3Krl:11:1 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἦν φιλογύναιος. καὶ ἦσαν αὐτῷ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. καὶ ἔλαβεν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω, Μωαβίτιδας, Αμμανίτιδας, Σύρας καὶ Ιδουμαίας, Χετταίας καὶ Αμορραίας,
3Krl:11:1 And king Solomon was a lover of women. And he had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines. And he took strange women, as well as the daughter of Pharao, Moabitish, Ammanitish women, Syrians and Idumeans, Chettites, and Amorites; (1 Kings 11:1 Brenton)
3Krl:11:1 Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, (1 Krl 11:1 BT_4) tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. (1 Krl 11:3 BT_4)
3Krl:11:1 Καὶ βασιλεὺς Σαλωμων ἦν φιλογύναιος. καὶ ἦσαν αὐτῷ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. καὶ ἔλαβεν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω, Μωαβίτιδας, Αμμανίτιδας, Σύρας καὶ Ιδουμαίας, Χετταίας καὶ Αμορραίας,
3Krl:11:1 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί   τρια·κόσιοι -αι -α καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλότριος -ία -ον καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ     σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) καί Ἰδουμαία, -ας, ἡ   καί  
3Krl:11:1 I też, nawet, mianowicie Król Salomon By być I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo By zaczynać się Siedemset I też, nawet, mianowicie Trzysta I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Innego/inni I też, nawet, mianowicie Córka Faraon By wlec się I też, nawet, mianowicie Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie
3Krl:11:1 *kai\ o( basileu\s *salOmOn E)=n filogu/naios. kai\ E)=san au)tO=| a)/rCHousai e(ptako/siai kai\ pallakai\ triako/siai. kai\ e)/laben gunai=kas a)llotri/as kai\ tE\n Tugate/ra *faraO, *mOabi/tidas, *ammani/tidas, *su/ras kai\ *idoumai/as, *CHettai/as kai\ *amorrai/as,
3Krl:11:1 kai ho basileus salOmOn En filogynaios. kai Esan autO arCHusai heptakosiai kai pallakai triakosiai. kai elaben gynaikas allotrias kai tEn Tygatera faraO, mOabitidas, ammanitidas, syras kai idumaias, CHettaias kai amorraias,
3Krl:11:1 C RA_NSM N3V_NSM N_NSM V9_IAI3S A1B_NSM C V9_IAI3P RD_DSM V1_PAPNPF A1A_NPF C N1_NPF A1A_NPF C VBI_AAI3S N3K_APF A1A_APF C RA_ASF N3_ASF N_GSM N3D_APF N3D_APF N1A_APF C N1A_APF N1A_APF C N1A_APF
3Krl:11:1 and also, even, namely the king Solomon to be ć and also, even, namely to be he/she/it/same to begin seven hundred and also, even, namely ć three hundred and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife of another/others and also, even, namely the daughter Pharaoh ć ć to drag and also, even, namely Idumea [district of] ć and also, even, namely ć
3Krl:11:1 and the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-was   and they-were him/it/same (dat) while BEGIN-ing (nom|voc) seven hundred (nom|voc) and   three hundred (nom|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed women/wives (acc) of another/others (gen), of another/others (acc) and the (acc) daughter (acc) Pharaoh (indecl)     upon DRAG-ing (nom|voc) and Idumea (gen)   and  
3Krl:11:1 3Krl_11:1_1 3Krl_11:1_2 3Krl_11:1_3 3Krl_11:1_4 3Krl_11:1_5 3Krl_11:1_6 3Krl_11:1_7 3Krl_11:1_8 3Krl_11:1_9 3Krl_11:1_10 3Krl_11:1_11 3Krl_11:1_12 3Krl_11:1_13 3Krl_11:1_14 3Krl_11:1_15 3Krl_11:1_16 3Krl_11:1_17 3Krl_11:1_18 3Krl_11:1_19 3Krl_11:1_20 3Krl_11:1_21 3Krl_11:1_22 3Krl_11:1_23 3Krl_11:1_24 3Krl_11:1_25 3Krl_11:1_26 3Krl_11:1_27 3Krl_11:1_28 3Krl_11:1_29 3Krl_11:1_30
3Krl:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:2 ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς, μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς καρδίας ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν, εἰς αὐτοὺς ἐκολλήθη Σαλωμων τοῦ ἀγαπῆσαι.
3Krl:11:2 of the nations concerning whom the Lord forbade the children of Israel, saying, Ye shall not go in to them, and they shall not come in to you, lest they turn away your hearts after their idols: Solomon clave to these in love. (1 Kings 11:2 Brenton)
3Krl:11:2 z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, (1 Krl 11:2 BT_4)
3Krl:11:2 ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς, μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς καρδίας ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν, εἰς αὐτοὺς ἐκολλήθη Σαλωμων τοῦ ἀγαπῆσαι.
3Krl:11:2 ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἀπ·εῖπον (-, -, απ+ειπ·[σ]-, -, απ+ειρη-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀπίσω εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
3Krl:11:2 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By zakazywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ty Nie By cofać się/unikaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Z tyłu w tył, z tyłu, potem Idol On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Salomon By kochać
3Krl:11:2 e)k tO=n e)TnO=n, O(=n a)pei=pen ku/rios toi=s ui(oi=s *israEl *ou)k ei)seleu/sesTe ei)s au)tou/s, kai\ au)toi\ ou)k ei)seleu/sontai ei)s u(ma=s, mE\ e)kkli/nOsin ta\s kardi/as u(mO=n o)pi/sO ei)dO/lOn au)tO=n, ei)s au)tou\s e)kollE/TE *salOmOn tou= a)gapE=sai.
3Krl:11:2 ek tOn eTnOn, hOn apeipen kyrios tois hyiois israEl uk eiseleusesTe eis autus, kai autoi uk eiseleusontai eis hymas, mE ekklinOsin tas kardias hymOn opisO eidOlOn autOn, eis autus ekollETE salOmOn tu agapEsai.
3Krl:11:2 P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VBI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM D VF_FMI2P P RD_APM C RD_NPM D VF_FMI3P P RP_AP D V1_PAS3P RA_APF N1A_APF RP_GP P N2N_GPN RD_GPM P RD_APM VCI_API3S N_NSM RA_GSN VA_AAN
3Krl:11:2 out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] who/whom/which to forbid lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Israel οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) you not to recoil/avoid the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you behind back, behind, after idol he/she/it/same into (+acc) he/she/it/same to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together Solomon the to love
3Krl:11:2 out of (+gen) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-FORBID-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) not you(pl)-will-be-ENTER-ed into (+acc) them/same (acc) and they/same (nom) not they-will-be-ENTER-ed into (+acc) you(pl) (acc) not they-should-be-RECOIL/AVOID-ing, they-should-RECOIL/AVOID the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) behind idols (gen) them/same (gen) into (+acc) them/same (acc) he/she/it-was-JOIN-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) to-LOVE, be-you(sg)-LOVE-ed!, he/she/it-happens-to-LOVE (opt)
3Krl:11:2 3Krl_11:2_1 3Krl_11:2_2 3Krl_11:2_3 3Krl_11:2_4 3Krl_11:2_5 3Krl_11:2_6 3Krl_11:2_7 3Krl_11:2_8 3Krl_11:2_9 3Krl_11:2_10 3Krl_11:2_11 3Krl_11:2_12 3Krl_11:2_13 3Krl_11:2_14 3Krl_11:2_15 3Krl_11:2_16 3Krl_11:2_17 3Krl_11:2_18 3Krl_11:2_19 3Krl_11:2_20 3Krl_11:2_21 3Krl_11:2_22 3Krl_11:2_23 3Krl_11:2_24 3Krl_11:2_25 3Krl_11:2_26 3Krl_11:2_27 3Krl_11:2_28 3Krl_11:2_29 3Krl_11:2_30 3Krl_11:2_31 3Krl_11:2_32 3Krl_11:2_33
3Krl:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:4 καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρους Σαλωμων καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ καθὼς ἡ καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν.
3Krl:11:4 And it came to pass in the time of the old age of Solomon, that his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. (1 Kings 11:4 Brenton)
3Krl:11:4 Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. (1 Krl 11:4 BT_4)
3Krl:11:4 καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρους Σαλωμων καὶ οὐκ ἦν καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ καθὼς καρδία Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν.
3Krl:11:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τέλειος -α -ον μετά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:11:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Starość Salomon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Uzupełniany Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Kobiety/żona Innego/inni Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini On/ona/to/to samo
3Krl:11:4 kai\ e)genE/TE e)n kairO=| gE/rous *salOmOn kai\ ou)k E)=n E( kardi/a au)tou= telei/a meta\ kuri/ou Teou= au)tou= kaTO\s E( kardi/a *dauid tou= patro\s au)tou=, kai\ e)Xe/klinan ai( gunai=kes ai( a)llo/triai tE\n kardi/an au)tou= o)pi/sO TeO=n au)tO=n.
3Krl:11:4 kai egenETE en kairO gErus salOmOn kai uk En hE kardia autu teleia meta kyriu Teu autu kaTOs hE kardia dauid tu patros autu, kai eXeklinan hai gynaikes hai allotriai tEn kardian autu opisO TeOn autOn.
3Krl:11:4 C VCI_API3S P N2_DSM N3_GSN N_GSM C D V9_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1A_APN P N2_GSM N2_GSM RD_GSM D RA_NSF N1A_NSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3P RA_NPF N3K_NPF RA_NPF A1A_NPF RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N2_GPM RD_GPM
3Krl:11:4 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time old age Solomon and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same completed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David the father he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid the woman/wife the of another/others the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same behind back, behind, after god [see theology]; goddess he/she/it/same
3Krl:11:4 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) period of time (dat) old age (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and not he/she/it-was the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) completed ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen) as accordingly the (nom) heart (nom|voc) David (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and they-RECOIL/AVOID-ed the (nom) women/wives (nom|voc) the (nom) of another/others (nom|voc) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) behind gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen)
3Krl:11:4 3Krl_11:4_1 3Krl_11:4_2 3Krl_11:4_3 3Krl_11:4_4 3Krl_11:4_5 3Krl_11:4_6 3Krl_11:4_7 3Krl_11:4_8 3Krl_11:4_9 3Krl_11:4_10 3Krl_11:4_11 3Krl_11:4_12 3Krl_11:4_13 3Krl_11:4_14 3Krl_11:4_15 3Krl_11:4_16 3Krl_11:4_17 3Krl_11:4_18 3Krl_11:4_19 3Krl_11:4_20 3Krl_11:4_21 3Krl_11:4_22 3Krl_11:4_23 3Krl_11:4_24 3Krl_11:4_25 3Krl_11:4_26 3Krl_11:4_27 3Krl_11:4_28 3Krl_11:4_29 3Krl_11:4_30 3Krl_11:4_31 3Krl_11:4_32 3Krl_11:4_33 3Krl_11:4_34 3Krl_11:4_35 3Krl_11:4_36
3Krl:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:5 τότε ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὑψηλὸν τῷ Χαμως εἰδώλῳ Μωαβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Αμμων
3Krl:11:5 Then Solomon built a high place to Chamos the idol of Moab, and to their king the idol of the children of Ammon, (1 Kings 11:7 Brenton)
3Krl:11:5 Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. (1 Krl 11:7 BT_4)
3Krl:11:5 τότε ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὑψηλὸν τῷ Χαμως εἰδώλῳ Μωαβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Αμμων
3Krl:11:5 τότε οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό   εἴδωλον, -ου, τό   καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἴδωλον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
3Krl:11:5 Wtedy By budować/buduj moralnie Salomon Podniesiony Idol I też, nawet, mianowicie Król On/ona/to/to samo Idol Syn Piasek
3Krl:11:5 to/te O)|kodo/mEsen *salOmOn u(PSElo\n tO=| *CHamOs ei)dO/lO| *mOab kai\ tO=| basilei= au)tO=n ei)dO/lO| ui(O=n *ammOn
3Krl:11:5 tote OkodomEsen salOmOn hyPSElon tO CHamOs eidOlO mOab kai tO basilei autOn eidOlO hyiOn ammOn
3Krl:11:5 D VAI_AAI3S N_NSM A1_ASM RA_DSM N_DSM N2N_DSN N_GSM C RA_DSM N3V_DSM RD_GPM N2N_DSN N2_GPM N_GSM
3Krl:11:5 then to build/edify Solomon elevated the ć idol ć and also, even, namely the king he/she/it/same idol son sand
3Krl:11:5 then he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat)   idol (dat)   and the (dat) king (dat) them/same (gen) idol (dat) sons (gen) sands (gen)
3Krl:11:5 3Krl_11:5_1 3Krl_11:5_2 3Krl_11:5_3 3Krl_11:5_4 3Krl_11:5_5 3Krl_11:5_6 3Krl_11:5_7 3Krl_11:5_8 3Krl_11:5_9 3Krl_11:5_10 3Krl_11:5_11 3Krl_11:5_12 3Krl_11:5_13 3Krl_11:5_14 3Krl_11:5_15
3Krl:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:6 καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων,
3Krl:11:6 and to Astarte the abomination of the Sidonians. (1 Kings 11:5 Brenton)
3Krl:11:6 Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. (1 Krl 11:5 BT_4)
3Krl:11:6 καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων,
3Krl:11:6 καί ὁ ἡ τό   βδέλυγμα[τ], -ατος, τό Σιδώνιος -ία -ον
3Krl:11:6 I też, nawet, mianowicie Wstręt Sidonian [mieszkaniec Sydonu]
3Krl:11:6 kai\ tE=| *)asta/rtE| bdelu/gmati *sidOni/On,
3Krl:11:6 kai tE astartE bdelygmati sidOniOn,
3Krl:11:6 C RA_DSF N1_DSF N3M_DSN N_GPM
3Krl:11:6 and also, even, namely the ć abomination Sidonian [inhabitant of Sidon]
3Krl:11:6 and the (dat)   abomination (dat) Sidonian ([Adj] gen)
3Krl:11:6 3Krl_11:6_1 3Krl_11:6_2 3Krl_11:6_3 3Krl_11:6_4 3Krl_11:6_5
3Krl:11:6 x x x x x
3Krl:11:7 καὶ οὕτως ἐποίησεν πάσαις ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις, ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν·
3Krl:11:7 And thus he acted towards all his strange wives, who burnt incense and sacrificed to their idols. (1 Kings 11:8 Brenton)
3Krl:11:7 Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. (1 Krl 11:8 BT_4)
3Krl:11:7 καὶ οὕτως ἐποίησεν πάσαις ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις, ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν·
3Krl:11:7 καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:11:7 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona On/ona/to/to samo Innego/inni By palić kadzidło I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Idol On/ona/to/to samo
3Krl:11:7 kai\ ou(/tOs e)poi/Esen pa/sais tai=s gunaiXi\n au)tou= tai=s a)llotri/ais, e)Tumi/On kai\ e)/Tuon toi=s ei)dO/lois au)tO=n·
3Krl:11:7 kai hutOs epoiEsen pasais tais gynaiXin autu tais allotriais, eTymiOn kai eTyon tois eidOlois autOn·
3Krl:11:7 C D VAI_AAI3S A1S_DPF RA_DPF N3K_DPF RD_GSM RA_DPF A1A_DPF V1I_IAI3P C V1I_IAI3P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
3Krl:11:7 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife he/she/it/same the of another/others to burn incense and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the idol he/she/it/same
3Krl:11:7 and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) women/wives (dat) him/it/same (gen) the (dat) of another/others (dat) I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE and I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing the (dat) idols (dat) them/same (gen)
3Krl:11:7 3Krl_11:7_1 3Krl_11:7_2 3Krl_11:7_3 3Krl_11:7_4 3Krl_11:7_5 3Krl_11:7_6 3Krl_11:7_7 3Krl_11:7_8 3Krl_11:7_9 3Krl_11:7_10 3Krl_11:7_11 3Krl_11:7_12 3Krl_11:7_13 3Krl_11:7_14 3Krl_11:7_15
3Krl:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:8 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. –
3Krl:11:8 And Solomon did that which was evil in the sight of the Lord: he went not after the Lord, as David his father. And the strange women turned away his heart after their gods. (1 Kings 11:6 Brenton)
3Krl:11:8 Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. (1 Krl 11:6 BT_4)
3Krl:11:8 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω κυρίου ὡς Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ.
3Krl:11:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό  
3Krl:11:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Salomon Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak David Ojciec On/ona/to/to samo  
3Krl:11:8 kai\ e)poi/Esen *salOmOn to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou, ou)k e)poreu/TE o)pi/sO kuri/ou O(s *dauid o( patE\r au)tou=.
3Krl:11:8 kai epoiEsen salOmOn to ponEron enOpion kyriu, uk eporeuTE opisO kyriu hOs dauid ho patEr autu.
3Krl:11:8 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM D VCI_API3S P N2_GSM C N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
3Krl:11:8 and also, even, namely to do/make Solomon the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to go behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like David the father he/she/it/same  
3Krl:11:8 and he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-was-GO-ed behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen)  
3Krl:11:8 3Krl_11:8_1 3Krl_11:8_2 3Krl_11:8_3 3Krl_11:8_4 3Krl_11:8_5 3Krl_11:8_6 3Krl_11:8_7 3Krl_11:8_8 3Krl_11:8_9 3Krl_11:8_10 3Krl_11:8_11 3Krl_11:8_12 3Krl_11:8_13 3Krl_11:8_14 3Krl_11:8_15 3Krl_11:8_16 3Krl_11:8_17
3Krl:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:9 καὶ ὠργίσθη κύριος ἐπὶ Σαλωμων, ὅτι ἐξέκλινεν καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ κυρίου θεοῦ Ισραηλ τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ δὶς
3Krl:11:9 And the Lord was angry with Solomon, because he turned away his heart from the Lord God of Israel, who had appeared twice to him, (1 Kings 11:9 Brenton)
3Krl:11:9 Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał (1 Krl 11:9 BT_4)
3Krl:11:9 καὶ ὠργίσθη κύριος ἐπὶ Σαλωμων, ὅτι ἐξέκλινεν καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ κυρίου θεοῦ Ισραηλ τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ δὶς
3Krl:11:9 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίς
3Krl:11:9 I też, nawet, mianowicie By robić zły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Salomon Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Dwa razy
3Krl:11:9 kai\ O)rgi/sTE ku/rios e)pi\ *salOmOn, o(/ti e)Xe/klinen kardi/an au)tou= a)po\ kuri/ou Teou= *israEl tou= o)fTe/ntos au)tO=| di\s
3Krl:11:9 kai OrgisTE kyrios epi salOmOn, hoti eXeklinen kardian autu apo kyriu Teu israEl tu ofTentos autO dis
3Krl:11:9 C VSI_API3S N2_NSM P N_GSM C V1I_IAI3S N1A_ASF RD_GSM P N2_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM VV_APPGSM RD_DSM D
3Krl:11:9 and also, even, namely to make angry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Solomon because/that to recoil/avoid heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same twice
3Krl:11:9 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) because/that he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed heart (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) the (gen) upon being-SEE-ed (gen) him/it/same (dat) twice
3Krl:11:9 3Krl_11:9_1 3Krl_11:9_2 3Krl_11:9_3 3Krl_11:9_4 3Krl_11:9_5 3Krl_11:9_6 3Krl_11:9_7 3Krl_11:9_8 3Krl_11:9_9 3Krl_11:9_10 3Krl_11:9_11 3Krl_11:9_12 3Krl_11:9_13 3Krl_11:9_14 3Krl_11:9_15 3Krl_11:9_16 3Krl_11:9_17
3Krl:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:10 καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου τὸ παράπαν μὴ πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ φυλάξασθαι ποιῆσαι ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος ὁ θεός,
3Krl:11:10 and charged him concerning this matter, by no means to go after other gods, but to take heed to do what the Lord God commanded him; neither was his heart perfect with the Lord, according to the heart of David his father. (1 Kings 11:10 Brenton)
3Krl:11:10 i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. (1 Krl 11:10 BT_4)
3Krl:11:10 καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου τὸ παράπαν μὴ πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ φυλάξασθαι ποιῆσαι ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος θεός,
3Krl:11:10 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
3Krl:11:10 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Inny I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się By czynić/rób Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
3Krl:11:10 kai\ e)nteilame/nou au)tO=| u(pe\r tou= lo/gou tou/tou to\ para/pan mE\ poreuTE=nai o)pi/sO TeO=n e(te/rOn kai\ fula/XasTai poiE=sai a(/ e)netei/lato au)tO=| ku/rios o( Teo/s,
3Krl:11:10 kai enteilamenu autO hyper tu logu tutu to parapan mE poreuTEnai opisO TeOn heterOn kai fylaXasTai poiEsai ha eneteilato autO kyrios ho Teos,
3Krl:11:10 C VA_AMPGSM RD_DSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_ASN D D VC_APN P N2_GPM A1A_GPM C VA_AMN VA_AAN RR_APN VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM
3Krl:11:10 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć not to go behind back, behind, after god [see theology]; goddess other and also, even, namely to guard to do/make who/whom/which to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
3Krl:11:10 and upon being-ENJOIN-ed (gen) him/it/same (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) word (gen) this (gen) the (nom|acc)   not to-be-GO-ed behind gods (gen); goddesses (gen) other (gen) and to-be-GUARD-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
3Krl:11:10 3Krl_11:10_1 3Krl_11:10_2 3Krl_11:10_3 3Krl_11:10_4 3Krl_11:10_5 3Krl_11:10_6 3Krl_11:10_7 3Krl_11:10_8 3Krl_11:10_9 3Krl_11:10_10 3Krl_11:10_11 3Krl_11:10_12 3Krl_11:10_13 3Krl_11:10_14 3Krl_11:10_15 3Krl_11:10_16 3Krl_11:10_17 3Krl_11:10_18 3Krl_11:10_19 3Krl_11:10_20 3Krl_11:10_21 3Krl_11:10_22 3Krl_11:10_23
3Krl:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων Ἀνθ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἐνετειλάμην σοι, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου.
3Krl:11:11 And the Lord said to Solomon, Because it has been thus with thee, and thou hast not kept my commandments and my ordinances which I commanded thee, I will surely rend thy kingdom out of thy hand, and give it to thy servant. (1 Kings 11:11 Brenton)
3Krl:11:11 Wtedy Pan rzekł Salomonowi: «Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. (1 Krl 11:11 BT_4)
3Krl:11:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων Ἀνθ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἐνετειλάμην σοι, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου.
3Krl:11:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:11:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie Ja Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Królestwo Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg)
3Krl:11:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *salOmOn *)anT O(=n e)ge/neto tau=ta meta\ sou= kai\ ou)k e)fu/laXas ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ prosta/gmata/ mou, a(/ e)neteila/mEn soi, diarrE/ssOn diarrE/XO tE\n basilei/an sou e)k CHeiro/s sou kai\ dO/sO au)tE\n tO=| dou/lO| sou.
3Krl:11:11 kai eipen kyrios pros salOmOn anT hOn egeneto tauta meta su kai uk efylaXas tas entolas mu kai ta prostagmata mu, ha eneteilamEn soi, diarrEssOn diarrEXO tEn basileian su ek CHeiros su kai dOsO autEn tO dulO su.
3Krl:11:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM P RR_GPM VBI_AMI3S RD_APN P RP_GS C D VAI_AAI2S RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS RR_APN VAI_AMI1S RP_DS V5_PAPNSM VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3_GSF RP_GS C VF_FAI1S RD_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS
3Krl:11:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Solomon against (+gen) who/whom/which to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the ć I who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the kingdom you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same the slave; servile you; your/yours(sg)
3Krl:11:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-BECOME-ed these (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc)   me (gen) who/whom/which (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while RUPTURE-ing (nom) I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE the (acc) kingdom (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:11:11 3Krl_11:11_1 3Krl_11:11_2 3Krl_11:11_3 3Krl_11:11_4 3Krl_11:11_5 3Krl_11:11_6 3Krl_11:11_7 3Krl_11:11_8 3Krl_11:11_9 3Krl_11:11_10 3Krl_11:11_11 3Krl_11:11_12 3Krl_11:11_13 3Krl_11:11_14 3Krl_11:11_15 3Krl_11:11_16 3Krl_11:11_17 3Krl_11:11_18 3Krl_11:11_19 3Krl_11:11_20 3Krl_11:11_21 3Krl_11:11_22 3Krl_11:11_23 3Krl_11:11_24 3Krl_11:11_25 3Krl_11:11_26 3Krl_11:11_27 3Krl_11:11_28 3Krl_11:11_29 3Krl_11:11_30 3Krl_11:11_31 3Krl_11:11_32 3Krl_11:11_33 3Krl_11:11_34 3Krl_11:11_35 3Krl_11:11_36 3Krl_11:11_37 3Krl_11:11_38
3Krl:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:12 πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυιδ τὸν πατέρα σου· ἐκ χειρὸς υἱοῦ σου λήμψομαι αὐτήν.
3Krl:11:12 Only in thy days I will not do it for David thy father's sake: but I will take it out of the hand of thy son. (1 Kings 11:12 Brenton)
3Krl:11:12 Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna. (1 Krl 11:12 BT_4)
3Krl:11:12 πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυιδ τὸν πατέρα σου· ἐκ χειρὸς υἱοῦ σου λήμψομαι αὐτήν.
3Krl:11:12 πλήν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:11:12 Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) David Ojciec Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Syn Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
3Krl:11:12 plE\n e)n tai=s E(me/rais sou ou) poiE/sO au)ta\ dia\ *dauid to\n pate/ra sou· e)k CHeiro\s ui(ou= sou lE/mPSomai au)tE/n.
3Krl:11:12 plEn en tais hEmerais su u poiEsO auta dia dauid ton patera su· ek CHeiros hyiu su lEmPSomai autEn.
3Krl:11:12 D P RA_DPF N1A_DPF RP_GS D VA_AAS1S RD_APN P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS P N3_GSF N2_GSM RP_GS VF_FMI1S RD_ASF
3Krl:11:12 except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to do/make he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) David the father you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand son you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
3Krl:11:12 except in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE they/them/same (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) David (indecl) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) hand (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)
3Krl:11:12 3Krl_11:12_1 3Krl_11:12_2 3Krl_11:12_3 3Krl_11:12_4 3Krl_11:12_5 3Krl_11:12_6 3Krl_11:12_7 3Krl_11:12_8 3Krl_11:12_9 3Krl_11:12_10 3Krl_11:12_11 3Krl_11:12_12 3Krl_11:12_13 3Krl_11:12_14 3Krl_11:12_15 3Krl_11:12_16 3Krl_11:12_17 3Krl_11:12_18 3Krl_11:12_19
3Krl:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:13 πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω· σκῆπτρον ἓν δώσω τῷ υἱῷ σου διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην.
3Krl:11:13 Only I will not take away the whole kingdom: I will give one tribe to thy son for David my servant's sake, and for the sake of Jerusalem, the city which I have chosen. (1 Kings 11:13 Brenton)
3Krl:11:13 Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem». (1 Krl 11:13 BT_4)
3Krl:11:13 πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω· σκῆπτρον ἓν δώσω τῷ υἱῷ σου διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην.
3Krl:11:13 πλήν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί διά Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
3Krl:11:13 Z wyjątkiem Cały Królestwo ??? Przed przydechem mocnym Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeden By dawać Syn Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Miasto Kto/, który/, który By wybierać
3Krl:11:13 plE\n o(/lEn tE\n basilei/an ou) mE\ la/bO· skE=ptron e(\n dO/sO tO=| ui(O=| sou dia\ *dauid to\n dou=lo/n mou kai\ dia\ *ierousalEm tE\n po/lin E(\n e)XeleXa/mEn.
3Krl:11:13 plEn holEn tEn basileian u mE labO· skEptron hen dOsO tO hyiO su dia dauid ton dulon mu kai dia ierusalEm tEn polin hEn eXeleXamEn.
3Krl:11:13 D A1_ASF RA_ASF N1A_ASF D D VB_AAS1S N2N_ASN A3_ASN VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RP_GS P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C P N_ASF RA_ASF N3I_ASF RR_ASF VAI_AMI1S
3Krl:11:13 except whole the kingdom οὐχ before rough breathing not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć one to give the son you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) David the slave; servile I and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Jerusalem [city of] the city who/whom/which to select
3Krl:11:13 except whole (acc) the (acc) kingdom (acc) not not I-should-TAKE HOLD OF   one (nom|acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (dat) son (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) David (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and because of (+acc), through (+gen) Jerusalem (indecl) the (acc) city (acc) who/whom/which (acc) I-was-SELECT-ed
3Krl:11:13 3Krl_11:13_1 3Krl_11:13_2 3Krl_11:13_3 3Krl_11:13_4 3Krl_11:13_5 3Krl_11:13_6 3Krl_11:13_7 3Krl_11:13_8 3Krl_11:13_9 3Krl_11:13_10 3Krl_11:13_11 3Krl_11:13_12 3Krl_11:13_13 3Krl_11:13_14 3Krl_11:13_15 3Krl_11:13_16 3Krl_11:13_17 3Krl_11:13_18 3Krl_11:13_19 3Krl_11:13_20 3Krl_11:13_21 3Krl_11:13_22 3Krl_11:13_23 3Krl_11:13_24 3Krl_11:13_25
3Krl:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:14 καὶ ἤγειρεν κύριος σαταν τῷ Σαλωμων τὸν Αδερ τὸν Ιδουμαῖον καὶ τὸν Εσρωμ υἱὸν Ελιαδαε τὸν ἐν Ραεμμαθ Αδραζαρ βασιλέα Σουβα κύριον αὐτοῦ· καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ’ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματος καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασεκ· καὶ ἦσαν σαταν τῷ Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμων. καὶ Αδερ ὁ Ιδουμαῖος ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας ἐν Ιδουμαίᾳ·
3Krl:11:14 And the Lord raised up and enemy to Solomon, Ader the Idumaean, and Esrom son of Eliadae who dwelt in Raama, and Adadezer king of Suba his master; (and men gathered to him, and he was head of the conspiracy, and he seized on Damasec,)and they were adversaries to Israel all the days of Solomon: and Ader the Idumaean was of the seed royal in Idumaea. (1 Kings 11:14 Brenton)
3Krl:11:14 Wzbudził więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z potomstwa królewskiego, w Edomie. (1 Krl 11:14 BT_4)
3Krl:11:14 Καὶ ἤγειρεν κύριος σαταν τῷ Σαλωμων τὸν Αδερ τὸν Ιδουμαῖον καὶ τὸν Εσρωμ υἱὸν Ελιαδαε τὸν ἐν Ραεμμαθ Αδραζαρ βασιλέα Σουβα κύριον αὐτοῦ· καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ’ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματος καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασεκ· καὶ ἦσαν σαταν τῷ Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμων. καὶ Αδερ Ιδουμαῖος ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας ἐν Ιδουμαίᾳ·
3Krl:11:14 καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl. ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ἑσρώμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἐν     βασιλεύς, -έως, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί   ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl. ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐν Ἰδουμαία, -ας, ἡ
3Krl:11:14 I też, nawet, mianowicie By podnosić się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciwnik, przeciwny oskarżyciel Salomon I też, nawet, mianowicie Hezron Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By być Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być Przeciwnik, przeciwny oskarżyciel Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Salomon I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z]
3Krl:11:14 *kai\ E)/geiren ku/rios satan tO=| *salOmOn to\n *ader to\n *idoumai=on kai\ to\n *esrOm ui(o\n *eliadae to\n e)n *raemmaT *adraDZar basile/a *souba ku/rion au)tou=· kai\ sunETroi/sTEsan e)p’ au)to\n a)/ndres, kai\ E)=n a)/rCHOn sustre/mmatos kai\ prokatela/beto tE\n *damasek· kai\ E)=san satan tO=| *israEl pa/sas ta\s E(me/ras *salOmOn. kai\ *ader o( *idoumai=os e)k tou= spe/rmatos tE=s basilei/as e)n *idoumai/a|·
3Krl:11:14 kai Egeiren kyrios satan tO salOmOn ton ader ton idumaion kai ton esrOm hyion eliadae ton en raemmaT adraDZar basilea suba kyrion autu· kai synETroisTEsan ep’ auton andres, kai En arCHOn systremmatos kai prokatelabeto tEn damasek· kai Esan satan tO israEl pasas tas hEmeras salOmOn. kai ader ho idumaios ek tu spermatos tEs basileias en idumaia·
3Krl:11:14 C V1I_IAI3S N2_NSM N_ASM RA_DSM N_DSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM RA_ASM P N_DS N_ASM N3V_ASM N_GS N2_ASM RD_GSM C VSI_API3P P RD_ASM N3_NPM C V9_IAI3S N3_NSM N3M_GSN C VBI_AMI3S RA_ASF N_ASF C V9_IAI3P N_NSM RA_DSM N_DSM A1S_APF RA_APF N1A_APF N_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1A_GSF P N1A_DSF
3Krl:11:14 and also, even, namely to rise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. adversary, opponent accuser the Solomon the ć the ć and also, even, namely the Hezron son ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć king ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to be ruler; beginning; to begin ć and also, even, namely ć the ć and also, even, namely to be adversary, opponent accuser the Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day Solomon and also, even, namely ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the kingdom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Idumea [district of]
3Krl:11:14 and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) adversary, opponent (indecl) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc)   the (acc)   and the (acc) Hezron (indecl) son (acc)   the (acc) in/among/by (+dat)     king (acc)   lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-were-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) men, husbands (nom|voc) and he/she/it-was ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom)   and   the (acc)   and they-were adversary, opponent (indecl) the (dat) Israel (indecl) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and   the (nom)   out of (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) in/among/by (+dat) Idumea (dat)
3Krl:11:14 3Krl_11:14_1 3Krl_11:14_2 3Krl_11:14_3 3Krl_11:14_4 3Krl_11:14_5 3Krl_11:14_6 3Krl_11:14_7 3Krl_11:14_8 3Krl_11:14_9 3Krl_11:14_10 3Krl_11:14_11 3Krl_11:14_12 3Krl_11:14_13 3Krl_11:14_14 3Krl_11:14_15 3Krl_11:14_16 3Krl_11:14_17 3Krl_11:14_18 3Krl_11:14_19 3Krl_11:14_20 3Krl_11:14_21 3Krl_11:14_22 3Krl_11:14_23 3Krl_11:14_24 3Krl_11:14_25 3Krl_11:14_26 3Krl_11:14_27 3Krl_11:14_28 3Krl_11:14_29 3Krl_11:14_30 3Krl_11:14_31 3Krl_11:14_32 3Krl_11:14_33 3Krl_11:14_34 3Krl_11:14_35 3Krl_11:14_36 3Krl_11:14_37 3Krl_11:14_38 3Krl_11:14_39 3Krl_11:14_40 3Krl_11:14_41 3Krl_11:14_42 3Krl_11:14_43 3Krl_11:14_44 3Krl_11:14_45 3Krl_11:14_46 3Krl_11:14_47 3Krl_11:14_48 3Krl_11:14_49 3Krl_11:14_50 3Krl_11:14_51 3Krl_11:14_52 3Krl_11:14_53 3Krl_11:14_54 3Krl_11:14_55 3Krl_11:14_56
3Krl:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξολεθρεῦσαι Δαυιδ τὸν Εδωμ ἐν τῷ πορευθῆναι Ιωαβ ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς θάπτειν τοὺς τραυματίας ἔκοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ –
3Krl:11:15 And it happened, that while David was utterly destroying Edom, while Joab captain of the host was going to bury the dead, when they slew every male in Idumaea; (1 Kings 11:15 Brenton)
3Krl:11:15 Albowiem kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. (1 Krl 11:15 BT_4)
3Krl:11:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξολεθρεῦσαι Δαυιδ τὸν Εδωμ ἐν τῷ πορευθῆναι Ιωαβ ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς θάπτειν τοὺς τραυματίας ἔκοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ
3Krl:11:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ  
3Krl:11:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By iść Władca; by zaczynać się Armia By grzebać By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z]  
3Krl:11:15 kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)XoleTreu=sai *dauid to\n *edOm e)n tO=| poreuTE=nai *iOab a)/rCHonta tE=s stratia=s Ta/ptein tou\s traumati/as e)/koPSan pa=n a)rseniko\n e)n tE=| *idoumai/a|
3Krl:11:15 kai egeneto en tO eXoleTreusai dauid ton edOm en tO poreuTEnai iOab arCHonta tEs stratias Taptein tus traumatias ekoPSan pan arsenikon en tE idumaia
3Krl:11:15 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN N_ASM RA_ASM N_ASM P RA_DSM VC_APN N_ASM N3_ASM RA_GSF N1A_GSF V1_PAN RA_APM N1T_APM VAI_AAI3P A3_NSN A1_ASM P RA_DSF N1A_DSF
3Krl:11:15 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination David the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go ć ruler; to begin the army to bury the ć to cut off cut, slash, chip, skive every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of]  
3Krl:11:15 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) David (indecl) the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GO-ed   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) army (gen), armies (acc) to-be-BURY-ing the (acc)   they-CUT OFF-ed every (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat)  
3Krl:11:15 3Krl_11:15_1 3Krl_11:15_2 3Krl_11:15_3 3Krl_11:15_4 3Krl_11:15_5 3Krl_11:15_6 3Krl_11:15_7 3Krl_11:15_8 3Krl_11:15_9 3Krl_11:15_10 3Krl_11:15_11 3Krl_11:15_12 3Krl_11:15_13 3Krl_11:15_14 3Krl_11:15_15 3Krl_11:15_16 3Krl_11:15_17 3Krl_11:15_18 3Krl_11:15_19 3Krl_11:15_20 3Krl_11:15_21 3Krl_11:15_22 3Krl_11:15_23 3Krl_11:15_24 3Krl_11:15_25
3Krl:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:16 ὅτι ἓξ μῆνας ἐνεκάθητο ἐκεῖ Ιωαβ καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ, ἕως ὅτου ἐξωλέθρευσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἐκ τῆς Ιδουμαίας –
3Krl:11:16 (for Joab and all Israel abode there six months in Idumaea, until he utterly destroyed every male in Idumaea;) (1 Kings 11:16 Brenton)
3Krl:11:16 Joab bowiem sześć miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie. (1 Krl 11:16 BT_4)
3Krl:11:16 ὅτι ἓξ μῆνας ἐνεκάθητο ἐκεῖ Ιωαβ καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ, ἕως ὅτου ἐξωλέθρευσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἐκ τῆς Ιδουμαίας
3Krl:11:16 ὅτι ἕξ μήν[2], μηνός, ὁ   ἐκεῖ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐκ ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ  
3Krl:11:16 Ponieważ/tamto Sześć Miesiąc Tam I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z] Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Idumea [okręg z]  
3Krl:11:16 o(/ti e(\X mE=nas e)neka/TEto e)kei= *iOab kai\ pa=s *israEl e)n tE=| *idoumai/a|, e(/Os o(/tou e)XOle/Treusen pa=n a)rseniko\n e)k tE=s *idoumai/as
3Krl:11:16 hoti heX mEnas enekaTEto ekei iOab kai pas israEl en tE idumaia, heOs hotu eXOleTreusen pan arsenikon ek tEs idumaias
3Krl:11:16 C M N3_APM V1I_IAI3S D N_NSM C A3_NSM N_NSM P RA_DSF N1A_DSF P RX_GSN VAI_AAI3S A3_ASN A1_ASN P RA_GSF N1A_GSF
3Krl:11:16 because/that six month ć there ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of] until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of ć out of (+gen) ἐξ before vowels the Idumea [district of]  
3Krl:11:16 because/that six months (acc)   there   and every (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed every (nom|acc|voc)   out of (+gen) the (gen) Idumea (gen)  
3Krl:11:16 3Krl_11:16_1 3Krl_11:16_2 3Krl_11:16_3 3Krl_11:16_4 3Krl_11:16_5 3Krl_11:16_6 3Krl_11:16_7 3Krl_11:16_8 3Krl_11:16_9 3Krl_11:16_10 3Krl_11:16_11 3Krl_11:16_12 3Krl_11:16_13 3Krl_11:16_14 3Krl_11:16_15 3Krl_11:16_16 3Krl_11:16_17 3Krl_11:16_18 3Krl_11:16_19 3Krl_11:16_20 3Krl_11:16_21
3Krl:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:17 καὶ ἀπέδρα Αδερ, αὐτὸς καὶ πάντες ἄνδρες Ιδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αδερ παιδάριον μικρόν·
3Krl:11:17 that Ader ran away, he and all the Idumaeans of the servants of his father with him; and they went into Egypt; and Ader was then a little child. (1 Kings 11:17 Brenton)
3Krl:11:17 Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. (1 Krl 11:17 BT_4)
3Krl:11:17 καὶ ἀπέδρα Αδερ, αὐτὸς καὶ πάντες ἄνδρες Ιδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αδερ παιδάριον μικρόν·
3Krl:11:17 καί     αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί   παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) μικρός -ά -όν
3Krl:11:17 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dziecka/służący Ojciec On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Mały [zobacz micro]
3Krl:11:17 kai\ a)pe/dra *ader, au)to\s kai\ pa/ntes a)/ndres *idoumai=oi tO=n pai/dOn tou= patro\s au)tou= met’ au)tou=, kai\ ei)sE=lTon ei)s *ai)/gupton, kai\ *ader paida/rion mikro/n·
3Krl:11:17 kai apedra ader, autos kai pantes andres idumaioi tOn paidOn tu patros autu met’ autu, kai eisElTon eis aigypton, kai ader paidarion mikron·
3Krl:11:17 C VBI_AAI3S N_NSM RD_NSM C A3_NPM N3_NPM N2_NPM RA_GPM N3D_GPM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P RD_GSM C VBI_AAI3P P N2_ASF C N_NSM N2N_NSN A1A_NSM
3Krl:11:17 and also, even, namely ć ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the child/servant the father he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely ć child/young slave small [see micro]
3Krl:11:17 and     he/it/same (nom) and all (nom|voc) men, husbands (nom|voc)   the (gen) children/servants (gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc) and   child/young slave (nom|acc|voc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
3Krl:11:17 3Krl_11:17_1 3Krl_11:17_2 3Krl_11:17_3 3Krl_11:17_4 3Krl_11:17_5 3Krl_11:17_6 3Krl_11:17_7 3Krl_11:17_8 3Krl_11:17_9 3Krl_11:17_10 3Krl_11:17_11 3Krl_11:17_12 3Krl_11:17_13 3Krl_11:17_14 3Krl_11:17_15 3Krl_11:17_16 3Krl_11:17_17 3Krl_11:17_18 3Krl_11:17_19 3Krl_11:17_20 3Krl_11:17_21 3Krl_11:17_22 3Krl_11:17_23
3Krl:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:18 καὶ ἀνίστανται ἄνδρες ἐκ τῆς πόλεως Μαδιαμ καὶ ἔρχονται εἰς Φαραν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρας μετ’ αὐτῶν καὶ ἔρχονται πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ εἰσῆλθεν Αδερ πρὸς Φαραω, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτους διέταξεν αὐτῷ.
3Krl:11:18 And there rise up men out of the city of Madiam, and they come to Pharan, and take men with them, and come to Pharao king of Egypt: and Ader went in to Pharao, and he gave him a house, and appointed him provision. (1 Kings 11:18 Brenton)
3Krl:11:18 Wydostawszy się z kraju Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sobą ludzi z Paran, przybyli do Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał mu mieszkanie oraz wyznaczył mu wyżywienie, a także dał mu ziemię. (1 Krl 11:18 BT_4)
3Krl:11:18 καὶ ἀνίστανται ἄνδρες ἐκ τῆς πόλεως Μαδιαμ καὶ ἔρχονται εἰς Φαραν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρας μετ’ αὐτῶν καὶ ἔρχονται πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ εἰσῆλθεν Αδερ πρὸς Φαραω, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτους διέταξεν αὐτῷ.
3Krl:11:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   πρός Φαραώ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἄρτος, -ου, ὁ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:11:18 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Midian I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Faraon I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Dom I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać On/ona/to/to samo
3Krl:11:18 kai\ a)ni/stantai a)/ndres e)k tE=s po/leOs *madiam kai\ e)/rCHontai ei)s *faran kai\ lamba/nousin a)/ndras met’ au)tO=n kai\ e)/rCHontai pro\s *faraO basile/a *ai)gu/ptou, kai\ ei)sE=lTen *ader pro\s *faraO, kai\ e)/dOken au)tO=| oi)=kon kai\ a)/rtous die/taXen au)tO=|.
3Krl:11:18 kai anistantai andres ek tEs poleOs madiam kai erCHontai eis faran kai lambanusin andras met’ autOn kai erCHontai pros faraO basilea aigyptu, kai eisElTen ader pros faraO, kai edOken autO oikon kai artus dietaXen autO.
3Krl:11:18 C V6_PMI3P N3_NPM P RA_GSF N3I_GSF N_GSM C V1_PMI3P P N_AS C V1_PAI3P N3_APM P RD_GPM C V1_PMI3P P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM N2_ASM C N2_APM VAI_AAI3S RD_DSM
3Krl:11:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the city Midian and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to enter ć toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh and also, even, namely to give he/she/it/same house and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to prescribe decree, order, appoint or ordain he/she/it/same
3Krl:11:18 and they-are-being-STand-ed-UP men, husbands (nom|voc) out of (+gen) the (gen) city (gen) Midian (indecl) and they-are-being-COME-ed into (+acc)   and they-are-TAKE HOLD OF-ing, while TAKE HOLD OF-ing (dat) men, husbands (acc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and they-are-being-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) king (acc) Egypt (gen) and he/she/it-ENTER-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) house (acc) and [loaves of] bread (acc) he/she/it-PRESCRIBE-ed him/it/same (dat)
3Krl:11:18 3Krl_11:18_1 3Krl_11:18_2 3Krl_11:18_3 3Krl_11:18_4 3Krl_11:18_5 3Krl_11:18_6 3Krl_11:18_7 3Krl_11:18_8 3Krl_11:18_9 3Krl_11:18_10 3Krl_11:18_11 3Krl_11:18_12 3Krl_11:18_13 3Krl_11:18_14 3Krl_11:18_15 3Krl_11:18_16 3Krl_11:18_17 3Krl_11:18_18 3Krl_11:18_19 3Krl_11:18_20 3Krl_11:18_21 3Krl_11:18_22 3Krl_11:18_23 3Krl_11:18_24 3Krl_11:18_25 3Krl_11:18_26 3Krl_11:18_27 3Krl_11:18_28 3Krl_11:18_29 3Krl_11:18_30 3Krl_11:18_31 3Krl_11:18_32 3Krl_11:18_33 3Krl_11:18_34 3Krl_11:18_35
3Krl:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:19 καὶ εὗρεν Αδερ χάριν ἐναντίον Φαραω σφόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ἀδελφὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ἀδελφὴν Θεκεμινας τὴν μείζω·
3Krl:11:19 And Ader found great favour in the sight of Pharao, and he gave him his wife's sister in marriage, the elder sister of Thekemina. (1 Kings 11:19 Brenton)
3Krl:11:19 Ponieważ Hadad pozyskał wielkie łaski u faraona, tan dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpnes. (1 Krl 11:19 BT_4)
3Krl:11:19 καὶ εὗρεν Αδερ χάριν ἐναντίον Φαραω σφόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ἀδελφὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ἀδελφὴν Θεκεμινας τὴν μείζω·
3Krl:11:19 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ σφόδρα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας)
3Krl:11:19 I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Faraon Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Kobiety/żona Siostra Kobiety/żona On/ona/to/to samo Siostra Większy
3Krl:11:19 kai\ eu(=ren *ader CHa/rin e)nanti/on *faraO sfo/dra, kai\ e)/dOken au)tO=| gunai=ka a)delfE\n tE=s gunaiko\s au)tou=, a)delfE\n *Tekeminas tE\n mei/DZO·
3Krl:11:19 kai heuren ader CHarin enantion faraO sfodra, kai edOken autO gynaika adelfEn tEs gynaikos autu, adelfEn Tekeminas tEn meiDZO·
3Krl:11:19 C VB_AAI3S N_NSM N3_ASF P N_GSM D C VAI_AAI3S RD_DSM N3K_ASF N1_ASF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM N1_ASF N1A_GSF RA_ASF A3C_ASM
3Krl:11:19 and also, even, namely to find ć for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to give he/she/it/same woman/wife sister the woman/wife he/she/it/same sister ć the greater
3Krl:11:19 and he/she/it-FIND-ed   for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) vehement, and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) woman/wife (acc) sister (acc) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) sister (acc)   the (acc) greater ([Adj] acc, nom|acc|voc)
3Krl:11:19 3Krl_11:19_1 3Krl_11:19_2 3Krl_11:19_3 3Krl_11:19_4 3Krl_11:19_5 3Krl_11:19_6 3Krl_11:19_7 3Krl_11:19_8 3Krl_11:19_9 3Krl_11:19_10 3Krl_11:19_11 3Krl_11:19_12 3Krl_11:19_13 3Krl_11:19_14 3Krl_11:19_15 3Krl_11:19_16 3Krl_11:19_17 3Krl_11:19_18 3Krl_11:19_19
3Krl:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:20 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ Θεκεμινας τῷ Αδερ τὸν Γανηβαθ υἱὸν αὐτῆς, καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν Θεκεμινα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω, καὶ ἦν Γανηβαθ ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω.
3Krl:11:20 And the sister of Thekemina bore to him, even to Ader, Ganebath her son; and Thekemina brought him up in the midst of the sons of Pharao, and Ganebath was in the midst of the sons of Pharao. (1 Kings 11:20 Brenton)
3Krl:11:20 Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego syna Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu faraona i Genubat został razem z synami faraona na jego dworze. (1 Krl 11:20 BT_4)
3Krl:11:20 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἀδελφὴ Θεκεμινας τῷ Αδερ τὸν Γανηβαθ υἱὸν αὐτῆς, καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν Θεκεμινα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω, καὶ ἦν Γανηβαθ ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραω.
3Krl:11:20 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαραώ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαραώ, ὁ
3Krl:11:20 I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo Siostra Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By karmić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Faraon I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Faraon
3Krl:11:20 kai\ e)/teken au)tO=| E( a)delfE\ *Tekeminas tO=| *ader to\n *ganEbaT ui(o\n au)tE=s, kai\ e)Xe/TrePSen au)to\n *Tekemina e)n me/sO| ui(O=n *faraO, kai\ E)=n *ganEbaT e)n me/sO| ui(O=n *faraO.
3Krl:11:20 kai eteken autO hE adelfE Tekeminas tO ader ton ganEbaT hyion autEs, kai eXeTrePSen auton Tekemina en mesO hyiOn faraO, kai En ganEbaT en mesO hyiOn faraO.
3Krl:11:20 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N_DSM RA_ASM N_ASM N2_ASM RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM N1A_NSF P A1_DSN N2_GPM N_GSM C V9_IAI3S N_NSM P A1_DSN N2_GPM N_GSM
3Krl:11:20 and also, even, namely to give birth he/she/it/same the sister ć the ć the ć son he/she/it/same and also, even, namely to nurture he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Pharaoh and also, even, namely to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Pharaoh
3Krl:11:20 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (nom) sister (nom|voc)   the (dat)   the (acc)   son (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-NURTURE-ed him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Pharaoh (indecl) and he/she/it-was   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Pharaoh (indecl)
3Krl:11:20 3Krl_11:20_1 3Krl_11:20_2 3Krl_11:20_3 3Krl_11:20_4 3Krl_11:20_5 3Krl_11:20_6 3Krl_11:20_7 3Krl_11:20_8 3Krl_11:20_9 3Krl_11:20_10 3Krl_11:20_11 3Krl_11:20_12 3Krl_11:20_13 3Krl_11:20_14 3Krl_11:20_15 3Krl_11:20_16 3Krl_11:20_17 3Krl_11:20_18 3Krl_11:20_19 3Krl_11:20_20 3Krl_11:20_21 3Krl_11:20_22 3Krl_11:20_23 3Krl_11:20_24 3Krl_11:20_25 3Krl_11:20_26 3Krl_11:20_27
3Krl:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:21 καὶ Αδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κεκοίμηται Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ὅτι τέθνηκεν Ιωαβ ὁ ἄρχων τῆς στρατιᾶς· καὶ εἶπεν Αδερ πρὸς Φαραω Ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰς τὴν γῆν μου.
3Krl:11:21 And Ader heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead; and Ader said to Pharao, Let me go, and I will return to my country. (1 Kings 11:21 Brenton)
3Krl:11:21 Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid spoczął przy swoich przodkach i że zmarł wódz wojska, Joab, wtedy Hadad rzekł faraonowi: «Poślij mnie, abym udał się do mego kraju». (1 Krl 11:21 BT_4)
3Krl:11:21 καὶ Αδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κεκοίμηται Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ὅτι τέθνηκεν Ιωαβ ἄρχων τῆς στρατιᾶς· καὶ εἶπεν Αδερ πρὸς Φαραω Ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰς τὴν γῆν μου.
3Krl:11:21 καί   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Φαραώ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:11:21 I też, nawet, mianowicie By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto By dawać wytchnienie/snowi David Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Władca; początek; by zaczynać się Armia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Faraon Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ja
3Krl:11:21 kai\ *ader E)/kousen e)n *ai)gu/ptO| o(/ti kekoi/mEtai *dauid meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ o(/ti te/TnEken *iOab o( a)/rCHOn tE=s stratia=s· kai\ ei)=pen *ader pro\s *faraO *)eXapo/steilo/n me kai\ a)postre/PSO ei)s tE\n gE=n mou.
3Krl:11:21 kai ader Ekusen en aigyptO hoti kekoimEtai dauid meta tOn paterOn autu, kai hoti teTnEken iOab ho arCHOn tEs stratias· kai eipen ader pros faraO eXaposteilon me kai apostrePSO eis tEn gEn mu.
3Krl:11:21 C N_NSM VAI_AAI3S P N2_DSF C VM_XMI3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C C VX_XAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VB_AAD2S RP_AS C VF_FAI1S P RA_ASF N1_ASF RP_GS
3Krl:11:21 and also, even, namely ć to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] because/that to repose/sleep David after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] ć the ruler; beginning; to begin the army and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh to ??? I and also, even, namely to turn away from into (+acc) the earth/land I
3Krl:11:21 and   he/she/it-HEAR-ed in/among/by (+dat) Egypt (dat) because/that he/she/it-has-been-REPOSE/SLEEP-ed David (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) army (gen), armies (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) do-???-you(sg)! me (acc) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) earth/land (acc) me (gen)
3Krl:11:21 3Krl_11:21_1 3Krl_11:21_2 3Krl_11:21_3 3Krl_11:21_4 3Krl_11:21_5 3Krl_11:21_6 3Krl_11:21_7 3Krl_11:21_8 3Krl_11:21_9 3Krl_11:21_10 3Krl_11:21_11 3Krl_11:21_12 3Krl_11:21_13 3Krl_11:21_14 3Krl_11:21_15 3Krl_11:21_16 3Krl_11:21_17 3Krl_11:21_18 3Krl_11:21_19 3Krl_11:21_20 3Krl_11:21_21 3Krl_11:21_22 3Krl_11:21_23 3Krl_11:21_24 3Krl_11:21_25 3Krl_11:21_26 3Krl_11:21_27 3Krl_11:21_28 3Krl_11:21_29 3Krl_11:21_30 3Krl_11:21_31 3Krl_11:21_32 3Krl_11:21_33
3Krl:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:22 καὶ εἶπεν Φαραω τῷ Αδερ Τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ’ ἐμοῦ; καὶ ἰδοὺ σὺ ζητεῖς ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδερ Ὅτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖς με. καὶ ἀνέστρεψεν Αδερ εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
3Krl:11:22 And Pharao said to Ader, What lackest thou with me? that lo! thou seekest to depart to thy country? and Ader said to him, By all means let me go. (1 Kings 11:22 Brenton)
3Krl:11:22 Na to faraon odrzekł mu: «Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść do twego kraju?» A on rzekł: «Nie, ale zechciej mnie wysłać!» (1 Krl 11:22 BT_4)
3Krl:11:22 καὶ εἶπεν Φαραω τῷ Αδερ Τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ’ ἐμοῦ; καὶ ἰδοὺ σὺ ζητεῖς ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδερ Ὅτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖς με. καὶ ἀνέστρεψεν Αδερ εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
3Krl:11:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐλαττονέω (ελαττον(ε)-, ελαττονη·σ-, ελαττονη·σ-, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὅτι ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)   εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:11:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Faraon Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By mieć mniej Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By szukać By odchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do ??? Do ??? Ja I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
3Krl:11:22 kai\ ei)=pen *faraO tO=| *ader *ti/ni su\ e)lattonE=| met’ e)mou=; kai\ i)dou\ su\ DZEtei=s a)pelTei=n ei)s tE\n gE=n sou. kai\ ei)=pen au)tO=| *ader *(/oti e)Xaposte/llOn e)Xapostelei=s me. kai\ a)ne/strePSen *ader ei)s tE\n gE=n au)tou=.
3Krl:11:22 kai eipen faraO tO ader tini sy elattonE met’ emu; kai idu sy DZEteis apelTein eis tEn gEn su. kai eipen autO ader hoti eXapostellOn eXaposteleis me. kai anestrePSen ader eis tEn gEn autu.
3Krl:11:22 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASM RP_NS V2_PAS3S P RP_GS C I RP_NS V2_PAI2S VB_AAN P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C V1_PAPNSM VF2_FAI2S RP_AS C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
3Krl:11:22 and also, even, namely to say/tell Pharaoh the ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to have less after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to seek to depart into (+acc) the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć because/that to ??? to ??? I and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, ć into (+acc) the earth/land he/she/it/same
3Krl:11:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) the (dat)   who/what/why (dat) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-HAVE-ed-LESS, he/she/it-should-be-HAVE-ing-LESS, you(sg)-should-be-being-HAVE-ed-LESS after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) you(sg)-are-SEEK-ing to-DEPART into (+acc) the (acc) earth/land (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   because/that while ???-ing (nom) you(sg)-will-??? me (acc) and he/she/it-UPSET-ed   into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
3Krl:11:22 3Krl_11:22_1 3Krl_11:22_2 3Krl_11:22_3 3Krl_11:22_4 3Krl_11:22_5 3Krl_11:22_6 3Krl_11:22_7 3Krl_11:22_8 3Krl_11:22_9 3Krl_11:22_10 3Krl_11:22_11 3Krl_11:22_12 3Krl_11:22_13 3Krl_11:22_14 3Krl_11:22_15 3Krl_11:22_16 3Krl_11:22_17 3Krl_11:22_18 3Krl_11:22_19 3Krl_11:22_20 3Krl_11:22_21 3Krl_11:22_22 3Krl_11:22_23 3Krl_11:22_24 3Krl_11:22_25 3Krl_11:22_26 3Krl_11:22_27 3Krl_11:22_28 3Krl_11:22_29 3Krl_11:22_30 3Krl_11:22_31 3Krl_11:22_32 3Krl_11:22_33 3Krl_11:22_34
3Krl:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:11:25 αὕτη ἡ κακία, ἣν ἐποίησεν Αδερ· καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Εδωμ.
3Krl:11:25 And the Lord raised up and enemy to Solomon, Ader the Idumaean, and Esrom son of Eliadae who dwelt in Raama, and Adadezer king of Suba his master; (and men gathered to him, and he was head of the conspiracy, and he seized on Damasec,)and they were adversaries to Israel all the days of Solomon: and Ader the Idumaean was of the seed royal in Idumaea. (1 Kings 11:14 Brenton)
3Krl:11:25 Został więc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie. (1 Krl 11:25 BT_4)
3Krl:11:25 αὕτη κακία, ἣν ἐποίησεν Αδερ· καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Εδωμ.
3Krl:11:25 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
3Krl:11:25 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Źle źle, złośliwość Kto