Pwt:32:1 Πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω, καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου.
Pwt:32:1 Attend, O heaven, and I will speak; and let the earth hear the words out of my mouth. (Deuteronomy 32:1 Brenton)
Pwt:32:1 «Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. (Pwt 32:1 BT_4)
Pwt:32:1 Πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω, καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου.
Pwt:32:1 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:32:1 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ziemi/ziemia Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja
Pwt:32:1 *pro/seCHe, ou)rane/, kai\ lalE/sO, kai\ a)koue/tO gE= r(E/mata e)k sto/mato/s mou.
Pwt:32:1 proseCHe, urane, kai lalEsO, kai akuetO gE rEmata ek stomatos mu.
Pwt:32:1 V1_PAD2S N2_VSM C VF_FAI1S C V1_PAD3S N1_NSF N3M_APN P N3M_GSN RP_GS
Pwt:32:1 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. sky/heaven and also, even, namely to speak and also, even, namely to hear earth/land declaration statement, utterance out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma I
Pwt:32:1 be-you(sg)-PAY HEED-ing! sky/heaven (voc) and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK and let-him/her/it-be-HEAR-ing! earth/land (nom|voc) declarations (nom|acc|voc) out of (+gen) mouth/maw (gen) me (gen)
Pwt:32:1 Pwt_32:1_1 Pwt_32:1_2 Pwt_32:1_3 Pwt_32:1_4 Pwt_32:1_5 Pwt_32:1_6 Pwt_32:1_7 Pwt_32:1_8 Pwt_32:1_9 Pwt_32:1_10 Pwt_32:1_11
Pwt:32:1 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:2 προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου, καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου, ὡσεὶ ὄμβρος ἐπ’ ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον.
Pwt:32:2 Let my speech be looked for as the rain, and my words come down as dew, as the shower upon the herbage, and as snow upon the grass. (Deuteronomy 32:2 Brenton)
Pwt:32:2 Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę. (Pwt 32:2 BT_4)
Pwt:32:2 προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου, καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου, ὡσεὶ ὄμβρος ἐπ’ ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον.
Pwt:32:2 προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) ὡς ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὡς   ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὄμβρος, -ου, ὁ ἐπί   καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ἐπί χόρτος, -ου, ὁ
Pwt:32:2 By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla Jak/jak Deszcz Ja I też, nawet, mianowicie By schodzić Jak/jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Burza Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trawa
Pwt:32:2 prosdoka/sTO O(s u(eto\s to\ a)po/fTegma/ mou, kai\ katabE/tO O(s dro/sos ta\ r(E/mata/ mou, O(sei\ o)/mbros e)p’ a)/grOstin kai\ O(sei\ nifeto\s e)pi\ CHo/rton.
Pwt:32:2 prosdokasTO hOs hyetos to apofTegma mu, kai katabEtO hOs drosos ta rEmata mu, hOsei ombros ep’ agrOstin kai hOsei nifetos epi CHorton.
Pwt:32:2 V3_PMD3S C N2_NSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS C VZ_AAD3S C N2_NSF RA_NPN N3M_NPN RP_GS D N2_NSM P N3I_ASF C D N2_NSM P N2_ASM
Pwt:32:2 to expect expect, look for, wait for as/like rain the ć I and also, even, namely to go down as/like ć the declaration statement, utterance I like/approximately [as-if]; to push thunderstorm upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing grass
Pwt:32:2 let-him/her/it-be-being-EXPECT-ed! as/like rain (nom) the (nom|acc)   me (gen) and let-him/her/it-GO DOWN! as/like   the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) thunderstorm (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   upon/over (+acc,+gen,+dat) grass (acc)
Pwt:32:2 Pwt_32:2_1 Pwt_32:2_2 Pwt_32:2_3 Pwt_32:2_4 Pwt_32:2_5 Pwt_32:2_6 Pwt_32:2_7 Pwt_32:2_8 Pwt_32:2_9 Pwt_32:2_10 Pwt_32:2_11 Pwt_32:2_12 Pwt_32:2_13 Pwt_32:2_14 Pwt_32:2_15 Pwt_32:2_16 Pwt_32:2_17 Pwt_32:2_18 Pwt_32:2_19 Pwt_32:2_20 Pwt_32:2_21 Pwt_32:2_22
Pwt:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:3 ὅτι ὄνομα κυρίου ἐκάλεσα· δότε μεγαλωσύνην τῷ θεῷ ἡμῶν.
Pwt:32:3 For I have called on the name of the Lord: assign ye greatness to our God. (Deuteronomy 32:3 Brenton)
Pwt:32:3 Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; (Pwt 32:3 BT_4)
Pwt:32:3 ὅτι ὄνομα κυρίου ἐκάλεσα· δότε μεγαλωσύνην τῷ θεῷ ἡμῶν.
Pwt:32:3 ὅτι ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:32:3 Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać rozmowę By dawać Wielkość Bóg  Ja
Pwt:32:3 o(/ti o)/noma kuri/ou e)ka/lesa· do/te megalOsu/nEn tO=| TeO=| E(mO=n.
Pwt:32:3 hoti onoma kyriu ekalesa· dote megalOsynEn tO TeO hEmOn.
Pwt:32:3 C N3M_ASN N2_GSM VAI_AAI1S VO_AAD2P N1_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GP
Pwt:32:3 because/that name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call call to give greatness the god [see theology] I
Pwt:32:3 because/that name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-CALL-ed do-GIVE-you(pl)! greatness (acc) the (dat) god (dat) us (gen)
Pwt:32:3 Pwt_32:3_1 Pwt_32:3_2 Pwt_32:3_3 Pwt_32:3_4 Pwt_32:3_5 Pwt_32:3_6 Pwt_32:3_7 Pwt_32:3_8 Pwt_32:3_9
Pwt:32:3 x x x x x x x x x
Pwt:32:4 θεός, ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κρίσεις· θεὸς πιστός, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία, δίκαιος καὶ ὅσιος κύριος.
Pwt:32:4 As for God, his works are true, and all his ways are judgment: God is faithful, and there is no unrighteousness in him; just and holy is the Lord. (Deuteronomy 32:4 Brenton)
Pwt:32:4 On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. (Pwt 32:4 BT_4)
Pwt:32:4 θεός, ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κρίσεις· θεὸς πιστός, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία, δίκαιος καὶ ὅσιος κύριος.
Pwt:32:4 θεός, -οῦ, ὁ ἀ·ληθινός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρίσις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ πιστός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ δίκαιος -αία -ον καί ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:32:4 Bóg  Prawdziwy Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bóg  Wierny trusthworthy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Zły uczynki Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Święty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:32:4 Teo/s, a)lETina\ ta\ e)/rga au)tou=, kai\ pa=sai ai( o(doi\ au)tou= kri/seis· Teo\s pisto/s, kai\ ou)k e)/stin a)diki/a, di/kaios kai\ o(/sios ku/rios.
Pwt:32:4 Teos, alETina ta erga autu, kai pasai hai hodoi autu kriseis· Teos pistos, kai uk estin adikia, dikaios kai hosios kyrios.
Pwt:32:4 N2_NSM A1_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GSM C A1S_NPF RA_NPF N2_NPF RD_GSM N3I_NPF N2_NSM A1_NSM C D V9_PAI3S N1A_NSF A1A_NSM C A1A_NSM N2_NSM
Pwt:32:4 god [see theology] true the work he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit god [see theology] faithful trusthworthy and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be wrongdoing just righteous, just and also, even, namely holy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:32:4 god (nom) true ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) ways/roads (nom|voc) him/it/same (gen) judgments (acc, nom|voc) god (nom) faithful ([Adj] nom) and not he/she/it-is wrongdoing (nom|voc) just ([Adj] nom) and holy ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:32:4 Pwt_32:4_1 Pwt_32:4_2 Pwt_32:4_3 Pwt_32:4_4 Pwt_32:4_5 Pwt_32:4_6 Pwt_32:4_7 Pwt_32:4_8 Pwt_32:4_9 Pwt_32:4_10 Pwt_32:4_11 Pwt_32:4_12 Pwt_32:4_13 Pwt_32:4_14 Pwt_32:4_15 Pwt_32:4_16 Pwt_32:4_17 Pwt_32:4_18 Pwt_32:4_19 Pwt_32:4_20 Pwt_32:4_21
Pwt:32:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:5 ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα μωμητά, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη.
Pwt:32:5 They have sinned, not pleasing him; spotted children, a froward and perverse generation. (Deuteronomy 32:5 Brenton)
Pwt:32:5 Zgrzeszyły przeciw Niemu "Nie-Jego-Dzieci", lecz ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. (Pwt 32:5 BT_4)
Pwt:32:5 ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα μωμητά, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη.
Pwt:32:5 ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐτός αὐτή αὐτό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα   γενεά, -ᾶς, ἡ σκολιός -ά -όν καί δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-)
Pwt:32:5 By grzeszyć ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dziecko Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty I też, nawet, mianowicie Do ???
Pwt:32:5 E(ma/rtosan ou)k au)tO=| te/kna mOmEta/, genea\ skolia\ kai\ diestramme/nE.
Pwt:32:5 hEmartosan uk autO tekna mOmEta, genea skolia kai diestrammenE.
Pwt:32:5 VBI_AAI3P D RD_DSM N2N_NPN A1_NPN N1A_NSF A1A_NSF C VP_XMPNSF
Pwt:32:5 to sin οὐχ before rough breathing he/she/it/same child ć generation Race, Nation; sometimes "generation" crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous and also, even, namely to ???
Pwt:32:5 they-SIN-ed not him/it/same (dat) children (nom|acc|voc)   generation (nom|voc) crooked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and having-been-???-ed (nom|voc)
Pwt:32:5 Pwt_32:5_1 Pwt_32:5_2 Pwt_32:5_3 Pwt_32:5_4 Pwt_32:5_5 Pwt_32:5_6 Pwt_32:5_7 Pwt_32:5_8 Pwt_32:5_9
Pwt:32:5 x x x x x x x x x
Pwt:32:6 ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω, λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε;
Pwt:32:6 Do ye thus recompense the Lord? is the people thus foolish and unwise? did not he himself thy father purchase thee, and make thee, and form thee? (Deuteronomy 32:6 Brenton)
Pwt:32:6 Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił. (Pwt 32:6 BT_4)
Pwt:32:6 ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω, λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε;
Pwt:32:6 οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) οὕτως/οὕτω λαός, -οῦ, ὁ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) καί οὐχί σοφός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:32:6 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spłacać nagrodę thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ludzie Debilny I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Mądry ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg) Ojciec By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ty; twój/twój(sg)
Pwt:32:6 tau=ta kuri/O| a)ntapodi/dote ou(/tO, lao\s mOro\s kai\ ou)CHi\ sofo/s; ou)k au)to\s ou(=to/s sou patE\r e)ktE/sato/ se kai\ e)poi/Ese/n se kai\ e)/ktise/n se;
Pwt:32:6 tauta kyriO antapodidote hutO, laos mOros kai uCHi sofos; uk autos hutos su patEr ektEsato se kai epoiEsen se kai ektisen se;
Pwt:32:6 RD_APN N2_DSM V8_PAI2P D N2_NSM A1A_NSM C D A1_NSM D RD_NSM RD_NSM RP_GS N3_NSM VAI_AMI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS
Pwt:32:6 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pay back reward thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] people moronic and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] wise οὐχ before rough breathing he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg) father to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God. you; your/yours(sg)
Pwt:32:6 these (nom|acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(pl)-are-PAY BACK-ing--REWARD, be-you(pl)-PAY BACK-ing--REWARD! thusly/like this people (nom) moronic ([Adj] nom) and not wise ([Adj] nom) not he/it/same (nom) this (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) father (nom) he/she/it-was-POSSESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-CREATE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:32:6 Pwt_32:6_1 Pwt_32:6_2 Pwt_32:6_3 Pwt_32:6_4 Pwt_32:6_5 Pwt_32:6_6 Pwt_32:6_7 Pwt_32:6_8 Pwt_32:6_9 Pwt_32:6_10 Pwt_32:6_11 Pwt_32:6_12 Pwt_32:6_13 Pwt_32:6_14 Pwt_32:6_15 Pwt_32:6_16 Pwt_32:6_17 Pwt_32:6_18 Pwt_32:6_19 Pwt_32:6_20 Pwt_32:6_21 Pwt_32:6_22
Pwt:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:7 μνήσθητε ἡμέρας αἰῶνος, σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν· ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσίν σοι.
Pwt:32:7 Remember the days of old, consider the years for past ages: ask thy father, and he shall relate to thee, thine elders, and they shall tell thee. (Deuteronomy 32:7 Brenton)
Pwt:32:7 Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą. (Pwt 32:7 BT_4)
Pwt:32:7 μνήσθητε ἡμέρας αἰῶνος, σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν· ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσίν σοι.
Pwt:32:7 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ συν·ετός -ή -όν; συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:32:7 By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze insightful/bystry; by rozumieć Rok Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By pytać się Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Starszy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:32:7 mnE/sTEte E(me/ras ai)O=nos, su/nete e)/tE genea=s geneO=n· e)perO/tEson to\n pate/ra sou, kai\ a)naggelei= soi, tou\s presbute/rous sou, kai\ e)rou=si/n soi.
Pwt:32:7 mnEsTEte hEmeras aiOnos, synete etE geneas geneOn· eperOtEson ton patera su, kai anangelei soi, tus presbyterus su, kai erusin soi.
Pwt:32:7 VS_APD2P N1A_APF N3W_GSM VA_AAD2P N3E_APN N1A_GSF N1A_GPF VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF2_FAI3S RP_DS RA_APM A1A_APM RP_GS C VF2_FAI3P RP_DS
Pwt:32:7 to remember/become mindful of day eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever insightful/discerning; to understand year generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation" to question the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub the elder you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:32:7 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF day (gen), days (acc) eon (gen) insightful/discerning ([Adj] voc); do-UNDERSTand-you(pl)! years (nom|acc|voc) generation (gen), generations (acc) generations (gen) do-QUESTION-you(sg)!, going-to-QUESTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) elder ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:32:7 Pwt_32:7_1 Pwt_32:7_2 Pwt_32:7_3 Pwt_32:7_4 Pwt_32:7_5 Pwt_32:7_6 Pwt_32:7_7 Pwt_32:7_8 Pwt_32:7_9 Pwt_32:7_10 Pwt_32:7_11 Pwt_32:7_12 Pwt_32:7_13 Pwt_32:7_14 Pwt_32:7_15 Pwt_32:7_16 Pwt_32:7_17 Pwt_32:7_18 Pwt_32:7_19 Pwt_32:7_20
Pwt:32:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ,
Pwt:32:8 When the Most High divided the nations, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the nations according to the number of the angels of God. (Deuteronomy 32:8 Brenton)
Pwt:32:8 Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczał według liczby synów Izraela; (Pwt 32:8 BT_4)
Pwt:32:8 ὅτε διεμέριζεν ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ,
Pwt:32:8 ὅτε δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὡς δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀδάμ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅριον, -ου, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ
Pwt:32:8 Kiedy By dzielić się Najwyższy Naród [zobacz etniczny] Jak/jak By rozpraszać się Syn Adam By powodować stać Granica Naród [zobacz etniczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg 
Pwt:32:8 o(/te dieme/riDZen o( u(/PSistos e)/TnE, O(s die/speiren ui(ou\s *adam, e)/stEsen o(/ria e)TnO=n kata\ a)riTmo\n a)gge/lOn Teou=,
Pwt:32:8 hote diemeriDZen ho hyPSistos eTnE, hOs diespeiren hyius adam, estEsen horia eTnOn kata ariTmon angelOn Teu,
Pwt:32:8 D V1I_IAI3S RA_NSM A1_NSM N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM N_GSM VAI_AAI3S N2N_APN N3E_GPN P N2_ASM N2_GPM N2_GSM
Pwt:32:8 when to divide the highest nation [see ethnic] as/like to scatter son Adam to cause to stand boundary nation [see ethnic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) god [see theology]
Pwt:32:8 when he/she/it-was-DIVIDE-ing the (nom) highest ([Adj] nom) nations (nom|acc|voc) as/like he/she/it-was-SCATTER-ing, he/she/it-SCATTER-ed sons (acc) Adam (indecl) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand boundaries (nom|acc|voc) nations (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) messengers/angels (gen) god (gen)
Pwt:32:8 Pwt_32:8_1 Pwt_32:8_2 Pwt_32:8_3 Pwt_32:8_4 Pwt_32:8_5 Pwt_32:8_6 Pwt_32:8_7 Pwt_32:8_8 Pwt_32:8_9 Pwt_32:8_10 Pwt_32:8_11 Pwt_32:8_12 Pwt_32:8_13 Pwt_32:8_14 Pwt_32:8_15 Pwt_32:8_16
Pwt:32:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:9 καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ιακωβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ισραηλ.
Pwt:32:9 And his people Jacob became the portion of the Lord, Israel was the line of his inheritance. (Deuteronomy 32:9 Brenton)
Pwt:32:9 bo Jego lud jest własnością Pana, dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub. (Pwt 32:9 BT_4)
Pwt:32:9 καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ιακωβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ισραηλ.
Pwt:32:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ   κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:32:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Część Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo Jacob Dziedzictwo On/ona/to/to samo Izrael
Pwt:32:9 kai\ e)genE/TE meri\s kuri/ou lao\s au)tou= *iakOb, sCHoi/nisma klEronomi/as au)tou= *israEl.
Pwt:32:9 kai egenETE meris kyriu laos autu iakOb, sCHoinisma klEronomias autu israEl.
Pwt:32:9 C VCI_API3S N3D_NSF N2_GSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N3M_NSM N1A_GSF RD_GSM N_NSM
Pwt:32:9 and also, even, namely to become become, happen part lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. people he/she/it/same Jacob ć inheritance he/she/it/same Israel
Pwt:32:9 and he/she/it-was-BECOME-ed ??? (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) people (nom) him/it/same (gen) Jacob (indecl)   inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen) Israel (indecl)
Pwt:32:9 Pwt_32:9_1 Pwt_32:9_2 Pwt_32:9_3 Pwt_32:9_4 Pwt_32:9_5 Pwt_32:9_6 Pwt_32:9_7 Pwt_32:9_8 Pwt_32:9_9 Pwt_32:9_10 Pwt_32:9_11
Pwt:32:9 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ, ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ· ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ
Pwt:32:10 He maintained him in the wilderness, in burning thirst and a dry land: he led him about and instructed him, and kept him as the apple of an eye. (Deuteronomy 32:10 Brenton)
Pwt:32:10 Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy oka. (Pwt 32:10 BT_4)
Pwt:32:10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ, ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ· ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ
Pwt:32:10   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρημος -ον ἐν δίψο·ς, -ους, τό καῦμα[τ], -ατος, τό ἐν ἄν·υδρος -ον κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Pwt:32:10 On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ciepło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chronić ochraniacz, by konserwować On/ona/to/to samo Jak/jak Oko
Pwt:32:10 au)ta/rkEsen au)to\n e)n gE=| e)rE/mO|, e)n di/PSei kau/matos e)n a)nu/drO|· e)ku/klOsen au)to\n kai\ e)pai/deusen au)to\n kai\ diefu/laXen au)to\n O(s ko/ran o)fTalmou=
Pwt:32:10 autarkEsen auton en gE erEmO, en diPSei kaumatos en anydrO· ekyklOsen auton kai epaideusen auton kai diefylaXen auton hOs koran ofTalmu
Pwt:32:10 VA_AAI3S RD_ASM P N1_DSF N2_DSF P N3E_DSN N3M_GSN P A1B_DSM VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C N1_ASF N2_GSM
Pwt:32:10 ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? heat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dry to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same and also, even, namely to guard preserver, to conserve he/she/it/same as/like ć eye
Pwt:32:10   him/it/same (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) ??? (dat) heat (gen) in/among/by (+dat) dry ([Adj] dat) he/she/it-ENCIRCLE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-CHASTENED-ed him/it/same (acc) and he/she/it-GUARD-ed him/it/same (acc) as/like   eye (gen)
Pwt:32:10 Pwt_32:10_1 Pwt_32:10_2 Pwt_32:10_3 Pwt_32:10_4 Pwt_32:10_5 Pwt_32:10_6 Pwt_32:10_7 Pwt_32:10_8 Pwt_32:10_9 Pwt_32:10_10 Pwt_32:10_11 Pwt_32:10_12 Pwt_32:10_13 Pwt_32:10_14 Pwt_32:10_15 Pwt_32:10_16 Pwt_32:10_17 Pwt_32:10_18 Pwt_32:10_19 Pwt_32:10_20 Pwt_32:10_21
Pwt:32:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ ἐπεπόθησεν, διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ.
Pwt:32:11 As an eagle would watch over his brood, and yearns over his young, receives them having spread his wings, and takes them up on his back: (Deuteronomy 32:11 Brenton)
Pwt:32:11 Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi - (Pwt 32:11 BT_4)
Pwt:32:11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ ἐπεπόθησεν, διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ.
Pwt:32:11 ὡς ἀετός, -οῦ, ὁ σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:11 Jak/jak Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona By chronić się ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? On/ona/to/to samo Do długo Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo By przyjmować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:32:11 O(s a)eto\s skepa/sai nossia\n au)tou= kai\ e)pi\ toi=s neossoi=s au)tou= e)pepo/TEsen, diei\s ta\s pte/rugas au)tou= e)de/Xato au)tou\s kai\ a)ne/laben au)tou\s e)pi\ tO=n metafre/nOn au)tou=.
Pwt:32:11 hOs aetos skepasai nossian autu kai epi tois neossois autu epepoTEsen, dieis tas pterygas autu edeXato autus kai anelaben autus epi tOn metafrenOn autu.
Pwt:32:11 C N2_NSM VA_AAN N1A_ASF RD_GSM C P RA_DPM N2_DPM RD_GSM VXI_YAI3S VA_AAPNSN RA_APF N3G_APF RD_GSM VAI_AMI3S RD_APM C VBI_AAI3S RD_APM P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
Pwt:32:11 as/like eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to shelter ??? he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same to long ć the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same to receive he/she/it/same and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Pwt:32:11 as/like eagle (nom) to-SHELTER, be-you(sg)-SHELTER-ed!, he/she/it-happens-to-SHELTER (opt) ??? (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ???s (dat) him/it/same (gen) he/she/it-LONG-ed   the (acc) wings (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-RECEIVE-ed them/same (acc) and he/she/it-TAKE UP-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   him/it/same (gen)
Pwt:32:11 Pwt_32:11_1 Pwt_32:11_2 Pwt_32:11_3 Pwt_32:11_4 Pwt_32:11_5 Pwt_32:11_6 Pwt_32:11_7 Pwt_32:11_8 Pwt_32:11_9 Pwt_32:11_10 Pwt_32:11_11 Pwt_32:11_12 Pwt_32:11_13 Pwt_32:11_14 Pwt_32:11_15 Pwt_32:11_16 Pwt_32:11_17 Pwt_32:11_18 Pwt_32:11_19 Pwt_32:11_20 Pwt_32:11_21 Pwt_32:11_22 Pwt_32:11_23 Pwt_32:11_24
Pwt:32:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:12 κύριος μόνος ἦγεν αὐτούς, καὶ οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν θεὸς ἀλλότριος.
Pwt:32:12 the Lord alone led them, there was no strange god with them. (Deuteronomy 32:12 Brenton)
Pwt:32:12 tak Pan sam go prowadził, nie było z nim boga obcego. (Pwt 32:12 BT_4)
Pwt:32:12 κύριος μόνος ἦγεν αὐτούς, καὶ οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν θεὸς ἀλλότριος.
Pwt:32:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Pwt:32:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bóg  Innego/inni
Pwt:32:12 ku/rios mo/nos E)=gen au)tou/s, kai\ ou)k E)=n met’ au)tO=n Teo\s a)llo/trios.
Pwt:32:12 kyrios monos Egen autus, kai uk En met’ autOn Teos allotrios.
Pwt:32:12 N2_NSM A1_NSM V1I_IAI3S RD_APM C D V9_IAI3S P RD_GPM N2_NSM A1A_NSM
Pwt:32:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to lead he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same god [see theology] of another/others
Pwt:32:12 lord (nom); a lord ([Adj] nom) sole ([Adj] nom) he/she/it-was-LEAD-ing them/same (acc) and not he/she/it-was after (+acc), with (+gen) them/same (gen) god (nom) of another/others (nom)
Pwt:32:12 Pwt_32:12_1 Pwt_32:12_2 Pwt_32:12_3 Pwt_32:12_4 Pwt_32:12_5 Pwt_32:12_6 Pwt_32:12_7 Pwt_32:12_8 Pwt_32:12_9 Pwt_32:12_10 Pwt_32:12_11
Pwt:32:12 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς, ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν· ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας,
Pwt:32:13 He brought them up on the strength of the land; he fed them with the fruits of the fields; they sucked honey out of the rock, and oil out of the solid rock. (Deuteronomy 32:13 Brenton)
Pwt:32:13 Na wyżyny świata go wyprowadził i żywił bogactwami pola. Pozwolił mu miód wysysać ze skały i oliwę z najtwardszej opoki. (Pwt 32:13 BT_4)
Pwt:32:13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς, ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν· ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας,
Pwt:32:13 ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό γένημα[τ], -ατος, τό ἄγρα, -ας, ἡ; ἀγρός, -οῦ, ὁ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) μέλι[τ], -ιτος, τό ἐκ πέτρα, -ας, ἡ καί ἔλαιον, -ου, τό ἐκ στερεός -ά -όν πέτρα, -ας, ἡ
Pwt:32:13 By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła Ziemi/ziemia Do ??? On/ona/to/to samo Owocu owoc z Chwytaj; pole By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Miód Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stały Skała
Pwt:32:13 a)nebi/basen au)tou\s e)pi\ tE\n i)sCHu\n tE=s gE=s, e)PSO/misen au)tou\s genE/mata a)grO=n· e)TE/lasan me/li e)k pe/tras kai\ e)/laion e)k sterea=s pe/tras,
Pwt:32:13 anebibasen autus epi tEn isCHyn tEs gEs, ePSOmisen autus genEmata agrOn· eTElasan meli ek petras kai elaion ek stereas petras,
Pwt:32:13 VAI_AAI3S RD_APM P RA_ASF N3U_ASF RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S RD_APM N3M_APN N2_GPM VAI_AAI3S N3T_ASN P N1A_GSF C N2N_ASN P A1A_GSF N1A_GSF
Pwt:32:13 to draw (haul) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the strength the earth/land to ??? he/she/it/same fruit fruit of catch; field to suckle nurse, suck honey out of (+gen) ἐξ before vowels rock and also, even, namely olive oil out of (+gen) ἐξ before vowels solid rock
Pwt:32:13 he/she/it-DRAW-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) strength (acc) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-???-ed them/same (acc) fruits (nom|acc|voc) catches (gen); fields (gen) they-SUCKLE-ed honey (nom|acc|voc) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc) and olive oil (nom|acc|voc) out of (+gen) solid ([Adj] acc, gen) rock (gen), rocks (acc)
Pwt:32:13 Pwt_32:13_1 Pwt_32:13_2 Pwt_32:13_3 Pwt_32:13_4 Pwt_32:13_5 Pwt_32:13_6 Pwt_32:13_7 Pwt_32:13_8 Pwt_32:13_9 Pwt_32:13_10 Pwt_32:13_11 Pwt_32:13_12 Pwt_32:13_13 Pwt_32:13_14 Pwt_32:13_15 Pwt_32:13_16 Pwt_32:13_17 Pwt_32:13_18 Pwt_32:13_19 Pwt_32:13_20
Pwt:32:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:14 βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος ἀρνῶν καὶ κριῶν, υἱῶν ταύρων καὶ τράγων μετὰ στέατος νεφρῶν πυροῦ, καὶ αἷμα σταφυλῆς ἔπιον οἶνον.
Pwt:32:14 Butter of cows, and milk of sheep, with the fat of lambs and rams, of calves and kids, with fat of kidneys of wheat; and he drank wine, the blood of the grape. (Deuteronomy 32:14 Brenton)
Pwt:32:14 Śmietanę od krów, a mleko od owiec jeść wraz z łojem baranków, baranów, synów Baszanu, i kozłów razem z najczystszą pszenicą. Krew piłeś winogron - mocne wino. (Pwt 32:14 BT_4)
Pwt:32:14 βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος ἀρνῶν καὶ κριῶν, υἱῶν ταύρων καὶ τράγων μετὰ στέατος νεφρῶν πυροῦ, καὶ αἷμα σταφυλῆς ἔπιον οἶνον.
Pwt:32:14   βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί γάλα[κτ], -ακτος, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) μετά στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ταῦρος, -ου, ὁ καί τράγος, -ου, ὁ μετά στέαρ, στέατος, τό [LXX] νεφρός, -οῦ, ὁ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί αἷμα[τ], -ατος, τό σταφυλή, -ῆς, ἡ ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ
Pwt:32:14 Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Mleko Owca (sheepfold) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łój Jagnię I też, nawet, mianowicie Syn Byk [zobacz Taurus] I też, nawet, mianowicie On kozioł Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Łój Umysł By palić się I też, nawet, mianowicie Krew Winogrona grono By natykać się na; by pić Wino
Pwt:32:14 bou/turon boO=n kai\ ga/la proba/tOn meta\ ste/atos a)rnO=n kai\ kriO=n, ui(O=n tau/rOn kai\ tra/gOn meta\ ste/atos nefrO=n purou=, kai\ ai(=ma stafulE=s e)/pion oi)=non.
Pwt:32:14 butyron boOn kai gala probatOn meta steatos arnOn kai kriOn, hyiOn taurOn kai tragOn meta steatos nefrOn pyru, kai haima stafylEs epion oinon.
Pwt:32:14 N2N_ASN N3_GPM C N3_ASN N2N_GPN P N3T_GSN N3_GPM C N2_GPM N2_GPM N2_GPM C N2_GPM P N3T_GSN N2_GPM N2_GSM C N3M_ASN N1_GSF VBI_AAI3P N2_ASM
Pwt:32:14 ć ox; outcry; to bellow and also, even, namely milk sheep (sheepfold) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing suet lamb and also, even, namely ć son bull [see taurus] and also, even, namely he-goat after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing suet mind to burn and also, even, namely blood grape cluster to come upon; to drink wine
Pwt:32:14   oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and milk (nom|acc|voc) sheep (gen) after (+acc), with (+gen) suet (gen) lambs (gen) and   sons (gen) bulls (gen) and he-goats (gen) after (+acc), with (+gen) suet (gen) minds (gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and blood (nom|acc|voc) grape cluster (gen) while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed wine (acc)
Pwt:32:14 Pwt_32:14_1 Pwt_32:14_2 Pwt_32:14_3 Pwt_32:14_4 Pwt_32:14_5 Pwt_32:14_6 Pwt_32:14_7 Pwt_32:14_8 Pwt_32:14_9 Pwt_32:14_10 Pwt_32:14_11 Pwt_32:14_12 Pwt_32:14_13 Pwt_32:14_14 Pwt_32:14_15 Pwt_32:14_16 Pwt_32:14_17 Pwt_32:14_18 Pwt_32:14_19 Pwt_32:14_20 Pwt_32:14_21 Pwt_32:14_22 Pwt_32:14_23
Pwt:32:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:15 καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.
Pwt:32:15 So Jacob ate and was filled, and the beloved one kicked; he grew fat, he became thick and broad: then he forsook the God that made him, and departed from God his Saviour. (Deuteronomy 32:15 Brenton)
Pwt:32:15 Utył Jeszurun i wierzga - grubyś, tłusty, otyły. Boga, Stwórcę swego porzucił, zelżył Skałę, swoje ocalenie. (Pwt 32:15 BT_4)
Pwt:32:15 καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.
Pwt:32:15 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) Ἰακώβ, ὁ καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί   ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) λιπαίνω [LXX] (λιπαιν-, -, λιπαν·[σ]-, -, -, λιπαν·θ-) παχύνω (-, -, παχυν·[σ]-, -, -, παχυν·θ-) πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό θεός, -οῦ, ὁ σωτήρ, -ῆρος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:15 I też, nawet, mianowicie By jeść Jacob I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By kochać Do annoint By stawać się gruby By powiększać się I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Bóg  By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Zbawiciela wybawca On/ona/to/to samo
Pwt:32:15 kai\ e)/fagen *iakOb kai\ e)neplE/sTE, kai\ a)pela/ktisen o( E)gapEme/nos, e)lipa/nTE, e)paCHu/nTE, e)platu/nTE· kai\ e)gkate/lipen Teo\n to\n poiE/santa au)to\n kai\ a)pe/stE a)po\ Teou= sOtE=ros au)tou=.
Pwt:32:15 kai efagen iakOb kai eneplEsTE, kai apelaktisen ho EgapEmenos, elipanTE, epaCHynTE, eplatynTE· kai enkatelipen Teon ton poiEsanta auton kai apestE apo Teu sOtEros autu.
Pwt:32:15 C VBI_AAI3S N_NSM C VSI_API3S C VAI_AAI3S RA_NSM VM_XMPNSM VCI_API3S VCI_API3S VCI_API3S C VBI_AAI3S N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RD_ASM C VHI_AAI3S P N2_GSM N3H_GSM RD_GSM
Pwt:32:15 and also, even, namely to eat Jacob and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely ć the to love to annoint to grow thick to enlarge and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare god [see theology] the to do/make he/she/it/same and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing god [see theology] Savior rescuer he/she/it/same
Pwt:32:15 and he/she/it-EAT-ed Jacob (indecl) and he/she/it-was-SATISFY-ed and   the (nom) having-been-LOVE-ed (nom) he/she/it-was-ANNOINT-ed he/she/it-was-GROW-ed-THICK he/she/it-was-ENLARGE-ed and he/she/it-GIVE UP-ed god (acc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (acc) and he/she/it-DISENGAGE-ed away from (+gen) god (gen) Savior (gen) him/it/same (gen)
Pwt:32:15 Pwt_32:15_1 Pwt_32:15_2 Pwt_32:15_3 Pwt_32:15_4 Pwt_32:15_5 Pwt_32:15_6 Pwt_32:15_7 Pwt_32:15_8 Pwt_32:15_9 Pwt_32:15_10 Pwt_32:15_11 Pwt_32:15_12 Pwt_32:15_13 Pwt_32:15_14 Pwt_32:15_15 Pwt_32:15_16 Pwt_32:15_17 Pwt_32:15_18 Pwt_32:15_19 Pwt_32:15_20 Pwt_32:15_21 Pwt_32:15_22 Pwt_32:15_23 Pwt_32:15_24
Pwt:32:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:16 παρώξυνάν με ἐπ’ ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με·
Pwt:32:16 They provoked me to anger with strange gods; with their abominations they bitterly angered me. (Deuteronomy 32:16 Brenton)
Pwt:32:16 Bogami obcymi do zazdrości Go pobudzają i gniewają obrzydliwościami. (Pwt 32:16 BT_4)
Pwt:32:16 παρώξυνάν με ἐπ’ ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με·
Pwt:32:16 παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἀλλότριος -ία -ον ἐν βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:32:16 By prowokować Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Innego/inni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wstręt On/ona/to/to samo Ja
Pwt:32:16 parO/Xuna/n me e)p’ a)llotri/ois, e)n bdelu/gmasin au)tO=n e)Xepi/krana/n me·
Pwt:32:16 parOXynan me ep’ allotriois, en bdelygmasin autOn eXepikranan me·
Pwt:32:16 VAI_AAI3P RP_AS P A1A_DPM P N3M_DPN RD_GPM VAI_AAI3P RP_AS
Pwt:32:16 to provoke I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing of another/others in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among abomination he/she/it/same ć I
Pwt:32:16 they-PROVOKE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) of another/others (dat) in/among/by (+dat) abominations (dat) them/same (gen)   me (acc)
Pwt:32:16 Pwt_32:16_1 Pwt_32:16_2 Pwt_32:16_3 Pwt_32:16_4 Pwt_32:16_5 Pwt_32:16_6 Pwt_32:16_7 Pwt_32:16_8 Pwt_32:16_9
Pwt:32:16 x x x x x x x x x
Pwt:32:17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ, θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν, οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν.
Pwt:32:17 They sacrificed to devils, and not to God; to gods whom they knew not: new and fresh gods came in, whom their fathers knew not. (Deuteronomy 32:17 Brenton)
Pwt:32:17 Złym duchom składają ofiary, nie Bogu, bogom, których oni nie znają, nowym, świeżo przybyłym - nie służyli im wasi przodkowie. (Pwt 32:17 BT_4)
Pwt:32:17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ, θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν, οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν.
Pwt:32:17 θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καινός -ή -όν πρόσ·φατος -ον ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:17 By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Demon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bóg  Bóg  Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nowy Ostatni (nowy, świeżo (ofiara), ostatnio) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ojciec On/ona/to/to samo
Pwt:32:17 e)/Tusan daimoni/ois kai\ ou) TeO=|, Teoi=s, oi(=s ou)k E)/|deisan· kainoi\ pro/sfatoi E(/kasin, ou(\s ou)k E)/|deisan oi( pate/res au)tO=n.
Pwt:32:17 eTysan daimoniois kai u TeO, Teois, hois uk Edeisan· kainoi prosfatoi hEkasin, hus uk Edeisan hoi pateres autOn.
Pwt:32:17 VAI_AAI3P N2N_DPN C D N2_DSM N2_DPM RR_DPM D VXI_YAI3P A1_NPM A1B_NPM V1_PAI3P RR_APM D VXI_YAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM
Pwt:32:17 to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] demon and also, even, namely οὐχ before rough breathing god [see theology] god [see theology] who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with new recent (new, fresh (sacrifice), lately) to have come I have come. I have arrived. who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the father he/she/it/same
Pwt:32:17 they-SACRIFICE-ed demons (dat) and not god (dat) gods (dat) who/whom/which (dat) not they-had-PERCEIVE-ed new ([Adj] nom|voc) recent ([Adj] nom|voc) they-have-HAVE COME-ed who/whom/which (acc) not they-had-PERCEIVE-ed the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen)
Pwt:32:17 Pwt_32:17_1 Pwt_32:17_2 Pwt_32:17_3 Pwt_32:17_4 Pwt_32:17_5 Pwt_32:17_6 Pwt_32:17_7 Pwt_32:17_8 Pwt_32:17_9 Pwt_32:17_10 Pwt_32:17_11 Pwt_32:17_12 Pwt_32:17_13 Pwt_32:17_14 Pwt_32:17_15 Pwt_32:17_16 Pwt_32:17_17 Pwt_32:17_18
Pwt:32:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:18 θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου θεοῦ τοῦ τρέφοντός σε.
Pwt:32:18 Thou hast forsaken God that begot thee, and forgotten God who feeds thee. (Deuteronomy 32:18 Brenton)
Pwt:32:18 Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. (Pwt 32:18 BT_4)
Pwt:32:18 θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου θεοῦ τοῦ τρέφοντός σε.
Pwt:32:18 θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:32:18 Bóg  By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Bóg  By żywić się Ty; twój/twój(sg)
Pwt:32:18 Teo\n to\n gennE/santa/ se e)gkate/lipes kai\ e)pela/Tou Teou= tou= tre/fonto/s se.
Pwt:32:18 Teon ton gennEsanta se enkatelipes kai epelaTu Teu tu trefontos se.
Pwt:32:18 N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RP_AS VBI_AAI2S C VBI_AMI2S N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_AS
Pwt:32:18 god [see theology] the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare and also, even, namely to neglect god [see theology] the to feed you; your/yours(sg)
Pwt:32:18 god (acc) the (acc) upon FATHER-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg)-GIVE UP-ed and you(sg)-were-NEGLECT-ed god (gen) the (gen) while FEED-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Pwt:32:18 Pwt_32:18_1 Pwt_32:18_2 Pwt_32:18_3 Pwt_32:18_4 Pwt_32:18_5 Pwt_32:18_6 Pwt_32:18_7 Pwt_32:18_8 Pwt_32:18_9 Pwt_32:18_10 Pwt_32:18_11
Pwt:32:18 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:19 καὶ εἶδεν κύριος καὶ ἐζήλωσεν καὶ παρωξύνθη δι’ ὀργὴν υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων
Pwt:32:19 And the Lord saw, and was jealous; and was provoked by the anger of his sons and daughters, (Deuteronomy 32:19 Brenton)
Pwt:32:19 Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. (Pwt 32:19 BT_4)
Pwt:32:19 καὶ εἶδεν κύριος καὶ ἐζήλωσεν καὶ παρωξύνθη δι’ ὀργὴν υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων
Pwt:32:19 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) διά ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Pwt:32:19 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do gorliwości I też, nawet, mianowicie By prowokować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka
Pwt:32:19 kai\ ei)=den ku/rios kai\ e)DZE/lOsen kai\ parOXu/nTE di’ o)rgE\n ui(O=n au)tou= kai\ Tugate/rOn
Pwt:32:19 kai eiden kyrios kai eDZElOsen kai parOXynTE di’ orgEn hyiOn autu kai TygaterOn
Pwt:32:19 C VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S C VCI_API3S P N1_ASF N2_GPM RD_GSM C N3_GPF
Pwt:32:19 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to zeal and also, even, namely to provoke because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wrath fume, anger, rage son he/she/it/same and also, even, namely daughter
Pwt:32:19 and he/she/it-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-ZEAL-ed and he/she/it-was-PROVOKE-ed because of (+acc), through (+gen) wrath (acc) sons (gen) him/it/same (gen) and daughters (gen)
Pwt:32:19 Pwt_32:19_1 Pwt_32:19_2 Pwt_32:19_3 Pwt_32:19_4 Pwt_32:19_5 Pwt_32:19_6 Pwt_32:19_7 Pwt_32:19_8 Pwt_32:19_9 Pwt_32:19_10 Pwt_32:19_11 Pwt_32:19_12 Pwt_32:19_13
Pwt:32:19 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:20 καὶ εἶπεν Ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐπ’ ἐσχάτων· ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν, υἱοί, οἷς οὐκ ἔστιν πίστις ἐν αὐτοῖς.
Pwt:32:20 and said, I will turn away my face from them, and will show what shall happen to them in the last days; for it is a perverse generation, sons in whom is no faith. (Deuteronomy 32:20 Brenton)
Pwt:32:20 i rzekł: "Odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma wierności. (Pwt 32:20 BT_4)
Pwt:32:20 καὶ εἶπεν Ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐπ’ ἐσχάτων· ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν, υἱοί, οἷς οὐκ ἔστιν πίστις ἐν αὐτοῖς.
Pwt:32:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἔσχατος -η -ον ὅτι γενεά, -ᾶς, ἡ ἐκ·στρέφω (εκ+στρεφ-, εκ+στρεψ-, εκ+στρεψ-, -, εξ+εστραφ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πίστις, -εως, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ponieważ/tamto Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do ??? By być Syn Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Wiara(pełność) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:32:20 kai\ ei)=pen *)apostre/PSO to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n kai\ dei/XO ti/ e)/stai au)toi=s e)p’ e)sCHa/tOn· o(/ti genea\ e)Xestramme/nE e)sti/n, ui(oi/, oi(=s ou)k e)/stin pi/stis e)n au)toi=s.
Pwt:32:20 kai eipen apostrePSO to prosOpon mu ap’ autOn kai deiXO ti estai autois ep’ esCHatOn· hoti genea eXestrammenE estin, hyioi, hois uk estin pistis en autois.
Pwt:32:20 C VBI_AAI3S VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM C VF_FAI1S RI_ASN VF_FMI3S RD_DPM P A1_GPN C N1A_NSF VP_XMPNSF V9_PAI3S N2_NPM RR_DPM D V9_PAI3S N3I_NSF P RD_DPM
Pwt:32:20 and also, even, namely to say/tell to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to show who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last because/that generation Race, Nation; sometimes "generation" to ??? to be son who/whom/which οὐχ before rough breathing to be faith(fulness) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:32:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) and I-will-SHOW, I-should-SHOW who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be them/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) because/that generation (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) he/she/it-is sons (nom|voc) who/whom/which (dat) not he/she/it-is faith(fulness) (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pwt:32:20 Pwt_32:20_1 Pwt_32:20_2 Pwt_32:20_3 Pwt_32:20_4 Pwt_32:20_5 Pwt_32:20_6 Pwt_32:20_7 Pwt_32:20_8 Pwt_32:20_9 Pwt_32:20_10 Pwt_32:20_11 Pwt_32:20_12 Pwt_32:20_13 Pwt_32:20_14 Pwt_32:20_15 Pwt_32:20_16 Pwt_32:20_17 Pwt_32:20_18 Pwt_32:20_19 Pwt_32:20_20 Pwt_32:20_21 Pwt_32:20_22 Pwt_32:20_23 Pwt_32:20_24 Pwt_32:20_25 Pwt_32:20_26
Pwt:32:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:21 αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ’ οὐ θεῷ, παρώργισάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὐτούς.
Pwt:32:21 They have provoked me to jealousy with that which is not God, they have exasperated me with their idols; and I will provoke them to jealousy with them that are no nation, I will anger them with a nation void of understanding. (Deuteronomy 32:21 Brenton)
Pwt:32:21 Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami; i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, rozjątrzę ich głupim narodem. (Pwt 32:21 BT_4)
Pwt:32:21 αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ’ οὐ θεῷ, παρώργισάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὐτούς.
Pwt:32:21 αὐτός αὐτή αὐτό παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κἀγώ (καὶ ἐγώ) παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀ·σύν·ετος -ον παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:21 On/ona/to/to samo By robić zazdrosny Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym Bóg  Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol On/ona/to/to samo I/też ja By robić zazdrosny On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Bez tropu Do ??? On/ona/to/to samo
Pwt:32:21 au)toi\ pareDZE/lOsa/n me e)p’ ou) TeO=|, parO/rgisa/n me e)n toi=s ei)dO/lois au)tO=n· ka)gO\ paraDZElO/sO au)tou\s e)p’ ou)k e)/Tnei, e)p’ e)/Tnei a)sune/tO| parorgiO= au)tou/s.
Pwt:32:21 autoi pareDZElOsan me ep’ u TeO, parOrgisan me en tois eidOlois autOn· kagO paraDZElOsO autus ep’ uk eTnei, ep’ eTnei asynetO parorgiO autus.
Pwt:32:21 RD_NPM VAI_AAI3P RP_AS P D N2_DSM VAI_AAI3P RP_AS P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C+RPNS VF_FAI1S RD_APM P D N3E_DSN P N3E_DSN A1B_DSN VF2_FAI1S RD_APM
Pwt:32:21 he/she/it/same to make jealous I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing οὐχ before rough breathing god [see theology] to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol he/she/it/same and/also I to make jealous he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing οὐχ before rough breathing nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] clueless to ??? he/she/it/same
Pwt:32:21 they/same (nom) they-MAKE-ed-JEALOUS me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not god (dat) they-???-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen) and/also I (nom) I-will-MAKE-JEALOUS, I-should-MAKE-JEALOUS them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not nation (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (dat) clueless ([Adj] dat) I-will-??? them/same (acc)
Pwt:32:21 Pwt_32:21_1 Pwt_32:21_2 Pwt_32:21_3 Pwt_32:21_4 Pwt_32:21_5 Pwt_32:21_6 Pwt_32:21_7 Pwt_32:21_8 Pwt_32:21_9 Pwt_32:21_10 Pwt_32:21_11 Pwt_32:21_12 Pwt_32:21_13 Pwt_32:21_14 Pwt_32:21_15 Pwt_32:21_16 Pwt_32:21_17 Pwt_32:21_18 Pwt_32:21_19 Pwt_32:21_20 Pwt_32:21_21 Pwt_32:21_22 Pwt_32:21_23
Pwt:32:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:22 ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω, καταφάγεται γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς, φλέξει θεμέλια ὀρέων.
Pwt:32:22 For a fire has been kindled out of my wrath, it shall burn to hell below; it shall devour the land, and the fruits of it; it shall set on fire the foundations of the mountains. (Deuteronomy 32:22 Brenton)
Pwt:32:22 Zapłonął żar mego gniewu, co sięga do głębin Szeolu, pożera ziemię z plonami, podwaliny gór zapala. (Pwt 32:22 BT_4)
Pwt:32:22 ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω, καταφάγεται γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς, φλέξει θεμέλια ὀρέων.
Pwt:32:22 ὅτι πῦρ, -ρός, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κάτω κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Pwt:32:22 Ponieważ/tamto Ogień By zapłonąć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Aż; świtaj Hades; by śpiewać Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Owocu owoc z On/ona/to/to samo Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Wchodź
Pwt:32:22 o(/ti pu=r e)kke/kautai e)k tou= Tumou= mou, kauTE/setai e(/Os a(/|dou ka/tO, katafa/getai gE=n kai\ ta\ genE/mata au)tE=s, fle/Xei Teme/lia o)re/On.
Pwt:32:22 hoti pyr ekkekautai ek tu Tymu mu, kauTEsetai heOs hadu katO, katafagetai gEn kai ta genEmata autEs, fleXei Temelia oreOn.
Pwt:32:22 C N3_NSN VM_XMI3S P RA_GSM N2_GSM RP_GS VC_FPI3S P N1M_GSM D VF_FMI3S N1_ASF C RA_APN N3M_APN RD_GSF VF_FAI3S A1B_APN N3E_GPN
Pwt:32:22 because/that fire to inflame out of (+gen) ἐξ before vowels the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate until; dawn Hades; to sing down adown, under, to the bottom, below, nether to devour be eaten away, eat away earth/land and also, even, namely the fruit fruit of he/she/it/same ć foundation establishing, base, substructure; founding mount
Pwt:32:22 because/that fire (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-INFLAME-ed out of (+gen) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! down he/she/it-will-be-DEVOUR-ed earth/land (acc) and the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   foundations (nom|acc|voc) mounts (gen)
Pwt:32:22 Pwt_32:22_1 Pwt_32:22_2 Pwt_32:22_3 Pwt_32:22_4 Pwt_32:22_5 Pwt_32:22_6 Pwt_32:22_7 Pwt_32:22_8 Pwt_32:22_9 Pwt_32:22_10 Pwt_32:22_11 Pwt_32:22_12 Pwt_32:22_13 Pwt_32:22_14 Pwt_32:22_15 Pwt_32:22_16 Pwt_32:22_17 Pwt_32:22_18 Pwt_32:22_19 Pwt_32:22_20
Pwt:32:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:23 συνάξω εἰς αὐτοὺς κακὰ καὶ τὰ βέλη μου συντελέσω εἰς αὐτούς.
Pwt:32:23 I will gather evils upon them, and will fight with my weapons against them. (Deuteronomy 32:23 Brenton)
Pwt:32:23 Zgromadzę na nich nieszczęścia, wypuszczę na nich swe strzały, (Pwt 32:23 BT_4)
Pwt:32:23 συνάξω εἰς αὐτοὺς κακὰ καὶ τὰ βέλη μου συντελέσω εἰς αὐτούς.
Pwt:32:23 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:23 By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Żądła strzała Ja By uzupełniać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Pwt:32:23 suna/XO ei)s au)tou\s kaka\ kai\ ta\ be/lE mou suntele/sO ei)s au)tou/s.
Pwt:32:23 synaXO eis autus kaka kai ta belE mu syntelesO eis autus.
Pwt:32:23 VF_FAI1S P RD_APM A1_APN C RA_APN N3E_APN RP_GS VF_FAI1S P RD_APM
Pwt:32:23 to gather together into (+acc) he/she/it/same wickedly to do evil and also, even, namely the dart arrow I to complete into (+acc) he/she/it/same
Pwt:32:23 I-will-GATHER TOGETHER into (+acc) them/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) me (gen) I-will-COMPLETE, I-should-COMPLETE into (+acc) them/same (acc)
Pwt:32:23 Pwt_32:23_1 Pwt_32:23_2 Pwt_32:23_3 Pwt_32:23_4 Pwt_32:23_5 Pwt_32:23_6 Pwt_32:23_7 Pwt_32:23_8 Pwt_32:23_9 Pwt_32:23_10 Pwt_32:23_11
Pwt:32:23 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:24 τηκόμενοι λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος· ὀδόντας θηρίων ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ γῆς.
Pwt:32:24 They shall be consumed with hunger and the devouring of birds, and there shall be irremediable destruction: I will send forth against them the teeth of wild beasts, with the rage of serpents creeping on the ground. (Deuteronomy 32:24 Brenton)
Pwt:32:24 zmorzy ich głód, gorączka ich strawi i złośliwa zaraza. Wbiję w nich kły dzikich zwierząt z jadem tych, co pełzają w prochu. (Pwt 32:24 BT_4)
Pwt:32:24 τηκόμενοι λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος· ὀδόντας θηρίων ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ γῆς.
Pwt:32:24 τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί βρῶσις, -εως, ἡ ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό καί     ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ θηρίον, -ου, τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό μετά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:32:24 By topnieć Głodu głód I też, nawet, mianowicie Żywność (posiłek, żywność, mięso) Kurczę; ptak I też, nawet, mianowicie Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Zwierzę zamawiać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać By wlec się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pwt:32:24 tEko/menoi limO=| kai\ brO/sei o)rne/On kai\ o)pisTo/tonos a)ni/atos· o)do/ntas TEri/On a)postelO= ei)s au)tou\s meta\ Tumou= suro/ntOn e)pi\ gE=s.
Pwt:32:24 tEkomenoi limO kai brOsei orneOn kai opisTotonos aniatos· odontas TEriOn apostelO eis autus meta Tymu syrontOn epi gEs.
Pwt:32:24 V1_PMPNPM N2_DSM C N3I_DSF N2N_GPN C A1B_NSM A1B_NSM N3_APM N2N_GPN VF2_FAI1S P RD_APM P N2_GSM V1_PAPGPM P N1_GSF
Pwt:32:24 to melt famine hunger and also, even, namely food (meal, food, meat) chicken; bird and also, even, namely ć ć grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike beast to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger to drag upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Pwt:32:24 while being-MELT-ed (nom|voc) famine (dat) and food (dat) chickens (gen); birds (gen) and     teeth (acc) beasts (gen) I-will-ORDER FORTH into (+acc) them/same (acc) after (+acc), with (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! let-them-be-DRAG-ing! (classical), while DRAG-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)
Pwt:32:24 Pwt_32:24_1 Pwt_32:24_2 Pwt_32:24_3 Pwt_32:24_4 Pwt_32:24_5 Pwt_32:24_6 Pwt_32:24_7 Pwt_32:24_8 Pwt_32:24_9 Pwt_32:24_10 Pwt_32:24_11 Pwt_32:24_12 Pwt_32:24_13 Pwt_32:24_14 Pwt_32:24_15 Pwt_32:24_16 Pwt_32:24_17 Pwt_32:24_18
Pwt:32:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:25 ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων φόβος· νεανίσκος σὺν παρθένῳ, θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου.
Pwt:32:25 Without, the sword shall bereave them of children, and terror shall issue out of the secret chambers; the young man shall perish with the virgin, the suckling with him who has grown old. (Deuteronomy 32:25 Brenton)
Pwt:32:25 Na dworze miecz będzie ich pozbawiał dzieci, a przerażenie po domach, tak młodzieńców jak panny, niemowlę ssące i starca. (Pwt 32:25 BT_4)
Pwt:32:25 ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων φόβος· νεανίσκος σὺν παρθένῳ, θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου.
Pwt:32:25 ἔξω·θεν   αὐτός αὐτή αὐτό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐκ ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό φόβος, -ου, ὁ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι σύν παρθένος, -ου, ἡ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) μετά καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) πρεσβύτης, -ου, ὁ
Pwt:32:25 Od zewnątrz On/ona/to/to samo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Magazyn Obawa [zobacz fobię] Młody człowiek Razem z/włączając (+dat) Dziewiczy By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Stary/postarzał człowiek
Pwt:32:25 e)/XOTen a)teknO/sei au)tou\s ma/CHaira kai\ e)k tO=n tamiei/On fo/bos· neani/skos su\n parTe/nO|, TEla/DZOn meta\ kaTestEko/tos presbu/tou.
Pwt:32:25 eXOTen ateknOsei autus maCHaira kai ek tOn tamieiOn fobos· neaniskos syn parTenO, TElaDZOn meta kaTestEkotos presbytu.
Pwt:32:25 D VF_FAI3S RD_APM N1A_NSF C P RA_GPN N2N_GPN N2_NSM N2_NSM P N2_DSF V1_PAPNSM P VXI_XAPGSM N1M_GSM
Pwt:32:25 from the outside ć he/she/it/same sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the storeroom fear [see phobia] young man together with/including (+dat) virgin to suckle nurse, suck after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to enable lay, render widowed old/aged man
Pwt:32:25 from the outside   them/same (acc) sacrificial knife (nom|voc) and out of (+gen) the (gen) storerooms (gen) fear (nom) young man (nom) together with/including (+dat) virgin (dat) while SUCKLE-ing (nom) after (+acc), with (+gen) having ENABLE-ed (gen) old/aged man (gen)
Pwt:32:25 Pwt_32:25_1 Pwt_32:25_2 Pwt_32:25_3 Pwt_32:25_4 Pwt_32:25_5 Pwt_32:25_6 Pwt_32:25_7 Pwt_32:25_8 Pwt_32:25_9 Pwt_32:25_10 Pwt_32:25_11 Pwt_32:25_12 Pwt_32:25_13 Pwt_32:25_14 Pwt_32:25_15 Pwt_32:25_16
Pwt:32:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:26 εἶπα Διασπερῶ αὐτούς, παύσω δὴ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν,
Pwt:32:26 I said, I will scatter them, and I will cause their memorial to cease from among men. (Deuteronomy 32:26 Brenton)
Pwt:32:26 I rzekłem: Ja ich wygładzę, wygubię ich pamięć u ludzi. (Pwt 32:26 BT_4)
Pwt:32:26 εἶπα Διασπερῶ αὐτούς, παύσω δὴ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν,
Pwt:32:26 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) δή ἐκ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:26 By mówić/opowiadaj By rozpraszać się On/ona/to/to samo By przestawać Naprawdę Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki Pamięć On/ona/to/to samo
Pwt:32:26 ei)=pa *diasperO= au)tou/s, pau/sO dE\ e)X a)nTrO/pOn to\ mnEmo/sunon au)tO=n,
Pwt:32:26 eipa diasperO autus, pausO dE eX anTrOpOn to mnEmosynon autOn,
Pwt:32:26 VAI_AAI1S VF2_FAIIS RD_APM VF_FAI1S x P N2_GPM RA_ASN N2N_ASN RD_GPM
Pwt:32:26 to say/tell to scatter he/she/it/same to cease indeed out of (+gen) ἐξ before vowels human the memory he/she/it/same
Pwt:32:26 I-SAY/TELL-ed I-will-SCATTER them/same (acc) I-will-CEASE, I-should-CEASE indeed out of (+gen) humans (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pwt:32:26 Pwt_32:26_1 Pwt_32:26_2 Pwt_32:26_3 Pwt_32:26_4 Pwt_32:26_5 Pwt_32:26_6 Pwt_32:26_7 Pwt_32:26_8 Pwt_32:26_9 Pwt_32:26_10
Pwt:32:26 x x x x x x x x x x
Pwt:32:27 εἰ μὴ δι’ ὀργὴν ἐχθρῶν, ἵνα μὴ μακροχρονίσωσιν, καὶ ἵνα μὴ συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι, μὴ εἴπωσιν Ἡ χεὶρ ἡμῶν ἡ ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ κύριος ἐποίησεν ταῦτα πάντα.
Pwt:32:27 Were it not for the wrath of the enemy, lest they should live long, lest their enemies should combine against them; lest they should say, Our own high arm, and not the Lord, has done all these things. (Deuteronomy 32:27 Brenton)
Pwt:32:27 Alem się bał drwiny wroga, że przeciwnicy ich będą się łudzić, mówiąc: Nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko. (Pwt 32:27 BT_4)
Pwt:32:27 εἰ μὴ δι’ ὀργὴν ἐχθρῶν, ἵνα μὴ μακροχρονίσωσιν, καὶ ἵνα μὴ συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι, μὴ εἴπωσιν χεὶρ ἡμῶν ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ κύριος ἐποίησεν ταῦτα πάντα.
Pwt:32:27 εἰ μή διά ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἵνα μή   καί ἵνα μή συν·επι·τίθημι (ath. συνεπι+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. συνεπι+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Pwt:32:27 Jeżeli Nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Wrogość; wrogi żeby / ażeby / bo Nie I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie Do atakowania umieszczać albo umieszczać razem przeciw, umieszczał albo niech umieszcza w szyku przeciw, łącz się w ataku, niech umieszcza albo leżał do ładunku {opłaty, oskarżenia} z; imiesłów, średni - porządkowanie siebie przeciw, atakujące; imiesłów, bierny - bycie uporządkowany przeciw, bycie atakowany. Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) Nie By mówić/opowiadaj Ręka Ja Podniesiony I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Pwt:32:27 ei) mE\ di’ o)rgE\n e)CHTrO=n, i(/na mE\ makroCHroni/sOsin, kai\ i(/na mE\ sunepiTO=ntai oi( u(penanti/oi, mE\ ei)/pOsin *(E CHei\r E(mO=n E( u(PSElE\ kai\ ou)CHi\ ku/rios e)poi/Esen tau=ta pa/nta.
Pwt:32:27 ei mE di’ orgEn eCHTrOn, hina mE makroCHronisOsin, kai hina mE synepiTOntai hoi hypenantioi, mE eipOsin hE CHeir hEmOn hE hyPSElE kai uCHi kyrios epoiEsen tauta panta.
Pwt:32:27 C D P N1_ASF N2_GPM C D VA_AAS3P C C D VE_AMS3P RA_NPM A1A_NPM D VB_AAS3P RA_NSF N3_NSF RP_GP RA_NSF A1_NSF C D N2_NSM VAI_AAI3S RD_APN A3_APN
Pwt:32:27 if not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wrath fume, anger, rage enmity; hostile so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to attacking to place or set together against, placed or set in array against, join in attack, set or lay to the charge of; participle, middle - arraying themselves against, attacking; participle, passive - being arrayed against, being attacked. the adversarial (set against, contrary, hostile) not to say/tell the hand I the elevated and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of
Pwt:32:27 if not because of (+acc), through (+gen) wrath (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) so that / in order to /because not   and so that / in order to /because not they-should-be-ATTACKING-ed the (nom) adversarial ([Adj] nom|voc) not they-should-SAY/TELL the (nom) hand (nom|voc) us (gen) the (nom) elevated ([Adj] nom|voc) and not lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Pwt:32:27 Pwt_32:27_1 Pwt_32:27_2 Pwt_32:27_3 Pwt_32:27_4 Pwt_32:27_5 Pwt_32:27_6 Pwt_32:27_7 Pwt_32:27_8 Pwt_32:27_9 Pwt_32:27_10 Pwt_32:27_11 Pwt_32:27_12 Pwt_32:27_13 Pwt_32:27_14 Pwt_32:27_15 Pwt_32:27_16 Pwt_32:27_17 Pwt_32:27_18 Pwt_32:27_19 Pwt_32:27_20 Pwt_32:27_21 Pwt_32:27_22 Pwt_32:27_23 Pwt_32:27_24 Pwt_32:27_25 Pwt_32:27_26 Pwt_32:27_27
Pwt:32:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:28 ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστήμη.
Pwt:32:28 It is a nation that has lost counsel, neither is there understanding in them. (Deuteronomy 32:28 Brenton)
Pwt:32:28 Gdyż jest to plemię niemądre i nie mające rozwagi. (Pwt 32:28 BT_4)
Pwt:32:28 ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστήμη.
Pwt:32:28 ὅτι ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   βουλή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:32:28 Ponieważ/tamto Naród [zobacz etniczny] Planu/zamiar By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:32:28 o(/ti e)/Tnos a)polOleko\s boulE/n e)stin, kai\ ou)k e)/stin e)n au)toi=s e)pistE/mE.
Pwt:32:28 hoti eTnos apolOlekos bulEn estin, kai uk estin en autois epistEmE.
Pwt:32:28 C N3E_NSN VX_XAPNSN N1_ASF V9_PAI3S C D V9_PAI3S P RD_DPM N1_NSF
Pwt:32:28 because/that nation [see ethnic] ć plan/intention to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć
Pwt:32:28 because/that nation (nom|acc|voc)   plan/intention (acc) he/she/it-is and not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat)  
Pwt:32:28 Pwt_32:28_1 Pwt_32:28_2 Pwt_32:28_3 Pwt_32:28_4 Pwt_32:28_5 Pwt_32:28_6 Pwt_32:28_7 Pwt_32:28_8 Pwt_32:28_9 Pwt_32:28_10 Pwt_32:28_11
Pwt:32:28 x x x x x x x x x x x
Pwt:32:29 οὐκ ἐφρόνησαν συνιέναι ταῦτα· καταδεξάσθωσαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον.
Pwt:32:29 They had not sense to understand: let them reserve these things against the time to come. (Deuteronomy 32:29 Brenton)
Pwt:32:29 Jako roztropni zdołaliby pojąć, zważaliby na swój koniec: (Pwt 32:29 BT_4)
Pwt:32:29 οὐκ ἐφρόνησαν συνιέναι ταῦτα· καταδεξάσθωσαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον.
Pwt:32:29 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Pwt:32:29 ??? Przed przydechem mocnym By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). By być razem; by rozumieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) By natykać się na Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Pwt:32:29 ou)k e)fro/nEsan sunie/nai tau=ta· katadeXa/sTOsan ei)s to\n e)pio/nta CHro/non.
Pwt:32:29 uk efronEsan synienai tauta· katadeXasTOsan eis ton epionta CHronon.
Pwt:32:29 D VAI_AAI3P V7_PAN RD_APN VA_AMD3P P RA_ASM V9_PAPASM N2_ASM
Pwt:32:29 οὐχ before rough breathing to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). to be together; to understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć into (+acc) the to come upon time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Pwt:32:29 not they-THINK-ed to-be-BE-ing-TOGETHER; to-be-UNDERSTand-ing these (nom|acc)   into (+acc) the (acc) while COME-ing-UPON (acc, nom|acc|voc) time (acc)
Pwt:32:29 Pwt_32:29_1 Pwt_32:29_2 Pwt_32:29_3 Pwt_32:29_4 Pwt_32:29_5 Pwt_32:29_6 Pwt_32:29_7 Pwt_32:29_8 Pwt_32:29_9
Pwt:32:29 x x x x x x x x x
Pwt:32:30 πῶς διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσιν μυριάδας, εἰ μὴ ὁ θεὸς ἀπέδοτο αὐτοὺς καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτούς;
Pwt:32:30 How should one pursue a thousand, and two rout tens of thousands, if God had not sold them, and the Lord delivered them up? (Deuteronomy 32:30 Brenton)
Pwt:32:30 Jak może jeden odpędzać tysiące, a dwóch odpierać dziesięć tysięcy? Dlatego, że ich sprzedała ich Skała, że Pan na łup ich wydał. (Pwt 32:30 BT_4)
Pwt:32:30 πῶς διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσιν μυριάδας, εἰ μὴ θεὸς ἀπέδοτο αὐτοὺς καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτούς;
Pwt:32:30 πῶς[1] διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός χίλιοι -αι -α καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-) μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ εἰ μή ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:32:30 Jak By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Jeden Tysiąc I też, nawet, mianowicie Dwa By przesuwać się Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Jeżeli Nie Bóg  By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo
Pwt:32:30 pO=s diO/Xetai ei(=s CHili/ous kai\ du/o metakinE/sousin muria/das, ei) mE\ o( Teo\s a)pe/doto au)tou\s kai\ ku/rios pare/dOken au)tou/s;
Pwt:32:30 pOs diOXetai heis CHilius kai dyo metakinEsusin myriadas, ei mE ho Teos apedoto autus kai kyrios paredOken autus;
Pwt:32:30 D VF_FMI3S A3_NSM A1A_APM C M VF_FAI3P N3D_APF C D RA_NSM N2_NSM VOI_AMI3S RD_APM C N2_NSM VAI_AAI3S RD_APM
Pwt:32:30 how to prosecute/pursue prosecute: put on trial one thousand and also, even, namely two to shift myriad [unit of ten thousand] if not the god [see theology] to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same
Pwt:32:30 how he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed one (nom) thousand (acc) and two (nom, acc, gen) they-will-SHIFT, going-to-SHIFT (fut ptcp) (dat) myriads (acc) if not the (nom) god (nom) he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc)
Pwt:32:30 Pwt_32:30_1 Pwt_32:30_2 Pwt_32:30_3 Pwt_32:30_4 Pwt_32:30_5 Pwt_32:30_6 Pwt_32:30_7 Pwt_32:30_8 Pwt_32:30_9 Pwt_32:30_10 Pwt_32:30_11 Pwt_32:30_12 Pwt_32:30_13 Pwt_32:30_14 Pwt_32:30_15 Pwt_32:30_16 Pwt_32:30_17 Pwt_32:30_18
Pwt:32:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:32:31 ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν οἱ θεοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀνόητοι.
Pwt:32:31 For their gods are not as our God, but our enemies are void of understanding. (Deuteronomy 32:31 Brenton)
Pwt:32:31 Bo skała ich nie jest jak nasza Skała, świadkami tego nasi wrogowie. (Pwt 32:31 BT_4)
Pwt:32:31 ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς θεὸς ἡμῶν οἱ θεοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀνόητοι.
Pwt:32:31 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·νόητος -ον
Pwt:32:31 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Bóg  Ja Bóg  On/ona/to/to samo zaś Wrogi Ja Nieświadomy
Pwt:32:31 o(/ti ou)k e)/stin O(s o( Teo\s E(mO=n oi( Teoi\ au)tO=n· oi( de\ e)CHTroi\ E(mO=n a)no/Etoi.
Pwt:32:31 hoti uk estin hOs ho Teos hEmOn hoi Teoi autOn· hoi de eCHTroi hEmOn anoEtoi.
Pwt:32:31 C D V9_PAI3S C RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NPM N2_NPM RD_GPM RA_NPM x N2_NPM RP_GP A1B_NPM
Pwt:32:31 because/that οὐχ before rough breathing to be as/like the god [see theology] I the god [see theology] he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hostile I ignorant
Pwt:32:31 because/that not he/she/it-is as/like the (nom) god (nom) us (gen) the (nom) gods (nom|voc) them/same (gen) the (nom) Yet hostile ([Adj] nom|voc) us (gen) ignorant ([Adj] nom|voc)
Pwt:32:31 Pwt_32:31_1 Pwt_32:31_2 Pwt_32:31_3 Pwt_32:31_4 Pwt_32:31_5 Pwt_32:31_6 Pwt_32:31_7 Pwt_32:31_8 Pwt_32:31_9 Pwt_32:31_10 Pwt_32:31_11 Pwt_32:31_12 Pwt_32:31_13 Pwt_32:31_14 Pwt_32:31_15
Pwt:32:31 x x x x x x x x x x x x x x x