1Mch:2:1 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστη Ματταθιας υἱὸς Ιωαννου τοῦ Συμεων ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδειν.
1Mch:2:1 In those days arose Mattathias the son of John, the son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, from Jerusalem, and dwelt in Modin. (1 Maccabees 2:1 Brenton)
1Mch:2:1 W tym czasie powstał Matatiasz, syn Jana, syna Symeona, kapłan z pokolenia Joariba z Jerozolimy, który mieszkał w Modin. (1 Mch 2:1 BT_4)
1Mch:2:1 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστη Ματταθιας υἱὸς Ιωαννου τοῦ Συμεων ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδειν.
1Mch:2:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ματταθίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν  
1Mch:2:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Matatiasz Syn John Symeon/Symeon Duchowny Syn Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Mch:2:1 *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais a)ne/stE *mattaTias ui(o\s *iOannou tou= *sumeOn i(ereu\s tO=n ui(O=n *iOarib a)po\ *ierousalEm kai\ e)ka/Tisen e)n *mOdein.
1Mch:2:1 en tais hEmerais ekeinais anestE mattaTias hyios iOannu tu symeOn hiereus tOn hyiOn iOarib apo ierusalEm kai ekaTisen en mOdein.
1Mch:2:1 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VHI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N1S_GSM RA_GSM N_GSM N3V_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM P N_GSF C VAI_AAI3S P N_DSF
1Mch:2:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to stand up put up, raise, resurrect Mattathias son John the Symeon/Simeon priest the son ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Mch:2:1 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-STand-ed-UP Mattathias  (nom) son (nom) John (gen) the (gen) Symeon/Simeon (indecl) priest (nom) the (gen) sons (gen)   away from (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat)  
1Mch:2:1 1Mch_2:1_1 1Mch_2:1_2 1Mch_2:1_3 1Mch_2:1_4 1Mch_2:1_5 1Mch_2:1_6 1Mch_2:1_7 1Mch_2:1_8 1Mch_2:1_9 1Mch_2:1_10 1Mch_2:1_11 1Mch_2:1_12 1Mch_2:1_13 1Mch_2:1_14 1Mch_2:1_15 1Mch_2:1_16 1Mch_2:1_17 1Mch_2:1_18 1Mch_2:1_19 1Mch_2:1_20
1Mch:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:2 καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, Ιωαννης ὁ ἐπικαλούμενος Γαδδι,
1Mch:2:2 And he had five sons, Joannan, called Caddis: (1 Maccabees 2:2 Brenton)
1Mch:2:2 Miał on pięciu synów: Jana, który miał przydomek Gaddi, (1 Mch 2:2 BT_4)
1Mch:2:2 καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, Ιωαννης ἐπικαλούμενος Γαδδι,
1Mch:2:2 καί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί πέντε Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)  
1Mch:2:2 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Syn Pięć John By odwiedzać
1Mch:2:2 kai\ au)tO=| ui(oi\ pe/nte, *iOannEs o( e)pikalou/menos *gaddi,
1Mch:2:2 kai autO hyioi pente, iOannEs ho epikalumenos gaddi,
1Mch:2:2 C RD_DSM N2_NPM M N1S_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM
1Mch:2:2 and also, even, namely he/she/it/same son five John the to call upon ć
1Mch:2:2 and him/it/same (dat) sons (nom|voc) five John (nom) the (nom) while being-CALL-ed-UPON (nom)  
1Mch:2:2 1Mch_2:2_1 1Mch_2:2_2 1Mch_2:2_3 1Mch_2:2_4 1Mch_2:2_5 1Mch_2:2_6 1Mch_2:2_7 1Mch_2:2_8
1Mch:2:2 x x x x x x x x
1Mch:2:3 Σιμων ὁ καλούμενος Θασσι,
1Mch:2:3 Simon; called Thassi: (1 Maccabees 2:3 Brenton)
1Mch:2:3 Szymona, który miał przydomek Tassi, (1 Mch 2:3 BT_4)
1Mch:2:3 Σιμων καλούμενος Θασσι,
1Mch:2:3 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)  
1Mch:2:3 Simon By nazywać rozmowę
1Mch:2:3 *simOn o( kalou/menos *Tassi,
1Mch:2:3 simOn ho kalumenos Tassi,
1Mch:2:3 N3N_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM
1Mch:2:3 Simon the to call call ć
1Mch:2:3 Simon (nom|voc) the (nom) while being-CALL-ed (nom)  
1Mch:2:3 1Mch_2:3_1 1Mch_2:3_2 1Mch_2:3_3 1Mch_2:3_4
1Mch:2:3 x x x x
1Mch:2:4 Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος,
1Mch:2:4 Judas, who was called Maccabeus: (1 Maccabees 2:4 Brenton)
1Mch:2:4 Judę, który miał przydomek Machabeusz, (1 Mch 2:4 BT_4)
1Mch:2:4 Ιουδας καλούμενος Μακκαβαῖος,
1Mch:2:4 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)  
1Mch:2:4 Judasz/Juda By nazywać rozmowę
1Mch:2:4 *ioudas o( kalou/menos *makkabai=os,
1Mch:2:4 iudas ho kalumenos makkabaios,
1Mch:2:4 N1T_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N2_NSM
1Mch:2:4 Judas/Judah the to call call ć
1Mch:2:4 Judas/Judah (nom) the (nom) while being-CALL-ed (nom)  
1Mch:2:4 1Mch_2:4_1 1Mch_2:4_2 1Mch_2:4_3 1Mch_2:4_4
1Mch:2:4 x x x x
1Mch:2:5 Ελεαζαρ ὁ καλούμενος Αυαραν, Ιωναθης ὁ καλούμενος Απφους.
1Mch:2:5 Eleazar, called Avaran: and Jonathan, whose surname was Apphus. (1 Maccabees 2:5 Brenton)
1Mch:2:5 Eleazara, który miał przydomek Auaran, i Jonatana, który miał przydomek Apfus. (1 Mch 2:5 BT_4)
1Mch:2:5 Ελεαζαρ καλούμενος Αυαραν, Ιωναθης καλούμενος Απφους.
1Mch:2:5 Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)  
1Mch:2:5 Eleazar By nazywać rozmowę By nazywać rozmowę
1Mch:2:5 *eleaDZar o( kalou/menos *auaran, *iOnaTEs o( kalou/menos *apfous.
1Mch:2:5 eleaDZar ho kalumenos auaran, iOnaTEs ho kalumenos apfus.
1Mch:2:5 N_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM N1M_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM
1Mch:2:5 Eleazar the to call call ć ć the to call call ć
1Mch:2:5 Eleazar (indecl) the (nom) while being-CALL-ed (nom)     the (nom) while being-CALL-ed (nom)  
1Mch:2:5 1Mch_2:5_1 1Mch_2:5_2 1Mch_2:5_3 1Mch_2:5_4 1Mch_2:5_5 1Mch_2:5_6 1Mch_2:5_7 1Mch_2:5_8
1Mch:2:5 x x x x x x x x
1Mch:2:6 καὶ εἶδεν τὰς βλασφημίας τὰς γινομένας ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ
1Mch:2:6 And when he saw the blasphemies that were committed in Juda and Jerusalem, (1 Maccabees 2:6 Brenton)
1Mch:2:6 Kiedy zobaczył on świętokradztwa, które się działy między ludem w Judzie i w Jerozolimie, (1 Mch 2:6 BT_4)
1Mch:2:6 καὶ εἶδεν τὰς βλασφημίας τὰς γινομένας ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ
1Mch:2:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βλασ·φημία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Mch:2:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bluźnierstwa Podmuch wiatru pełny mówiące, to jest mówiące przeciw komuś by kaleczyć albo zaszkodzić ich. By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Mch:2:6 kai\ ei)=den ta\s blasfEmi/as ta\s ginome/nas e)n *iouda kai\ e)n *ierousalEm
1Mch:2:6 kai eiden tas blasfEmias tas ginomenas en iuda kai en ierusalEm
1Mch:2:6 C VBI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_APF V1_PMPAPF P N_DSM C P N_DSF
1Mch:2:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the blasphemy Blast-full speaking, i.e. speaking against someone to hurt or harm them. the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Mch:2:6 and he/she/it-SEE-ed the (acc) blasphemy (gen), blasphemies (acc) the (acc) while being-BECOME-ed (acc) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Mch:2:6 1Mch_2:6_1 1Mch_2:6_2 1Mch_2:6_3 1Mch_2:6_4 1Mch_2:6_5 1Mch_2:6_6 1Mch_2:6_7 1Mch_2:6_8 1Mch_2:6_9 1Mch_2:6_10 1Mch_2:6_11
1Mch:2:6 x x x x x x x x x x x
1Mch:2:7 καὶ εἶπεν Οἴμμοι, ἵνα τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆς ἁγίας πόλεως καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν, τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων;
1Mch:2:7 He said, Woe is me! wherefore was I born to see this misery of my people, and of the holy city, and to dwell there, when it was delivered into the hand of the enemy, and the sanctuary into the hand of strangers? (1 Maccabees 2:7 Brenton)
1Mch:2:7 powiedział: «Biada mi! Dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek Świętego Miasta? Oto zasiedli tam po to, żeby wydać je w ręce nieprzyjaciół, a świątynię w ręce cudzoziemców. (1 Mch 2:7 BT_4)
1Mch:2:7 καὶ εἶπεν Οἴμμοι, ἵνα τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆς ἁγίας πόλεως καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν, τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων;
1Mch:2:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πόλις, -εως, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἐν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλότριος -ία -ον
1Mch:2:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zniszczenie Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Zniszczenie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miasto I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Wrogość; wrogi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Innego/inni
1Mch:2:7 kai\ ei)=pen *oi)/mmoi, i(/na ti/ tou=to e)gennE/TEn i)dei=n to\ su/ntrimma tou= laou= mou kai\ to\ su/ntrimma tE=s a(gi/as po/leOs kai\ kaTi/sai e)kei= e)n tO=| doTE=nai au)tE\n e)n CHeiri\ e)CHTrO=n, to\ a(gi/asma e)n CHeiri\ a)llotri/On;
1Mch:2:7 kai eipen oimmoi, hina ti tuto egennETEn idein to syntrimma tu lau mu kai to syntrimma tEs hagias poleOs kai kaTisai ekei en tO doTEnai autEn en CHeiri eCHTrOn, to hagiasma en CHeiri allotriOn;
1Mch:2:7 C VBI_AAI3S I C RI_ASN RD_ASN VCI_API1S VB_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RA_GSF A1A_GSF N3I_GSF C VA_AAN D P RA_DSN VC_APN RD_ASF P N3_DSF A1A_GPM RA_ASN N3M_ASN P N3_DSF A1A_GPM
1Mch:2:7 and also, even, namely to say/tell ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the destruction the people I and also, even, namely the destruction the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) city and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand enmity; hostile the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand of another/others
1Mch:2:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed   so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) I-was-FATHER-ed to-SEE the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) me (gen) and the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] acc, gen) city (gen) and to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) there in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GIVE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) of another/others (gen)
1Mch:2:7 1Mch_2:7_1 1Mch_2:7_2 1Mch_2:7_3 1Mch_2:7_4 1Mch_2:7_5 1Mch_2:7_6 1Mch_2:7_7 1Mch_2:7_8 1Mch_2:7_9 1Mch_2:7_10 1Mch_2:7_11 1Mch_2:7_12 1Mch_2:7_13 1Mch_2:7_14 1Mch_2:7_15 1Mch_2:7_16 1Mch_2:7_17 1Mch_2:7_18 1Mch_2:7_19 1Mch_2:7_20 1Mch_2:7_21 1Mch_2:7_22 1Mch_2:7_23 1Mch_2:7_24 1Mch_2:7_25 1Mch_2:7_26 1Mch_2:7_27 1Mch_2:7_28 1Mch_2:7_29 1Mch_2:7_30 1Mch_2:7_31 1Mch_2:7_32 1Mch_2:7_33 1Mch_2:7_34
1Mch:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:8 ἐγένετο ὁ ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος,
1Mch:2:8 Her temple is become as a man without glory. (1 Maccabees 2:8 Brenton)
1Mch:2:8 Świątynia stała się podobna do człowieka bez czci, (1 Mch 2:8 BT_4)
1Mch:2:8 ἐγένετο ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος,
1Mch:2:8 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
1Mch:2:8 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Świątynia {Skroń} On/ona/to/to samo Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Mch:2:8 e)ge/neto o( nao\s au)tE=s O(s a)nE\r a)/doXos,
1Mch:2:8 egeneto ho naos autEs hOs anEr adoXos,
1Mch:2:8 VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF C N3_NSM A1B_NSM
1Mch:2:8 to become become, happen the temple he/she/it/same as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
1Mch:2:8 he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) temple (nom) her/it/same (gen) as/like man, husband (nom)  
1Mch:2:8 1Mch_2:8_1 1Mch_2:8_2 1Mch_2:8_3 1Mch_2:8_4 1Mch_2:8_5 1Mch_2:8_6 1Mch_2:8_7
1Mch:2:8 x x x x x x x
1Mch:2:9 τὰ σκεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη, ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ ἐχθροῦ.
1Mch:2:9 Her glorious vessels are carried away into captivity, her infants are slain in the streets, her young men with the sword of the enemy. (1 Maccabees 2:9 Brenton)
1Mch:2:9 a wspaniałe jej naczynia zabrano do niewoli. Niemowlęta jego mordowano na ulicach, a młodzieńcy padali pod nieprzyjacielskim mieczem. (1 Mch 2:9 BT_4)
1Mch:2:9 τὰ σκεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη, ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ ἐχθροῦ.
1Mch:2:9 ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐχθρός -ά -όν
1Mch:2:9 Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Pojmany By odciągać By zabijać Noworodek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo Młody człowiek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Wrogi
1Mch:2:9 ta\ skeu/E tE=s do/XEs au)tE=s ai)CHma/lOta a)pE/CHTE, a)pekta/nTE ta\ nE/pia au)tE=s e)n tai=s platei/ais au)tE=s, oi( neani/skoi au)tE=s e)n r(omfai/a| e)CHTrou=.
1Mch:2:9 ta skeuE tEs doXEs autEs aiCHmalOta apECHTE, apektanTE ta nEpia autEs en tais plateiais autEs, hoi neaniskoi autEs en romfaia eCHTru.
1Mch:2:9 RA_NPN N1_NPN RA_GSF N1S_GSF RD_GSF A1B_APN VQI_API3S VCI_API3S RA_NPN A1A_NPN RD_GSF P RA_DPF A3U_DPF RD_GSF RA_NPM N2_NPM RD_GSF P N1A_DSF A1A_GSM
1Mch:2:9 the vessel; vessel hardware, utensils, implement the glory/awesomeness he/she/it/same captive to lead away to kill the infant he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same the young man he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword hostile
1Mch:2:9 the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) her/it/same (gen) captive ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-was-LEAD-ed-AWAY he/she/it-was-KILL-ed the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) her/it/same (gen) the (nom) young men (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) hostile ([Adj] gen)
1Mch:2:9 1Mch_2:9_1 1Mch_2:9_2 1Mch_2:9_3 1Mch_2:9_4 1Mch_2:9_5 1Mch_2:9_6 1Mch_2:9_7 1Mch_2:9_8 1Mch_2:9_9 1Mch_2:9_10 1Mch_2:9_11 1Mch_2:9_12 1Mch_2:9_13 1Mch_2:9_14 1Mch_2:9_15 1Mch_2:9_16 1Mch_2:9_17 1Mch_2:9_18 1Mch_2:9_19 1Mch_2:9_20 1Mch_2:9_21
1Mch:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:10 ποῖον ἔθνος οὐκ ἐκληρονόμησεν βασίλεια καὶ οὐκ ἐκράτησεν τῶν σκύλων αὐτῆς;
1Mch:2:10 What nation hath not had a part in her kingdom and gotten of her spoils? (1 Maccabees 2:10 Brenton)
1Mch:2:10 Jakiż naród nie rozciągał nad nim władzy i siłą nie zabierał z niego łupów! (1 Mch 2:10 BT_4)
1Mch:2:10 ποῖον ἔθνος οὐκ ἐκληρονόμησεν βασίλεια καὶ οὐκ ἐκράτησεν τῶν σκύλων αὐτῆς;
1Mch:2:10 ποῖος -α -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:2:10 Jaki rodzaj Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć Królestwo; królewski I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Łup On/ona/to/to samo
1Mch:2:10 poi=on e)/Tnos ou)k e)klErono/mEsen basi/leia kai\ ou)k e)kra/tEsen tO=n sku/lOn au)tE=s;
1Mch:2:10 poion eTnos uk eklEronomEsen basileia kai uk ekratEsen tOn skylOn autEs;
1Mch:2:10 A1A_NSN N3E_NSN D VAI_AAI3S N2N_NPN C D VAI_AAI3S RA_GPN N2N_GPN RD_GSF
1Mch:2:10 what kind nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to inherit kingdom; royal and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the spoil he/she/it/same
1Mch:2:10 what kind (acc, nom|acc) nation (nom|acc|voc) not he/she/it-INHERIT-ed kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) and not he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (gen) spoils (gen) her/it/same (gen)
1Mch:2:10 1Mch_2:10_1 1Mch_2:10_2 1Mch_2:10_3 1Mch_2:10_4 1Mch_2:10_5 1Mch_2:10_6 1Mch_2:10_7 1Mch_2:10_8 1Mch_2:10_9 1Mch_2:10_10 1Mch_2:10_11
1Mch:2:10 x x x x x x x x x x x
1Mch:2:11 πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη, ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην.
1Mch:2:11 All her ornaments are taken away; of a free woman she is become a bondslave. (1 Maccabees 2:11 Brenton)
1Mch:2:11 Wszystkie jego ozdoby zrabowano: niegdyś wolne - stało się niewolnikiem. (1 Mch 2:11 BT_4)
1Mch:2:11 πᾶς κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη, ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην.
1Mch:2:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀντί ἐλεύθερος -έρα -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον
1Mch:2:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Świat (wieczny świat) materialne królestwo On/ona/to/to samo By pozbawiać Przeciw (+informacja) Uwalniany By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy
1Mch:2:11 pa=s o( ko/smos au)tE=s a)fE|re/TE, a)nti\ e)leuTe/ras e)ge/neto ei)s dou/lEn.
1Mch:2:11 pas ho kosmos autEs afEreTE, anti eleuTeras egeneto eis dulEn.
1Mch:2:11 A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSF VCI_API3S P A1A_GSF VBI_AMI3S P N1_ASF
1Mch:2:11 every all, each, every, the whole of the world (secular world) material realm he/she/it/same to deprive against (+gen) liberated to become become, happen into (+acc) slave girl; servile
1Mch:2:11 every (nom|voc) the (nom) world (nom) her/it/same (gen) he/she/it-was-DEPRIVE-ed against (+gen) liberated ([Adj] acc, gen) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) slave girl (acc); servile ([Adj] acc)
1Mch:2:11 1Mch_2:11_1 1Mch_2:11_2 1Mch_2:11_3 1Mch_2:11_4 1Mch_2:11_5 1Mch_2:11_6 1Mch_2:11_7 1Mch_2:11_8 1Mch_2:11_9 1Mch_2:11_10
1Mch:2:11 x x x x x x x x x x
1Mch:2:12 καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη.
1Mch:2:12 And, behold, our sanctuary, even our beauty and our glory, is laid waste, and the Gentiles have profaned it. (1 Maccabees 2:12 Brenton)
1Mch:2:12 I oto wniwecz obrócona jest świętość nasza, piękność nasza i chwała nasza, a poganie je zbezcześcili. (1 Mch 2:12 BT_4)
1Mch:2:12 καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ καλλονὴ ἡμῶν καὶ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη.
1Mch:2:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:2:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Ja By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny]
1Mch:2:12 kai\ i)dou\ ta\ a(/gia E(mO=n kai\ E( kallonE\ E(mO=n kai\ E( do/Xa E(mO=n E)rEmO/TE, kai\ e)bebE/lOsan au)ta\ ta\ e)/TnE.
1Mch:2:12 kai idu ta hagia hEmOn kai hE kallonE hEmOn kai hE doXa hEmOn ErEmOTE, kai ebebElOsan auta ta eTnE.
1Mch:2:12 C I RA_NPN A1A_NPN RP_GP C RA_NSF N1_NSF RP_GP C RA_NSF N1S_NSF RP_GP VCI_API3S C VAI_AAI3P RD_APN RA_NPN N3E_NPN
1Mch:2:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely the ć I and also, even, namely the glory/awesomeness I to lay waste and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same the nation [see ethnic]
1Mch:2:12 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) us (gen) and the (nom)   us (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) us (gen) he/she/it-was-LAY-ed-WASTE and they-DEFILE-ed they/them/same (nom|acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
1Mch:2:12 1Mch_2:12_1 1Mch_2:12_2 1Mch_2:12_3 1Mch_2:12_4 1Mch_2:12_5 1Mch_2:12_6 1Mch_2:12_7 1Mch_2:12_8 1Mch_2:12_9 1Mch_2:12_10 1Mch_2:12_11 1Mch_2:12_12 1Mch_2:12_13 1Mch_2:12_14 1Mch_2:12_15 1Mch_2:12_16 1Mch_2:12_17 1Mch_2:12_18 1Mch_2:12_19
1Mch:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:13 ἵνα τί ἡμῖν ἔτι ζωή;
1Mch:2:13 To what end therefore shall we live any longer? (1 Maccabees 2:13 Brenton)
1Mch:2:13 Na cóż więc nam jeszcze życie?» (1 Mch 2:13 BT_4)
1Mch:2:13 ἵνα τί ἡμῖν ἔτι ζωή;
1Mch:2:13 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
1Mch:2:13 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Jeszcze/jeszcze Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
1Mch:2:13 i(/na ti/ E(mi=n e)/ti DZOE/;
1Mch:2:13 hina ti hEmin eti DZOE;
1Mch:2:13 C RI_ASN RP_DP D N1_NSF
1Mch:2:13 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I yet/still life being, living, spirit; alive
1Mch:2:13 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) us (dat) yet/still life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc)
1Mch:2:13 1Mch_2:13_1 1Mch_2:13_2 1Mch_2:13_3 1Mch_2:13_4 1Mch_2:13_5
1Mch:2:13 x x x x x
1Mch:2:14 καὶ διέρρηξεν Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ ἐπένθησαν σφόδρα.
1Mch:2:14 Then Mattathias and his sons rent their clothes, and put on sackcloth, and mourned very sore. (1 Maccabees 2:14 Brenton)
1Mch:2:14 Matatiasz i jego synowie rozdarli swoje szaty, włożyli na siebie wory i gorzko płakali. (1 Mch 2:14 BT_4)
1Mch:2:14 καὶ διέρρηξεν Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ ἐπένθησαν σφόδρα.
1Mch:2:14 καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) Ματταθίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σάκκος, -ου, ὁ καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) σφόδρα
1Mch:2:14 I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Matatiasz I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By smucić się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Mch:2:14 kai\ die/rrEXen *mattaTias kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ta\ i(ma/tia au)tO=n kai\ perieba/lonto sa/kkous kai\ e)pe/nTEsan sfo/dra.
1Mch:2:14 kai dierrEXen mattaTias kai hoi hyioi autu ta himatia autOn kai periebalonto sakkus kai epenTEsan sfodra.
1Mch:2:14 C VAI_AAI3S N1T_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APN N2N_APN RD_GPM C VBI_AMI3P N2_APM C VAI_AAI3P D
1Mch:2:14 and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave Mattathias and also, even, namely the son he/she/it/same the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to adorn with [throw around] sackcloth and also, even, namely to grieve vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Mch:2:14 and he/she/it-RUPTURE-ed Mattathias  (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-were-ADORN-ed-WITH sackcloths (acc) and they-GRIEVE-ed vehement,
1Mch:2:14 1Mch_2:14_1 1Mch_2:14_2 1Mch_2:14_3 1Mch_2:14_4 1Mch_2:14_5 1Mch_2:14_6 1Mch_2:14_7 1Mch_2:14_8 1Mch_2:14_9 1Mch_2:14_10 1Mch_2:14_11 1Mch_2:14_12 1Mch_2:14_13 1Mch_2:14_14 1Mch_2:14_15 1Mch_2:14_16
1Mch:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:15 καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν εἰς Μωδειν τὴν πόλιν, ἵνα θυσιάσωσιν.
1Mch:2:15 In the mean while the king's officers, such as compelled the people to revolt, came into the city Modin, to make them sacrifice. (1 Maccabees 2:15 Brenton)
1Mch:2:15 Wtedy do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. (1 Mch 2:15 BT_4)
1Mch:2:15 Καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν εἰς Μωδειν τὴν πόλιν, ἵνα θυσιάσωσιν.
1Mch:2:15 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀπο·στασία, -ας, ἡ εἰς[1]   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἵνα  
1Mch:2:15 I też, nawet, mianowicie By przychodzić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Odejścia Der. ??????µ?, ??? = Z dala od - ?????? Pochodzi z korzenia ????µ? = By stać; to ma stać z dala, rozdzielać się albo odchodzić. Kilku wczesnych tłumaczeń ma "odejście" w II Thessalonians Do (+przyspieszenie) Miasto żeby / ażeby / bo
1Mch:2:15 *kai\ E)=lTon oi( para\ tou= basile/Os oi( katanagka/DZontes tE\n a)postasi/an ei)s *mOdein tE\n po/lin, i(/na Tusia/sOsin.
1Mch:2:15 kai ElTon hoi para tu basileOs hoi katanankaDZontes tEn apostasian eis mOdein tEn polin, hina TysiasOsin.
1Mch:2:15 C VBI_AAI3P RA_NPM P RA_GSM N3V_GSM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF P N_ASF RA_ASF N3I_ASF C VA_AAS3P
1Mch:2:15 and also, even, namely to come the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king the ć the departure Der. ἀφίστημι, ἀπο = away from - στασία comes from the root ἵστημι = to stand; it is to stand away, separate or depart. Several early translations have "departure" in II Thessalonians into (+acc) ć the city so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć
1Mch:2:15 and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) the (nom)   the (acc) departure (acc) into (+acc)   the (acc) city (acc) so that / in order to /because  
1Mch:2:15 1Mch_2:15_1 1Mch_2:15_2 1Mch_2:15_3 1Mch_2:15_4 1Mch_2:15_5 1Mch_2:15_6 1Mch_2:15_7 1Mch_2:15_8 1Mch_2:15_9 1Mch_2:15_10 1Mch_2:15_11 1Mch_2:15_12 1Mch_2:15_13 1Mch_2:15_14 1Mch_2:15_15 1Mch_2:15_16
1Mch:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:16 καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ πρὸς αὐτοὺς προσῆλθον· καὶ Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν.
1Mch:2:16 And when many of Israel came unto them, Mattathias also and his sons came together. (1 Maccabees 2:16 Brenton)
1Mch:2:16 Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, (1 Mch 2:16 BT_4)
1Mch:2:16 καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ πρὸς αὐτοὺς προσῆλθον· καὶ Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν.
1Mch:2:16 καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπό Ἰσραήλ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί Ματταθίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
1Mch:2:16 I też, nawet, mianowicie Dużo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By nadchodzić I też, nawet, mianowicie Matatiasz I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By zbierać się razem
1Mch:2:16 kai\ polloi\ a)po\ *israEl pro\s au)tou\s prosE=lTon· kai\ *mattaTias kai\ oi( ui(oi\ au)tou= sunE/CHTEsan.
1Mch:2:16 kai polloi apo israEl pros autus prosElTon· kai mattaTias kai hoi hyioi autu synECHTEsan.
1Mch:2:16 C A1_NPM P N_GSM P RD_APM VBI_AAI3P C N1T_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VQI_API3P
1Mch:2:16 and also, even, namely much from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to approach and also, even, namely Mattathias and also, even, namely the son he/she/it/same to gather together
1Mch:2:16 and many (nom) away from (+gen) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed and Mattathias  (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed
1Mch:2:16 1Mch_2:16_1 1Mch_2:16_2 1Mch_2:16_3 1Mch_2:16_4 1Mch_2:16_5 1Mch_2:16_6 1Mch_2:16_7 1Mch_2:16_8 1Mch_2:16_9 1Mch_2:16_10 1Mch_2:16_11 1Mch_2:16_12 1Mch_2:16_13 1Mch_2:16_14
1Mch:2:16 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:17 καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ εἶπον τῷ Ματταθια λέγοντες Ἄρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηρισμένος υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς·
1Mch:2:17 Then answered the king's officers, and said to Mattathias on this wise, Thou art a ruler, and an honourable and great man in this city, and strengthened with sons and brethren: (1 Maccabees 2:17 Brenton)
1Mch:2:17 wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: «Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni. (1 Mch 2:17 BT_4)
1Mch:2:17 καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ εἶπον τῷ Ματταθια λέγοντες Ἄρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηρισμένος υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς·
1Mch:2:17 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ματταθίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἔν·δοξος -ον καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
1Mch:2:17 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Matatiasz By mówić/opowiadaj Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Wielki By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Syn I też, nawet, mianowicie Brat
1Mch:2:17 kai\ a)pekri/TEsan oi( para\ tou= basile/Os kai\ ei)=pon tO=| *mattaTia le/gontes *)/arCHOn kai\ e)/ndoXos kai\ me/gas ei)= e)n tE=| po/lei tau/tE| kai\ e)stErisme/nos ui(oi=s kai\ a)delfoi=s·
1Mch:2:17 kai apekriTEsan hoi para tu basileOs kai eipon tO mattaTia legontes arCHOn kai endoXos kai megas ei en tE polei tautE kai estErismenos hyiois kai adelfois·
1Mch:2:17 C VCI_API3P RA_NPM P RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3P RA_DSM N1T_DSM V1_PAPNPM N3_NSM C A1B_NSM C A1P_NSM V9_PAI2S P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF C VX_XMPNSM N2_DPM C N2_DPM
1Mch:2:17 and also, even, namely to answer the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king and also, even, namely to say/tell the Mattathias to say/tell ruler; beginning; to begin and also, even, namely glorious illustrious, renowned and also, even, namely great to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated son and also, even, namely brother
1Mch:2:17 and they-were-ANSWER-ed the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) Mattathias  (voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and glorious ([Adj] nom) and great ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) and having-been-SUPPORTED-ed (nom) sons (dat) and brothers (dat)
1Mch:2:17 1Mch_2:17_1 1Mch_2:17_2 1Mch_2:17_3 1Mch_2:17_4 1Mch_2:17_5 1Mch_2:17_6 1Mch_2:17_7 1Mch_2:17_8 1Mch_2:17_9 1Mch_2:17_10 1Mch_2:17_11 1Mch_2:17_12 1Mch_2:17_13 1Mch_2:17_14 1Mch_2:17_15 1Mch_2:17_16 1Mch_2:17_17 1Mch_2:17_18 1Mch_2:17_19 1Mch_2:17_20 1Mch_2:17_21 1Mch_2:17_22 1Mch_2:17_23 1Mch_2:17_24 1Mch_2:17_25 1Mch_2:17_26
1Mch:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:18 νῦν πρόσελθε πρῶτος καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως, ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ καταλειφθέντες ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔσῃ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς.
1Mch:2:18 Now therefore come thou first, and fulfil the king's commandment, like as all the heathen have done, yea, and the men of Juda also, and such as remain at Jerusalem: so shalt thou and thy house be in the number of the king's friends, and thou and thy children shall be honoured with silver and gold, and many rewards. (1 Maccabees 2:18 Brenton)
1Mch:2:18 Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół, ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami». (1 Mch 2:18 BT_4)
1Mch:2:18 νῦν πρόσελθε πρῶτος καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως, ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ καταλειφθέντες ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔσῃ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς.
1Mch:2:18 νῦν προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρῶτος -η -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:2:18 Teraz By nadchodzić Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Jak/jak By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By być Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Król I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) By chwalić/wychwalaj/chwałę Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Godność apostoła Dużo
1Mch:2:18 nu=n pro/selTe prO=tos kai\ poi/Eson to\ pro/stagma tou= basile/Os, O(s e)poi/Esan pa/nta ta\ e)/TnE kai\ oi( a)/ndres *iouda kai\ oi( kataleifTe/ntes e)n *ierousalEm, kai\ e)/sE| su\ kai\ oi( ui(oi/ sou tO=n fi/lOn tou= basile/Os, kai\ su\ kai\ oi( ui(oi/ sou doXasTE/sesTe a)rguri/O| kai\ CHrusi/O| kai\ a)postolai=s pollai=s.
1Mch:2:18 nyn proselTe prOtos kai poiEson to prostagma tu basileOs, hOs epoiEsan panta ta eTnE kai hoi andres iuda kai hoi kataleifTentes en ierusalEm, kai esE sy kai hoi hyioi su tOn filOn tu basileOs, kai sy kai hoi hyioi su doXasTEsesTe argyriO kai CHrysiO kai apostolais pollais.
1Mch:2:18 D VB_AAD2S A1_NSMS C VA_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN C RA_NPM N3_NPM N_GSM C RA_NPM VV_APPNPM P N_DSF C VF_FMI2S RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_GPM A1_GPM RA_GSM N3V_GSM C RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS VS_FPI2P N2N_DSN C N2N_DSN C N1_DPF A1_DPF
1Mch:2:18 now to approach first and also, even, namely to do/make the ć the king as/like to do/make every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to be you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) the friend companion; to kiss buss, lip, osculate the king and also, even, namely you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) to glorify/extol/praise piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely apostleship much
1Mch:2:18 now do-APPROACH-you(sg)! first (nom) and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc)   the (gen) king (gen) as/like they-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and the (nom) men, husbands (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and you(sg)-will-be you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) the (gen) king (gen) and you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed piece of silver (dat) and piece of gold (dat) and apostleships (dat) many (dat)
1Mch:2:18 1Mch_2:18_1 1Mch_2:18_2 1Mch_2:18_3 1Mch_2:18_4 1Mch_2:18_5 1Mch_2:18_6 1Mch_2:18_7 1Mch_2:18_8 1Mch_2:18_9 1Mch_2:18_10 1Mch_2:18_11 1Mch_2:18_12 1Mch_2:18_13 1Mch_2:18_14 1Mch_2:18_15 1Mch_2:18_16 1Mch_2:18_17 1Mch_2:18_18 1Mch_2:18_19 1Mch_2:18_20 1Mch_2:18_21 1Mch_2:18_22 1Mch_2:18_23 1Mch_2:18_24 1Mch_2:18_25 1Mch_2:18_26 1Mch_2:18_27 1Mch_2:18_28 1Mch_2:18_29 1Mch_2:18_30 1Mch_2:18_31 1Mch_2:18_32 1Mch_2:18_33 1Mch_2:18_34 1Mch_2:18_35 1Mch_2:18_36 1Mch_2:18_37 1Mch_2:18_38 1Mch_2:18_39 1Mch_2:18_40 1Mch_2:18_41 1Mch_2:18_42 1Mch_2:18_43 1Mch_2:18_44 1Mch_2:18_45 1Mch_2:18_46 1Mch_2:18_47
1Mch:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:19 καὶ ἀπεκρίθη Ματταθιας καὶ εἶπεν φωνῇ μεγάλῃ Εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀκούουσιν αὐτοῦ ἀποστῆναι ἕκαστος ἀπὸ λατρείας πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ,
1Mch:2:19 Then Mattathias answered and spake with a loud voice, Though all the nations that are under the king's dominion obey him, and fall away every one from the religion of their fathers, and give consent to his commandments: (1 Maccabees 2:19 Brenton)
1Mch:2:19 Na to jednak Matatiasz odpowiedział donośnym głosem: «Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, (1 Mch 2:19 BT_4)
1Mch:2:19 καὶ ἀπεκρίθη Ματταθιας καὶ εἶπεν φωνῇ μεγάλῃ Εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀκούουσιν αὐτοῦ ἀποστῆναι ἕκαστος ἀπὸ λατρείας πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ,
1Mch:2:19 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Ματταθίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἕκαστος -η -ον ἀπό λατρεία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:2:19 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Matatiasz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Jeżeli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Królestwo Król By słyszeć On/ona/to/to samo By uwalniać Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obrządek (boża/ofiarowująca się usługa, oddaną/czci usługę) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo
1Mch:2:19 kai\ a)pekri/TE *mattaTias kai\ ei)=pen fOnE=| mega/lE| *ei) pa/nta ta\ e)/TnE ta\ e)n oi)/kO| tE=s basilei/as tou= basile/Os a)kou/ousin au)tou= a)postE=nai e(/kastos a)po\ latrei/as pate/rOn au)tou= kai\ E(|reti/santo e)n tai=s e)ntolai=s au)tou=,
1Mch:2:19 kai apekriTE mattaTias kai eipen fOnE megalE ei panta ta eTnE ta en oikO tEs basileias tu basileOs akuusin autu apostEnai hekastos apo latreias paterOn autu kai hEretisanto en tais entolais autu,
1Mch:2:19 C VCI_API3S N1T_NSM C VBI_AAI3S N1_DSF A1_DSF C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_NPN P N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N3V_GSM V1_PAI3P RD_GSM VH_AAN A1_NSM P N1A_GSF N3_GPM RD_GSM C VAI_AMI3P P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM
1Mch:2:19 and also, even, namely to answer Mattathias and also, even, namely to say/tell sound/voice cries; to sound great if every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the kingdom the king to hear he/she/it/same to disengage each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing rite (divine/offering service, devoted/worship service) father he/she/it/same and also, even, namely to choose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same
1Mch:2:19 and he/she/it-was-ANSWER-ed Mattathias  (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) if all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) king (gen) they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) him/it/same (gen) to-DISENGAGE each (of two) (nom) away from (+gen) rite (gen), rites (acc) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-were-CHOOSE-ed in/among/by (+dat) the (dat) precepts (dat) him/it/same (gen)
1Mch:2:19 1Mch_2:19_1 1Mch_2:19_2 1Mch_2:19_3 1Mch_2:19_4 1Mch_2:19_5 1Mch_2:19_6 1Mch_2:19_7 1Mch_2:19_8 1Mch_2:19_9 1Mch_2:19_10 1Mch_2:19_11 1Mch_2:19_12 1Mch_2:19_13 1Mch_2:19_14 1Mch_2:19_15 1Mch_2:19_16 1Mch_2:19_17 1Mch_2:19_18 1Mch_2:19_19 1Mch_2:19_20 1Mch_2:19_21 1Mch_2:19_22 1Mch_2:19_23 1Mch_2:19_24 1Mch_2:19_25 1Mch_2:19_26 1Mch_2:19_27 1Mch_2:19_28 1Mch_2:19_29 1Mch_2:19_30 1Mch_2:19_31 1Mch_2:19_32
1Mch:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:20 κἀγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν·
1Mch:2:20 Yet will I and my sons and my brethren walk in the covenant of our fathers. (1 Maccabees 2:20 Brenton)
1Mch:2:20 to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. (1 Mch 2:20 BT_4)
1Mch:2:20 κἀγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν·
1Mch:2:20 κἀγώ (καὶ ἐγώ) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:2:20 I/też ja I też, nawet, mianowicie Syn Ja I też, nawet, mianowicie Brat Ja By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Ojciec Ja
1Mch:2:20 ka)gO\ kai\ oi( ui(oi/ mou kai\ oi( a)delfoi/ mou poreuso/meTa e)n diaTE/kE| pate/rOn E(mO=n·
1Mch:2:20 kagO kai hoi hyioi mu kai hoi adelfoi mu poreusomeTa en diaTEkE paterOn hEmOn·
1Mch:2:20 C+RPNS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI1P P N1_DSF N3_GPM RP_GP
1Mch:2:20 and/also I and also, even, namely the son I and also, even, namely the brother I to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant father I
1Mch:2:20 and/also I (nom) and the (nom) sons (nom|voc) me (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) we-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) covenant (dat) fathers (gen) us (gen)
1Mch:2:20 1Mch_2:20_1 1Mch_2:20_2 1Mch_2:20_3 1Mch_2:20_4 1Mch_2:20_5 1Mch_2:20_6 1Mch_2:20_7 1Mch_2:20_8 1Mch_2:20_9 1Mch_2:20_10 1Mch_2:20_11 1Mch_2:20_12 1Mch_2:20_13 1Mch_2:20_14
1Mch:2:20 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:21 ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα·
1Mch:2:21 God forbid that we should forsake the law and the ordinances. (1 Maccabees 2:21 Brenton)
1Mch:2:21 Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów! (1 Mch 2:21 BT_4)
1Mch:2:21 ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα·
1Mch:2:21 ἵλεως -ων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) νόμος, -ου, ὁ καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό
1Mch:2:21 Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Prawo I też, nawet, mianowicie ???
1Mch:2:21 i(/leOs E(mi=n katalipei=n no/mon kai\ dikaiO/mata·
1Mch:2:21 hileOs hEmin katalipein nomon kai dikaiOmata·
1Mch:2:21 D RP_DP VB_AAN N2_ASM C N3M_APN
1Mch:2:21 merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up law and also, even, namely ???
1Mch:2:21 merciful ([Adj] acc, nom|voc) us (dat) to-LEAVE-BEHIND law (acc) and ???s (nom|acc|voc)
1Mch:2:21 1Mch_2:21_1 1Mch_2:21_2 1Mch_2:21_3 1Mch_2:21_4 1Mch_2:21_5 1Mch_2:21_6
1Mch:2:21 x x x x x x
1Mch:2:22 τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐκ ἀκουσόμεθα παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν.
1Mch:2:22 We will not hearken to the king's words, to go from our religion, either on the right hand, or the left. (1 Maccabees 2:22 Brenton)
1Mch:2:22 Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo». (1 Mch 2:22 BT_4)
1Mch:2:22 τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐκ ἀκουσόμεθα παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἀριστεράν.
1Mch:2:22 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λατρεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεξιός -ά -όν ἤ[1] ἀριστερός -ά -όν
1Mch:2:22 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć By mijać mijaj, obok, albo przeszły Obrządek (boża/ofiarowująca się usługa, oddaną/czci usługę) Ja W prawo Albo Opuszczał {Lewy}
1Mch:2:22 tO=n lo/gOn tou= basile/Os ou)k a)kouso/meTa parelTei=n tE\n latrei/an E(mO=n deXia\n E)\ a)ristera/n.
1Mch:2:22 tOn logOn tu basileOs uk akusomeTa parelTein tEn latreian hEmOn deXian E aristeran.
1Mch:2:22 RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM D VF_FMI1P VB_AAN RA_ASF N1A_ASF RP_GP A1A_ASF C A1A_ASF
1Mch:2:22 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king οὐχ before rough breathing to hear to pass by go by, beside, or past the rite (divine/offering service, devoted/worship service) I right or left
1Mch:2:22 the (gen) words (gen) the (gen) king (gen) not we-will-be-HEAR-ed to-PASS BY the (acc) rite (acc) us (gen) right ([Adj] acc) or left ([Adj] acc)
1Mch:2:22 1Mch_2:22_1 1Mch_2:22_2 1Mch_2:22_3 1Mch_2:22_4 1Mch_2:22_5 1Mch_2:22_6 1Mch_2:22_7 1Mch_2:22_8 1Mch_2:22_9 1Mch_2:22_10 1Mch_2:22_11 1Mch_2:22_12 1Mch_2:22_13
1Mch:2:22 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:23 καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, προσῆλθεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων θυσιάσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐν Μωδειν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως.
1Mch:2:23 Now when he had left speaking these words, there came one of the Jews in the sight of all to sacrifice on the altar which was at Modin, according to the king's commandment. (1 Maccabees 2:23 Brenton)
1Mch:2:23 Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę, zgodnie z królewskim dekretem. (1 Mch 2:23 BT_4)
1Mch:2:23 καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, προσῆλθεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων θυσιάσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐν Μωδειν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως.
1Mch:2:23 καί ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ ἐν   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:2:23 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przestawać By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nadchodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Król
1Mch:2:23 kai\ O(s e)pau/sato lalO=n tou\s lo/gous tou/tous, prosE=lTen a)nE\r *ioudai=os e)n o)fTalmoi=s pa/ntOn Tusia/sai e)pi\ tou= bOmou= e)n *mOdein kata\ to\ pro/stagma tou= basile/Os.
1Mch:2:23 kai hOs epausato lalOn tus logus tutus, prosElTen anEr iudaios en ofTalmois pantOn Tysiasai epi tu bOmu en mOdein kata to prostagma tu basileOs.
1Mch:2:23 C C VAI_AMI3S V2_PAPNSM RA_APM N2_APM RD_APM VBI_AAI3S N3_NSM A1_NSM P N2_DPM A3_GPM VA_AAN P RA_GSM N2_GSM P N_DSF P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM
1Mch:2:23 and also, even, namely as/like to cease to speak the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to approach man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye every all, each, every, the whole of ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the king
1Mch:2:23 and as/like he/she/it-was-CEASE-ed while SPEAK-ing (nom) the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-APPROACH-ed man, husband (nom) Jewish ([Adj] nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) all (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) altar (gen) in/among/by (+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) king (gen)
1Mch:2:23 1Mch_2:23_1 1Mch_2:23_2 1Mch_2:23_3 1Mch_2:23_4 1Mch_2:23_5 1Mch_2:23_6 1Mch_2:23_7 1Mch_2:23_8 1Mch_2:23_9 1Mch_2:23_10 1Mch_2:23_11 1Mch_2:23_12 1Mch_2:23_13 1Mch_2:23_14 1Mch_2:23_15 1Mch_2:23_16 1Mch_2:23_17 1Mch_2:23_18 1Mch_2:23_19 1Mch_2:23_20 1Mch_2:23_21 1Mch_2:23_22 1Mch_2:23_23 1Mch_2:23_24
1Mch:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:24 καὶ εἶδεν Ματταθιας καὶ ἐζήλωσεν, καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεφροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν·
1Mch:2:24 Which thing when Mattathias saw, he was inflamed with zeal, and his reins trembled, neither could he forbear to shew his anger according to judgment: wherefore he ran, and slew him upon the altar. (1 Maccabees 2:24 Brenton)
1Mch:2:24 Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił tamtego obok ołtarza. (1 Mch 2:24 BT_4)
1Mch:2:24 καὶ εἶδεν Ματταθιας καὶ ἐζήλωσεν, καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεφροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν·
1Mch:2:24 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ματταθίας, -ου, ὁ καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) καί   ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ
1Mch:2:24 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Matatiasz I też, nawet, mianowicie Do gorliwości I też, nawet, mianowicie Umysł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By jechać By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz
1Mch:2:24 kai\ ei)=den *mattaTias kai\ e)DZE/lOsen, kai\ e)tro/mEsan oi( nefroi\ au)tou=, kai\ a)nE/negken Tumo\n kata\ to\ kri/ma kai\ dramO\n e)/sfaXen au)to\n e)pi\ to\n bOmo/n·
1Mch:2:24 kai eiden mattaTias kai eDZElOsen, kai etromEsan hoi nefroi autu, kai anEnenken Tymon kata to krima kai dramOn esfaXen auton epi ton bOmon·
1Mch:2:24 C VBI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3S N2_ASM P RA_ASN N3M_ASN C VB_AAPNSM VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM
1Mch:2:24 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mattathias and also, even, namely to zeal and also, even, namely ć the mind he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to run to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar
1Mch:2:24 and he/she/it-SEE-ed Mattathias  (nom) and he/she/it-ZEAL-ed and   the (nom) minds (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-BRING UP-ed wrath (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) and going-to-RUN (fut ptcp) (nom), upon RUN-ing (nom) he/she/it-SLAY-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) altar (acc)
1Mch:2:24 1Mch_2:24_1 1Mch_2:24_2 1Mch_2:24_3 1Mch_2:24_4 1Mch_2:24_5 1Mch_2:24_6 1Mch_2:24_7 1Mch_2:24_8 1Mch_2:24_9 1Mch_2:24_10 1Mch_2:24_11 1Mch_2:24_12 1Mch_2:24_13 1Mch_2:24_14 1Mch_2:24_15 1Mch_2:24_16 1Mch_2:24_17 1Mch_2:24_18 1Mch_2:24_19 1Mch_2:24_20 1Mch_2:24_21 1Mch_2:24_22 1Mch_2:24_23
1Mch:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:25 καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλεν.
1Mch:2:25 Also the king's commissioner, who compelled men to sacrifice, he killed at that time, and the altar he pulled down. (1 Maccabees 2:25 Brenton)
1Mch:2:25 Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do składania ofiar, ołtarz zaś rozwalił. (1 Mch 2:25 BT_4)
1Mch:2:25 καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλεν.
1Mch:2:25 καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)
1Mch:2:25 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Król By zmuszać By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto I też, nawet, mianowicie Ołtarz By zdejmować czyść
1Mch:2:25 kai\ to\n a)/ndra tou= basile/Os to\n a)nagka/DZonta Tu/ein a)pe/kteinen e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| kai\ to\n bOmo\n kaTei=len.
1Mch:2:25 kai ton andra tu basileOs ton anankaDZonta Tyein apekteinen en tO kairO ekeinO kai ton bOmon kaTeilen.
1Mch:2:25 C RA_ASM N3_ASM RA_GSM N3V_GSM RA_ASM V1_PAPASM V1_PAN VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S
1Mch:2:25 and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the king the to compel to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that and also, even, namely the altar to take down purge
1Mch:2:25 and the (acc) man, husband (acc) the (gen) king (gen) the (acc) while COMPEL-ing (acc, nom|acc|voc) to-be-SACRIFICE-ing he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) and the (acc) altar (acc) he/she/it-TAKE-ed-DOWN
1Mch:2:25 1Mch_2:25_1 1Mch_2:25_2 1Mch_2:25_3 1Mch_2:25_4 1Mch_2:25_5 1Mch_2:25_6 1Mch_2:25_7 1Mch_2:25_8 1Mch_2:25_9 1Mch_2:25_10 1Mch_2:25_11 1Mch_2:25_12 1Mch_2:25_13 1Mch_2:25_14 1Mch_2:25_15 1Mch_2:25_16 1Mch_2:25_17
1Mch:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:26 καὶ ἐζήλωσεν τῷ νόμῳ, καθὼς ἐποίησεν Φινεες τῷ Ζαμβρι υἱῷ Σαλωμ.
1Mch:2:26 Thus dealt he zealously for the law of God like as Phinees did unto Zambri the son of Salom. (1 Maccabees 2:26 Brenton)
1Mch:2:26 Zapałał gorliwością o Prawo i tak uczynił jak Finees Zambriemu, synowi Saloma. (1 Mch 2:26 BT_4)
1Mch:2:26 καὶ ἐζήλωσεν τῷ νόμῳ, καθὼς ἐποίησεν Φινεες τῷ Ζαμβρι υἱῷ Σαλωμ.
1Mch:2:26 καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαλωμ, ὁ [LXX]
1Mch:2:26 I też, nawet, mianowicie Do gorliwości Prawo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób Syn Salom/Shallum
1Mch:2:26 kai\ e)DZE/lOsen tO=| no/mO|, kaTO\s e)poi/Esen *finees tO=| *DZambri ui(O=| *salOm.
1Mch:2:26 kai eDZElOsen tO nomO, kaTOs epoiEsen finees tO DZambri hyiO salOm.
1Mch:2:26 C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM D VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM
1Mch:2:26 and also, even, namely to zeal the law as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make ć the ć son Salom/Shallum
1Mch:2:26 and he/she/it-ZEAL-ed the (dat) law (dat) as accordingly he/she/it-DO/MAKE-ed   the (dat)   son (dat) Salom/Shallum (indecl)
1Mch:2:26 1Mch_2:26_1 1Mch_2:26_2 1Mch_2:26_3 1Mch_2:26_4 1Mch_2:26_5 1Mch_2:26_6 1Mch_2:26_7 1Mch_2:26_8 1Mch_2:26_9 1Mch_2:26_10 1Mch_2:26_11
1Mch:2:26 x x x x x x x x x x x
1Mch:2:27 καὶ ἀνέκραξεν Ματταθιας ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ λέγων Πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου.
1Mch:2:27 And Mattathias cried throughout the city with a loud voice, saying, Whosoever is zealous of the law, and maintaineth the covenant, let him follow me. (1 Maccabees 2:27 Brenton)
1Mch:2:27 Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: «Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za przymierzem». (1 Mch 2:27 BT_4)
1Mch:2:27 καὶ ἀνέκραξεν Ματταθιας ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ λέγων Πᾶς ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου.
1Mch:2:27 καί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) Ματταθίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -); οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:2:27 I też, nawet, mianowicie Do ??? Matatiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gorliwości/ferwor; do gorliwości Prawo I też, nawet, mianowicie By stać; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Konwencja By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja
1Mch:2:27 kai\ a)ne/kraXen *mattaTias e)n tE=| po/lei fOnE=| mega/lE| le/gOn *pa=s o( DZElO=n tO=| no/mO| kai\ i(stO=n diaTE/kEn e)XelTe/tO o)pi/sO mou.
1Mch:2:27 kai anekraXen mattaTias en tE polei fOnE megalE legOn pas ho DZElOn tO nomO kai histOn diaTEkEn eXelTetO opisO mu.
1Mch:2:27 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSF N3I_DSF N1_DSF A1_DSF V1_PAPNSM A3T_NSM RA_NSM V4_PAPNSM RA_DSM N2_DSM C N2_GPM N1_ASF VB_AAD3S D RP_GS
1Mch:2:27 and also, even, namely to ??? Mattathias in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city sound/voice cries; to sound great to say/tell every all, each, every, the whole of the zeal/fervor; to zeal the law and also, even, namely to stand; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with covenant to come out behind back, behind, after I
1Mch:2:27 and he/she/it-???-ed Mattathias  (nom) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom) every (nom|voc) the (nom) zeal/fervors (gen); while ZEAL-ing (nom) the (dat) law (dat) and I-was-STand-ing, they-were-STand-ing, while STand-ing (nom, nom|acc|voc, voc); let-them-be-PERCEIVE-ing! (classical) covenant (acc) let-him/her/it-COME-OUT! behind me (gen)
1Mch:2:27 1Mch_2:27_1 1Mch_2:27_2 1Mch_2:27_3 1Mch_2:27_4 1Mch_2:27_5 1Mch_2:27_6 1Mch_2:27_7 1Mch_2:27_8 1Mch_2:27_9 1Mch_2:27_10 1Mch_2:27_11 1Mch_2:27_12 1Mch_2:27_13 1Mch_2:27_14 1Mch_2:27_15 1Mch_2:27_16 1Mch_2:27_17 1Mch_2:27_18 1Mch_2:27_19 1Mch_2:27_20
1Mch:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:28 καὶ ἔφυγεν αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει.
1Mch:2:28 So he and his sons fled into the mountains, and left all that ever they had in the city. (1 Maccabees 2:28 Brenton)
1Mch:2:28 Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali. (1 Mch 2:28 BT_4)
1Mch:2:28 καὶ ἔφυγεν αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει.
1Mch:2:28 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὅσος -η -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Mch:2:28 I też, nawet, mianowicie By uciekać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Tyleż/wiele jak By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
1Mch:2:28 kai\ e)/fugen au)to\s kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ei)s ta\ o)/rE kai\ e)gkate/lipon o(/sa ei)=CHon e)n tE=| po/lei.
1Mch:2:28 kai efygen autos kai hoi hyioi autu eis ta orE kai enkatelipon hosa eiCHon en tE polei.
1Mch:2:28 C VBI_AAI3S RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_APN N3E_APN C VBI_AAI3P A1_APN V1I_IAI3P P RA_DSF N3I_DSF
1Mch:2:28 and also, even, namely to flee he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same into (+acc) the mount and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare as much/many as to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city
1Mch:2:28 and he/she/it-FLEE-ed he/it/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed as much/many as (nom|acc) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing in/among/by (+dat) the (dat) city (dat)
1Mch:2:28 1Mch_2:28_1 1Mch_2:28_2 1Mch_2:28_3 1Mch_2:28_4 1Mch_2:28_5 1Mch_2:28_6 1Mch_2:28_7 1Mch_2:28_8 1Mch_2:28_9 1Mch_2:28_10 1Mch_2:28_11 1Mch_2:28_12 1Mch_2:28_13 1Mch_2:28_14 1Mch_2:28_15 1Mch_2:28_16 1Mch_2:28_17
1Mch:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:29 Τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ,
1Mch:2:29 Then many that sought after justice and judgment went down into the wilderness, to dwell there: (1 Maccabees 2:29 Brenton)
1Mch:2:29 Wtedy wielu z ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwie i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywało (1 Mch 2:29 BT_4)
1Mch:2:29 Τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ,
1Mch:2:29 τότε κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ
1Mch:2:29 Wtedy By schodzić Dużo By szukać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Do (+przyspieszenie) Odludzie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam
1Mch:2:29 *to/te kate/bEsan polloi\ DZEtou=ntes dikaiosu/nEn kai\ kri/ma ei)s tE\n e)/rEmon kaTi/sai e)kei=,
1Mch:2:29 tote katebEsan polloi DZEtuntes dikaiosynEn kai krima eis tEn erEmon kaTisai ekei,
1Mch:2:29 D VZI_AAI3P A1_NPM V2_PAPNPM N1_ASF C N3M_ASN P RA_ASF N2_ASF VA_AAN D
1Mch:2:29 then to go down much to seek righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation into (+acc) the wilderness to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there
1Mch:2:29 then they-GO DOWN-ed many (nom) while SEEK-ing (nom|voc) righteousness (acc) and sentence (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) there
1Mch:2:29 1Mch_2:29_1 1Mch_2:29_2 1Mch_2:29_3 1Mch_2:29_4 1Mch_2:29_5 1Mch_2:29_6 1Mch_2:29_7 1Mch_2:29_8 1Mch_2:29_9 1Mch_2:29_10 1Mch_2:29_11 1Mch_2:29_12
1Mch:2:29 x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:30 αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακά.
1Mch:2:30 Both they, and their children, and their wives; and their cattle; because afflictions increased sore upon them. (1 Maccabees 2:30 Brenton)
1Mch:2:30 razem ze swoimi dziećmi, żonami i bydłem. Wszystko bowiem, co złe, zwaliło się na nich. (1 Mch 2:30 BT_4)
1Mch:2:30 αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακά.
1Mch:2:30 αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
1Mch:2:30 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By twardnieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle
1Mch:2:30 au)toi\ kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n, o(/ti e)sklEru/nTE e)p’ au)tou\s ta\ kaka/.
1Mch:2:30 autoi kai hoi hyioi autOn kai hai gynaikes autOn kai ta ktEnE autOn, hoti esklErynTE ep’ autus ta kaka.
1Mch:2:30 RD_NPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM C RA_NPN N3E_NPN RD_GPM C VCI_API3S P RD_APM RA_NPN A1_NPN
1Mch:2:30 he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same because/that to harden upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the wickedly to do evil
1Mch:2:30 they/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that he/she/it-was-HARDEN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
1Mch:2:30 1Mch_2:30_1 1Mch_2:30_2 1Mch_2:30_3 1Mch_2:30_4 1Mch_2:30_5 1Mch_2:30_6 1Mch_2:30_7 1Mch_2:30_8 1Mch_2:30_9 1Mch_2:30_10 1Mch_2:30_11 1Mch_2:30_12 1Mch_2:30_13 1Mch_2:30_14 1Mch_2:30_15 1Mch_2:30_16 1Mch_2:30_17 1Mch_2:30_18 1Mch_2:30_19
1Mch:2:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:31 καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν, αἳ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες, οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως, εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Mch:2:31 Now when it was told the king's servants, and the host that was at Jerusalem, in the city of David, that certain men, who had broken the king's commandment, were gone down into the secret places in the wilderness, (1 Maccabees 2:31 Brenton)
1Mch:2:31 Do urzędników zaś królewskich i do wojska, które było w Jerozolimie, w Mieście Dawidowym, doniesiono, że ludzie, którzy wzgardzili królewskim rozkazem, poszli na pustynię do jaskiń. (1 Mch 2:31 BT_4)
1Mch:2:31 καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν, αἳ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες, οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως, εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ.
1Mch:2:31 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν]   ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό κρυφός, -ου, ὁ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
1Mch:2:31 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Król I też, nawet, mianowicie Zdolność Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Miasto David Ponieważ/tamto By schodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Król Do (+przyspieszenie) Tajny ukradkowy, poufny, tajny, ukryty; prywatny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
1Mch:2:31 kai\ a)nEgge/lE toi=s a)ndra/sin tou= basile/Os kai\ tai=s duna/mesin, ai(\ E)=san e)n *ierousalEm po/lei *dauid o(/ti kate/bEsan a)/ndres, oi(/tines dieske/dasan tE\n e)ntolE\n tou= basile/Os, ei)s tou\s kru/fous e)n tE=| e)rE/mO|.
1Mch:2:31 kai anEngelE tois andrasin tu basileOs kai tais dynamesin, hai Esan en ierusalEm polei dauid hoti katebEsan andres, hoitines dieskedasan tEn entolEn tu basileOs, eis tus kryfus en tE erEmO.
1Mch:2:31 C VDI_API3S RA_DPM N3_DPM RA_GSM N3V_GSM C RA_DPF N3I_DPF RR_NPF V9_IAI3P P N_DSF N3I_DSF N_GSM C VZI_AAI3P N3_NPM RX_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3V_GSM P RA_APM N2_APM P RA_DSF N2_DSF
1Mch:2:31 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the king and also, even, namely the ability who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] city David because/that to go down man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ć the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the king into (+acc) the secret surreptitious, confidential, clandestine, covert; private in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
1Mch:2:31 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed the (dat) men, husbands (dat) the (gen) king (gen) and the (dat) abilities (dat) who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) city (dat) David (indecl) because/that they-GO DOWN-ed men, husbands (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom)   the (acc) precept (acc) the (gen) king (gen) into (+acc) the (acc) secrets (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
1Mch:2:31 1Mch_2:31_1 1Mch_2:31_2 1Mch_2:31_3 1Mch_2:31_4 1Mch_2:31_5 1Mch_2:31_6 1Mch_2:31_7 1Mch_2:31_8 1Mch_2:31_9 1Mch_2:31_10 1Mch_2:31_11 1Mch_2:31_12 1Mch_2:31_13 1Mch_2:31_14 1Mch_2:31_15 1Mch_2:31_16 1Mch_2:31_17 1Mch_2:31_18 1Mch_2:31_19 1Mch_2:31_20 1Mch_2:31_21 1Mch_2:31_22 1Mch_2:31_23 1Mch_2:31_24 1Mch_2:31_25 1Mch_2:31_26 1Mch_2:31_27 1Mch_2:31_28 1Mch_2:31_29 1Mch_2:31_30
1Mch:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:32 καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ κατελάβοντο αὐτοὺς καὶ παρενέβαλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
1Mch:2:32 They pursued after them a great number, and having overtaken them, they camped against them, and made war against them on the sabbath day. (1 Maccabees 2:32 Brenton)
1Mch:2:32 Wielu więc udało się za nimi w pościg, a kiedy ich napotkali, rozłożyli się obozem naprzeciwko nich. Potem rozpoczynali z nimi walkę w dzień szabatu. (1 Mch 2:32 BT_4)
1Mch:2:32 καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ κατελάβοντο αὐτοὺς καὶ παρενέβαλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
1Mch:2:32 καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
1Mch:2:32 I też, nawet, mianowicie By jechać Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas
1Mch:2:32 kai\ e)/dramon o)pi/sO au)tO=n polloi\ kai\ katela/bonto au)tou\s kai\ parene/balon e)p’ au)tou\s kai\ sunestE/santo pro\s au)tou\s po/lemon e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn
1Mch:2:32 kai edramon opisO autOn polloi kai katelabonto autus kai parenebalon ep’ autus kai synestEsanto pros autus polemon en tE hEmera tOn sabbatOn
1Mch:2:32 C VBI_AAI3P D RD_GPM A1_NPM C VBI_AMI3P RD_APM C VBI_AAI3P P RD_APM C VAI_AMI3P P RD_APM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RA_GPN N2N_GPN
1Mch:2:32 and also, even, namely to run behind back, behind, after he/she/it/same much and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the sabbath
1Mch:2:32 and I-RUN-ed, they-RUN-ed behind them/same (gen) many (nom) and they-were-COMPREHEND-ed them/same (acc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-were-STand WITH-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) war (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) sabbaths (gen)
1Mch:2:32 1Mch_2:32_1 1Mch_2:32_2 1Mch_2:32_3 1Mch_2:32_4 1Mch_2:32_5 1Mch_2:32_6 1Mch_2:32_7 1Mch_2:32_8 1Mch_2:32_9 1Mch_2:32_10 1Mch_2:32_11 1Mch_2:32_12 1Mch_2:32_13 1Mch_2:32_14 1Mch_2:32_15 1Mch_2:32_16 1Mch_2:32_17 1Mch_2:32_18 1Mch_2:32_19 1Mch_2:32_20 1Mch_2:32_21 1Mch_2:32_22
1Mch:2:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:2:33 καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς Ἕως τοῦ νῦν· ἐξελθόντες ποιήσατε κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, καὶ ζήσεσθε.
1Mch:2:33 And they said unto them, Let that which ye have done hitherto suffice; come forth, and do according to the commandment of the king, and ye shall live. (1 Maccabees 2:33 Brenton)
1Mch:2:33 Mówili do nich: «Dość już! Wyjdźcie i uczyńcie to, co głosi królewski rozkaz, a będziecie żyli». (1 Mch 2:33 BT_4)