2Krn:6:1 τότε εἶπεν Σαλωμων Κύριος εἶπεν τοῦ κατασκηνῶσαι ἐν γνόφῳ·
2Krn:6:1 Then said Solomon, The Lord said that he would dwell in thick darkness. (2 Chronicles 6:1 Brenton)
2Krn:6:1 Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. (2 Krn 6:1 BT_4)
2Krn:6:1 τότε εἶπεν Σαλωμων Κύριος εἶπεν τοῦ κατασκηνῶσαι ἐν γνόφῳ·
2Krn:6:1 τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν γνόφος, -ου, ὁ
2Krn:6:1 Wtedy By mówić/opowiadaj Salomon Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?)
2Krn:6:1 to/te ei)=pen *salOmOn *ku/rios ei)=pen tou= kataskEnO=sai e)n gno/fO|·
2Krn:6:1 tote eipen salOmOn kyrios eipen tu kataskEnOsai en gnofO·
2Krn:6:1 D VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RA_GSN VA_AAN P N2_DSM
2Krn:6:1 then to say/tell Solomon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell the to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?)
2Krn:6:1 then he/she/it-SAY/TELL-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed the (gen) to-SETTLE, be-you(sg)-SETTLE-ed!, he/she/it-happens-to-SETTLE (opt) in/among/by (+dat) darkness (dat)
2Krn:6:1 2Krn_6:1_1 2Krn_6:1_2 2Krn_6:1_3 2Krn_6:1_4 2Krn_6:1_5 2Krn_6:1_6 2Krn_6:1_7 2Krn_6:1_8 2Krn_6:1_9
2Krn:6:1 x x x x x x x x x
2Krn:6:2 καὶ ἐγὼ ᾠκοδόμηκα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι καὶ ἕτοιμον τοῦ κατασκηνῶσαι εἰς τοὺς αἰῶνας.
2Krn:6:2 But I have built a house to thy name, holy to thee, and prepared for thee to dwell in for ever. (2 Chronicles 6:2 Brenton)
2Krn:6:2 A ja Ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki». (2 Krn 6:2 BT_4)
2Krn:6:2 καὶ ἐγὼ ᾠκοδόμηκα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι καὶ ἕτοιμον τοῦ κατασκηνῶσαι εἰς τοὺς αἰῶνας.
2Krn:6:2 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krn:6:2 I też, nawet, mianowicie Ja By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Gotowy By osiedlać się {By decydować się} Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krn:6:2 kai\ e)gO\ O)|kodo/mEka oi)=kon tO=| o)no/mati/ sou a(/gio/n soi kai\ e(/toimon tou= kataskEnO=sai ei)s tou\s ai)O=nas.
2Krn:6:2 kai egO OkodomEka oikon tO onomati su hagion soi kai hetoimon tu kataskEnOsai eis tus aiOnas.
2Krn:6:2 C RP_NS VX_XAI1S N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS A1A_ASM RP_DS C A1_ASM RA_GSN VA_AAN P RA_APM N3W_APM
2Krn:6:2 and also, even, namely I to build/edify house the name with regard to you; your/yours(sg) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely ready the to settle into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krn:6:2 and I (nom) I-have-BUILD/EDIFY-ed house (acc) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-SETTLE, be-you(sg)-SETTLE-ed!, he/she/it-happens-to-SETTLE (opt) into (+acc) the (acc) eons (acc)
2Krn:6:2 2Krn_6:2_1 2Krn_6:2_2 2Krn_6:2_3 2Krn_6:2_4 2Krn_6:2_5 2Krn_6:2_6 2Krn_6:2_7 2Krn_6:2_8 2Krn_6:2_9 2Krn_6:2_10 2Krn_6:2_11 2Krn_6:2_12 2Krn_6:2_13 2Krn_6:2_14 2Krn_6:2_15 2Krn_6:2_16
2Krn:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:3 καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν τὴν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ισραηλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ παρειστήκει.
2Krn:6:3 And the king turned his face, and blessed all the congregation of Israel: and all the congregation of Israel stood by. (2 Chronicles 6:3 Brenton)
2Krn:6:3 Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. (2 Krn 6:3 BT_4)
2Krn:6:3 Καὶ ἐπέστρεψεν βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν τὴν πᾶσαν ἐκκλησίαν Ισραηλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ παρειστήκει.
2Krn:6:3 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -)
2Krn:6:3 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym
2Krn:6:3 *kai\ e)pe/strePSen o( basileu\s to\ pro/sOpon au)tou= kai\ eu)lo/gEsen tE\n pa=san e)kklEsi/an *israEl, kai\ pa=sa e)kklEsi/a *israEl pareistE/kei.
2Krn:6:3 kai epestrePSen ho basileus to prosOpon autu kai eulogEsen tEn pasan ekklEsian israEl, kai pasa ekklEsia israEl pareistEkei.
2Krn:6:3 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VA_AAI3S RA_ASF A1S_ASF N1A_ASF N_GSM C A1S_NSF N1A_NSF N_GSM VXI_XAI3S
2Krn:6:3 and also, even, namely to turn around the king the face he/she/it/same and also, even, namely to bless the every all, each, every, the whole of; to sprinkle assembly assembly, gathering, congregation, church Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show
2Krn:6:3 and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom) king (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) assembly (acc) Israel (indecl) and every (nom|voc) assembly (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-had-STand-ed-WITH/BESIDE
2Krn:6:3 2Krn_6:3_1 2Krn_6:3_2 2Krn_6:3_3 2Krn_6:3_4 2Krn_6:3_5 2Krn_6:3_6 2Krn_6:3_7 2Krn_6:3_8 2Krn_6:3_9 2Krn_6:3_10 2Krn_6:3_11 2Krn_6:3_12 2Krn_6:3_13 2Krn_6:3_14 2Krn_6:3_15 2Krn_6:3_16 2Krn_6:3_17 2Krn_6:3_18
2Krn:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:4 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐλάλησεν ἐν στόματι αὐτοῦ πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου καὶ ἐν χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν λέγων
2Krn:6:4 And he said, Blessed be the Lord God of Israel: he has even fulfilled with his hands as he spoke with his mouth to my father David, saying, (2 Chronicles 6:4 Brenton)
2Krn:6:4 Potem rzekł: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który rękami wypełnił, co zapowiedział ustami ojcu mojemu Dawidowi, mówiąc: (2 Krn 6:4 BT_4)
2Krn:6:4 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐλάλησεν ἐν στόματι αὐτοῦ πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου καὶ ἐν χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν λέγων
2Krn:6:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:6:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać By mówić/opowiadaj
2Krn:6:4 kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s *israEl, o(\s e)la/lEsen e)n sto/mati au)tou= pro\s *dauid to\n pate/ra mou kai\ e)n CHersi\n au)tou= e)plE/rOsen le/gOn
2Krn:6:4 kai eipen eulogEtos kyrios ho Teos israEl, hos elalEsen en stomati autu pros dauid ton patera mu kai en CHersin autu eplErOsen legOn
2Krn:6:4 C VBI_AAI3S A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM VAI_AAI3S P N3M_DSN RD_GSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS C P N3_DPF RD_GSM VAI_AAI3S V1_PAPNSM
2Krn:6:4 and also, even, namely to say/tell blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) David the father I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same to fill fill, fulfill to say/tell
2Krn:6:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) the (acc) father (acc) me (gen) and in/among/by (+dat) hands (dat) him/it/same (gen) he/she/it-FILL-ed while SAY/TELL-ing (nom)
2Krn:6:4 2Krn_6:4_1 2Krn_6:4_2 2Krn_6:4_3 2Krn_6:4_4 2Krn_6:4_5 2Krn_6:4_6 2Krn_6:4_7 2Krn_6:4_8 2Krn_6:4_9 2Krn_6:4_10 2Krn_6:4_11 2Krn_6:4_12 2Krn_6:4_13 2Krn_6:4_14 2Krn_6:4_15 2Krn_6:4_16 2Krn_6:4_17 2Krn_6:4_18 2Krn_6:4_19 2Krn_6:4_20 2Krn_6:4_21 2Krn_6:4_22 2Krn_6:4_23
2Krn:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:5 Ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνήγαγον τὸν λαόν μου ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεξάμην ἐν ἀνδρὶ τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ·
2Krn:6:5 From the day when I brought up my people out of the land of Egypt, I chose no city of all the tribes of Israel, to build a house that my name should be there; neither did I choose a man to be a leader over my people Israel. (2 Chronicles 6:5 Brenton)
2Krn:6:5 "Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta do wybudowania domu, by Imię moje w nim przebywało, i nie obrałem męża, aby był władcą nad moim ludem, Izraelem. (2 Krn 6:5 BT_4)
2Krn:6:5 Ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνήγαγον τὸν λαόν μου ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεξάμην ἐν ἀνδρὶ τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ·
2Krn:6:5 ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:6:5 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By prowadzić Ludzie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] ??? Przed przydechem mocnym By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Izrael By budować/buduj moralnie Dom By być Nazwisko {Imię} co do Ja Tam I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być Do (+przyspieszenie) By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael
2Krn:6:5 *)apo\ tE=s E(me/ras, E(=s a)nE/gagon to\n lao/n mou e)k gE=s *ai)gu/ptou, ou)k e)XeleXa/mEn e)n po/lei a)po\ pasO=n fulO=n *israEl tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tou= ei)=nai o)/noma/ mou e)kei= kai\ ou)k e)XeleXa/mEn e)n a)ndri\ tou= ei)=nai ei)s E(gou/menon e)pi\ to\n lao/n mou *israEl·
2Krn:6:5 apo tEs hEmeras, hEs anEgagon ton laon mu ek gEs aigyptu, uk eXeleXamEn en polei apo pasOn fylOn israEl tu oikodomEsai oikon tu einai onoma mu ekei kai uk eXeleXamEn en andri tu einai eis hEgumenon epi ton laon mu israEl·
2Krn:6:5 P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF V1I_IAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_GSF N2_GSF D VAI_AMI1S P N3I_DSF P A1S_GPF N1_GPF N_GSM RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_GSN V9_PAN N3M_ASN RP_GS D C D VAI_AMI1S P N3_DSM RA_GSN V9_PAN P V2_PMPASM P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM
2Krn:6:5 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to lead up the people I out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tribe Israel the to build/edify house the to be name with regard to I there and also, even, namely οὐχ before rough breathing to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to be into (+acc) to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel
2Krn:6:5 away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP the (acc) people (acc) me (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) not I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) city (dat) away from (+gen) all (gen) tribes (gen) Israel (indecl) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (gen) to-be name (nom|acc|voc) me (gen) there and not I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) man, husband (dat) the (gen) to-be into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl)
2Krn:6:5 2Krn_6:5_1 2Krn_6:5_2 2Krn_6:5_3 2Krn_6:5_4 2Krn_6:5_5 2Krn_6:5_6 2Krn_6:5_7 2Krn_6:5_8 2Krn_6:5_9 2Krn_6:5_10 2Krn_6:5_11 2Krn_6:5_12 2Krn_6:5_13 2Krn_6:5_14 2Krn_6:5_15 2Krn_6:5_16 2Krn_6:5_17 2Krn_6:5_18 2Krn_6:5_19 2Krn_6:5_20 2Krn_6:5_21 2Krn_6:5_22 2Krn_6:5_23 2Krn_6:5_24 2Krn_6:5_25 2Krn_6:5_26 2Krn_6:5_27 2Krn_6:5_28 2Krn_6:5_29 2Krn_6:5_30 2Krn_6:5_31 2Krn_6:5_32 2Krn_6:5_33 2Krn_6:5_34 2Krn_6:5_35 2Krn_6:5_36 2Krn_6:5_37 2Krn_6:5_38 2Krn_6:5_39 2Krn_6:5_40 2Krn_6:5_41
2Krn:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:6 καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ γενέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Δαυιδ ὥστε εἶναι ἐπάνω τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ.
2Krn:6:6 But I chose Jerusalem that my name should be there; and I chose David to be over my people Israel. (2 Chronicles 6:6 Brenton)
2Krn:6:6 Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje Imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim". (2 Krn 6:6 BT_4)
2Krn:6:6 καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ γενέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Δαυιδ ὥστε εἶναι ἐπάνω τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ.
2Krn:6:6 καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:6:6 I też, nawet, mianowicie By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nazwisko {Imię} co do Ja Tam I też, nawet, mianowicie By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród David Tak tamto By być Wyższy przedtem, na górze Ludzie Ja Izrael
2Krn:6:6 kai\ e)XeleXa/mEn e)n *ierousalEm gene/sTai to\ o)/noma/ mou e)kei= kai\ e)XeleXa/mEn e)n *dauid O(/ste ei)=nai e)pa/nO tou= laou= mou *israEl.
2Krn:6:6 kai eXeleXamEn en ierusalEm genesTai to onoma mu ekei kai eXeleXamEn en dauid hOste einai epanO tu lau mu israEl.
2Krn:6:6 C VAI_AMI1S P N_DSF VB_AMN RA_ASN N3M_ASN RP_GS D C VAI_AMI1S P N_DSM C V9_PAN D RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM
2Krn:6:6 and also, even, namely to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to become become, happen the name with regard to I there and also, even, namely to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among David so that to be upper before, overhead the people I Israel
2Krn:6:6 and I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-be-BECOME-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) there and I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) David (indecl) so that to-be upper the (gen) people (gen) me (gen) Israel (indecl)
2Krn:6:6 2Krn_6:6_1 2Krn_6:6_2 2Krn_6:6_3 2Krn_6:6_4 2Krn_6:6_5 2Krn_6:6_6 2Krn_6:6_7 2Krn_6:6_8 2Krn_6:6_9 2Krn_6:6_10 2Krn_6:6_11 2Krn_6:6_12 2Krn_6:6_13 2Krn_6:6_14 2Krn_6:6_15 2Krn_6:6_16 2Krn_6:6_17 2Krn_6:6_18 2Krn_6:6_19 2Krn_6:6_20
2Krn:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:7 καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Δαυιδ τοῦ πατρός μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ,
2Krn:6:7 And it came into the heart of David my father, to build a house for the name of the Lord God of Israel. (2 Chronicles 6:7 Brenton)
2Krn:6:7 Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Pana Boga Izraela. (2 Krn 6:7 BT_4)
2Krn:6:7 καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Δαυιδ τοῦ πατρός μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ,
2Krn:6:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:6:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David Ojciec Ja By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Krn:6:7 kai\ e)ge/neto e)pi\ kardi/an *dauid tou= patro/s mou tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl,
2Krn:6:7 kai egeneto epi kardian dauid tu patros mu tu oikodomEsai oikon tO onomati kyriu Teu israEl,
2Krn:6:7 C VBI_AMI3S P N1A_ASF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
2Krn:6:7 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David the father I the to build/edify house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Krn:6:7 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
2Krn:6:7 2Krn_6:7_1 2Krn_6:7_2 2Krn_6:7_3 2Krn_6:7_4 2Krn_6:7_5 2Krn_6:7_6 2Krn_6:7_7 2Krn_6:7_8 2Krn_6:7_9 2Krn_6:7_10 2Krn_6:7_11 2Krn_6:7_12 2Krn_6:7_13 2Krn_6:7_14 2Krn_6:7_15 2Krn_6:7_16
2Krn:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ πατέρα μου Διότι ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν σου·
2Krn:6:8 But the Lord said to my father David, Whereas it came into thy heart to build a house for my name, thou didst well that it came into thy heart. (2 Chronicles 6:8 Brenton)
2Krn:6:8 Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi: "Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego Imienia, bo wypłynęło to z twego serca. (2 Krn 6:8 BT_4)
2Krn:6:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ πατέρα μου Διότι ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν σου·
2Krn:6:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:6:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Ojciec Ja Z powodu tego: Tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja Dobrze/słusznie By czynić/rób Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
2Krn:6:8 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *dauid pate/ra mou *dio/ti e)ge/neto e)pi\ kardi/an sou tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou, kalO=s e)poi/Esas o(/ti e)ge/neto e)pi\ kardi/an sou·
2Krn:6:8 kai eipen kyrios pros dauid patera mu dioti egeneto epi kardian su tu oikodomEsai oikon tO onomati mu, kalOs epoiEsas hoti egeneto epi kardian su·
2Krn:6:8 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM N3_ASM RP_GS C VBI_AMI3S P N1A_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS D VAI_AAI2S C VBI_AMI3S P N1A_ASF RP_GS
2Krn:6:8 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) David father I because of this: that to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) the to build/edify house the name with regard to I well/rightly to do/make because/that to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
2Krn:6:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) father (acc) me (gen) because of this: that he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen) well/rightly you(sg)-DO/MAKE-ed because/that he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:6:8 2Krn_6:8_1 2Krn_6:8_2 2Krn_6:8_3 2Krn_6:8_4 2Krn_6:8_5 2Krn_6:8_6 2Krn_6:8_7 2Krn_6:8_8 2Krn_6:8_9 2Krn_6:8_10 2Krn_6:8_11 2Krn_6:8_12 2Krn_6:8_13 2Krn_6:8_14 2Krn_6:8_15 2Krn_6:8_16 2Krn_6:8_17 2Krn_6:8_18 2Krn_6:8_19 2Krn_6:8_20 2Krn_6:8_21 2Krn_6:8_22 2Krn_6:8_23 2Krn_6:8_24 2Krn_6:8_25
2Krn:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:9 πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον, ὅτι ὁ υἱός σου, ὃς ἐξελεύσεται ἐκ τῆς ὀσφύος σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.
2Krn:6:9 Nevertheless thou shalt not build the house; for thy son who shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name. (2 Chronicles 6:9 Brenton)
2Krn:6:9 Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój rodzony syn, on zbuduje ów dom dla mego Imienia". (2 Krn 6:9 BT_4)
2Krn:6:9 πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον, ὅτι υἱός σου, ὃς ἐξελεύσεται ἐκ τῆς ὀσφύος σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.
2Krn:6:9 πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:6:9 Z wyjątkiem Ty ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Dom Ponieważ/tamto Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Polędwica Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja
2Krn:6:9 plE\n su\ ou)k oi)kodomE/seis to\n oi)=kon, o(/ti o( ui(o/s sou, o(\s e)Xeleu/setai e)k tE=s o)sfu/os sou, ou(=tos oi)kodomE/sei to\n oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou.
2Krn:6:9 plEn sy uk oikodomEseis ton oikon, hoti ho hyios su, hos eXeleusetai ek tEs osfyos su, hutos oikodomEsei ton oikon tO onomati mu.
2Krn:6:9 D RP_NS D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM C RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_NSM VF_FMI3S P RA_GSF N3U_GSF RP_GS RD_NSM VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS
2Krn:6:9 except you οὐχ before rough breathing to build/edify the house because/that the son you; your/yours(sg) who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the loin you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify the house the name with regard to I
2Krn:6:9 except you(sg) (nom) not you(sg)-will-BUILD/EDIFY the (acc) house (acc) because/that the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) loin (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen)
2Krn:6:9 2Krn_6:9_1 2Krn_6:9_2 2Krn_6:9_3 2Krn_6:9_4 2Krn_6:9_5 2Krn_6:9_6 2Krn_6:9_7 2Krn_6:9_8 2Krn_6:9_9 2Krn_6:9_10 2Krn_6:9_11 2Krn_6:9_12 2Krn_6:9_13 2Krn_6:9_14 2Krn_6:9_15 2Krn_6:9_16 2Krn_6:9_17 2Krn_6:9_18 2Krn_6:9_19 2Krn_6:9_20 2Krn_6:9_21 2Krn_6:9_22 2Krn_6:9_23
2Krn:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:10 καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν, καὶ ἐγενήθην ἀντὶ Δαυιδ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τὸν θρόνον Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
2Krn:6:10 And the Lord has confirmed this word, which he spoke; and I am raised up in the room of my father David, and I sit upon the throne of Israel as the Lord said, and I have built the house for the name of the Lord God of Israel: (2 Chronicles 6:10 Brenton)
2Krn:6:10 Wypełnił właśnie Pan to, co obiecał, bo nastałem po ojcu moim Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela, (2 Krn 6:10 BT_4)
2Krn:6:10 καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν, καὶ ἐγενήθην ἀντὶ Δαυιδ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τὸν θρόνον Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
2Krn:6:10 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:6:10 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By mówić I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przeciw (+informacja) David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Krn:6:10 kai\ a)ne/stEsen ku/rios to\n lo/gon au)tou=, o(\n e)la/lEsen, kai\ e)genE/TEn a)nti\ *dauid patro/s mou kai\ e)ka/Tisa e)pi\ to\n Tro/non *israEl, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios, kai\ O)|kodo/mEsa to\n oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl
2Krn:6:10 kai anestEsen kyrios ton logon autu, hon elalEsen, kai egenETEn anti dauid patros mu kai ekaTisa epi ton Tronon israEl, kaTOs elalEsen kyrios, kai OkodomEsa ton oikon tO onomati kyriu Teu israEl
2Krn:6:10 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S C VCI_API1S P N_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
2Krn:6:10 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/whom/which; to be to speak and also, even, namely to become become, happen against (+gen) David father I and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne Israel as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to build/edify the house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Krn:6:10 and he/she/it-STand-ed-UP lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed and I-was-BECOME-ed against (+gen) David (indecl) father (gen) me (gen) and I-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throne (acc) Israel (indecl) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-BUILD/EDIFY-ed the (acc) house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
2Krn:6:10 2Krn_6:10_1 2Krn_6:10_2 2Krn_6:10_3 2Krn_6:10_4 2Krn_6:10_5 2Krn_6:10_6 2Krn_6:10_7 2Krn_6:10_8 2Krn_6:10_9 2Krn_6:10_10 2Krn_6:10_11 2Krn_6:10_12 2Krn_6:10_13 2Krn_6:10_14 2Krn_6:10_15 2Krn_6:10_16 2Krn_6:10_17 2Krn_6:10_18 2Krn_6:10_19 2Krn_6:10_20 2Krn_6:10_21 2Krn_6:10_22 2Krn_6:10_23 2Krn_6:10_24 2Krn_6:10_25 2Krn_6:10_26 2Krn_6:10_27 2Krn_6:10_28 2Krn_6:10_29 2Krn_6:10_30 2Krn_6:10_31 2Krn_6:10_32
2Krn:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:11 καὶ ἔθηκα ἐκεῖ τὴν κιβωτόν, ἐν ᾗ ἐκεῖ διαθήκη κυρίου, ἣν διέθετο τῷ Ισραηλ.
2Krn:6:11 and I have set there the ark in which is the covenant of the Lord, which he made with Israel. (2 Chronicles 6:11 Brenton)
2Krn:6:11 i tam też umieściłem Arkę, w której znajduje się Przymierze, jakie Pan zawarł z Izraelitami». (2 Krn 6:11 BT_4)
2Krn:6:11 καὶ ἔθηκα ἐκεῖ τὴν κιβωτόν, ἐν ἐκεῖ διαθήκη κυρίου, ἣν διέθετο τῷ Ισραηλ.
2Krn:6:11 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ἐκεῖ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:6:11 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Tam Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By robić konwencję Izrael
2Krn:6:11 kai\ e)/TEka e)kei= tE\n kibOto/n, e)n E(=| e)kei= diaTE/kE kuri/ou, E(\n die/Teto tO=| *israEl.
2Krn:6:11 kai eTEka ekei tEn kibOton, en hE ekei diaTEkE kyriu, hEn dieTeto tO israEl.
2Krn:6:11 C VAI_AAI1S D RA_ASF N2_ASF P RR_DSF D N1_NSF N2_GSM RR_ASF VEI_AMI3S RA_DSM N_DSM
2Krn:6:11 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which there covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to make covenant the Israel
2Krn:6:11 and I-PLACE-ed there the (acc) ark (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) there covenant (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) Israel (indecl)
2Krn:6:11 2Krn_6:11_1 2Krn_6:11_2 2Krn_6:11_3 2Krn_6:11_4 2Krn_6:11_5 2Krn_6:11_6 2Krn_6:11_7 2Krn_6:11_8 2Krn_6:11_9 2Krn_6:11_10 2Krn_6:11_11 2Krn_6:11_12 2Krn_6:11_13 2Krn_6:11_14
2Krn:6:11 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:12 καὶ ἔστη κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ,
2Krn:6:12 And he stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel, and spread out his hands. (2 Chronicles 6:12 Brenton)
2Krn:6:12 Następnie stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął ręce. (2 Krn 6:12 BT_4)
2Krn:6:12 Καὶ ἔστη κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ,
2Krn:6:12 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:6:12 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka On/ona/to/to samo
2Krn:6:12 *kai\ e)/stE kate/nanti tou= TusiastEri/ou kuri/ou e)/nanti pa/sEs e)kklEsi/as *israEl kai\ diepe/tasen ta\s CHei=ras au)tou=,
2Krn:6:12 kai estE katenanti tu TysiastEriu kyriu enanti pasEs ekklEsias israEl kai diepetasen tas CHeiras autu,
2Krn:6:12 C VHI_AAI3S D RA_GSN N2N_GSN N2_GSM D A1S_GSF N1A_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM
2Krn:6:12 and also, even, namely to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. before (+gen) every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel and also, even, namely to ??? the hand he/she/it/same
2Krn:6:12 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) before (+gen) every (gen) assembly (gen), assemblies (acc) Israel (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc) hands (acc) him/it/same (gen)
2Krn:6:12 2Krn_6:12_1 2Krn_6:12_2 2Krn_6:12_3 2Krn_6:12_4 2Krn_6:12_5 2Krn_6:12_6 2Krn_6:12_7 2Krn_6:12_8 2Krn_6:12_9 2Krn_6:12_10 2Krn_6:12_11 2Krn_6:12_12 2Krn_6:12_13 2Krn_6:12_14 2Krn_6:12_15
2Krn:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:13 ὅτι ἐποίησεν Σαλωμων βάσιν χαλκῆν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ, πέντε πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος αὐτῆς καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ ἔστη ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ γόνατα ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
2Krn:6:13 For Solomon had made a brazen scaffold, and set it in the midst of the court of the sanctuary; the length of it was five cubits, and the breadth of it five cubits, and the height of it three cubits: and he stood upon it, and fell upon his knees before the whole congregation of Israel, and spread abroad his hands to heaven, (2 Chronicles 6:13 Brenton)
2Krn:6:13 Zbudował bowiem Salomon podwyższenie z brązu i postawił pośrodku dziedzińca. Miało ono pięć łokci długości, pięć łokci szerokości i trzy łokcie wysokości. Wstąpił wówczas na nie, upadł na kolana, wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu, (2 Krn 6:13 BT_4)
2Krn:6:13 ὅτι ἐποίησεν Σαλωμων βάσιν χαλκῆν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ, πέντε πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος αὐτῆς καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ ἔστη ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ γόνατα ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
2Krn:6:13 ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
2Krn:6:13 Ponieważ/tamto By czynić/rób Salomon Stopa; by kroczyć (chodź) Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Pięć Łokieć Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięć Łokieć Znajduj szerokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trzy Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo
2Krn:6:13 o(/ti e)poi/Esen *salOmOn ba/sin CHalkE=n kai\ e)/TEken au)tE\n e)n me/sO| tE=s au)lE=s tou= i(erou=, pe/nte pECHO=n to\ mE=kos au)tE=s kai\ pe/nte pE/CHeOn to\ eu)=ros au)tE=s kai\ triO=n pE/CHeOn to\ u(/PSos au)tE=s, kai\ e)/stE e)p’ au)tE=s kai\ e)/pesen e)pi\ ta\ go/nata e)/nanti pa/sEs e)kklEsi/as *israEl kai\ diepe/tasen ta\s CHei=ras au)tou= ei)s to\n ou)rano\n
2Krn:6:13 hoti epoiEsen salOmOn basin CHalkEn kai eTEken autEn en mesO tEs aulEs tu hieru, pente pECHOn to mEkos autEs kai pente pECHeOn to euros autEs kai triOn pECHeOn to hyPSos autEs, kai estE ep’ autEs kai epesen epi ta gonata enanti pasEs ekklEsias israEl kai diepetasen tas CHeiras autu eis ton uranon
2Krn:6:13 C VAI_AAI3S N_NSM N3I_ASF A1C_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P A1_DSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM A1A_GSM M N3E_GPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C M N3E_GPM RA_NSN N2_NSN RD_GSF C A3_GPM N3E_GPM RA_NSN N3E_NSN RD_GSF C VHI_AAI3S P RD_GSF C VAI_AAI3S P RA_APN N3_APN D A1S_GSF N1A_GSF N_GSF C VAI_AAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM
2Krn:6:13 because/that to do/make Solomon foot; to step (walk) copper or bronze and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the courtyard sheep-fold, palace, house the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ five cubit the length he/she/it/same and also, even, namely five cubit the find width he/she/it/same and also, even, namely three cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee before (+gen) every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel and also, even, namely to ??? the hand he/she/it/same into (+acc) the sky/heaven
2Krn:6:13 because/that he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) copper or bronze ([Adj] acc) and he/she/it-PLACE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) courtyard (gen) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) five cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and five cubits (gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and three (gen) cubits (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) before (+gen) every (gen) assembly (gen), assemblies (acc) Israel (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc)
2Krn:6:13 2Krn_6:13_1 2Krn_6:13_2 2Krn_6:13_3 2Krn_6:13_4 2Krn_6:13_5 2Krn_6:13_6 2Krn_6:13_7 2Krn_6:13_8 2Krn_6:13_9 2Krn_6:13_10 2Krn_6:13_11 2Krn_6:13_12 2Krn_6:13_13 2Krn_6:13_14 2Krn_6:13_15 2Krn_6:13_16 2Krn_6:13_17 2Krn_6:13_18 2Krn_6:13_19 2Krn_6:13_20 2Krn_6:13_21 2Krn_6:13_22 2Krn_6:13_23 2Krn_6:13_24 2Krn_6:13_25 2Krn_6:13_26 2Krn_6:13_27 2Krn_6:13_28 2Krn_6:13_29 2Krn_6:13_30 2Krn_6:13_31 2Krn_6:13_32 2Krn_6:13_33 2Krn_6:13_34 2Krn_6:13_35 2Krn_6:13_36 2Krn_6:13_37 2Krn_6:13_38 2Krn_6:13_39 2Krn_6:13_40 2Krn_6:13_41 2Krn_6:13_42 2Krn_6:13_43 2Krn_6:13_44 2Krn_6:13_45 2Krn_6:13_46 2Krn_6:13_47 2Krn_6:13_48 2Krn_6:13_49 2Krn_6:13_50 2Krn_6:13_51 2Krn_6:13_52
2Krn:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:14 καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, φυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος τοῖς παισίν σου τοῖς πορευομένοις ἐναντίον σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ.
2Krn:6:14 and said, Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven, or on the earth; keeping covenant and mercy with thy servants that walk before thee with their whole heart. (2 Chronicles 6:14 Brenton)
2Krn:6:14 rzekł: «Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga, jak Ty, na niebie ani na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, (2 Krn 6:14 BT_4)
2Krn:6:14 καὶ εἶπεν Κύριε θεὸς Ισραηλ, οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, φυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος τοῖς παισίν σου τοῖς πορευομένοις ἐναντίον σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ.
2Krn:6:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ
2Krn:6:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael ??? Przed przydechem mocnym By być Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By zabezpieczać się Konwencja I też, nawet, mianowicie Litość Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By iść Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
2Krn:6:14 kai\ ei)=pen *ku/rie o( Teo\s *israEl, ou)k e)/stin o(/moio/s soi Teo\s e)n ou)ranO=| kai\ e)pi\ tE=s gE=s, fula/ssOn tE\n diaTE/kEn kai\ to\ e)/leos toi=s paisi/n sou toi=s poreuome/nois e)nanti/on sou e)n o(/lE| kardi/a|.
2Krn:6:14 kai eipen kyrie ho Teos israEl, uk estin homoios soi Teos en uranO kai epi tEs gEs, fylassOn tEn diaTEkEn kai to eleos tois paisin su tois poreuomenois enantion su en holE kardia.
2Krn:6:14 C VBI_AAI3S N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM D V9_PAI3S A1A_NSM RP_DS N2_NSM P N2_DSM C P RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM RA_ASF N1_ASF C RA_NSN N3E_NSN RA_DPM N3D_DPM RP_GS RA_DPM V1_PMPDPM P RP_GS P A1_DSF N1A_DSF
2Krn:6:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel οὐχ before rough breathing to be similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to guard the covenant and also, even, namely the mercy the child/servant you; your/yours(sg) the to go in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
2Krn:6:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) not he/she/it-is similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) god (nom) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) while GUARD-ing (nom) the (acc) covenant (acc) and the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) children/servants (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) while being-GO-ed (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat)
2Krn:6:14 2Krn_6:14_1 2Krn_6:14_2 2Krn_6:14_3 2Krn_6:14_4 2Krn_6:14_5 2Krn_6:14_6 2Krn_6:14_7 2Krn_6:14_8 2Krn_6:14_9 2Krn_6:14_10 2Krn_6:14_11 2Krn_6:14_12 2Krn_6:14_13 2Krn_6:14_14 2Krn_6:14_15 2Krn_6:14_16 2Krn_6:14_17 2Krn_6:14_18 2Krn_6:14_19 2Krn_6:14_20 2Krn_6:14_21 2Krn_6:14_22 2Krn_6:14_23 2Krn_6:14_24 2Krn_6:14_25 2Krn_6:14_26 2Krn_6:14_27 2Krn_6:14_28 2Krn_6:14_29 2Krn_6:14_30 2Krn_6:14_31 2Krn_6:14_32 2Krn_6:14_33
2Krn:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:15 ἃ ἐφύλαξας τῷ παιδί σου Δαυιδ τῷ πατρί μου, ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων, καὶ ἐλάλησας ἐν στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
2Krn:6:15 Even as thou hast kept them with thy servant David my father, as thou hast spoken to him in words:--thou hast both spoken with thy mouth, and hast fulfilled it with thy hands, as it is this day. (2 Chronicles 6:15 Brenton)
2Krn:6:15 bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swoimi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. (2 Krn 6:15 BT_4)
2Krn:6:15 ἐφύλαξας τῷ παιδί σου Δαυιδ τῷ πατρί μου, ἐλάλησας αὐτῷ λέγων, καὶ ἐλάλησας ἐν στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡμέρα αὕτη.
2Krn:6:15 ὅς ἥ ὅ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:6:15 Kto/, który/, który By zabezpieczać się Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) David Ojciec; ojczyzna Ja Kto/, który/, który By mówić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) By napełniać pełność, spełniać Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:6:15 a(/ e)fu/laXas tO=| paidi/ sou *dauid tO=| patri/ mou, a(/ e)la/lEsas au)tO=| le/gOn, kai\ e)la/lEsas e)n sto/mati/ sou kai\ e)n CHersi/n sou e)plE/rOsas O(s E( E(me/ra au(/tE.
2Krn:6:15 ha efylaXas tO paidi su dauid tO patri mu, ha elalEsas autO legOn, kai elalEsas en stomati su kai en CHersin su eplErOsas hOs hE hEmera hautE.
2Krn:6:15 RR_APN VAI_AAI2S RA_DSM N3D_DSM RP_GS N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS RR_APN VAI_AAI2S RD_DSM V1_PAPNSM C VAI_AAI2S P N3M_DSN RP_GS C P N3_DPF RP_GS VAI_AAI2S C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
2Krn:6:15 who/whom/which to guard the child/servant you; your/yours(sg) David the father; fatherland I who/whom/which to speak he/she/it/same to say/tell and also, even, namely to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) to fill fill, fulfill as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:6:15 who/whom/which (nom|acc) you(sg)-GUARD-ed the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) and you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-FILL-ed as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
2Krn:6:15 2Krn_6:15_1 2Krn_6:15_2 2Krn_6:15_3 2Krn_6:15_4 2Krn_6:15_5 2Krn_6:15_6 2Krn_6:15_7 2Krn_6:15_8 2Krn_6:15_9 2Krn_6:15_10 2Krn_6:15_11 2Krn_6:15_12 2Krn_6:15_13 2Krn_6:15_14 2Krn_6:15_15 2Krn_6:15_16 2Krn_6:15_17 2Krn_6:15_18 2Krn_6:15_19 2Krn_6:15_20 2Krn_6:15_21 2Krn_6:15_22 2Krn_6:15_23 2Krn_6:15_24 2Krn_6:15_25 2Krn_6:15_26 2Krn_6:15_27
2Krn:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:16 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων Οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου, ὡς ἐπορεύθης ἐναντίον μου.
2Krn:6:16 and now, Lord God of Israel, keep with thy servant David my father the things which thou spokest to him, saying, There shall not fail thee a man before me sitting on the throne of Israel, if only thy sons will take heed to their way to walk in my law, as thou didst walk before me. (2 Chronicles 6:16 Brenton)
2Krn:6:16 Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: "Nie będzie ci odjęty potomek wobec Mnie na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postępowałeś". (2 Krn 6:16 BT_4)
2Krn:6:16 καὶ νῦν, κύριε θεὸς Ισραηλ, φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἐλάλησας αὐτῷ λέγων Οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου, ὡς ἐπορεύθης ἐναντίον μου.
2Krn:6:16 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πλήν ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:6:16 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By zabezpieczać się Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) David Ojciec; ojczyzna Ja Kto/, który/, który By mówić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael Z wyjątkiem Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się Syn Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Ja Jak/jak By iść Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
2Krn:6:16 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s *israEl, fu/laXon tO=| paidi/ sou tO=| *dauid tO=| patri/ mou a(/ e)la/lEsas au)tO=| le/gOn *ou)k e)klei/PSei soi a)nE\r a)po\ prosO/pou mou kaTE/menos e)pi\ Tro/nou *israEl, plE\n e)a\n fula/XOsin oi( ui(oi/ sou tE\n o(do\n au)tO=n tou= poreu/esTai e)n tO=| no/mO| mou, O(s e)poreu/TEs e)nanti/on mou.
2Krn:6:16 kai nyn, kyrie ho Teos israEl, fylaXon tO paidi su tO dauid tO patri mu ha elalEsas autO legOn uk ekleiPSei soi anEr apo prosOpu mu kaTEmenos epi Tronu israEl, plEn ean fylaXOsin hoi hyioi su tEn hodon autOn tu poreuesTai en tO nomO mu, hOs eporeuTEs enantion mu.
2Krn:6:16 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2S RA_DSM N3D_DSM RP_GS RA_DSM N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS RR_APN VAI_AAI2S RD_DSM V1_PAPNSM D VF_FAI3S RP_DS N3_NSM P N2N_GSN RP_GS V5_PMPNSM P N2_GSM N_GSM D C VA_AAS3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_ASF N2_ASF RD_GPM RA_GSN V1_PMN P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VCI_API2S P RP_GS
2Krn:6:16 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to guard the child/servant you; your/yours(sg) the David the father; fatherland I who/whom/which to speak he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne Israel except if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the son you; your/yours(sg) the way/road he/she/it/same the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law I as/like to go in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
2Krn:6:16 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) away from (+gen) face (gen) me (gen) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) Israel (indecl) except if-ever they-should-GUARD the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) way/road (acc) them/same (gen) the (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) me (gen) as/like you(sg)-were-GO-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
2Krn:6:16 2Krn_6:16_1 2Krn_6:16_2 2Krn_6:16_3 2Krn_6:16_4 2Krn_6:16_5 2Krn_6:16_6 2Krn_6:16_7 2Krn_6:16_8 2Krn_6:16_9 2Krn_6:16_10 2Krn_6:16_11 2Krn_6:16_12 2Krn_6:16_13 2Krn_6:16_14 2Krn_6:16_15 2Krn_6:16_16 2Krn_6:16_17 2Krn_6:16_18 2Krn_6:16_19 2Krn_6:16_20 2Krn_6:16_21 2Krn_6:16_22 2Krn_6:16_23 2Krn_6:16_24 2Krn_6:16_25 2Krn_6:16_26 2Krn_6:16_27 2Krn_6:16_28 2Krn_6:16_29 2Krn_6:16_30 2Krn_6:16_31 2Krn_6:16_32 2Krn_6:16_33 2Krn_6:16_34 2Krn_6:16_35 2Krn_6:16_36 2Krn_6:16_37 2Krn_6:16_38 2Krn_6:16_39 2Krn_6:16_40 2Krn_6:16_41 2Krn_6:16_42 2Krn_6:16_43 2Krn_6:16_44 2Krn_6:16_45 2Krn_6:16_46 2Krn_6:16_47 2Krn_6:16_48 2Krn_6:16_49
2Krn:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:17 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου, ὃ ἐλάλησας τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ.
2Krn:6:17 And now, Lord God of Israel, let, I pray thee, thy word be confirmed, which thou hast spoken to thy servant David. (2 Chronicles 6:17 Brenton)
2Krn:6:17 Teraz też Panie, Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze Dawidowi. (2 Krn 6:17 BT_4)
2Krn:6:17 καὶ νῦν, κύριε θεὸς Ισραηλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου, ἐλάλησας τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ.
2Krn:6:17 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) δή ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krn:6:17 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By działać na wierze (pewność) Naprawdę Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By mówić Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) David
2Krn:6:17 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s *israEl, pistOTE/tO dE\ to\ r(E=ma/ sou, o(\ e)la/lEsas tO=| paidi/ sou tO=| *dauid.
2Krn:6:17 kai nyn, kyrie ho Teos israEl, pistOTEtO dE to rEma su, ho elalEsas tO paidi su tO dauid.
2Krn:6:17 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VC_APD2S x RA_ASN N3M_ASN RP_GS RR_ASN VAI_AAI2S RA_DSM N3D_DSM RP_GS RA_DSM N_DSM
2Krn:6:17 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to act on faith (assurance) indeed the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) who/whom/which to speak the child/servant you; your/yours(sg) the David
2Krn:6:17 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) let-him/her/it-be-ACT-ed-ON-FAITH! indeed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) David (indecl)
2Krn:6:17 2Krn_6:17_1 2Krn_6:17_2 2Krn_6:17_3 2Krn_6:17_4 2Krn_6:17_5 2Krn_6:17_6 2Krn_6:17_7 2Krn_6:17_8 2Krn_6:17_9 2Krn_6:17_10 2Krn_6:17_11 2Krn_6:17_12 2Krn_6:17_13 2Krn_6:17_14 2Krn_6:17_15 2Krn_6:17_16 2Krn_6:17_17 2Krn_6:17_18
2Krn:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:18 ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, καὶ τίς ὁ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα;
2Krn:6:18 For will God indeed dwell with men upon the earth? if the heaven and the heaven of heavens will not suffice thee, what then is this house which I have built? (2 Chronicles 6:18 Brenton)
2Krn:6:18 Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. (2 Krn 6:18 BT_4)
2Krn:6:18 ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, καὶ τίς οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα;
2Krn:6:18 ὅτι εἰ ἀ·ληθῶς κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ μετά ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
2Krn:6:18 Ponieważ/tamto Jeżeli Naprawdę Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Jeżeli Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym By być dość Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie
2Krn:6:18 o(/ti ei) a)lETO=s katoikE/sei Teo\s meta\ a)nTrO/pOn e)pi\ tE=s gE=s; ei) o( ou)rano\s kai\ o( ou)rano\s tou= ou)ranou= ou)k a)rke/sousi/n soi, kai\ ti/s o( oi)=kos ou(=tos, o(\n O)|kodo/mEsa;
2Krn:6:18 hoti ei alETOs katoikEsei Teos meta anTrOpOn epi tEs gEs; ei ho uranos kai ho uranos tu uranu uk arkesusin soi, kai tis ho oikos hutos, hon OkodomEsa;
2Krn:6:18 C C D VF_FAI3S N2_NSM P N2_GPM P RA_GSF N1_GSF C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D VF_FAI3P RP_DS C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_ASM VAI_AAI1S
2Krn:6:18 because/that if truly dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land if the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven the sky/heaven οὐχ before rough breathing to be enough you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to build/edify
2Krn:6:18 because/that if truly dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) god (nom) after (+acc), with (+gen) humans (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) if the (nom) sky/heaven (nom) and the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen) not they-will-BE-ENOUGH, going-to-BE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and who/what/why (nom) the (nom) house (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-BUILD/EDIFY-ed
2Krn:6:18 2Krn_6:18_1 2Krn_6:18_2 2Krn_6:18_3 2Krn_6:18_4 2Krn_6:18_5 2Krn_6:18_6 2Krn_6:18_7 2Krn_6:18_8 2Krn_6:18_9 2Krn_6:18_10 2Krn_6:18_11 2Krn_6:18_12 2Krn_6:18_13 2Krn_6:18_14 2Krn_6:18_15 2Krn_6:18_16 2Krn_6:18_17 2Krn_6:18_18 2Krn_6:18_19 2Krn_6:18_20 2Krn_6:18_21 2Krn_6:18_22 2Krn_6:18_23 2Krn_6:18_24 2Krn_6:18_25 2Krn_6:18_26 2Krn_6:18_27 2Krn_6:18_28
2Krn:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:19 καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν παιδός σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριε ὁ θεός, τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ τῆς προσευχῆς, ἧς ὁ παῖς σου προσεύχεται ἐναντίον σου σήμερον,
2Krn:6:19 Yet thou shalt have respect to the prayer of thy servant, and to my petition, O Lord God, so as to hearken to the petition and the prayer which thy servant prays before thee this day: (2 Chronicles 6:19 Brenton)
2Krn:6:19 Zważ więc na modlitwę Twego sługi i na jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i modlitwę, w której Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, (2 Krn 6:19 BT_4)
2Krn:6:19 καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν παιδός σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριε θεός, τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ τῆς προσευχῆς, ἧς παῖς σου προσεύχεται ἐναντίον σου σήμερον,
2Krn:6:19 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον
2Krn:6:19 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obrona Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By słyszeć Obrona I też, nawet, mianowicie Modlitwa Kto/, który/, który Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By modlić się się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień
2Krn:6:19 kai\ e)pible/PSE| e)pi\ tE\n proseuCHE\n paido/s sou kai\ e)pi\ tE\n de/Esi/n mou, ku/rie o( Teo/s, tou= e)pakou=sai tE=s deE/seOs kai\ tE=s proseuCHE=s, E(=s o( pai=s sou proseu/CHetai e)nanti/on sou sE/meron,
2Krn:6:19 kai epiblePSE epi tEn proseuCHEn paidos su kai epi tEn deEsin mu, kyrie ho Teos, tu epakusai tEs deEseOs kai tEs proseuCHEs, hEs ho pais su proseuCHetai enantion su sEmeron,
2Krn:6:19 C VA_AAS3S P RA_ASF N1_ASF N3D_GSM RP_GS C P RA_ASF N3I_ASF RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_GSF N3I_GSF C RA_GSF N1_GSF RR_GSF RA_NSM N3D_NSM RP_GS V1_PMI3S P RP_GS D
2Krn:6:19 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prayer child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the plea I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to hear the plea and also, even, namely the prayer who/whom/which the child/servant you; your/yours(sg) to pray in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) today day
2Krn:6:19 and you(sg)-will-be-LOOK UPON-ed, he/she/it-should-LOOK UPON, you(sg)-should-be-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prayer (acc) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) plea (acc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) plea (gen) and the (gen) prayer (gen) who/whom/which (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-PRAY-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) today
2Krn:6:19 2Krn_6:19_1 2Krn_6:19_2 2Krn_6:19_3 2Krn_6:19_4 2Krn_6:19_5 2Krn_6:19_6 2Krn_6:19_7 2Krn_6:19_8 2Krn_6:19_9 2Krn_6:19_10 2Krn_6:19_11 2Krn_6:19_12 2Krn_6:19_13 2Krn_6:19_14 2Krn_6:19_15 2Krn_6:19_16 2Krn_6:19_17 2Krn_6:19_18 2Krn_6:19_19 2Krn_6:19_20 2Krn_6:19_21 2Krn_6:19_22 2Krn_6:19_23 2Krn_6:19_24 2Krn_6:19_25 2Krn_6:19_26 2Krn_6:19_27 2Krn_6:19_28 2Krn_6:19_29 2Krn_6:19_30
2Krn:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:20 τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἀνεῳγμένους ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ὃν εἶπας ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐκεῖ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς προσευχῆς, ἧς ὁ παῖς σου προσεύχεται εἰς τὸν τόπον τοῦτον.
2Krn:6:20 so that thine eyes should be open over this house by day and by night, towards this place, whereon thou saidst thy name should be called, so as to hear the prayer which thy servant prays towards this house. (2 Chronicles 6:20 Brenton)
2Krn:6:20 aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje Imię, tak by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa na tym miejscu. (2 Krn 6:20 BT_4)
2Krn:6:20 τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἀνεῳγμένους ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ὃν εἶπας ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐκεῖ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς προσευχῆς, ἧς παῖς σου προσεύχεται εἰς τὸν τόπον τοῦτον.
2Krn:6:20 ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:6:20 By być Oko Ty; twój/twój(sg) By otwierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień I też, nawet, mianowicie Noc Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Tam Niechętny; by słyszeć Modlitwa Kto/, który/, który Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By modlić się się Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:6:20 tou= ei)=nai o)fTalmou/s sou a)neO|gme/nous e)pi\ to\n oi)=kon tou=ton E(me/ras kai\ nukto/s, ei)s to\n to/pon tou=ton, o(\n ei)=pas e)piklETE=nai to\ o)/noma/ sou e)kei=, tou= a)kou=sai tE=s proseuCHE=s, E(=s o( pai=s sou proseu/CHetai ei)s to\n to/pon tou=ton.
2Krn:6:20 tu einai ofTalmus su aneOgmenus epi ton oikon tuton hEmeras kai nyktos, eis ton topon tuton, hon eipas epiklETEnai to onoma su ekei, tu akusai tEs proseuCHEs, hEs ho pais su proseuCHetai eis ton topon tuton.
2Krn:6:20 RA_GSN V9_PAN N2_APM RP_GS VK_XMPAPM P RA_ASM N2_ASM RD_ASM N1A_GSF C N3_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_ASM RR_ASM VAI_AAI2S VC_APN RA_ASN N3M_ASN RP_GS D RA_GSN VA_AAN RA_GSF N1_GSF RR_GSF RA_NSM N3D_NSM RP_GS V1_PMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
2Krn:6:20 the to be eye you; your/yours(sg) to open up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] day and also, even, namely night into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to say/tell to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) there the unwilling; to hear the prayer who/whom/which the child/servant you; your/yours(sg) to pray into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:6:20 the (gen) to-be eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-OPEN-ed-UP (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) this (acc) day (gen), days (acc) and night (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) there the (gen) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) prayer (gen) who/whom/which (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-PRAY-ed into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc)
2Krn:6:20 2Krn_6:20_1 2Krn_6:20_2 2Krn_6:20_3 2Krn_6:20_4 2Krn_6:20_5 2Krn_6:20_6 2Krn_6:20_7 2Krn_6:20_8 2Krn_6:20_9 2Krn_6:20_10 2Krn_6:20_11 2Krn_6:20_12 2Krn_6:20_13 2Krn_6:20_14 2Krn_6:20_15 2Krn_6:20_16 2Krn_6:20_17 2Krn_6:20_18 2Krn_6:20_19 2Krn_6:20_20 2Krn_6:20_21 2Krn_6:20_22 2Krn_6:20_23 2Krn_6:20_24 2Krn_6:20_25 2Krn_6:20_26 2Krn_6:20_27 2Krn_6:20_28 2Krn_6:20_29 2Krn_6:20_30 2Krn_6:20_31 2Krn_6:20_32 2Krn_6:20_33 2Krn_6:20_34 2Krn_6:20_35 2Krn_6:20_36
2Krn:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:21 καὶ ἀκούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ παιδός σου καὶ λαοῦ σου Ισραηλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀκούσῃ καὶ ἵλεως ἔσῃ. –
2Krn:6:21 And thou shalt hear the supplication of thy servant, and of thy people Israel, whatsoever prayers they shall make towards this place: and thou shalt hearken in thy dwelling-place out of heaven, yea thou shalt hear, and be merciful. (2 Chronicles 6:21 Brenton)
2Krn:6:21 Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu, Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz! (2 Krn 6:21 BT_4)
2Krn:6:21 καὶ ἀκούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ παιδός σου καὶ λαοῦ σου Ισραηλ, ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοικήσεώς σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀκούσῃ καὶ ἵλεως ἔσῃ.
2Krn:6:21 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οίκησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ἵλεως -ων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
2Krn:6:21 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Obrona Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się Do (+przyspieszenie) Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Mieszkanie Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By być  
2Krn:6:21 kai\ a)kou/sE| tE=s deE/seOs tou= paido/s sou kai\ laou= sou *israEl, a(/ a)/n proseu/XOntai ei)s to\n to/pon tou=ton, kai\ su\ ei)sakou/sE| e)n tO=| to/pO| tE=s katoikE/seO/s sou e)k tou= ou)ranou= kai\ a)kou/sE| kai\ i(/leOs e)/sE|.
2Krn:6:21 kai akusE tEs deEseOs tu paidos su kai lau su israEl, ha an proseuXOntai eis ton topon tuton, kai sy eisakusE en tO topO tEs katoikEseOs su ek tu uranu kai akusE kai hileOs esE.
2Krn:6:21 C VF_FAI2S RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N3D_GSM RP_GS C N2_GSM RP_GS N_GSM RR_APN x VA_AMS3P P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RP_NS VF_FAI2S P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS P RA_GSM N2_GSM C VF_FAI2S C A3_NSM VF_FAI2S
2Krn:6:21 and also, even, namely unwilling; to hear the plea the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely people you; your/yours(sg) Israel who/whom/which ever (if ever) to pray into (+acc) the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely you to heard (being heard, listen into, hearken) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place the dwelling you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely unwilling; to hear and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to be  
2Krn:6:21 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (gen) plea (gen) the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom|acc) ever they-should-be-PRAY-ed into (+acc) the (acc) place (acc) this (acc) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) the (gen) dwelling (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed and merciful ([Adj] acc, nom|voc) you(sg)-will-be  
2Krn:6:21 2Krn_6:21_1 2Krn_6:21_2 2Krn_6:21_3 2Krn_6:21_4 2Krn_6:21_5 2Krn_6:21_6 2Krn_6:21_7 2Krn_6:21_8 2Krn_6:21_9 2Krn_6:21_10 2Krn_6:21_11 2Krn_6:21_12 2Krn_6:21_13 2Krn_6:21_14 2Krn_6:21_15 2Krn_6:21_16 2Krn_6:21_17 2Krn_6:21_18 2Krn_6:21_19 2Krn_6:21_20 2Krn_6:21_21 2Krn_6:21_22 2Krn_6:21_23 2Krn_6:21_24 2Krn_6:21_25 2Krn_6:21_26 2Krn_6:21_27 2Krn_6:21_28 2Krn_6:21_29 2Krn_6:21_30 2Krn_6:21_31 2Krn_6:21_32 2Krn_6:21_33 2Krn_6:21_34 2Krn_6:21_35 2Krn_6:21_36
2Krn:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:22 ἐὰν ἁμάρτῃ ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ λάβῃ ἐπ’ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν, καὶ ἔλθῃ καὶ ἀράσηται κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,
2Krn:6:22 If a man sin against his neighbour, and he bring an oath upon him so as to make him swear, and he come and swear before the altar in this house; (2 Chronicles 6:22 Brenton)
2Krn:6:22 Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza w tej świątyni - (2 Krn 6:22 BT_4)
2Krn:6:22 ἐὰν ἁμάρτῃ ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ λάβῃ ἐπ’ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀρᾶσθαι αὐτόν, καὶ ἔλθῃ καὶ ἀράσηται κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,
2Krn:6:22 ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:6:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:6:22 e)a\n a(ma/rtE| a)nE\r tO=| plEsi/on au)tou=, kai\ la/bE| e)p’ au)to\n a)ra\n tou= a)ra=sTai au)to/n, kai\ e)/lTE| kai\ a)ra/sEtai kate/nanti tou= TusiastEri/ou e)n tO=| oi)/kO| tou/tO|,
2Krn:6:22 ean hamartE anEr tO plEsion autu, kai labE ep’ auton aran tu arasTai auton, kai elTE kai arasEtai katenanti tu TysiastEriu en tO oikO tutO,
2Krn:6:22 C VB_AAS3S N3_NSM RA_DSM D RD_GSM C VB_AAS3S P RD_ASM N1A_ASF RA_GSN V3_PMN RD_ASM C VB_AAS3S C VA_AMS3S D RA_GSN N2N_GSN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Krn:6:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same curse; to lift/pick up take up, tote, raise the to ???; to lift/pick up take up, tote, raise he/she/it/same and also, even, namely to come and also, even, namely to ??? opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:6:22 if-ever he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed man, husband (nom) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) the (gen) to-be-being-???-ed; to-be-LIFT/PICK-ed-UP him/it/same (acc) and he/she/it-should-COME and he/she/it-should-be-???-ed opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) this (dat)
2Krn:6:22 2Krn_6:22_1 2Krn_6:22_2 2Krn_6:22_3 2Krn_6:22_4 2Krn_6:22_5 2Krn_6:22_6 2Krn_6:22_7 2Krn_6:22_8 2Krn_6:22_9 2Krn_6:22_10 2Krn_6:22_11 2Krn_6:22_12 2Krn_6:22_13 2Krn_6:22_14 2Krn_6:22_15 2Krn_6:22_16 2Krn_6:22_17 2Krn_6:22_18 2Krn_6:22_19 2Krn_6:22_20 2Krn_6:22_21 2Krn_6:22_22 2Krn_6:22_23 2Krn_6:22_24 2Krn_6:22_25
2Krn:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:23 καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεις καὶ κρινεῖς τοὺς δούλους σου τοῦ ἀποδοῦναι τῷ ἀνόμῳ καὶ ἀποδοῦναι ὁδοὺς αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον τοῦ ἀποδοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. –
2Krn:6:23 then shalt thou hearken out of heaven, and do, and judge thy servants, to recompense the transgressor, and to return his ways upon his head: and to justify the righteous, to recompense him according to his righteousness. (2 Chronicles 6:23 Brenton)
2Krn:6:23 wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać - rozsądź między Twymi sługami, złego skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym, za jego uczciwość. (2 Krn 6:23 BT_4)
2Krn:6:23 καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεις καὶ κρινεῖς τοὺς δούλους σου τοῦ ἀποδοῦναι τῷ ἀνόμῳ καὶ ἀποδοῦναι ὁδοὺς αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον τοῦ ἀποδοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.
2Krn:6:23 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
2Krn:6:23 I też, nawet, mianowicie Ty Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Właśnie prawy, właśnie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo  
2Krn:6:23 kai\ su\ ei)sakou/sE| e)k tou= ou)ranou= kai\ poiE/seis kai\ krinei=s tou\s dou/lous sou tou= a)podou=nai tO=| a)no/mO| kai\ a)podou=nai o(dou\s au)tou= ei)s kefalE\n au)tou=, tou= dikaiO=sai di/kaion tou= a)podou=nai au)tO=| kata\ tE\n dikaiosu/nEn au)tou=.
2Krn:6:23 kai sy eisakusE ek tu uranu kai poiEseis kai krineis tus dulus su tu apodunai tO anomO kai apodunai hodus autu eis kefalEn autu, tu dikaiOsai dikaion tu apodunai autO kata tEn dikaiosynEn autu.
2Krn:6:23 C RP_NS VF_FAI2S P RA_GSM N2_GSM C VF_FAI2S C VF2_FAI2S RA_APM N2_APM RP_GS RA_GSN VO_AAN RA_DSM A1B_DSM C VO_AAN N2_APF RD_GSM P N1_ASF RD_GSM RA_GSN VA_AAN A1A_ASM RA_GSN VO_AAN RD_DSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
2Krn:6:23 and also, even, namely you to heard (being heard, listen into, hearken) out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the slave; servile you; your/yours(sg) the to give back restore, assign, impute, convey, refer the outside the law and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer way/road he/she/it/same into (+acc) head he/she/it/same the to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous just righteous, just the to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same  
2Krn:6:23 and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE and you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-GIVE BACK the (dat) outside the law ([Adj] dat) and to-GIVE BACK ways/roads (acc) him/it/same (gen) into (+acc) head (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-MAKE RIGHTEOUS, be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE RIGHTEOUS (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-GIVE BACK him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) righteousness (acc) him/it/same (gen)  
2Krn:6:23 2Krn_6:23_1 2Krn_6:23_2 2Krn_6:23_3 2Krn_6:23_4 2Krn_6:23_5 2Krn_6:23_6 2Krn_6:23_7 2Krn_6:23_8 2Krn_6:23_9 2Krn_6:23_10 2Krn_6:23_11 2Krn_6:23_12 2Krn_6:23_13 2Krn_6:23_14 2Krn_6:23_15 2Krn_6:23_16 2Krn_6:23_17 2Krn_6:23_18 2Krn_6:23_19 2Krn_6:23_20 2Krn_6:23_21 2Krn_6:23_22 2Krn_6:23_23 2Krn_6:23_24 2Krn_6:23_25 2Krn_6:23_26 2Krn_6:23_27 2Krn_6:23_28 2Krn_6:23_29 2Krn_6:23_30 2Krn_6:23_31 2Krn_6:23_32 2Krn_6:23_33 2Krn_6:23_34 2Krn_6:23_35
2Krn:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:24 καὶ ἐὰν θραυσθῇ ὁ λαός σου Ισραηλ κατέναντι τοῦ ἐχθροῦ, ἐὰν ἁμάρτωσίν σοι, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἐξομολογήσωνται τῷ ὀνόματί σου καὶ προσεύξωνται καὶ δεηθῶσιν ἐναντίον σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,
2Krn:6:24 And if thy people Israel should be put to the worse before the enemy, if they should sin against thee, and then turn and confess to thy name, and pray and make supplication before thee in this house; (2 Chronicles 6:24 Brenton)
2Krn:6:24 Kiedy lud Twój, Izraela, spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą i będą wysławiać Twoje imię oraz błagać i prosić przed Tobą w tej świątyni, (2 Krn 6:24 BT_4)
2Krn:6:24 καὶ ἐὰν θραυσθῇ λαός σου Ισραηλ κατέναντι τοῦ ἐχθροῦ, ἐὰν ἁμάρτωσίν σοι, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἐξομολογήσωνται τῷ ὀνόματί σου καὶ προσεύξωνται καὶ δεηθῶσιν ἐναντίον σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ,
2Krn:6:24 καί ἐάν (εἰ ἄν) θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:6:24 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Wrogi Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By przyznawać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By modlić się się I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:6:24 kai\ e)a\n TrausTE=| o( lao/s sou *israEl kate/nanti tou= e)CHTrou=, e)a\n a(ma/rtOsi/n soi, kai\ e)pistre/PSOsin kai\ e)XomologE/sOntai tO=| o)no/mati/ sou kai\ proseu/XOntai kai\ deETO=sin e)nanti/on sou e)n tO=| oi)/kO| tou/tO|,
2Krn:6:24 kai ean TrausTE ho laos su israEl katenanti tu eCHTru, ean hamartOsin soi, kai epistrePSOsin kai eXomologEsOntai tO onomati su kai proseuXOntai kai deETOsin enantion su en tO oikO tutO,
2Krn:6:24 C C VC_APS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM D RA_GSM A1A_GSM C VB_AAS3P RP_DS C VA_AAS3P C VA_AMS3P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C VA_AMS3P C VC_APS3P P RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Krn:6:24 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to break fracture, snap, smashed into pieces the people you; your/yours(sg) Israel opposite/in the presence of (+gen) the hostile if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to turn around and also, even, namely to confess the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely to pray and also, even, namely to need/require in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:6:24 and if-ever he/she/it-should-be-BREAK-ed the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) hostile ([Adj] gen) if-ever they-should-SIN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-should-TURN-AROUND and they-should-be-CONFESS-ed the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-should-be-PRAY-ed and they-should-be-NEED/REQUIRE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) this (dat)
2Krn:6:24 2Krn_6:24_1 2Krn_6:24_2 2Krn_6:24_3 2Krn_6:24_4 2Krn_6:24_5 2Krn_6:24_6 2Krn_6:24_7 2Krn_6:24_8 2Krn_6:24_9 2Krn_6:24_10 2Krn_6:24_11 2Krn_6:24_12 2Krn_6:24_13 2Krn_6:24_14 2Krn_6:24_15 2Krn_6:24_16 2Krn_6:24_17 2Krn_6:24_18 2Krn_6:24_19 2Krn_6:24_20 2Krn_6:24_21 2Krn_6:24_22 2Krn_6:24_23 2Krn_6:24_24 2Krn_6:24_25 2Krn_6:24_26 2Krn_6:24_27 2Krn_6:24_28 2Krn_6:24_29 2Krn_6:24_30
2Krn:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:6:25 καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γῆ&