Za:8:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος λέγων
Za:8:1 And the word of the Lord Almighty came, saying, (Zechariah 8:1 Brenton)
Za:8:1 Pan Zastępów skierował następujące słowo: (Za 8:1 BT_4)
Za:8:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος λέγων
Za:8:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Za:8:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By mówić/opowiadaj
Za:8:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pantokra/toros le/gOn
Za:8:1 kai egeneto logos kyriu pantokratoros legOn
Za:8:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM N3R_GSM V1_PAPNSM
Za:8:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to say/tell
Za:8:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Za:8:1 Za_8:1_1 Za_8:1_2 Za_8:1_3 Za_8:1_4 Za_8:1_5 Za_8:1_6
Za:8:1 x x x x x x
Za:8:2 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐζήλωσα τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὴν Σιων ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωσα αὐτήν.
Za:8:2 Thus saith the Lord Almighty; I have been jealous for Jerusalem and for Sion with great jealousy, and I have been jealous for her with great fury. (Zechariah 8:2 Brenton)
Za:8:2 «Tak mówi Pan Zastępów: Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny». (Za 8:2 BT_4)
Za:8:2 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐζήλωσα τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὴν Σιων ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωσα αὐτήν.
Za:8:2 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό Σιών, ἡ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Za:8:2 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do gorliwości Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Syjon Gorliwości/ferwor Wielki I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Wielki Do gorliwości On/ona/to/to samo
Za:8:2 *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)eDZE/lOsa tE\n *ierousalEm kai\ tE\n *siOn DZE=lon me/gan kai\ TumO=| mega/lO| e)DZE/lOsa au)tE/n.
Za:8:2 tade legei kyrios pantokratOr eDZElOsa tEn ierusalEm kai tEn siOn DZElon megan kai TymO megalO eDZElOsa autEn.
Za:8:2 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VAI_AAI1S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF N2_ASM A1P_ASM C N2_DSM A1_DSM VAI_AAI1S RD_ASF
Za:8:2 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to zeal the Jerusalem [city of] and also, even, namely the Zion zeal/fervor great and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. great to zeal he/she/it/same
Za:8:2 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) I-ZEAL-ed the (acc) Jerusalem (indecl) and the (acc) Zion (indecl) zeal/fervor (acc) great ([Adj] acc) and wrath (dat) great ([Adj] dat) I-ZEAL-ed her/it/same (acc)
Za:8:2 Za_8:2_1 Za_8:2_2 Za_8:2_3 Za_8:2_4 Za_8:2_5 Za_8:2_6 Za_8:2_7 Za_8:2_8 Za_8:2_9 Za_8:2_10 Za_8:2_11 Za_8:2_12 Za_8:2_13 Za_8:2_14 Za_8:2_15 Za_8:2_16 Za_8:2_17
Za:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:3 τάδε λέγει κύριος καὶ ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιων καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ κληθήσεται ἡ Ιερουσαλημ πόλις ἡ ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄρος κυρίου παντοκράτορος ὄρος ἅγιον.
Za:8:3 Thus saith the Lord; I will return to Sion, and dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem shall be called a true city, and the mountain of the Lord Almighty a holy mountain. (Zechariah 8:3 Brenton)
Za:8:3 To mówi Pan: «Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów - Górą Świętą». (Za 8:3 BT_4)
Za:8:3 τάδε λέγει κύριος Καὶ ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιων καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ κληθήσεται Ιερουσαλημ πόλις ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄρος κυρίου παντοκράτορος ὄρος ἅγιον.
Za:8:3 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί Σιών, ἡ καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·ληθινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Za:8:3 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syjon I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Jerozolima [miasto z] Miasto Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Wchodź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Za:8:3 ta/de le/gei ku/rios *kai\ e)pistre/PSO e)pi\ *siOn kai\ kataskEnO/sO e)n me/sO| *ierousalEm, kai\ klETE/setai E( *ierousalEm po/lis E( a)lETinE\ kai\ to\ o)/ros kuri/ou pantokra/toros o)/ros a(/gion.
Za:8:3 tade legei kyrios kai epistrePSO epi siOn kai kataskEnOsO en mesO ierusalEm, kai klETEsetai hE ierusalEm polis hE alETinE kai to oros kyriu pantokratoros oros hagion.
Za:8:3 RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM D VF_FAI1S P N_ASF C VF_FAI1S P A1_DSN N_GSF C VC_FPI3S RA_NSF N_NSF N3I_NSF RA_NSF A1_NSF C RA_NSN N3E_NSN N2_GSM N3R_GSM N3E_NSN A1A_NSN
Za:8:3 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Zion and also, even, namely to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle Jerusalem [city of] and also, even, namely to call call the Jerusalem [city of] city the true and also, even, namely the mount lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Za:8:3 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) Zion (indecl) and I-will-SETTLE, I-should-SETTLE in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-will-be-CALL-ed the (nom) Jerusalem (indecl) city (nom) the (nom) true ([Adj] nom|voc) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) mount (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Za:8:3 Za_8:3_1 Za_8:3_2 Za_8:3_3 Za_8:3_4 Za_8:3_5 Za_8:3_6 Za_8:3_7 Za_8:3_8 Za_8:3_9 Za_8:3_10 Za_8:3_11 Za_8:3_12 Za_8:3_13 Za_8:3_14 Za_8:3_15 Za_8:3_16 Za_8:3_17 Za_8:3_18 Za_8:3_19 Za_8:3_20 Za_8:3_21 Za_8:3_22 Za_8:3_23 Za_8:3_24 Za_8:3_25 Za_8:3_26
Za:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:4 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ιερουσαλημ, ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν·
Za:8:4 Thus saith the Lord Almighty; There shall yet dwell old men and old women in the streets of Jerusalem, every one holding his staff in his hand for age. (Zechariah 8:4 Brenton)
Za:8:4 Tak mówi Pan Zastępów: «I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. (Za 8:4 BT_4)
Za:8:4 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ιερουσαλημ, ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν·
Za:8:4 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἔτι κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Za:8:4 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Jeszcze/jeszcze By siedzieć; by umieszczać Starszy I też, nawet, mianowicie Starszy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Jerozolima [miasto z] Każdy Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź On/ona/to/to samo By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Dzień
Za:8:4 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)/eti kaTE/sontai presbu/teroi kai\ presbu/terai e)n tai=s platei/ais *ierousalEm, e(/kastos tE\n r(a/bdon au)tou= e)/CHOn e)n tE=| CHeiri\ au)tou= a)po\ plE/Tous E(merO=n·
Za:8:4 tade legei kyrios pantokratOr eti kaTEsontai presbyteroi kai presbyterai en tais plateiais ierusalEm, hekastos tEn rabdon autu eCHOn en tE CHeiri autu apo plETus hEmerOn·
Za:8:4 RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM D VF_FMI3P A1A_NPM C A1A_NPFC P RA_DPF A3U_DPF N_GSF A1_NSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM V1_PAPNSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM P N3E_GSN N1A_GPF
Za:8:4 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all yet/still to sit; to set elder and also, even, namely elder in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide Jerusalem [city of] each the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge he/she/it/same to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) day
Za:8:4 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) yet/still they-will-be-SIT-ed; they-will-be-SET-ed elder ([Adj] nom|voc) and elder ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) Jerusalem (indecl) each (of two) (nom) the (acc) hooked staff (acc) him/it/same (gen) while HAVE-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) away from (+gen) lot (gen) days (gen)
Za:8:4 Za_8:4_1 Za_8:4_2 Za_8:4_3 Za_8:4_4 Za_8:4_5 Za_8:4_6 Za_8:4_7 Za_8:4_8 Za_8:4_9 Za_8:4_10 Za_8:4_11 Za_8:4_12 Za_8:4_13 Za_8:4_14 Za_8:4_15 Za_8:4_16 Za_8:4_17 Za_8:4_18 Za_8:4_19 Za_8:4_20 Za_8:4_21 Za_8:4_22 Za_8:4_23 Za_8:4_24 Za_8:4_25
Za:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:5 καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς.
Za:8:5 And the broad places of the city shall be filled with boys and girls playing in the streets thereof. (Zechariah 8:5 Brenton)
Za:8:5 I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt». (Za 8:5 BT_4)
Za:8:5 καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς.
Za:8:5 καί ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί κοράσιον, -ου, τό παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό
Za:8:5 I też, nawet, mianowicie Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto Do ??? Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By bawić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo
Za:8:5 kai\ ai( platei=ai tE=s po/leOs plEsTE/sontai paidari/On kai\ korasi/On paiDZo/ntOn e)n tai=s platei/ais au)tE=s.
Za:8:5 kai hai plateiai tEs poleOs plEsTEsontai paidariOn kai korasiOn paiDZontOn en tais plateiais autEs.
Za:8:5 C RA_NPF A3U_NPF RA_GSF N3I_GSF VS_FPI3P N2N_GPN C N2N_GPN V1_PAPGPN P RA_DPF A3U_DPF RD_GSF
Za:8:5 and also, even, namely the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city to ??? child/young slave and also, even, namely girl lass, lassie to play in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same
Za:8:5 and the (nom) broads (nom|voc); wide ([Adj] nom|voc) the (gen) city (gen) they-will-be-???-ed children/young slaves (gen) and girls (gen) let-them-be-PLAY-ing! (classical), while PLAY-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Za:8:5 Za_8:5_1 Za_8:5_2 Za_8:5_3 Za_8:5_4 Za_8:5_5 Za_8:5_6 Za_8:5_7 Za_8:5_8 Za_8:5_9 Za_8:5_10 Za_8:5_11 Za_8:5_12 Za_8:5_13 Za_8:5_14
Za:8:5 x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:6 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Διότι εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, μὴ καὶ ἐνώπιον ἐμοῦ ἀδυνατήσει; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:8:6 Thus saith the Lord Almighty; If it shall be impossible in the sight of the remnant of this people in those days, shall it also be impossible in my sight? saith the Lord Almighty. (Zechariah 8:6 Brenton)
Za:8:6 Tak mówi Pan Zastępów: «Jeżeli uchodzić to będzie za coś niezwykłego w oczach Reszty tego ludu w owych dniach, czy Ja również mam to uważać za coś niezwykłego?» - wyrocznia Pana Zastępów. (Za 8:6 BT_4)
Za:8:6 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Διότι εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, μὴ καὶ ἐνώπιον ἐμοῦ ἀδυνατήσει; λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:8:6 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ δι·ότι εἰ ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο μή καί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Za:8:6 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Z powodu tego: Tamto Jeżeli Do ??? W obecności z (+informacja); ??? Pozostawanie Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Nie I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój Do ??? By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Za:8:6 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *dio/ti ei) a)dunatE/sei e)nO/pion tO=n kataloi/pOn tou= laou= tou/tou e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, mE\ kai\ e)nO/pion e)mou= a)dunatE/sei; le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Za:8:6 tade legei kyrios pantokratOr dioti ei adynatEsei enOpion tOn kataloipOn tu lau tutu en tais hEmerais ekeinais, mE kai enOpion emu adynatEsei; legei kyrios pantokratOr.
Za:8:6 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C C VF_FAI3S P RA_GPM A1B_GPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF D C P RP_GS VF_FAI3S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Za:8:6 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all because of this: that if to ??? in the presence of (+gen); ??? the remaining the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that not and also, even, namely in the presence of (+gen); ??? I; my/mine to ??? to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Za:8:6 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) because of this: that if he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) remaining ([Adj] gen) the (gen) people (gen) this (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) not and in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Za:8:6 Za_8:6_1 Za_8:6_2 Za_8:6_3 Za_8:6_4 Za_8:6_5 Za_8:6_6 Za_8:6_7 Za_8:6_8 Za_8:6_9 Za_8:6_10 Za_8:6_11 Za_8:6_12 Za_8:6_13 Za_8:6_14 Za_8:6_15 Za_8:6_16 Za_8:6_17 Za_8:6_18 Za_8:6_19 Za_8:6_20 Za_8:6_21 Za_8:6_22 Za_8:6_23 Za_8:6_24 Za_8:6_25
Za:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:7 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν
Za:8:7 Thus saith the Lord Almighty; Behold, I will save my people from the east country, and the west country; (Zechariah 8:7 Brenton)
Za:8:7 Tak mówi Pan Zastępów: «Oto Ja wybawię lud mój z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. (Za 8:7 BT_4)
Za:8:7 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν
Za:8:7 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δυσμή, -ῆς, ἡ
Za:8:7 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Ludzie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na zachód
Za:8:7 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)idou\ e)gO\ a)nasO/|DZO to\n lao/n mou a)po\ gE=s a)natolO=n kai\ a)po\ gE=s dusmO=n
Za:8:7 tade legei kyrios pantokratOr idu egO anasODZO ton laon mu apo gEs anatolOn kai apo gEs dysmOn
Za:8:7 RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM I RP_NS V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_GSF N1_GPF C P N1_GSF N1_GPF
Za:8:7 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? the people I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land west
Za:8:7 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing the (acc) people (acc) me (gen) away from (+gen) earth/land (gen) rising of the east dawns (gen) and away from (+gen) earth/land (gen) wests (gen)
Za:8:7 Za_8:7_1 Za_8:7_2 Za_8:7_3 Za_8:7_4 Za_8:7_5 Za_8:7_6 Za_8:7_7 Za_8:7_8 Za_8:7_9 Za_8:7_10 Za_8:7_11 Za_8:7_12 Za_8:7_13 Za_8:7_14 Za_8:7_15 Za_8:7_16 Za_8:7_17
Za:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:8 καὶ εἰσάξω αὐτοὺς καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ.
Za:8:8 and I will bring them in, and cause them to dwell in the midst of Jerusalem: and they shall be to me a people, and I will be to them a God, in truth and in righteousness. (Zechariah 8:8 Brenton)
Za:8:8 Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym». (Za 8:8 BT_4)
Za:8:8 καὶ εἰσάξω αὐτοὺς καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ.
Za:8:8 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Za:8:8 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Za:8:8 kai\ ei)sa/XO au)tou\s kai\ kataskEnO/sO e)n me/sO| *ierousalEm, kai\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo\n e)n a)lETei/a| kai\ e)n dikaiosu/nE|.
Za:8:8 kai eisaXO autus kai kataskEnOsO en mesO ierusalEm, kai esontai moi eis laon, kai egO esomai autois eis Teon en alETeia kai en dikaiosynE.
Za:8:8 C VF_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S P A1_DSN N_GSF C VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C RP_NS VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM P N1A_DSF C P N1_DSF
Za:8:8 and also, even, namely to lead into he/she/it/same and also, even, namely to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle Jerusalem [city of] and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Za:8:8 and I-will-LEAD-INTO them/same (acc) and I-will-SETTLE, I-should-SETTLE in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Jerusalem (indecl) and they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc) in/among/by (+dat) truth (dat) and in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Za:8:8 Za_8:8_1 Za_8:8_2 Za_8:8_3 Za_8:8_4 Za_8:8_5 Za_8:8_6 Za_8:8_7 Za_8:8_8 Za_8:8_9 Za_8:8_10 Za_8:8_11 Za_8:8_12 Za_8:8_13 Za_8:8_14 Za_8:8_15 Za_8:8_16 Za_8:8_17 Za_8:8_18 Za_8:8_19 Za_8:8_20 Za_8:8_21 Za_8:8_22 Za_8:8_23 Za_8:8_24
Za:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:9 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους ἐκ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὁ οἶκος κυρίου παντοκράτορος, καὶ ὁ ναὸς ἀφ’ οὗ ᾠκοδόμηται.
Za:8:9 Thus saith the Lord Almighty; Let your hands be strong, ye that hear in these days these words out of the mouth of the prophets, from the day that the house of the Lord Almighty was founded, and from the time that the temple was built. (Zechariah 8:9 Brenton)
Za:8:9 Tak mówi Pan Zastępów: «Niech nabiorą siły ręce, was, którzy w tych dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy zakładano fundamenty domu Pana Zastępów dla odbudowania świątyni. (Za 8:9 BT_4)
Za:8:9 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους ἐκ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται οἶκος κυρίου παντοκράτορος, καὶ ναὸς ἀφ’ οὗ ᾠκοδόμηται.
Za:8:9 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
Za:8:9 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do ??? Ręka Ty By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Prorok Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień Do ??? Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By budować/buduj moralnie
Za:8:9 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *katisCHue/tOsan ai( CHei=res u(mO=n tO=n a)kouo/ntOn e)n tai=s E(me/rais tau/tais tou\s lo/gous tou/tous e)k sto/matos tO=n profEtO=n, a)f’ E(=s E(me/ras teTemeli/Otai o( oi)=kos kuri/ou pantokra/toros, kai\ o( nao\s a)f’ ou(= O)|kodo/mEtai.
Za:8:9 tade legei kyrios pantokratOr katisCHyetOsan hai CHeires hymOn tOn akuontOn en tais hEmerais tautais tus logus tutus ek stomatos tOn profEtOn, af’ hEs hEmeras teTemeliOtai ho oikos kyriu pantokratoros, kai ho naos af’ hu OkodomEtai.
Za:8:9 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM V1_PAD3P RA_NPF N3_NPF RP_GP RA_GPM V1_PAPGPM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF RA_APM N2_APM RD_APM P N3M_GSN RA_GPM N1M_GPM P RR_GSF N1A_GSF VX_XMI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM N3R_GSM C RA_NSM N2_NSM P RR_GSM VX_XMI3S
Za:8:9 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to ??? the hand you the to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma the prophet from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to ??? the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely the temple from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to build/edify
Za:8:9 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) let-them-be-???-ing! the (nom) hands (nom|voc) you(pl) (gen) the (gen) let-them-be-HEAR-ing! (classical), while HEAR-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) these (dat) the (acc) words (acc) these (acc) out of (+gen) mouth/maw (gen) the (gen) prophets (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-has-been-???-ed the (nom) house (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) and the (nom) temple (nom) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-BUILD/EDIFY-ed
Za:8:9 Za_8:9_1 Za_8:9_2 Za_8:9_3 Za_8:9_4 Za_8:9_5 Za_8:9_6 Za_8:9_7 Za_8:9_8 Za_8:9_9 Za_8:9_10 Za_8:9_11 Za_8:9_12 Za_8:9_13 Za_8:9_14 Za_8:9_15 Za_8:9_16 Za_8:9_17 Za_8:9_18 Za_8:9_19 Za_8:9_20 Za_8:9_21 Za_8:9_22 Za_8:9_23 Za_8:9_24 Za_8:9_25 Za_8:9_26 Za_8:9_27 Za_8:9_28 Za_8:9_29 Za_8:9_30 Za_8:9_31 Za_8:9_32 Za_8:9_33 Za_8:9_34 Za_8:9_35
Za:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:10 διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ μισθὸς τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ ὁ μισθὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως· καὶ ἐξαποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ.
Za:8:10 For before those days the wages of men could not be profitable, and there could be no hire of cattle, and there could be no peace by reason of the affliction to him that went out or to him that came in: for I would have let loose all men, every one against his neighbour. (Zechariah 8:10 Brenton)
Za:8:10 Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga - podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie. (Za 8:10 BT_4)
Za:8:10 διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων μισθὸς τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ μισθὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως· καὶ ἐξαποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ.
Za:8:10 δι·ότι πρό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕκαστος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Za:8:10 Z powodu tego: Tamto Przedtem (+informacja) Dzień Tamto Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Zwierzęcy (zwierzę) ??? Przed przydechem mocnym ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić ??? Przed przydechem mocnym By być Pokój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Każdy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Za:8:10 dio/ti pro\ tO=n E(merO=n e)kei/nOn o( misTo\s tO=n a)nTrO/pOn ou)k e)/stai ei)s o)/nEsin, kai\ o( misTo\s tO=n ktEnO=n ou)CH u(pa/rXei, kai\ tO=| e)kporeuome/nO| kai\ tO=| ei)sporeuome/nO| ou)k e)/stai ei)rE/nE a)po\ tE=s Tli/PSeOs· kai\ e)XapostelO= pa/ntas tou\s a)nTrO/pous e(/kaston e)pi\ to\n plEsi/on au)tou=.
Za:8:10 dioti pro tOn hEmerOn ekeinOn ho misTos tOn anTrOpOn uk estai eis onEsin, kai ho misTos tOn ktEnOn uCH hyparXei, kai tO ekporeuomenO kai tO eisporeuomenO uk estai eirEnE apo tEs TliPSeOs· kai eXapostelO pantas tus anTrOpus hekaston epi ton plEsion autu.
Za:8:10 C P RA_GPF N1A_GPF RD_GPF RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM D V9_FMI3S P N3I_ASF C RA_NSM N2_NSM RA_GPN N3E_GPN D VF_FAI3S C RA_DSM V1_PMPDSM C RA_DSM V1_PMPDSM D V9_FMI3S N1_NSF P RA_GSF N3I_GSF C VF2_FAI1S A3_APM RA_APM N2_APM A1_ASM P RA_ASM D RD_GSM
Za:8:10 because of this: that before (+gen) the day that the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the human οὐχ before rough breathing to be into (+acc) ć and also, even, namely the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the Animal (beast) οὐχ before rough breathing ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely the to go out and also, even, namely the to enter οὐχ before rough breathing to be peace from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the human each upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Za:8:10 because of this: that before (+gen) the (gen) days (gen) those (gen) the (nom) just recompense (nom) the (gen) humans (gen) not he/she/it-will-be into (+acc)   and the (nom) just recompense (nom) the (gen) Animals (gen) not ??? (dat); he/she/it-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) and the (dat) while being-GO-ed-OUT (dat) and the (dat) while being-ENTER-ed (dat) not he/she/it-will-be peace (nom|voc) away from (+gen) the (gen) squeezing (gen) and I-will-??? all (acc) the (acc) humans (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Za:8:10 Za_8:10_1 Za_8:10_2 Za_8:10_3 Za_8:10_4 Za_8:10_5 Za_8:10_6 Za_8:10_7 Za_8:10_8 Za_8:10_9 Za_8:10_10 Za_8:10_11 Za_8:10_12 Za_8:10_13 Za_8:10_14 Za_8:10_15 Za_8:10_16 Za_8:10_17 Za_8:10_18 Za_8:10_19 Za_8:10_20 Za_8:10_21 Za_8:10_22 Za_8:10_23 Za_8:10_24 Za_8:10_25 Za_8:10_26 Za_8:10_27 Za_8:10_28 Za_8:10_29 Za_8:10_30 Za_8:10_31 Za_8:10_32 Za_8:10_33 Za_8:10_34 Za_8:10_35 Za_8:10_36 Za_8:10_37 Za_8:10_38 Za_8:10_39 Za_8:10_40 Za_8:10_41 Za_8:10_42
Za:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:11 καὶ νῦν οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει κύριος παντοκράτωρ,
Za:8:11 But now I will not do to the remnant of this people according to the former days, saith the Lord Almighty. (Zechariah 8:11 Brenton)
Za:8:11 Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio - wyrocznia Pana Zastępów. (Za 8:11 BT_4)
Za:8:11 καὶ νῦν οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει κύριος παντοκράτωρ,
Za:8:11 καί νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Za:8:11 I też, nawet, mianowicie Teraz ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Przedtem/w przodzie z Ja By czynić/rób Pozostawanie Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Za:8:11 kai\ nu=n ou) kata\ ta\s E(me/ras ta\s e)/mprosTen e)gO\ poiO= toi=s kataloi/pois tou= laou= tou/tou, le/gei ku/rios pantokra/tOr,
Za:8:11 kai nyn u kata tas hEmeras tas emprosTen egO poiO tois kataloipois tu lau tutu, legei kyrios pantokratOr,
Za:8:11 C D D P RA_APF N1A_GSF RA_APF D RP_NS V2_PAI1S RA_DPM A1B_DPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Za:8:11 and also, even, namely now οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day the before/in front of I to do/make the remaining the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Za:8:11 and now not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) the (acc) before/in front of I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing the (dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) people (gen) this (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Za:8:11 Za_8:11_1 Za_8:11_2 Za_8:11_3 Za_8:11_4 Za_8:11_5 Za_8:11_6 Za_8:11_7 Za_8:11_8 Za_8:11_9 Za_8:11_10 Za_8:11_11 Za_8:11_12 Za_8:11_13 Za_8:11_14 Za_8:11_15 Za_8:11_16 Za_8:11_17 Za_8:11_18
Za:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:12 ἀλλ’ ἢ δείξω εἰρήνην· ἡ ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γενήματα αὐτῆς, καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ κατακληρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου πάντα ταῦτα.
Za:8:12 But I will shew peace: the vine shall yield her fruit, and the land shall yield her produce, and the heaven shall give its dew: and I will give as an inheritance all these things to the remnant of my people. (Zechariah 8:12 Brenton)
Za:8:12 Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju, winnice okryją się owocami, ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy. Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu. (Za 8:12 BT_4)
Za:8:12 ἀλλ’ δείξω εἰρήνην· ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ γῆ δώσει τὰ γενήματα αὐτῆς, καὶ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ κατακληρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου πάντα ταῦτα.
Za:8:12 ἀλλά ἤ[1] δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο
Za:8:12 Ale Albo By być widocznym Pokój Winorośl By dawać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By dawać Owocu owoc z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł Pozostawanie Ludzie Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Za:8:12 a)ll’ E)\ dei/XO ei)rE/nEn· E( a)/mpelos dO/sei to\n karpo\n au)tE=s, kai\ E( gE= dO/sei ta\ genE/mata au)tE=s, kai\ o( ou)rano\s dO/sei tE\n dro/son au)tou=, kai\ kataklEronomE/sO toi=s kataloi/pois tou= laou= mou pa/nta tau=ta.
Za:8:12 all’ E deiXO eirEnEn· hE ampelos dOsei ton karpon autEs, kai hE gE dOsei ta genEmata autEs, kai ho uranos dOsei tEn droson autu, kai kataklEronomEsO tois kataloipois tu lau mu panta tauta.
Za:8:12 C C VF_FAI1S N1_ASF RA_NSF N2_NSF VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF C RA_NSF N1_NSF VF_FAI3S RA_APN N3M_APN RD_GSF C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VF_FAI1S RA_DPM A1B_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS A3_APN RD_APN
Za:8:12 but or to show peace the grapevine to give the fruit; Carpus he/she/it/same and also, even, namely the earth/land to give the fruit fruit of he/she/it/same and also, even, namely the sky/heaven to give the ć he/she/it/same and also, even, namely to transfer title the remaining the people I every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Za:8:12 but or I-will-SHOW, I-should-SHOW peace (acc) th e (nom) grapevine (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) her/it/same (gen)   and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom) sky/heaven (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc)   him/it/same (gen) and I-will-TRANSFER-TITLE, I-should-TRANSFER-TITLE the (dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) people (gen) me (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc)
Za:8:12 Za_8:12_1 Za_8:12_2 Za_8:12_3 Za_8:12_4 Za_8:12_5 Za_8:12_6 Za_8:12_7 Za_8:12_8 Za_8:12_9 Za_8:12_10 Za_8:12_11 Za_8:12_12 Za_8:12_13 Za_8:12_14 Za_8:12_15 Za_8:12_16 Za_8:12_17 Za_8:12_18 Za_8:12_19 Za_8:12_20 Za_8:12_21 Za_8:12_22 Za_8:12_23 Za_8:12_24 Za_8:12_25 Za_8:12_26 Za_8:12_27 Za_8:12_28 Za_8:12_29 Za_8:12_30 Za_8:12_31 Za_8:12_32 Za_8:12_33
Za:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:13 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οἶκος Ιουδα καὶ οἶκος Ισραηλ, οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ· θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν.
Za:8:13 And it shall come to pass, as ye were a curse among the nations, O house of Juda, and house of Israel; so will I save you, and ye shall be a blessing: be of good courage, and strengthen your hands. (Zechariah 8:13 Brenton)
Za:8:13 I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!» (Za 8:13 BT_4)
Za:8:13 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οἶκος Ιουδα καὶ οἶκος Ισραηλ, οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ· θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν.
Za:8:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν κατ·άρα, -ας, ἡ; κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ οὕτως/οὕτω δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Za:8:13 I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Klnij; by kląć (klnij na dół) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Dom Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Dom Izrael thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do chronionego Ty I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty
Za:8:13 kai\ e)/stai o(\n tro/pon E)=te e)n kata/ra| e)n toi=s e)/Tnesin, oi)=kos *iouda kai\ oi)=kos *israEl, ou(/tOs diasO/sO u(ma=s kai\ e)/sesTe e)n eu)logi/a|· Tarsei=te kai\ katisCHu/ete e)n tai=s CHersi\n u(mO=n.
Za:8:13 kai estai hon tropon Ete en katara en tois eTnesin, oikos iuda kai oikos israEl, hutOs diasOsO hymas kai esesTe en eulogia· Tarseite kai katisCHyete en tais CHersin hymOn.
Za:8:13 C V9_FMI3S RR_ASM N2_ASM V9_IAI2P P N1A_DSF P RA_DPN N3E_DPN N2_VSM N_GSM C N2_NSM N_GSM D VF_FAI1S RP_AP C VF_FMI2P P N1A_DSF V2_PAD2P C V1_PAD2P P RA_DPF N3_DPF RP_GP
Za:8:13 and also, even, namely to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among curse; to curse (curse down) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] house Judas/Judah and also, even, namely house Israel thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to preserved you and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you
Za:8:13 and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(pl)-were, you(pl)-should-be in/among/by (+dat) curse (dat); you(sg)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, you(sg)-are-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (classical), you(sg)-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) house (nom) Judas/Judah (gen, voc) and house (nom) Israel (indecl) thusly/like this I-will-PRESERVED, I-should-PRESERVED you(pl) (acc) and you(pl)-will-be in/among/by (+dat) ??? (dat) you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART! and you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing!, you(pl)-were-???-ing in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(pl) (gen)
Za:8:13 Za_8:13_1 Za_8:13_2 Za_8:13_3 Za_8:13_4 Za_8:13_5 Za_8:13_6 Za_8:13_7 Za_8:13_8 Za_8:13_9 Za_8:13_10 Za_8:13_11 Za_8:13_12 Za_8:13_13 Za_8:13_14 Za_8:13_15 Za_8:13_16 Za_8:13_17 Za_8:13_18 Za_8:13_19 Za_8:13_20 Za_8:13_21 Za_8:13_22 Za_8:13_23 Za_8:13_24 Za_8:13_25 Za_8:13_26 Za_8:13_27 Za_8:13_28 Za_8:13_29
Za:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:14 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ὃν τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μετενόησα,
Za:8:14 For thus saith the Lord Almighty; As I took counsel to afflict you when your fathers provoked me, saith the Lord Almighty, and I repented not: (Zechariah 8:14 Brenton)
Za:8:14 Tak mówi Pan Zastępów: «Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu - rzekł Pan Zastępów - i nie żałowałem tego, (Za 8:14 BT_4)
Za:8:14 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ὃν τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μετενόησα,
Za:8:14 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -)
Za:8:14 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zamierzać By robić rzeczy trudne dla Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Ja Ojciec Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu.
Za:8:14 dio/ti ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *(\on tro/pon dienoE/TEn tou= kakO=sai u(ma=s e)n tO=| parorgi/sai me tou\s pate/ras u(mO=n, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ ou) meteno/Esa,
Za:8:14 dioti tade legei kyrios pantokratOr on tropon dienoETEn tu kakOsai hymas en tO parorgisai me tus pateras hymOn, legei kyrios pantokratOr, kai u metenoEsa,
Za:8:14 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM RR_ASM N2_ASM VCI_API1S RA_GSN VA_AAN RP_AP P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_APM N3_APM RP_GP V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C D VAI_AAI1S
Za:8:14 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to purpose the to make things difficult for you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? I the father you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word.
Za:8:14 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-was-PURPOSE-ed the (gen) to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) me (acc) the (acc) fathers (acc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and not I-REPENT-ed
Za:8:14 Za_8:14_1 Za_8:14_2 Za_8:14_3 Za_8:14_4 Za_8:14_5 Za_8:14_6 Za_8:14_7 Za_8:14_8 Za_8:14_9 Za_8:14_10 Za_8:14_11 Za_8:14_12 Za_8:14_13 Za_8:14_14 Za_8:14_15 Za_8:14_16 Za_8:14_17 Za_8:14_18 Za_8:14_19 Za_8:14_20 Za_8:14_21 Za_8:14_22 Za_8:14_23 Za_8:14_24
Za:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:15 οὕτως παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ καλῶς ποιῆσαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸν οἶκον Ιουδα· θαρσεῖτε.
Za:8:15 so have I prepared and taken counsel in these days to do good to Jerusalem and to the house of Juda: be ye of good courage. (Zechariah 8:15 Brenton)
Za:8:15 tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się! (Za 8:15 BT_4)
Za:8:15 οὕτως παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ καλῶς ποιῆσαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸν οἶκον Ιουδα· θαρσεῖτε.
Za:8:15 οὕτως/οὕτω παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -)
Za:8:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mobilizować się I też, nawet, mianowicie By zamierzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dobrze/słusznie By czynić/rób Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dom Judasz/Juda By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję)
Za:8:15 ou(/tOs parate/tagmai kai\ dianeno/Emai e)n tai=s E(me/rais tau/tais tou= kalO=s poiE=sai tE\n *ierousalEm kai\ to\n oi)=kon *iouda· Tarsei=te.
Za:8:15 hutOs paratetagmai kai dianenoEmai en tais hEmerais tautais tu kalOs poiEsai tEn ierusalEm kai ton oikon iuda· Tarseite.
Za:8:15 D VK_XMI1S C VM_XMI1S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF RA_GSN D VA_AAN RA_ASF N_ASF C RA_ASM N2_ASM N_GSM V2_PAD2P
Za:8:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to mobilize and also, even, namely to purpose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the well/rightly to do/make the Jerusalem [city of] and also, even, namely the house Judas/Judah to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope)
Za:8:15 thusly/like this I-have-been-MOBILIZE-ed and I-have-been-PURPOSE-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) these (dat) the (gen) well/rightly to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) Jerusalem (indecl) and the (acc) house (acc) Judas/Judah (gen, voc) you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART!
Za:8:15 Za_8:15_1 Za_8:15_2 Za_8:15_3 Za_8:15_4 Za_8:15_5 Za_8:15_6 Za_8:15_7 Za_8:15_8 Za_8:15_9 Za_8:15_10 Za_8:15_11 Za_8:15_12 Za_8:15_13 Za_8:15_14 Za_8:15_15 Za_8:15_16 Za_8:15_17 Za_8:15_18
Za:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:16 οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ποιήσετε· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν
Za:8:16 These are the things which ye shall do; speak truth every one with his neighbour; judge truth and peaceable judgment in your gates: (Zechariah 8:16 Brenton)
Za:8:16 A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! (Za 8:16 BT_4)
Za:8:16 οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ποιήσετε· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν
Za:8:16 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί κρίμα[τ], -ατος, τό εἰρηνικός -ή -όν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Za:8:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By czynić/rób By mówić PRAWDA Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Spokojny By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Ty
Za:8:16 ou(=toi oi( lo/goi, ou(\s poiE/sete· lalei=te a)lE/Teian e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= kai\ kri/ma ei)rEniko\n kri/nate e)n tai=s pu/lais u(mO=n
Za:8:16 hutoi hoi logoi, hus poiEsete· laleite alETeian hekastos pros ton plEsion autu kai krima eirEnikon krinate en tais pylais hymOn
Za:8:16 RD_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VF_FAI2P V2_PAD2P N1A_ASF A1_VSM P RA_ASM D RD_GSM C N3M_ASN A1_ASM VA_AAD2P P RA_DPF N1_DPF RP_GP
Za:8:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to do/make to speak truth each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation peaceful to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate you
Za:8:16 these (nom) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-DO/MAKE you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! truth (acc) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and sentence (nom|acc|voc) peaceful ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-JUDGE-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) you(pl) (gen)
Za:8:16 Za_8:16_1 Za_8:16_2 Za_8:16_3 Za_8:16_4 Za_8:16_5 Za_8:16_6 Za_8:16_7 Za_8:16_8 Za_8:16_9 Za_8:16_10 Za_8:16_11 Za_8:16_12 Za_8:16_13 Za_8:16_14 Za_8:16_15 Za_8:16_16 Za_8:16_17 Za_8:16_18 Za_8:16_19 Za_8:16_20
Za:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:17 καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:8:17 and let none of you devise evil in his heart against his neighbour; and love not a false oath: for all these things I hate, saith the Lord Almighty. (Zechariah 8:17 Brenton)
Za:8:17 Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę» - wyrocznia Pana. (Za 8:17 BT_4)
Za:8:17 καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Za:8:17 καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μή λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὅρκος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές μή ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δι·ότι οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Za:8:17 I też, nawet, mianowicie Każdy Źle źle, złośliwość Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Nie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Przysięga Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Nie By kochać Z powodu tego: Tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Za:8:17 kai\ e(/kastos tE\n kaki/an tou= plEsi/on au)tou= mE\ logi/DZesTe e)n tai=s kardi/ais u(mO=n kai\ o(/rkon PSeudE= mE\ a)gapa=te, dio/ti tau=ta pa/nta e)mi/sEsa, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Za:8:17 kai hekastos tEn kakian tu plEsion autu mE logiDZesTe en tais kardiais hymOn kai horkon PSeudE mE agapate, dioti tauta panta emisEsa, legei kyrios pantokratOr.
Za:8:17 C A1_NSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM D RD_GSM D V1_PMD2P P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C N2_ASM A3H_ASM D V3_PAI2P C RD_APN A3_APN VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Za:8:17 and also, even, namely each the evil evil, malice the neighbor one near, close to; near he/she/it/same not to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely oath lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying not to love because of this: that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to destest dislike, detest, hate, abominate to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Za:8:17 and each (of two) (nom) the (acc) evil (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not you(pl)-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed, be-you(pl)-being-LOGICALLY SPEAK-ed! in/among/by (+dat) the (dat) hearts (dat) you(pl) (gen) and oath (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(pl)-are-LOVE-ing, be-you(pl)-LOVE-ing!, you(pl)-should-be-LOVE-ing because of this: that these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) I-DESTEST-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Za:8:17 Za_8:17_1 Za_8:17_2 Za_8:17_3 Za_8:17_4 Za_8:17_5 Za_8:17_6 Za_8:17_7 Za_8:17_8 Za_8:17_9 Za_8:17_10 Za_8:17_11 Za_8:17_12 Za_8:17_13 Za_8:17_14 Za_8:17_15 Za_8:17_16 Za_8:17_17 Za_8:17_18 Za_8:17_19 Za_8:17_20 Za_8:17_21 Za_8:17_22 Za_8:17_23 Za_8:17_24 Za_8:17_25
Za:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:18 καὶ ἐγένετο λόγος κύριου παντοκράτορος πρός με λέγων
Za:8:18 And the word of the Lord Almighty came to me, saying, (Zechariah 8:18 Brenton)
Za:8:18 I Pan Zastępów skierował do mnie to słowo: (Za 8:18 BT_4)
Za:8:18 Καὶ ἐγένετο λόγος κύριου παντοκράτορος πρός με λέγων
Za:8:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Za:8:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Za:8:18 *kai\ e)ge/neto lo/gos ku/riou pantokra/toros pro/s me le/gOn
Za:8:18 kai egeneto logos kyriu pantokratoros pros me legOn
Za:8:18 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM N3R_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Za:8:18 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Za:8:18 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Za:8:18 Za_8:18_1 Za_8:18_2 Za_8:18_3 Za_8:18_4 Za_8:18_5 Za_8:18_6 Za_8:18_7 Za_8:18_8
Za:8:18 x x x x x x x x
Za:8:19 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Νηστεία ἡ τετρὰς καὶ νηστεία ἡ πέμπτη καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἡ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ιουδα εἰς χαρὰν καὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς καὶ εὐφρανθήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε.
Za:8:19 Thus saith the Lord Almighty, The fourth fast, and the fifth fast, and the seventh fast, and the tenth fast, shall be to the house of Juda for joy and gladness, and for good feasts; and ye shall rejoice; and love ye the truth and peace. (Zechariah 8:19 Brenton)
Za:8:19 «Tak mówi Pan Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne. Ale miłujcie prawdę i pokój!» (Za 8:19 BT_4)
Za:8:19 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Νηστεία τετρὰς καὶ νηστεία πέμπτη καὶ νηστεία ἑβδόμη καὶ νηστεία δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ιουδα εἰς χαρὰν καὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς καὶ εὐφρανθήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε.
Za:8:19 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον καί νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] χαρά, -ᾶς, ἡ καί εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί εἰς[1] ἑορτή, -ῆς, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Za:8:19 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Mocno {Szybko} Cztery I też, nawet, mianowicie Mocno {Szybko} Piąty I też, nawet, mianowicie Mocno {Szybko} Siódmy I też, nawet, mianowicie Mocno {Szybko} Dziesiąty By być Dom Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Radość I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wesołość I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Świąteczny Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie PRAWDA I też, nawet, mianowicie Pokój By kochać
Za:8:19 *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *nEstei/a E( tetra\s kai\ nEstei/a E( pe/mptE kai\ nEstei/a E( e(bdo/mE kai\ nEstei/a E( deka/tE e)/sontai tO=| oi)/kO| *iouda ei)s CHara\n kai\ ei)s eu)frosu/nEn kai\ ei)s e(orta\s a)gaTa\s kai\ eu)franTE/sesTe, kai\ tE\n a)lE/Teian kai\ tE\n ei)rE/nEn a)gapE/sate.
Za:8:19 tade legei kyrios pantokratOr nEsteia hE tetras kai nEsteia hE pemptE kai nEsteia hE hebdomE kai nEsteia hE dekatE esontai tO oikO iuda eis CHaran kai eis eufrosynEn kai eis heortas agaTas kai eufranTEsesTe, kai tEn alETeian kai tEn eirEnEn agapEsate.
Za:8:19 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM N1A_NSF RA_NSF N3D_NSF C N1A_NSF RA_NSF A1_NSF C N1A_NSF RA_NSF A1_NSF C N1A_NSF RA_NSF A1_NSF VF_FMI3P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N1A_ASF C P N1_ASF C P N1_APF A1_APF C VC_FPI2P C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1_ASF VA_AAD2P
Za:8:19 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all fast the four and also, even, namely fast the fifth and also, even, namely fast the seventh and also, even, namely fast the tenth to be the house Judas/Judah into (+acc) joy and also, even, namely into (+acc) cheerfulness and also, even, namely into (+acc) festival good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to celebrate/be merry and also, even, namely the truth and also, even, namely the peace to love
Za:8:19 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) fast (nom|voc) the (nom) four (nom|voc) and fast (nom|voc) the (nom) fifth (nom|voc) and fast (nom|voc) the (nom) seventh (nom|voc) and fast (nom|voc) the (nom) tenth (nom|voc) they-will-be the (dat) house (dat) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) joy (acc) and into (+acc) cheerfulness (acc) and into (+acc) festivals (acc) good ([Adj] acc) and you(pl)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and the (acc) truth (acc) and the (acc) peace (acc) do-LOVE-you(pl)!
Za:8:19 Za_8:19_1 Za_8:19_2 Za_8:19_3 Za_8:19_4 Za_8:19_5 Za_8:19_6 Za_8:19_7 Za_8:19_8 Za_8:19_9 Za_8:19_10 Za_8:19_11 Za_8:19_12 Za_8:19_13 Za_8:19_14 Za_8:19_15 Za_8:19_16 Za_8:19_17 Za_8:19_18 Za_8:19_19 Za_8:19_20 Za_8:19_21 Za_8:19_22 Za_8:19_23 Za_8:19_24 Za_8:19_25 Za_8:19_26 Za_8:19_27 Za_8:19_28 Za_8:19_29 Za_8:19_30 Za_8:19_31 Za_8:19_32 Za_8:19_33 Za_8:19_34 Za_8:19_35 Za_8:19_36 Za_8:19_37 Za_8:19_38 Za_8:19_39 Za_8:19_40 Za_8:19_41
Za:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:20 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς·
Za:8:20 Thus saith the Lord Almighty; Yet shall many peoples come, and the inhabitants of many cities; (Zechariah 8:20 Brenton)
Za:8:20 Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. (Za 8:20 BT_4)
Za:8:20 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς·
Za:8:20 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἔτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πόλις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Za:8:20 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Jeszcze/jeszcze By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Miasto Dużo
Za:8:20 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)/eti E(/Xousin laoi\ polloi\ kai\ katoikou=ntes po/leis polla/s·
Za:8:20 tade legei kyrios pantokratOr eti hEXusin laoi polloi kai katoikuntes poleis pollas·
Za:8:20 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM D VF_FAI3P N2_NPM A1_NPM C V2_PAPNPM N3I_APF A1_APF
Za:8:20 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all yet/still to have come I have come. I have arrived. people much and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) city much
Za:8:20 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) yet/still they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) peoples (nom|voc) many (nom) and while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) cities (acc, nom|voc) many (acc)
Za:8:20 Za_8:20_1 Za_8:20_2 Za_8:20_3 Za_8:20_4 Za_8:20_5 Za_8:20_6 Za_8:20_7 Za_8:20_8 Za_8:20_9 Za_8:20_10 Za_8:20_11 Za_8:20_12
Za:8:20 x x x x x x x x x x x x
Za:8:21 καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πόλιν λέγοντες Πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος· πορεύσομαι κἀγώ.
Za:8:21 and the inhabitants of five cities shall come together to one city, saying, Let us go to make supplication to the Lord, and to seek the face of the Lord Almighty; I will go also. (Zechariah 8:21 Brenton)
Za:8:21 Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę także». (Za 8:21 BT_4)
Za:8:21 καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πόλιν λέγοντες Πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος· πορεύσομαι κἀγώ.
Za:8:21 καί συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) πέντε πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πόλις, -εως, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ)
Za:8:21 I też, nawet, mianowicie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Pięć Miasto Do (+przyspieszenie) Jeden Miasto By mówić/opowiadaj By iść By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By iść I/też ja
Za:8:21 kai\ suneleu/sontai katoikou=ntes pe/nte po/leis ei)s mi/an po/lin le/gontes *poreuTO=men deETE=nai tou= prosO/pou kuri/ou kai\ e)kDZEtE=sai to\ pro/sOpon kuri/ou pantokra/toros· poreu/somai ka)gO/.
Za:8:21 kai syneleusontai katoikuntes pente poleis eis mian polin legontes poreuTOmen deETEnai tu prosOpu kyriu kai ekDZEtEsai to prosOpon kyriu pantokratoros· poreusomai kagO.
Za:8:21 C VF_FMI3P V2_PAPNPM M N3I_APF P A1A_ASF N3I_ASF V1_PAPNPM VC_APS1P VC_APN RA_GSN N2N_GSN N2_GSM C VA_AAN RA_ASN N2N_ASN N2_GSM N3R_GSM VF_FMI1S C+RPNS
Za:8:21 and also, even, namely to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) five city into (+acc) one city to say/tell to go to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to seek out the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to go and/also I
Za:8:21 and they-will-be-COHERE-ed while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) five cities (acc, nom|voc) into (+acc) one (acc) city (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-be-GO-ed to-be-NEED/REQUIRE-ed the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) I-will-be-GO-ed and/also I (nom)
Za:8:21 Za_8:21_1 Za_8:21_2 Za_8:21_3 Za_8:21_4 Za_8:21_5 Za_8:21_6 Za_8:21_7 Za_8:21_8 Za_8:21_9 Za_8:21_10 Za_8:21_11 Za_8:21_12 Za_8:21_13 Za_8:21_14 Za_8:21_15 Za_8:21_16 Za_8:21_17 Za_8:21_18 Za_8:21_19 Za_8:21_20 Za_8:21_21 Za_8:21_22
Za:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:22 καὶ ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοῦ ἐξιλάσκεσθαι τὸ πρόσωπον κυρίου.
Za:8:22 And many peoples and many nations shall come to seek earnestly the face of the Lord Almighty in Jerusalem, and to obtain favour of the Lord. (Zechariah 8:22 Brenton)
Za:8:22 I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. (Za 8:22 BT_4)
Za:8:22 καὶ ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοῦ ἐξιλάσκεσθαι τὸ πρόσωπον κυρίου.
Za:8:22 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:8:22 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Dużo By odszukiwać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:8:22 kai\ E(/Xousin laoi\ polloi\ kai\ e)/TnE polla\ e)kDZEtE=sai to\ pro/sOpon kuri/ou pantokra/toros e)n *ierousalEm kai\ tou= e)Xila/skesTai to\ pro/sOpon kuri/ou.
Za:8:22 kai hEXusin laoi polloi kai eTnE polla ekDZEtEsai to prosOpon kyriu pantokratoros en ierusalEm kai tu eXilaskesTai to prosOpon kyriu.
Za:8:22 C VF_FAI3P N2_NPM A1_NPM C N3E_NPN A1_NPN VA_AAN RA_ASN N2N_ASN N2_GSM N3R_GSM P N_DSF C RA_GSN V1_PMN RA_ASN N2N_ASN N2_GSM
Za:8:22 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. people much and also, even, namely nation [see ethnic] much to seek out the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:8:22 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) peoples (nom|voc) many (nom) and nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and the (gen) to-be-being-ATONE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Za:8:22 Za_8:22_1 Za_8:22_2 Za_8:22_3 Za_8:22_4 Za_8:22_5 Za_8:22_6 Za_8:22_7 Za_8:22_8 Za_8:22_9 Za_8:22_10 Za_8:22_11 Za_8:22_12 Za_8:22_13 Za_8:22_14 Za_8:22_15 Za_8:22_16 Za_8:22_17 Za_8:22_18 Za_8:22_19 Za_8:22_20
Za:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:8:23 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸς Ιουδαίου λέγοντες Πορευσόμεθα μετὰ σοῦ, διότι ἀκηκόαμεν ὅτι ὁ θεὸς μεθ’ ὑμῶν ἐστιν.
Za:8:23 Thus saith the Lord Almighty; In those days my word shall be fulfilled if ten men of all the languages of the nations should take hold--even take hold of the hem of a Jew, saying, We will go with thee; for we have heard that God is with you. (Zechariah 8:23 Brenton)
Za:8:23 Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg». (Za 8:23 BT_4)
Za:8:23 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸς Ιουδαίου λέγοντες Πορευσόμεθα μετὰ σοῦ, διότι ἀκηκόαμεν ὅτι θεὸς μεθ’ ὑμῶν ἐστιν.
Za:8:23 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό κράσπεδον, -ου, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰουδαῖος -αία -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Za:8:23 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt z Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Język przez metonimia, język Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Frędzla ostrząca, miotają się, spódnica, brzeg, wypustka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Żydowski By mówić/opowiadaj By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto By słyszeć Ponieważ/tamto Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By być
Za:8:23 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais e)a\n e)pila/bOntai de/ka a)/ndres e)k pasO=n tO=n glOssO=n tO=n e)TnO=n kai\ e)pila/bOntai tou= kraspe/dou a)ndro\s *ioudai/ou le/gontes *poreuso/meTa meta\ sou=, dio/ti a)kEko/amen o(/ti o( Teo\s meT’ u(mO=n e)stin.
Za:8:23 tade legei kyrios pantokratOr en tais hEmerais ekeinais ean epilabOntai deka andres ek pasOn tOn glOssOn tOn eTnOn kai epilabOntai tu kraspedu andros iudaiu legontes poreusomeTa meta su, dioti akEkoamen hoti ho Teos meT’ hymOn estin.
Za:8:23 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C VB_AMS3P M N3_NPM P A1S_GPF RA_GPF N1S_GPF RA_GPN N3E_GPN C VB_AMS3P RA_GSN N2N_GSN N3_GSM N2_GSM V1_PAPNPM VF_FMI1P P RP_GS C VX_XAI1P C RA_NSM N2_NSM P RP_GP V9_PAI3S
Za:8:23 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the tongue by metonymy, a language the nation [see ethnic] and also, even, namely to take hold of the fringe edging, flounce, skirt, hem, welt man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Jewish to say/tell to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) because of this: that to hear because/that the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to be
Za:8:23 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) if-ever they-should-be-TAKE-ed-HOLD-OF ten men, husbands (nom|voc) out of (+gen) all (gen) the (gen) tongues (gen) the (gen) nations (gen) and they-should-be-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) fringe (gen) man, husband (gen) Jewish ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that we-have-HEAR-ed because/that the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-is
Za:8:23 Za_8:23_1 Za_8:23_2 Za_8:23_3 Za_8:23_4 Za_8:23_5 Za_8:23_6 Za_8:23_7 Za_8:23_8 Za_8:23_9 Za_8:23_10 Za_8:23_11 Za_8:23_12 Za_8:23_13 Za_8:23_14 Za_8:23_15 Za_8:23_16 Za_8:23_17 Za_8:23_18 Za_8:23_19 Za_8:23_20 Za_8:23_21 Za_8:23_22 Za_8:23_23 Za_8:23_24 Za_8:23_25 Za_8:23_26 Za_8:23_27 Za_8:23_28 Za_8:23_29 Za_8:23_30 Za_8:23_31 Za_8:23_32 Za_8:23_33 Za_8:23_34 Za_8:23_35 Za_8:23_36
Za:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x