=s, o(\s a)/n fa/gE| DZu/mEn, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)X *israEl a)po\ tE=s E(me/ras tE=s prO/tEs e(/Os tE=s E(me/ras tE=s e(bdo/mEs.
Wj:12:15 hepta hEmeras aDZyma edesTe, apo de tEs hEmeras tEs prOtEs afanieite DZymEn ek tOn oikiOn hymOn· pas, hos an fagE DZymEn, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE eX israEl apo tEs hEmeras tEs prOtEs heOs tEs hEmeras tEs hebdomEs.
Wj:12:15 M N1A_APF A1B_APN VF_FMI2P P x RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSFS VF2_FAI2P N1_ASF P RA_GPF N1A_GPF RP_GP A3_NSM RR_NSM x VF_FMI2S N1_ASF VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSFS P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSF
Wj:12:15 seven day unleavened to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the first to disappear yeast out of (+gen) ἐξ before vowels the house you every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to eat yeast to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day the first until; dawn the day the seventh
Wj:12:15 seven day (gen), days (acc) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-will-be-EAT-ed away from (+gen) Yet the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) first (gen) you(pl)-will-DISAPPEAR yeast (acc) out of (+gen) the (gen) houses (gen) you(pl) (gen) every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed yeast (acc) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) first (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) seventh (gen)
Wj:12:15 Wj_12:15_1 Wj_12:15_2 Wj_12:15_3 Wj_12:15_4 Wj_12:15_5 Wj_12:15_6 Wj_12:15_7 Wj_12:15_8 Wj_12:15_9 Wj_12:15_10 Wj_12:15_11 Wj_12:15_12 Wj_12:15_13 Wj_12:15_14 Wj_12:15_15 Wj_12:15_16 Wj_12:15_17 Wj_12:15_18 Wj_12:15_19 Wj_12:15_20 Wj_12:15_21 Wj_12:15_22 Wj_12:15_23 Wj_12:15_24 Wj_12:15_25 Wj_12:15_26 Wj_12:15_27 Wj_12:15_28 Wj_12:15_29 Wj_12:15_30 Wj_12:15_31 Wj_12:15_32 Wj_12:15_33 Wj_12:15_34 Wj_12:15_35 Wj_12:15_36 Wj_12:15_37
Wj:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:16 καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κληθήσεται ἁγία, καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν· πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐταῖς, πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ, τοῦτο μόνον ποιηθήσεται ὑμῖν.
Wj:12:16 And the first day shall be called holy, and the seventh day shall be a holy convocation to you: ye shall do no servile work on them, only as many things as will necessarily be done by every soul, this only shall be done by you. (Exodus 12:16 Brenton)
Wj:12:16 W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. (Wj 12:16 BT_4)
Wj:12:16 καὶ ἡμέρα πρώτη κληθήσεται ἁγία, καὶ ἡμέρα ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν· πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐταῖς, πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ, τοῦτο μόνον ποιηθήσεται ὑμῖν.
Wj:12:16 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον κλητός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Wj:12:16 a także, nawet, a mianowicie dzień pierwszy zadzwonić połączenia Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) a także, nawet, a mianowicie dzień siódmy zwany zaprosił, wybrany Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) być ty każdy wszystkim, każde, każde, całość praca - οὐχ przed nierównym oddechem robić / zrobić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama z wyjątkiem tyle, / aż robić / zrobić każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby; ochłodzić Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) robić / zrobić ty
Wj:12:16 kai\ E( E(me/ra E( prO/tE klETE/setai a(gi/a, kai\ E( E(me/ra E( e(bdo/mE klEtE\ a(gi/a e)/stai u(mi=n· pa=n e)/rgon latreuto\n ou) poiE/sete e)n au)tai=s, plE\n o(/sa poiETE/setai pa/sE| PSuCHE=|, tou=to mo/non poiETE/setai u(mi=n.
Wj:12:16 kai hE hEmera hE prOtE klETEsetai hagia, kai hE hEmera hE hebdomE klEtE hagia estai hymin· pan ergon latreuton u poiEsete en autais, plEn hosa poiETEsetai pasE PSyCHE, tuto monon poiETEsetai hymin.
Wj:12:16 C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1_NSFS VC_FPI3S A1A_APN C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1_NSF A1_NSF A1A_NSF VF_FMI3S RP_DP A3_ASN N2N_ASN A1_ASN D VF_FAI2P P RD_DPF D A1_APN VC_FPI3S A1S_DSF N1_DSF RD_ASN D VC_FPI3S RP_DP
Wj:12:16 and also, even, namely the day the first to call call dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the day the seventh called invited, chosen dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you every all, each, every, the whole of work ć οὐχ before rough breathing to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same except as much/many as to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to do/make you
Wj:12:16 and the (nom) day (nom|voc) the (nom) first (nom|voc) he/she/it-will-be-CALL-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom) day (nom|voc) the (nom) seventh (nom|voc) called ([Adj] nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) them/same (dat) except as much/many as (nom|acc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed this (nom|acc) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed you(pl) (dat)
Wj:12:16 Wj_12:16_1 Wj_12:16_2 Wj_12:16_3 Wj_12:16_4 Wj_12:16_5 Wj_12:16_6 Wj_12:16_7 Wj_12:16_8 Wj_12:16_9 Wj_12:16_10 Wj_12:16_11 Wj_12:16_12 Wj_12:16_13 Wj_12:16_14 Wj_12:16_15 Wj_12:16_16 Wj_12:16_17 Wj_12:16_18 Wj_12:16_19 Wj_12:16_20 Wj_12:16_21 Wj_12:16_22 Wj_12:16_23 Wj_12:16_24 Wj_12:16_25 Wj_12:16_26 Wj_12:16_27 Wj_12:16_28 Wj_12:16_29 Wj_12:16_30 Wj_12:16_31 Wj_12:16_32
Wj:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:17 καὶ φυλάξεσθε τὴν ἐντολὴν ταύτην· ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐξάξω τὴν δύναμιν ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς γενεὰς ὑμῶν νόμιμον αἰώνιον.
Wj:12:17 And ye shall keep this commandment, for on this day will I bring out your force out of the land of Egypt; and ye shall make this day a perpetual ordinance for you throughout your generations. (Exodus 12:17 Brenton)
Wj:12:17 Przestrzegać będziecie Święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. (Wj 12:17 BT_4)
Wj:12:17 καὶ φυλάξεσθε τὴν ἐντολὴν ταύτην· ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐξάξω τὴν δύναμιν ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς γενεὰς ὑμῶν νόμιμον αἰώνιον.
Wj:12:17 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αἰώνιος -ία -ον
Wj:12:17 a także, nawet, a mianowicie chronić Przykazanie 10 marca: 5; Dan 9: 5 instrukcja, cesja, cesja, rozkaz, polecenie, nakaz, mandat, porządek, nakaz, recepty, rekwizycji Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak dzień Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] wyprowadzenie zdolność ty z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić dzień Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do (+ acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" ty - aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe
Wj:12:17 kai\ fula/XesTe tE\n e)ntolE\n tau/tEn· e)n ga\r tE=| E(me/ra| tau/tE| e)Xa/XO tE\n du/namin u(mO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou, kai\ poiE/sete tE\n E(me/ran tau/tEn ei)s genea\s u(mO=n no/mimon ai)O/nion.
Wj:12:17 kai fylaXesTe tEn entolEn tautEn· en gar tE hEmera tautE eXaXO tEn dynamin hymOn ek gEs aigyptu, kai poiEsete tEn hEmeran tautEn eis geneas hymOn nomimon aiOnion.
Wj:12:17 C VF_FMI2P RA_ASF N1_ASF RD_ASF P x RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RA_ASF N3I_ASF RP_GP P N1_GSF N2_GSF C VF_FAI2P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF P N1A_APF RP_GP A1_ASN A1B_ASN
Wj:12:17 and also, even, namely to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead out the ability you out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to do/make the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" you ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Wj:12:17 and you(pl)-will-be-GUARD-ed the (acc) precept (acc) this (acc) in/among/by (+dat) for the (dat) day (dat) this (dat) I-will-LEAD-OUT the (acc) ability (acc) you(pl) (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and you(pl)-will-DO/MAKE the (acc) day (acc) this (acc) into (+acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:12:17 Wj_12:17_1 Wj_12:17_2 Wj_12:17_3 Wj_12:17_4 Wj_12:17_5 Wj_12:17_6 Wj_12:17_7 Wj_12:17_8 Wj_12:17_9 Wj_12:17_10 Wj_12:17_11 Wj_12:17_12 Wj_12:17_13 Wj_12:17_14 Wj_12:17_15 Wj_12:17_16 Wj_12:17_17 Wj_12:17_18 Wj_12:17_19 Wj_12:17_20 Wj_12:17_21 Wj_12:17_22 Wj_12:17_23 Wj_12:17_24 Wj_12:17_25 Wj_12:17_26 Wj_12:17_27
Wj:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:18 ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἀφ’ ἑσπέρας ἔδεσθε ἄζυμα ἕως ἡμέρας μιᾶς καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς ἕως ἑσπέρας.
Wj:12:18 Beginning the fourteenth day of the first month, ye shall eat unleavened bread from evening, till the twenty-first day of the month, till evening. (Exodus 12:18 Brenton)
Wj:12:18 Czternastego dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca. (Wj 12:18 BT_4)
Wj:12:18 ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἀφ’ ἑσπέρας ἔδεσθε ἄζυμα ἕως ἡμέρας μιᾶς καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς ἕως ἑσπέρας.
Wj:12:18 ἐν·άρχομαι (εν+αρχ-, -, εν+αρξ-, εν+ηρχ·[κ]-, εν+ηρχ-, -) ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Wj:12:18 do ??? czternasty dzień miesiąc pierwszy od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem wieczór jeść przaśny aż do; świt dzień jeden a także, nawet, a mianowicie - miesiąc aż do; świt wieczór
Wj:12:18 e)narCHome/nou tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s tou= prO/tou a)f’ e(spe/ras e)/desTe a)/DZuma e(/Os E(me/ras mia=s kai\ ei)ka/dos tou= mEno\s e(/Os e(spe/ras.
Wj:12:18 enarCHomenu tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos tu prOtu af’ hesperas edesTe aDZyma heOs hEmeras mias kai eikados tu mEnos heOs hesperas.
Wj:12:18 V1_PMPGSM RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS P N1A_GSF VF_FMI2P A1B_APN P N1A_GSF A1A_GSF C N3D_GSF RA_GSM N3_GSM P N1A_GSF
Wj:12:18 to ??? the fourteenth day the month the first from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening to eat unleavened until; dawn day one and also, even, namely ć the month until; dawn evening
Wj:12:18 while being-???-ed (gen) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) away from (+gen) evening (gen), evenings (acc) you(pl)-will-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) one (gen) and   the (gen) month (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Wj:12:18 Wj_12:18_1 Wj_12:18_2 Wj_12:18_3 Wj_12:18_4 Wj_12:18_5 Wj_12:18_6 Wj_12:18_7 Wj_12:18_8 Wj_12:18_9 Wj_12:18_10 Wj_12:18_11 Wj_12:18_12 Wj_12:18_13 Wj_12:18_14 Wj_12:18_15 Wj_12:18_16 Wj_12:18_17 Wj_12:18_18 Wj_12:18_19 Wj_12:18_20 Wj_12:18_21
Wj:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:19 ἑπτὰ ἡμέρας ζύμη οὐχ εὑρεθήσεται ἐν ταῖς οἰκίαις ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζυμωτόν, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ ἔν τε τοῖς γειώραις καὶ αὐτόχθοσιν τῆς γῆς·
Wj:12:19 Seven days leaven shall not be found in your houses; whosoever shall eat anything leavened, that soul shall be cut off from the congregation of Israel, both among the occupiers of the land and the original inhabitants. (Exodus 12:19 Brenton)
Wj:12:19 Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. (Wj 12:19 BT_4)
Wj:12:19 ἑπτὰ ἡμέρας ζύμη οὐχ εὑρεθήσεται ἐν ταῖς οἰκίαις ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζυμωτόν, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ ἔν τε τοῖς γειώραις καὶ αὐτόχθοσιν τῆς γῆς·
Wj:12:19 ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ζύμη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐν τέ ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Wj:12:19 siedem dzień drożdże οὐχ przed nierównym oddechem znaleźć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom ty każdy wszystkim, każde, każde, całość który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) jeść - zniszczyć całkowicie eksterminacji, całkowite zniszczenie, unicestwienie, eliminację zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby że z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami zebranie Izrael w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między i [postpositive współrzędnych] - a także, nawet, a mianowicie - ziemia / Ziemia
Wj:12:19 e(pta\ E(me/ras DZu/mE ou)CH eu(reTE/setai e)n tai=s oi)ki/ais u(mO=n· pa=s, o(\s a)/n fa/gE| DZumOto/n, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k sunagOgE=s *israEl e)/n te toi=s geiO/rais kai\ au)to/CHTosin tE=s gE=s·
Wj:12:19 hepta hEmeras DZymE uCH heureTEsetai en tais oikiais hymOn· pas, hos an fagE DZymOton, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ek synagOgEs israEl en te tois geiOrais kai autoCHTosin tEs gEs·
Wj:12:19 M N1A_GSF N1_NSF D VC_FPI3S P RA_DPF N1A_DPF RP_GP A3_NSM RR_NSM x VF_FMI2S A1_ASN VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P N1_GSF N_GSM P x RA_DPM N1T_DPM C A3N_DPM RA_GSF N1_GSF
Wj:12:19 seven day yeast οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to eat ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels gathering Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among and [postpositive coordinate] the ć and also, even, namely ć the earth/land
Wj:12:19 seven day (gen), days (acc) yeast (nom|voc) not he/she/it-will-be-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) houses (dat) you(pl) (gen) every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed   he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) gathering (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) and [postpositive coordinate] the (dat)   and   the (gen) earth/land (gen)
Wj:12:19 Wj_12:19_1 Wj_12:19_2 Wj_12:19_3 Wj_12:19_4 Wj_12:19_5 Wj_12:19_6 Wj_12:19_7 Wj_12:19_8 Wj_12:19_9 Wj_12:19_10 Wj_12:19_11 Wj_12:19_12 Wj_12:19_13 Wj_12:19_14 Wj_12:19_15 Wj_12:19_16 Wj_12:19_17 Wj_12:19_18 Wj_12:19_19 Wj_12:19_20 Wj_12:19_21 Wj_12:19_22 Wj_12:19_23 Wj_12:19_24 Wj_12:19_25 Wj_12:19_26 Wj_12:19_27 Wj_12:19_28 Wj_12:19_29
Wj:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:20 πᾶν ζυμωτὸν οὐκ ἔδεσθε, ἐν παντὶ δὲ κατοικητηρίῳ ὑμῶν ἔδεσθε ἄζυμα.
Wj:12:20 Ye shall eat nothing leavened, but in every habitation of your ye shall eat unleavened bread. (Exodus 12:20 Brenton)
Wj:12:20 Nie wolno wam jeść nic kwaszonego; we wszystkich domach waszych winniście jeść chleb niekwaszony». (Wj 12:20 BT_4)
Wj:12:20 πᾶν ζυμωτὸν οὐκ ἔδεσθε, ἐν παντὶ δὲ κατοικητηρίῳ ὑμῶν ἔδεσθε ἄζυμα.
Wj:12:20 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ κατ·οικητήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄ·ζυμος -ον
Wj:12:20 każdy wszystkim, każde, każde, całość - οὐχ przed nierównym oddechem jeść w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość zaś mieszkanie ty jeść przaśny
Wj:12:20 pa=n DZumOto\n ou)k e)/desTe, e)n panti\ de\ katoikEtEri/O| u(mO=n e)/desTe a)/DZuma.
Wj:12:20 pan DZymOton uk edesTe, en panti de katoikEtEriO hymOn edesTe aDZyma.
Wj:12:20 A3_ASN A1_ASN D VF_FMI2P P A3_DSN x N2N_DSN RP_GP VF_FMI2P A1B_APN
Wj:12:20 every all, each, every, the whole of ć οὐχ before rough breathing to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dwelling you to eat unleavened
Wj:12:20 every (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-be-EAT-ed in/among/by (+dat) every (dat) Yet dwelling (dat) you(pl) (gen) you(pl)-will-be-EAT-ed unleavened ([Adj] nom|acc|voc)
Wj:12:20 Wj_12:20_1 Wj_12:20_2 Wj_12:20_3 Wj_12:20_4 Wj_12:20_5 Wj_12:20_6 Wj_12:20_7 Wj_12:20_8 Wj_12:20_9 Wj_12:20_10 Wj_12:20_11
Wj:12:20 x x x x x x x x x x x
Wj:12:21 Ἐκάλεσεν δὲ Μωϋσῆς πᾶσαν γερουσίαν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπελθόντες λάβετε ὑμῖν ἑαυτοῖς πρόβατον κατὰ συγγενείας ὑμῶν καὶ θύσατε τὸ πασχα.
Wj:12:21 And Moses called all the elders of the children of Israel, and said to them, Go away and take to yourselves a lamb according to your kindreds, and slay the passover. (Exodus 12:21 Brenton)
Wj:12:21 Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: «Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. (Wj 12:21 BT_4)
Wj:12:21 Ἐκάλεσεν δὲ Μωϋσῆς πᾶσαν γερουσίαν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπελθόντες λάβετε ὑμῖν ἑαυτοῖς πρόβατον κατὰ συγγενείας ὑμῶν καὶ θύσατε τὸ πασχα.
Wj:12:21 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γερ·ουσία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) κατά συγ·γένεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό
Wj:12:21 zadzwonić połączenia zaś Mojżesz każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania rada starszych syn Izrael a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama odejść chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ty self / our- / your- / się owiec (owczarnia) w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem krewny ty a także, nawet, a mianowicie poświęcić w ofierze, represjonować [τεθυμενα] Pascha
Wj:12:21 *)eka/lesen de\ *mou+sE=s pa=san gerousi/an ui(O=n *israEl kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)apelTo/ntes la/bete u(mi=n e(autoi=s pro/baton kata\ suggenei/as u(mO=n kai\ Tu/sate to\ pasCHa.
Wj:12:21 ekalesen de mo+ysEs pasan gerusian hyiOn israEl kai eipen pros autus apelTontes labete hymin heautois probaton kata syngeneias hymOn kai Tysate to pasCHa.
Wj:12:21 VAI_AAI3S x N1M_NSM A1S_ASF N1A_ASF N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM VB_AAPNPM VB_AAD2P RP_DP RD_DPM N2N_ASN P N1A_APF RP_GP C VA_AAD2P RA_ASN N_ASN
Wj:12:21 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses every all, each, every, the whole of; to sprinkle council of elders son Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to depart to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you self /our-/your-/themselves sheep (sheepfold) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing relative you and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the passover
Wj:12:21 he/she/it-CALL-ed Yet Moses (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) council of elders (acc) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) upon DEPART-ing (nom|voc) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! you(pl) (dat) selves (dat) sheep (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) relative (gen), relatives (acc) you(pl) (gen) and do-SACRIFICE-you(pl)! the (nom|acc) passover (indecl)
Wj:12:21 Wj_12:21_1 Wj_12:21_2 Wj_12:21_3 Wj_12:21_4 Wj_12:21_5 Wj_12:21_6 Wj_12:21_7 Wj_12:21_8 Wj_12:21_9 Wj_12:21_10 Wj_12:21_11 Wj_12:21_12 Wj_12:21_13 Wj_12:21_14 Wj_12:21_15 Wj_12:21_16 Wj_12:21_17 Wj_12:21_18 Wj_12:21_19 Wj_12:21_20 Wj_12:21_21 Wj_12:21_22 Wj_12:21_23
Wj:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:22 λήμψεσθε δὲ δεσμὴν ὑσσώπου καὶ βάψαντες ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ παρὰ τὴν θύραν καθίξετε τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅ ἐστιν παρὰ τὴν θύραν· ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν θύραν τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἕως πρωί.
Wj:12:22 And ye shall take a bunch of hyssop, and having dipped it into some of the blood that is by the door, ye shall touch the lintel, and shall put it upon both door-posts, even of the blood which is by the door; but ye shall not go out every one from the door of his house till the morning. (Exodus 12:22 Brenton)
Wj:12:22 Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. (Wj 12:22 BT_4)
Wj:12:22 λήμψεσθε δὲ δεσμὴν ὑσσώπου καὶ βάψαντες ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ παρὰ τὴν θύραν καθίξετε τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἐστιν παρὰ τὴν θύραν· ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν θύραν τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἕως πρωί.
Wj:12:22 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ δέσμη, -ης, ἡ ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ
Wj:12:22 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś ??? hyzop "Hyssop" może nie być dokładny termin roślinnego. To prawdopodobnie oznacza aromatyczne zioła liściaste w <i> Origanum </ i> rodziny, a nie do <i> hyzop lekarski </ i>, "hyzopu". a także, nawet, a mianowicie dip dip, zanurzyć, temperament, barwników, odcień od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem krew frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz drzwi bramy - - a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zarówno - od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem krew który / którego / których być frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz drzwi bramy ty zaś οὐχ przed nierównym oddechem ujawnić się każdy drzwi bramy dom; mieszkać on / ona / on / sama aż do; świt wcześnie
Wj:12:22 lE/mPSesTe de\ desmE\n u(ssO/pou kai\ ba/PSantes a)po\ tou= ai(/matos tou= para\ tE\n Tu/ran kaTi/Xete tE=s flia=s kai\ e)p’ a)mfote/rOn tO=n staTmO=n a)po\ tou= ai(/matos, o(/ e)stin para\ tE\n Tu/ran· u(mei=s de\ ou)k e)Xeleu/sesTe e(/kastos tE\n Tu/ran tou= oi)/kou au)tou= e(/Os prOi/.
Wj:12:22 lEmPSesTe de desmEn hyssOpu kai baPSantes apo tu haimatos tu para tEn Tyran kaTiXete tEs flias kai ep’ amfoterOn tOn staTmOn apo tu haimatos, ho estin para tEn Tyran· hymeis de uk eXeleusesTe hekastos tEn Tyran tu oiku autu heOs prOi.
Wj:12:22 VF_FMI2P x N1_ASF N2_GSF C VA_AAPNPM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN P RA_ASF N1A_ASF VF_FAI2P RA_GSF N1A_GSF C P A1A_GPM RA_GPM N2_GPM P RA_GSN N3M_GSN RR_NSN V9_PAI3S P RA_ASF N1A_ASF RP_NP x D VF_FMI2P A1_NSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM P D
Wj:12:22 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop". and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood who/whom/which to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to come out each the door gate the house; to dwell he/she/it/same until; dawn early
Wj:12:22 you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed Yet ??? (acc) hyssop (gen) and upon DIP-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc)   the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) both (gen) the (gen)   away from (+gen) the (gen) blood (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) you(pl) (nom) Yet not you(pl)-will-be-COME-ed-OUT each (of two) (nom) the (acc) door (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early
Wj:12:22 Wj_12:22_1 Wj_12:22_2 Wj_12:22_3 Wj_12:22_4 Wj_12:22_5 Wj_12:22_6 Wj_12:22_7 Wj_12:22_8 Wj_12:22_9 Wj_12:22_10 Wj_12:22_11 Wj_12:22_12 Wj_12:22_13 Wj_12:22_14 Wj_12:22_15 Wj_12:22_16 Wj_12:22_17 Wj_12:22_18 Wj_12:22_19 Wj_12:22_20 Wj_12:22_21 Wj_12:22_22 Wj_12:22_23 Wj_12:22_24 Wj_12:22_25 Wj_12:22_26 Wj_12:22_27 Wj_12:22_28 Wj_12:22_29 Wj_12:22_30 Wj_12:22_31 Wj_12:22_32 Wj_12:22_33 Wj_12:22_34 Wj_12:22_35 Wj_12:22_36 Wj_12:22_37 Wj_12:22_38 Wj_12:22_39 Wj_12:22_40 Wj_12:22_41
Wj:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:23 καὶ παρελεύσεται κύριος πατάξαι τοὺς Αἰγυπτίους καὶ ὄψεται τὸ αἷμα ἐπὶ τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν, καὶ παρελεύσεται κύριος τὴν θύραν καὶ οὐκ ἀφήσει τὸν ὀλεθρεύοντα εἰσελθεῖν εἰς τὰς οἰκίας ὑμῶν πατάξαι.
Wj:12:23 And the Lord shall pass by to smite the Egyptians, and shall see the blood upon the lintel, and upon both the door-posts; and the Lord shall pass by the door, and shall not suffer the destroyer to enter into your houses to smite you. (Exodus 12:23 Brenton)
Wj:12:23 A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. (Wj 12:23 BT_4)
Wj:12:23 καὶ παρελεύσεται κύριος πατάξαι τοὺς Αἰγυπτίους καὶ ὄψεται τὸ αἷμα ἐπὶ τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν, καὶ παρελεύσεται κύριος τὴν θύραν καὶ οὐκ ἀφήσει τὸν ὀλεθρεύοντα εἰσελθεῖν εἰς τὰς οἰκίας ὑμῶν πατάξαι.
Wj:12:23 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)
Wj:12:23 a także, nawet, a mianowicie przejść przez mijają, obok lub przeszłość panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. aby porazić Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), krew na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem zarówno - a także, nawet, a mianowicie przejść przez mijają, obok lub przeszłość panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. drzwi bramy a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem puścić niszczyć wejść do (+ acc) dom ty aby porazić
Wj:12:23 kai\ pareleu/setai ku/rios pata/Xai tou\s *ai)gupti/ous kai\ o)/PSetai to\ ai(=ma e)pi\ tE=s flia=s kai\ e)p’ a)mfote/rOn tO=n staTmO=n, kai\ pareleu/setai ku/rios tE\n Tu/ran kai\ ou)k a)fE/sei to\n o)leTreu/onta ei)selTei=n ei)s ta\s oi)ki/as u(mO=n pata/Xai.
Wj:12:23 kai pareleusetai kyrios pataXai tus aigyptius kai oPSetai to haima epi tEs flias kai ep’ amfoterOn tOn staTmOn, kai pareleusetai kyrios tEn Tyran kai uk afEsei ton oleTreuonta eiselTein eis tas oikias hymOn pataXai.
Wj:12:23 C VF_FMI3S N2_NSM VA_AAN RA_APM N2_APM C VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN P RA_GSF N1A_GSF C P A1A_GPM RA_GPM N2_GPM C VF_FMI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF C D VF_FAI3S RA_ASM V1_PAPASM VB_AAN P RA_APF N1A_APF RP_GP VA_AAN
Wj:12:23 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to smite the Egyptian and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the door gate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to let go of the to destroy to enter into (+acc) the house you to smite
Wj:12:23 and he/she/it-will-be-PASS BY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) the (acc) Egyptian ([Adj] acc) and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) both (gen) the (gen)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) door (acc) and not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) the (acc) while DESTROY-ing (acc, nom|acc|voc) to-ENTER into (+acc) the (acc) house (gen), houses (acc) you(pl) (gen) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt)
Wj:12:23 Wj_12:23_1 Wj_12:23_2 Wj_12:23_3 Wj_12:23_4 Wj_12:23_5 Wj_12:23_6 Wj_12:23_7 Wj_12:23_8 Wj_12:23_9 Wj_12:23_10 Wj_12:23_11 Wj_12:23_12 Wj_12:23_13 Wj_12:23_14 Wj_12:23_15 Wj_12:23_16 Wj_12:23_17 Wj_12:23_18 Wj_12:23_19 Wj_12:23_20 Wj_12:23_21 Wj_12:23_22 Wj_12:23_23 Wj_12:23_24 Wj_12:23_25 Wj_12:23_26 Wj_12:23_27 Wj_12:23_28 Wj_12:23_29 Wj_12:23_30 Wj_12:23_31 Wj_12:23_32 Wj_12:23_33 Wj_12:23_34
Wj:12:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:24 καὶ φυλάξεσθε τὸ ῥῆμα τοῦτο νόμιμον σεαυτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς σου ἕως αἰῶνος.
Wj:12:24 And keep ye this thing as an ordinance for thyself and for thy children for ever. (Exodus 12:24 Brenton)
Wj:12:24 Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci! (Wj 12:24 BT_4)
Wj:12:24 καὶ φυλάξεσθε τὸ ῥῆμα τοῦτο νόμιμον σεαυτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς σου ἕως αἰῶνος.
Wj:12:24 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
Wj:12:24 a także, nawet, a mianowicie chronić oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] - się a także, nawet, a mianowicie syn ty; twój / twoje (SG) aż do; świt eon w pl., εἰς τοὺς αἰῶνας na zawsze
Wj:12:24 kai\ fula/XesTe to\ r(E=ma tou=to no/mimon seautO=| kai\ toi=s ui(oi=s sou e(/Os ai)O=nos.
Wj:12:24 kai fylaXesTe to rEma tuto nomimon seautO kai tois hyiois su heOs aiOnos.
Wj:12:24 C VF_FMI2P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN A1_ASN RD_DSM C RA_DPM N2_DPM RP_GS P N3W_GSM
Wj:12:24 and also, even, namely to guard the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć yourself and also, even, namely the son you; your/yours(sg) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Wj:12:24 and you(pl)-will-be-GUARD-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)   yourself (dat) and the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
Wj:12:24 Wj_12:24_1 Wj_12:24_2 Wj_12:24_3 Wj_12:24_4 Wj_12:24_5 Wj_12:24_6 Wj_12:24_7 Wj_12:24_8 Wj_12:24_9 Wj_12:24_10 Wj_12:24_11 Wj_12:24_12 Wj_12:24_13
Wj:12:24 x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:25 ἐὰν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν δῷ κύριος ὑμῖν, καθότι ἐλάλησεν, φυλάξεσθε τὴν λατρείαν ταύτην.
Wj:12:25 And if ye should enter into the land, which the Lord shall give you, as he has spoken, keep this service. (Exodus 12:25 Brenton)
Wj:12:25 Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. (Wj 12:25 BT_4)
Wj:12:25 ἐὰν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν δῷ κύριος ὑμῖν, καθότι ἐλάλησεν, φυλάξεσθε τὴν λατρείαν ταύτην.
Wj:12:25 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθότι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό λατρεία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:12:25 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś wejść do (+ acc) ziemia / Ziemia który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) dawać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ty jako mówić chronić Obrzęd (usługa boska / oferta, wierną służbę / Kult) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:12:25 e)a\n de\ ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n a)/n dO=| ku/rios u(mi=n, kaTo/ti e)la/lEsen, fula/XesTe tE\n latrei/an tau/tEn.
Wj:12:25 ean de eiselTEte eis tEn gEn, hEn an dO kyrios hymin, kaToti elalEsen, fylaXesTe tEn latreian tautEn.
Wj:12:25 C x VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF x VO_AAS3S N2_NSM RP_DP D VAI_AAI3S VF_FMI2P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
Wj:12:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which ever (if ever) to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you as to speak to guard the rite (divine/offering service, devoted/worship service) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:12:25 if-ever Yet you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat) as he/she/it-SPEAK-ed you(pl)-will-be-GUARD-ed the (acc) rite (acc) this (acc)
Wj:12:25 Wj_12:25_1 Wj_12:25_2 Wj_12:25_3 Wj_12:25_4 Wj_12:25_5 Wj_12:25_6 Wj_12:25_7 Wj_12:25_8 Wj_12:25_9 Wj_12:25_10 Wj_12:25_11 Wj_12:25_12 Wj_12:25_13 Wj_12:25_14 Wj_12:25_15 Wj_12:25_16 Wj_12:25_17
Wj:12:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:26 καὶ ἔσται, ἐὰν λέγωσιν πρὸς ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν Τίς ἡ λατρεία αὕτη;
Wj:12:26 And it shall come to pass, if your sons say to you, What is this service? (Exodus 12:26 Brenton)
Wj:12:26 Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - (Wj 12:26 BT_4)
Wj:12:26 καὶ ἔσται, ἐὰν λέγωσιν πρὸς ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν Τίς λατρεία αὕτη;
Wj:12:26 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λατρεία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:12:26 a także, nawet, a mianowicie być jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty syn ty kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. Obrzęd (usługa boska / oferta, wierną służbę / Kult) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:12:26 kai\ e)/stai, e)a\n le/gOsin pro\s u(ma=s oi( ui(oi\ u(mO=n *ti/s E( latrei/a au(/tE;
Wj:12:26 kai estai, ean legOsin pros hymas hoi hyioi hymOn tis hE latreia hautE;
Wj:12:26 C VF_FMI3S C V1_PAS3P P RP_AP RA_NPM N2_NPM RP_GP RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Wj:12:26 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you the son you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the rite (divine/offering service, devoted/worship service) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:12:26 and he/she/it-will-be if-ever they-should-be-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) who/what/why (nom) the (nom) rite (nom|voc) this (nom)
Wj:12:26 Wj_12:26_1 Wj_12:26_2 Wj_12:26_3 Wj_12:26_4 Wj_12:26_5 Wj_12:26_6 Wj_12:26_7 Wj_12:26_8 Wj_12:26_9 Wj_12:26_10 Wj_12:26_11 Wj_12:26_12 Wj_12:26_13
Wj:12:26 x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:27 καὶ ἐρεῖτε αὐτοῖς Θυσία τὸ πασχα τοῦτο κυρίῳ, ὡς ἐσκέπασεν τοὺς οἴκους τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν Αἰγύπτῳ, ἡνίκα ἐπάταξεν τοὺς Αἰγυπτίους, τοὺς δὲ οἴκους ἡμῶν ἐρρύσατο. καὶ κύψας ὁ λαὸς προσεκύνησεν.
Wj:12:27 that ye shall say to them, This passover is a sacrifice to the Lord, as he defended the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, but delivered our houses. (Exodus 12:27 Brenton)
Wj:12:27 tak im odpowiecie: "To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił"». Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. (Wj 12:27 BT_4)
Wj:12:27 καὶ ἐρεῖτε αὐτοῖς Θυσία τὸ πασχα τοῦτο κυρίῳ, ὡς ἐσκέπασεν τοὺς οἴκους τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν Αἰγύπτῳ, ἡνίκα ἐπάταξεν τοὺς Αἰγυπτίους, τοὺς δὲ οἴκους ἡμῶν ἐρρύσατο. καὶ κύψας λαὸς προσεκύνησεν.
Wj:12:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πάσχα, τό οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἡνίκα πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Wj:12:27 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama poświęcić represjonować, w ofierze Pascha Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. tak jak do schroniska dom syn Izrael w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] kiedy aby porazić Egipcjanin zaś dom JA dostarczyć [rysować jako prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecko-angielskim Leksykonu a także, nawet, a mianowicie aby się schylić ludzie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie
Wj:12:27 kai\ e)rei=te au)toi=s *Tusi/a to\ pasCHa tou=to kuri/O|, O(s e)ske/pasen tou\s oi)/kous tO=n ui(O=n *israEl e)n *ai)gu/ptO|, E(ni/ka e)pa/taXen tou\s *ai)gupti/ous, tou\s de\ oi)/kous E(mO=n e)rru/sato. kai\ ku/PSas o( lao\s proseku/nEsen.
Wj:12:27 kai ereite autois Tysia to pasCHa tuto kyriO, hOs eskepasen tus oikus tOn hyiOn israEl en aigyptO, hEnika epataXen tus aigyptius, tus de oikus hEmOn errysato. kai kyPSas ho laos prosekynEsen.
Wj:12:27 C VF2_FAI2P RD_DPM N1A_NSF RA_NSN N_NSN RD_NSN N2_DSM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM N_GSM P N2_DSF D VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_APM x N2_APM RP_GP VAI_AMI3S C VA_AAPNSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S
Wj:12:27 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same sacrifice victimize, immolate the passover this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to shelter the house the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] when to smite the Egyptian the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon and also, even, namely to stoop down the people to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Wj:12:27 and you(pl)-will-SAY/TELL them/same (dat) sacrifice (nom|voc) the (nom|acc) passover (indecl) this (nom|acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) as/like he/she/it-SHELTER-ed the (acc) houses (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Egypt (dat) when he/she/it-SMITE-ed the (acc) Egyptian ([Adj] acc) the (acc) Yet houses (acc) us (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed and upon STOOP DOWN-ing (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Wj:12:27 Wj_12:27_1 Wj_12:27_2 Wj_12:27_3 Wj_12:27_4 Wj_12:27_5 Wj_12:27_6 Wj_12:27_7 Wj_12:27_8 Wj_12:27_9 Wj_12:27_10 Wj_12:27_11 Wj_12:27_12 Wj_12:27_13 Wj_12:27_14 Wj_12:27_15 Wj_12:27_16 Wj_12:27_17 Wj_12:27_18 Wj_12:27_19 Wj_12:27_20 Wj_12:27_21 Wj_12:27_22 Wj_12:27_23 Wj_12:27_24 Wj_12:27_25 Wj_12:27_26 Wj_12:27_27 Wj_12:27_28 Wj_12:27_29 Wj_12:27_30 Wj_12:27_31
Wj:12:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:28 καὶ ἀπελθόντες ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ Ααρων, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:12:28 And the people bowed and worshipped. And the children of Israel departed and did as the Lord commanded Moses and Aaron, so did they. (Exodus 12:28 Brenton)
Wj:12:28 Izraelici poszli i wypełnili przepis. Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. (Wj 12:28 BT_4)
Wj:12:28 καὶ ἀπελθόντες ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ Ααρων, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:12:28 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:12:28 a także, nawet, a mianowicie odejść robić / zrobić syn Izrael zgodnie z którym do polecenia nakazują panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robić / zrobić
Wj:12:28 kai\ a)pelTo/ntes e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl kaTa\ e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=| kai\ *aarOn, ou(/tOs e)poi/Esan.
Wj:12:28 kai apelTontes epoiEsan hoi hyioi israEl kaTa eneteilato kyrios tO musE kai aarOn, hutOs epoiEsan.
Wj:12:28 C VB_AAPNPM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM C N_DSM D VAI_AAI3P
Wj:12:28 and also, even, namely to depart to do/make the son Israel according to which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses and also, even, namely Aaron thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Wj:12:28 and upon DEPART-ing (nom|voc) they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) and Aaron (indecl) thusly/like this they-DO/MAKE-ed
Wj:12:28 Wj_12:28_1 Wj_12:28_2 Wj_12:28_3 Wj_12:28_4 Wj_12:28_5 Wj_12:28_6 Wj_12:28_7 Wj_12:28_8 Wj_12:28_9 Wj_12:28_10 Wj_12:28_11 Wj_12:28_12 Wj_12:28_13 Wj_12:28_14 Wj_12:28_15
Wj:12:28 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:12:29 Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ κύριος ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους.
Wj:12:29 And it came to pass at midnight that the Lord smote all the first-born in the land of Egypt, from the first-born of Pharao that sat on the throne, to the first-born of the captive-maid in the dungeon, and the first-born of all cattle. (Exodus 12:29 Brenton)
Wj:12:29 O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. (Wj 12:29 BT_4)
Wj:12:29 Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ κύριος ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους.
Wj:12:29 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀπό πρωτό·τοκος -ον Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωτό·τοκος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό
Wj:12:29 stać się stać, stanie, zaś być połowa zrobić noc a także, nawet, a mianowicie panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. aby porazić każdy wszystkim, każde, każde, całość Pierworodny w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Pierworodny Faraon usiąść na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem tron aż do; świt Pierworodny - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - a także, nawet, a mianowicie aż do; świt Pierworodny każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia)
Wj:12:29 *)egenE/TE de\ mesou/sEs tE=s nukto\s kai\ ku/rios e)pa/taXen pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptO| a)po\ prOtoto/kou *faraO tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= Tro/nou e(/Os prOtoto/kou tE=s ai)CHmalOti/dos tE=s e)n tO=| la/kkO| kai\ e(/Os prOtoto/kou panto\s ktE/nous.
Wj:12:29 egenETE de mesusEs tEs nyktos kai kyrios epataXen pan prOtotokon en gE aigyptO apo prOtotoku faraO tu kaTEmenu epi tu Tronu heOs prOtotoku tEs aiCHmalOtidos tEs en tO lakkO kai heOs prOtotoku pantos ktEnus.
Wj:12:29 VCI_API3S x V4_PAPGSF RA_GSF N3_GSF C N2_NSM VAI_AAI3S A3_ASN A1B_ASN P N1_DSF N2_DSF P A1B_GSN N_GSM RA_GSM V5_PMPGSM P RA_GSM N2_GSM P