1Krl:20:1 καὶ ἀπέδρα Δαυιδ ἐκ Ναυαθ ἐν Ραμα καὶ ἔρχεται ἐνώπιον Ιωναθαν καὶ εἶπεν Τί πεποίηκα καὶ τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί ἡμάρτηκα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου ὅτι ἐπιζητεῖ τὴν ψυχήν μου;
1Krl:20:1 And David fled from Navath in Rama, and comes into the presence of Jonathan; and he said, What have I done, and what is my fault, and wherein have I sinned before thy father, that he seeks my life? (1 Samuel 20:1 Brenton)
1Krl:20:1 Tymczasem Dawid uciekł z Najot koło Rama i udał się do Jonatana mówiąc: «Cóż ja zrobiłem, czym zawiniłem, czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca, że czyha na moje życie?» (1 Sm 20:1 BT_4)
1Krl:20:1 Καὶ ἀπέδρα Δαυιδ ἐκ Ναυαθ ἐν Ραμα καὶ ἔρχεται ἐνώπιον Ιωναθαν καὶ εἶπεν Τί πεποίηκα καὶ τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί ἡμάρτηκα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου ὅτι ἐπιζητεῖ τὴν ψυχήν μου;
1Krl:20:1 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ   ἐν Ῥαμά, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:20:1 I też, nawet, mianowicie David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rama I też, nawet, mianowicie By przychodzić W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Niewłaściwie Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By grzeszyć W obecności z (+informacja); ??? Ojciec Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
1Krl:20:1 *kai\ a)pe/dra *dauid e)k *nauaT e)n *rama kai\ e)/rCHetai e)nO/pion *iOnaTan kai\ ei)=pen *ti/ pepoi/Eka kai\ ti/ to\ a)di/kEma/ mou kai\ ti/ E(ma/rtEka e)nO/pion tou= patro/s sou o(/ti e)piDZEtei= tE\n PSuCHE/n mou;
1Krl:20:1 kai apedra dauid ek nauaT en rama kai erCHetai enOpion iOnaTan kai eipen ti pepoiEka kai ti to adikEma mu kai ti hEmartEka enOpion tu patros su hoti epiDZEtei tEn PSyCHEn mu;
1Krl:20:1 C VBI_AAI3S N_NSM P N_GS P N_DS C V1_PMI3S P N_GS C VBI_AAI3S RI_ASN VX_XAI1S C RI_ASN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RI_ASN VX_XAI1S P RA_GSM N3_GSM RP_GS C V2_PAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS
1Krl:20:1 and also, even, namely ć David out of (+gen) ἐξ before vowels ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Rama and also, even, namely to come in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wrong I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sin in the presence of (+gen); ??? the father you; your/yours(sg) because/that to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
1Krl:20:1 and   David (indecl) out of (+gen)   in/among/by (+dat) Rama (indecl) and he/she/it-is-being-COME-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) I-have-DO/MAKE-ed and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) wrong (nom|acc|voc) me (gen) and who/what/why (nom|acc) I-have-SIN-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-is-EARNESTLY SEEK-ing, you(sg)-are-being-EARNESTLY SEEK-ed (classical), be-you(sg)-EARNESTLY SEEK-ing! the (acc) life (acc) me (gen)
1Krl:20:1 1Krl_20:1_1 1Krl_20:1_2 1Krl_20:1_3 1Krl_20:1_4 1Krl_20:1_5 1Krl_20:1_6 1Krl_20:1_7 1Krl_20:1_8 1Krl_20:1_9 1Krl_20:1_10 1Krl_20:1_11 1Krl_20:1_12 1Krl_20:1_13 1Krl_20:1_14 1Krl_20:1_15 1Krl_20:1_16 1Krl_20:1_17 1Krl_20:1_18 1Krl_20:1_19 1Krl_20:1_20 1Krl_20:1_21 1Krl_20:1_22 1Krl_20:1_23 1Krl_20:1_24 1Krl_20:1_25 1Krl_20:1_26 1Krl_20:1_27 1Krl_20:1_28 1Krl_20:1_29 1Krl_20:1_30 1Krl_20:1_31 1Krl_20:1_32
1Krl:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωναθαν Μηδαμῶς σοι, οὐ μὴ ἀποθάνῃς· ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήσῃ ὁ πατήρ μου ῥῆμα μέγα ἢ μικρὸν καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου· καὶ τί ὅτι κρύψει ὁ πατήρ μου τὸ ῥῆμα τοῦτο; οὐκ ἔστιν τοῦτο.
1Krl:20:2 And Jonathan said to him, Far be it from thee: thou shalt not die: behold, my father will not do any thing great or small without discovering it to me; and why should my father hide this matter from me? This thing is not so. (1 Samuel 20:2 Brenton)
1Krl:20:2 Odpowiedział: «Żadną miarą! Nie umrzesz: mój ojciec nie podejmuje niczego ani wielkiego, ani małego, nie zawiadamiając mnie o tym. Dlaczego więc ojciec ukrywałby to przede mną? Tak nie jest». (1 Sm 20:2 BT_4)
1Krl:20:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωναθαν Μηδαμῶς σοι, οὐ μὴ ἀποθάνῃς· ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήσῃ πατήρ μου ῥῆμα μέγα μικρὸν καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου· καὶ τί ὅτι κρύψει πατήρ μου τὸ ῥῆμα τοῦτο; οὐκ ἔστιν τοῦτο.
1Krl:20:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   μηδαμῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἤ[1] μικρός -ά -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:20:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Na pewno nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób Ojciec Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Wielki Albo Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Ucho Ja I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ojciec Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:20:2 kai\ ei)=pen au)tO=| *iOnaTan *mEdamO=s soi, ou) mE\ a)poTa/nE|s· i)dou\ ou) mE\ poiE/sE| o( patE/r mou r(E=ma me/ga E)\ mikro\n kai\ ou)k a)pokalu/PSei to\ O)ti/on mou· kai\ ti/ o(/ti kru/PSei o( patE/r mou to\ r(E=ma tou=to; ou)k e)/stin tou=to.
1Krl:20:2 kai eipen autO iOnaTan mEdamOs soi, u mE apoTanEs· idu u mE poiEsE ho patEr mu rEma mega E mikron kai uk apokalyPSei to Otion mu· kai ti hoti kryPSei ho patEr mu to rEma tuto; uk estin tuto.
1Krl:20:2 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D RP_DS D D VB_AAS2S I D D VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RP_GS N3M_ASN A1P_ASN C A1A_ASN C D VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RI_ASN C VF_FAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS RA_ASN N3M_ASN RD_ASN D V9_PAI3S RD_ASN
1Krl:20:2 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć certainly not you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing not to die to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing not to do/make the father I declaration statement, utterance great or small [see micro] and also, even, namely οὐχ before rough breathing apocalypse; to uncover/reveal the ear I and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to hide conceal, skulk the father I the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:20:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   certainly not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not not you(sg)-should-DIE be-you(sg)-SEE-ed! not not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed the (nom) father (nom) me (gen) declaration (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) or small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen) and who/what/why (nom|acc) because/that he/she/it-will-HIDE, you(sg)-will-be-HIDE-ed (classical) the (nom) father (nom) me (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) not he/she/it-is this (nom|acc)
1Krl:20:2 1Krl_20:2_1 1Krl_20:2_2 1Krl_20:2_3 1Krl_20:2_4 1Krl_20:2_5 1Krl_20:2_6 1Krl_20:2_7 1Krl_20:2_8 1Krl_20:2_9 1Krl_20:2_10 1Krl_20:2_11 1Krl_20:2_12 1Krl_20:2_13 1Krl_20:2_14 1Krl_20:2_15 1Krl_20:2_16 1Krl_20:2_17 1Krl_20:2_18 1Krl_20:2_19 1Krl_20:2_20 1Krl_20:2_21 1Krl_20:2_22 1Krl_20:2_23 1Krl_20:2_24 1Krl_20:2_25 1Krl_20:2_26 1Krl_20:2_27 1Krl_20:2_28 1Krl_20:2_29 1Krl_20:2_30 1Krl_20:2_31 1Krl_20:2_32 1Krl_20:2_33 1Krl_20:2_34 1Krl_20:2_35 1Krl_20:2_36 1Krl_20:2_37 1Krl_20:2_38 1Krl_20:2_39
1Krl:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:3 καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ Ιωναθαν καὶ εἶπεν Γινώσκων οἶδεν ὁ πατήρ σου ὅτι εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ εἶπεν Μὴ γνώτω τοῦτο Ιωναθαν, μὴ οὐ βούληται· ἀλλὰ ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, ὅτι, καθὼς εἶπον, ἐμπέπλησται ἀνὰ μέσον μου καὶ τοῦ θανάτου.
1Krl:20:3 And David answered Jonathan, and said, Thy father knows surely that I have found grace in thy sight, and he said, Let not Jonathan know this, lest he refuse his consent: but as the Lord lives and thy soul lives, as I said, the space is filled up between me and death. (1 Samuel 20:3 Brenton)
1Krl:20:3 Odpowiedział jeszcze Dawid, mówiąc: «Na pewno wie twój ojciec, że darzysz mnie życzliwością, i powie sobie: Nie dowie się o tym Jonatan, aby się nie zasmucił. Ale na życie Pana i na twoje życie, krok mię tylko dzieli od śmierci». (1 Sm 20:3 BT_4)
1Krl:20:3 καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ Ιωναθαν καὶ εἶπεν Γινώσκων οἶδεν πατήρ σου ὅτι εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ εἶπεν Μὴ γνώτω τοῦτο Ιωναθαν, μὴ οὐ βούληται· ἀλλὰ ζῇ κύριος καὶ ζῇ ψυχή σου, ὅτι, καθὼς εἶπον, ἐμπέπλησται ἀνὰ μέσον μου καὶ τοῦ θανάτου.
1Krl:20:3 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο   μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀλλά ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
1Krl:20:3 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wiedzieć to jest rozpoznaj. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ojciec Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Ale Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja I też, nawet, mianowicie Śmierć; by zgładzać
1Krl:20:3 kai\ a)pekri/TE *dauid tO=| *iOnaTan kai\ ei)=pen *ginO/skOn oi)=den o( patE/r sou o(/ti eu(/rEka CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou, kai\ ei)=pen *mE\ gnO/tO tou=to *iOnaTan, mE\ ou) bou/lEtai· a)lla\ DZE=| ku/rios kai\ DZE=| E( PSuCHE/ sou, o(/ti, kaTO\s ei)=pon, e)mpe/plEstai a)na\ me/son mou kai\ tou= Tana/tou.
1Krl:20:3 kai apekriTE dauid tO iOnaTan kai eipen ginOskOn oiden ho patEr su hoti heurEka CHarin en ofTalmois su, kai eipen mE gnOtO tuto iOnaTan, mE u bulEtai· alla DZE kyrios kai DZE hE PSyCHE su, hoti, kaTOs eipon, empeplEstai ana meson mu kai tu Tanatu.
1Krl:20:3 C VCI_API3S N_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S V1_PAPNSM VX_XAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS C VX_XAI1S N3_ASF P N2_DPM RP_GS C VBI_AAI3S D VZ_AAD3S RD_ASN N_NSM D D V1_PAS3S C V3_PAS3S N2_NSM C V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C D VBI_AAI3P VM_XMI3S P A1_ASN RP_GS C RA_GSM N2_GSM
1Krl:20:3 and also, even, namely to answer David the ć and also, even, namely to say/tell to know i.e. recognize. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the father you; your/yours(sg) because/that to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell not to know i.e. recognize. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć not οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend but to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) because/that as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell to satisfy fill up up/each/by (+acc) middle I and also, even, namely the death; to put to death
1Krl:20:3 and he/she/it-was-ANSWER-ed David (indecl) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed while KNOW-ing (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I-have-FIND-ed for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed not let-him/her/it-KNOW! this (nom|acc)   not not he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed but he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that as accordingly do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-been-SATISFY-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
1Krl:20:3 1Krl_20:3_1 1Krl_20:3_2 1Krl_20:3_3 1Krl_20:3_4 1Krl_20:3_5 1Krl_20:3_6 1Krl_20:3_7 1Krl_20:3_8 1Krl_20:3_9 1Krl_20:3_10 1Krl_20:3_11 1Krl_20:3_12 1Krl_20:3_13 1Krl_20:3_14 1Krl_20:3_15 1Krl_20:3_16 1Krl_20:3_17 1Krl_20:3_18 1Krl_20:3_19 1Krl_20:3_20 1Krl_20:3_21 1Krl_20:3_22 1Krl_20:3_23 1Krl_20:3_24 1Krl_20:3_25 1Krl_20:3_26 1Krl_20:3_27 1Krl_20:3_28 1Krl_20:3_29 1Krl_20:3_30 1Krl_20:3_31 1Krl_20:3_32 1Krl_20:3_33 1Krl_20:3_34 1Krl_20:3_35 1Krl_20:3_36 1Krl_20:3_37 1Krl_20:3_38 1Krl_20:3_39 1Krl_20:3_40 1Krl_20:3_41 1Krl_20:3_42 1Krl_20:3_43 1Krl_20:3_44 1Krl_20:3_45
1Krl:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:4 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Τί ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου καὶ τί ποιήσω σοι;
1Krl:20:4 And Jonathan said to David, What does thy soul desire, and what shall I do for thee. (1 Samuel 20:4 Brenton)
1Krl:20:4 Jonatan odpowiedział Dawidowi: «Cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie». (1 Sm 20:4 BT_4)
1Krl:20:4 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Τί ἐπιθυμεῖ ψυχή σου καὶ τί ποιήσω σοι;
1Krl:20:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:20:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:20:4 kai\ ei)=pen *iOnaTan pro\s *dauid *ti/ e)piTumei= E( PSuCHE/ sou kai\ ti/ poiE/sO soi;
1Krl:20:4 kai eipen iOnaTan pros dauid ti epiTymei hE PSyCHE su kai ti poiEsO soi;
1Krl:20:4 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RI_ASN V2_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RI_ASN VA_AAS1S RP_DS
1Krl:20:4 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:20:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed (classical), be-you(sg)-DESIRE-ing! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:20:4 1Krl_20:4_1 1Krl_20:4_2 1Krl_20:4_3 1Krl_20:4_4 1Krl_20:4_5 1Krl_20:4_6 1Krl_20:4_7 1Krl_20:4_8 1Krl_20:4_9 1Krl_20:4_10 1Krl_20:4_11 1Krl_20:4_12 1Krl_20:4_13 1Krl_20:4_14
1Krl:20:4 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν Ἰδοὺ δὴ νεομηνία αὔριον, καὶ ἐγὼ καθίσας οὐ καθήσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως φαγεῖν, καὶ ἐξαποστελεῖς με, καὶ κρυβήσομαι ἐν τῷ πεδίῳ ἕως δείλης.
1Krl:20:5 And David said to Jonathan, Behold, to-morrow is the new moon, and I shall not on any account sit down to eat, but thou shalt let me go, and I will hide in the plain till the evening. (1 Samuel 20:5 Brenton)
1Krl:20:5 I odrzekł Dawid Jonatanowi: «Właśnie jutro jest nów księżyca, a ja winienem zasiadać wtedy obok króla na uczcie. Pozwól, że odejdę i skryję się w polu aż do trzeciego wieczora. (1 Sm 20:5 BT_4)
1Krl:20:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν Ἰδοὺ δὴ νεομηνία αὔριον, καὶ ἐγὼ καθίσας οὐ καθήσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως φαγεῖν, καὶ ἐξαποστελεῖς με, καὶ κρυβήσομαι ἐν τῷ πεδίῳ ἕως δείλης.
1Krl:20:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ αὔριον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δειλός -ή -όν
1Krl:20:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Nów Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie Ja By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź ??? Przed przydechem mocnym By siedzieć; by umieszczać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król By jeść I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aż; świtaj Tchórzliwy (nieśmiały)
1Krl:20:5 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *iOnaTan *)idou\ dE\ neomEni/a au)/rion, kai\ e)gO\ kaTi/sas ou) kaTE/somai meta\ tou= basile/Os fagei=n, kai\ e)Xapostelei=s me, kai\ krubE/somai e)n tO=| pedi/O| e(/Os dei/lEs.
1Krl:20:5 kai eipen dauid pros iOnaTan idu dE neomEnia aurion, kai egO kaTisas u kaTEsomai meta tu basileOs fagein, kai eXaposteleis me, kai krybEsomai en tO pediO heOs deilEs.
1Krl:20:5 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM I x N1A_NSF D C RP_NS VA_AAPNSM D VF_FMI1S P RA_GSM N3V_GSM VB_AAN C VF2_FAI2S RP_AS C VD_FPI1S P RA_DSN N2N_DSN P A1_GSF
1Krl:20:5 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed new moon next day/tomorrow and also, even, namely I to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge οὐχ before rough breathing to sit; to set after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king to eat and also, even, namely to ??? I and also, even, namely to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć until; dawn cowardly (timid)
1Krl:20:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   be-you(sg)-SEE-ed! indeed new moon (nom|voc) next day/tomorrow and I (nom) upon SIT DOWN-ing (nom|voc) not I-will-be-SIT-ed; I-will-be-SET-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) to-will-EAT, to-EAT and you(sg)-will-??? me (acc) and I-will-be-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) cowardly ([Adj] gen)
1Krl:20:5 1Krl_20:5_1 1Krl_20:5_2 1Krl_20:5_3 1Krl_20:5_4 1Krl_20:5_5 1Krl_20:5_6 1Krl_20:5_7 1Krl_20:5_8 1Krl_20:5_9 1Krl_20:5_10 1Krl_20:5_11 1Krl_20:5_12 1Krl_20:5_13 1Krl_20:5_14 1Krl_20:5_15 1Krl_20:5_16 1Krl_20:5_17 1Krl_20:5_18 1Krl_20:5_19 1Krl_20:5_20 1Krl_20:5_21 1Krl_20:5_22 1Krl_20:5_23 1Krl_20:5_24 1Krl_20:5_25 1Krl_20:5_26 1Krl_20:5_27 1Krl_20:5_28
1Krl:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:6 ἐὰν ἐπισκεπτόμενος ἐπισκέψηταί με ὁ πατήρ σου, καὶ ἐρεῖς Παραιτούμενος παρῃτήσατο ἀπ’ ἐμοῦ Δαυιδ δραμεῖν ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτοῦ, ὅτι θυσία τῶν ἡμερῶν ἐκεῖ ὅλῃ τῇ φυλῇ.
1Krl:20:6 And if thy father do in anywise enquire for me, then shalt thou say, David earnestly asked leave of me to run to Bethleem his city, for there is there, a yearly sacrifice for all the family. (1 Samuel 20:6 Brenton)
1Krl:20:6 Gdyby ojciec twój spostrzegł się co do mnie, odpowiesz: Bardzo mię prosił Dawid, aby mógł pospieszyć do swojego miasta, Betlejem, gdyż cała rodzina w tych dniach składa ofiarę doroczną. (1 Sm 20:6 BT_4)
1Krl:20:6 ἐὰν ἐπισκεπτόμενος ἐπισκέψηταί με πατήρ σου, καὶ ἐρεῖς Παραιτούμενος παρῃτήσατο ἀπ’ ἐμοῦ Δαυιδ δραμεῖν ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτοῦ, ὅτι θυσία τῶν ἡμερῶν ἐκεῖ ὅλῃ τῇ φυλῇ.
1Krl:20:6 ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] Βηθλέεμ, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ
1Krl:20:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By bywać [zobacz sceptyczny] By bywać [zobacz sceptyczny] Ja Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój David By jechać Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Betlejem Miasto On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ofiara gnębią, poświęcają Dzień Tam Cały Szczep
1Krl:20:6 e)a\n e)piskepto/menos e)piske/PSEtai/ me o( patE/r sou, kai\ e)rei=s *paraitou/menos parE|tE/sato a)p’ e)mou= *dauid dramei=n e(/Os ei)s *bETleem tE\n po/lin au)tou=, o(/ti Tusi/a tO=n E(merO=n e)kei= o(/lE| tE=| fulE=|.
1Krl:20:6 ean episkeptomenos episkePSEtai me ho patEr su, kai ereis paraitumenos parEtEsato ap’ emu dauid dramein heOs eis bETleem tEn polin autu, hoti Tysia tOn hEmerOn ekei holE tE fylE.
1Krl:20:6 C V1_PMPNSM VA_AMS3S RP_AS RA_NSM N3_NSM RP_GS C VF2_FAI2S V2_PAPNSM VAI_AMI3S P RP_GS N_NSM VB_AAN P P N_AS RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C N1A_NSF RA_GPF N1A_GPF D A1_DSF RA_DSF N1_DSF
1Krl:20:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to visit [see skeptical] to visit [see skeptical] I the father you; your/yours(sg) and also, even, namely strife; to say/tell to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine David to run until; dawn into (+acc) Bethlehem the city he/she/it/same because/that sacrifice victimize, immolate the day there whole the tribe
1Krl:20:6 if-ever while being-VISIT-ed (nom) he/she/it-should-be-VISIT-ed me (acc) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL while being-REJECT-ed (nom) he/she/it-was-REJECT-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) David (indecl) to-will-RUN, to-RUN until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) Bethlehem (indecl) the (acc) city (acc) him/it/same (gen) because/that sacrifice (nom|voc) the (gen) days (gen) there whole (dat) the (dat) tribe (dat)
1Krl:20:6 1Krl_20:6_1 1Krl_20:6_2 1Krl_20:6_3 1Krl_20:6_4 1Krl_20:6_5 1Krl_20:6_6 1Krl_20:6_7 1Krl_20:6_8 1Krl_20:6_9 1Krl_20:6_10 1Krl_20:6_11 1Krl_20:6_12 1Krl_20:6_13 1Krl_20:6_14 1Krl_20:6_15 1Krl_20:6_16 1Krl_20:6_17 1Krl_20:6_18 1Krl_20:6_19 1Krl_20:6_20 1Krl_20:6_21 1Krl_20:6_22 1Krl_20:6_23 1Krl_20:6_24 1Krl_20:6_25 1Krl_20:6_26 1Krl_20:6_27 1Krl_20:6_28 1Krl_20:6_29
1Krl:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:7 ἐὰν τάδε εἴπῃ Ἀγαθῶς, εἰρήνη τῷ δούλῳ σου· καὶ ἐὰν σκληρῶς ἀποκριθῇ σοι, γνῶθι ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παρ’ αὐτοῦ.
1Krl:20:7 If he shall say thus, Well, --all is safe for thy servant: but if he shall answer harshly to thee, know that evil is determined by him. (1 Samuel 20:7 Brenton)
1Krl:20:7 Jeżeli odpowie: Dobrze, wtedy sługa twój będzie spokojny, jeżeli się rozgniewa, wiedz, że postanowił sobie coś złego. (1 Sm 20:7 BT_4)
1Krl:20:7 ἐὰν τάδε εἴπῃ Ἀγαθῶς, εἰρήνη τῷ δούλῳ σου· καὶ ἐὰν σκληρῶς ἀποκριθῇ σοι, γνῶθι ὅτι συντετέλεσται κακία παρ’ αὐτοῦ.
1Krl:20:7 ἐάν (εἰ ἄν) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν)   ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ παρά αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:20:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pokój Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odpowiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By uzupełniać Źle źle, złośliwość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
1Krl:20:7 e)a\n ta/de ei)/pE| *)agaTO=s, ei)rE/nE tO=| dou/lO| sou· kai\ e)a\n sklErO=s a)pokriTE=| soi, gnO=Ti o(/ti suntete/lestai E( kaki/a par’ au)tou=.
1Krl:20:7 ean tade eipE agaTOs, eirEnE tO dulO su· kai ean sklErOs apokriTE soi, gnOTi hoti syntetelestai hE kakia par’ autu.
1Krl:20:7 C RD_APN VB_AAS3S D N1_NSF RA_DSM N2_DSM RP_GS C C D VC_APS3S RP_DS VZ_AAD2S C VX_XPI3S RA_NSF N1A_NSF P RD_GSM
1Krl:20:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] such things [definite article + δέ] to say/tell ć peace the slave; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć to answer you; your/yours(sg); to rub worn, rub to know i.e. recognize. because/that to complete the evil evil, malice frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
1Krl:20:7 if-ever these (nom|acc) he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed   peace (nom|voc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if-ever   he/she/it-should-be-ANSWER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) do-KNOW-you(sg)! because/that he/she/it-has-been-COMPLETE-ed the (nom) evil (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
1Krl:20:7 1Krl_20:7_1 1Krl_20:7_2 1Krl_20:7_3 1Krl_20:7_4 1Krl_20:7_5 1Krl_20:7_6 1Krl_20:7_7 1Krl_20:7_8 1Krl_20:7_9 1Krl_20:7_10 1Krl_20:7_11 1Krl_20:7_12 1Krl_20:7_13 1Krl_20:7_14 1Krl_20:7_15 1Krl_20:7_16 1Krl_20:7_17 1Krl_20:7_18 1Krl_20:7_19 1Krl_20:7_20
1Krl:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:8 καὶ ποιήσεις ἔλεος μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι εἰσήγαγες εἰς διαθήκην κυρίου τὸν δοῦλόν σου μετὰ σεαυτοῦ· καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν τῷ δούλῳ σου, θανάτωσόν με σύ· καὶ ἕως τοῦ πατρός σου ἵνα τί οὕτως εἰσάγεις με;
1Krl:20:8 And thou shalt deal mercifully with thy servant; for thou hast brought thy servant into a covenant of the Lord with thyself: and if there is iniquity in thy servant, slay me thyself; but why dost thou thus bring me to thy father? (1 Samuel 20:8 Brenton)
1Krl:20:8 Ale ty bądź łaskaw dla sługi swojego. Wszak ty doprowadziłeś sługę swego do przymierza ze sobą w imię Pańskie. Jeśli ja zawiniłem, to mnie zabij, a do ojca twego po cóż mnie masz prowadzić?» (1 Sm 20:8 BT_4)
1Krl:20:8 καὶ ποιήσεις ἔλεος μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι εἰσήγαγες εἰς διαθήκην κυρίου τὸν δοῦλόν σου μετὰ σεαυτοῦ· καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν τῷ δούλῳ σου, θανάτωσόν με σύ· καὶ ἕως τοῦ πατρός σου ἵνα τί οὕτως εἰσάγεις με;
1Krl:20:8 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὕτως/οὕτω εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:20:8 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By prowadzić do Do (+przyspieszenie) Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By zgładzać Ja Ty I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ojciec Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By prowadzić do Ja
1Krl:20:8 kai\ poiE/seis e)/leos meta\ tou= dou/lou sou, o(/ti ei)sE/gages ei)s diaTE/kEn kuri/ou to\n dou=lo/n sou meta\ seautou=· kai\ ei) e)/stin a)diki/a e)n tO=| dou/lO| sou, Tana/tOso/n me su/· kai\ e(/Os tou= patro/s sou i(/na ti/ ou(/tOs ei)sa/geis me;
1Krl:20:8 kai poiEseis eleos meta tu dulu su, hoti eisEgages eis diaTEkEn kyriu ton dulon su meta seautu· kai ei estin adikia en tO dulO su, TanatOson me sy· kai heOs tu patros su hina ti hutOs eisageis me;
1Krl:20:8 C VF_FAI2S N3E_NSM P RA_GSM N2_GSM RP_GS C VBI_AAI2S P N1_ASF N2_GSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RD_GSM C C V9_PAI3S N1A_NSF P RA_DSM N2_DSM RP_GS VA_AAD2S RP_AS RP_NS C P RA_GSM N3_GSM RP_GS C RI_ASN D V1_PAI2S RP_AS
1Krl:20:8 and also, even, namely doing/making; to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) because/that to lead into into (+acc) covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the slave; servile you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself and also, even, namely if to be wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slave; servile you; your/yours(sg) to put to death I you and also, even, namely until; dawn the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lead into I
1Krl:20:8 and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-LEAD-ed-INTO into (+acc) covenant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) yourself (gen) and if he/she/it-is wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-PUT-you(sg)-TO-DEATH!, going-to-PUT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) you(sg) (nom) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) thusly/like this you(sg)-are-LEAD-ing-INTO me (acc)
1Krl:20:8 1Krl_20:8_1 1Krl_20:8_2 1Krl_20:8_3 1Krl_20:8_4 1Krl_20:8_5 1Krl_20:8_6 1Krl_20:8_7 1Krl_20:8_8 1Krl_20:8_9 1Krl_20:8_10 1Krl_20:8_11 1Krl_20:8_12 1Krl_20:8_13 1Krl_20:8_14 1Krl_20:8_15 1Krl_20:8_16 1Krl_20:8_17 1Krl_20:8_18 1Krl_20:8_19 1Krl_20:8_20 1Krl_20:8_21 1Krl_20:8_22 1Krl_20:8_23 1Krl_20:8_24 1Krl_20:8_25 1Krl_20:8_26 1Krl_20:8_27 1Krl_20:8_28 1Krl_20:8_29 1Krl_20:8_30 1Krl_20:8_31 1Krl_20:8_32 1Krl_20:8_33 1Krl_20:8_34 1Krl_20:8_35 1Krl_20:8_36 1Krl_20:8_37 1Krl_20:8_38
1Krl:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Μηδαμῶς σοι, ὅτι ἐὰν γινώσκων γνῶ ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σέ· καὶ ἐὰν μή, εἰς τὰς πόλεις σου ἐγὼ ἀπαγγελῶ σοι.
1Krl:20:9 And Jonathan said, That be far from thee: for if I surely know that evil is determined by my father to come upon thee, although it should not be against thy cities, I will tell thee. (1 Samuel 20:9 Brenton)
1Krl:20:9 I odrzekł Jonatan: «Żadną miarą! Gdybym się rzeczywiście dowiedział, że mój ojciec postanowił wyrządzić co krzywdę, czyżbym cię o tym nie powiadomił?» (1 Sm 20:9 BT_4)
1Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Μηδαμῶς σοι, ὅτι ἐὰν γινώσκων γνῶ ὅτι συντετέλεσται κακία παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σέ· καὶ ἐὰν μή, εἰς τὰς πόλεις σου ἐγὼ ἀπαγγελῶ σοι.
1Krl:20:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   μηδαμῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ παρά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) μή εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:20:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na pewno nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wiedzieć to jest rozpoznaj. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By uzupełniać Źle źle, złośliwość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ojciec Ja By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Do (+przyspieszenie) Miasto Ty; twój/twój(sg) Ja By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:20:9 kai\ ei)=pen *iOnaTan *mEdamO=s soi, o(/ti e)a\n ginO/skOn gnO= o(/ti suntete/lestai E( kaki/a para\ tou= patro/s mou tou= e)lTei=n e)pi\ se/· kai\ e)a\n mE/, ei)s ta\s po/leis sou e)gO\ a)paggelO= soi.
1Krl:20:9 kai eipen iOnaTan mEdamOs soi, hoti ean ginOskOn gnO hoti syntetelestai hE kakia para tu patros mu tu elTein epi se· kai ean mE, eis tas poleis su egO apangelO soi.
1Krl:20:9 C VBI_AAI3S N_NSM D RP_DS C C V1_PAPNSM VZ_AAS1S C VX_XPI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_GSM N3_GSM RP_GS RA_GSN VB_AAN P RP_AS C C D P RA_APF N3I_APF RP_GS RP_NS VF2_FAI1S RP_DS
1Krl:20:9 and also, even, namely to say/tell ć certainly not you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to know i.e. recognize. to know i.e. recognize. because/that to complete the evil evil, malice frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the father I the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not into (+acc) the city you; your/yours(sg) I to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:20:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   certainly not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that if-ever while KNOW-ing (nom) I-should-KNOW because/that he/she/it-has-been-COMPLETE-ed the (nom) evil (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) father (gen) me (gen) the (gen) to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and if-ever not into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:20:9 1Krl_20:9_1 1Krl_20:9_2 1Krl_20:9_3 1Krl_20:9_4 1Krl_20:9_5 1Krl_20:9_6 1Krl_20:9_7 1Krl_20:9_8 1Krl_20:9_9 1Krl_20:9_10 1Krl_20:9_11 1Krl_20:9_12 1Krl_20:9_13 1Krl_20:9_14 1Krl_20:9_15 1Krl_20:9_16 1Krl_20:9_17 1Krl_20:9_18 1Krl_20:9_19 1Krl_20:9_20 1Krl_20:9_21 1Krl_20:9_22 1Krl_20:9_23 1Krl_20:9_24 1Krl_20:9_25 1Krl_20:9_26 1Krl_20:9_27 1Krl_20:9_28 1Krl_20:9_29 1Krl_20:9_30 1Krl_20:9_31
1Krl:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:10 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν Τίς ἀπαγγελεῖ μοι, ἐὰν ἀποκριθῇ ὁ πατήρ σου σκληρῶς;
1Krl:20:10 And David said to Jonathan, Who can tell me if thy father should answer roughly? (1 Samuel 20:10 Brenton)
1Krl:20:10 I rzekł Dawid do Jonatana: «Kto mi da znać o tym, że ojciec dał ci surową odpowiedź?» (1 Sm 20:10 BT_4)
1Krl:20:10 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν Τίς ἀπαγγελεῖ μοι, ἐὰν ἀποκριθῇ πατήρ σου σκληρῶς;
1Krl:20:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
1Krl:20:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By informować – informować albo opowiadać. Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odpowiadać Ojciec Ty; twój/twój(sg)
1Krl:20:10 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *iOnaTan *ti/s a)paggelei= moi, e)a\n a)pokriTE=| o( patE/r sou sklErO=s;
1Krl:20:10 kai eipen dauid pros iOnaTan tis apangelei moi, ean apokriTE ho patEr su sklErOs;
1Krl:20:10 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RI_ASN VF2_FAI3S RP_DS C VC_APS3S RA_NSM N3_NSM RP_GS D
1Krl:20:10 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to report – to report or tell. I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to answer the father you; your/yours(sg) ć
1Krl:20:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   who/what/why (nom) he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) me (dat) if-ever he/she/it-should-be-ANSWER-ed the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
1Krl:20:10 1Krl_20:10_1 1Krl_20:10_2 1Krl_20:10_3 1Krl_20:10_4 1Krl_20:10_5 1Krl_20:10_6 1Krl_20:10_7 1Krl_20:10_8 1Krl_20:10_9 1Krl_20:10_10 1Krl_20:10_11 1Krl_20:10_12 1Krl_20:10_13 1Krl_20:10_14
1Krl:20:10 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:11 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Πορεύου καὶ μένε εἰς ἀγρόν. καὶ ἐκπορεύονται ἀμφότεροι εἰς ἀγρόν. –
1Krl:20:11 And Jonathan said to David, Go, and abide in the field. And they went out both into the field. (1 Samuel 20:11 Brenton)
1Krl:20:11 Odrzekł Jonatan Dawidowi: «Chodź, wyjdziemy w pole». Kiedy obaj wyszli w pole, (1 Sm 20:11 BT_4)
1Krl:20:11 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Πορεύου καὶ μένε εἰς ἀγρόν. καὶ ἐκπορεύονται ἀμφότεροι εἰς ἀγρόν.
1Krl:20:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἀμφότεροι -αι -α εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ  
1Krl:20:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By iść I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Pole I też, nawet, mianowicie By wychodzić Obaj Do (+przyspieszenie) Pole  
1Krl:20:11 kai\ ei)=pen *iOnaTan pro\s *dauid *poreu/ou kai\ me/ne ei)s a)gro/n. kai\ e)kporeu/ontai a)mfo/teroi ei)s a)gro/n.
1Krl:20:11 kai eipen iOnaTan pros dauid poreuu kai mene eis agron. kai ekporeuontai amfoteroi eis agron.
1Krl:20:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAD2S C V1_PAD2S P N2_ASM C V1_PMI3P A1A_NPM P N2_ASM
1Krl:20:11 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David to go and also, even, namely to remain (dwell) into (+acc) field and also, even, namely to go out both into (+acc) field  
1Krl:20:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) be-you(sg)-being-GO-ed! and be-you(sg)-REMAIN-ing! into (+acc) field (acc) and they-are-being-GO-ed-OUT both (nom|voc) into (+acc) field (acc)  
1Krl:20:11 1Krl_20:11_1 1Krl_20:11_2 1Krl_20:11_3 1Krl_20:11_4 1Krl_20:11_5 1Krl_20:11_6 1Krl_20:11_7 1Krl_20:11_8 1Krl_20:11_9 1Krl_20:11_10 1Krl_20:11_11 1Krl_20:11_12 1Krl_20:11_13 1Krl_20:11_14 1Krl_20:11_15 1Krl_20:11_16
1Krl:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:12 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ οἶδεν ὅτι ἀνακρινῶ τὸν πατέρα μου ὡς ἂν ὁ καιρὸς τρισσῶς, καὶ ἰδοὺ ἀγαθὸν ᾖ περὶ Δαυιδ, καὶ οὐ μὴ ἀποστείλω πρὸς σὲ εἰς ἀγρόν·
1Krl:20:12 And Jonathan said to David, the Lord God of Israel knows that I will sound my father as I have an opportunity, three several times, and, behold, if good should be determined concerning David, and I do not send to thee to the field, (1 Samuel 20:12 Brenton)
1Krl:20:12 rzekł Jonatan do Dawida: «Pan, Bóg Izraela, jest świadkiem, że wybadam ojca mego jutro albo pojutrze o tym czasie, czy jest dobrze usposobiony do Dawida, czy nie. Wtedy poślę do ciebie, by bezpośrednio cię zawiadomić. (1 Sm 20:12 BT_4)
1Krl:20:12 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ Κύριος θεὸς Ισραηλ οἶδεν ὅτι ἀνακρινῶ τὸν πατέρα μου ὡς ἂν καιρὸς τρισσῶς, καὶ ἰδοὺ ἀγαθὸν περὶ Δαυιδ, καὶ οὐ μὴ ἀποστείλω πρὸς σὲ εἰς ἀγρόν·
1Krl:20:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἀνα·κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν·[σ]-, -, -, ανα+κρι·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ἄν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ
1Krl:20:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By brać w ogień krzyżowych pytań Ojciec Ja Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Okres czasu I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By być Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) David I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pole
1Krl:20:12 kai\ ei)=pen *iOnaTan pro\s *dauid *ku/rios o( Teo\s *israEl oi)=den o(/ti a)nakrinO= to\n pate/ra mou O(s a)/n o( kairo\s trissO=s, kai\ i)dou\ a)gaTo\n E)=| peri\ *dauid, kai\ ou) mE\ a)postei/lO pro\s se\ ei)s a)gro/n·
1Krl:20:12 kai eipen iOnaTan pros dauid kyrios ho Teos israEl oiden hoti anakrinO ton patera mu hOs an ho kairos trissOs, kai idu agaTon E peri dauid, kai u mE aposteilO pros se eis agron·
1Krl:20:12 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VX_XAI3S C VF2_FAI1S RA_ASM N3_ASM RP_GS C x RA_NSM N2_NSM D C I A1_ASM V9_PAS3S P N_GSM C D D VF2_FAI1S P RP_AS P N2_ASM
1Krl:20:12 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to cross-examine the father I as/like ever (if ever) the period of time ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), good inherently good, i.e. God-wrought. to be about (+acc,+gen) David and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) into (+acc) field
1Krl:20:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) he/she/it-has-PERCEIVE-ed because/that I-am-CROSS-EXAMINE-ing, I-should-be-CROSS-EXAMINE-ing, I-should-CROSS-EXAMINE the (acc) father (acc) me (gen) as/like ever the (nom) period of time (nom)   and be-you(sg)-SEE-ed! good ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-be about (+acc,+gen) David (indecl) and not not I-should-ORDER FORTH toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) field (acc)
1Krl:20:12 1Krl_20:12_1 1Krl_20:12_2 1Krl_20:12_3 1Krl_20:12_4 1Krl_20:12_5 1Krl_20:12_6 1Krl_20:12_7 1Krl_20:12_8 1Krl_20:12_9 1Krl_20:12_10 1Krl_20:12_11 1Krl_20:12_12 1Krl_20:12_13 1Krl_20:12_14 1Krl_20:12_15 1Krl_20:12_16 1Krl_20:12_17 1Krl_20:12_18 1Krl_20:12_19 1Krl_20:12_20 1Krl_20:12_21 1Krl_20:12_22 1Krl_20:12_23 1Krl_20:12_24 1Krl_20:12_25 1Krl_20:12_26 1Krl_20:12_27 1Krl_20:12_28 1Krl_20:12_29 1Krl_20:12_30 1Krl_20:12_31 1Krl_20:12_32 1Krl_20:12_33 1Krl_20:12_34
1Krl:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:13 τάδε ποιήσαι ὁ θεὸς τῷ Ιωναθαν καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου καὶ ἐξαποστελῶ σε, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς εἰρήνην· καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ, καθὼς ἦν μετὰ τοῦ πατρός μου.
1Krl:20:13 God do so to Jonathan and more also: as I shall also report the evil to thee, and make it known to thee, and I will let thee go; and thou shalt depart in peace, and the Lord shall be with thee, as he was with my father. (1 Samuel 20:13 Brenton)
1Krl:20:13 Niech Pan to uczyni Jonatanowi i tamto dorzuci, jeśli w wypadku, gdy mojemu ojcu spodoba się wyrządzić ci krzywdę, nie zawiadomię cię bezpośrednio i nie odprawię tak, abyś mógł odejść spokojnie. A Pan niech będzie z tobą, tak jak był przedtem z moim ojcem. (1 Sm 20:13 BT_4)
1Krl:20:13 τάδε ποιήσαι θεὸς τῷ Ιωναθαν καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου καὶ ἐξαποστελῶ σε, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς εἰρήνην· καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ, καθὼς ἦν μετὰ τοῦ πατρός μου.
1Krl:20:13 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὅτι ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ώς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:20:13 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By czynić/rób Bóg  I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By dodawać do Ponieważ/tamto By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Niegodziwie by czynić źle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odkrywać się/objawiaj Ucho Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ja
1Krl:20:13 ta/de poiE/sai o( Teo\s tO=| *iOnaTan kai\ ta/de prosTei/E, o(/ti a)noi/sO ta\ kaka\ e)pi\ se\ kai\ a)pokalu/PSO to\ O)ti/on sou kai\ e)XapostelO= se, kai\ a)peleu/sE| ei)s ei)rE/nEn· kai\ e)/stai ku/rios meta\ sou=, kaTO\s E)=n meta\ tou= patro/s mou.
1Krl:20:13 tade poiEsai ho Teos tO iOnaTan kai tade prosTeiE, hoti anoisO ta kaka epi se kai apokalyPSO to Otion su kai eXapostelO se, kai apeleusE eis eirEnEn· kai estai kyrios meta su, kaTOs En meta tu patros mu.
1Krl:20:13 RD_APN VA_AAN RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C RD_APN VE_AAO3S C VF_FAI1S RA_APN A1_APN P RP_AS C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VF2_FAI1S RP_AS C VF_FMI2S P N1_ASF C VF_FMI3S N2_NSM P RP_GS D V9_IAI3S P RA_GSM N3_GSM RP_GS
1Krl:20:13 such things [definite article + δέ] to do/make the god [see theology] the ć and also, even, namely such things [definite article + δέ] to add to because/that to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the wickedly to do evil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to uncover/reveal the ear you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to depart into (+acc) peace and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) as accordingly [according to how/in accordance with how] to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father I
1Krl:20:13 these (nom|acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom) god (nom) the (dat)   and these (nom|acc) he/she/it-happens-to-ADD-TO (opt) because/that I-will-BRING UP the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-UNCOVER/REVEAL, I-should-UNCOVER/REVEAL the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-DEPART-ed into (+acc) peace (acc) and he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as accordingly he/she/it-was after (+acc), with (+gen) the (gen) father (gen) me (gen)
1Krl:20:13 1Krl_20:13_1 1Krl_20:13_2 1Krl_20:13_3 1Krl_20:13_4 1Krl_20:13_5 1Krl_20:13_6 1Krl_20:13_7 1Krl_20:13_8 1Krl_20:13_9 1Krl_20:13_10 1Krl_20:13_11 1Krl_20:13_12 1Krl_20:13_13 1Krl_20:13_14 1Krl_20:13_15 1Krl_20:13_16 1Krl_20:13_17 1Krl_20:13_18 1Krl_20:13_19 1Krl_20:13_20 1Krl_20:13_21 1Krl_20:13_22 1Krl_20:13_23 1Krl_20:13_24 1Krl_20:13_25 1Krl_20:13_26 1Krl_20:13_27 1Krl_20:13_28 1Krl_20:13_29 1Krl_20:13_30 1Krl_20:13_31 1Krl_20:13_32 1Krl_20:13_33 1Krl_20:13_34 1Krl_20:13_35 1Krl_20:13_36 1Krl_20:13_37 1Krl_20:13_38
1Krl:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:14 καὶ μὲν ἔτι μου ζῶντος καὶ ποιήσεις ἔλεος μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐὰν θανάτῳ ἀποθάνω,
1Krl:20:14 And if indeed I continue to live, then shalt thou deal mercifully with me; and if I indeed die, (1 Samuel 20:14 Brenton)
1Krl:20:14 A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię Pańskie? A gdy umrę, (1 Sm 20:14 BT_4)
1Krl:20:14 καὶ μὲν ἔτι μου ζῶντος καὶ ποιήσεις ἔλεος μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐὰν θανάτῳ ἀποθάνω,
1Krl:20:14 καί μέν ἔτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Krl:20:14 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Jeszcze/jeszcze Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Śmierć By umierać
1Krl:20:14 kai\ me\n e)/ti mou DZO=ntos kai\ poiE/seis e)/leos met’ e)mou=, kai\ e)a\n Tana/tO| a)poTa/nO,
1Krl:20:14 kai men eti mu DZOntos kai poiEseis eleos met’ emu, kai ean TanatO apoTanO,
1Krl:20:14 C x D RP_GS V3_PAPGSM C VF_FAI2S N3E_NSM P RP_GS C C N2_DSM VB_AAS1S
1Krl:20:14 and also, even, namely indeed (yet, certainly, surely) yet/still I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely doing/making; to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] death to die
1Krl:20:14 and indeed yet/still me (gen) while EXISTS-ing (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and if-ever death (dat) I-will-DIE, I-should-DIE
1Krl:20:14 1Krl_20:14_1 1Krl_20:14_2 1Krl_20:14_3 1Krl_20:14_4 1Krl_20:14_5 1Krl_20:14_6 1Krl_20:14_7 1Krl_20:14_8 1Krl_20:14_9 1Krl_20:14_10 1Krl_20:14_11 1Krl_20:14_12 1Krl_20:14_13 1Krl_20:14_14
1Krl:20:14 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:15 οὐκ ἐξαρεῖς ἔλεός σου ἀπὸ τοῦ οἴκου μου ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ ἐξαίρειν κύριον τοὺς ἐχθροὺς Δαυιδ ἕκαστον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς
1Krl:20:15 (1 Samuel 20:15 Brenton)
1Krl:20:15 nie odbieraj życzliwości twojej mojemu domowi na wieki, nawet wtedy, gdy Pan usunie wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. (1 Sm 20:15 BT_4)
1Krl:20:15 οὐκ ἐξαρεῖς ἔλεός σου ἀπὸ τοῦ οἴκου μου ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ ἐξαίρειν κύριον τοὺς ἐχθροὺς Δαυιδ ἕκαστον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς
1Krl:20:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰ μή ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἕκαστος -η -ον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:20:15 ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Litość Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Ja Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By usuwać; by wyjmować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wrogi David Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
1Krl:20:15 ou)k e)Xarei=s e)/leo/s sou a)po\ tou= oi)/kou mou e(/Os tou= ai)O=nos· kai\ ei) mE\ e)n tO=| e)Xai/rein ku/rion tou\s e)CHTrou\s *dauid e(/kaston a)po\ prosO/pou tE=s gE=s
1Krl:20:15 uk eXareis eleos su apo tu oiku mu heOs tu aiOnos· kai ei mE en tO eXairein kyrion tus eCHTrus dauid hekaston apo prosOpu tEs gEs
1Krl:20:15 D VF2_FAI2S N3E_NSM RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_GSM N3W_GSM C C D P RA_DSN V1_PAN N2_ASM RA_APM N2_APM N_GSM A1_ASM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
1Krl:20:15 οὐχ before rough breathing to remove mercy you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell I until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely if not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to remove; to take out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the hostile David each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land
1Krl:20:15 not you(sg)-will-REMOVE mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) and if not in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REMOVE-ing; to-be-TAKE OUT-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) hostile ([Adj] acc) David (indecl) each (of two) (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen)
1Krl:20:15 1Krl_20:15_1 1Krl_20:15_2 1Krl_20:15_3 1Krl_20:15_4 1Krl_20:15_5 1Krl_20:15_6 1Krl_20:15_7 1Krl_20:15_8 1Krl_20:15_9 1Krl_20:15_10 1Krl_20:15_11 1Krl_20:15_12 1Krl_20:15_13 1Krl_20:15_14 1Krl_20:15_15 1Krl_20:15_16 1Krl_20:15_17 1Krl_20:15_18 1Krl_20:15_19 1Krl_20:15_20 1Krl_20:15_21 1Krl_20:15_22 1Krl_20:15_23 1Krl_20:15_24 1Krl_20:15_25 1Krl_20:15_26
1Krl:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:16 ἐξαρθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ Ιωναθαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ, καὶ ἐκζητήσαι κύριος ἐχθροὺς τοῦ Δαυιδ.
1Krl:20:16 thou shalt not withdraw thy mercy from my house for ever: and if thou doest not, when the Lord cuts off the enemies of David each from the face of the earth, should it happen that the name of Jonathan be discovered by the house of David, then let the Lord seek out the enemies of David. (1 Samuel 20:16 Brenton)
1Krl:20:16 I zawarł Jonatan przymierze z domem Dawida, by Pan dokonał odwetu na wrogach Dawida». (1 Sm 20:16 BT_4)
1Krl:20:16 ἐξαρθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ Ιωναθαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ, καὶ ἐκζητήσαι κύριος ἐχθροὺς τοῦ Δαυιδ.
1Krl:20:16 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:20:16 By usuwać Nazwisko {Imię} co do Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać David I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wrogi David
1Krl:20:16 e)XarTE=nai to\ o)/noma tou= *iOnaTan a)po\ tou= oi)/kou *dauid, kai\ e)kDZEtE/sai ku/rios e)CHTrou\s tou= *dauid.
1Krl:20:16 eXarTEnai to onoma tu iOnaTan apo tu oiku dauid, kai ekDZEtEsai kyrios eCHTrus tu dauid.
1Krl:20:16 VC_APN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N_GSM P RA_GSM N2_GSM N_GSM C VA_AAN N2_NSM N2_APM RA_GSM N_GSM
1Krl:20:16 to remove the name with regard to the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the house; to dwell David and also, even, namely to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hostile the David
1Krl:20:16 to-be-REMOVE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen)   away from (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) and to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) hostile ([Adj] acc) the (gen) David (indecl)
1Krl:20:16 1Krl_20:16_1 1Krl_20:16_2 1Krl_20:16_3 1Krl_20:16_4 1Krl_20:16_5 1Krl_20:16_6 1Krl_20:16_7 1Krl_20:16_8 1Krl_20:16_9 1Krl_20:16_10 1Krl_20:16_11 1Krl_20:16_12 1Krl_20:16_13 1Krl_20:16_14 1Krl_20:16_15
1Krl:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:17 καὶ προσέθετο ἔτι Ιωναθαν ὀμόσαι τῷ Δαυιδ, ὅτι ἠγάπησεν ψυχὴν ἀγαπῶντος αὐτόν.
1Krl:20:17 And Jonathan swore yet again to David, because he loved the soul of him that loved him. (1 Samuel 20:17 Brenton)
1Krl:20:17 Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu, kochał go bowiem jak samego siebie. (1 Sm 20:17 BT_4)
1Krl:20:17 καὶ προσέθετο ἔτι Ιωναθαν ὀμόσαι τῷ Δαυιδ, ὅτι ἠγάπησεν ψυχὴν ἀγαπῶντος αὐτόν.
1Krl:20:17 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι   ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:20:17 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Jeszcze/jeszcze By przysięgać David Ponieważ/tamto By kochać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By kochać On/ona/to/to samo
1Krl:20:17 kai\ prose/Teto e)/ti *iOnaTan o)mo/sai tO=| *dauid, o(/ti E)ga/pEsen PSuCHE\n a)gapO=ntos au)to/n.
1Krl:20:17 kai proseTeto eti iOnaTan omosai tO dauid, hoti EgapEsen PSyCHEn agapOntos auton.
1Krl:20:17 C VEI_AMI3S D N_NSM VA_AAN RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S N1_ASF V3_PAPGSM RD_ASM
1Krl:20:17 and also, even, namely to add to yet/still ć to swear the David because/that to love life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to love he/she/it/same
1Krl:20:17 and he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still   to-SWEAR, be-you(sg)-SWEAR-ed!, he/she/it-happens-to-SWEAR (opt) the (dat) David (indecl) because/that he/she/it-LOVE-ed life (acc) while LOVE-ing (gen) him/it/same (acc)
1Krl:20:17 1Krl_20:17_1 1Krl_20:17_2 1Krl_20:17_3 1Krl_20:17_4 1Krl_20:17_5 1Krl_20:17_6 1Krl_20:17_7 1Krl_20:17_8 1Krl_20:17_9 1Krl_20:17_10 1Krl_20:17_11 1Krl_20:17_12
1Krl:20:17 x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:18 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Αὔριον νουμηνία, καὶ ἐπισκεπήσῃ, ὅτι ἐπισκεπήσεται καθέδρα σου.
1Krl:20:18 And Jonathan said, To-morrow is the new moon, and thou wilt be enquired for, because thy seat will be observed as vacant. (1 Samuel 20:18 Brenton)
1Krl:20:18 Jonatan rzekł do niego: «Jutro nów księżyca. Zwrócisz na siebie uwagę, bo miejsce po tobie będzie puste. (1 Sm 20:18 BT_4)
1Krl:20:18 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Αὔριον νουμηνία, καὶ ἐπισκεπήσῃ, ὅτι ἐπισκεπήσεται καθέδρα σου.
1Krl:20:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   αὔριον νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὅτι ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καθ·έδρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:20:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Następny dnia/jutro Nów I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Ponieważ/tamto By bywać [zobacz sceptyczny] Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Ty; twój/twój(sg)
1Krl:20:18 kai\ ei)=pen *iOnaTan *au)/rion noumEni/a, kai\ e)piskepE/sE|, o(/ti e)piskepE/setai kaTe/dra sou.
1Krl:20:18 kai eipen iOnaTan aurion numEnia, kai episkepEsE, hoti episkepEsetai kaTedra su.
1Krl:20:18 C VBI_AAI3S N_NSM D N1A_NSF C VF_FAI2S C VD_FPI3S N1A_NSF RP_GS
1Krl:20:18 and also, even, namely to say/tell ć next day/tomorrow new moon and also, even, namely to visit [see skeptical] because/that to visit [see skeptical] chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair you; your/yours(sg)
1Krl:20:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed   next day/tomorrow new moon (nom|voc) and you(sg)-will-be-VISIT-ed because/that he/she/it-will-be-VISIT-ed chair (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:20:18 1Krl_20:18_1 1Krl_20:18_2 1Krl_20:18_3 1Krl_20:18_4 1Krl_20:18_5 1Krl_20:18_6 1Krl_20:18_7 1Krl_20:18_8 1Krl_20:18_9 1Krl_20:18_10 1Krl_20:18_11
1Krl:20:18 x x x x x x x x x x x
1Krl:20:19 καὶ τρισσεύσεις καὶ ἐπισκέψῃ καὶ ἥξεις εἰς τὸν τόπον σου, οὗ ἐκρύβης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ, καὶ καθήσῃ παρὰ τὸ εργαβ ἐκεῖνο.
1Krl:20:19 And thou shalt stay three days, and watch an opportunity, and shalt come to thy place where thou mayest hide thyself in the day of thy business, and thou shalt wait by that ergab. (1 Samuel 20:19 Brenton)
1Krl:20:19 Do trzeciego dnia odejdziesz daleko. Udasz się na miejsce, gdzie się ukrywałeś w dniu podobnej sprawy i zatrzymasz się koło kamienia wskazującego drogę. (1 Sm 20:19 BT_4)
1Krl:20:19 καὶ τρισσεύσεις καὶ ἐπισκέψῃ καὶ ἥξεις εἰς τὸν τόπον σου, οὗ ἐκρύβης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ, καὶ καθήσῃ παρὰ τὸ εργαβ ἐκεῖνο.
1Krl:20:19 καί   καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό   ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:20:19 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Miejsce Ty; twój/twój(sg) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie By siedzieć; by umieszczać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Tamto
1Krl:20:19 kai\ trisseu/seis kai\ e)piske/PSE| kai\ E(/Xeis ei)s to\n to/pon sou, ou(= e)kru/bEs e)n tE=| E(me/ra| tE=| e)rgasi/mE|, kai\ kaTE/sE| para\ to\ ergab e)kei=no.
1Krl:20:19 kai trisseuseis kai episkePSE kai hEXeis eis ton topon su, hu ekrybEs en tE hEmera tE ergasimE, kai kaTEsE para to ergab ekeino.
1Krl:20:19 C VF_FAI2S C VF_FMI2S C VF_FAI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_GSM VDI_API2S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF N1_DSF C VF_FMI2S P RA_ASN N_ASN RD_ASN
1Krl:20:19 and also, even, namely ć and also, even, namely to visit [see skeptical] and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the place you; your/yours(sg) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the ć and also, even, namely to sit; to set frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć that
1Krl:20:19 and   and you(sg)-will-be-VISIT-ed, you(sg)-should-be-VISIT-ed and you(sg)-will-HAVE COME into (+acc) the (acc) place (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-were-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat)   and you(sg)-will-be-SIT-ed; you(sg)-will-be-SET-ed, he/she/it-should-SET, you(sg)-should-be-SET-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   that (nom|acc)
1Krl:20:19 1Krl_20:19_1 1Krl_20:19_2 1Krl_20:19_3 1Krl_20:19_4 1Krl_20:19_5 1Krl_20:19_6 1Krl_20:19_7 1Krl_20:19_8 1Krl_20:19_9 1Krl_20:19_10 1Krl_20:19_11 1Krl_20:19_12 1Krl_20:19_13 1Krl_20:19_14 1Krl_20:19_15 1Krl_20:19_16 1Krl_20:19_17 1Krl_20:19_18 1Krl_20:19_19 1Krl_20:19_20 1Krl_20:19_21 1Krl_20:19_22 1Krl_20:19_23
1Krl:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:20 καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ταῖς σχίζαις ἀκοντίζων ἐκπέμπων εἰς τὴν αματταρι·
1Krl:20:20 And I will shoot three arrows, aiming them at a mark. (1 Samuel 20:20 Brenton)
1Krl:20:20 Ja wypuszczę w jego stronę trzy strzały, jakbym celował w tym kierunku. (1 Sm 20:20 BT_4)
1Krl:20:20 καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ταῖς σχίζαις ἀκοντίζων ἐκπέμπων εἰς τὴν αματταρι·
1Krl:20:20 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό     ἐκ·πέμπω (εκ+πεμπ-, εκ+πεμψ-, εκ+πεμψ-, -, -, εκ+πεμφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
1Krl:20:20 I też, nawet, mianowicie Ja Do ??? Do (+przyspieszenie)
1Krl:20:20 kai\ e)gO\ trisseu/sO tai=s sCHi/DZais a)konti/DZOn e)kpe/mpOn ei)s tE\n amattari·
1Krl:20:20 kai egO trisseusO tais sCHiDZais akontiDZOn ekpempOn eis tEn amattari·
1Krl:20:20 C RP_NS VF_FAI1S RA_DPF N1A_DPF V1_PAPNSM V1_PAPNSM P RA_ASF N_ASF
1Krl:20:20 and also, even, namely I ć the ć ć to ??? into (+acc) the ć
1Krl:20:20 and I (nom)   the (dat)     while ???-ing (nom) into (+acc) the (acc)  
1Krl:20:20 1Krl_20:20_1 1Krl_20:20_2 1Krl_20:20_3 1Krl_20:20_4 1Krl_20:20_5 1Krl_20:20_6 1Krl_20:20_7 1Krl_20:20_8 1Krl_20:20_9 1Krl_20:20_10
1Krl:20:20 x x x x x x x x x x
1Krl:20:21 καὶ ἰδοὺ ἀποστελῶ τὸ παιδάριον λέγων Δεῦρο εὑρέ μοι τὴν σχίζαν· ἐὰν εἴπω λέγων τῷ παιδαρίῳ Ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ὧδε, λαβὲ αὐτήν, παραγίνου, ὅτι εἰρήνη σοι καὶ οὐκ ἔστιν λόγος, ζῇ κύριος·
1Krl:20:21 And behold, I will send a lad, saying, Go find me the arrow. (1 Samuel 20:21 Brenton)
1Krl:20:21 Potem poślę chłopca, dając mu rozkaz: Idź, znajdź strzały! Gdy powiem chłopcu: Oto strzały są bliżej niż stoisz, zabierz je - wracaj, wiedz, że możesz być spokojny, nic się nie dzieje złego, na życie Pana! (1 Sm 20:21 BT_4)
1Krl:20:21 καὶ ἰδοὺ ἀποστελῶ τὸ παιδάριον λέγων Δεῦρο εὑρέ μοι τὴν σχίζαν· ἐὰν εἴπω λέγων τῷ παιδαρίῳ Ὧδε σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ὧδε, λαβὲ αὐτήν, παραγίνου, ὅτι εἰρήνη σοι καὶ οὐκ ἔστιν λόγος, ζῇ κύριος·
1Krl:20:21 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὧδε ὁ ἡ τό   ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὧδε λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὅτι εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:20:21 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zamawiać Dziecka/młody niewolnik By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz By znajdować Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Tutaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tutaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Ponieważ/tamto Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:20:21 kai\ i)dou\ a)postelO= to\ paida/rion le/gOn *deu=ro eu(re/ moi tE\n sCHi/DZan· e)a\n ei)/pO le/gOn tO=| paidari/O| *(=Ode E( sCHi/DZa a)po\ sou= kai\ O(=de, labe\ au)tE/n, paragi/nou, o(/ti ei)rE/nE soi kai\ ou)k e)/stin lo/gos, DZE=| ku/rios·
1Krl:20:21 kai idu apostelO to paidarion legOn deuro heure moi tEn sCHiDZan· ean eipO legOn tO paidariO Ode hE sCHiDZa apo su kai hOde, labe autEn, paraginu, hoti eirEnE soi kai uk estin logos, DZE kyrios·
1Krl:20:21 C I VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN V1_PAPNSM D VB_AAD2S RP_DS RA_ASF N1A_ASF C VB_AAS1S V1_PAPNSM RA_DSM N2N_DSN D RA_NSF N1A_NSF P RP_GS C D VB_AAD2S RD_ASF V1_PMD2S C N1_NSF RP_DS C D V9_PAI3S N2_NSM V3_PAS3S N2_NSM
1Krl:20:21 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the child/young slave to say/tell come!/here and now to find I the ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell to say/tell the child/young slave here the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely here to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near because/that peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:20:21 and be-you(sg)-SEE-ed! I-will-ORDER FORTH the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now he/she/it-FIND-ed, do-FIND-you(sg)! me (dat) the (acc)   if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) child/young slave (dat) here the (nom)   away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and here do-TAKE HOLD OF-you(sg)! her/it/same (acc) be-you(sg)-being-COME-ed-INTO-BEING! because/that peace (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and not he/she/it-is word (nom) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krl:20:21 1Krl_20:21_1 1Krl_20:21_2 1Krl_20:21_3 1Krl_20:21_4 1Krl_20:21_5 1Krl_20:21_6 1Krl_20:21_7 1Krl_20:21_8 1Krl_20:21_9 1Krl_20:21_10 1Krl_20:21_11 1Krl_20:21_12 1Krl_20:21_13 1Krl_20:21_14 1Krl_20:21_15 1Krl_20:21_16 1Krl_20:21_17 1Krl_20:21_18 1Krl_20:21_19 1Krl_20:21_20 1Krl_20:21_21 1Krl_20:21_22 1Krl_20:21_23 1Krl_20:21_24 1Krl_20:21_25 1Krl_20:21_26 1Krl_20:21_27 1Krl_20:21_28 1Krl_20:21_29 1Krl_20:21_30 1Krl_20:21_31 1Krl_20:21_32 1Krl_20:21_33 1Krl_20:21_34 1Krl_20:21_35
1Krl:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:22 ἐὰν τάδε εἴπω τῷ νεανίσκῳ Ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα, πορεύου, ὅτι ἐξαπέσταλκέν σε κύριος.
1Krl:20:22 If I should expressly say to the lad, The arrow is here, and on this side of thee, take it; then come, for it is well with thee, and there is no reason for fear, as the Lord lives: but if I should say thus to the young man, The arrow is on that side of thee, and beyond; go, for the Lord hath sent thee away. (1 Samuel 20:22 Brenton)
1Krl:20:22 Gdybym jednak powiedział do młodzieńca: Oto strzały są trochę dalej niż stoisz - uchodź, gdyż sam Pan cię dalej posyła. (1 Sm 20:22 BT_4)
1Krl:20:22 ἐὰν τάδε εἴπω τῷ νεανίσκῳ Ὧδε σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα, πορεύου, ὅτι ἐξαπέσταλκέν σε κύριος.
1Krl:20:22 ἐάν (εἰ ἄν) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὧδε ὁ ἡ τό   ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·έκεινα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:20:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Młody człowiek Tutaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dalej By iść Ponieważ/tamto Do ??? Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:20:22 e)a\n ta/de ei)/pO tO=| neani/skO| *(=Ode E( sCHi/DZa a)po\ sou= kai\ e)pe/keina, poreu/ou, o(/ti e)Xape/stalke/n se ku/rios.
1Krl:20:22 ean tade eipO tO neaniskO Ode hE sCHiDZa apo su kai epekeina, poreuu, hoti eXapestalken se kyrios.
1Krl:20:22 C RD_APN VB_AAS1S RA_DSM N2_DSM D RA_NSF N1A_NSF P RP_GS C D V1_PMD2S C VX_XAI3S RP_AS N2_NSM
1Krl:20:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] such things [definite article + δέ] to say/tell the young man here the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely beyond to go because/that to ??? you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:20:22 if-ever these (nom|acc) you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL the (dat) young man (dat) here the (nom)   away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and beyond be-you(sg)-being-GO-ed! because/that he/she/it-has-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krl:20:22 1Krl_20:22_1 1Krl_20:22_2 1Krl_20:22_3 1Krl_20:22_4 1Krl_20:22_5 1Krl_20:22_6 1Krl_20:22_7 1Krl_20:22_8 1Krl_20:22_9 1Krl_20:22_10 1Krl_20:22_11 1Krl_20:22_12 1Krl_20:22_13 1Krl_20:22_14 1Krl_20:22_15 1Krl_20:22_16 1Krl_20:22_17
1Krl:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:23 καὶ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σύ, ἰδοὺ κύριος μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krl:20:23 And as for the word which thou and I have spoken, behold, the Lord is witness between me and thee for ever. (1 Samuel 20:23 Brenton)
1Krl:20:23 Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: Oto Pan między mną a tobą na wieki». (1 Sm 20:23 BT_4)
1Krl:20:23 καὶ τὸ ῥῆμα, ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σύ, ἰδοὺ κύριος μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krl:20:23 καί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krl:20:23 I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić Ja I też, nawet, mianowicie Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dowód W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krl:20:23 kai\ to\ r(E=ma, o(\ e)lalE/samen e)gO\ kai\ su/, i)dou\ ku/rios ma/rtus a)na\ me/son e)mou= kai\ sou= e(/Os ai)O=nos.
1Krl:20:23 kai to rEma, ho elalEsamen egO kai sy, idu kyrios martys ana meson emu kai su heOs aiOnos.
1Krl:20:23 C RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI1P RP_NS C RP_NS I N2_NSM N3_NSM P A1_ASN RP_GS C RP_GS P N3W_GSM
1Krl:20:23 and also, even, namely the declaration statement, utterance who/whom/which to speak I and also, even, namely you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. witness up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krl:20:23 and the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) we-SPEAK-ed I (nom) and you(sg) (nom) be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) witness (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krl:20:23 1Krl_20:23_1 1Krl_20:23_2 1Krl_20:23_3 1Krl_20:23_4 1Krl_20:23_5 1Krl_20:23_6 1Krl_20:23_7 1Krl_20:23_8 1Krl_20:23_9 1Krl_20:23_10 1Krl_20:23_11 1Krl_20:23_12 1Krl_20:23_13 1Krl_20:23_14 1Krl_20:23_15 1Krl_20:23_16 1Krl_20:23_17 1Krl_20:23_18
1Krl:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:24 καὶ κρύπτεται Δαυιδ ἐν ἀγρῷ, καὶ παραγίνεται ὁ μήν, καὶ ἔρχεται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ φαγεῖν.
1Krl:20:24 So David hides himself in the field, and the new month arrives, and the king comes to the table to eat. (1 Samuel 20:24 Brenton)
1Krl:20:24 I ukrył się Dawid na polu. Kiedy nastał nów księżyca, zasiadł król do uczty, by się posilić. (1 Sm 20:24 BT_4)
1Krl:20:24 Καὶ κρύπτεται Δαυιδ ἐν ἀγρῷ, καὶ παραγίνεται μήν, καὶ ἔρχεται βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ φαγεῖν.
1Krl:20:24 καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
1Krl:20:24 I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko ???; miesiąc I też, nawet, mianowicie By przychodzić Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy By jeść
1Krl:20:24 *kai\ kru/ptetai *dauid e)n a)grO=|, kai\ paragi/netai o( mE/n, kai\ e)/rCHetai o( basileu\s e)pi\ tE\n tra/peDZan tou= fagei=n.
1Krl:20:24 kai kryptetai dauid en agrO, kai paraginetai ho mEn, kai erCHetai ho basileus epi tEn trapeDZan tu fagein.
1Krl:20:24 C V1_PMI3S N_NSM P N2_DSM C V1_PMI3S RA_NSM x C V1_PMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N1S_ASF RA_GSN VB_AAN
1Krl:20:24 and also, even, namely to hide conceal, skulk David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the ???; month and also, even, namely to come the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table the to eat
1Krl:20:24 and he/she/it-is-being-HIDE-ed David (indecl) in/among/by (+dat) field (dat) and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING the (nom) ???; month (nom|voc) and he/she/it-is-being-COME-ed the (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) the (gen) to-will-EAT, to-EAT
1Krl:20:24 1Krl_20:24_1 1Krl_20:24_2 1Krl_20:24_3 1Krl_20:24_4 1Krl_20:24_5 1Krl_20:24_6 1Krl_20:24_7 1Krl_20:24_8 1Krl_20:24_9 1Krl_20:24_10 1Krl_20:24_11 1Krl_20:24_12 1Krl_20:24_13 1Krl_20:24_14 1Krl_20:24_15 1Krl_20:24_16 1Krl_20:24_17 1Krl_20:24_18
1Krl:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:25 καὶ ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν καθέδραν αὐτοῦ ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, ἐπὶ τῆς καθέδρας παρὰ τοῖχον, καὶ προέφθασεν τὸν Ιωναθαν, καὶ ἐκάθισεν Αβεννηρ ἐκ πλαγίων Σαουλ, καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόπος Δαυιδ.
1Krl:20:25 And he sat upon his seat as in former times, even on his seat by the wall, and he went before Jonathan; and Abenner sat on one side of Saul, and the place of David was empty. (1 Samuel 20:25 Brenton)
1Krl:20:25 Król zasiadł na swym zwykłym miejscu na krześle pod ścianą, Jonatan zajął miejsce naprzeciwko, Abner usiadł z boku Saula, miejsce zaś Dawida było puste. (1 Sm 20:25 BT_4)
1Krl:20:25 καὶ ἐκάθισεν βασιλεὺς ἐπὶ τὴν καθέδραν αὐτοῦ ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, ἐπὶ τῆς καθέδρας παρὰ τοῖχον, καὶ προέφθασεν τὸν Ιωναθαν, καὶ ἐκάθισεν Αβεννηρ ἐκ πλαγίων Σαουλ, καὶ ἐπεσκέπη τόπος Δαυιδ.
1Krl:20:25 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἅπαξ καί ἅπαξ ἐπί ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ παρά τοῖχος, -ου, ὁ καί προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)   ἐκ   Σαούλ, ὁ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:20:25 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło On/ona/to/to samo Jak/jak Raz I też, nawet, mianowicie Raz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ściana I też, nawet, mianowicie By oczekiwać I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Saul I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Miejsce David
1Krl:20:25 kai\ e)ka/Tisen o( basileu\s e)pi\ tE\n kaTe/dran au)tou= O(s a(/paX kai\ a(/paX, e)pi\ tE=s kaTe/dras para\ toi=CHon, kai\ proe/fTasen to\n *iOnaTan, kai\ e)ka/Tisen *abennEr e)k plagi/On *saoul, kai\ e)peske/pE o( to/pos *dauid.
1Krl:20:25 kai ekaTisen ho basileus epi tEn kaTedran autu hOs hapaX kai hapaX, epi tEs kaTedras para toiCHon, kai proefTasen ton iOnaTan, kai ekaTisen abennEr ek plagiOn saul, kai epeskepE ho topos dauid.
1Krl:20:25 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C D C D P RA_GSF N1A_GSF P N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM P A1A_GPM N_GSM C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM N_GSM
1Krl:20:25 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair he/she/it/same as/like once and also, even, namely once upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together wall and also, even, namely to anticipate the ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć Saul and also, even, namely to visit [see skeptical] the place David
1Krl:20:25 and he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) chair (acc) him/it/same (gen) as/like once and once upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chair (gen), seated (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) wall (acc) and he/she/it-ANTICIPATE-ed the (acc)   and he/she/it-SIT DOWN-ed   out of (+gen)   Saul (indecl) and he/she/it-was-VISIT-ed the (nom) place (nom) David (indecl)
1Krl:20:25 1Krl_20:25_1 1Krl_20:25_2 1Krl_20:25_3 1Krl_20:25_4 1Krl_20:25_5 1Krl_20:25_6 1Krl_20:25_7 1Krl_20:25_8 1Krl_20:25_9 1Krl_20:25_10 1Krl_20:25_11 1Krl_20:25_12 1Krl_20:25_13 1Krl_20:25_14 1Krl_20:25_15 1Krl_20:25_16 1Krl_20:25_17 1Krl_20:25_18 1Krl_20:25_19 1Krl_20:25_20 1Krl_20:25_21 1Krl_20:25_22 1Krl_20:25_23 1Krl_20:25_24 1Krl_20:25_25 1Krl_20:25_26 1Krl_20:25_27 1Krl_20:25_28 1Krl_20:25_29 1Krl_20:25_30 1Krl_20:25_31 1Krl_20:25_32
1Krl:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:26 καὶ οὐκ ἐλάλησεν Σαουλ οὐδὲν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι εἶπεν Σύμπτωμα φαίνεται μὴ καθαρὸς εἶναι, ὅτι οὐ κεκαθάρισται.
1Krl:20:26 And Saul said nothing on that day, for he said, It seems to have fallen out that he is not clean, because he has not purified himself. (1 Samuel 20:26 Brenton)
1Krl:20:26 Saul nic o nim nie wspominał w tym dniu. Myślał: To przypadek; pewnie jest nieczysty i nie poddał się jeszcze oczyszczeniu. (1 Sm 20:26 BT_4)
1Krl:20:26 καὶ οὐκ ἐλάλησεν Σαουλ οὐδὲν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι εἶπεν Σύμπτωμα φαίνεται μὴ καθαρὸς εἶναι, ὅτι οὐ κεκαθάρισται.
1Krl:20:26 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Σαούλ, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) μή καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
1Krl:20:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Saul Nie jeden (nic, nikt) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Nie Czysty By być Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się oczyszczaj
1Krl:20:26 kai\ ou)k e)la/lEsen *saoul ou)de\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, o(/ti ei)=pen *su/mptOma fai/netai mE\ kaTaro\s ei)=nai, o(/ti ou) kekaTa/ristai.
1Krl:20:26 kai uk elalEsen saul uden en tE hEmera ekeinE, hoti eipen symptOma fainetai mE kaTaros einai, hoti u kekaTaristai.
1Krl:20:26 C D VAI_AAI3S N_NSM A3_ASN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S N3M_NSN V1_PMI3S D A1A_NSM V9_PAN C D VT_XMI3S
1Krl:20:26 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak Saul not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that because/that to say/tell ć to appear look, shew, peer, seem, show not clean to be because/that οὐχ before rough breathing to purify cleanse
1Krl:20:26 and not he/she/it-SPEAK-ed Saul (indecl) not one (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed   he/she/it-is-being-APPEAR-ed not clean ([Adj] nom) to-be because/that not he/she/it-has-been-PURIFIED-ed
1Krl:20:26 1Krl_20:26_1 1Krl_20:26_2 1Krl_20:26_3 1Krl_20:26_4 1Krl_20:26_5 1Krl_20:26_6 1Krl_20:26_7 1Krl_20:26_8 1Krl_20:26_9 1Krl_20:26_10 1Krl_20:26_11 1Krl_20:26_12 1Krl_20:26_13 1Krl_20:26_14 1Krl_20:26_15 1Krl_20:26_16 1Krl_20:26_17 1Krl_20:26_18 1Krl_20:26_19
1Krl:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:27 καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον τοῦ μηνὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόπος τοῦ Δαυιδ, καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τί ὅτι οὐ παραγέγονεν ὁ υἱὸς Ιεσσαι καὶ ἐχθὲς καὶ σήμερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν;
1Krl:20:27 And it came to pass on the morrow, on the second day of the month, that the place of David was empty; and Saul said to Jonathan his son, Why has not the son of Jessae attended both yesterday and today at the table? (1 Samuel 20:27 Brenton)
1Krl:20:27 Lecz nazajutrz, po nowiu, gdy miejsce Dawida znów było puste, odezwał się Saul do syna swego, Jonatana: «Dlaczego syn Jessego nie przyszedł na ucztę ani wczoraj, ani dziś?» (1 Sm 20:27 BT_4)
1Krl:20:27 καὶ ἐγενήθη τῇ ἐπαύριον τοῦ μηνὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐπεσκέπη τόπος τοῦ Δαυιδ, καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τί ὅτι οὐ παραγέγονεν υἱὸς Ιεσσαι καὶ ἐχθὲς καὶ σήμερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν;
1Krl:20:27 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ καί ἐχθές v.l. χθές καί σήμερον ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ
1Krl:20:27 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] Miesiąc Dzień Drugi I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Miejsce David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Syn Jesse I też, nawet, mianowicie Wczoraj I też, nawet, mianowicie Dzisiaj dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy
1Krl:20:27 kai\ e)genE/TE tE=| e)pau/rion tou= mEno\s tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| kai\ e)peske/pE o( to/pos tou= *dauid, kai\ ei)=pen *saoul pro\s *iOnaTan to\n ui(o\n au)tou= *ti/ o(/ti ou) parage/gonen o( ui(o\s *iessai kai\ e)CHTe\s kai\ sE/meron e)pi\ tE\n tra/peDZan;
1Krl:20:27 kai egenETE tE epaurion tu mEnos tE hEmera tE deutera kai epeskepE ho topos tu dauid, kai eipen saul pros iOnaTan ton hyion autu ti hoti u paragegonen ho hyios iessai kai eCHTes kai sEmeron epi tEn trapeDZan;
1Krl:20:27 C VCI_API3S RA_DSF D RA_GSM N3_GSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RI_ASN C D VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM C D C D P RA_ASF N1S_ASF
1Krl:20:27 and also, even, namely to become become, happen the tomorrow [with article means the next day] the month the day the second and also, even, namely to visit [see skeptical] the place the David and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) ć the son he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the son Jesse and also, even, namely yesterday and also, even, namely today day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table
1Krl:20:27 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) tomorrow the (gen) month (gen) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) and he/she/it-was-VISIT-ed the (nom) place (nom) the (gen) David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) because/that not he/she/it-has-COME-ed-INTO-BEING the (nom) son (nom) Jesse (indecl) and yesterday and today upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc)
1Krl:20:27 1Krl_20:27_1 1Krl_20:27_2 1Krl_20:27_3 1Krl_20:27_4 1Krl_20:27_5 1Krl_20:27_6 1Krl_20:27_7 1Krl_20:27_8 1Krl_20:27_9 1Krl_20:27_10 1Krl_20:27_11 1Krl_20:27_12 1Krl_20:27_13 1Krl_20:27_14 1Krl_20:27_15 1Krl_20:27_16 1Krl_20:27_17 1Krl_20:27_18 1Krl_20:27_19 1Krl_20:27_20 1Krl_20:27_21 1Krl_20:27_22 1Krl_20:27_23 1Krl_20:27_24 1Krl_20:27_25 1Krl_20:27_26 1Krl_20:27_27 1Krl_20:27_28 1Krl_20:27_29 1Krl_20:27_30 1Krl_20:27_31 1Krl_20:27_32 1Krl_20:27_33 1Krl_20:27_34 1Krl_20:27_35 1Krl_20:27_36 1Krl_20:27_37 1Krl_20:27_38
1Krl:20:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:20:28 καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παρῄτηται Δαυιδ παρ’ ἐμοῦ ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτοῦ πορευθῆναι
1Krl:20:28 And Jonathan answered Saul, and said to him, David asked leave of me to go as far as Bethleem his city; (1 Samuel 20:28 Brenton)
1Krl:20:28 Jonatan odpowiedział Saulowi: «Bardzo mię Dawid prosił, by mógł iść do Betlejem. (1 Sm 20:28 BT_4)
1Krl:20:28 καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παρῄτηται Δαυιδ παρ’ ἐμοῦ ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτοῦ πορευθῆναι
1Krl:20:28 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] Βηθλέεμ, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
1Krl:20:28 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj David fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Betlejem Miasto On/ona/to/to samo By iść
1Krl:20:28 kai\ a)pekri/TE *iOnaTan tO=| *saoul kai\ ei)=pen au)tO=| *parE/|tEtai *dauid par’ e)mou= e(/Os ei)s *bETleem tE\n po/lin au)tou= poreuTE=nai
1Krl:20:28