3Mch:6:1 Ελεαζαρος δέ τις ἀνὴρ ἐπίσημος τῶν ἀπὸ τῆς χώρας ἱερέων, ἐν πρεσβείῳ τὴν ἡλικίαν ἤδη λελογχὼς καὶ πάσῃ τῇ κατὰ τὸν βίον ἀρετῇ κεκοσμημένος, τοὺς περὶ αὐτὸν καταστείλας πρεσβυτέρους ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἅγιον θεὸν προσηύξατο τάδε
3Mch:6:1 And Eleazar, an illustrious priest of the country, who had attained to length of day, and whose life had been adorned with virtue, caused the presbyters who were about him to cease to cry out to the holy God, and prayed thus: (3 Maccabees 6:1 Brenton)
3Mch:6:1  
3Mch:6:1 Ελεαζαρος δέ τις ἀνὴρ ἐπίσημος τῶν ἀπὸ τῆς χώρας ἱερέων, ἐν πρεσβείῳ τὴν ἡλικίαν ἤδη λελογχὼς καὶ πάσῃ τῇ κατὰ τὸν βίον ἀρετῇ κεκοσμημένος, τοὺς περὶ αὐτὸν καταστείλας πρεσβυτέρους ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἅγιον θεὸν προσηύξατο τάδε
3Mch:6:1   δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί·σημος -ον ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ ἤδη λαγχάνω (-, -, 2nd λαχ-, λελογχ·[κ]-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἀρετή, -ῆς, ἡ κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στέλλω (-, -, κατα+στειλ·[σ]-, -, κατ+εσταλ-, -) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θεός, -οῦ, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε
3Mch:6:1 zaś Jakiś/jakikolwiek Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wspaniały Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiek stają się starszy Już do teraz, do wtedy By otrzymywać otrzymywać przez losowanie albo jak swój porcja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życie Cnota By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Do ??? Starszy By odwiedzać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  By modlić się się Takie rzeczy [przedimek określony + ??]
3Mch:6:1 *eleaDZaros de/ tis a)nE\r e)pi/sEmos tO=n a)po\ tE=s CHO/ras i(ere/On, e)n presbei/O| tE\n E(liki/an E)/dE lelogCHO\s kai\ pa/sE| tE=| kata\ to\n bi/on a)retE=| kekosmEme/nos, tou\s peri\ au)to\n katastei/las presbute/rous e)pikalei=sTai to\n a(/gion Teo\n prosEu/Xato ta/de
3Mch:6:1 eleaDZaros de tis anEr episEmos tOn apo tEs CHOras hiereOn, en presbeiO tEn hElikian EdE lelonCHOs kai pasE tE kata ton bion aretE kekosmEmenos, tus peri auton katasteilas presbyterus epikaleisTai ton hagion Teon prosEuXato tade
3Mch:6:1 N2_NSM x RI_NSM N3_NSM A1B_NSM RA_GPM P RA_GSF N1A_GSF N3V_GPM P N2N_DSN RA_ASF N1A_ASF D VX_XAPNSM C A1S_DSF RA_DSF P RA_ASM N2_ASM N1_DSF VM_XPPNSM RA_APM P RD_ASM VA_AAPNSM A1A_APMC V2_PMN RA_ASM A1A_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RD_APN
3Mch:6:1 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". splendid the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the age get older already by now, by then to obtain to obtain by lot or as one's portion and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life virtue to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) the about (+acc,+gen) he/she/it/same to ??? elder to call upon the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) god [see theology] to pray such things [definite article + δέ]
3Mch:6:1   Yet some/any (nom) man, husband (nom) splendid ([Adj] nom) the (gen) away from (+gen) the (gen) region (gen), regions (acc) priests (gen) in/among/by (+dat)   the (acc) age (acc) already having OBTAIN-ed (nom) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) life (acc) virtue (dat) having-been-SET IN ORDER-ed (nom) the (acc) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) upon ???-ing (nom|voc) elder ([Adj] acc) to-be-being-CALL-ed-UPON the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) he/she/it-was-PRAY-ed these (nom|acc)
3Mch:6:1 3Mch_6:1_1 3Mch_6:1_2 3Mch_6:1_3 3Mch_6:1_4 3Mch_6:1_5 3Mch_6:1_6 3Mch_6:1_7 3Mch_6:1_8 3Mch_6:1_9 3Mch_6:1_10 3Mch_6:1_11 3Mch_6:1_12 3Mch_6:1_13 3Mch_6:1_14 3Mch_6:1_15 3Mch_6:1_16 3Mch_6:1_17 3Mch_6:1_18 3Mch_6:1_19 3Mch_6:1_20 3Mch_6:1_21 3Mch_6:1_22 3Mch_6:1_23 3Mch_6:1_24 3Mch_6:1_25 3Mch_6:1_26 3Mch_6:1_27 3Mch_6:1_28 3Mch_6:1_29 3Mch_6:1_30 3Mch_6:1_31 3Mch_6:1_32 3Mch_6:1_33 3Mch_6:1_34 3Mch_6:1_35
3Mch:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:2 Βασιλεῦ μεγαλοκράτωρ, ὕψιστε παντοκράτωρ θεὲ τὴν πᾶσαν διακυβερνῶν ἐν οἰκτιρμοῖς κτίσιν,
3Mch:6:2 O king, mighty in power, most high, Almighty God, who regulates the whole creation with thy tender mercy, (3 Maccabees 6:2 Brenton)
3Mch:6:2  
3Mch:6:2 Βασιλεῦ μεγαλοκράτωρ, ὕψιστε παντοκράτωρ θεὲ τὴν πᾶσαν διακυβερνῶν ἐν οἰκτιρμοῖς κτίσιν,
3Mch:6:2 βασιλεύς, -έως, ὁ μεγαλο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ἐν οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ κτίσις, -εως, ἡ
3Mch:6:2 Król ??? Najwyższy Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Współczucia/litość {szkoda} Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy
3Mch:6:2 *basileu= megalokra/tOr, u(/PSiste pantokra/tOr Tee\ tE\n pa=san diakubernO=n e)n oi)ktirmoi=s kti/sin,
3Mch:6:2 basileu megalokratOr, hyPSiste pantokratOr Tee tEn pasan diakybernOn en oiktirmois ktisin,
3Mch:6:2 N3V_VSM N3R_VSM A1_VSM N3R_VSM N2_VSM RA_ASF A1S_ASF V3_PAPVSM P N2_DPM N3I_ASF
3Mch:6:2 king ??? highest Almighty ruler of all going before all god [see theology] the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compassion/pity creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time
3Mch:6:2 king (voc) ??? (nom) highest ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) god (voc) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) compassions/pities (dat) creation (acc)
3Mch:6:2 3Mch_6:2_1 3Mch_6:2_2 3Mch_6:2_3 3Mch_6:2_4 3Mch_6:2_5 3Mch_6:2_6 3Mch_6:2_7 3Mch_6:2_8 3Mch_6:2_9 3Mch_6:2_10 3Mch_6:2_11
3Mch:6:2 x x x x x x x x x x x
3Mch:6:3 ἔπιδε ἐπὶ Αβρααμ σπέρμα, ἐπὶ ἡγιασμένου τέκνα Ιακωβ, μερίδος ἡγιασμένης σου λαὸν ἐν ξένῃ γῇ ξένον ἀδίκως ἀπολλύμενον, πάτερ.
3Mch:6:3 look upon the seed of Abraham, upon the children of the sanctified Jacob, thy sanctified inheritance, O Father, now being wrongfully destroyed as strangers in a strange land. (3 Maccabees 6:3 Brenton)
3Mch:6:3  
3Mch:6:3 ἔπιδε ἐπὶ Αβρααμ σπέρμα, ἐπὶ ἡγιασμένου τέκνα Ιακωβ, μερίδος ἡγιασμένης σου λαὸν ἐν ξένῃ γῇ ξένον ἀδίκως ἀπολλύμενον, πάτερ.
3Mch:6:3 ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ἐπί Ἀβραάμ, ὁ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἐπί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα Ἰακώβ, ὁ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαός, -οῦ, ὁ ἐν ξένος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ξένος -η -ον ἀ·δίκως ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
3Mch:6:3 By wyglądać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Abraham Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dziecko Jacob Część By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ty; twój/twój(sg) Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy {Dziwny}/obcy Ziemi/ziemia Obcy {Dziwny}/obcy Niesłusznie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ojciec
3Mch:6:3 e)/pide e)pi\ *abraam spe/rma, e)pi\ E(giasme/nou te/kna *iakOb, meri/dos E(giasme/nEs sou lao\n e)n Xe/nE| gE=| Xe/non a)di/kOs a)pollu/menon, pa/ter.
3Mch:6:3 epide epi abraam sperma, epi hEgiasmenu tekna iakOb, meridos hEgiasmenEs su laon en XenE gE Xenon adikOs apollymenon, pater.
3Mch:6:3 P+X P N_GSM N3M_ASN P VT_XPPGSM N2N_APN N_GSM N3D_GSF VT_XPPGSF RP_GS N2_ASM P A1_DSF N1_DSF A1_ASM D V5_PMPASM N3_VSM
3Mch:6:3 to look upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Abraham seed sperm, seed, germ (sprout, bud) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to consecrate sanctify, hallow, become holy child Jacob part to consecrate sanctify, hallow, become holy you; your/yours(sg) people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strange/foreign earth/land strange/foreign unjustly to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing father
3Mch:6:3 do-LOOK-you(sg)-UPON! upon/over (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) seed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) having-been-CONSECRATE-ed (gen) children (nom|acc|voc) Jacob (indecl) ??? (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) people (acc) in/among/by (+dat) strange/foreign ([Adj] dat) earth/land (dat) strange/foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) unjustly while being-LOSE/DESTROY-ed (acc, nom|acc|voc) father (voc)
3Mch:6:3 3Mch_6:3_1 3Mch_6:3_2 3Mch_6:3_3 3Mch_6:3_4 3Mch_6:3_5 3Mch_6:3_6 3Mch_6:3_7 3Mch_6:3_8 3Mch_6:3_9 3Mch_6:3_10 3Mch_6:3_11 3Mch_6:3_12 3Mch_6:3_13 3Mch_6:3_14 3Mch_6:3_15 3Mch_6:3_16 3Mch_6:3_17 3Mch_6:3_18 3Mch_6:3_19
3Mch:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:4 σὺ Φαραω πληθύνοντα ἅρμασιν, τὸν πρὶν Αἰγύπτου ταύτης δυνάστην, ἐπαρθέντα ἀνόμῳ θράσει καὶ γλώσσῃ μεγαλορρήμονι, σὺν τῇ ὑπερηφάνῳ στρατιᾷ ποντοβρόχους ἀπώλεσας φέγγος ἐπιφάνας ἐλέους Ισραηλ γένει.
3Mch:6:4 Thou destroyedst Pharaoh, with his hosts of chariots, when that lord of this same Egypt was uplifted with lawless hardihood and loud-sounding tongue. Shedding the beams of thy mercy upon the race of Israel, thou didst overwhelm him with his proud army. (3 Maccabees 6:4 Brenton)
3Mch:6:4  
3Mch:6:4 σὺ Φαραω πληθύνοντα ἅρμασιν, τὸν πρὶν Αἰγύπτου ταύτης δυνάστην, ἐπαρθέντα ἀνόμῳ θράσει καὶ γλώσσῃ μεγαλορρήμονι, σὺν τῇ ὑπερηφάνῳ στρατιᾷ ποντοβρόχους ἀπώλεσας φέγγος ἐπιφάνας ἐλέους Ισραηλ γένει.
3Mch:6:4 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Φαραώ, ὁ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πρίν Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δυνάστης, -ου, ὁ ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ἄ·νομος -ον   καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ   σύν ὁ ἡ τό ὑπερή·φανος -ον στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός)   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) φέγγο·ς, -ους, τό ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ γένο·ς, -ους, τό
3Mch:6:4 Ty Faraon By wzrastać/mnóż się Wóz Wcześniejszy Egipt [kraj z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Najwyższy By podnosić Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Razem z/włączając (+dat) Dumny Armia By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie ??? By być widocznym Litość Izrael Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy
3Mch:6:4 su\ *faraO plETu/nonta a(/rmasin, to\n pri\n *ai)gu/ptou tau/tEs duna/stEn, e)parTe/nta a)no/mO| Tra/sei kai\ glO/ssE| megalorrE/moni, su\n tE=| u(perEfa/nO| stratia=| pontobro/CHous a)pO/lesas fe/ggos e)pifa/nas e)le/ous *israEl ge/nei.
3Mch:6:4 sy faraO plETynonta harmasin, ton prin aigyptu tautEs dynastEn, eparTenta anomO Trasei kai glOssE megalorrEmoni, syn tE hyperEfanO stratia pontobroCHus apOlesas fengos epifanas eleus israEl genei.
3Mch:6:4 RP_NS N_ASM V1_PAPASM N3M_DPN RA_ASM D N2_GSF RD_GSF N1M_ASM VC_APPASM A1B_DSM A3U_DSM C N1S_DSF A3_DSF P RA_DSF A1B_DSF N1A_DSF A1B_APF VAI_AAI2S N3E_ASN VA_AAPNSM N3E_GSN N_ASM N3E_DSN
3Mch:6:4 you Pharaoh to increase/multiply chariot the prior Egypt [country of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sovereign to raise outside the law ć and also, even, namely tongue by metonymy, a language ć together with/including (+dat) the proud army ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ??? to show mercy Israel race race, class, kind
3Mch:6:4 you(sg) (nom) Pharaoh (indecl) while INCREASE/MULTIPLY-ing (acc, nom|acc|voc) chariots (dat) the (acc) prior Egypt (gen) this (gen) sovereign (acc) upon being-RAISE-ed (acc, nom|acc|voc) outside the law ([Adj] dat)   and tongue (dat)   together with/including (+dat) the (dat) proud ([Adj] dat) army (dat)   you(sg)-LOSE/DESTROY-ed ??? (nom|acc|voc) upon SHOW-ing (nom|voc) mercy (gen), mercies (acc) Israel (indecl) race (dat)
3Mch:6:4 3Mch_6:4_1 3Mch_6:4_2 3Mch_6:4_3 3Mch_6:4_4 3Mch_6:4_5 3Mch_6:4_6 3Mch_6:4_7 3Mch_6:4_8 3Mch_6:4_9 3Mch_6:4_10 3Mch_6:4_11 3Mch_6:4_12 3Mch_6:4_13 3Mch_6:4_14 3Mch_6:4_15 3Mch_6:4_16 3Mch_6:4_17 3Mch_6:4_18 3Mch_6:4_19 3Mch_6:4_20 3Mch_6:4_21 3Mch_6:4_22 3Mch_6:4_23 3Mch_6:4_24 3Mch_6:4_25 3Mch_6:4_26
3Mch:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:5 σὺ τὸν ἀναριθμήτοις δυνάμεσιν γαυρωθέντα Σενναχηριμ, βαρὺν Ἀσσυρίων βασιλέα, δόρατι τὴν πᾶσαν ὑποχείριον ἤδη λαβόντα γῆν καὶ μετεωρισθέντα ἐπὶ τὴν ἁγίαν σου πόλιν, βαρέα λαλοῦντα κόμπῳ καὶ θράσει σύ, δέσποτα, ἔθραυσας ἔκδηλον δεικνὺς ἔθνεσιν πολλοῖς τὸ σὸν κράτος.
3Mch:6:5 When Sennacherim, the grievous king of the Assyrians, glorying in his countless hosts, had subdued the whole land with his spear, and was lifting himself against thine holy city, with boastings grievous to be endured, thou, O Lord, didst demolish him and didst shew forth thy might to many nations. (3 Maccabees 6:5 Brenton)
3Mch:6:5  
3Mch:6:5 σὺ τὸν ἀναριθμήτοις δυνάμεσιν γαυρωθέντα Σενναχηριμ, βαρὺν Ἀσσυρίων βασιλέα, δόρατι τὴν πᾶσαν ὑποχείριον ἤδη λαβόντα γῆν καὶ μετεωρισθέντα ἐπὶ τὴν ἁγίαν σου πόλιν, βαρέα λαλοῦντα κόμπῳ καὶ θράσει σύ, δέσποτα, ἔθραυσας ἔκδηλον δεικνὺς ἔθνεσιν πολλοῖς τὸ σὸν κράτος.
3Mch:6:5 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀν·αρίθμητος -ον δύναμις, -εως, ἡ     βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως   βασιλεύς, -έως, ὁ δόρυ, δόρατος, τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ἤδη λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μετ·εωρίζομαι (μετεωριζ-, -, -, -, -, μετεωρισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δεσπότης, -ου, ὁ θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ἔκ·δηλος -ον δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κράτο·ς, -ους, τό
3Mch:6:5 Ty Niezliczony Zdolność Ciężko Król Włócznia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Już do teraz, do wtedy By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zawieszać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Miasto Ciężko By mówić I też, nawet, mianowicie Ty Despota By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Oczywisty By być widocznym Naród [zobacz etniczny] Dużo Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną
3Mch:6:5 su\ to\n a)nariTmE/tois duna/mesin gaurOTe/nta *sennaCHErim, baru\n *)assuri/On basile/a, do/rati tE\n pa=san u(poCHei/rion E)/dE labo/nta gE=n kai\ meteOrisTe/nta e)pi\ tE\n a(gi/an sou po/lin, bare/a lalou=nta ko/mpO| kai\ Tra/sei su/, de/spota, e)/Trausas e)/kdElon deiknu\s e)/Tnesin polloi=s to\ so\n kra/tos.
3Mch:6:5 sy ton anariTmEtois dynamesin gaurOTenta sennaCHErim, baryn assyriOn basilea, dorati tEn pasan hypoCHeirion EdE labonta gEn kai meteOrisTenta epi tEn hagian su polin, barea lalunta kompO kai Trasei sy, despota, eTrausas ekdElon deiknys eTnesin pollois to son kratos.
3Mch:6:5 RP_NS RA_ASM A1B_DPF N3I_DPF VC_APPASM N_NSM A3U_ASM N2_GSM N3V_ASM N3_DSN RA_ASF A1S_ASF A1B_ASF D VB_AAPASM N1_ASF C VC_APPAPN P RA_ASF A1A_ASF RP_GS N3I_ASF A3U_APN V2_PAPASM N2_DSM C A3U_DSM RP_NS N1M_VSM VAI_AAI2S A1B_ASN V5_PAI2S N3E_DPN A1_DPN RA_ASN A1_ASN N3E_ASN
3Mch:6:5 you the innumerable ability ć ć heavy ć king spear the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć already by now, by then to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand earth/land and also, even, namely to suspend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) city heavy to speak ć and also, even, namely ć you despot to break fracture, snap, smashed into pieces evident to show nation [see ethnic] much the your/yours(sg); to rub worn, rub sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power
3Mch:6:5 you(sg) (nom) the (acc) innumerable ([Adj] dat) abilities (dat)     heavy ([Adj] acc)   king (acc) spear (dat) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   already upon TAKE HOLD OF-ing (acc, nom|acc|voc) earth/land (acc) and upon being-SUSPEND-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) city (acc) heavy ([Adj] nom|acc|voc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc)   and   you(sg) (nom) despot (voc) you(sg)-BREAK-ed evident ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-are-SHOW-ing, be-you(sg)-SHOW-ing!, while SHOW-ing (nom|voc) nations (dat) many (dat) the (nom|acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) sway (nom|acc|voc)
3Mch:6:5 3Mch_6:5_1 3Mch_6:5_2 3Mch_6:5_3 3Mch_6:5_4 3Mch_6:5_5 3Mch_6:5_6 3Mch_6:5_7 3Mch_6:5_8 3Mch_6:5_9 3Mch_6:5_10 3Mch_6:5_11 3Mch_6:5_12 3Mch_6:5_13 3Mch_6:5_14 3Mch_6:5_15 3Mch_6:5_16 3Mch_6:5_17 3Mch_6:5_18 3Mch_6:5_19 3Mch_6:5_20 3Mch_6:5_21 3Mch_6:5_22 3Mch_6:5_23 3Mch_6:5_24 3Mch_6:5_25 3Mch_6:5_26 3Mch_6:5_27 3Mch_6:5_28 3Mch_6:5_29 3Mch_6:5_30 3Mch_6:5_31 3Mch_6:5_32 3Mch_6:5_33 3Mch_6:5_34 3Mch_6:5_35 3Mch_6:5_36 3Mch_6:5_37 3Mch_6:5_38
3Mch:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:6 σὺ τοὺς κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν τρεῖς ἑταίρους πυρὶ τὴν ψυχὴν αὐθαιρέτως δεδωκότας εἰς τὸ μὴ λατρεῦσαι τοῖς κενοῖς διάπυρον δροσίσας κάμινον ἐρρύσω μέχρι τριχὸς ἀπημάντους φλόγα πᾶσιν ἐπιπέμψας τοῖς ὑπεναντίοις.
3Mch:6:6 When the three friends in the land of Babylon of their own will exposed their lives to the fire rather than serve vain things, thou didst send a dewy coolness through the fiery furnace, and bring the fire upon all their adversaries. (3 Maccabees 6:6 Brenton)
3Mch:6:6  
3Mch:6:6 σὺ τοὺς κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν τρεῖς ἑταίρους πυρὶ τὴν ψυχὴν αὐθαιρέτως δεδωκότας εἰς τὸ μὴ λατρεῦσαι τοῖς κενοῖς διάπυρον δροσίσας κάμινον ἐρρύσω μέχρι τριχὸς ἀπημάντους φλόγα πᾶσιν ἐπιπέμψας τοῖς ὑπεναντίοις.
3Mch:6:6 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἑταῖρος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό μή λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κενός -ή -όν     κάμινος, -ου, ἡ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) μέχρι/μέχρις θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν   φλόξ, -ογός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον
3Mch:6:6 Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Trzy Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Ogień Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By dawać Do (+przyspieszenie) Nie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pusty/pozbawiony Piec By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Włosy Płomień Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
3Mch:6:6 su\ tou\s kata\ tE\n *babulOni/an trei=s e(tai/rous puri\ tE\n PSuCHE\n au)Taire/tOs dedOko/tas ei)s to\ mE\ latreu=sai toi=s kenoi=s dia/puron drosi/sas ka/minon e)rru/sO me/CHri triCHo\s a)pEma/ntous flo/ga pa=sin e)pipe/mPSas toi=s u(penanti/ois.
3Mch:6:6 sy tus kata tEn babylOnian treis hetairus pyri tEn PSyCHEn auTairetOs dedOkotas eis to mE latreusai tois kenois diapyron drosisas kaminon errysO meCHri triCHos apEmantus floga pasin epipemPSas tois hypenantiois.
3Mch:6:6 RP_NS RA_APM P RA_ASF N1_ASF M_APM N2_APM N3_DSN RA_ASF N1_ASF D VX_XAPAPM P RA_ASN D VA_AAN RA_DPM A1_DPM A1B_ASM VA_AAPNSM N2_ASM VAI_AMI2S P N3_GSF A1B_ASF N3G_ASF A3_DPM VA_AAPNSM RA_DPM A1A_DPM
3Mch:6:6 you the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć three partner comrade, companion, company, association, society, harlot fire the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć to give into (+acc) the not to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the empty/devoid ć ć furnace to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] hair ć flame every all, each, every, the whole of ć the adversarial (set against, contrary, hostile)
3Mch:6:6 you(sg) (nom) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   three (acc, nom) partners (acc) fire (dat) the (acc) life (acc)   having GIVE-ed (acc) into (+acc) the (nom|acc) not to-PERFORM-RITUALS/RITES, be-you(sg)-PERFORM-ed-RITUALS/RITES!, he/she/it-happens-to-PERFORM-RITUALS/RITES (opt) the (dat) empty/devoid ([Adj] dat)     furnace (acc) you(sg)-were-DELIVER-ed until hair (gen)   flame (acc) all (dat)   the (dat) adversarial ([Adj] dat)
3Mch:6:6 3Mch_6:6_1 3Mch_6:6_2 3Mch_6:6_3 3Mch_6:6_4 3Mch_6:6_5 3Mch_6:6_6 3Mch_6:6_7 3Mch_6:6_8 3Mch_6:6_9 3Mch_6:6_10 3Mch_6:6_11 3Mch_6:6_12 3Mch_6:6_13 3Mch_6:6_14 3Mch_6:6_15 3Mch_6:6_16 3Mch_6:6_17 3Mch_6:6_18 3Mch_6:6_19 3Mch_6:6_20 3Mch_6:6_21 3Mch_6:6_22 3Mch_6:6_23 3Mch_6:6_24 3Mch_6:6_25 3Mch_6:6_26 3Mch_6:6_27 3Mch_6:6_28 3Mch_6:6_29 3Mch_6:6_30
3Mch:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:7 σὺ τὸν διαβολαῖς φθόνου λέουσι κατὰ γῆς ῥιφέντα θηρσὶν βορὰν Δανιηλ εἰς φῶς ἀνήγαγες ἀσινῆ.
3Mch:6:7 It was thou who, when Daniel was hurled, through slander and envy, as a prey to lions down below, didst bring him back against unhurt to light. (3 Maccabees 6:7 Brenton)
3Mch:6:7  
3Mch:6:7 σὺ τὸν διαβολαῖς φθόνου λέουσι κατὰ γῆς ῥιφέντα θηρσὶν βορὰν Δανιηλ εἰς φῶς ἀνήγαγες ἀσινῆ.
3Mch:6:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   φθόνος, -ου, ὁ; φθονέω (φθον(ε)-, -, φθονε·σ-, -, -, -) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν κατά γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν   Δανιήλ, ὁ εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)  
3Mch:6:7 Ty Zawiść [uraza?]; by zazdrościć [obrażaj się?] Lew W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Dzikie zwierzę Daniel Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} By prowadzić
3Mch:6:7 su\ to\n diabolai=s fTo/nou le/ousi kata\ gE=s r(ife/nta TErsi\n bora\n *daniEl ei)s fO=s a)nE/gages a)sinE=.
3Mch:6:7 sy ton diabolais fTonu leusi kata gEs rifenta TErsin boran daniEl eis fOs anEgages asinE.
3Mch:6:7 RP_NS RA_ASM N1_DPF N2_GSM N3_DPM P N1_GSF VC_APPASM N3_DPM N1A_ASF N_NSM P N3T_ASN VBI_AAI2S A3H_ASM
3Mch:6:7 you the ć envy [resentment?]; to envy [resent?] lion down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing earth/land to toss/fling/dump wild beast ć Daniel into (+acc) light to lead up ć
3Mch:6:7 you(sg) (nom) the (acc)   envy (gen); be-you(sg)-being-ENVY-ed! lions (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) earth/land (gen) upon being-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) wild beasts (dat)   Daniel (indecl) into (+acc) light (nom|acc|voc) you(sg)-LEAD-ed-UP  
3Mch:6:7 3Mch_6:7_1 3Mch_6:7_2 3Mch_6:7_3 3Mch_6:7_4 3Mch_6:7_5 3Mch_6:7_6 3Mch_6:7_7 3Mch_6:7_8 3Mch_6:7_9 3Mch_6:7_10 3Mch_6:7_11 3Mch_6:7_12 3Mch_6:7_13 3Mch_6:7_14 3Mch_6:7_15
3Mch:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:8 τόν τε βυθοτρεφοῦς ἐν γαστρὶ κήτους Ιωναν τηκόμενον ἀφιδὼν ἀπήμαντον πᾶσιν οἰκείοις ἀνέδειξας, πάτερ.
3Mch:6:8 When Jonah was pining away in the belly of the sea-bred monster, thou didst look upon him, O Father, and recover him to the sight of his own. (3 Maccabees 6:8 Brenton)
3Mch:6:8  
3Mch:6:8 τόν τε βυθοτρεφοῦς ἐν γαστρὶ κήτους Ιωναν τηκόμενον ἀφιδὼν ἀπήμαντον πᾶσιν οἰκείοις ἀνέδειξας, πάτερ.
3Mch:6:8 ὁ ἡ τό τέ   ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ κῆτο·ς, -ους, τό Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ; Ἰωνάμ v.l. -νάν, ὁ τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἀφ·οράω (αφ+ορ(α)-, -, 2nd απ+ιδ-/αφ+ιδ-, -, -, -)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἰκεῖος (-α) -ον ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
3Mch:6:8 I [umieszczona z tyłu współrzędna] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Morski potwór otchłań; Jonah; Jonam By topnieć Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właściciele nieruchomości należące do rodziny Do ??? Ojciec
3Mch:6:8 to/n te buTotrefou=s e)n gastri\ kE/tous *iOnan tEko/menon a)fidO\n a)pE/manton pa=sin oi)kei/ois a)ne/deiXas, pa/ter.
3Mch:6:8 ton te byTotrefus en gastri kEtus iOnan tEkomenon afidOn apEmanton pasin oikeiois anedeiXas, pater.
3Mch:6:8 RA_ASM x A3H_ASN P N3_DSF N3E_GSN N_ASM V1_PMPASM VB_AAPNSM A1B_ASM A3_DPM A1A_DPM VAI_AAI2S N3_VSM
3Mch:6:8 the and [postpositive coordinate] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly an abyss sea monster; Jonah; Jonam to melt to ??? ć every all, each, every, the whole of householder belonging to a household to ??? father
3Mch:6:8 the (acc) and [postpositive coordinate]   in/among/by (+dat) belly (dat) an abyss (gen) Jonah (acc); Jonam (indecl) while being-MELT-ed (acc, nom|acc|voc) upon ???-ing (nom)   all (dat) householder ([Adj] dat) you(sg)-???-ed father (voc)
3Mch:6:8 3Mch_6:8_1 3Mch_6:8_2 3Mch_6:8_3 3Mch_6:8_4 3Mch_6:8_5 3Mch_6:8_6 3Mch_6:8_7 3Mch_6:8_8 3Mch_6:8_9 3Mch_6:8_10 3Mch_6:8_11 3Mch_6:8_12 3Mch_6:8_13 3Mch_6:8_14
3Mch:6:8 x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:9 καὶ νῦν, μίσυβρι πολυέλεε τῶν ὅλων σκεπαστά, τὸ τάχος ἐπιφάνηθι τοῖς ἀπὸ Ισραηλ γένους ὑπὸ ἐβδελυγμένων ἀνόμων ἐθνῶν ὑβριζομένοις.
3Mch:6:9 And now, thou who hatest insolence; thou who dost abound in mercy; thou who art the protector of all things; appear quickly to those of the race of Israel, who are insulted by abhorred, lawless gentiles. (3 Maccabees 6:9 Brenton)
3Mch:6:9  
3Mch:6:9 καὶ νῦν, μίσυβρι πολυέλεε τῶν ὅλων σκεπαστά, τὸ τάχος ἐπιφάνηθι τοῖς ἀπὸ Ισραηλ γένους ὑπὸ ἐβδελυγμένων ἀνόμων ἐθνῶν ὑβριζομένοις.
3Mch:6:9 καί νῦν     ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον σκεπαστής, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀπό Ἰσραήλ, ὁ γένο·ς, -ους, τό ὑπό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἄ·νομος -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὑβρίζω (υβριζ-, -, υβρι·σ-, -, -, υβρισ·θ-)
3Mch:6:9 I też, nawet, mianowicie Teraz Cały Obrońca Szybkość By być widocznym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Na zewnątrz prawa Naród [zobacz etniczny] Do ???
3Mch:6:9 kai\ nu=n, mi/subri polue/lee tO=n o(/lOn skepasta/, to\ ta/CHos e)pifa/nETi toi=s a)po\ *israEl ge/nous u(po\ e)bdelugme/nOn a)no/mOn e)TnO=n u(briDZome/nois.
3Mch:6:9 kai nyn, misybri polyelee tOn holOn skepasta, to taCHos epifanETi tois apo israEl genus hypo ebdelygmenOn anomOn eTnOn hybriDZomenois.
3Mch:6:9 C D N3_DSM A1B_VSM RA_GPM A1_GPM N1M_VSM RA_ASN N3E_ASN VZ_APD2S RA_DPM P N_GSM N3E_GSN P VAI_AMPGPN A1B_GPN N3E_GPN V1_PMPDPM
3Mch:6:9 and also, even, namely now ć ć the whole protector the speed to show the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel race race, class, kind under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing to ??? (abhor, abominable) outside the law nation [see ethnic] to ???
3Mch:6:9 and now     the (gen) whole (gen) protector (voc) the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) be-you(sg)-SHOW-ed! the (dat) away from (+gen) Israel (indecl) race (gen) under (+acc), by (+gen) having-been-???-ed (gen) outside the law ([Adj] gen) nations (gen) while being-???-ed (dat)
3Mch:6:9 3Mch_6:9_1 3Mch_6:9_2 3Mch_6:9_3 3Mch_6:9_4 3Mch_6:9_5 3Mch_6:9_6 3Mch_6:9_7 3Mch_6:9_8 3Mch_6:9_9 3Mch_6:9_10 3Mch_6:9_11 3Mch_6:9_12 3Mch_6:9_13 3Mch_6:9_14 3Mch_6:9_15 3Mch_6:9_16 3Mch_6:9_17 3Mch_6:9_18 3Mch_6:9_19
3Mch:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:10 εἰ δὲ ἀσεβείαις κατὰ τὴν ἀποικίαν ὁ βίος ἡμῶν ἐνέσχηται, ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ ἐχθρῶν χειρός, ᾧ προαιρῇ, δέσποτα, ἀπόλεσον ἡμᾶς μόρῳ.
3Mch:6:10 If our life has during our exile been stained with iniquity, deliver us from the hand of the enemy, and destroy us, O Lord, by the death which thou preferrest. (3 Maccabees 6:10 Brenton)
3Mch:6:10  
3Mch:6:10 εἰ δὲ ἀσεβείαις κατὰ τὴν ἀποικίαν βίος ἡμῶν ἐνέσχηται, ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ ἐχθρῶν χειρός, προαιρῇ, δέσποτα, ἀπόλεσον ἡμᾶς μόρῳ.
3Mch:6:10 εἰ δέ ἀ·σέβεια, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·έχω (εν+εχ-, -, -, -, εν+εσχη-, -) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὅς ἥ ὅ προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) δεσπότης, -ου, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
3Mch:6:10 Jeżeli zaś Brak szacunku W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życie Ja Do utrzymywanego mocno {szybko} wewnątrz by być trzymany; trzymaj się albo utrzymuj się mocno {szybko} wewnątrz By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Ręka Kto/, który/, który By z góry postanawiać Despota By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja
3Mch:6:10 ei) de\ a)sebei/ais kata\ tE\n a)poiki/an o( bi/os E(mO=n e)ne/sCHEtai, r(usa/menos E(ma=s a)po\ e)CHTrO=n CHeiro/s, O(=| proairE=|, de/spota, a)po/leson E(ma=s mo/rO|.
3Mch:6:10 ei de asebeiais kata tEn apoikian ho bios hEmOn enesCHEtai, rysamenos hEmas apo eCHTrOn CHeiros, hO proairE, despota, apoleson hEmas morO.
3Mch:6:10 C x N1A_DPF P RA_ASF N1A_ASF RA_NSM N2_NSM RP_GP VXI_XPS3S VA_AMPNSM RP_AP P A1A_GPM N3_GSF RR_DSM V1_PAS3S N1M_VSM VA_AAD2S RP_AP N2_DSM
3Mch:6:10 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lack of deference down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the life I to kept fast within to be held; hold or keep fast within to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing enmity; hostile hand who/whom/which to predetermine despot to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I ć
3Mch:6:10 if Yet lacks of deference (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (nom) life (nom) us (gen) he/she/it-has-been-KEPT FAST WITHIN-ed upon being-DELIVER-ed (nom) us (acc) away from (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) hand (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-are-being-PREDETERMINE-ed, he/she/it-should-be-PREDETERMINE-ing, you(sg)-should-be-being-PREDETERMINE-ed despot (voc) do-LOSE/DESTROY-you(sg)!, going-to-LOSE/DESTROY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc)  
3Mch:6:10 3Mch_6:10_1 3Mch_6:10_2 3Mch_6:10_3 3Mch_6:10_4 3Mch_6:10_5 3Mch_6:10_6 3Mch_6:10_7 3Mch_6:10_8 3Mch_6:10_9 3Mch_6:10_10 3Mch_6:10_11 3Mch_6:10_12 3Mch_6:10_13 3Mch_6:10_14 3Mch_6:10_15 3Mch_6:10_16 3Mch_6:10_17 3Mch_6:10_18 3Mch_6:10_19 3Mch_6:10_20 3Mch_6:10_21
3Mch:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:11 μὴ τοῖς ματαίοις οἱ ματαιόφρονες εὐλογησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἠγαπημένων σου ἀπωλείᾳ λέγοντες Οὐδὲ ὁ θεὸς αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
3Mch:6:11 Let not the vain-minded congratulate vain idols at the destruction of thy beloved, saying, Neither did their god deliver them. (3 Maccabees 6:11 Brenton)
3Mch:6:11  
3Mch:6:11 μὴ τοῖς ματαίοις οἱ ματαιόφρονες εὐλογησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἠγαπημένων σου ἀπωλείᾳ λέγοντες Οὐδὲ θεὸς αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.
3Mch:6:11 μή ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) ὁ ἡ τό   εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Mch:6:11 Nie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj By błogosławić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By kochać Ty; twój/twój(sg) Zniszczenie, zniszczenie By mówić/opowiadaj ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bóg  On/ona/to/to samo By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
3Mch:6:11 mE\ toi=s matai/ois oi( mataio/frones eu)logEsa/tOsan e)pi\ tE=| tO=n E)gapEme/nOn sou a)pOlei/a| le/gontes *ou)de\ o( Teo\s au)tO=n e)rru/sato au)tou/s.
3Mch:6:11 mE tois mataiois hoi mataiofrones eulogEsatOsan epi tE tOn EgapEmenOn su apOleia legontes ude ho Teos autOn errysato autus.
3Mch:6:11 D RA_DPM A1A_DPM RA_NPM N3N_NPM VA_AAD3P P RA_DSF RA_GPM VM_XMPGPM RP_GS N1A_DSF V1_PAPNPM x RA_NSM N2_NSM RD_GPM VAI_AMI3S RD_APM
3Mch:6:11 not the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart the ć to bless upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the to love you; your/yours(sg) annihilation, destruction to say/tell οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the god [see theology] he/she/it/same to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
3Mch:6:11 not the (dat) foolish, vain ([Adj] dat); you(sg)-are-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-happen-to-be-FOOLISH-ing (opt) the (nom)   let-them-BLESS! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) the (gen) having-been-LOVE-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) annihilation, destruction (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) neither/nor the (nom) god (nom) them/same (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed them/same (acc)
3Mch:6:11 3Mch_6:11_1 3Mch_6:11_2 3Mch_6:11_3 3Mch_6:11_4 3Mch_6:11_5 3Mch_6:11_6 3Mch_6:11_7 3Mch_6:11_8 3Mch_6:11_9 3Mch_6:11_10 3Mch_6:11_11 3Mch_6:11_12 3Mch_6:11_13 3Mch_6:11_14 3Mch_6:11_15 3Mch_6:11_16 3Mch_6:11_17 3Mch_6:11_18 3Mch_6:11_19
3Mch:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:12 σὺ δέ, ὁ πᾶσαν ἀλκὴν καὶ δυναστείαν ἔχων ἅπασαν αἰώνιε, νῦν ἔπιδε· ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς καθ’ ὕβριν ἀνόμων ἀλόγιστον ἐκ τοῦ ζῆν μεθισταμένους ἐν ἐπιβούλων τρόπῳ.
3Mch:6:12 Thou, who art All-powerful and Almighty, O Eternal One, behold! have mercy upon us who are being withdrawn from life, like traitors, by the unreasoning insolence of lawless men. (3 Maccabees 6:12 Brenton)
3Mch:6:12  
3Mch:6:12 σὺ δέ, πᾶσαν ἀλκὴν καὶ δυναστείαν ἔχων ἅπασαν αἰώνιε, νῦν ἔπιδε· ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς καθ’ ὕβριν ἀνόμων ἀλόγιστον ἐκ τοῦ ζῆν μεθισταμένους ἐν ἐπιβούλων τρόπῳ.
3Mch:6:12 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   καί   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος αἰώνιος -ία -ον νῦν ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατά ὕβρις, -εως, ἡ ἄ·νομος -ον   ἐκ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ἐν ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ τρόπος, -ου, ὁ
3Mch:6:12 Ty zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie By mieć Każdy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Teraz By wyglądać na By okazać miłosierdzie Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pycha Na zewnątrz prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Parcela Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie
3Mch:6:12 su\ de/, o( pa=san a)lkE\n kai\ dunastei/an e)/CHOn a(/pasan ai)O/nie, nu=n e)/pide· e)le/Eson E(ma=s tou\s kaT’ u(/brin a)no/mOn a)lo/giston e)k tou= DZE=n meTistame/nous e)n e)pibou/lOn tro/pO|.
3Mch:6:12 sy de, ho pasan alkEn kai dynasteian eCHOn hapasan aiOnie, nyn epide· eleEson hEmas tus kaT’ hybrin anomOn alogiston ek tu DZEn meTistamenus en epibulOn tropO.
3Mch:6:12 RP_NS x RA_NSM A1S_ASF N1_ASF C N1A_ASF V1_PAPNSM A1S_ASF A1B_VSM D VB_AAD2S VA_AAD2S RP_AP RA_APM P N3I_ASF A1B_GPM A1B_ASM P RA_GSN V3_PAN V6_PMPAPM P A1B_GPM N2_DSM
3Mch:6:12 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć and also, even, namely ć to have every aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent now to look upon to show mercy I the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hubris outside the law ć out of (+gen) ἐξ before vowels the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plot manner way, means, method,attitude
3Mch:6:12 you(sg) (nom) Yet the (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   and   while HAVE-ing (nom) every (acc) aeonian ([Adj] voc) now do-LOOK-you(sg)-UPON! do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hubris (acc) outside the law ([Adj] gen)   out of (+gen) the (gen) to-be-EXISTS-ing while being-REMOVE-ed (acc) in/among/by (+dat) plots (gen) manner (dat)
3Mch:6:12 3Mch_6:12_1 3Mch_6:12_2 3Mch_6:12_3 3Mch_6:12_4 3Mch_6:12_5 3Mch_6:12_6 3Mch_6:12_7 3Mch_6:12_8 3Mch_6:12_9 3Mch_6:12_10 3Mch_6:12_11 3Mch_6:12_12 3Mch_6:12_13 3Mch_6:12_14 3Mch_6:12_15 3Mch_6:12_16 3Mch_6:12_17 3Mch_6:12_18 3Mch_6:12_19 3Mch_6:12_20 3Mch_6:12_21 3Mch_6:12_22 3Mch_6:12_23 3Mch_6:12_24 3Mch_6:12_25 3Mch_6:12_26
3Mch:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:13 πτηξάτω δὲ ἔθνη σὴν δύναμιν ἀνίκητον σήμερον, ἔντιμε δύναμιν ἔχων ἐπὶ σωτηρίᾳ Ιακωβ γένους.
3Mch:6:13 Let the heathen cower before thine invincible might today, O glorious One, who hast all power to save the race of Jacob. (3 Maccabees 6:13 Brenton)
3Mch:6:13  
3Mch:6:13 πτηξάτω δὲ ἔθνη σὴν δύναμιν ἀνίκητον σήμερον, ἔντιμε δύναμιν ἔχων ἐπὶ σωτηρίᾳ Ιακωβ γένους.
3Mch:6:13 πτήσσω [LXX] (-, -, πτηξ-, -, -, -) δέ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σός -ή -όν δύναμις, -εως, ἡ   σήμερον ἔν·τιμος -ον δύναμις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐπί σωτηρία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ γένο·ς, -ους, τό
3Mch:6:13 Do ??? zaś Naród [zobacz etniczny] Twój/twój(sg) Zdolność Dzisiaj dzień Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Zdolność By mieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie Jacob Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy
3Mch:6:13 ptEXa/tO de\ e)/TnE sE\n du/namin a)ni/kEton sE/meron, e)/ntime du/namin e)/CHOn e)pi\ sOtEri/a| *iakOb ge/nous.
3Mch:6:13 ptEXatO de eTnE sEn dynamin anikEton sEmeron, entime dynamin eCHOn epi sOtEria iakOb genus.
3Mch:6:13 VA_AAD2S x N3E_APN A1_ASF N3I_ASF A1B_ASF D A1B_VSM N3I_ASF V1_PAPNSM P N1A_DSF N_ASM N3E_GSN
3Mch:6:13 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nation [see ethnic] your/yours(sg) ability ć today day upright respectable, equitable, honest, honorable ability to have upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing salvation/deliverance Jacob race race, class, kind
3Mch:6:13 let-him/her/it-???! Yet nations (nom|acc|voc) your/yours(sg) (acc) ability (acc)   today upright ([Adj] voc) ability (acc) while HAVE-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) salvation/deliverance (dat) Jacob (indecl) race (gen)
3Mch:6:13 3Mch_6:13_1 3Mch_6:13_2 3Mch_6:13_3 3Mch_6:13_4 3Mch_6:13_5 3Mch_6:13_6 3Mch_6:13_7 3Mch_6:13_8 3Mch_6:13_9 3Mch_6:13_10 3Mch_6:13_11 3Mch_6:13_12 3Mch_6:13_13 3Mch_6:13_14
3Mch:6:13 x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:14 ἱκετεύει σε τὸ πᾶν πλῆθος τῶν νηπίων καὶ οἱ τούτων γονεῖς μετὰ δακρύων.
3Mch:6:14 The whole band of infants and their parents with tears beseech thee. (3 Maccabees 6:14 Brenton)
3Mch:6:14  
3Mch:6:14 ἱκετεύει σε τὸ πᾶν πλῆθος τῶν νηπίων καὶ οἱ τούτων γονεῖς μετὰ δακρύων.
3Mch:6:14   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο γονεύς, -έως, ὁ μετά δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -)
3Mch:6:14 Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) Noworodek I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rodzic Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łza; by płakać
3Mch:6:14 i(keteu/ei se to\ pa=n plE=Tos tO=n nEpi/On kai\ oi( tou/tOn gonei=s meta\ dakru/On.
3Mch:6:14 hiketeuei se to pan plETos tOn nEpiOn kai hoi tutOn goneis meta dakryOn.
3Mch:6:14 V1_PAI3S RP_AS RA_NSN A3_NSN N3E_NSN RA_GPM A1A_GPM C RA_NPM RD_GPM N3V_NPM P N2N_GPN
3Mch:6:14 ć you; your/yours(sg) the every all, each, every, the whole of lot (multitude ) the infant and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] parent after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing tear; to cry
3Mch:6:14   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) every (nom|acc|voc) lot (nom|acc|voc) the (gen) infant ([Adj] gen) and the (nom) these (gen) parents (acc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) tears (gen); while CRY-ing (nom)
3Mch:6:14 3Mch_6:14_1 3Mch_6:14_2 3Mch_6:14_3 3Mch_6:14_4 3Mch_6:14_5 3Mch_6:14_6 3Mch_6:14_7 3Mch_6:14_8 3Mch_6:14_9 3Mch_6:14_10 3Mch_6:14_11 3Mch_6:14_12 3Mch_6:14_13
3Mch:6:14 x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:15 δειχθήτω πᾶσιν ἔθνεσιν ὅτι μεθ’ ἡμῶν εἶ, κύριε, καὶ οὐκ ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλὰ καθὼς εἶπας ὅτι Οὐδὲ ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ὄντων ὑπερεῖδον αὐτούς, οὕτως ἐπιτέλεσον, κύριε.
3Mch:6:15 Let it be shewn to all the nations that thou art with us, O Lord, and hast not turned thy face away from us; but as thou saidst that thou wouldst not forget them even in the land of their enemies, so do thou fulfil this saying, O Lord. (3 Maccabees 6:15 Brenton)
3Mch:6:15  
3Mch:6:15 δειχθήτω πᾶσιν ἔθνεσιν ὅτι μεθ’ ἡμῶν εἶ, κύριε, καὶ οὐκ ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλὰ καθὼς εἶπας ὅτι Οὐδὲ ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ὄντων ὑπερεῖδον αὐτούς, οὕτως ἐπιτέλεσον, κύριε.
3Mch:6:15 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Mch:6:15 By być widocznym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ale Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By być By przeoczać {By górować} On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Mch:6:15 deiCHTE/tO pa=sin e)/Tnesin o(/ti meT’ E(mO=n ei)=, ku/rie, kai\ ou)k a)pe/strePSas to\ pro/sOpo/n sou a)f’ E(mO=n, a)lla\ kaTO\s ei)=pas o(/ti *ou)de\ e)n tE=| gE=| tO=n e)CHTrO=n au)tO=n o)/ntOn u(perei=don au)tou/s, ou(/tOs e)pite/leson, ku/rie.
3Mch:6:15 deiCHTEtO pasin eTnesin hoti meT’ hEmOn ei, kyrie, kai uk apestrePSas to prosOpon su af’ hEmOn, alla kaTOs eipas hoti ude en tE gE tOn eCHTrOn autOn ontOn hypereidon autus, hutOs epiteleson, kyrie.
3Mch:6:15 VC_APD3S A3_DPN N3E_DPN C P RP_GP V9_PAI2S N2_VSM C D VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GP C D VAI_AAI2S C x P RA_DSF N1_DSF RA_GPM A1A_GPM RD_GPM V9_PAPGPM VBI_AAD2S RD_APM D VA_AAD2S N2_VSM
3Mch:6:15 to show every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I but as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell because/that οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the enmity; hostile he/she/it/same to be to overlook he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to focus on-getting-done lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Mch:6:15 let-him/her/it-be-SHOW-ed! all (dat) nations (dat) because/that after (+acc), with (+gen) us (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) and not you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) us (gen) but as accordingly you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that neither/nor in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) I-OVERLOOK-ed, they-OVERLOOK-ed them/same (acc) thusly/like this do-FOCUS-you(sg)-ON-GETTING-DONE!, going-to-FOCUS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
3Mch:6:15 3Mch_6:15_1 3Mch_6:15_2 3Mch_6:15_3 3Mch_6:15_4 3Mch_6:15_5 3Mch_6:15_6 3Mch_6:15_7 3Mch_6:15_8 3Mch_6:15_9 3Mch_6:15_10 3Mch_6:15_11 3Mch_6:15_12 3Mch_6:15_13 3Mch_6:15_14 3Mch_6:15_15 3Mch_6:15_16 3Mch_6:15_17 3Mch_6:15_18 3Mch_6:15_19 3Mch_6:15_20 3Mch_6:15_21 3Mch_6:15_22 3Mch_6:15_23 3Mch_6:15_24 3Mch_6:15_25 3Mch_6:15_26 3Mch_6:15_27 3Mch_6:15_28 3Mch_6:15_29 3Mch_6:15_30 3Mch_6:15_31 3Mch_6:15_32 3Mch_6:15_33
3Mch:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:16 Τοῦ δὲ Ελεαζαρου λήγοντος ἄρτι τῆς προσευχῆς ὁ βασιλεὺς σὺν τοῖς θηρίοις καὶ παντὶ τῷ τῆς δυνάμεως φρυάγματι κατὰ τὸν ἱππόδρομον παρῆγεν.
3Mch:6:16 Now, at the time that Eleazar had ended his prayer, the king came along to the hippodrome, with the wild beasts, and with his tumultuous power. (3 Maccabees 6:16 Brenton)
3Mch:6:16  
3Mch:6:16 Τοῦ δὲ Ελεαζαρου λήγοντος ἄρτι τῆς προσευχῆς βασιλεὺς σὺν τοῖς θηρίοις καὶ παντὶ τῷ τῆς δυνάμεως φρυάγματι κατὰ τὸν ἱππόδρομον παρῆγεν.
3Mch:6:16 ὁ ἡ τό δέ     ἄρτι ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύν ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   κατά ὁ ἡ τό   παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-)
3Mch:6:16 zaś W tej chwili Modlitwa Król Razem z/włączając (+dat) Zwierzę I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj
3Mch:6:16 *tou= de\ *eleaDZarou lE/gontos a)/rti tE=s proseuCHE=s o( basileu\s su\n toi=s TEri/ois kai\ panti\ tO=| tE=s duna/meOs frua/gmati kata\ to\n i(ppo/dromon parE=gen.
3Mch:6:16 tu de eleaDZaru lEgontos arti tEs proseuCHEs ho basileus syn tois TEriois kai panti tO tEs dynameOs fryagmati kata ton hippodromon parEgen.
3Mch:6:16 RA_GSM x N2_GSM V1_PAPGSM D RA_GSF N1_GSF RA_NSM N3V_NSM P RA_DPN N2N_DPN C A3_DSM RA_DSM RA_GSF N3I_GSF N3M_DSN P RA_ASM N2_ASM V1I_IAI3S
3Mch:6:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć just now the prayer the king together with/including (+dat) the beast and also, even, namely every all, each, every, the whole of the the ability ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce
3Mch:6:16 the (gen) Yet     just now the (gen) prayer (gen) the (nom) king (nom) together with/including (+dat) the (dat) beasts (dat) and every (dat) the (dat) the (gen) ability (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   he/she/it-was-PASS BY-ing
3Mch:6:16 3Mch_6:16_1 3Mch_6:16_2 3Mch_6:16_3 3Mch_6:16_4 3Mch_6:16_5 3Mch_6:16_6 3Mch_6:16_7 3Mch_6:16_8 3Mch_6:16_9 3Mch_6:16_10 3Mch_6:16_11 3Mch_6:16_12 3Mch_6:16_13 3Mch_6:16_14 3Mch_6:16_15 3Mch_6:16_16 3Mch_6:16_17 3Mch_6:16_18 3Mch_6:16_19 3Mch_6:16_20 3Mch_6:16_21 3Mch_6:16_22
3Mch:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:17 καὶ θεωρήσαντες οἱ Ιουδαῖοι μέγα εἰς οὐρανὸν ἀνέκραξαν ὥστε καὶ τοὺς παρακειμένους αὐλῶνας συνηχήσαντας ἀκατάσχετον πτόην ποιῆσαι παντὶ τῷ στρατοπέδῳ.
3Mch:6:17 When the Jews saw this, they uttered a loud cry to heaven, so that the adjacent valleys resounded, and caused an irrepressible lamentation throughout the army. (3 Maccabees 6:17 Brenton)
3Mch:6:17  
3Mch:6:17 καὶ θεωρήσαντες οἱ Ιουδαῖοι μέγα εἰς οὐρανὸν ἀνέκραξαν ὥστε καὶ τοὺς παρακειμένους αὐλῶνας συνηχήσαντας ἀκατάσχετον πτόην ποιῆσαι παντὶ τῷ στρατοπέδῳ.
3Mch:6:17 καί θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) ὥστε καί ὁ ἡ τό παρά·κει·μαι (ath. παρα+κει-, -, -, -, -, -)     ἀ·κατά·σχετος -ον   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στρατό·πεδον, -ου, τό
3Mch:6:17 I też, nawet, mianowicie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Żydowski Wielki Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Do ??? Tak tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Nieposkromiony By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wojskowy obóz
3Mch:6:17 kai\ TeOrE/santes oi( *ioudai=oi me/ga ei)s ou)rano\n a)ne/kraXan O(/ste kai\ tou\s parakeime/nous au)lO=nas sunECHE/santas a)kata/sCHeton pto/En poiE=sai panti\ tO=| stratope/dO|.
3Mch:6:17 kai TeOrEsantes hoi iudaioi mega eis uranon anekraXan hOste kai tus parakeimenus aulOnas synECHEsantas akatasCHeton ptoEn poiEsai panti tO stratopedO.
3Mch:6:17 C VA_AAPNPM RA_NPM N2_NPM A1P_ASN P N2_ASM VAI_AAI3P C C RA_APM V5_PMPAPM N3W_APM VA_AAPAPM A1B_ASF N1_ASF VA_AAN A3_DSN RA_DSN N2N_DSN
3Mch:6:17 and also, even, namely to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive the Jewish great into (+acc) sky/heaven to ??? so that and also, even, namely the to ??? ć ć uncontrollable ć to do/make every all, each, every, the whole of the military camp
3Mch:6:17 and upon LOOKED AT-ing (nom|voc) the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc) sky/heaven (acc) they-???-ed so that and the (acc) while being-???-ed (acc)     uncontrollable ([Adj] acc, nom|acc|voc)   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) every (dat) the (dat) military camp (dat)
3Mch:6:17 3Mch_6:17_1 3Mch_6:17_2 3Mch_6:17_3 3Mch_6:17_4 3Mch_6:17_5 3Mch_6:17_6 3Mch_6:17_7 3Mch_6:17_8 3Mch_6:17_9 3Mch_6:17_10 3Mch_6:17_11 3Mch_6:17_12 3Mch_6:17_13 3Mch_6:17_14 3Mch_6:17_15 3Mch_6:17_16 3Mch_6:17_17 3Mch_6:17_18 3Mch_6:17_19 3Mch_6:17_20
3Mch:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:18 τότε ὁ μεγαλόδοξος παντοκράτωρ καὶ ἀληθινὸς θεὸς ἐπιφάνας τὸ ἅγιον αὐτοῦ πρόσωπον ἠνέῳξεν τὰς οὐρανίους πύλας, ἐξ ὧν δεδοξασμένοι δύο φοβεροειδεῖς ἄγγελοι κατέβησαν φανεροὶ πᾶσιν πλὴν τοῖς Ιουδαίοις
3Mch:6:18 Then the all-glorious, all-powerful, and true God, displayed his holy countenance, and opened the gates of heaven, from which two angels, dreadful of form, came down and were visible to all but the Jews. (3 Maccabees 6:18 Brenton)
3Mch:6:18  
3Mch:6:18 τότε μεγαλόδοξος παντοκράτωρ καὶ ἀληθινὸς θεὸς ἐπιφάνας τὸ ἅγιον αὐτοῦ πρόσωπον ἠνέῳξεν τὰς οὐρανίους πύλας, ἐξ ὧν δεδοξασμένοι δύο φοβεροειδεῖς ἄγγελοι κατέβησαν φανεροὶ πᾶσιν πλὴν τοῖς Ιουδαίοις
3Mch:6:18 τότε ὁ ἡ τό   παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ἀ·ληθινός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό οὐράνιος -ον πύλη, -ης, ἡ ἐκ ὅς ἥ ὅ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἄγγελος, -ου, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) φανερός -ά -όν; φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλήν ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
3Mch:6:18 Wtedy Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Prawdziwy Bóg  By być widocznym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Twarz By otwierać Niebiański Brama Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By chwalić/wychwalaj/chwałę Dwa Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By schodzić Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste]; by manifestować wynoś, wydawaj, wyjawiaj; objawienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z wyjątkiem Żydowski
3Mch:6:18 to/te o( megalo/doXos pantokra/tOr kai\ a)lETino\s Teo\s e)pifa/nas to\ a(/gion au)tou= pro/sOpon E)ne/O|Xen ta\s ou)rani/ous pu/las, e)X O(=n dedoXasme/noi du/o foberoeidei=s a)/ggeloi kate/bEsan faneroi\ pa=sin plE\n toi=s *ioudai/ois
3Mch:6:18 tote ho megalodoXos pantokratOr kai alETinos Teos epifanas to hagion autu prosOpon EneOXen tas uranius pylas, eX hOn dedoXasmenoi dyo foberoeideis angeloi katebEsan faneroi pasin plEn tois iudaiois
3Mch:6:18 D RA_NSM A1B_NSM N3R_NSM C A1_NSM N2_NSM VA_AAPNSM RA_ASN A1A_ASN RD_GSM N2N_ASN VAI_AAI3S RA_APF A1A_APM N1_APF P RR_GPM VT_XMPNPM M_NDM N1M_NPM N2_NPM VZI_AAI3P A1A_NPM A3_DPM D RA_DPM N2_DPM
3Mch:6:18 then the ć Almighty ruler of all going before all and also, even, namely true god [see theology] to show the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same face to open up the heavenly gate out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to glorify/extol/praise two ć agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to go down manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident]; to manifest bring out, give away, disclose; revelation every all, each, every, the whole of except the Jewish
3Mch:6:18 then the (nom)   Almighty ruler of all (nom) and true ([Adj] nom) god (nom) upon SHOW-ing (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) face (nom|acc|voc) he/she/it-OPEN-ed-UP the (acc) heavenly ([Adj] acc) gates (acc) out of (+gen) who/whom/which (gen) having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom|voc) two (nom, acc, gen)   messengers/angels (nom|voc) they-GO DOWN-ed manifest ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MANIFEST-ing, you(sg)-are-being-MANIFEST-ed, you(sg)-are-being-MANIFEST-ed (classical), he/she/it-should-be-MANIFEST-ing, you(sg)-should-be-being-MANIFEST-ed, he/she/it-happens-to-be-MANIFEST-ing (opt) all (dat) except the (dat) Jewish ([Adj] dat)
3Mch:6:18 3Mch_6:18_1 3Mch_6:18_2 3Mch_6:18_3 3Mch_6:18_4 3Mch_6:18_5 3Mch_6:18_6 3Mch_6:18_7 3Mch_6:18_8 3Mch_6:18_9 3Mch_6:18_10 3Mch_6:18_11 3Mch_6:18_12 3Mch_6:18_13 3Mch_6:18_14 3Mch_6:18_15 3Mch_6:18_16 3Mch_6:18_17 3Mch_6:18_18 3Mch_6:18_19 3Mch_6:18_20 3Mch_6:18_21 3Mch_6:18_22 3Mch_6:18_23 3Mch_6:18_24 3Mch_6:18_25 3Mch_6:18_26 3Mch_6:18_27 3Mch_6:18_28
3Mch:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:19 καὶ ἀντέστησαν καὶ τὴν δύναμιν τῶν ὑπεναντίων ἐπλήρωσαν ταραχῆς καὶ δειλίας καὶ ἀκινήτοις ἔδησαν πέδαις.
3Mch:6:19 And they stood opposite, and filled the enemies' host with confusion and cowardice; and bound them with immoveable fetters. (3 Maccabees 6:19 Brenton)
3Mch:6:19  
3Mch:6:19 καὶ ἀντέστησαν καὶ τὴν δύναμιν τῶν ὑπεναντίων ἐπλήρωσαν ταραχῆς καὶ δειλίας καὶ ἀκινήτοις ἔδησαν πέδαις.
3Mch:6:19 καί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ταραχή, -ῆς, ἡ καί δειλία, -ας, ἡ καί   δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) πέδη, -ης, ἡ
3Mch:6:19 I też, nawet, mianowicie By przeciwstawiać I też, nawet, mianowicie Zdolność Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) By napełniać pełność, spełniać Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt I też, nawet, mianowicie Tchórzostwa/nieśmiałość I też, nawet, mianowicie By wiązać Łącznik
3Mch:6:19 kai\ a)nte/stEsan kai\ tE\n du/namin tO=n u(penanti/On e)plE/rOsan taraCHE=s kai\ deili/as kai\ a)kinE/tois e)/dEsan pe/dais.
3Mch:6:19 kai antestEsan kai tEn dynamin tOn hypenantiOn eplErOsan taraCHEs kai deilias kai akinEtois edEsan pedais.
3Mch:6:19 C VHI_AAI3P C RA_ASF N3I_ASF RA_GPM A1A_GPM VAI_AAI3P N1_GSF C N1A_GSF C A1B_DPM VAI_AAI3P N1_NPF
3Mch:6:19 and also, even, namely to oppose and also, even, namely the ability the adversarial (set against, contrary, hostile) to fill fill, fulfill disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition and also, even, namely cowardice/timidity and also, even, namely ć to bind shackle
3Mch:6:19 and they-OPPOSE-ed and the (acc) ability (acc) the (gen) adversarial ([Adj] gen) they-FILL-ed disturbance (gen) and cowardice/timidity (gen), cowardice/timidities (acc) and   they-BIND-ed shackles (dat)
3Mch:6:19 3Mch_6:19_1 3Mch_6:19_2 3Mch_6:19_3 3Mch_6:19_4 3Mch_6:19_5 3Mch_6:19_6 3Mch_6:19_7 3Mch_6:19_8 3Mch_6:19_9 3Mch_6:19_10 3Mch_6:19_11 3Mch_6:19_12 3Mch_6:19_13 3Mch_6:19_14 3Mch_6:19_15
3Mch:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:20 καὶ ὑπόφρικον καὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα ἐγενήθη, καὶ λήθη τὸ θράσος αὐτοῦ τὸ βαρύθυμον ἔλαβεν.
3Mch:6:20 And a cold shudder came over the person of the king, and oblivion paralysed the vehemence of his spirit. (3 Maccabees 6:20 Brenton)
3Mch:6:20  
3Mch:6:20 καὶ ὑπόφρικον καὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα ἐγενήθη, καὶ λήθη τὸ θράσος αὐτοῦ τὸ βαρύθυμον ἔλαβεν.
3Mch:6:20 καί   καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σῶμα[τ], -ατος, τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί λήθη, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
3Mch:6:20 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Król Ciało By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Brak pamięci On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
3Mch:6:20 kai\ u(po/frikon kai\ to\ tou= basile/Os sO=ma e)genE/TE, kai\ lE/TE to\ Tra/sos au)tou= to\ baru/Tumon e)/laben.
3Mch:6:20 kai hypofrikon kai to tu basileOs sOma egenETE, kai lETE to Trasos autu to baryTymon elaben.
3Mch:6:20 C A1B_ASN C RA_NSN RA_GSM N3V_GSM N3M_NSN VCI_API3S C N1_NSF RA_ASN N3E_ASN RD_GSM RA_ASN A1B_ASN VBI_AAI3S
3Mch:6:20 and also, even, namely ć and also, even, namely the the king body to become become, happen and also, even, namely forgetfulness the ć he/she/it/same the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
3Mch:6:20 and   and the (nom|acc) the (gen) king (gen) body (nom|acc|voc) he/she/it-was-BECOME-ed and forgetfulness (nom|voc) the (nom|acc)   him/it/same (gen) the (nom|acc)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed
3Mch:6:20 3Mch_6:20_1 3Mch_6:20_2 3Mch_6:20_3 3Mch_6:20_4 3Mch_6:20_5 3Mch_6:20_6 3Mch_6:20_7 3Mch_6:20_8 3Mch_6:20_9 3Mch_6:20_10 3Mch_6:20_11 3Mch_6:20_12 3Mch_6:20_13 3Mch_6:20_14 3Mch_6:20_15 3Mch_6:20_16
3Mch:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:21 καὶ ἀπέστρεψαν τὰ θηρία ἐπὶ τὰς συνεπομένας ἐνόπλους δυνάμεις καὶ κατεπάτουν αὐτὰς καὶ ὠλέθρευον.
3Mch:6:21 They turned back the animals upon the armed forces which followed them; and the animals trod them down, and destroyed them. (3 Maccabees 6:21 Brenton)
3Mch:6:21  
3Mch:6:21 καὶ ἀπέστρεψαν τὰ θηρία ἐπὶ τὰς συνεπομένας ἐνόπλους δυνάμεις καὶ κατεπάτουν αὐτὰς καὶ ὠλέθρευον.
3Mch:6:21 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό συν·έπομαι (συν+επ-, -, -, -, -, -)   δύναμις, -εως, ἡ καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-)
3Mch:6:21 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Zwierzę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? Zdolność I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć
3Mch:6:21 kai\ a)pe/strePSan ta\ TEri/a e)pi\ ta\s sunepome/nas e)no/plous duna/meis kai\ katepa/toun au)ta\s kai\ O)le/Treuon.
3Mch:6:21 kai apestrePSan ta TEria epi tas synepomenas enoplus dynameis kai katepatun autas kai OleTreuon.
3Mch:6:21 C VAI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN P RA_APF V1_PMPAPF A1B_APF N3I_APF C V2I_IAI3P RD_APF C V1I_IAI3P
3Mch:6:21 and also, even, namely to turn away from the beast upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to ??? ć ability and also, even, namely to trample/tread he/she/it/same and also, even, namely to destroy
3Mch:6:21 and they-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-???-ed (acc)   abilities (acc, nom|voc) and I-was-TRAMPLE/TREAD-ing, they-were-TRAMPLE/TREAD-ing them/same (acc) and I-was-DESTROY-ing, they-were-DESTROY-ing
3Mch:6:21 3Mch_6:21_1 3Mch_6:21_2 3Mch_6:21_3 3Mch_6:21_4 3Mch_6:21_5 3Mch_6:21_6 3Mch_6:21_7 3Mch_6:21_8 3Mch_6:21_9 3Mch_6:21_10 3Mch_6:21_11 3Mch_6:21_12 3Mch_6:21_13 3Mch_6:21_14
3Mch:6:21 x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:22 καὶ μετεστράφη τοῦ βασιλέως ἡ ὀργὴ εἰς οἶκτον καὶ δάκρυα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσθεν αὐτῷ μεμηχανευμένων.
3Mch:6:22 The king's wrath was converted into compassion; and he wept at his own machinations. (3 Maccabees 6:22 Brenton)
3Mch:6:22  
3Mch:6:22 Καὶ μετεστράφη τοῦ βασιλέως ὀργὴ εἰς οἶκτον καὶ δάκρυα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσθεν αὐτῷ μεμηχανευμένων.
3Mch:6:22 καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰς[1]   καί δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ὑπέρ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό  
3Mch:6:22 I też, nawet, mianowicie By przekształcać Król Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Łza Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
3Mch:6:22 *kai\ metestra/fE tou= basile/Os E( o)rgE\ ei)s oi)=kton kai\ da/krua u(pe\r tO=n e)/mprosTen au)tO=| memECHaneume/nOn.
3Mch:6:22 kai metestrafE tu basileOs hE orgE eis oikton kai dakrya hyper tOn emprosTen autO memECHaneumenOn.
3Mch:6:22 C VDI_API3S RA_GSM N3V_GSM RA_NSF N1_NSF P N2_ASM C N2N_APN P RA_GPM D RD_DSM VM_XMPNSM
3Mch:6:22 and also, even, namely to transform the king the wrath fume, anger, rage into (+acc) ć and also, even, namely tear above (+acc), on behalf of (+gen) the before/in front of he/she/it/same ć
3Mch:6:22 and he/she/it-was-TRANSFORM-ed the (gen) king (gen) the (nom) wrath (nom|voc) into (+acc)   and tears (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) before/in front of him/it/same (dat)  
3Mch:6:22 3Mch_6:22_1 3Mch_6:22_2 3Mch_6:22_3 3Mch_6:22_4 3Mch_6:22_5 3Mch_6:22_6 3Mch_6:22_7 3Mch_6:22_8 3Mch_6:22_9 3Mch_6:22_10 3Mch_6:22_11 3Mch_6:22_12 3Mch_6:22_13 3Mch_6:22_14 3Mch_6:22_15
3Mch:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:23 ἀκούσας γὰρ τῆς κραυγῆς καὶ συνιδὼν πρηνεῖς ἅπαντας εἰς τὴν ἀπώλειαν δακρύσας μετ’ ὀργῆς τοῖς φίλοις διηπειλεῖτο λέγων
3Mch:6:23 For when he heard the cry, and saw them all on the verge of destruction, with tears he angrily threatened his friends, saying, (3 Maccabees 6:23 Brenton)
3Mch:6:23  
3Mch:6:23 ἀκούσας γὰρ τῆς κραυγῆς καὶ συνιδὼν πρηνεῖς ἅπαντας εἰς τὴν ἀπώλειαν δακρύσας μετ’ ὀργῆς τοῖς φίλοις διηπειλεῖτο λέγων
3Mch:6:23 ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ καί συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) πρηνής -ές, gen. sg. -οῦς ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) μετά ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Mch:6:23 Niechętny; by słyszeć Dla odtąd, jak Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? Powalony? Każdy Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie By płakać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By mówić/opowiadaj
3Mch:6:23 a)kou/sas ga\r tE=s kraugE=s kai\ sunidO\n prEnei=s a(/pantas ei)s tE\n a)pO/leian dakru/sas met’ o)rgE=s toi=s fi/lois diEpeilei=to le/gOn
3Mch:6:23 akusas gar tEs kraugEs kai synidOn prEneis hapantas eis tEn apOleian dakrysas met’ orgEs tois filois diEpeileito legOn
3Mch:6:23 VA_AAPNSM x RA_GSF N1_GSF C VB_AAPNSM A3H_APM A3_APM P RA_ASF N1A_ASF VA_AAPNSM P N1_GSF RA_DPM A1_DPM V2I_IMI3S V1_PAPNSM
3Mch:6:23 unwilling; to hear for since, as the cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely to ??? prostrate? every into (+acc) the annihilation, destruction to cry after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage the friend companion; to kiss buss, lip, osculate ć to say/tell
3Mch:6:23 unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) for the (gen) cry (gen) and upon ???-ing (nom) prostrate? ([Adj] acc, nom|voc) all (acc) into (+acc) the (acc) annihilation, destruction (acc) upon CRY-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) wrath (gen) the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt)   while SAY/TELL-ing (nom)
3Mch:6:23 3Mch_6:23_1 3Mch_6:23_2 3Mch_6:23_3 3Mch_6:23_4 3Mch_6:23_5 3Mch_6:23_6 3Mch_6:23_7 3Mch_6:23_8 3Mch_6:23_9 3Mch_6:23_10 3Mch_6:23_11 3Mch_6:23_12 3Mch_6:23_13 3Mch_6:23_14 3Mch_6:23_15 3Mch_6:23_16 3Mch_6:23_17 3Mch_6:23_18
3Mch:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:24 Παραβασιλεύετε καὶ τυράννους ὑπερβεβήκατε ὠμότητι καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν ὑμῶν εὐεργέτην ἐπιχειρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ πνεύματος μεθιστᾶν λάθρᾳ μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέροντα τῇ βασιλείᾳ.
3Mch:6:24 Ye have governed badly; and have exceeded tyrants in cruelty; and me your benefactor ye have laboured to deprive at once of my dominion and my life, by secretly devising measures injurious to the kingdom. (3 Maccabees 6:24 Brenton)
3Mch:6:24  
3Mch:6:24 Παραβασιλεύετε καὶ τυράννους ὑπερβεβήκατε ὠμότητι καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν ὑμῶν εὐεργέτην ἐπιχειρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ πνεύματος μεθιστᾶν λάθρᾳ μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέροντα τῇ βασιλείᾳ.
3Mch:6:24   καί τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -)   καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·εργέτης, -οῦ, ὁ ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἤδη καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-); μεθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of μεθ·ίστημι) (μεθ+ισταν-/μεθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) λάθρᾳ   ὁ ἡ τό μή συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
3Mch:6:24 I też, nawet, mianowicie Tyran Do ??? I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój On/ona/to/to samo Ty Dobrodziej By przedsiębrać Początek Już do teraz, do wtedy I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514.; do ??? Dyskretnie Nie Do korzystnego łącz, trwać przy, Królestwo
3Mch:6:24 *parabasileu/ete kai\ tura/nnous u(perbebE/kate O)mo/tEti kai\ e)me\ au)to\n to\n u(mO=n eu)erge/tEn e)piCHeirei=te tE=s a)rCHE=s E)/dE kai\ tou= pneu/matos meTista=n la/Tra| mECHanO/menoi ta\ mE\ sumfe/ronta tE=| basilei/a|.
3Mch:6:24 parabasileuete kai tyrannus hyperbebEkate OmotEti kai eme auton ton hymOn euergetEn epiCHeireite tEs arCHEs EdE kai tu pneumatos meTistan laTra mECHanOmenoi ta mE symferonta tE basileia.
3Mch:6:24 V1_PAI2P C N2_APM VX_XAI2P N3T_DSM C RP_AS RD_ASM RA_ASM RP_GP N1M_ASM V2_PAI2P RA_GSF N1_GSF D C RA_GSN N3M_GSN V6_PAPNSN D V3_PMPNPM RA_APN D V1_PAPAPN RA_DSF N1A_DSF
3Mch:6:24 ć and also, even, namely tyrant to ??? ć and also, even, namely I; my/mine he/she/it/same the you benefactor to undertake the beginning already by now, by then and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514.; to ??? discreetly ć the not to advantageous bring together, bear with, the kingdom
3Mch:6:24   and tyrants (acc) you(pl)-have-???-ed   and me (acc); my/mine (voc) him/it/same (acc) the (acc) you(pl) (gen) benefactor (acc) you(pl)-are-UNDERTAKE-ing, be-you(pl)-UNDERTAKE-ing! the (gen) beginning (gen) already and the (gen) spirit (gen) while REMOVE-ing (nom|acc|voc); to-be-???-ing discreetly   the (nom|acc) not while ADVANTAGEOUS-ing (acc, nom|acc|voc) the (dat) kingdom (dat)
3Mch:6:24 3Mch_6:24_1 3Mch_6:24_2 3Mch_6:24_3 3Mch_6:24_4 3Mch_6:24_5 3Mch_6:24_6 3Mch_6:24_7 3Mch_6:24_8 3Mch_6:24_9 3Mch_6:24_10 3Mch_6:24_11 3Mch_6:24_12 3Mch_6:24_13 3Mch_6:24_14 3Mch_6:24_15 3Mch_6:24_16 3Mch_6:24_17 3Mch_6:24_18 3Mch_6:24_19 3Mch_6:24_20 3Mch_6:24_21 3Mch_6:24_22 3Mch_6:24_23 3Mch_6:24_24 3Mch_6:24_25 3Mch_6:24_26
3Mch:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:25 τίς τοὺς κρατήσαντας ἡμῶν ἐν πίστει τὰ τῆς χώρας ὀχυρώματα τῆς οἰκίας ἀποστήσας ἕκαστον ἀλόγως ἤθροισεν ἐνθάδε;
3Mch:6:25 Who has gathered here, unreasonably removing each from his home, those who, in fidelity to us, had held the fortresses of the country? (3 Maccabees 6:25 Brenton)
3Mch:6:25  
3Mch:6:25 τίς τοὺς κρατήσαντας ἡμῶν ἐν πίστει τὰ τῆς χώρας ὀχυρώματα τῆς οἰκίας ἀποστήσας ἕκαστον ἀλόγως ἤθροισεν ἐνθάδε;
3Mch:6:25 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πίστις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἕκαστος -η -ον   ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) ἐνθάδε
3Mch:6:25 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Dom By uwalniać Każdy Do ??? Tutaj
3Mch:6:25 ti/s tou\s kratE/santas E(mO=n e)n pi/stei ta\ tE=s CHO/ras o)CHurO/mata tE=s oi)ki/as a)postE/sas e(/kaston a)lo/gOs E)/Troisen e)nTa/de;
3Mch:6:25 tis tus kratEsantas hEmOn en pistei ta tEs CHOras oCHyrOmata tEs oikias apostEsas hekaston alogOs ETroisen enTade;
3Mch:6:25 RI_NSM RA_APM VA_AAPAPM RP_GP P N3I_DSF RA_APN RA_GSF N1A_GSF N3M_APN RA_GSF N1A_GSF VA_AAPNSM A1_ASM D VAI_AAI3S D
3Mch:6:25 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) the the region realm (clίme); land, country, territory, tract entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress the house to disengage each ć to ??? here
3Mch:6:25 who/what/why (nom) the (acc) upon SEIZE/GRAB-ing-HOLD (acc) us (gen) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) the (nom|acc) the (gen) region (gen), regions (acc) entrenchments (nom|acc|voc) the (gen) house (gen), houses (acc) upon DISENGAGE-ing (nom|voc) each (of two) (acc, nom|acc|voc)   he/she/it-???-ed here
3Mch:6:25 3Mch_6:25_1 3Mch_6:25_2 3Mch_6:25_3 3Mch_6:25_4 3Mch_6:25_5 3Mch_6:25_6 3Mch_6:25_7 3Mch_6:25_8 3Mch_6:25_9 3Mch_6:25_10 3Mch_6:25_11 3Mch_6:25_12 3Mch_6:25_13 3Mch_6:25_14 3Mch_6:25_15 3Mch_6:25_16 3Mch_6:25_17
3Mch:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:26 τίς τοὺς ἐξ ἀρχῆς εὐνοίᾳ πρὸς ἡμᾶς κατὰ πάντα διαφέροντας πάντων ἐθνῶν καὶ τοὺς χειρίστους πλεονάκις ἀνθρώπων ἐπιδεδεγμένους κινδύνους οὕτως ἀθέσμως περιέβαλεν αἰκίαις;
3Mch:6:26 Who has thus consigned to unmerited punishments those who in good will towards us from the beginning have in all things surpassed all nations, and who often have engaged in the most dangerous undertakings? (3 Maccabees 6:26 Brenton)
3Mch:6:26  
3Mch:6:26 τίς τοὺς ἐξ ἀρχῆς εὐνοίᾳ πρὸς ἡμᾶς κατὰ πάντα διαφέροντας πάντων ἐθνῶν καὶ τοὺς χειρίστους πλεονάκις ἀνθρώπων ἐπιδεδεγμένους κινδύνους οὕτως ἀθέσμως περιέβαλεν αἰκίαις;
3Mch:6:26 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ εὔ·νοια, -ας, ἡ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό χείριστος -η -ον [LXX] (Superl. of κακός)   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) κίνδυνος, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω   περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)  
3Mch:6:26 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Najgorzej Ludzki By przyjmować Niebezpieczeństwo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ozdabiać z [rozrzucaj]
3Mch:6:26 ti/s tou\s e)X a)rCHE=s eu)noi/a| pro\s E(ma=s kata\ pa/nta diafe/rontas pa/ntOn e)TnO=n kai\ tou\s CHeiri/stous pleona/kis a)nTrO/pOn e)pidedegme/nous kindu/nous ou(/tOs a)Te/smOs perie/balen ai)ki/ais;
3Mch:6:26 tis tus eX arCHEs eunoia pros hEmas kata panta diaferontas pantOn eTnOn kai tus CHeiristus pleonakis anTrOpOn epidedegmenus kindynus hutOs aTesmOs periebalen aikiais;
3Mch:6:26 RI_NSM RA_APM P N1_GSF N1A_DSF P RP_AP P A3_APM V1_PAPAPM A3_GPN N3E_GPN C RA_APM A1_APMS D N2_GPM VK_XMPAPM N2_APM D D VBI_AAI3S N1A_DPF
3Mch:6:26 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the out of (+gen) ἐξ before vowels beginning ??? toward (+acc,+gen,+dat) I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] and also, even, namely the worst ć human to receive danger thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć to adorn with [throw around] ć
3Mch:6:26 who/what/why (nom) the (acc) out of (+gen) beginning (gen) ??? (dat) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) while SURPASS/CARRY-ing-THROUGH (acc) all (gen) nations (gen) and the (acc) worst ([Adj] acc)   humans (gen) having-been-RECEIVE-ed (acc) dangers (acc) thusly/like this   he/she/it-ADORN-ed-WITH  
3Mch:6:26 3Mch_6:26_1 3Mch_6:26_2 3Mch_6:26_3 3Mch_6:26_4 3Mch_6:26_5 3Mch_6:26_6 3Mch_6:26_7 3Mch_6:26_8 3Mch_6:26_9 3Mch_6:26_10 3Mch_6:26_11 3Mch_6:26_12 3Mch_6:26_13 3Mch_6:26_14 3Mch_6:26_15 3Mch_6:26_16 3Mch_6:26_17 3Mch_6:26_18 3Mch_6:26_19 3Mch_6:26_20 3Mch_6:26_21 3Mch_6:26_22 3Mch_6:26_23
3Mch:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:27 λύσατε ἐκλύσατε ἄδικα δεσμά· εἰς τὰ ἴδια μετ’ εἰρήνης ἐξαποστείλατε τὰ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι.
3Mch:6:27 Loose, loose the unjust bonds; send them to their homes in peace, and deprecate what has been done. (3 Maccabees 6:27 Brenton)
3Mch:6:27  
3Mch:6:27 λύσατε ἐκλύσατε ἄδικα δεσμά· εἰς τὰ ἴδια μετ’ εἰρήνης ἐξαποστείλατε τὰ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι.
3Mch:6:27 λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ἄ·δικος -ον δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά εἰς[1] ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον μετά εἰρήνη, -ης, ἡ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -)
3Mch:6:27 By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć By zaniechać (bądź słaby) Niesprawiedliwy Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Do (+przyspieszenie) Własny prywatnie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój Do ??? By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj
3Mch:6:27 lu/sate e)klu/sate a)/dika desma/· ei)s ta\ i)/dia met’ ei)rE/nEs e)Xapostei/late ta\ propepragme/na paraitEsa/menoi.
3Mch:6:27 lysate eklysate adika desma· eis ta idia met’ eirEnEs eXaposteilate ta propepragmena paraitEsamenoi.
3Mch:6:27 VA_AAD2P VA_AAD2P A1B_APN N2_APN P RA_APN A1A_APN P N1_GSF VA_AAD2P RA_APN VK_XMPAPN VA_AMPNPM
3Mch:6:27 to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy to give up (be faint) unjust restraint restraint, handcuff into (+acc) the own privately after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace to ??? the ć to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate
3Mch:6:27 do-LOOSEN/UNBIND-you(pl)! do-GIVE-you(pl)-UP! unjust ([Adj] nom|acc|voc) restraints (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) own (nom|acc|voc), own (nom|voc) after (+acc), with (+gen) peace (gen) do-???-you(pl)! the (nom|acc)   upon being-REJECT-ed (nom|voc)
3Mch:6:27 3Mch_6:27_1 3Mch_6:27_2 3Mch_6:27_3 3Mch_6:27_4 3Mch_6:27_5 3Mch_6:27_6 3Mch_6:27_7 3Mch_6:27_8 3Mch_6:27_9 3Mch_6:27_10 3Mch_6:27_11 3Mch_6:27_12 3Mch_6:27_13
3Mch:6:27 x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:28 ἀπολύσατε τοὺς υἱοὺς τοῦ παντοκράτορος ἐπουρανίου θεοῦ ζῶντος, ὃς ἀφ’ ἡμετέρων μέχρι τοῦ νῦν προγόνων ἀπαραπόδιστον μετὰ δόξης εὐστάθειαν παρέχει τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν.
3Mch:6:28 Release the sons of the almighty living God of heaven, who from our ancestors' times until now has granted a glorious and uninterrupted prosperity to our affairs. (3 Maccabees 6:28 Brenton)
3Mch:6:28  
3Mch:6:28 ἀπολύσατε τοὺς υἱοὺς τοῦ παντοκράτορος ἐπουρανίου θεοῦ ζῶντος, ὃς ἀφ’ ἡμετέρων μέχρι τοῦ νῦν προγόνων ἀπαραπόδιστον μετὰ δόξης εὐστάθειαν παρέχει τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν.
3Mch:6:28 ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐπ·ουράνιος -ον θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀπό ἡμέτερος -α -ον μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό νῦν πρό·γονος -ον   μετά δόξα, -ης, ἡ   παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
3Mch:6:28 Do wolny Syn Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Niebiański Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kto/, który/, który Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasz/nasz Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Teraz Przedni urodzony Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy By zabezpieczać się Nasz/nasz Sprawa [zobacz pragmatyczny]
3Mch:6:28 a)polu/sate tou\s ui(ou\s tou= pantokra/toros e)pourani/ou Teou= DZO=ntos, o(\s a)f’ E(mete/rOn me/CHri tou= nu=n progo/nOn a)parapo/diston meta\ do/XEs eu)sta/Teian pare/CHei toi=s E(mete/rois pra/gmasin.
3Mch:6:28 apolysate tus hyius tu pantokratoros epuraniu Teu DZOntos, hos af’ hEmeterOn meCHri tu nyn progonOn aparapodiston meta doXEs eustaTeian pareCHei tois hEmeterois pragmasin.
3Mch:6:28 VA_AAD2P RA_APM N2_APM RA_GSM N3R_GSM A1A_GSM N2_GSM V3_PAPGSM RR_NSM P A1A_GPM P RA_GSM D N2_GPM A1B_ASF P N1S_GSF N1A_ASF V1_PAI3S RA_DPN A1A_DPN N3M_DPN
3Mch:6:28 to free the son the Almighty ruler of all going before all celestial god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) who/whom/which from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing our/ours until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the now fore-born ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness ć to provide the our/ours matter [see pragmatic]
3Mch:6:28 do-FREE-you(pl)! the (acc) sons (acc) the (gen) Almighty ruler of all (gen) celestial ([Adj] gen) god (gen) while EXISTS-ing (gen) who/whom/which (nom) away from (+gen) our/ours (gen) until the (gen) now fore-born ([Adj] gen)   after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen)   he/she/it-is-PROVIDE-ing, you(sg)-are-being-PROVIDE-ed (classical) the (dat) our/ours (dat) matters (dat)
3Mch:6:28 3Mch_6:28_1 3Mch_6:28_2 3Mch_6:28_3 3Mch_6:28_4 3Mch_6:28_5 3Mch_6:28_6 3Mch_6:28_7 3Mch_6:28_8 3Mch_6:28_9 3Mch_6:28_10 3Mch_6:28_11 3Mch_6:28_12 3Mch_6:28_13 3Mch_6:28_14 3Mch_6:28_15 3Mch_6:28_16 3Mch_6:28_17 3Mch_6:28_18 3Mch_6:28_19 3Mch_6:28_20 3Mch_6:28_21 3Mch_6:28_22 3Mch_6:28_23
3Mch:6:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:29 ὁ μὲν οὖν ταῦτα ἔλεξεν· οἱ δὲ ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ λυθέντες τὸν ἅγιον σωτῆρα θεὸν αὐτῶν εὐλόγουν ἄρτι τὸν θάνατον ἐκπεφευγότες.
3Mch:6:29 These things he said; and they, released the same moment, having now escaped death, praised God their holy Saviour. (3 Maccabees 6:29 Brenton)
3Mch:6:29  
3Mch:6:29 μὲν οὖν ταῦτα ἔλεξεν· οἱ δὲ ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ λυθέντες τὸν ἅγιον σωτῆρα θεὸν αὐτῶν εὐλόγουν ἄρτι τὸν θάνατον ἐκπεφευγότες.
3Mch:6:29 ὁ ἡ τό μέν οὖν οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἐν   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σωτήρ, -ῆρος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἄρτι ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -)
3Mch:6:29 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Zbawiciela wybawca Bóg  On/ona/to/to samo By błogosławić W tej chwili Śmierć Do poza uciekaj
3Mch:6:29 o( me\n ou)=n tau=ta e)/leXen· oi( de\ e)n a)merei= CHro/nO| luTe/ntes to\n a(/gion sOtE=ra Teo\n au)tO=n eu)lo/goun a)/rti to\n Ta/naton e)kpefeugo/tes.
3Mch:6:29 ho men un tauta eleXen· hoi de en amerei CHronO lyTentes ton hagion sOtEra Teon autOn eulogun arti ton Tanaton ekpefeugotes.
3Mch:6:29 RA_NSM x x RD_APN VAI_AAI3S RA_NPM x P A3H_DSM N2_DSM VC_APPNPM RA_ASM A1A_ASM N3H_ASM N2_ASM RD_GPM V2_PAPASN D RA_ASM N2_ASM VX_XAPNPM
3Mch:6:29 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Savior rescuer god [see theology] he/she/it/same to bless just now the death to out-flee
3Mch:6:29 the (nom) indeed therefore/then these (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) Yet in/among/by (+dat)   time (dat) upon being-LOOSEN/UNBIND-ed (nom|voc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) Savior (acc) god (acc) them/same (gen) I-was-BLESS-ing, they-were-BLESS-ing, while BLESS-ing (nom|acc|voc, voc) just now the (acc) death (acc) having OUT-FLEE-ed (nom|voc)
3Mch:6:29 3Mch_6:29_1 3Mch_6:29_2 3Mch_6:29_3 3Mch_6:29_4 3Mch_6:29_5 3Mch_6:29_6 3Mch_6:29_7 3Mch_6:29_8 3Mch_6:29_9 3Mch_6:29_10 3Mch_6:29_11 3Mch_6:29_12 3Mch_6:29_13 3Mch_6:29_14 3Mch_6:29_15 3Mch_6:29_16 3Mch_6:29_17 3Mch_6:29_18 3Mch_6:29_19 3Mch_6:29_20 3Mch_6:29_21
3Mch:6:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Mch:6:30 Εἶτα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν πόλιν ἀπαλλαγεὶς τὸν ἐπὶ τῶν προσόδων προσκαλεσάμενος ἐκέλευσεν οἴνους τε καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς εὐωχίαν ἐπιτήδεια τοῖς Ιουδαίοις χορηγεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ κρίνας αὐτοὺς ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀναλαμβάνειν, ἐν τούτῳ ἐν εὐφροσύνῃ πάσῃ σωτήρια ἀγαγεῖν.
3Mch:6:30 The king then departed to the city, and called his financier to him, and bade him provide a seven days' quantity of wine and other materials for feasting for the Jews. He decided that they should keep a gladsome festival of deliverance in the very place in which they expected to meet with their destruction. (3 Maccabees 6:30 Brenton)
3Mch:6:30  
3Mch:6:30 Εἶτα βασιλεὺς εἰς τὴν πόλιν ἀπαλλαγεὶς τὸν ἐπὶ τῶν προσόδων προσκαλεσάμενος ἐκέλευσεν οἴνους τε καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς εὐωχίαν ἐπιτήδεια τοῖς Ιουδαίοις χορηγεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ κρίνας αὐτοὺς ἐν τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀναλαμβάνειν, ἐν τούτῳ ἐν εὐφροσύνῃ πάσῃ σωτήρια ἀγαγεῖν.
3Mch:6:30 εἶτα/εἶτεν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) οἶνος, -ου, ὁ τέ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν πρός   ἐπιτήδειος -εία -ον ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ ἑπτά κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ τόπος, -ου, ὁ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό ὄλεθρος, -ου, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
3Mch:6:30 Wtedy Król Do (+przyspieszenie) Miasto By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wezwać By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Wino I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stosowny Żydowski By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Siedem By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Miejsce By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność By prowadzić
3Mch:6:30 *ei)=ta o( basileu\s ei)s tE\n po/lin a)pallagei\s to\n e)pi\ tO=n proso/dOn proskalesa/menos e)ke/leusen oi)/nous te kai\ ta\ loipa\ pro\s eu)OCHi/an e)pitE/deia toi=s *ioudai/ois CHorEgei=n e)pi\ E(me/ras e(pta\ kri/nas au)tou\s e)n O(=| to/pO| e)/doXan to\n o)/leTron a)nalamba/nein, e)n tou/tO| e)n eu)frosu/nE| pa/sE| sOtE/ria a)gagei=n.
3Mch:6:30 eita ho basileus eis tEn polin apallageis ton epi tOn prosodOn proskalesamenos ekeleusen oinus te kai ta loipa pros euOCHian epitEdeia tois iudaiois CHorEgein epi hEmeras hepta krinas autus en hO topO edoXan ton oleTron analambanein, en tutO en eufrosynE pasE sOtEria agagein.
3Mch:6:30 D RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N3I_ASF VQ_APPNSM RA_ASM P RA_GPF N2_GPF VA_AMPNSM VAI_AAI3S N2_APM x C RA_APN A1_APN P N1A_ASF A1A_APN RA_DPM N2_DPM V2_AAN P N1A_APF M VA_AAPNSM RD_APM P RR_DSM N2_DSM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM V1_PAN P RD_DSM P N1_DSF A1S_DSF N1A_ASF VB_AAN
3Mch:6:30 then the king into (+acc) the city to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć to summon to command i.e., urge on by word. wine and [postpositive coordinate] and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest toward (+acc,+gen,+dat) ć appropriate the Jewish to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day seven to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which place to expect to seem, to please, to seem good to the Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness every all, each, every, the whole of; to sprinkle salvation/deliverance; saving to lead
3Mch:6:30 then the (nom) king (nom) into (+acc) the (acc) city (acc) upon being-RELIEVE-ed (nom|voc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   upon being-SUMMON-ed (nom) he/she/it-COMMand-ed wines (acc) and [postpositive coordinate] and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   appropriate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) Jewish ([Adj] dat) to-be-SUPPLY-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) seven upon JUDGE-ing (nom|voc) them/same (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) place (dat) they-GLORY-ed the (acc) Eternal death (acc) to-be-TAKE UP-ing in/among/by (+dat) this (dat) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) to-LEAD
3Mch:6:30 3Mch_6:30_1 3Mch_6:30_2 3Mch_6:30_3 3Mch_6:30_4 3Mch_6:30_5 3Mch_6:30_6 3Mch_6:30_7 3Mch_6:30_8 3Mch_6:30_9 3Mch_6:30_10 3Mch_6:30_11 3Mch_6:30_12 3Mch_6:30_13 3Mch_6:30_14 3Mch_6:30_15 3Mch_6:30_16 3Mch_6:30_17 3Mch_6:30_18 3Mch_6:30_19 3Mch_6:30_20 3Mch_6:30_21 3Mch_6:30_22 3Mch_6:30_23 3Mch_6:30_24 3Mch_6:30_25 3Mch_6:30_26 3Mch_6:30_27 3Mch_6:30_28 3Mch_6:30_29 3Mch_6:30_30 3Mch_6:30_31 3Mch_6:30_32 3Mch_6:30_33 3Mch_6:30_34 3Mch_6:30_35 3Mch_6:30_36 3Mch_6:30_37 3Mch_6:30_38 3Mch_6:30_39 3Mch_6:30_40 3Mch_6:30_41 3Mch_6:30_42 3Mch_6:30_43
3Mch:6:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x