Pwt:31:1 καὶ συνετέλεσεν Μωϋσῆς λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ·
Pwt:31:1 And Moses finished speaking all these words to all the children of Israel; (Deuteronomy 31:1 Brenton)
Pwt:31:1 I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: (Pwt 31:1 BT_4)
Pwt:31:1 Καὶ συνετέλεσεν Μωϋσῆς λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ·
Pwt:31:1 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:31:1 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Mojżesz By mówić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael
Pwt:31:1 *kai\ sunete/lesen *mou+sE=s lalO=n pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous pro\s pa/ntas ui(ou\s *israEl·
Pwt:31:1 kai synetelesen mo+ysEs lalOn pantas tus logus tutus pros pantas hyius israEl·
Pwt:31:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM V2_PAPNSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM P A3_APM N2_APM N_GSM
Pwt:31:1 and also, even, namely to complete Moses to speak every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of son Israel
Pwt:31:1 and he/she/it-COMPLETE-ed Moses (nom) while SPEAK-ing (nom) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Pwt:31:1 Pwt_31:1_1 Pwt_31:1_2 Pwt_31:1_3 Pwt_31:1_4 Pwt_31:1_5 Pwt_31:1_6 Pwt_31:1_7 Pwt_31:1_8 Pwt_31:1_9 Pwt_31:1_10 Pwt_31:1_11 Pwt_31:1_12
Pwt:31:1 x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:2 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐγώ εἰμι σήμερον, οὐ δυνήσομαι ἔτι εἰσπορεύεσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι, κύριος δὲ εἶπεν πρός με Οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.
Pwt:31:2 and said to them, I am this day a hundred and twenty years old; I shall not be able any longer to come in or go out; and the Lord said to me, Thou shalt not go over this Jordan. (Deuteronomy 31:2 Brenton)
Pwt:31:2 «Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: "Nie przejdziesz tego Jordanu". (Pwt 31:2 BT_4)
Pwt:31:2 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐγώ εἰμι σήμερον, οὐ δυνήσομαι ἔτι εἰσπορεύεσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι, κύριος δὲ εἶπεν πρός με Οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.
Pwt:31:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σήμερον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἔτι εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:31:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Rok Ja By iść; by być Dzisiaj dzień ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Jeszcze/jeszcze By wchodzić I też, nawet, mianowicie By wychodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić Jordan [rzeka z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:31:2 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *e(kato\n kai\ ei)/kosi e)tO=n e)gO/ ei)mi sE/meron, ou) dunE/somai e)/ti ei)sporeu/esTai kai\ e)kporeu/esTai, ku/rios de\ ei)=pen pro/s me *ou) diabE/sE| to\n *iorda/nEn tou=ton.
Pwt:31:2 kai eipen pros autus ekaton kai eikosi etOn egO eimi sEmeron, u dynEsomai eti eisporeuesTai kai ekporeuesTai, kyrios de eipen pros me u diabEsE ton iordanEn tuton.
Pwt:31:2 C VBI_AAI3S P RD_APM M C M N3E_GPN RP_NS V9_PAI1S D D VF_FMI1S D V1_PMN C V1_PMN N2_NSM x VBI_AAI3S P RP_AS D VF_FMI2S RA_ASM N1M_ASM RD_ASM
Pwt:31:2 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same hundred and also, even, namely icon; twenty year I to go; to be today day οὐχ before rough breathing to able yet/still to enter and also, even, namely to go out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I οὐχ before rough breathing to cross over the Jordan [river of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:31:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) hundred and icons (dat); twenty years (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am today not I-will-be-ABLE-ed yet/still to-be-being-ENTER-ed and to-be-being-GO-ed-OUT lord (nom); a lord ([Adj] nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not you(sg)-will-be-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) this (acc)
Pwt:31:2 Pwt_31:2_1 Pwt_31:2_2 Pwt_31:2_3 Pwt_31:2_4 Pwt_31:2_5 Pwt_31:2_6 Pwt_31:2_7 Pwt_31:2_8 Pwt_31:2_9 Pwt_31:2_10 Pwt_31:2_11 Pwt_31:2_12 Pwt_31:2_13 Pwt_31:2_14 Pwt_31:2_15 Pwt_31:2_16 Pwt_31:2_17 Pwt_31:2_18 Pwt_31:2_19 Pwt_31:2_20 Pwt_31:2_21 Pwt_31:2_22 Pwt_31:2_23 Pwt_31:2_24 Pwt_31:2_25 Pwt_31:2_26 Pwt_31:2_27
Pwt:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:3 κύριος ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου αὐτὸς ἐξολεθρεύσει τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου, καὶ κατακληρονομήσεις αὐτούς· καὶ Ἰησοῦς ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου, καθὰ ἐλάλησεν κύριος.
Pwt:31:3 The Lord thy God who goes before thee, he shall destroy these nations before thee, and thou shalt inherit them: and it shall be Joshua that goes before thy face, as the Lord has spoken. (Deuteronomy 31:3 Brenton)
Pwt:31:3 Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. (Pwt 31:3 BT_4)
Pwt:31:3 κύριος θεός σου προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου αὐτὸς ἐξολεθρεύσει τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου, καὶ κατακληρονομήσεις αὐτούς· καὶ Ἰησοῦς προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου, καθὰ ἐλάλησεν κύριος.
Pwt:31:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:31:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) Stosownie do którego By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:31:3 ku/rios o( Teo/s sou o( proporeuo/menos pro\ prosO/pou sou au)to\s e)XoleTreu/sei ta\ e)/TnE tau=ta a)po\ prosO/pou sou, kai\ kataklEronomE/seis au)tou/s· kai\ *)iEsou=s o( proporeuo/menos pro\ prosO/pou sou, kaTa\ e)la/lEsen ku/rios.
Pwt:31:3 kyrios ho Teos su ho proporeuomenos pro prosOpu su autos eXoleTreusei ta eTnE tauta apo prosOpu su, kai kataklEronomEseis autus· kai iEsus ho proporeuomenos pro prosOpu su, kaTa elalEsen kyrios.
Pwt:31:3 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V1_PMPNSM P N2N_GSN RP_GS RD_NSM VF_FAI3S RA_APN N3E_APN RD_APN P N2N_GSN RP_GS C VF_FAI2S RD_APM C N_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N2N_GSN RP_GS D VAI_AAI3S N2_NSM
Pwt:31:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to go before before (+gen) face you; your/yours(sg) he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely to transfer title he/she/it/same and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the to go before before (+gen) face you; your/yours(sg) according to which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:31:3 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) these (nom|acc) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-TRANSFER-TITLE them/same (acc) and Jesus (nom) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) according to which he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pwt:31:3 Pwt_31:3_1 Pwt_31:3_2 Pwt_31:3_3 Pwt_31:3_4 Pwt_31:3_5 Pwt_31:3_6 Pwt_31:3_7 Pwt_31:3_8 Pwt_31:3_9 Pwt_31:3_10 Pwt_31:3_11 Pwt_31:3_12 Pwt_31:3_13 Pwt_31:3_14 Pwt_31:3_15 Pwt_31:3_16 Pwt_31:3_17 Pwt_31:3_18 Pwt_31:3_19 Pwt_31:3_20 Pwt_31:3_21 Pwt_31:3_22 Pwt_31:3_23 Pwt_31:3_24 Pwt_31:3_25 Pwt_31:3_26 Pwt_31:3_27 Pwt_31:3_28 Pwt_31:3_29 Pwt_31:3_30
Pwt:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:4 καὶ ποιήσει κύριος αὐτοῖς καθὰ ἐποίησεν Σηων καὶ Ωγ, τοῖς δυσὶ βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ τῇ γῇ αὐτῶν, καθότι ἐξωλέθρευσεν αὐτούς.
Pwt:31:4 And the Lord thy God shall do to them as he did to Seon and Og the two kings of the Amorites, who were beyond Jordan, and to their land, as he destroyed them. (Deuteronomy 31:4 Brenton)
Pwt:31:4 Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. (Pwt 31:4 BT_4)
Pwt:31:4 καὶ ποιήσει κύριος αὐτοῖς καθὰ ἐποίησεν Σηων καὶ Ωγ, τοῖς δυσὶ βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ τῇ γῇ αὐτῶν, καθότι ἐξωλέθρευσεν αὐτούς.
Pwt:31:4 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί   ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καθότι ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:4 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Stosownie do którego By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Król Kto/, który/, który By być W poprzek Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Jak By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
Pwt:31:4 kai\ poiE/sei ku/rios au)toi=s kaTa\ e)poi/Esen *sEOn kai\ *Og, toi=s dusi\ basileu=sin tO=n *amorrai/On, oi(\ E)=san pe/ran tou= *iorda/nou, kai\ tE=| gE=| au)tO=n, kaTo/ti e)XOle/Treusen au)tou/s.
Pwt:31:4 kai poiEsei kyrios autois kaTa epoiEsen sEOn kai On, tois dysi basileusin tOn amorraiOn, hoi Esan peran tu iordanu, kai tE gE autOn, kaToti eXOleTreusen autus.
Pwt:31:4 C VF_FAI3S N2_NSM RD_DPM D VAI_AAI3S N_DSM C N_DSM RA_DPM M_DPM N3V_DPM RA_GPM N2_GPM RR_NPM V9_IAI3P D RA_GSM N1M_GSM C RA_DSF N1_DSF RD_GPM D VAI_AAI3S RD_APM
Pwt:31:4 and also, even, namely doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same according to which to do/make ć and also, even, namely ć the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. king the ć who/whom/which to be across the Jordan [river of] and also, even, namely the earth/land he/she/it/same as to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
Pwt:31:4 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (dat) according to which he/she/it-DO/MAKE-ed   and   the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) kings (dat) the (gen)   who/whom/which (nom) they-were across the (gen) Jordan (gen) and the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) as he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed them/same (acc)
Pwt:31:4 Pwt_31:4_1 Pwt_31:4_2 Pwt_31:4_3 Pwt_31:4_4 Pwt_31:4_5 Pwt_31:4_6 Pwt_31:4_7 Pwt_31:4_8 Pwt_31:4_9 Pwt_31:4_10 Pwt_31:4_11 Pwt_31:4_12 Pwt_31:4_13 Pwt_31:4_14 Pwt_31:4_15 Pwt_31:4_16 Pwt_31:4_17 Pwt_31:4_18 Pwt_31:4_19 Pwt_31:4_20 Pwt_31:4_21 Pwt_31:4_22 Pwt_31:4_23 Pwt_31:4_24 Pwt_31:4_25 Pwt_31:4_26
Pwt:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:5 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑμῖν, καὶ ποιήσετε αὐτοῖς καθότι ἐνετειλάμην ὑμῖν.
Pwt:31:5 And the Lord has delivered them to you; and ye shall do to them, as I charged you. (Deuteronomy 31:5 Brenton)
Pwt:31:5 Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. (Pwt 31:5 BT_4)
Pwt:31:5 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑμῖν, καὶ ποιήσετε αὐτοῖς καθότι ἐνετειλάμην ὑμῖν.
Pwt:31:5 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:31:5 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Jak By zalecać rozkaz Ty
Pwt:31:5 kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios u(mi=n, kai\ poiE/sete au)toi=s kaTo/ti e)neteila/mEn u(mi=n.
Pwt:31:5 kai paredOken autus kyrios hymin, kai poiEsete autois kaToti eneteilamEn hymin.
Pwt:31:5 C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM RP_DP C VF_FAI2P RD_DPM D VAI_AMI1S RP_DP
Pwt:31:5 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely to do/make he/she/it/same as to enjoin command you
Pwt:31:5 and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat) and you(pl)-will-DO/MAKE them/same (dat) as I-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat)
Pwt:31:5 Pwt_31:5_1 Pwt_31:5_2 Pwt_31:5_3 Pwt_31:5_4 Pwt_31:5_5 Pwt_31:5_6 Pwt_31:5_7 Pwt_31:5_8 Pwt_31:5_9 Pwt_31:5_10 Pwt_31:5_11
Pwt:31:5 x x x x x x x x x x x
Pwt:31:6 ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι κύριος ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος μεθ’ ὑμῶν ἐν ὑμῖν οὐ μή σε ἀνῇ οὔτε μή σε ἐγκαταλίπῃ.
Pwt:31:6 Be courageous and strong, fear not, neither be cowardly neither be afraid before them; for it is the Lord your God that advances with you in the midst of you, neither will he by any means forsake thee, nor desert thee. (Deuteronomy 31:6 Brenton)
Pwt:31:6 Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci». (Pwt 31:6 BT_4)
Pwt:31:6 ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι κύριος θεός σου προπορευόμενος μεθ’ ὑμῶν ἐν ὑμῖν οὐ μή σε ἀνῇ οὔτε μή σε ἐγκαταλίπῃ.
Pwt:31:6 ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) οὔτε (οὐ τέ) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Pwt:31:6 Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść przedtem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie Ty; twój/twój(sg) By pozwalać iść z Ani nie Nie Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Pwt:31:6 a)ndri/DZou kai\ i)/sCHue, mE\ fobou= mEde\ deili/a mEde\ ptoETE=|s a)po\ prosO/pou au)tO=n, o(/ti ku/rios o( Teo/s sou o( proporeuo/menos meT’ u(mO=n e)n u(mi=n ou) mE/ se a)nE=| ou)/te mE/ se e)gkatali/pE|.
Pwt:31:6 andriDZu kai isCHye, mE fobu mEde deilia mEde ptoETEs apo prosOpu autOn, hoti kyrios ho Teos su ho proporeuomenos meT’ hymOn en hymin u mE se anE ute mE se enkatalipE.
Pwt:31:6 V1_PMD2S C V1_PAD2S D V2_PMD2S C V3_PAD2S C VC_APS2S P N2N_GSN RD_GPM C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V1_PMPNSM P RP_GP P RP_DP D D RP_AS VB_AAS3S C D RP_AS VB_AAS3S
Pwt:31:6 to man up and also, even, namely to have strength not fear [see phobia]; to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] cowardice/timidity; to fear To be afraid μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to go before after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg) to let go of nor not not you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Pwt:31:6 be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) cowardice/timidity (nom|voc); be-you(sg)-FEAR-ing! neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-???-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) not not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF nor not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-GIVE UP, you(sg)-should-be-GIVE UP-ed
Pwt:31:6 Pwt_31:6_1 Pwt_31:6_2 Pwt_31:6_3 Pwt_31:6_4 Pwt_31:6_5 Pwt_31:6_6 Pwt_31:6_7 Pwt_31:6_8 Pwt_31:6_9 Pwt_31:6_10 Pwt_31:6_11 Pwt_31:6_12 Pwt_31:6_13 Pwt_31:6_14 Pwt_31:6_15 Pwt_31:6_16 Pwt_31:6_17 Pwt_31:6_18 Pwt_31:6_19 Pwt_31:6_20 Pwt_31:6_21 Pwt_31:6_22 Pwt_31:6_23 Pwt_31:6_24 Pwt_31:6_25 Pwt_31:6_26 Pwt_31:6_27 Pwt_31:6_28 Pwt_31:6_29 Pwt_31:6_30 Pwt_31:6_31
Pwt:31:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:7 καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ ἔναντι παντὸς Ισραηλ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσελεύσῃ πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καὶ σὺ κατακληρονομήσεις αὐτὴν αὐτοῖς·
Pwt:31:7 And Moses called Joshua, and said to him before all Israel, Be courageous and strong; for thou shalt go in before this people into the land which the Lord sware to your fathers to give to them, and thou shalt give it to them for an inheritance. (Deuteronomy 31:7 Brenton)
Pwt:31:7 Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: «Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. (Pwt 31:7 BT_4)
Pwt:31:7 Καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ ἔναντι παντὸς Ισραηλ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσελεύσῃ πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καὶ σὺ κατακληρονομήσεις αὐτὴν αὐτοῖς·
Pwt:31:7 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:7 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Mojżesz Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła Ty Dla odtąd, jak By wchodzić Przedtem (+informacja) Twarz Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ja By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty By przenosić tytuł On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo
Pwt:31:7 *kai\ e)ka/lesen *mou+sE=s *)iEsou=n kai\ ei)=pen au)tO=| e)/nanti panto\s *israEl *)andri/DZou kai\ i)/sCHue· su\ ga\r ei)seleu/sE| pro\ prosO/pou tou= laou= tou/tou ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin E(mO=n dou=nai au)toi=s, kai\ su\ kataklEronomE/seis au)tE\n au)toi=s·
Pwt:31:7 kai ekalesen mo+ysEs iEsun kai eipen autO enanti pantos israEl andriDZu kai isCHye· sy gar eiseleusE pro prosOpu tu lau tutu eis tEn gEn, hEn Omosen kyrios tois patrasin hEmOn dunai autois, kai sy kataklEronomEseis autEn autois·
Pwt:31:7 C VAI_AAI3S N1M_NSM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM P A3_GSM N_GSM V1_PMD2S C V1_PAD2S RP_NS x VF_FMI2S P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RD_DPM C RP_NS VF_FAI2S RD_ASF RD_DPM
Pwt:31:7 and also, even, namely to call call Moses Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same before (+gen) every all, each, every, the whole of Israel to man up and also, even, namely to have strength you for since, as to enter before (+gen) face the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father I to give he/she/it/same and also, even, namely you to transfer title he/she/it/same he/she/it/same
Pwt:31:7 and he/she/it-CALL-ed Moses (nom) Jesus (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) before (+gen) every (gen) Israel (indecl) be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH you(sg) (nom) for you(sg)-will-be-ENTER-ed before (+gen) face (gen) the (gen) people (gen) this (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) us (gen) to-GIVE them/same (dat) and you(sg) (nom) you(sg)-will-TRANSFER-TITLE her/it/same (acc) them/same (dat)
Pwt:31:7 Pwt_31:7_1 Pwt_31:7_2 Pwt_31:7_3 Pwt_31:7_4 Pwt_31:7_5 Pwt_31:7_6 Pwt_31:7_7 Pwt_31:7_8 Pwt_31:7_9 Pwt_31:7_10 Pwt_31:7_11 Pwt_31:7_12 Pwt_31:7_13 Pwt_31:7_14 Pwt_31:7_15 Pwt_31:7_16 Pwt_31:7_17 Pwt_31:7_18 Pwt_31:7_19 Pwt_31:7_20 Pwt_31:7_21 Pwt_31:7_22 Pwt_31:7_23 Pwt_31:7_24 Pwt_31:7_25 Pwt_31:7_26 Pwt_31:7_27 Pwt_31:7_28 Pwt_31:7_29 Pwt_31:7_30 Pwt_31:7_31 Pwt_31:7_32 Pwt_31:7_33 Pwt_31:7_34 Pwt_31:7_35 Pwt_31:7_36 Pwt_31:7_37
Pwt:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:8 καὶ κύριος ὁ συμπορευόμενος μετὰ σοῦ οὐκ ἀνήσει σε οὐδὲ μὴ ἐγκαταλίπῃ σε· μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία.
Pwt:31:8 And the Lord that goes with thee shall not forsake thee nor abandon thee; fear not, neither be afraid. (Deuteronomy 31:8 Brenton)
Pwt:31:8 Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!» (Pwt 31:8 BT_4)
Pwt:31:8 καὶ κύριος συμπορευόμενος μετὰ σοῦ οὐκ ἀνήσει σε οὐδὲ μὴ ἐγκαταλίπῃ σε· μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία.
Pwt:31:8 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Pwt:31:8 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do przychodził razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg) Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się
Pwt:31:8 kai\ ku/rios o( sumporeuo/menos meta\ sou= ou)k a)nE/sei se ou)de\ mE\ e)gkatali/pE| se· mE\ fobou= mEde\ deili/a.
Pwt:31:8 kai kyrios ho symporeuomenos meta su uk anEsei se ude mE enkatalipE se· mE fobu mEde deilia.
Pwt:31:8 C N2_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RP_GS D VF_FAI3S RP_AS C D VB_AAS3S RP_AS D V2_PMD2S C V3_PAD2S
Pwt:31:8 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to let go of you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg) not fear [see phobia]; to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] cowardice/timidity; to fear To be afraid
Pwt:31:8 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while being-CAME TOGETHER-ed (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor not he/she/it-should-GIVE UP, you(sg)-should-be-GIVE UP-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) cowardice/timidity (nom|voc); be-you(sg)-FEAR-ing!
Pwt:31:8 Pwt_31:8_1 Pwt_31:8_2 Pwt_31:8_3 Pwt_31:8_4 Pwt_31:8_5 Pwt_31:8_6 Pwt_31:8_7 Pwt_31:8_8 Pwt_31:8_9 Pwt_31:8_10 Pwt_31:8_11 Pwt_31:8_12 Pwt_31:8_13 Pwt_31:8_14 Pwt_31:8_15 Pwt_31:8_16 Pwt_31:8_17
Pwt:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:9 καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον καὶ ἔδωκεν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Pwt:31:9 And Moses wrote the words of this law in a book, and gave it to the priests the sons of Levi who bear the ark of the covenant of the Lord, and to the elders of the sons of Israel. (Deuteronomy 31:9 Brenton)
Pwt:31:9 I napisał Mojżesz to Prawo, dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym Arkę Przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela. (Pwt 31:9 BT_4)
Pwt:31:9 Καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον καὶ ἔδωκεν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Pwt:31:9 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:31:9 I też, nawet, mianowicie By pisać Mojżesz Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Książka I też, nawet, mianowicie By dawać Duchowny Syn Lewi By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Starszy Syn Izrael
Pwt:31:9 *kai\ e)/graPSen *mou+sE=s ta\ r(E/mata tou= no/mou tou/tou ei)s bibli/on kai\ e)/dOken toi=s i(ereu=sin toi=s ui(oi=s *leui toi=s ai)/rousin tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou kai\ toi=s presbute/rois tO=n ui(O=n *israEl.
Pwt:31:9 kai egraPSen mo+ysEs ta rEmata tu nomu tutu eis biblion kai edOken tois hiereusin tois hyiois leui tois airusin tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu kai tois presbyterois tOn hyiOn israEl.
Pwt:31:9 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N2N_ASN C VAI_AAI3S RA_DPM N3V_DPM RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM V1_PAPDPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C RA_DPM A1A_DPM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Pwt:31:9 and also, even, namely to write Moses the declaration statement, utterance the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) book and also, even, namely to give the priest the son Levi the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the elder the son Israel
Pwt:31:9 and he/she/it-WRITE-ed Moses (nom) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) law (gen) this (gen) into (+acc) book (nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) priests (dat) the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) the (dat) they-are-LIFT/PICK-ing-UP, while LIFT/PICK-ing-UP (dat); they-are-CHOOSE-ing, while CHOOSE-ing (dat) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (dat) elder ([Adj] dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Pwt:31:9 Pwt_31:9_1 Pwt_31:9_2 Pwt_31:9_3 Pwt_31:9_4 Pwt_31:9_5 Pwt_31:9_6 Pwt_31:9_7 Pwt_31:9_8 Pwt_31:9_9 Pwt_31:9_10 Pwt_31:9_11 Pwt_31:9_12 Pwt_31:9_13 Pwt_31:9_14 Pwt_31:9_15 Pwt_31:9_16 Pwt_31:9_17 Pwt_31:9_18 Pwt_31:9_19 Pwt_31:9_20 Pwt_31:9_21 Pwt_31:9_22 Pwt_31:9_23 Pwt_31:9_24 Pwt_31:9_25 Pwt_31:9_26 Pwt_31:9_27 Pwt_31:9_28 Pwt_31:9_29 Pwt_31:9_30
Pwt:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:10 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωϋσῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Μετὰ ἑπτὰ ἔτη ἐν καιρῷ ἐνιαυτοῦ ἀφέσεως ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας
Pwt:31:10 And Moses charged them in that day, saying, After seven years, in the time of the year of release, in the feast of tabernacles, (Deuteronomy 31:10 Brenton)
Pwt:31:10 I rozkazał im Mojżesz: «Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie Święta Namiotów, (Pwt 31:10 BT_4)
Pwt:31:10 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωϋσῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Μετὰ ἑπτὰ ἔτη ἐν καιρῷ ἐνιαυτοῦ ἀφέσεως ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας
Pwt:31:10 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μετά ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ σκηνο·πηγία, -ας, ἡ
Pwt:31:10 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siedem Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Rok Wybaczaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Namiotu upadanie
Pwt:31:10 kai\ e)netei/lato au)toi=s *mou+sE=s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gOn *meta\ e(pta\ e)/tE e)n kairO=| e)niautou= a)fe/seOs e)n e(ortE=| skEnopEgi/as
Pwt:31:10 kai eneteilato autois mo+ysEs en tE hEmera ekeinE legOn meta hepta etE en kairO eniautu afeseOs en heortE skEnopEgias
Pwt:31:10 C VAI_AMI3S RD_DPM N1M_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNSM P M N3E_APN P N2_DSM N2_GSM N3I_GSF P N1_DSF N1A_GSF
Pwt:31:10 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing seven year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time year pardon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival tent-pitching
Pwt:31:10 and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) Moses (nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) after (+acc), with (+gen) seven years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) year (gen) pardon (gen) in/among/by (+dat) festival (dat) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc)
Pwt:31:10 Pwt_31:10_1 Pwt_31:10_2 Pwt_31:10_3 Pwt_31:10_4 Pwt_31:10_5 Pwt_31:10_6 Pwt_31:10_7 Pwt_31:10_8 Pwt_31:10_9 Pwt_31:10_10 Pwt_31:10_11 Pwt_31:10_12 Pwt_31:10_13 Pwt_31:10_14 Pwt_31:10_15 Pwt_31:10_16 Pwt_31:10_17 Pwt_31:10_18 Pwt_31:10_19
Pwt:31:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:11 ἐν τῷ συμπορεύεσθαι πάντα Ισραηλ ὀφθῆναι ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται κύριος, ἀναγνώσεσθε τὸν νόμον τοῦτον ἐναντίον παντὸς Ισραηλ εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν·
Pwt:31:11 when all Israel come together to appear before the Lord your God, in the place which the Lord shall choose, ye shall read this law before all Israel in their ears, (Deuteronomy 31:11 Brenton)
Pwt:31:11 gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela. (Pwt 31:11 BT_4)
Pwt:31:11 ἐν τῷ συμπορεύεσθαι πάντα Ισραηλ ὀφθῆναι ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ἂν ἐκλέξηται κύριος, ἀναγνώσεσθε τὸν νόμον τοῦτον ἐναντίον παντὸς Ισραηλ εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν·
Pwt:31:11 ἐν ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do przychodził razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czytać Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do (+przyspieszenie) Ucho On/ona/to/to samo
Pwt:31:11 e)n tO=| sumporeu/esTai pa/nta *israEl o)fTE=nai e)nO/pion kuri/ou tou= Teou= sou e)n tO=| to/pO|, O(=| a)/n e)kle/XEtai ku/rios, a)nagnO/sesTe to\n no/mon tou=ton e)nanti/on panto\s *israEl ei)s ta\ O)=ta au)tO=n·
Pwt:31:11 en tO symporeuesTai panta israEl ofTEnai enOpion kyriu tu Teu su en tO topO, hO an ekleXEtai kyrios, anagnOsesTe ton nomon tuton enantion pantos israEl eis ta Ota autOn·
Pwt:31:11 P RA_DSN V1_PMN A3_ASM N_ASM VV_APN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RR_DSM x VA_AMS3S N2_NSM VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P A3_GSM N_GSM P RA_APN N3T_APN RD_GPM
Pwt:31:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to came together every all, each, every, the whole of Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which ever (if ever) to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to read the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of Israel into (+acc) the ear he/she/it/same
Pwt:31:11 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-CAME TOGETHER-ed all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) to-be-SEE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl)-will-be-READ-ed the (acc) law (acc) this (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pwt:31:11 Pwt_31:11_1 Pwt_31:11_2 Pwt_31:11_3 Pwt_31:11_4 Pwt_31:11_5 Pwt_31:11_6 Pwt_31:11_7 Pwt_31:11_8 Pwt_31:11_9 Pwt_31:11_10 Pwt_31:11_11 Pwt_31:11_12 Pwt_31:11_13 Pwt_31:11_14 Pwt_31:11_15 Pwt_31:11_16 Pwt_31:11_17 Pwt_31:11_18 Pwt_31:11_19 Pwt_31:11_20 Pwt_31:11_21 Pwt_31:11_22 Pwt_31:11_23 Pwt_31:11_24 Pwt_31:11_25 Pwt_31:11_26 Pwt_31:11_27 Pwt_31:11_28 Pwt_31:11_29
Pwt:31:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:12 ἐκκλησιάσας τὸν λαόν, τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ ἔκγονα καὶ τὸν προσήλυτον τὸν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, ἵνα ἀκούσωσιν καὶ ἵνα μάθωσιν φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ ἀκούσονται ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου·
Pwt:31:12 having assembled the people, the men, and the women, and the children, and the stranger that is in your cities, that they may hear, and that they may learn to fear the Lord your God; and they shall hearken to do all the words of this law. (Deuteronomy 31:12 Brenton)
Pwt:31:12 Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety i dzieci, i cudzoziemców, którzy są w twoich murach, aby słuchając uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego Prawa. (Pwt 31:12 BT_4)
Pwt:31:12 ἐκκλησιάσας τὸν λαόν, τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ ἔκγονα καὶ τὸν προσήλυτον τὸν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, ἵνα ἀκούσωσιν καὶ ἵνα μάθωσιν φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ ἀκούσονται ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου·
Pwt:31:12   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵνα ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ἵνα μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:31:12 Ludzie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Wnuki I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty żeby / ażeby / bo By słyszeć I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By uczyć się By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By słyszeć By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:31:12 e)kklEsia/sas to\n lao/n, tou\s a)/ndras kai\ ta\s gunai=kas kai\ ta\ e)/kgona kai\ to\n prosE/luton to\n e)n tai=s po/lesin u(mO=n, i(/na a)kou/sOsin kai\ i(/na ma/TOsin fobei=sTai ku/rion to\n Teo\n u(mO=n, kai\ a)kou/sontai poiei=n pa/ntas tou\s lo/gous tou= no/mou tou/tou·
Pwt:31:12 ekklEsiasas ton laon, tus andras kai tas gynaikas kai ta ekgona kai ton prosElyton ton en tais polesin hymOn, hina akusOsin kai hina maTOsin fobeisTai kyrion ton Teon hymOn, kai akusontai poiein pantas tus logus tu nomu tutu·
Pwt:31:12 VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_APM N3_APM C RA_APF N3K_APF C RA_APN A1B_APN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_DPF N3I_DPF RP_GP C VA_AAS3P C C VB_AAS3P V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C VF_FMI3P V2_PAN A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:31:12 ć the people the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the grandchildren and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to hear and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to learn to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely to hear to do/make every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:31:12   the (acc) people (acc) the (acc) men, husbands (acc) and the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) proselyte (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(pl) (gen) so that / in order to /because they-should-HEAR and so that / in order to /because they-should-LEARN to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) and they-will-be-HEAR-ed to-be-DO/MAKE-ing all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) law (gen) this (gen)
Pwt:31:12 Pwt_31:12_1 Pwt_31:12_2 Pwt_31:12_3 Pwt_31:12_4 Pwt_31:12_5 Pwt_31:12_6 Pwt_31:12_7 Pwt_31:12_8 Pwt_31:12_9 Pwt_31:12_10 Pwt_31:12_11 Pwt_31:12_12 Pwt_31:12_13 Pwt_31:12_14 Pwt_31:12_15 Pwt_31:12_16 Pwt_31:12_17 Pwt_31:12_18 Pwt_31:12_19 Pwt_31:12_20 Pwt_31:12_21 Pwt_31:12_22 Pwt_31:12_23 Pwt_31:12_24 Pwt_31:12_25 Pwt_31:12_26 Pwt_31:12_27 Pwt_31:12_28 Pwt_31:12_29 Pwt_31:12_30 Pwt_31:12_31 Pwt_31:12_32 Pwt_31:12_33 Pwt_31:12_34 Pwt_31:12_35 Pwt_31:12_36 Pwt_31:12_37 Pwt_31:12_38
Pwt:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:13 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, οἳ οὐκ οἴδασιν, ἀκούσονται καὶ μαθήσονται φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:31:13 And their sons who have not known shall hear, and shall learn to fear the Lord thy God all the days that they live upon the land, into which ye go over Jordan to inherit it. (Deuteronomy 31:13 Brenton)
Pwt:31:13 Ich synowie, którzy Go jeszcze nie znają, będą słuchać i uczyć się bać Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będzie w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan». (Pwt 31:13 BT_4)
Pwt:31:13 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, οἳ οὐκ οἴδασιν, ἀκούσονται καὶ μαθήσονται φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Pwt:31:13 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐκεῖ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:13 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By słyszeć I też, nawet, mianowicie By uczyć się By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Ty By przechodzić Jordan [rzeka z] Tam By dziedziczyć On/ona/to/to samo
Pwt:31:13 kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n, oi(\ ou)k oi)/dasin, a)kou/sontai kai\ maTE/sontai fobei=sTai ku/rion to\n Teo\n u(mO=n pa/sas ta\s E(me/ras, o(/sas au)toi\ DZO=sin e)pi\ tE=s gE=s, ei)s E(\n u(mei=s diabai/nete to\n *iorda/nEn e)kei= klEronomE=sai au)tE/n.
Pwt:31:13 kai hoi hyioi autOn, hoi uk oidasin, akusontai kai maTEsontai fobeisTai kyrion ton Teon hymOn pasas tas hEmeras, hosas autoi DZOsin epi tEs gEs, eis hEn hymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai autEn.
Pwt:31:13 C RA_NPM N2_NPM RD_GPM RR_NPM D VX_XAI3P VF_FMI3P C VF_FMI3P V2_PMN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP A1S_APF RA_APF N1A_APF A1_APF RD_NPM V3_PAI3P P RA_GSF N1_GSF P RR_ASF RP_NP V1_PAI2P RA_ASM N1M_ASM D VA_AAN RD_ASF
Pwt:31:13 and also, even, namely the son he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to hear and also, even, namely to learn to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day as much/many as he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land into (+acc) who/whom/which you to cross over the Jordan [river of] there to inherit he/she/it/same
Pwt:31:13 and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom) not they-have-PERCEIVE-ed they-will-be-HEAR-ed and they-will-be-LEARN-ed to-be-being-FEAR-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) as much/many as (acc) they/same (nom) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-CROSS-ing-OVER, be-you(pl)-CROSS-ing-OVER! the (acc) Jordan (acc) there to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc)
Pwt:31:13 Pwt_31:13_1 Pwt_31:13_2 Pwt_31:13_3 Pwt_31:13_4 Pwt_31:13_5 Pwt_31:13_6 Pwt_31:13_7 Pwt_31:13_8 Pwt_31:13_9 Pwt_31:13_10 Pwt_31:13_11 Pwt_31:13_12 Pwt_31:13_13 Pwt_31:13_14 Pwt_31:13_15 Pwt_31:13_16 Pwt_31:13_17 Pwt_31:13_18 Pwt_31:13_19 Pwt_31:13_20 Pwt_31:13_21 Pwt_31:13_22 Pwt_31:13_23 Pwt_31:13_24 Pwt_31:13_25 Pwt_31:13_26 Pwt_31:13_27 Pwt_31:13_28 Pwt_31:13_29 Pwt_31:13_30 Pwt_31:13_31 Pwt_31:13_32 Pwt_31:13_33
Pwt:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:14 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι τοῦ θανάτου σου· κάλεσον Ἰησοῦν καὶ στῆτε παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐντελοῦμαι αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη Μωϋσῆς καὶ Ἰησοῦς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Pwt:31:14 And the Lord said to Moses, Behold, the days of thy death are at hand; call Joshua, and stand ye by the doors of the tabernacle of testimony, and I will give him a charge. And Moses and Joshua went to the tabernacle of testimony, and stood by the doors of the tabernacle of testimony. (Deuteronomy 31:14 Brenton)
Pwt:31:14 Pan rzekł do Mojżesza: «Oto zbliża się czas twojej śmierci. Zawołaj Jozuego i stawcie się w Namiocie Spotkania, abym dał mu swoje nakazy». Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w Namiocie Spotkania. (Pwt 31:14 BT_4)
Pwt:31:14 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι τοῦ θανάτου σου· κάλεσον Ἰησοῦν καὶ στῆτε παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐντελοῦμαι αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη Μωϋσῆς καὶ Ἰησοῦς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Pwt:31:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Pwt:31:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dzień Śmierć; by zgładzać Ty; twój/twój(sg) By nazywać rozmowę Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Mojżesz I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Pwt:31:14 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *)idou\ E)ggi/kasin ai( E(me/rai tou= Tana/tou sou· ka/leson *)iEsou=n kai\ stE=te para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ e)ntelou=mai au)tO=|. kai\ e)poreu/TE *mou+sE=s kai\ *)iEsou=s ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou kai\ e)/stEsan para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Pwt:31:14 kai eipen kyrios pros musEn idu Engikasin hai hEmerai tu Tanatu su· kaleson iEsun kai stEte para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai entelumai autO. kai eporeuTE mo+ysEs kai iEsus eis tEn skEnEn tu martyriu kai estEsan para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu.
Pwt:31:14 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM I VX_XAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM RP_GS VA_AAD2S N_ASM C VH_AAD2P P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C V2_PMI1S RD_DSM C VCI_API3S N1M_NSM C N_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3P P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Pwt:31:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the day the death; to put to death you; your/yours(sg) to call call Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same and also, even, namely to go Moses and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Pwt:31:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) be-you(sg)-SEE-ed! they-have-NEAR-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Jesus (acc) and do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and I-will-be-ENJOIN-ed him/it/same (dat) and he/she/it-was-GO-ed Moses (nom) and Jesus (nom) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Pwt:31:14 Pwt_31:14_1 Pwt_31:14_2 Pwt_31:14_3 Pwt_31:14_4 Pwt_31:14_5 Pwt_31:14_6 Pwt_31:14_7 Pwt_31:14_8 Pwt_31:14_9 Pwt_31:14_10 Pwt_31:14_11 Pwt_31:14_12 Pwt_31:14_13 Pwt_31:14_14 Pwt_31:14_15 Pwt_31:14_16 Pwt_31:14_17 Pwt_31:14_18 Pwt_31:14_19 Pwt_31:14_20 Pwt_31:14_21 Pwt_31:14_22 Pwt_31:14_23 Pwt_31:14_24 Pwt_31:14_25 Pwt_31:14_26 Pwt_31:14_27 Pwt_31:14_28 Pwt_31:14_29 Pwt_31:14_30 Pwt_31:14_31 Pwt_31:14_32 Pwt_31:14_33 Pwt_31:14_34 Pwt_31:14_35 Pwt_31:14_36 Pwt_31:14_37 Pwt_31:14_38 Pwt_31:14_39 Pwt_31:14_40 Pwt_31:14_41 Pwt_31:14_42 Pwt_31:14_43 Pwt_31:14_44 Pwt_31:14_45
Pwt:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:15 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ ἔστη παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔστη ὁ στῦλος τῆς νεφέλης παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς.
Pwt:31:15 And the Lord descended in a cloud, and stood by the doors of the tabernacle of testimony; and the pillar of the cloud stood by the doors of the tabernacle of testimony. (Deuteronomy 31:15 Brenton)
Pwt:31:15 Pan ukazał się w Namiocie, w słupie obłoku. A słup obłoku stanął u wejścia do Namiotu. (Pwt 31:15 BT_4)
Pwt:31:15 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ ἔστη παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔστη στῦλος τῆς νεφέλης παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς.
Pwt:31:15 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Pwt:31:15 I też, nawet, mianowicie By schodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura I też, nawet, mianowicie By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Filar Chmura fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Pwt:31:15 kai\ kate/bE ku/rios e)n nefe/lE| kai\ e)/stE para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ e)/stE o( stu=los tE=s nefe/lEs para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s.
Pwt:31:15 kai katebE kyrios en nefelE kai estE para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu, kai estE ho stylos tEs nefelEs para tas Tyras tEs skEnEs.
Pwt:31:15 C VZI_AAI3S N2_NSM P N1_DSF C VHI_AAI3S P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF
Pwt:31:15 and also, even, namely to go down lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud and also, even, namely to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to cause to stand the pillar the cloud frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Pwt:31:15 and he/she/it-GO DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) cloud (dat) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) pillar (nom) the (gen) cloud (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen)
Pwt:31:15 Pwt_31:15_1 Pwt_31:15_2 Pwt_31:15_3 Pwt_31:15_4 Pwt_31:15_5 Pwt_31:15_6 Pwt_31:15_7 Pwt_31:15_8 Pwt_31:15_9 Pwt_31:15_10 Pwt_31:15_11 Pwt_31:15_12 Pwt_31:15_13 Pwt_31:15_14 Pwt_31:15_15 Pwt_31:15_16 Pwt_31:15_17 Pwt_31:15_18 Pwt_31:15_19 Pwt_31:15_20 Pwt_31:15_21 Pwt_31:15_22 Pwt_31:15_23 Pwt_31:15_24 Pwt_31:15_25
Pwt:31:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:16 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ σὺ κοιμᾷ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστὰς ὁ λαὸς οὗτος ἐκπορνεύσει ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τῆς γῆς, εἰς ἣν οὗτος εἰσπορεύεται ἐκεῖ εἰς αὐτήν, καὶ ἐγκαταλείψουσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην αὐτοῖς.
Pwt:31:16 And the Lord said to Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will arise and go a whoring after the strange gods of the land, into which they are entering: and they will forsake me, and break my covenant, which I made with them. (Deuteronomy 31:16 Brenton)
Pwt:31:16 Pan rzekł do Mojżesza: «Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. (Pwt 31:16 BT_4)
Pwt:31:16 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ σὺ κοιμᾷ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστὰς λαὸς οὗτος ἐκπορνεύσει ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τῆς γῆς, εἰς ἣν οὗτος εἰσπορεύεται ἐκεῖ εἰς αὐτήν, καὶ ἐγκαταλείψουσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην αὐτοῖς.
Pwt:31:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prostytuować się poza Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Tam Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie Konwencja Ja Kto/, który/, który By robić konwencję On/ona/to/to samo
Pwt:31:16 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *)idou\ su\ koima=| meta\ tO=n pate/rOn sou, kai\ a)nasta\s o( lao\s ou(=tos e)kporneu/sei o)pi/sO TeO=n a)llotri/On tE=s gE=s, ei)s E(\n ou(=tos ei)sporeu/etai e)kei= ei)s au)tE/n, kai\ e)gkatalei/PSousi/n me kai\ diaskeda/sousin tE\n diaTE/kEn mou, E(\n dieTe/mEn au)toi=s.
Pwt:31:16 kai eipen kyrios pros musEn idu sy koima meta tOn paterOn su, kai anastas ho laos hutos ekporneusei opisO TeOn allotriOn tEs gEs, eis hEn hutos eisporeuetai ekei eis autEn, kai enkataleiPSusin me kai diaskedasusin tEn diaTEkEn mu, hEn dieTemEn autois.
Pwt:31:16 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM I RP_NS V3_PMI2S P RA_GPM N3_GPM RP_GS C VH_AAPNSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM VF_FAI3S P N2_GPM A1A_GPM RA_GSF N1_GSF P RR_ASF RD_NSM V1_PMI3S D P RD_ASF C VF_FAI3P RP_AS C VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASF VEI_AMI1S RD_DPM
Pwt:31:16 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prostitute oneself out behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others the earth/land into (+acc) who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter there into (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and also, even, namely ć the covenant I who/whom/which to make covenant he/she/it/same
Pwt:31:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) he/she/it-is-REPOSE/SLEEP-ing, you(sg)-are-being-REPOSE/SLEEP-ed, you(sg)-are-being-REPOSE/SLEEP-ed (classical), he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ing, you(sg)-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom) people (nom) this (nom) he/she/it-will-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, you(sg)-will-be-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT (classical) behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) who/whom/which (acc) this (nom) he/she/it-is-being-ENTER-ed there into (+acc) her/it/same (acc) and they-will-GIVE UP, going-to-GIVE UP (fut ptcp) (dat) me (acc) and   the (acc) covenant (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-was-MAKE COVENANT-ed them/same (dat)
Pwt:31:16 Pwt_31:16_1 Pwt_31:16_2 Pwt_31:16_3 Pwt_31:16_4 Pwt_31:16_5 Pwt_31:16_6 Pwt_31:16_7 Pwt_31:16_8 Pwt_31:16_9 Pwt_31:16_10 Pwt_31:16_11 Pwt_31:16_12 Pwt_31:16_13 Pwt_31:16_14 Pwt_31:16_15 Pwt_31:16_16 Pwt_31:16_17 Pwt_31:16_18 Pwt_31:16_19 Pwt_31:16_20 Pwt_31:16_21 Pwt_31:16_22 Pwt_31:16_23 Pwt_31:16_24 Pwt_31:16_25 Pwt_31:16_26 Pwt_31:16_27 Pwt_31:16_28 Pwt_31:16_29 Pwt_31:16_30 Pwt_31:16_31 Pwt_31:16_32 Pwt_31:16_33 Pwt_31:16_34 Pwt_31:16_35 Pwt_31:16_36 Pwt_31:16_37 Pwt_31:16_38 Pwt_31:16_39 Pwt_31:16_40 Pwt_31:16_41
Pwt:31:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:17 καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ καταλείψω αὐτοὺς καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἔσται κατάβρωμα, καὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν κακὰ πολλὰ καὶ θλίψεις, καὶ ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Διότι οὐκ ἔστιν κύριος ὁ θεός μου ἐν ἐμοί, εὕροσάν με τὰ κακὰ ταῦτα.
Pwt:31:17 And I will be very angry with them in that day, and I will leave them and turn my face away from them, and they shall be devoured; and many evils and afflictions shall come upon them; and they shall say in that day, Because the Lord my God is not with me, these evils have come upon me. (Deuteronomy 31:17 Brenton)
Pwt:31:17 W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść, i klęsk zwali się na niego, tak iż powie wtedy: "Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia?" (Pwt 31:17 BT_4)
Pwt:31:17 καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ καταλείψω αὐτοὺς καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἔσται κατάβρωμα, καὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν κακὰ πολλὰ καὶ θλίψεις, καὶ ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Διότι οὐκ ἔστιν κύριος θεός μου ἐν ἐμοί, εὕροσάν με τὰ κακὰ ταῦτα.
Pwt:31:17 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:31:17 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle Dużo I też, nawet, mianowicie Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By znajdować Ja Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:31:17 kai\ o)rgisTE/somai TumO=| ei)s au)tou\s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ katalei/PSO au)tou\s kai\ a)postre/PSO to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n, kai\ e)/stai kata/brOma, kai\ eu(rE/sousin au)to\n kaka\ polla\ kai\ Tli/PSeis, kai\ e)rei= e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| *dio/ti ou)k e)/stin ku/rios o( Teo/s mou e)n e)moi/, eu(/rosa/n me ta\ kaka\ tau=ta.
Pwt:31:17 kai orgisTEsomai TymO eis autus en tE hEmera ekeinE kai kataleiPSO autus kai apostrePSO to prosOpon mu ap’ autOn, kai estai katabrOma, kai heurEsusin auton kaka polla kai TliPSeis, kai erei en tE hEmera ekeinE dioti uk estin kyrios ho Teos mu en emoi, heurosan me ta kaka tauta.
Pwt:31:17 C VS_FPI1S N2_DSM P RD_APM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VF_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM C VF_FMI3S N3M_NSN C VF_FAI3P RD_ASM A1_NPN A1_NPN C N3I_NPF C VF2_FAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C D V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_DS VA_AAI3P RP_AS RA_NPN A1_NPN RD_NPN
Pwt:31:17 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. into (+acc) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be ć and also, even, namely to find he/she/it/same wickedly to do evil much and also, even, namely squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that because of this: that οὐχ before rough breathing to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to find I the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:31:17 and I-will-be-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) into (+acc) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND them/same (acc) and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) and he/she/it-will-be   and they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) many (nom|acc) and squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) because of this: that not he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) they-FIND-ed me (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc)
Pwt:31:17 Pwt_31:17_1 Pwt_31:17_2 Pwt_31:17_3 Pwt_31:17_4 Pwt_31:17_5 Pwt_31:17_6 Pwt_31:17_7 Pwt_31:17_8 Pwt_31:17_9 Pwt_31:17_10 Pwt_31:17_11 Pwt_31:17_12 Pwt_31:17_13 Pwt_31:17_14 Pwt_31:17_15 Pwt_31:17_16 Pwt_31:17_17 Pwt_31:17_18 Pwt_31:17_19 Pwt_31:17_20 Pwt_31:17_21 Pwt_31:17_22 Pwt_31:17_23 Pwt_31:17_24 Pwt_31:17_25 Pwt_31:17_26 Pwt_31:17_27 Pwt_31:17_28 Pwt_31:17_29 Pwt_31:17_30 Pwt_31:17_31 Pwt_31:17_32 Pwt_31:17_33 Pwt_31:17_34 Pwt_31:17_35 Pwt_31:17_36 Pwt_31:17_37 Pwt_31:17_38 Pwt_31:17_39 Pwt_31:17_40 Pwt_31:17_41 Pwt_31:17_42 Pwt_31:17_43 Pwt_31:17_44 Pwt_31:17_45 Pwt_31:17_46 Pwt_31:17_47 Pwt_31:17_48 Pwt_31:17_49
Pwt:31:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:18 ἐγὼ δὲ ἀποστροφῇ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διὰ πάσας τὰς κακίας, ἃς ἐποίησαν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους.
Pwt:31:18 And I will surely turn away my face from them in that day, because of all their evil doings which they have done, because they turned aside after strange gods. (Deuteronomy 31:18 Brenton)
Pwt:31:18 A Ja zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do obcych bogów». (Pwt 31:18 BT_4)
Pwt:31:18 ἐγὼ δὲ ἀποστροφῇ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διὰ πάσας τὰς κακίας, ἃς ἐποίησαν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους.
Pwt:31:18 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ   ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Pwt:31:18 Ja zaś By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość Kto/, który/, który By czynić/rób Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Innego/inni
Pwt:31:18 e)gO\ de\ a)postrofE=| a)postre/PSO to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| dia\ pa/sas ta\s kaki/as, a(/s e)poi/Esan, o(/ti e)pe/strePSan e)pi\ Teou\s a)llotri/ous.
Pwt:31:18 egO de apostrofE apostrePSO to prosOpon mu ap’ autOn en tE hEmera ekeinE dia pasas tas kakias, has epoiEsan, hoti epestrePSan epi Teus allotrius.
Pwt:31:18 RP_NS x N1_DSF VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P N2_APM A1A_APM
Pwt:31:18 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the evil evil, malice who/whom/which to do/make because/that to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] of another/others
Pwt:31:18 I (nom) Yet   I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) because of (+acc), through (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) evil (gen), wickedness (acc) who/whom/which (acc) they-DO/MAKE-ed because/that they-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) gods (acc) of another/others (acc)
Pwt:31:18 Pwt_31:18_1 Pwt_31:18_2 Pwt_31:18_3 Pwt_31:18_4 Pwt_31:18_5 Pwt_31:18_6 Pwt_31:18_7 Pwt_31:18_8 Pwt_31:18_9 Pwt_31:18_10 Pwt_31:18_11 Pwt_31:18_12 Pwt_31:18_13 Pwt_31:18_14 Pwt_31:18_15 Pwt_31:18_16 Pwt_31:18_17 Pwt_31:18_18 Pwt_31:18_19 Pwt_31:18_20 Pwt_31:18_21 Pwt_31:18_22 Pwt_31:18_23 Pwt_31:18_24
Pwt:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:19 καὶ νῦν γράψατε τὰ ῥήματα τῆς ᾠδῆς ταύτης καὶ διδάξετε αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐμβαλεῖτε αὐτὴν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἵνα γένηταί μοι ἡ ᾠδὴ αὕτη εἰς μαρτύριον ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Pwt:31:19 And now write the words of this song, and teach it to the children of Israel, and ye shall put it into their mouth, that this song may witness for me among the children of Israel to their face. (Deuteronomy 31:19 Brenton)
Pwt:31:19 «Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela. (Pwt 31:19 BT_4)
Pwt:31:19 καὶ νῦν γράψατε τὰ ῥήματα τῆς ᾠδῆς ταύτης καὶ διδάξετε αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐμβαλεῖτε αὐτὴν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἵνα γένηταί μοι ᾠδὴ αὕτη εἰς μαρτύριον ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Pwt:31:19 καί νῦν γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:31:19 I też, nawet, mianowicie Teraz By pisać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Oda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Oda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
Pwt:31:19 kai\ nu=n gra/PSate ta\ r(E/mata tE=s O)|dE=s tau/tEs kai\ dida/Xete au)tE\n tou\s ui(ou\s *israEl kai\ e)mbalei=te au)tE\n ei)s to\ sto/ma au)tO=n, i(/na ge/nEtai/ moi E( O)|dE\ au(/tE ei)s martu/rion e)n ui(oi=s *israEl.
Pwt:31:19 kai nyn graPSate ta rEmata tEs OdEs tautEs kai didaXete autEn tus hyius israEl kai embaleite autEn eis to stoma autOn, hina genEtai moi hE OdE hautE eis martyrion en hyiois israEl.
Pwt:31:19 C D VA_AAD2P RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VF_FAI2P RD_ASF RA_APM N2_APM N_GSM C VF2_FAI2P RD_ASF P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C VB_AMS3S RP_DS RA_NSF N1_NSF RD_NSF P N2N_ASN P N2_DPM N_GSM
Pwt:31:19 and also, even, namely now to write the declaration statement, utterance the ode this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to teach he/she/it/same the son Israel and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the mouth/maw stoma he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to become become, happen I the ode this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel
Pwt:31:19 and now do-WRITE-you(pl)! the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) ode (gen) this (gen) and you(pl)-will-TEACH her/it/same (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and you(pl)-will-INJECT her/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-be-BECOME-ed me (dat) the (nom) ode (nom|voc) this (nom) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl)
Pwt:31:19 Pwt_31:19_1 Pwt_31:19_2 Pwt_31:19_3 Pwt_31:19_4 Pwt_31:19_5 Pwt_31:19_6 Pwt_31:19_7 Pwt_31:19_8 Pwt_31:19_9 Pwt_31:19_10 Pwt_31:19_11 Pwt_31:19_12 Pwt_31:19_13 Pwt_31:19_14 Pwt_31:19_15 Pwt_31:19_16 Pwt_31:19_17 Pwt_31:19_18 Pwt_31:19_19 Pwt_31:19_20 Pwt_31:19_21 Pwt_31:19_22 Pwt_31:19_23 Pwt_31:19_24 Pwt_31:19_25 Pwt_31:19_26 Pwt_31:19_27 Pwt_31:19_28 Pwt_31:19_29 Pwt_31:19_30 Pwt_31:19_31 Pwt_31:19_32
Pwt:31:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:20 εἰσάξω γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθέντες κορήσουσιν· καὶ ἐπιστραφήσονται ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ λατρεύσουσιν αὐτοῖς καὶ παροξυνοῦσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου.
Pwt:31:20 For I will bring them into the good land, which I sware to their fathers, to give to them a land flowing with milk and honey: and they shall eat and be filled and satisfy themselves; then will they turn aside after other gods, and serve them, and they will provoke me, and break my covenant. (Deuteronomy 31:20 Brenton)
Pwt:31:20 Gdy zaprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, opływającej w mleko i miód, będą jedli do syta, utyją, potem zwrócą się do obcych bogów i służyć im będą, a Mną wzgardzą i złamią przymierze ze Mną. (Pwt 31:20 BT_4)
Pwt:31:20 εἰσάξω γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθέντες κορήσουσιν· καὶ ἐπιστραφήσονται ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ λατρεύσουσιν αὐτοῖς καὶ παροξυνοῦσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου.
Pwt:31:20 εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:31:20 By prowadzić do Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowokować Ja I też, nawet, mianowicie Konwencja Ja
Pwt:31:20 ei)sa/XO ga\r au)tou\s ei)s tE\n gE=n tE\n a)gaTE/n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin au)tO=n dou=nai au)toi=s, gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li, kai\ fa/gontai kai\ e)mplEsTe/ntes korE/sousin· kai\ e)pistrafE/sontai e)pi\ Teou\s a)llotri/ous kai\ latreu/sousin au)toi=s kai\ paroXunou=si/n me kai\ diaskeda/sousin tE\n diaTE/kEn mou.
Pwt:31:20 eisaXO gar autus eis tEn gEn tEn agaTEn, hEn Omosa tois patrasin autOn dunai autois, gEn reusan gala kai meli, kai fagontai kai emplEsTentes korEsusin· kai epistrafEsontai epi Teus allotrius kai latreususin autois kai paroXynusin me kai diaskedasusin tEn diaTEkEn mu.
Pwt:31:20 VF_FAI1S x RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM VO_AAN RD_DPM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3T_ASN C VF_FMI3P C VS_APPNPM VF_FAI3P C VD_FPI3P P N2_APM A1A_APM C VF_FAI3P RD_DPM C VF2_FAI3P RP_AS C VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Pwt:31:20 to lead into for since, as he/she/it/same into (+acc) the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to swear the father he/she/it/same to give he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey and also, even, namely to eat and also, even, namely to satisfy fill up ć and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing god [see theology] of another/others and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same and also, even, namely to provoke I and also, even, namely ć the covenant I
Pwt:31:20 I-will-LEAD-INTO for them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) to-GIVE them/same (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) and they-will-be-EAT-ed and upon being-SATISFY-ed (nom|voc)   and they-will-be-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) gods (acc) of another/others (acc) and they-will-PERFORM-RITUALS/RITES, going-to-PERFORM (fut ptcp) (dat) them/same (dat) and they-are-PROVOKE-ing, while PROVOKE-ing (dat) me (acc) and   the (acc) covenant (acc) me (gen)
Pwt:31:20 Pwt_31:20_1 Pwt_31:20_2 Pwt_31:20_3 Pwt_31:20_4 Pwt_31:20_5 Pwt_31:20_6 Pwt_31:20_7 Pwt_31:20_8 Pwt_31:20_9 Pwt_31:20_10 Pwt_31:20_11 Pwt_31:20_12 Pwt_31:20_13 Pwt_31:20_14 Pwt_31:20_15 Pwt_31:20_16 Pwt_31:20_17 Pwt_31:20_18 Pwt_31:20_19 Pwt_31:20_20 Pwt_31:20_21 Pwt_31:20_22 Pwt_31:20_23 Pwt_31:20_24 Pwt_31:20_25 Pwt_31:20_26 Pwt_31:20_27 Pwt_31:20_28 Pwt_31:20_29 Pwt_31:20_30 Pwt_31:20_31 Pwt_31:20_32 Pwt_31:20_33 Pwt_31:20_34 Pwt_31:20_35 Pwt_31:20_36 Pwt_31:20_37 Pwt_31:20_38 Pwt_31:20_39 Pwt_31:20_40 Pwt_31:20_41
Pwt:31:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:21 καὶ ἀντικαταστήσεται ἡ ᾠδὴ αὕτη κατὰ πρόσωπον μαρτυροῦσα, οὐ γὰρ μὴ ἐπιλησθῇ ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ἀπὸ στόματος τοῦ σπέρματος αὐτῶν· ἐγὼ γὰρ οἶδα τὴν πονηρίαν αὐτῶν, ὅσα ποιοῦσιν ὧδε σήμερον πρὸ τοῦ εἰσαγαγεῖν με αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν.
Pwt:31:21 And this song shall stand up to witness against them; for they shall not forget it out of their mouth, or out of the mouth of their seed; for I know their wickedness, what they are doing here this day, before I have brought them into the good land, which I sware to their fathers. (Deuteronomy 31:21 Brenton)
Pwt:31:21 Lecz gdy zwalą się na nich liczne nieszczęścia i klęski, ta pieśń świadczyć będzie przeciw nim, gdyż usta ich potomstwa jej nie zapomną. Ja bowiem znam już dziś ich zamysły, którymi się kierują, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem». (Pwt 31:21 BT_4)
Pwt:31:21 καὶ ἀντικαταστήσεται ᾠδὴ αὕτη κατὰ πρόσωπον μαρτυροῦσα, οὐ γὰρ μὴ ἐπιλησθῇ ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ἀπὸ στόματος τοῦ σπέρματος αὐτῶν· ἐγὼ γὰρ οἶδα τὴν πονηρίαν αὐτῶν, ὅσα ποιοῦσιν ὧδε σήμερον πρὸ τοῦ εἰσαγαγεῖν με αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν.
Pwt:31:21 καί ἀντι·καθ·ίστημι (-, αντικατα+στη·σ-, αντικατα+στη·σ- or 2nd ath. αντικατα+στ(η)-/ath. αντικατα+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὧδε σήμερον πρό ὁ ἡ τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:31:21 I też, nawet, mianowicie By przeciwstawiać (opierany się, opieraj się, zawzięty przeciwko, przeciwstawiaj, zakładaj jak duplikat) Oda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By zaniedbywać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Ja Dla odtąd, jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Bezeceństwo On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By czynić/rób Tutaj Dzisiaj dzień Przedtem (+informacja) By prowadzić do Ja On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo
Pwt:31:21 kai\ a)ntikatastE/setai E( O)|dE\ au(/tE kata\ pro/sOpon marturou=sa, ou) ga\r mE\ e)pilEsTE=| a)po\ sto/matos au)tO=n kai\ a)po\ sto/matos tou= spe/rmatos au)tO=n· e)gO\ ga\r oi)=da tE\n ponEri/an au)tO=n, o(/sa poiou=sin O(=de sE/meron pro\ tou= ei)sagagei=n me au)tou\s ei)s tE\n gE=n tE\n a)gaTE/n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin au)tO=n.
Pwt:31:21 kai antikatastEsetai hE OdE hautE kata prosOpon martyrusa, u gar mE epilEsTE apo stomatos autOn kai apo stomatos tu spermatos autOn· egO gar oida tEn ponErian autOn, hosa poiusin hOde sEmeron pro tu eisagagein me autus eis tEn gEn tEn agaTEn, hEn Omosa tois patrasin autOn.
Pwt:31:21 C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P N2N_ASN V2_PAPNSF D x D VC_APS3S P N3M_GSN RD_GPM C P N3M_GSN RA_GSN N3M_GSN RD_GPM RP_NS x VX_XAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM A1_APN V2_PAI3P D D P RA_GSN VB_AAN RP_AS RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM
Pwt:31:21 and also, even, namely to Oppose (withstood, resist, set against, oppose, establish as a counterpart) the ode this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify οὐχ before rough breathing for since, as not to neglect from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same I for since, as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the wickedness he/she/it/same as much/many as to do/make here today day before (+gen) the to lead into I he/she/it/same into (+acc) the earth/land the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to swear the father he/she/it/same
Pwt:31:21 and he/she/it-will-be-OPPOSE-ed the (nom) ode (nom|voc) this (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) while BEAR-ing--WITNESS (nom|voc) not for not he/she/it-should-be-NEGLECT-ed away from (+gen) mouth/maw (gen) them/same (gen) and away from (+gen) mouth/maw (gen) the (gen) seed (gen) them/same (gen) I (nom) for I-have-PERCEIVE-ed the (acc) wickedness (acc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) here today before (+gen) the (gen) to-LEAD-INTO me (acc) them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (acc) good ([Adj] acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen)
Pwt:31:21 Pwt_31:21_1 Pwt_31:21_2 Pwt_31:21_3 Pwt_31:21_4 Pwt_31:21_5 Pwt_31:21_6 Pwt_31:21_7 Pwt_31:21_8 Pwt_31:21_9 Pwt_31:21_10 Pwt_31:21_11 Pwt_31:21_12 Pwt_31:21_13 Pwt_31:21_14 Pwt_31:21_15 Pwt_31:21_16 Pwt_31:21_17 Pwt_31:21_18 Pwt_31:21_19 Pwt_31:21_20 Pwt_31:21_21 Pwt_31:21_22 Pwt_31:21_23 Pwt_31:21_24 Pwt_31:21_25 Pwt_31:21_26 Pwt_31:21_27 Pwt_31:21_28 Pwt_31:21_29 Pwt_31:21_30 Pwt_31:21_31 Pwt_31:21_32 Pwt_31:21_33 Pwt_31:21_34 Pwt_31:21_35 Pwt_31:21_36 Pwt_31:21_37 Pwt_31:21_38 Pwt_31:21_39 Pwt_31:21_40 Pwt_31:21_41 Pwt_31:21_42 Pwt_31:21_43 Pwt_31:21_44 Pwt_31:21_45 Pwt_31:21_46
Pwt:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:22 καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὴν ᾠδὴν ταύτην ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Pwt:31:22 And Moses wrote this song in that day, and taught it to the children of Israel. (Deuteronomy 31:22 Brenton)
Pwt:31:22 Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów. (Pwt 31:22 BT_4)
Pwt:31:22 καὶ ἔγραψεν Μωϋσῆς τὴν ᾠδὴν ταύτην ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Pwt:31:22 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:31:22 I też, nawet, mianowicie By pisać Mojżesz Oda To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień I też, nawet, mianowicie By uczyć On/ona/to/to samo Syn Izrael
Pwt:31:22 kai\ e)/graPSen *mou+sE=s tE\n O)|dE\n tau/tEn e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| kai\ e)di/daXen au)tE\n tou\s ui(ou\s *israEl.
Pwt:31:22 kai egraPSen mo+ysEs tEn OdEn tautEn en ekeinE tE hEmera kai edidaXen autEn tus hyius israEl.
Pwt:31:22 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASF N1_ASF RD_ASF P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF C VAI_AAI3S RD_ASF RA_APM N2_APM N_GSM
Pwt:31:22 and also, even, namely to write Moses the ode this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day and also, even, namely to teach he/she/it/same the son Israel
Pwt:31:22 and he/she/it-WRITE-ed Moses (nom) the (acc) ode (acc) this (acc) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) and he/she/it-TEACH-ed her/it/same (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Pwt:31:22 Pwt_31:22_1 Pwt_31:22_2 Pwt_31:22_3 Pwt_31:22_4 Pwt_31:22_5 Pwt_31:22_6 Pwt_31:22_7 Pwt_31:22_8 Pwt_31:22_9 Pwt_31:22_10 Pwt_31:22_11 Pwt_31:22_12 Pwt_31:22_13 Pwt_31:22_14 Pwt_31:22_15 Pwt_31:22_16
Pwt:31:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:23 καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς Ἰησοῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσάξεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος αὐτοῖς, καὶ αὐτὸς ἔσται μετὰ σοῦ.
Pwt:31:23 And he charged Joshua, and said, Be courageous and strong, for thou shalt bring the sons of Israel into the land, which the Lord sware to them, and he shall be with thee. (Deuteronomy 31:23 Brenton)
Pwt:31:23 Pan dał taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: «Bądź mężny i mocny, gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą». (Pwt 31:23 BT_4)
Pwt:31:23 καὶ ἐνετείλατο Μωϋσῆς Ἰησοῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσάξεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος αὐτοῖς, καὶ αὐτὸς ἔσται μετὰ σοῦ.
Pwt:31:23 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:31:23 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Mojżesz Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła Ty Dla odtąd, jak By prowadzić do Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pwt:31:23 kai\ e)netei/lato *mou+sE=s *)iEsoi= kai\ ei)=pen au)tO=| *)andri/DZou kai\ i)/sCHue· su\ ga\r ei)sa/Xeis tou\s ui(ou\s *israEl ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosen ku/rios au)toi=s, kai\ au)to\s e)/stai meta\ sou=.
Pwt:31:23 kai eneteilato mo+ysEs iEsoi kai eipen autO andriDZu kai isCHye· sy gar eisaXeis tus hyius israEl eis tEn gEn, hEn Omosen kyrios autois, kai autos estai meta su.
Pwt:31:23 C VAI_AMI3S N1M_NSM N_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PMD2S C V1_PAD2S RP_NS x VF_FAI2S RA_APM N2_APM N_GSM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM RD_DPM C RD_NSM VF_FMI3S P RP_GS
Pwt:31:23 and also, even, namely to enjoin command Moses Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to man up and also, even, namely to have strength you for since, as to lead into the son Israel into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pwt:31:23 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (nom) Jesus (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH you(sg) (nom) for you(sg)-will-LEAD-INTO the (acc) sons (acc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:31:23 Pwt_31:23_1 Pwt_31:23_2 Pwt_31:23_3 Pwt_31:23_4 Pwt_31:23_5 Pwt_31:23_6 Pwt_31:23_7 Pwt_31:23_8 Pwt_31:23_9 Pwt_31:23_10 Pwt_31:23_11 Pwt_31:23_12 Pwt_31:23_13 Pwt_31:23_14 Pwt_31:23_15 Pwt_31:23_16 Pwt_31:23_17 Pwt_31:23_18 Pwt_31:23_19 Pwt_31:23_20 Pwt_31:23_21 Pwt_31:23_22 Pwt_31:23_23 Pwt_31:23_24 Pwt_31:23_25 Pwt_31:23_26 Pwt_31:23_27 Pwt_31:23_28
Pwt:31:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:31:24 Ἡνίκα δὲ συνετέλεσεν Μωϋσῆς γράφων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος,
Pwt:31:24 And when Moses finished writing all the words of this law in a book, even to the end, (Deuteronomy 31:24 Brenton)
Pwt:31:24 Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego Prawa w księdze, (Pwt 31:24 BT_4)
Pwt:31:24 Ἡνίκα δὲ συνετέλεσεν Μωϋσῆς γράφων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος,
Pwt:31:24 ἡνίκα δέ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γρ&