Pwt:5:1 καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς πάντα Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἄκουε, Ισραηλ, τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ μαθήσεσθε αὐτὰ καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν αὐτά.
Pwt:5:1 And Moses called all Israel, and said to them, Hear, Israel, the ordinances and judgments, all that I speak in your ears this day, and ye shall learn them, and observe to do them. (Deuteronomy 5:1 Brenton)
Pwt:5:1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. (Pwt 5:1 BT_4)
Pwt:5:1 Καὶ ἐκάλεσεν Μωϋσῆς πάντα Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἄκουε, Ισραηλ, τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ μαθήσεσθε αὐτὰ καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν αὐτά.
Pwt:5:1 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:5:1 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Izrael ??? I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Tyleż/wiele jak Ja By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By uczyć się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się By czynić/rób On/ona/to/to samo
Pwt:5:1 *kai\ e)ka/lesen *mou+sE=s pa/nta *israEl kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)/akoue, *israEl, ta\ dikaiO/mata kai\ ta\ kri/mata, o(/sa e)gO\ lalO= e)n toi=s O)si\n u(mO=n e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|, kai\ maTE/sesTe au)ta\ kai\ fula/XesTe poiei=n au)ta/.
Pwt:5:1 kai ekalesen mo+ysEs panta israEl kai eipen pros autus akue, israEl, ta dikaiOmata kai ta krimata, hosa egO lalO en tois Osin hymOn en tE hEmera tautE, kai maTEsesTe auta kai fylaXesTe poiein auta.
Pwt:5:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM A3_ASM N_ASM C VBI_AAI3S P RD_APM V1_PAD2S N_VSM RA_APN N3M_APN C RA_APN N3M_APN A1_APN RP_NS V2_PAI1S P RA_DPN N3T_DPN RP_GP P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VF_FMI2P RD_APN C VF_FMI2P V2_PAN RD_APN
Pwt:5:1 and also, even, namely to call call Moses every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear Israel the ??? and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation as much/many as I to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to learn he/she/it/same and also, even, namely to guard to do/make he/she/it/same
Pwt:5:1 and he/she/it-CALL-ed Moses (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) be-you(sg)-HEAR-ing! Israel (indecl) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-SPEAK-ing, I-should-be-SPEAK-ing in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) and you(pl)-will-be-LEARN-ed they/them/same (nom|acc) and you(pl)-will-be-GUARD-ed to-be-DO/MAKE-ing they/them/same (nom|acc)
Pwt:5:1 Pwt_5:1_1 Pwt_5:1_2 Pwt_5:1_3 Pwt_5:1_4 Pwt_5:1_5 Pwt_5:1_6 Pwt_5:1_7 Pwt_5:1_8 Pwt_5:1_9 Pwt_5:1_10 Pwt_5:1_11 Pwt_5:1_12 Pwt_5:1_13 Pwt_5:1_14 Pwt_5:1_15 Pwt_5:1_16 Pwt_5:1_17 Pwt_5:1_18 Pwt_5:1_19 Pwt_5:1_20 Pwt_5:1_21 Pwt_5:1_22 Pwt_5:1_23 Pwt_5:1_24 Pwt_5:1_25 Pwt_5:1_26 Pwt_5:1_27 Pwt_5:1_28 Pwt_5:1_29 Pwt_5:1_30 Pwt_5:1_31 Pwt_5:1_32 Pwt_5:1_33 Pwt_5:1_34
Pwt:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:2 κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν διέθετο πρὸς ὑμᾶς διαθήκην ἐν Χωρηβ·
Pwt:5:2 The Lord your God made a covenant with you in Choreb. (Deuteronomy 5:2 Brenton)
Pwt:5:2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. (Pwt 5:2 BT_4)
Pwt:5:2 κύριος θεὸς ὑμῶν διέθετο πρὸς ὑμᾶς διαθήκην ἐν Χωρηβ·
Pwt:5:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·θήκη, -ης, ἡ ἐν  
Pwt:5:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Konwencja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pwt:5:2 ku/rios o( Teo\s u(mO=n die/Teto pro\s u(ma=s diaTE/kEn e)n *CHOrEb·
Pwt:5:2 kyrios ho Teos hymOn dieTeto pros hymas diaTEkEn en CHOrEb·
Pwt:5:2 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VEI_AMI3S P RP_AP N1_ASF P N_DSF
Pwt:5:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) you covenant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pwt:5:2 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) covenant (acc) in/among/by (+dat)  
Pwt:5:2 Pwt_5:2_1 Pwt_5:2_2 Pwt_5:2_3 Pwt_5:2_4 Pwt_5:2_5 Pwt_5:2_6 Pwt_5:2_7 Pwt_5:2_8 Pwt_5:2_9 Pwt_5:2_10
Pwt:5:2 x x x x x x x x x x
Pwt:5:3 οὐχὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν διέθετο κύριος τὴν διαθήκην ταύτην, ἀλλ’ ἢ πρὸς ὑμᾶς, ὑμεῖς ὧδε πάντες ζῶντες σήμερον·
Pwt:5:3 The Lord did not make this covenant with your fathers, but with you: ye are all here alive this day. (Deuteronomy 5:3 Brenton)
Pwt:5:3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. (Pwt 5:3 BT_4)
Pwt:5:3 οὐχὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν διέθετο κύριος τὴν διαθήκην ταύτην, ἀλλ’ πρὸς ὑμᾶς, ὑμεῖς ὧδε πάντες ζῶντες σήμερον·
Pwt:5:3 οὐχί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὧδε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σήμερον
Pwt:5:3 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ojciec Ty By robić konwencję Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Albo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Ty Tutaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dzisiaj dzień
Pwt:5:3 ou)CHi\ toi=s patra/sin u(mO=n die/Teto ku/rios tE\n diaTE/kEn tau/tEn, a)ll’ E)\ pro\s u(ma=s, u(mei=s O(=de pa/ntes DZO=ntes sE/meron·
Pwt:5:3 uCHi tois patrasin hymOn dieTeto kyrios tEn diaTEkEn tautEn, all’ E pros hymas, hymeis hOde pantes DZOntes sEmeron·
Pwt:5:3 D RA_DPM N3_DPM RP_GP VEI_AMI3S N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_ASF C C P RP_AP RP_NP D A3_NPM V3_PAPNPM D
Pwt:5:3 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the father you to make covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or toward (+acc,+gen,+dat) you you here every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) today day
Pwt:5:3 not the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) covenant (acc) this (acc) but or toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) you(pl) (nom) here all (nom|voc) while EXISTS-ing (nom|voc) today
Pwt:5:3 Pwt_5:3_1 Pwt_5:3_2 Pwt_5:3_3 Pwt_5:3_4 Pwt_5:3_5 Pwt_5:3_6 Pwt_5:3_7 Pwt_5:3_8 Pwt_5:3_9 Pwt_5:3_10 Pwt_5:3_11 Pwt_5:3_12 Pwt_5:3_13 Pwt_5:3_14 Pwt_5:3_15 Pwt_5:3_16 Pwt_5:3_17 Pwt_5:3_18
Pwt:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:4 πρόσωπον κατὰ πρόσωπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός –
Pwt:5:4 The Lord spoke to you face to face in the mountain out of the midst of the fire. (Deuteronomy 5:4 Brenton)
Pwt:5:4 Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. (Pwt 5:4 BT_4)
Pwt:5:4 πρόσωπον κατὰ πρόσωπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός
Pwt:5:4 πρόσ·ωπον, -ου, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό  
Pwt:5:4 Twarz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień  
Pwt:5:4 pro/sOpon kata\ pro/sOpon e)la/lEsen ku/rios pro\s u(ma=s e)n tO=| o)/rei e)k me/sou tou= puro/s
Pwt:5:4 prosOpon kata prosOpon elalEsen kyrios pros hymas en tO orei ek mesu tu pyros
Pwt:5:4 N2N_NSN P N2N_ASN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP P RA_DSN N3E_DSN P A1_GSN RA_GSN N3_GSN
Pwt:5:4 face down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the fire  
Pwt:5:4 face (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen)  
Pwt:5:4 Pwt_5:4_1 Pwt_5:4_2 Pwt_5:4_3 Pwt_5:4_4 Pwt_5:4_5 Pwt_5:4_6 Pwt_5:4_7 Pwt_5:4_8 Pwt_5:4_9 Pwt_5:4_10 Pwt_5:4_11 Pwt_5:4_12 Pwt_5:4_13 Pwt_5:4_14 Pwt_5:4_15
Pwt:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:5 κἀγὼ εἱστήκειν ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν τὰ ῥήματα κυρίου, ὅτι ἐφοβήθητε ἀπὸ προσώπου τοῦ πυρὸς καὶ οὐκ ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος – λέγων
Pwt:5:5 And I stood between the Lord and you at that time to report to you the words of the Lord, (because ye were afraid before the fire, and ye went not up to the mountain) saying, (Deuteronomy 5:5 Brenton)
Pwt:5:5 W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił: (Pwt 5:5 BT_4)
Pwt:5:5 κἀγὼ εἱστήκειν ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν τὰ ῥήματα κυρίου, ὅτι ἐφοβήθητε ἀπὸ προσώπου τοῦ πυρὸς καὶ οὐκ ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος λέγων
Pwt:5:5 κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀνά μέσος -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Pwt:5:5 I/też ja By powodować stać W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ogień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź   By mówić/opowiadaj
Pwt:5:5 ka)gO\ ei(stE/kein a)na\ me/son kuri/ou kai\ u(mO=n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)naggei=lai u(mi=n ta\ r(E/mata kuri/ou, o(/ti e)fobE/TEte a)po\ prosO/pou tou= puro\s kai\ ou)k a)ne/bEte ei)s to\ o)/ros le/gOn
Pwt:5:5 kagO heistEkein ana meson kyriu kai hymOn en tO kairO ekeinO anangeilai hymin ta rEmata kyriu, hoti efobETEte apo prosOpu tu pyros kai uk anebEte eis to oros legOn
Pwt:5:5 C+RPNS VXI_YAI1S P A1_ASN N2_GSM C RP_GP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VA_AAN RP_DP RA_APN N3M_APN N2_GSM C VCI_API2P P N2N_GSN RA_GSN N3_GSN C D VZI_AAI2P P RA_ASN N3E_ASN V1_PAPNSM
Pwt:5:5 and/also I to cause to stand up/each/by (+acc) middle lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to proclaim proclaim, report you the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the fire and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ascend into (+acc) the mount   to say/tell
Pwt:5:5 and/also I (nom) I-had-CAUSE-ed-TO-STand up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) you(pl) (dat) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that you(pl)-were-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) the (gen) fire (gen) and not you(pl)-ASCEND-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)   while SAY/TELL-ing (nom)
Pwt:5:5 Pwt_5:5_1 Pwt_5:5_2 Pwt_5:5_3 Pwt_5:5_4 Pwt_5:5_5 Pwt_5:5_6 Pwt_5:5_7 Pwt_5:5_8 Pwt_5:5_9 Pwt_5:5_10 Pwt_5:5_11 Pwt_5:5_12 Pwt_5:5_13 Pwt_5:5_14 Pwt_5:5_15 Pwt_5:5_16 Pwt_5:5_17 Pwt_5:5_18 Pwt_5:5_19 Pwt_5:5_20 Pwt_5:5_21 Pwt_5:5_22 Pwt_5:5_23 Pwt_5:5_24 Pwt_5:5_25 Pwt_5:5_26 Pwt_5:5_27 Pwt_5:5_28 Pwt_5:5_29 Pwt_5:5_30
Pwt:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:6 Ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
Pwt:5:6 I am the Lord thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. (Deuteronomy 5:6 Brenton)
Pwt:5:6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (Pwt 5:6 BT_4)
Pwt:5:6 Ἐγὼ κύριος θεός σου ἐξαγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
Pwt:5:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ
Pwt:5:6 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo
Pwt:5:6 *)egO\ ku/rios o( Teo/s sou o( e)XagagO/n se e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as.
Pwt:5:6 egO kyrios ho Teos su ho eXagagOn se ek gEs aigyptu eX oiku duleias.
Pwt:5:6 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VB_AAPNSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF
Pwt:5:6 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to lead out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery
Pwt:5:6 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon LEAD-ing-OUT (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc)
Pwt:5:6 Pwt_5:6_1 Pwt_5:6_2 Pwt_5:6_3 Pwt_5:6_4 Pwt_5:6_5 Pwt_5:6_6 Pwt_5:6_7 Pwt_5:6_8 Pwt_5:6_9 Pwt_5:6_10 Pwt_5:6_11 Pwt_5:6_12 Pwt_5:6_13 Pwt_5:6_14
Pwt:5:6 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:7 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πρὸ προσώπου μου. –
Pwt:5:7 Thou shalt have no other gods before my face. (Deuteronomy 5:7 Brenton)
Pwt:5:7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. (Pwt 5:7 BT_4)
Pwt:5:7 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πρὸ προσώπου μου.
Pwt:5:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Pwt:5:7 ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bóg  Inny Przedtem (+informacja) Twarz Ja  
Pwt:5:7 ou)k e)/sontai/ soi Teoi\ e(/teroi pro\ prosO/pou mou.
Pwt:5:7 uk esontai soi Teoi heteroi pro prosOpu mu.
Pwt:5:7 D VF_FMI3P RP_DS N2_NPM A1A_NPM P N2N_GSN RP_GS
Pwt:5:7 οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub god [see theology] other before (+gen) face I  
Pwt:5:7 not they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) gods (nom|voc) other (nom) before (+gen) face (gen) me (gen)  
Pwt:5:7 Pwt_5:7_1 Pwt_5:7_2 Pwt_5:7_3 Pwt_5:7_4 Pwt_5:7_5 Pwt_5:7_6 Pwt_5:7_7 Pwt_5:7_8 Pwt_5:7_9
Pwt:5:7 x x x x x x x x x
Pwt:5:8 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
Pwt:5:8 Thou shalt not make to thyself an image, nor likeness of any thing, whatever things are in the heaven above, and whatever are in the earth beneath, and whatever are in the waters under the earth. (Deuteronomy 5:8 Brenton)
Pwt:5:8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. (Pwt 5:8 BT_4)
Pwt:5:8 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
Pwt:5:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἴδωλον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω καί ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κάτω καί ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:5:8 ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie Idol ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Podobieństwo podobne, podobieństwo Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Powyżej I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Poniżej Ziemi/ziemia
Pwt:5:8 ou) poiE/seis seautO=| ei)/dOlon ou)de\ panto\s o(moi/Oma, o(/sa e)n tO=| ou)ranO=| a)/nO kai\ o(/sa e)n tE=| gE=| ka/tO kai\ o(/sa e)n toi=s u(/dasin u(poka/tO tE=s gE=s.
Pwt:5:8 u poiEseis seautO eidOlon ude pantos homoiOma, hosa en tO uranO anO kai hosa en tE gE katO kai hosa en tois hydasin hypokatO tEs gEs.
Pwt:5:8 D VF_FAI2S RD_DSM N2N_ASN C A3_GSN N3M_ASN A1_APN P RA_DSM N2_DSM D C A1_APN P RA_DSF N1_DSF D C A1_APN P RA_DPN N3T_DPN P RA_GSF N1_GSF
Pwt:5:8 οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make yourself idol οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) every all, each, every, the whole of resemblance similar, likeness as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven above and also, even, namely as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land down adown, under, to the bottom, below, nether and also, even, namely as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water below the earth/land
Pwt:5:8 not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat) idol (nom|acc|voc) neither/nor every (gen) resemblance (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) above and as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) down and as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) waters (dat) below the (gen) earth/land (gen)
Pwt:5:8 Pwt_5:8_1 Pwt_5:8_2 Pwt_5:8_3 Pwt_5:8_4 Pwt_5:8_5 Pwt_5:8_6 Pwt_5:8_7 Pwt_5:8_8 Pwt_5:8_9 Pwt_5:8_10 Pwt_5:8_11 Pwt_5:8_12 Pwt_5:8_13 Pwt_5:8_14 Pwt_5:8_15 Pwt_5:8_16 Pwt_5:8_17 Pwt_5:8_18 Pwt_5:8_19 Pwt_5:8_20 Pwt_5:8_21 Pwt_5:8_22 Pwt_5:8_23 Pwt_5:8_24 Pwt_5:8_25 Pwt_5:8_26
Pwt:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:9 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν τοῖς μισοῦσίν με
Pwt:5:9 Thou shalt not bow down to them, nor shalt thou serve them; for I am the Lord thy God, a jealous God, visiting the sins of the fathers upon the children to the third and fourth generation to them that hate me, (Deuteronomy 5:9 Brenton)
Pwt:5:9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, (Pwt 5:9 BT_4)
Pwt:5:9 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν τοῖς μισοῦσίν με
Pwt:5:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ ζηλωτής, -οῦ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐπί τρίτος -η -ον καί τέταρτος -η -ον γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:5:9 ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Bóg  Gorliwca/fanatyk By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzeci I też, nawet, mianowicie Czwarty Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja
Pwt:5:9 ou) proskunE/seis au)toi=s ou)de\ mE\ latreu/sE|s au)toi=s, o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo/s sou, Teo\s DZElOtE\s a)podidou\s a(marti/as pate/rOn e)pi\ te/kna e)pi\ tri/tEn kai\ teta/rtEn genea\n toi=s misou=si/n me
Pwt:5:9 u proskynEseis autois ude mE latreusEs autois, hoti egO eimi kyrios ho Teos su, Teos DZElOtEs apodidus hamartias paterOn epi tekna epi tritEn kai tetartEn genean tois misusin me
Pwt:5:9 D VF_FAI2S RD_DPN C D VA_AAS2S RD_DPN C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS N2_NSM N1M_NSM V8_PAPNSM N1A_APF N3_GPM P N2N_APN P A1_ASF C A1_ASF N1A_ASF RA_DPM V2_PAPDPM RP_AS
Pwt:5:9 οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices he/she/it/same because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) god [see theology] zealot/fanatic to give back restore, assign, impute, convey, refer sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. father upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing third and also, even, namely fourth generation Race, Nation; sometimes "generation" the to destest dislike, detest, hate, abominate I
Pwt:5:9 not you(sg)-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat) neither/nor not you(sg)-should-PERFORM-RITUALS/RITES them/same (dat) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) god (nom) zealot/fanatic (nom) while GIVE BACK-ing (nom|voc) sin (gen), sins (acc) fathers (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) third (acc) and fourth (acc) generation (acc) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) me (acc)
Pwt:5:9 Pwt_5:9_1 Pwt_5:9_2 Pwt_5:9_3 Pwt_5:9_4 Pwt_5:9_5 Pwt_5:9_6 Pwt_5:9_7 Pwt_5:9_8 Pwt_5:9_9 Pwt_5:9_10 Pwt_5:9_11 Pwt_5:9_12 Pwt_5:9_13 Pwt_5:9_14 Pwt_5:9_15 Pwt_5:9_16 Pwt_5:9_17 Pwt_5:9_18 Pwt_5:9_19 Pwt_5:9_20 Pwt_5:9_21 Pwt_5:9_22 Pwt_5:9_23 Pwt_5:9_24 Pwt_5:9_25 Pwt_5:9_26 Pwt_5:9_27 Pwt_5:9_28 Pwt_5:9_29
Pwt:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:10 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου. –
Pwt:5:10 and doing mercifully to thousands of them that love me, and that keep my commandments. (Deuteronomy 5:10 Brenton)
Pwt:5:10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. (Pwt 5:10 BT_4)
Pwt:5:10 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου.
Pwt:5:10 καί ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Pwt:5:10 I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc] By kochać Ja I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja  
Pwt:5:10 kai\ poiO=n e)/leos ei)s CHilia/das toi=s a)gapO=si/n me kai\ toi=s fula/ssousin ta\ prosta/gmata/ mou.
Pwt:5:10 kai poiOn eleos eis CHiliadas tois agapOsin me kai tois fylassusin ta prostagmata mu.
Pwt:5:10 C V2_PAPNSM N3E_ASN P N3D_APF RA_DPM V3_PAPDPM RP_AS C RA_DPM V1_PAPDPM RA_APN N3M_APN RP_GS
Pwt:5:10 and also, even, namely what kind; to do/make mercy into (+acc) kilo [unit of one thousand] the to love I and also, even, namely the to guard the ć I  
Pwt:5:10 and what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) into (+acc) kilos (acc) the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) me (acc) and the (dat) they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing (dat) the (nom|acc)   me (gen)  
Pwt:5:10 Pwt_5:10_1 Pwt_5:10_2 Pwt_5:10_3 Pwt_5:10_4 Pwt_5:10_5 Pwt_5:10_6 Pwt_5:10_7 Pwt_5:10_8 Pwt_5:10_9 Pwt_5:10_10 Pwt_5:10_11 Pwt_5:10_12 Pwt_5:10_13 Pwt_5:10_14 Pwt_5:10_15
Pwt:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:11 οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ. –
Pwt:5:11 Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord thy God will certainly not acquit him that takes his name in vain. (Deuteronomy 5:11 Brenton)
Pwt:5:11 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy. (Pwt 5:11 BT_4)
Pwt:5:11 οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
Pwt:5:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί μάταιος -αία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί μάταιος -αία -ον  
Pwt:5:11 ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By oczyszczać się oczyszczaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy  
Pwt:5:11 ou) lE/mPSE| to\ o)/noma kuri/ou tou= Teou= sou e)pi\ matai/O|· ou) ga\r mE\ kaTari/sE| ku/rios to\n lamba/nonta to\ o)/noma au)tou= e)pi\ matai/O|.
Pwt:5:11 u lEmPSE to onoma kyriu tu Teu su epi mataiO· u gar mE kaTarisE kyrios ton lambanonta to onoma autu epi mataiO.
Pwt:5:11 D VF_FMI2S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1A_DSN D x D VA_AAS3S N2_NSM RA_ASM V1_PAPASM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P A1A_DSN
Pwt:5:11 οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless οὐχ before rough breathing for since, as not to purify cleanse lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the name with regard to he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless  
Pwt:5:11 not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) foolish, vain ([Adj] dat) not for not he/she/it-should-PURIFIED, you(sg)-should-be-PURIFIED-ed, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) while TAKE HOLD OF-ing (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) foolish, vain ([Adj] dat)  
Pwt:5:11 Pwt_5:11_1 Pwt_5:11_2 Pwt_5:11_3 Pwt_5:11_4 Pwt_5:11_5 Pwt_5:11_6 Pwt_5:11_7 Pwt_5:11_8 Pwt_5:11_9 Pwt_5:11_10 Pwt_5:11_11 Pwt_5:11_12 Pwt_5:11_13 Pwt_5:11_14 Pwt_5:11_15 Pwt_5:11_16 Pwt_5:11_17 Pwt_5:11_18 Pwt_5:11_19 Pwt_5:11_20 Pwt_5:11_21 Pwt_5:11_22 Pwt_5:11_23
Pwt:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:12 φύλαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου.
Pwt:5:12 Keep the sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God commanded thee. (Deuteronomy 5:12 Brenton)
Pwt:5:12 Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. (Pwt 5:12 BT_4)
Pwt:5:12 φύλαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου.
Pwt:5:12 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:5:12 By zabezpieczać się Dzień Szabas By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:5:12 fu/laXai tE\n E(me/ran tO=n sabba/tOn a(gia/DZein au)tE/n, o(\n tro/pon e)netei/lato/ soi ku/rios o( Teo/s sou.
Pwt:5:12 fylaXai tEn hEmeran tOn sabbatOn hagiaDZein autEn, hon tropon eneteilato soi kyrios ho Teos su.
Pwt:5:12 VA_AMD2S RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N2N_GPN V1_PAN RD_ASF RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:5:12 to guard the day the sabbath to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:5:12 to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (acc) day (acc) the (gen) sabbaths (gen) to-be-CONSECRATE-ing her/it/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:5:12 Pwt_5:12_1 Pwt_5:12_2 Pwt_5:12_3 Pwt_5:12_4 Pwt_5:12_5 Pwt_5:12_6 Pwt_5:12_7 Pwt_5:12_8 Pwt_5:12_9 Pwt_5:12_10 Pwt_5:12_11 Pwt_5:12_12 Pwt_5:12_13 Pwt_5:12_14 Pwt_5:12_15
Pwt:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:13 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·
Pwt:5:13 Six days thou shalt work, and thou shalt do all thy works; (Deuteronomy 5:13 Brenton)
Pwt:5:13 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, (Pwt 5:13 BT_4)
Pwt:5:13 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·
Pwt:5:13 ἕξ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:5:13 Sześć Dzień By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg)
Pwt:5:13 e(\X E(me/ras e)rga=| kai\ poiE/seis pa/nta ta\ e)/rga sou·
Pwt:5:13 heX hEmeras erga kai poiEseis panta ta erga su·
Pwt:5:13 M N1A_APF VF2_FMI2S C VF_FAI2S A3_APN RA_APN N2N_APN RP_GS
Pwt:5:13 six day to work/strive and also, even, namely doing/making; to do/make every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg)
Pwt:5:13 six day (gen), days (acc) you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:5:13 Pwt_5:13_1 Pwt_5:13_2 Pwt_5:13_3 Pwt_5:13_4 Pwt_5:13_5 Pwt_5:13_6 Pwt_5:13_7 Pwt_5:13_8 Pwt_5:13_9
Pwt:5:13 x x x x x x x x x
Pwt:5:14 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί, ἵνα ἀναπαύσηται ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου ὥσπερ καὶ σύ·
Pwt:5:14 but on the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: thou shalt do in it no work, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, thine ox, and thine ass, and all thy cattle, and the stranger that sojourns in the midst of thee; that thy man-servant may rest, and thy maid, and thine ox, as well as thou. (Deuteronomy 5:14 Brenton)
Pwt:5:14 lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. (Pwt 5:14 BT_4)
Pwt:5:14 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ θυγάτηρ σου, παῖς σου καὶ παιδίσκη σου, βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ προσήλυτος παροικῶν ἐν σοί, ἵνα ἀναπαύσηται παῖς σου καὶ παιδίσκη σου ὥσπερ καὶ σύ·
Pwt:5:14 ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον σάββατον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥσ·περ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:5:14 zaś Dzień Siódmy Szabas Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) Wół Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Osioł Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się żeby / ażeby / bo By odświeżać się powracaj do życia Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Ty
Pwt:5:14 tE=| de\ E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| sa/bbata kuri/O| tO=| TeO=| sou, ou) poiE/seis e)n au)tE=| pa=n e)/rgon, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ E( Tuga/tEr sou, o( pai=s sou kai\ E( paidi/skE sou, o( bou=s sou kai\ to\ u(poDZu/gio/n sou kai\ pa=n ktE=no/s sou kai\ o( prosE/lutos o( paroikO=n e)n soi/, i(/na a)napau/sEtai o( pai=s sou kai\ E( paidi/skE sou O(/sper kai\ su/·
Pwt:5:14 tE de hEmera tE hebdomE sabbata kyriO tO TeO su, u poiEseis en autE pan ergon, sy kai hoi hyioi su kai hE TygatEr su, ho pais su kai hE paidiskE su, ho bus su kai to hypoDZygion su kai pan ktEnos su kai ho prosElytos ho paroikOn en soi, hina anapausEtai ho pais su kai hE paidiskE su hOsper kai sy·
Pwt:5:14 RA_DSF x N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N2N_NPN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D VF_FAI2S P RD_DSF A3_ASN N2N_ASN RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_NSM N3D_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NSN N2_NSN RP_GS C A3_NSN N3E_NSN RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_DS C VA_AMS3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS D C RP_NS
Pwt:5:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the seventh sabbath lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of work you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) the ox you; your/yours(sg) and also, even, namely the donkey you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of Animal (beast) you; your/yours(sg) and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to refresh revive the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely you
Pwt:5:14 the (dat) Yet day (dat) the (dat) seventh (dat) sabbaths (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) her/it/same (dat) every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) daughter (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) ox (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) donkey (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (nom|acc|voc) Animal (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) proselyte (nom) the (nom) ??? ([Adj] gen); while DWELL-ing--NEAR (nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) so that / in order to /because he/she/it-should-be-REFRESH-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) slave girl (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just as and you(sg) (nom)
Pwt:5:14 Pwt_5:14_1 Pwt_5:14_2 Pwt_5:14_3 Pwt_5:14_4 Pwt_5:14_5 Pwt_5:14_6 Pwt_5:14_7 Pwt_5:14_8 Pwt_5:14_9 Pwt_5:14_10 Pwt_5:14_11 Pwt_5:14_12 Pwt_5:14_13 Pwt_5:14_14 Pwt_5:14_15 Pwt_5:14_16 Pwt_5:14_17 Pwt_5:14_18 Pwt_5:14_19 Pwt_5:14_20 Pwt_5:14_21 Pwt_5:14_22 Pwt_5:14_23 Pwt_5:14_24 Pwt_5:14_25 Pwt_5:14_26 Pwt_5:14_27 Pwt_5:14_28 Pwt_5:14_29 Pwt_5:14_30 Pwt_5:14_31 Pwt_5:14_32 Pwt_5:14_33 Pwt_5:14_34 Pwt_5:14_35 Pwt_5:14_36 Pwt_5:14_37 Pwt_5:14_38 Pwt_5:14_39 Pwt_5:14_40 Pwt_5:14_41 Pwt_5:14_42 Pwt_5:14_43 Pwt_5:14_44 Pwt_5:14_45 Pwt_5:14_46 Pwt_5:14_47 Pwt_5:14_48 Pwt_5:14_49 Pwt_5:14_50 Pwt_5:14_51 Pwt_5:14_52 Pwt_5:14_53 Pwt_5:14_54 Pwt_5:14_55 Pwt_5:14_56 Pwt_5:14_57 Pwt_5:14_58 Pwt_5:14_59 Pwt_5:14_60 Pwt_5:14_61 Pwt_5:14_62
Pwt:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:15 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, διὰ τοῦτο συνέταξέν σοι κύριος ὁ θεός σου ὥστε φυλάσσεσθαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν αὐτήν. –
Pwt:5:15 And thou shalt remember that thou wast a slave in the land of Egypt, and the Lord thy God brought thee out thence with a mighty hand, and a high arm: therefore the Lord appointed thee to keep the sabbath day and to sanctify it. (Deuteronomy 5:15 Brenton)
Pwt:5:15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. (Pwt 5:15 BT_4)
Pwt:5:15 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐξήγαγέν σε κύριος θεός σου ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, διὰ τοῦτο συνέταξέν σοι κύριος θεός σου ὥστε φυλάσσεσθαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων καὶ ἁγιάζειν αὐτήν.
Pwt:5:15 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ·θεν ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ ὑψηλός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥστε φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:5:15 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Stamtąd W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Podniesiony Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Tak tamto By zabezpieczać się Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo  
Pwt:5:15 kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptO| kai\ e)XE/gage/n se ku/rios o( Teo/s sou e)kei=Ten e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n braCHi/oni u(PSElO=|, dia\ tou=to sune/taXe/n soi ku/rios o( Teo/s sou O(/ste fula/ssesTai tE\n E(me/ran tO=n sabba/tOn kai\ a(gia/DZein au)tE/n.
Pwt:5:15 kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptO kai eXEgagen se kyrios ho Teos su ekeiTen en CHeiri krataia kai en braCHioni hyPSElO, dia tuto synetaXen soi kyrios ho Teos su hOste fylassesTai tEn hEmeran tOn sabbatOn kai hagiaDZein autEn.
Pwt:5:15 C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_DSF C VBI_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D P N3_DSF A1A_DSF C P N3N_DSM A1_DSM P RD_ASN VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C V1_PMN RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N2N_GPN C V1_PAN RD_ASF
Pwt:5:15 and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to lead out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) from there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm elevated because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) so that to guard the day the sabbath and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same  
Pwt:5:15 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and he/she/it-LEAD-ed-OUT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from there in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) elevated ([Adj] dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that to-be-being-GUARD-ed the (acc) day (acc) the (gen) sabbaths (gen) and to-be-CONSECRATE-ing her/it/same (acc)  
Pwt:5:15 Pwt_5:15_1 Pwt_5:15_2 Pwt_5:15_3 Pwt_5:15_4 Pwt_5:15_5 Pwt_5:15_6 Pwt_5:15_7 Pwt_5:15_8 Pwt_5:15_9 Pwt_5:15_10 Pwt_5:15_11 Pwt_5:15_12 Pwt_5:15_13 Pwt_5:15_14 Pwt_5:15_15 Pwt_5:15_16 Pwt_5:15_17 Pwt_5:15_18 Pwt_5:15_19 Pwt_5:15_20 Pwt_5:15_21 Pwt_5:15_22 Pwt_5:15_23 Pwt_5:15_24 Pwt_5:15_25 Pwt_5:15_26 Pwt_5:15_27 Pwt_5:15_28 Pwt_5:15_29 Pwt_5:15_30 Pwt_5:15_31 Pwt_5:15_32 Pwt_5:15_33 Pwt_5:15_34 Pwt_5:15_35 Pwt_5:15_36 Pwt_5:15_37 Pwt_5:15_38 Pwt_5:15_39 Pwt_5:15_40 Pwt_5:15_41
Pwt:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:16 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι. –
Pwt:5:16 Honour thy father and thy mother, as the Lord thy God commanded thee; that it may be well with thee, and that thou mayest live long upon the land, which the Lord thy God gives thee. (Deuteronomy 5:16 Brenton)
Pwt:5:16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. (Pwt 5:16 BT_4)
Pwt:5:16 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι.
Pwt:5:16 τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἵνα μακρο·χρόνιος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)  
Pwt:5:16 By zaszczycać Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Trwały By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się  
Pwt:5:16 ti/ma to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra sou, o(\n tro/pon e)netei/lato/ soi ku/rios o( Teo/s sou, i(/na eu)= soi ge/nEtai, kai\ i(/na makroCHro/nios ge/nE| e)pi\ tE=s gE=s, E(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi.
Pwt:5:16 tima ton patera su kai tEn mEtera su, hon tropon eneteilato soi kyrios ho Teos su, hina eu soi genEtai, kai hina makroCHronios genE epi tEs gEs, hEs kyrios ho Teos su didOsin soi.
Pwt:5:16 V3_PAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C RA_ASF N3_ASF RP_GS RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C D RP_DS VB_AMS3S C C A1B_NSM VB_AMS2S P RA_GSF N1_GSF RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS
Pwt:5:16 to honor the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the mother you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell well at ease you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell long-lived to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub  
Pwt:5:16 be-you(sg)-HONOR-ing! the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because well you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be-BECOME-ed and so that / in order to /because long-lived ([Adj] nom) you(sg)-should-be-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)  
Pwt:5:16 Pwt_5:16_1 Pwt_5:16_2 Pwt_5:16_3 Pwt_5:16_4 Pwt_5:16_5 Pwt_5:16_6 Pwt_5:16_7 Pwt_5:16_8 Pwt_5:16_9 Pwt_5:16_10 Pwt_5:16_11 Pwt_5:16_12 Pwt_5:16_13 Pwt_5:16_14 Pwt_5:16_15 Pwt_5:16_16 Pwt_5:16_17 Pwt_5:16_18 Pwt_5:16_19 Pwt_5:16_20 Pwt_5:16_21 Pwt_5:16_22 Pwt_5:16_23 Pwt_5:16_24 Pwt_5:16_25 Pwt_5:16_26 Pwt_5:16_27 Pwt_5:16_28 Pwt_5:16_29 Pwt_5:16_30 Pwt_5:16_31 Pwt_5:16_32 Pwt_5:16_33 Pwt_5:16_34 Pwt_5:16_35
Pwt:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:17 οὐ μοιχεύσεις. –
Pwt:5:17 Thou shalt not commit adultery. (Deuteronomy 5:18 Brenton)
Pwt:5:17 Nie będziesz cudzołożył. (Pwt 5:18 BT_4)
Pwt:5:17 οὐ μοιχεύσεις.
Pwt:5:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-)  
Pwt:5:17 ??? Przed przydechem mocnym By dopuścić się zdrady małżeńskiej  
Pwt:5:17 ou) moiCHeu/seis.
Pwt:5:17 u moiCHeuseis.
Pwt:5:17 D VF_FAI2S
Pwt:5:17 οὐχ before rough breathing to commit adultery  
Pwt:5:17 not you(sg)-will-COMMIT-ADULTERY  
Pwt:5:17 Pwt_5:17_1 Pwt_5:17_2 Pwt_5:17_3
Pwt:5:17 x x x
Pwt:5:18 οὐ φονεύσεις. –
Pwt:5:18 Thou shalt not commit murder. (Deuteronomy 5:17 Brenton)
Pwt:5:18 Nie będziesz zabijał. (Pwt 5:17 BT_4)
Pwt:5:18 οὐ φονεύσεις.
Pwt:5:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)  
Pwt:5:18 ??? Przed przydechem mocnym By mordować  
Pwt:5:18 ou) foneu/seis.
Pwt:5:18 u foneuseis.
Pwt:5:18 D VF_FAI2S
Pwt:5:18 οὐχ before rough breathing to murder  
Pwt:5:18 not you(sg)-will-MURDER  
Pwt:5:18 Pwt_5:18_1 Pwt_5:18_2 Pwt_5:18_3
Pwt:5:18 x x x
Pwt:5:19 οὐ κλέψεις. –
Pwt:5:19 Thou shalt not steal. (Deuteronomy 5:19 Brenton)
Pwt:5:19 Nie będziesz kradł. (Pwt 5:19 BT_4)
Pwt:5:19 οὐ κλέψεις.
Pwt:5:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-)  
Pwt:5:19 ??? Przed przydechem mocnym By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić  
Pwt:5:19 ou) kle/PSeis.
Pwt:5:19 u klePSeis.
Pwt:5:19 D VF_FAI2S
Pwt:5:19 οὐχ before rough breathing to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch  
Pwt:5:19 not you(sg)-will-STEAL  
Pwt:5:19 Pwt_5:19_1 Pwt_5:19_2 Pwt_5:19_3
Pwt:5:19 x x x
Pwt:5:20 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. –
Pwt:5:20 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. (Deuteronomy 5:20 Brenton)
Pwt:5:20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. (Pwt 5:20 BT_4)
Pwt:5:20 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
Pwt:5:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψευδο·μαρτυρέω (ψευδομαρτυρ(ε)-, ψευδομαρτυρη·σ-, ψευδομαρτυρη·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μαρτυρία, -ας, ἡ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές  
Pwt:5:20 ??? Przed przydechem mocnym By nieść fałszywego świadka W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Dowód Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}  
Pwt:5:20 ou) PSeudomarturE/seis kata\ tou= plEsi/on sou marturi/an PSeudE=.
Pwt:5:20 u PSeudomartyrEseis kata tu plEsion su martyrian PSeudE.
Pwt:5:20 D VF_FAI2S P RA_GSM D RP_GS N1A_ASF A3H_ASF
Pwt:5:20 οὐχ before rough breathing to bear false-witness down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) witness lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying  
Pwt:5:20 not you(sg)-will-BEAR FALSE-WITNESS down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) witness (acc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Pwt:5:20 Pwt_5:20_1 Pwt_5:20_2 Pwt_5:20_3 Pwt_5:20_4 Pwt_5:20_5 Pwt_5:20_6 Pwt_5:20_7 Pwt_5:20_8 Pwt_5:20_9
Pwt:5:20 x x x x x x x x x
Pwt:5:21 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Pwt:5:21 Thou shalt not covet thy neighbour's wife; thou shalt not covet thy neighbour's house, nor his field, nor his man-servant, nor his maid, nor his ox, nor his ass, nor any beast of his, nor any thing that is thy neighbour's. (Deuteronomy 5:21 Brenton)
Pwt:5:21 Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego». (Pwt 5:21 BT_4)
Pwt:5:21 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Pwt:5:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:5:21 ??? Przed przydechem mocnym By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Dom Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) Ani nie Pole On/ona/to/to samo Ani nie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Ani nie Haruj jak niewolnik dziewczyna On/ona/to/to samo Ani nie Wół; Boaz On/ona/to/to samo Ani nie Osioł On/ona/to/to samo Ani nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Ani nie Tyleż/wiele jak Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) By być
Pwt:5:21 ou)k e)piTumE/seis tE\n gunai=ka tou= plEsi/on sou. ou)k e)piTumE/seis tE\n oi)ki/an tou= plEsi/on sou ou)/te to\n a)gro\n au)tou= ou)/te to\n pai=da au)tou= ou)/te tE\n paidi/skEn au)tou= ou)/te tou= boo\s au)tou= ou)/te tou= u(poDZugi/ou au)tou= ou)/te panto\s ktE/nous au)tou= ou)/te o(/sa tO=| plEsi/on sou/ e)stin.
Pwt:5:21 uk epiTymEseis tEn gynaika tu plEsion su. uk epiTymEseis tEn oikian tu plEsion su ute ton agron autu ute ton paida autu ute tEn paidiskEn autu ute tu boos autu ute tu hypoDZygiu autu ute pantos ktEnus autu ute hosa tO plEsion su estin.
Pwt:5:21 D VF_FAI2S RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RP_GS D VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM D RP_GS C RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_GSM N3_GSM RD_GSM C RA_GSN N2_GSN RD_GSM C A3_GSN N3E_GSN RD_GSM C A1_APN RA_DSM D RP_GS V9_PAI3S
Pwt:5:21 οὐχ before rough breathing to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the woman/wife the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the house the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) nor not the field he/she/it/same nor not the child/servant he/she/it/same nor not the slave girl he/she/it/same nor not the ox; Boaz he/she/it/same nor not the donkey he/she/it/same nor not every all, each, every, the whole of Animal (beast) he/she/it/same nor not as much/many as the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) to be
Pwt:5:21 not you(sg)-will-DESIRE the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-DESIRE the (acc) house (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) nor the (acc) field (acc) him/it/same (gen) nor the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) nor the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) nor the (gen) ox (gen); Boaz (indecl) him/it/same (gen) nor the (gen) donkey (gen) him/it/same (gen) nor every (gen) Animal (gen) him/it/same (gen) nor as much/many as (nom|acc) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Pwt:5:21 Pwt_5:21_1 Pwt_5:21_2 Pwt_5:21_3 Pwt_5:21_4 Pwt_5:21_5 Pwt_5:21_6 Pwt_5:21_7 Pwt_5:21_8 Pwt_5:21_9 Pwt_5:21_10 Pwt_5:21_11 Pwt_5:21_12 Pwt_5:21_13 Pwt_5:21_14 Pwt_5:21_15 Pwt_5:21_16 Pwt_5:21_17 Pwt_5:21_18 Pwt_5:21_19 Pwt_5:21_20 Pwt_5:21_21 Pwt_5:21_22 Pwt_5:21_23 Pwt_5:21_24 Pwt_5:21_25 Pwt_5:21_26 Pwt_5:21_27 Pwt_5:21_28 Pwt_5:21_29 Pwt_5:21_30 Pwt_5:21_31 Pwt_5:21_32 Pwt_5:21_33 Pwt_5:21_34 Pwt_5:21_35 Pwt_5:21_36 Pwt_5:21_37 Pwt_5:21_38 Pwt_5:21_39 Pwt_5:21_40 Pwt_5:21_41 Pwt_5:21_42 Pwt_5:21_43 Pwt_5:21_44
Pwt:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:22 Τὰ ῥήματα ταῦτα ἐλάλησεν κύριος πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν ὑμῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, σκότος, γνόφος, θύελλα, φωνὴ μεγάλη, καὶ οὐ προσέθηκεν· καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας καὶ ἔδωκέν μοι.
Pwt:5:22 These words the Lord spoke to all the assembly of you in the mountain out of the midst of the fire--there was darkness, blackness, storm, a loud voice--and he added no more, and he wrote them on two tables of stone, and he gave them to me. (Deuteronomy 5:22 Brenton)
Pwt:5:22 Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je. (Pwt 5:22 BT_4)
Pwt:5:22 Τὰ ῥήματα ταῦτα ἐλάλησεν κύριος πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν ὑμῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, σκότος, γνόφος, θύελλα, φωνὴ μεγάλη, καὶ οὐ προσέθηκεν· καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας καὶ ἔδωκέν μοι.
Pwt:5:22 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό σκότο·ς, -ους, τό γνόφος, -ου, ὁ θύελλα, -ης, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:5:22 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień Ciemności ciemność, ciemność Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Burza Dźwięku/głos płacze Wielki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do I też, nawet, mianowicie By pisać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Płyta Kamień I też, nawet, mianowicie By dawać Ja
Pwt:5:22 *ta\ r(E/mata tau=ta e)la/lEsen ku/rios pro\s pa=san sunagOgE\n u(mO=n e)n tO=| o)/rei e)k me/sou tou= puro/s, sko/tos, gno/fos, Tu/ella, fOnE\ mega/lE, kai\ ou) prose/TEken· kai\ e)/graPSen au)ta\ e)pi\ du/o pla/kas liTi/nas kai\ e)/dOke/n moi.
Pwt:5:22 ta rEmata tauta elalEsen kyrios pros pasan synagOgEn hymOn en tO orei ek mesu tu pyros, skotos, gnofos, Tyella, fOnE megalE, kai u proseTEken· kai egraPSen auta epi dyo plakas liTinas kai edOken moi.
Pwt:5:22 RA_APN N3M_APN RD_APN VAI_AAI3S N2_NSM P A1S_ASF N1_ASF RP_GP P RA_DSN N3E_DSN P A1_GSN RA_GSN N3_GSN N3E_NSN N2_NSM N1A_NSF N1_NSF A1_NSF C D VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_APN P M N3K_APF A1_APF C VAI_AAI3S RP_DS
Pwt:5:22 the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the fire darkness gloom, darkness darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) tempest sound/voice cries great and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to and also, even, namely to write he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing two slab stone and also, even, namely to give I
Pwt:5:22 the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen) darkness (nom|acc|voc) darkness (nom) tempest (nom|voc) sound/voice (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) and not he/she/it-ADD-ed-TO and he/she/it-WRITE-ed they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) two (nom, acc, gen) slabs (acc) stone ([Adj] acc) and he/she/it-GIVE-ed me (dat)
Pwt:5:22 Pwt_5:22_1 Pwt_5:22_2 Pwt_5:22_3 Pwt_5:22_4 Pwt_5:22_5 Pwt_5:22_6 Pwt_5:22_7 Pwt_5:22_8 Pwt_5:22_9 Pwt_5:22_10 Pwt_5:22_11 Pwt_5:22_12 Pwt_5:22_13 Pwt_5:22_14 Pwt_5:22_15 Pwt_5:22_16 Pwt_5:22_17 Pwt_5:22_18 Pwt_5:22_19 Pwt_5:22_20 Pwt_5:22_21 Pwt_5:22_22 Pwt_5:22_23 Pwt_5:22_24 Pwt_5:22_25 Pwt_5:22_26 Pwt_5:22_27 Pwt_5:22_28 Pwt_5:22_29 Pwt_5:22_30 Pwt_5:22_31 Pwt_5:22_32 Pwt_5:22_33 Pwt_5:22_34
Pwt:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:23 καὶ ἐγένετο ὡς ἠκούσατε τὴν φωνὴν ἐκ μέσου τοῦ πυρὸς καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ προσήλθετε πρός με, πάντες οἱ ἡγούμενοι τῶν φυλῶν ὑμῶν καὶ ἡ γερουσία ὑμῶν,
Pwt:5:23 And it came to pass when ye heard the voice out of the midst of the fire, for the mountain burned with fire, that ye came to me, even all the heads of your tribes, and your elders: (Deuteronomy 5:23 Brenton)
Pwt:5:23 Gdy usłyszeliście głos spośród ciemności, a góra ogniem płonęła - zbliżyli się do mnie wszyscy wodzowie pokoleń i starsi, (Pwt 5:23 BT_4)
Pwt:5:23 καὶ ἐγένετο ὡς ἠκούσατε τὴν φωνὴν ἐκ μέσου τοῦ πυρὸς καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ προσήλθετε πρός με, πάντες οἱ ἡγούμενοι τῶν φυλῶν ὑμῶν καὶ γερουσία ὑμῶν,
Pwt:5:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:5:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Dźwięku/głos płacze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień I też, nawet, mianowicie Wchodź Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uważać Szczep Ty I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych Ty
Pwt:5:23 kai\ e)ge/neto O(s E)kou/sate tE\n fOnE\n e)k me/sou tou= puro\s kai\ to\ o)/ros e)kai/eto puri/, kai\ prosE/lTete pro/s me, pa/ntes oi( E(gou/menoi tO=n fulO=n u(mO=n kai\ E( gerousi/a u(mO=n,
Pwt:5:23 kai egeneto hOs Ekusate tEn fOnEn ek mesu tu pyros kai to oros ekaieto pyri, kai prosElTete pros me, pantes hoi hEgumenoi tOn fylOn hymOn kai hE gerusia hymOn,
Pwt:5:23 C VBI_AMI3S C VAI_AAI2P RA_ASF N1_ASF P A1_GSN RA_GSN N3_GSN C RA_NSN N3E_NSN V1I_IMI3S N3_DSN C VBI_AAI2P P RP_AS A3_NPM RA_NPM V2_PMPNPM RA_GPF N1_GPF RP_GP C RA_NSF N1A_NSF RP_GP
Pwt:5:23 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear the sound/voice cries out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the fire and also, even, namely the mount to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire and also, even, namely to approach toward (+acc,+gen,+dat) I every all, each, every, the whole of the to deem the tribe you and also, even, namely the council of elders you
Pwt:5:23 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like you(pl)-HEAR-ed the (acc) sound/voice (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-CALCINATED-ed fire (dat) and you(pl)-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) all (nom|voc) the (nom) while being-DEEM-ed (nom|voc) the (gen) tribes (gen) you(pl) (gen) and the (nom) council of elders (nom|voc) you(pl) (gen)
Pwt:5:23 Pwt_5:23_1 Pwt_5:23_2 Pwt_5:23_3 Pwt_5:23_4 Pwt_5:23_5 Pwt_5:23_6 Pwt_5:23_7 Pwt_5:23_8 Pwt_5:23_9 Pwt_5:23_10 Pwt_5:23_11 Pwt_5:23_12 Pwt_5:23_13 Pwt_5:23_14 Pwt_5:23_15 Pwt_5:23_16 Pwt_5:23_17 Pwt_5:23_18 Pwt_5:23_19 Pwt_5:23_20 Pwt_5:23_21 Pwt_5:23_22 Pwt_5:23_23 Pwt_5:23_24 Pwt_5:23_25 Pwt_5:23_26 Pwt_5:23_27 Pwt_5:23_28 Pwt_5:23_29
Pwt:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:5:24 καὶ ἐλέγετε Ἰδοὺ ἔδειξεν ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἠκούσαμεν ἐκ μέσου τοῦ πυρός· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἴδομεν ὅτι λαλήσει ὁ θεὸς πρὸς ἄνθρωπον, καὶ ζήσεται.
Pwt:5:24 and ye said, Behold, the Lord our God has shewn us his glory, and we have heard his voice out of the midst of the fire: this day we have seen that God shall speak to man, and he shall live. (Deuteronomy 5:24 Brenton)
Pwt:5:24 i rzekli: «Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do człowieka, a on pozostanie żywy. (Pwt 5:24 BT_4)
Pwt:5:24 καὶ ἐλέγετε Ἰδοὺ ἔδειξεν ἡμῖν κύριος θεὸς ἡμῶν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἠκούσαμεν ἐκ μέσου τοῦ πυρός· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἴδομεν ὅτι λαλήσει θεὸς πρὸς ἄνθρωπον, καὶ ζήσεται.
Pwt:5:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Pwt:5:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By słyszeć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By mówić Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Pwt:5:24 kai\ e)le/gete *)idou\ e)/deiXen E(mi=n ku/rios o( Teo\s E(mO=n tE\n do/Xan au)tou=, kai\ tE\n fOnE\n au)tou= E)kou/samen e)k me/sou tou= puro/s· e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| ei)/domen o(/ti lalE/sei o( Teo\s pro\s a)/nTrOpon, kai\ DZE/setai.
Pwt:5:24 kai elegete idu edeiXen hEmin kyrios ho Teos hEmOn tEn doXan autu, kai tEn fOnEn autu Ekusamen ek mesu tu pyros· en tE hEmera tautE eidomen hoti lalEsei ho Teos pros anTrOpon, kai DZEsetai.
Pwt:5:24 C V1I_IAI2P I VAI_AAI3S RP_DP N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_ASF N1S_ASF RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI1P P A1_GSN RA_GSN N3_GSN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VBI_AAI1P C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P N2_ASM C VF_FMI3S
Pwt:5:24 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same and also, even, namely the sound/voice cries he/she/it/same to hear out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to speak the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) human and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Pwt:5:24 and you(pl)-were-SAY/TELL-ing be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-SHOW-ed us (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) sound/voice (acc) him/it/same (gen) we-HEAR-ed out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) we-SEE-ed because/that he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) human (acc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Pwt:5:24 Pwt_5:24_1 Pwt_5:24_2 Pwt_5:24_3 Pwt_5:24_4 Pwt_5:24_5 Pwt_5:24_6 Pwt_5:24_7 Pwt_5:24_8 Pwt_5:24_9 Pwt_5:24_10 Pwt_5:24_11 Pwt_5:24_12 Pwt_5:24_13