1Mch:10:1 καὶ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Ἀντιόχου ὁ Ἐπιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαίδα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.
1Mch:10:1 In the hundred and sixtieth year Alexander, the son of Antiochus surnamed Epiphanes, went up and took Ptolemais: for the people had received him, by means whereof he reigned there, (1 Maccabees 10:1 Brenton)
1Mch:10:1 W roku sto sześćdziesiątym przybył Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdobył Ptolemaidę. Przyjęto go i był tam królem. (1 Mch 10:1 BT_4)
1Mch:10:1 Καὶ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη Ἀλέξανδρος τοῦ Ἀντιόχου Ἐπιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαίδα, καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.
1Mch:10:1 καί ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπι·φανής -ές καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) Πτολεμαΐ[δ]ς, -ΐδος, ἡ καί ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐκεῖ
1Mch:10:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie By podnosić Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] W pełnym widoku {zamiarze} I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ptolemais I też, nawet, mianowicie By przyjmować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Tam
1Mch:10:1 *kai\ e)n e)/tei e(XEkostO=| kai\ e(katostO=| a)ne/bE *)ale/Xandros o( tou= *)antio/CHou o( *)epifanE\s kai\ katela/beto *ptolemai/da, kai\ e)pede/Xanto au)to/n, kai\ e)basi/leusen e)kei=.
1Mch:10:1 kai en etei heXEkostO kai hekatostO anebE aleXandros ho tu antioCHu ho epifanEs kai katelabeto ptolemaida, kai epedeXanto auton, kai ebasileusen ekei.
1Mch:10:1 C P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN VZI_AAI3S N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM N1M_NSM C VBI_AMI3S N3D_ASF C VAI_AMI3P RD_ASM C VAI_AAI3S D
1Mch:10:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely ć to ascend Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the the ć the in full view and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, Ptolemais and also, even, namely to receive he/she/it/same and also, even, namely to reign there
1Mch:10:1 and in/among/by (+dat) year (dat)   and   he/she/it-ASCEND-ed Alexander (nom) the (nom) the (gen)   the (nom) in full view ([Adj] nom) and he/she/it-was-COMPREHEND-ed Ptolemais (acc) and they-were-RECEIVE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-REIGN-ed there
1Mch:10:1 1Mch_10:1_1 1Mch_10:1_2 1Mch_10:1_3 1Mch_10:1_4 1Mch_10:1_5 1Mch_10:1_6 1Mch_10:1_7 1Mch_10:1_8 1Mch_10:1_9 1Mch_10:1_10 1Mch_10:1_11 1Mch_10:1_12 1Mch_10:1_13 1Mch_10:1_14 1Mch_10:1_15 1Mch_10:1_16 1Mch_10:1_17 1Mch_10:1_18 1Mch_10:1_19 1Mch_10:1_20 1Mch_10:1_21 1Mch_10:1_22
1Mch:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:2 καὶ ἤκουσεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν δυνάμεις πολλὰς σφόδρα καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλεμον.
1Mch:10:2 Now when king Demetrius heard thereof, he gathered together an exceeding great host, and went forth against him to fight. (1 Maccabees 10:2 Brenton)
1Mch:10:2 Gdy król Demetriusz dowiedział się o tym, zgromadził bardzo wiele wojska i wyruszył na wojnę przeciw niemu. (1 Mch 10:2 BT_4)
1Mch:10:2 καὶ ἤκουσεν Δημήτριος βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν δυνάμεις πολλὰς σφόδρα καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλεμον.
1Mch:10:2 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
1Mch:10:2 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Demetriusz Król I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Zdolność Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
1Mch:10:2 kai\ E)/kousen *dEmE/trios o( basileu\s kai\ sunE/gagen duna/meis polla\s sfo/dra kai\ e)XE=lTen ei)s suna/ntEsin au)tO=| ei)s po/lemon.
1Mch:10:2 kai Ekusen dEmEtrios ho basileus kai synEgagen dynameis pollas sfodra kai eXElTen eis synantEsin autO eis polemon.
1Mch:10:2 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S N3I_APF A1_APF D C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DSM P N2_ASM
1Mch:10:2 and also, even, namely to hear Demetrius the king and also, even, namely to gather together ability much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same into (+acc) war [see polemic]
1Mch:10:2 and he/she/it-HEAR-ed Demetrius (nom) the (nom) king (nom) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed abilities (acc, nom|voc) many (acc) vehement, and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) into (+acc) war (acc)
1Mch:10:2 1Mch_10:2_1 1Mch_10:2_2 1Mch_10:2_3 1Mch_10:2_4 1Mch_10:2_5 1Mch_10:2_6 1Mch_10:2_7 1Mch_10:2_8 1Mch_10:2_9 1Mch_10:2_10 1Mch_10:2_11 1Mch_10:2_12 1Mch_10:2_13 1Mch_10:2_14 1Mch_10:2_15 1Mch_10:2_16 1Mch_10:2_17
1Mch:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:3 καὶ ἀπέστειλεν Δημήτριος πρὸς Ιωναθαν ἐπιστολὰς λόγοις εἰρηνικοῖς ὥστε μεγαλῦναι αὐτόν·
1Mch:10:3 Moreover Demetrius sent letters unto Jonathan with loving words, so as he magnified him. (1 Maccabees 10:3 Brenton)
1Mch:10:3 Ponadto Demetriusz posłał do Jonatana list napisany w pokojowych słowach, jak gdyby chciał go nim uczcić. (1 Mch 10:3 BT_4)
1Mch:10:3 καὶ ἀπέστειλεν Δημήτριος πρὸς Ιωναθαν ἐπιστολὰς λόγοις εἰρηνικοῖς ὥστε μεγαλῦναι αὐτόν·
1Mch:10:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δημήτριος, -ου, ὁ πρός   ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν ὥστε μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:10:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać Demetriusz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) List [list apostolski] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny Tak tamto By powiększać/chwałę On/ona/to/to samo
1Mch:10:3 kai\ a)pe/steilen *dEmE/trios pro\s *iOnaTan e)pistola\s lo/gois ei)rEnikoi=s O(/ste megalu=nai au)to/n·
1Mch:10:3 kai apesteilen dEmEtrios pros iOnaTan epistolas logois eirEnikois hOste megalynai auton·
1Mch:10:3 C VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM N1_APF N2_DPM A1_DPM C VA_AAN RD_ASM
1Mch:10:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Demetrius toward (+acc,+gen,+dat) ć letter [epistle] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful so that to magnify/laud he/she/it/same
1Mch:10:3 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Demetrius (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   letters (acc) words (dat) peaceful ([Adj] dat) so that to-MAGNIFY/LAUD, be-you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed!, he/she/it-happens-to-MAGNIFY/LAUD (opt) him/it/same (acc)
1Mch:10:3 1Mch_10:3_1 1Mch_10:3_2 1Mch_10:3_3 1Mch_10:3_4 1Mch_10:3_5 1Mch_10:3_6 1Mch_10:3_7 1Mch_10:3_8 1Mch_10:3_9 1Mch_10:3_10 1Mch_10:3_11
1Mch:10:3 x x x x x x x x x x x
1Mch:10:4 εἶπεν γάρ Προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ’ αὐτῶν πρὶν ἢ θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξάνδρου καθ’ ἡμῶν·
1Mch:10:4 For said he, Let us first make peace with him, before he join with Alexander against us: (1 Maccabees 10:4 Brenton)
1Mch:10:4 Mówił bowiem: «Musimy pierwej z nim zawrzeć pokój, aniżeli on zawrze go z Aleksandrem przeciwko nam. (1 Mch 10:4 BT_4)
1Mch:10:4 εἶπεν γάρ Προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ’ αὐτῶν πρὶν θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξάνδρου καθ’ ἡμῶν·
1Mch:10:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό πρίν ἤ[1] τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:10:4 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak By oczekiwać Pokój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wcześniejszy Albo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja
1Mch:10:4 ei)=pen ga/r *profTa/sOmen tou= ei)rE/nEn Tei=nai met’ au)tO=n pri\n E)\ Tei=nai au)to\n meta\ *)aleXa/ndrou kaT’ E(mO=n·
1Mch:10:4 eipen gar profTasOmen tu eirEnEn Teinai met’ autOn prin E Teinai auton meta aleXandru kaT’ hEmOn·
1Mch:10:4 VBI_AAI3S x VA_AAS1P RA_GSN N1_ASF VE_AAN P RD_GPM D C VE_AAN RD_ASM P N2_GSM P RP_GP
1Mch:10:4 to say/tell for since, as to anticipate the peace to place lay, put, set, situate, station after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same prior or to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I
1Mch:10:4 he/she/it-SAY/TELL-ed for we-should-ANTICIPATE the (gen) peace (acc) to-PLACE after (+acc), with (+gen) them/same (gen) prior or to-PLACE him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) Alexander (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) us (gen)
1Mch:10:4 1Mch_10:4_1 1Mch_10:4_2 1Mch_10:4_3 1Mch_10:4_4 1Mch_10:4_5 1Mch_10:4_6 1Mch_10:4_7 1Mch_10:4_8 1Mch_10:4_9 1Mch_10:4_10 1Mch_10:4_11 1Mch_10:4_12 1Mch_10:4_13 1Mch_10:4_14 1Mch_10:4_15 1Mch_10:4_16
1Mch:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:5 μνησθήσεται γὰρ πάντων τῶν κακῶν, ὧν συνετελέσαμεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ἔθνος.
1Mch:10:5 Else he will remember all the evils that we have done against him, and against his brethren and his people. (1 Maccabees 10:5 Brenton)
1Mch:10:5 Pamięta on bowiem o wszystkich krzywdach, któreśmy wyrządzili jemu, braciom jego i narodowi». (1 Mch 10:5 BT_4)
1Mch:10:5 μνησθήσεται γὰρ πάντων τῶν κακῶν, ὧν συνετελέσαμεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ἔθνος.
1Mch:10:5 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:10:5 By pamiętać/stawaj się uważającym z Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który By uzupełniać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny]
1Mch:10:5 mnEsTE/setai ga\r pa/ntOn tO=n kakO=n, O(=n sunetele/samen pro\s au)to\n kai\ ei)s tou\s a)delfou\s au)tou= kai\ ei)s to\ e)/Tnos.
1Mch:10:5 mnEsTEsetai gar pantOn tOn kakOn, hOn synetelesamen pros auton kai eis tus adelfus autu kai eis to eTnos.
1Mch:10:5 VS_FPI3S x A3_GPN RA_GPN A1_GPN RR_GPN VAI_AAI1P P RD_ASM C P RA_APM N2_APM RD_GSM C P RA_ASN N3E_ASN
1Mch:10:5 to remember/become mindful of for since, as every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to complete toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the brother he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the nation [see ethnic]
1Mch:10:5 he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF for all (gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) we-COMPLETE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and into (+acc) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) and into (+acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc)
1Mch:10:5 1Mch_10:5_1 1Mch_10:5_2 1Mch_10:5_3 1Mch_10:5_4 1Mch_10:5_5 1Mch_10:5_6 1Mch_10:5_7 1Mch_10:5_8 1Mch_10:5_9 1Mch_10:5_10 1Mch_10:5_11 1Mch_10:5_12 1Mch_10:5_13 1Mch_10:5_14 1Mch_10:5_15 1Mch_10:5_16 1Mch_10:5_17 1Mch_10:5_18
1Mch:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:6 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεις καὶ κατασκευάζειν ὅπλα καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῦ, καὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπεν παραδοῦναι αὐτῷ.
1Mch:10:6 Wherefore he gave him authority to gather together an host, and to provide weapons, that he might aid him in battle: he commanded also that the hostages that were in the tower should be delivered him. (1 Maccabees 10:6 Brenton)
1Mch:10:6 Dał mu więc władzę gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Miał on być jego sprzymierzeńcem i rozkazał wydać mu zakładników, którzy byli pod strażą w zamku. (1 Mch 10:6 BT_4)
1Mch:10:6 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεις καὶ κατασκευάζειν ὅπλα καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῦ, καὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπεν παραδοῦναι αὐτῷ.
1Mch:10:6 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ καί κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ὅπλον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:10:6 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By zbierać się razem Zdolność I też, nawet, mianowicie By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Narzędzie I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo
1Mch:10:6 kai\ e)/dOken au)tO=| e)Xousi/an sunagagei=n duna/meis kai\ kataskeua/DZein o(/pla kai\ ei)=nai au)to\n su/mmaCHon au)tou=, kai\ ta\ o(/mEra ta\ e)n tE=| a)/kra| ei)=pen paradou=nai au)tO=|.
1Mch:10:6 kai edOken autO eXusian synagagein dynameis kai kataskeuaDZein hopla kai einai auton symmaCHon autu, kai ta homEra ta en tE akra eipen paradunai autO.
1Mch:10:6 C VAI_AAI3S RD_DSM N1A_ASF VB_AAN N3I_APF C V1_PAN N2N_APN C V9_PAN RD_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_APN A1B_APN RA_APN P RA_DSF N1A_DSF VBI_AAI3S VO_AAN RD_DSM
1Mch:10:6 and also, even, namely to give he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to gather together ability and also, even, namely to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare implement and also, even, namely to be he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to say/tell to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same
1Mch:10:6 and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) authority (acc) to-GATHER TOGETHER abilities (acc, nom|voc) and to-be-MAKE READY-ing implements (nom|acc|voc) and to-be him/it/same (acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc)   the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat)   he/she/it-SAY/TELL-ed to-Hand OVER him/it/same (dat)
1Mch:10:6 1Mch_10:6_1 1Mch_10:6_2 1Mch_10:6_3 1Mch_10:6_4 1Mch_10:6_5 1Mch_10:6_6 1Mch_10:6_7 1Mch_10:6_8 1Mch_10:6_9 1Mch_10:6_10 1Mch_10:6_11 1Mch_10:6_12 1Mch_10:6_13 1Mch_10:6_14 1Mch_10:6_15 1Mch_10:6_16 1Mch_10:6_17 1Mch_10:6_18 1Mch_10:6_19 1Mch_10:6_20 1Mch_10:6_21 1Mch_10:6_22 1Mch_10:6_23 1Mch_10:6_24
1Mch:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:7 καὶ ἦλθεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀνέγνω τὰς ἐπιστολὰς εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄκρας.
1Mch:10:7 Then came Jonathan to Jerusalem, and read the letters in the audience of all the people, and of them that were in the tower: (1 Maccabees 10:7 Brenton)
1Mch:10:7 Jonatan poszedł do Jerozolimy i listy te głośno odczytał zgromadzonemu ludowi i tym, którzy byli w zamku, (1 Mch 10:7 BT_4)
1Mch:10:7 καὶ ἦλθεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀνέγνω τὰς ἐπιστολὰς εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄκρας.
1Mch:10:7 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό  
1Mch:10:7 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By czytać List [list apostolski] Do (+przyspieszenie) Ucho Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Mch:10:7 kai\ E)=lTen *iOnaTan ei)s *ierousalEm kai\ a)ne/gnO ta\s e)pistola\s ei)s ta\ O)=ta panto\s tou= laou= kai\ tO=n e)k tE=s a)/kras.
1Mch:10:7 kai ElTen iOnaTan eis ierusalEm kai anegnO tas epistolas eis ta Ota pantos tu lau kai tOn ek tEs akras.
1Mch:10:7 C VBI_AAI3S N_NSM P N_DSF C VZI_AAI3S RA_APF N1_APF P RA_APN N3T_APN A3_GSM RA_GSM N2_GSM C RA_GPM P RA_GSF N1A_GSF
1Mch:10:7 and also, even, namely to come ć into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to read the letter [epistle] into (+acc) the ear every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
1Mch:10:7 and he/she/it-COME-ed   into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-READ-ed the (acc) letters (acc) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen) and the (gen) out of (+gen) the (gen)  
1Mch:10:7 1Mch_10:7_1 1Mch_10:7_2 1Mch_10:7_3 1Mch_10:7_4 1Mch_10:7_5 1Mch_10:7_6 1Mch_10:7_7 1Mch_10:7_8 1Mch_10:7_9 1Mch_10:7_10 1Mch_10:7_11 1Mch_10:7_12 1Mch_10:7_13 1Mch_10:7_14 1Mch_10:7_15 1Mch_10:7_16 1Mch_10:7_17 1Mch_10:7_18 1Mch_10:7_19 1Mch_10:7_20
1Mch:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:8 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, ὅτε ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ἐξουσίαν συναγαγεῖν δύναμιν.
1Mch:10:8 Who were sore afraid, when they heard that the king had given him authority to gather together an host. (1 Maccabees 10:8 Brenton)
1Mch:10:8 a oni bardzo się przestraszyli, gdy usłyszeli, że król dał mu władzę gromadzenia wojska. (1 Mch 10:8 BT_4)
1Mch:10:8 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, ὅτε ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ βασιλεὺς ἐξουσίαν συναγαγεῖν δύναμιν.
1Mch:10:8 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) φόβος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτε ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·ουσία, -ας, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ
1Mch:10:8 I też, nawet, mianowicie By bać się Obawa [zobacz fobię] Wielki Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto By dawać On/ona/to/to samo Król Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By zbierać się razem Zdolność
1Mch:10:8 kai\ e)fobE/TEsan fo/bon me/gan, o(/te E)/kousan o(/ti e)/dOken au)tO=| o( basileu\s e)Xousi/an sunagagei=n du/namin.
1Mch:10:8 kai efobETEsan fobon megan, hote Ekusan hoti edOken autO ho basileus eXusian synagagein dynamin.
1Mch:10:8 C VCI_API3P N2_ASM A1P_ASM D VAI_AAI3P C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM N1A_ASF VB_AAN N3I_ASF
1Mch:10:8 and also, even, namely to fear fear [see phobia] great when to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that to give he/she/it/same the king authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to gather together ability
1Mch:10:8 and they-were-FEAR-ed fear (acc) great ([Adj] acc) when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because/that he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) authority (acc) to-GATHER TOGETHER ability (acc)
1Mch:10:8 1Mch_10:8_1 1Mch_10:8_2 1Mch_10:8_3 1Mch_10:8_4 1Mch_10:8_5 1Mch_10:8_6 1Mch_10:8_7 1Mch_10:8_8 1Mch_10:8_9 1Mch_10:8_10 1Mch_10:8_11 1Mch_10:8_12 1Mch_10:8_13 1Mch_10:8_14
1Mch:10:8 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:9 καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆς ἄκρας Ιωναθαν τὰ ὅμηρα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺς τοῖς γονεῦσιν αὐτῶν.
1Mch:10:9 Whereupon they of the tower delivered their hostages unto Jonathan, and he delivered them unto their parents. (1 Maccabees 10:9 Brenton)
1Mch:10:9 Ci, którzy byli na zamku, wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzicom. (1 Mch 10:9 BT_4)
1Mch:10:9 καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆς ἄκρας Ιωναθαν τὰ ὅμηρα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺς τοῖς γονεῦσιν αὐτῶν.
1Mch:10:9 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γονεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:10:9 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Rodzic On/ona/to/to samo
1Mch:10:9 kai\ pare/dOkan oi( e)k tE=s a)/kras *iOnaTan ta\ o(/mEra, kai\ a)pe/dOken au)tou\s toi=s goneu=sin au)tO=n.
1Mch:10:9 kai paredOkan hoi ek tEs akras iOnaTan ta homEra, kai apedOken autus tois goneusin autOn.
1Mch:10:9 C VAI_AAI3P RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF N_DSM RA_APN A1B_APN C VAI_AAI3S RD_APM RA_DPM N3V_DPM RD_GPM
1Mch:10:9 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć the ć and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same the parent he/she/it/same
1Mch:10:9 and they-Hand OVER-ed the (nom) out of (+gen) the (gen)     the (nom|acc)   and he/she/it-GIVE BACK-ed them/same (acc) the (dat) parents (dat) them/same (gen)
1Mch:10:9 1Mch_10:9_1 1Mch_10:9_2 1Mch_10:9_3 1Mch_10:9_4 1Mch_10:9_5 1Mch_10:9_6 1Mch_10:9_7 1Mch_10:9_8 1Mch_10:9_9 1Mch_10:9_10 1Mch_10:9_11 1Mch_10:9_12 1Mch_10:9_13 1Mch_10:9_14 1Mch_10:9_15
1Mch:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:10 καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν.
1Mch:10:10 This done, Jonathan settled himself in Jerusalem, and began to build and repair the city. (1 Maccabees 10:10 Brenton)
1Mch:10:10 Jonatan zamieszkał w Jerozolimie i zaczął odbudowywać i odnawiać miasto. (1 Mch 10:10 BT_4)
1Mch:10:10 καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν.
1Mch:10:10 καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Mch:10:10 I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zaczynać się By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Miasto
1Mch:10:10 kai\ O)/|kEsen *iOnaTan e)n *ierousalEm kai\ E)/rXato oi)kodomei=n kai\ kaini/DZein tE\n po/lin.
1Mch:10:10 kai OkEsen iOnaTan en ierusalEm kai ErXato oikodomein kai kainiDZein tEn polin.
1Mch:10:10 C VAI_AAI3S N_NSM P N_DSF C VAI_AMI3S V2_PAN C V1_PAN RA_ASF N3I_ASF
1Mch:10:10 and also, even, namely to dwell ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to begin to build/edify and also, even, namely ć the city
1Mch:10:10 and he/she/it-DWELL-ed   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-BUILD/EDIFY-ing and   the (acc) city (acc)
1Mch:10:10 1Mch_10:10_1 1Mch_10:10_2 1Mch_10:10_3 1Mch_10:10_4 1Mch_10:10_5 1Mch_10:10_6 1Mch_10:10_7 1Mch_10:10_8 1Mch_10:10_9 1Mch_10:10_10 1Mch_10:10_11 1Mch_10:10_12
1Mch:10:10 x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:11 καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα οἰκοδομεῖν τὰ τείχη καὶ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν ἐκ λίθων τετραπόδων εἰς ὀχύρωσιν, καὶ ἐποίησαν οὕτως.
1Mch:10:11 And he commanded the workmen to build the walls and the mount Sion and about with square stones for fortification; and they did so. (1 Maccabees 10:11 Brenton)
1Mch:10:11 Rzemieślnikom zaś polecił, aby mury wokoło góry Syjon wybudowali z ciosowych kamieni, aby były mocniejsze - a oni tak zrobili. (1 Mch 10:11 BT_4)
1Mch:10:11 καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα οἰκοδομεῖν τὰ τείχη καὶ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν ἐκ λίθων τετραπόδων εἰς ὀχύρωσιν, καὶ ἐποίησαν οὕτως.
1Mch:10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ κυκλό·θεν ἐκ λίθος, -ου, ὁ τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος εἰς[1]   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
1Mch:10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By czynić/rób Praca By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie Wchodź Syjon Dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kamień Czworonożny Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
1Mch:10:11 kai\ ei)=pen pro\s tou\s poiou=ntas ta\ e)/rga oi)kodomei=n ta\ tei/CHE kai\ to\ o)/ros *siOn kuklo/Ten e)k li/TOn tetrapo/dOn ei)s o)CHu/rOsin, kai\ e)poi/Esan ou(/tOs.
1Mch:10:11 kai eipen pros tus poiuntas ta erga oikodomein ta teiCHE kai to oros siOn kykloTen ek liTOn tetrapodOn eis oCHyrOsin, kai epoiEsan hutOs.
1Mch:10:11 C VBI_AAI3S P RA_APM V2_PAPAPM RA_APN N2N_APN V2_PAN RA_APN N3E_APN C RA_ASN N3E_ASN N_GS D P N2_GPM A1B_GPM P N3I_ASF C VAI_AAI3P D
1Mch:10:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the to do/make the work to build/edify the wall and also, even, namely the mount Zion around out of (+gen) ἐξ before vowels stone four-footed into (+acc) ć and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
1Mch:10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) to-be-BUILD/EDIFY-ing the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) and the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) around out of (+gen) stones (gen) four-footed ([Adj] gen) into (+acc)   and they-DO/MAKE-ed thusly/like this
1Mch:10:11 1Mch_10:11_1 1Mch_10:11_2 1Mch_10:11_3 1Mch_10:11_4 1Mch_10:11_5 1Mch_10:11_6 1Mch_10:11_7 1Mch_10:11_8 1Mch_10:11_9 1Mch_10:11_10 1Mch_10:11_11 1Mch_10:11_12 1Mch_10:11_13 1Mch_10:11_14 1Mch_10:11_15 1Mch_10:11_16 1Mch_10:11_17 1Mch_10:11_18 1Mch_10:11_19 1Mch_10:11_20 1Mch_10:11_21 1Mch_10:11_22 1Mch_10:11_23
1Mch:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:12 καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖς οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν, οἷς ᾠκοδόμησεν Βακχίδης,
1Mch:10:12 Then the strangers, that were in the fortresses which Bacchides had built, fled away; (1 Maccabees 10:12 Brenton)
1Mch:10:12 Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa. (1 Mch 10:12 BT_4)
1Mch:10:12 καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖς οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν, οἷς ᾠκοδόμησεν Βακχίδης,
1Mch:10:12 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)  
1Mch:10:12 I też, nawet, mianowicie By uciekać Inny urodzony By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie
1Mch:10:12 kai\ e)/fugon oi( a)llogenei=s oi( o)/ntes e)n toi=s o)CHurO/masin, oi(=s O)|kodo/mEsen *bakCHi/dEs,
1Mch:10:12 kai efygon hoi allogeneis hoi ontes en tois oCHyrOmasin, hois OkodomEsen bakCHidEs,
1Mch:10:12 C VBI_AAI3P RA_NPM A3H_NPM RA_NPM V9_PAPNPM P RA_DPN N3M_DPN RR_DPN VAI_AAI3S N1M_NSM
1Mch:10:12 and also, even, namely to flee the other-born the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress who/whom/which to build/edify ć
1Mch:10:12 and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed the (nom) other-born ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) entrenchments (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed  
1Mch:10:12 1Mch_10:12_1 1Mch_10:12_2 1Mch_10:12_3 1Mch_10:12_4 1Mch_10:12_5 1Mch_10:12_6 1Mch_10:12_7 1Mch_10:12_8 1Mch_10:12_9 1Mch_10:12_10 1Mch_10:12_11 1Mch_10:12_12
1Mch:10:12 x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:13 καὶ κατέλιπεν ἕκαστος τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ·
1Mch:10:13 Insomuch as every man left his place, and went into his own country. (1 Maccabees 10:13 Brenton)
1Mch:10:13 Każdy z nich pozostawił stanowisko, a powrócił do swojej ojczyzny. (1 Mch 10:13 BT_4)
1Mch:10:13 καὶ κατέλιπεν ἕκαστος τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ·
1Mch:10:13 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:10:13 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Każdy Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
1Mch:10:13 kai\ kate/lipen e(/kastos to\n to/pon au)tou= kai\ a)pE=lTen ei)s tE\n gE=n au)tou=·
1Mch:10:13 kai katelipen hekastos ton topon autu kai apElTen eis tEn gEn autu·
1Mch:10:13 C VBI_AAI3S A1_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
1Mch:10:13 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up each the place he/she/it/same and also, even, namely to depart into (+acc) the earth/land he/she/it/same
1Mch:10:13 and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND each (of two) (nom) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
1Mch:10:13 1Mch_10:13_1 1Mch_10:13_2 1Mch_10:13_3 1Mch_10:13_4 1Mch_10:13_5 1Mch_10:13_6 1Mch_10:13_7 1Mch_10:13_8 1Mch_10:13_9 1Mch_10:13_10 1Mch_10:13_11 1Mch_10:13_12
1Mch:10:13 x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:14 πλὴν ἐν Βαιθσουροις ὑπελείφθησάν τινες τῶν καταλιπόντων τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα· ἦν γὰρ εἰς φυγαδευτήριον.
1Mch:10:14 Only at Bethsura certain of those that had forsaken the law and the commandments remained still: for it was their place of refuge. (1 Maccabees 10:14 Brenton)
1Mch:10:14 Tylko w Bet-Sur pozostało kilku takich, co porzucili Prawo i przepisy. Było to bowiem miasto ucieczki. (1 Mch 10:14 BT_4)
1Mch:10:14 πλὴν ἐν Βαιθσουροις ὑπελείφθησάν τινες τῶν καταλιπόντων τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα· ἦν γὰρ εἰς φυγαδευτήριον.
1Mch:10:14 πλήν ἐν   ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ εἰς[1]  
1Mch:10:14 Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Jakiś/jakikolwiek By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Prawo I też, nawet, mianowicie By być Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie)
1Mch:10:14 plE\n e)n *baiTsourois u(pelei/fTEsa/n tines tO=n katalipo/ntOn to\n no/mon kai\ ta\ prosta/gmata· E)=n ga\r ei)s fugadeutE/rion.
1Mch:10:14 plEn en baiTsurois hypeleifTEsan tines tOn katalipontOn ton nomon kai ta prostagmata· En gar eis fygadeutErion.
1Mch:10:14 D P N_DP VVI_API3P RI_NPM RA_GPM VB_AAPGPM RA_ASM N2_ASM C RA_APN N3M_APN V9_IAI3S x P N2N_ASN
1Mch:10:14 except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) some/any the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the law and also, even, namely the ć to be for since, as into (+acc) ć
1Mch:10:14 except in/among/by (+dat)   they-were-REMAIN-ed some/any (nom) the (gen) let-them-LEAVE-BEHIND! (classical), upon LEAVE-ing-BEHIND (gen) the (acc) law (acc) and the (nom|acc)   he/she/it-was for into (+acc)  
1Mch:10:14 1Mch_10:14_1 1Mch_10:14_2 1Mch_10:14_3 1Mch_10:14_4 1Mch_10:14_5 1Mch_10:14_6 1Mch_10:14_7 1Mch_10:14_8 1Mch_10:14_9 1Mch_10:14_10 1Mch_10:14_11 1Mch_10:14_12 1Mch_10:14_13 1Mch_10:14_14 1Mch_10:14_15 1Mch_10:14_16
1Mch:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:15 καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τὰς ἐπαγγελίας, ὅσας ἀπέστειλεν Δημήτριος τῷ Ιωναθαν, καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους καὶ τὰς ἀνδραγαθίας, ἃς ἐποίησεν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ τοὺς κόπους, οὓς ἔσχον,
1Mch:10:15 Now when king Alexander had heard what promises Demetrius had sent unto Jonathan: when also it was told him of the battles and noble acts which he and his brethren had done, and of the pains that they had endured, (1 Maccabees 10:15 Brenton)
1Mch:10:15 Król Aleksander dowiedział się o przyrzeczeniach, które Demetriusz uczynił Jonatanowi. Opowiedziano mu również o walkach i bohaterskich czynach, których dokonał on sam i jego bracia, i o trudach, jakie ponieśli. (1 Mch 10:15 BT_4)
1Mch:10:15 Καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος βασιλεὺς τὰς ἐπαγγελίας, ὅσας ἀπέστειλεν Δημήτριος τῷ Ιωναθαν, καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους καὶ τὰς ἀνδραγαθίας, ἃς ἐποίησεν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ τοὺς κόπους, οὓς ἔσχον,
1Mch:10:15 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ ὅσος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
1Mch:10:15 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Król Obietnica Tyleż/wiele jak zamawiać Demetriusz I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praca trudzą się Kto/, który/, który By mieć
1Mch:10:15 *kai\ E)/kousen *)ale/Xandros o( basileu\s ta\s e)paggeli/as, o(/sas a)pe/steilen *dEmE/trios tO=| *iOnaTan, kai\ diEgE/santo au)tO=| tou\s pole/mous kai\ ta\s a)ndragaTi/as, a(/s e)poi/Esen au)to\s kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, kai\ tou\s ko/pous, ou(\s e)/sCHon,
1Mch:10:15 kai Ekusen aleXandros ho basileus tas epangelias, hosas apesteilen dEmEtrios tO iOnaTan, kai diEgEsanto autO tus polemus kai tas andragaTias, has epoiEsen autos kai hoi adelfoi autu, kai tus kopus, hus esCHon,
1Mch:10:15 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_APF N1A_APF A1_APF VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C VAI_AMI3P RD_DSM RA_APM N2_APM C RA_APF N1A_APF RR_APF VAI_AAI3S RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C RA_APM N2_APM RR_APM VBI_AAI3P
1Mch:10:15 and also, even, namely to hear Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the king the promise as much/many as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Demetrius the ć and also, even, namely to exposit he/she/it/same the war [see polemic] and also, even, namely the ć who/whom/which to do/make he/she/it/same and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely the labor toil who/whom/which to have
1Mch:10:15 and he/she/it-HEAR-ed Alexander (nom) the (nom) king (nom) the (acc) promise (gen), promises (acc) as much/many as (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Demetrius (nom) the (dat)   and they-were-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) the (acc) wars (acc) and the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed he/it/same (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and the (acc) labors (acc) who/whom/which (acc) I-HAVE-ed, they-HAVE-ed
1Mch:10:15 1Mch_10:15_1 1Mch_10:15_2 1Mch_10:15_3 1Mch_10:15_4 1Mch_10:15_5 1Mch_10:15_6 1Mch_10:15_7 1Mch_10:15_8 1Mch_10:15_9 1Mch_10:15_10 1Mch_10:15_11 1Mch_10:15_12 1Mch_10:15_13 1Mch_10:15_14 1Mch_10:15_15 1Mch_10:15_16 1Mch_10:15_17 1Mch_10:15_18 1Mch_10:15_19 1Mch_10:15_20 1Mch_10:15_21 1Mch_10:15_22 1Mch_10:15_23 1Mch_10:15_24 1Mch_10:15_25 1Mch_10:15_26 1Mch_10:15_27 1Mch_10:15_28 1Mch_10:15_29 1Mch_10:15_30 1Mch_10:15_31 1Mch_10:15_32
1Mch:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:16 καὶ εἶπεν Μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα; καὶ νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον καὶ σύμμαχον ἡμῶν.
1Mch:10:16 He said, Shall we find such another man? now therefore we will make him our friend and confederate. (1 Maccabees 10:16 Brenton)
1Mch:10:16 Wtedy powiedział: «Czyż znajdzie się choćby jeden mąż podobny do niego? Zrobimy go teraz naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem». (1 Mch 10:16 BT_4)
1Mch:10:16 καὶ εἶπεν Μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα; καὶ νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον καὶ σύμμαχον ἡμῶν.
1Mch:10:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί νῦν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φίλος -η -ον καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:10:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Jeden I też, nawet, mianowicie Teraz By czynić/rób On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Ja
1Mch:10:16 kai\ ei)=pen *mE\ eu(rE/somen a)/ndra toiou=ton e(/na; kai\ nu=n poiE/somen au)to\n fi/lon kai\ su/mmaCHon E(mO=n.
1Mch:10:16 kai eipen mE heurEsomen andra toiuton hena; kai nyn poiEsomen auton filon kai symmaCHon hEmOn.
1Mch:10:16 C VBI_AAI3S D VF_FAI1P N3_ASM A1_ASM A3_ASM C D VF_FAI1P RD_ASM A1_ASM C N2_ASM RP_GP
1Mch:10:16 and also, even, namely to say/tell not to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". such as this kind such, like [τοσαυτην] one and also, even, namely now to do/make he/she/it/same friend companion and also, even, namely ć I
1Mch:10:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed not we-will-FIND man, husband (acc) such as this kind (acc, nom|acc) one (acc) and now we-will-DO/MAKE him/it/same (acc) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   us (gen)
1Mch:10:16 1Mch_10:16_1 1Mch_10:16_2 1Mch_10:16_3 1Mch_10:16_4 1Mch_10:16_5 1Mch_10:16_6 1Mch_10:16_7 1Mch_10:16_8 1Mch_10:16_9 1Mch_10:16_10 1Mch_10:16_11 1Mch_10:16_12 1Mch_10:16_13 1Mch_10:16_14 1Mch_10:16_15
1Mch:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:17 καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰς καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ τοὺς λόγους τούτους λέγων
1Mch:10:17 Upon this he wrote a letter, and sent it unto him, according to these words, saying, (1 Maccabees 10:17 Brenton)
1Mch:10:17 Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami: (1 Mch 10:17 BT_4)
1Mch:10:17 καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰς καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ τοὺς λόγους τούτους λέγων
1Mch:10:17 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Mch:10:17 I też, nawet, mianowicie By pisać List [list apostolski] I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj
1Mch:10:17 kai\ e)/graPSen e)pistola\s kai\ a)pe/steilen au)tO=| kata\ tou\s lo/gous tou/tous le/gOn
1Mch:10:17 kai egraPSen epistolas kai apesteilen autO kata tus logus tutus legOn
1Mch:10:17 C VAI_AAI3S N1_APF C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_APM N2_APM RD_APM V1_PAPNSM
1Mch:10:17 and also, even, namely to write letter [epistle] and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell
1Mch:10:17 and he/she/it-WRITE-ed letters (acc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
1Mch:10:17 1Mch_10:17_1 1Mch_10:17_2 1Mch_10:17_3 1Mch_10:17_4 1Mch_10:17_5 1Mch_10:17_6 1Mch_10:17_7 1Mch_10:17_8 1Mch_10:17_9 1Mch_10:17_10 1Mch_10:17_11
1Mch:10:17 x x x x x x x x x x x
1Mch:10:18 Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τῷ ἀδελφῷ Ιωναθαν χαίρειν.
1Mch:10:18 King Alexander to his brother Jonathan sendeth greeting: (1 Maccabees 10:18 Brenton)
1Mch:10:18 «Król Aleksander bratu Jonatanowi - pozdrowienie. (1 Mch 10:18 BT_4)
1Mch:10:18 Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τῷ ἀδελφῷ Ιωναθαν χαίρειν.
1Mch:10:18 βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
1Mch:10:18 Król Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Brat By radować pozdrowienie, pozdrowienie
1Mch:10:18 *basileu\s *)ale/Xandros tO=| a)delfO=| *iOnaTan CHai/rein.
1Mch:10:18 basileus aleXandros tO adelfO iOnaTan CHairein.
1Mch:10:18 N3V_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM N_DSM V1_PAN
1Mch:10:18 king Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the brother ć to rejoice salute, salutation
1Mch:10:18 king (nom) Alexander (nom) the (dat) brother (dat)   to-be-REJOICE-ing
1Mch:10:18 1Mch_10:18_1 1Mch_10:18_2 1Mch_10:18_3 1Mch_10:18_4 1Mch_10:18_5 1Mch_10:18_6
1Mch:10:18 x x x x x x
1Mch:10:19 ἀκηκόαμεν περὶ σοῦ ὅτι ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐπιτήδειος εἶ τοῦ εἶναι ἡμῶν φίλος.
1Mch:10:19 We have heard of thee, that thou art a man of great power, and meet to be our friend. (1 Maccabees 10:19 Brenton)
1Mch:10:19 Dowiadujemy się, że jesteś nadzwyczaj potężny i godzien tego, żeby zostać naszym przyjacielem. (1 Mch 10:19 BT_4)
1Mch:10:19 ἀκηκόαμεν περὶ σοῦ ὅτι ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐπιτήδειος εἶ τοῦ εἶναι ἡμῶν φίλος.
1Mch:10:19 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἐπιτήδειος -εία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φίλος -η -ον
1Mch:10:19 By słyszeć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny Siła I też, nawet, mianowicie Stosowny By iść; by być By być Ja Przyjaciela towarzysz
1Mch:10:19 a)kEko/amen peri\ sou= o(/ti a)nE\r dunato\s i)sCHu/i kai\ e)pitE/deios ei)= tou= ei)=nai E(mO=n fi/los.
1Mch:10:19 akEkoamen peri su hoti anEr dynatos isCHyi kai epitEdeios ei tu einai hEmOn filos.
1Mch:10:19 VX_XAI1P P RP_GS C N3_NSM A1_NSM N3U_DSF C A1A_NSM V9_PAI2S RA_GSN V9_PAN RP_GP A1_NSM
1Mch:10:19 to hear about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable strength and also, even, namely appropriate to go; to be the to be I friend companion
1Mch:10:19 we-have-HEAR-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that man, husband (nom) capable ([Adj] nom) strength (dat) and appropriate ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (gen) to-be us (gen) friend ([Adj] nom)
1Mch:10:19 1Mch_10:19_1 1Mch_10:19_2 1Mch_10:19_3 1Mch_10:19_4 1Mch_10:19_5 1Mch_10:19_6 1Mch_10:19_7 1Mch_10:19_8 1Mch_10:19_9 1Mch_10:19_10 1Mch_10:19_11 1Mch_10:19_12 1Mch_10:19_13 1Mch_10:19_14
1Mch:10:19 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:20 καὶ νῦν καθεστάκαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔθνους σου καὶ φίλον βασιλέως καλεῖσθαί σε [καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πορφύραν καὶ στέφανον χρυσοῦν] καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίας πρὸς ἡμᾶς.
1Mch:10:20 Wherefore now this day we ordain thee to be the high priest of thy nation, and to be called the king's friend; (and therewithal he sent him a purple robe and a crown of gold:) and require thee to take our part, and keep friendship with us. (1 Maccabees 10:20 Brenton)
1Mch:10:20 Dlatego ustanawiamy cię dzisiaj arcykapłanem twego narodu, nadajemy ci tytuł królewskiego przyjaciela (przy tym posłał mu purpurę i złoty wieniec). Trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni!» (1 Mch 10:20 BT_4)
1Mch:10:20 καὶ νῦν καθεστάκαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔθνους σου καὶ φίλον βασιλέως καλεῖσθαί σε [καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πορφύραν καὶ στέφανον χρυσοῦν] καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίας πρὸς ἡμᾶς.
1Mch:10:20 καί νῦν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φίλος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) φιλία, -ας, ἡ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:10:20 I też, nawet, mianowicie Teraz By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień Arcykapłan Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz Król By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Ja I też, nawet, mianowicie By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Miłość Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Mch:10:20 kai\ nu=n kaTesta/kame/n se sE/meron a)rCHiere/a tou= e)/Tnous sou kai\ fi/lon basile/Os kalei=sTai/ se [kai\ a)pe/steilen au)tO=| porfu/ran kai\ ste/fanon CHrusou=n] kai\ fronei=n ta\ E(mO=n kai\ suntErei=n fili/as pro\s E(ma=s.
1Mch:10:20 kai nyn kaTestakamen se sEmeron arCHierea tu eTnus su kai filon basileOs kaleisTai se [kai apesteilen autO porfyran kai stefanon CHrysun] kai fronein ta hEmOn kai syntErein filias pros hEmas.
1Mch:10:20 C D VXI_XAI1P RP_AS D N3V_ASM RA_GSN N3E_GSN RP_GS C A1_ASM N3V_GSM V2_PMN RP_AS C VAI_AAI3S RD_DSM N1A_ASF C N2_ASM A1C_ASM C V2_PAN RA_APN RP_GP C V2_PAN N1A_GSF P RP_AP
1Mch:10:20 and also, even, namely now to enable lay, render widowed you; your/yours(sg) today day archpriest the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) and also, even, namely friend companion king to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same purple [cloth]; purple and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown gold/golden; to gild and also, even, namely to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). the I and also, even, namely to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive love toward (+acc,+gen,+dat) I
1Mch:10:20 and now we-have-ENABLE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) today archpriest (acc) the (gen) nation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) king (gen) to-be-being-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat) purple (acc); purple ([Adj] acc) and wreath (acc); wreath (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and to-be-THINK-ing the (nom|acc) us (gen) and to-be-SAVE FROM DESTRUCTION-ing love (gen) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)
1Mch:10:20 1Mch_10:20_1 1Mch_10:20_2 1Mch_10:20_3 1Mch_10:20_4 1Mch_10:20_5 1Mch_10:20_6 1Mch_10:20_7 1Mch_10:20_8 1Mch_10:20_9 1Mch_10:20_10 1Mch_10:20_11 1Mch_10:20_12 1Mch_10:20_13 1Mch_10:20_14 1Mch_10:20_15 1Mch_10:20_16 1Mch_10:20_17 1Mch_10:20_18 1Mch_10:20_19 1Mch_10:20_20 1Mch_10:20_21 1Mch_10:20_22 1Mch_10:20_23 1Mch_10:20_24 1Mch_10:20_25 1Mch_10:20_26 1Mch_10:20_27 1Mch_10:20_28 1Mch_10:20_29 1Mch_10:20_30
1Mch:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:21 καὶ ἐνεδύσατο Ιωναθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἔτους ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας καὶ συνήγαγεν δυνάμεις καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά.
1Mch:10:21 So in the seventh month of the hundred and sixtieth year, at the feast of the tabernacles, Jonathan put on the holy robe, and gathered together forces, and provided much armour. (1 Maccabees 10:21 Brenton)
1Mch:10:21 W Święto Namiotów w siódmym miesiącu sto sześćdziesiątego roku Jonatan przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. (1 Mch 10:21 BT_4)
1Mch:10:21 Καὶ ἐνεδύσατο Ιωναθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἔτους ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας καὶ συνήγαγεν δυνάμεις καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά.
1Mch:10:21 καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -)   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό   καί   ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ σκηνο·πηγία, -ας, ἡ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ καί κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ὅπλον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:10:21 I też, nawet, mianowicie By ubierać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Szyku uniform, kostium, prośba Siódmy ???; miesiąc Rok I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Namiotu upadanie I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Zdolność I też, nawet, mianowicie By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Narzędzie Dużo
1Mch:10:21 *kai\ e)nedu/sato *iOnaTan tE\n a(gi/an stolE\n tO=| e(bdo/mO| mEni\ e)/tous e(XEkostou= kai\ e(katostou= e)n e(ortE=| skEnopEgi/as kai\ sunE/gagen duna/meis kai\ kateskeu/asen o(/pla polla/.
1Mch:10:21 kai enedysato iOnaTan tEn hagian stolEn tO hebdomO mEni etus heXEkostu kai hekatostu en heortE skEnopEgias kai synEgagen dynameis kai kateskeuasen hopla polla.
1Mch:10:21 C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASF A1A_ASF N1_ASF RA_DSM A1_DSM N3_DSM N3E_GSN A1_GSN C A1_GSN P N1_DSF N1A_GSF C VBI_AAI3S N3I_NPF C VAI_AAI3S N2N_APN A1_APN
1Mch:10:21 and also, even, namely to clothe ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) array uniform, costume, suit the seventh ???; month year ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival tent-pitching and also, even, namely to gather together ability and also, even, namely to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare implement much
1Mch:10:21 and he/she/it-was-CLOTHE-ed   the (acc) holy ([Adj] acc) array (acc) the (dat) seventh (dat) ??? (voc); month (dat) year (gen)   and   in/among/by (+dat) festival (dat) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed abilities (acc, nom|voc) and he/she/it-MAKE READY-ed implements (nom|acc|voc) many (nom|acc)
1Mch:10:21 1Mch_10:21_1 1Mch_10:21_2 1Mch_10:21_3 1Mch_10:21_4 1Mch_10:21_5 1Mch_10:21_6 1Mch_10:21_7 1Mch_10:21_8 1Mch_10:21_9 1Mch_10:21_10 1Mch_10:21_11 1Mch_10:21_12 1Mch_10:21_13 1Mch_10:21_14 1Mch_10:21_15 1Mch_10:21_16 1Mch_10:21_17 1Mch_10:21_18 1Mch_10:21_19 1Mch_10:21_20 1Mch_10:21_21 1Mch_10:21_22 1Mch_10:21_23
1Mch:10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:22 καὶ ἤκουσεν Δημήτριος τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐλυπήθη καὶ εἶπεν
1Mch:10:22 Whereof when Demetrius heard, he was very sorry, and said, (1 Maccabees 10:22 Brenton)
1Mch:10:22 Gdy Demetriusz dowiedział się o tych wydarzeniach, zasmucił się i powiedział: (1 Mch 10:22 BT_4)
1Mch:10:22 Καὶ ἤκουσεν Δημήτριος τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐλυπήθη καὶ εἶπεν
1Mch:10:22 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Mch:10:22 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Demetriusz Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By smucić się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
1Mch:10:22 *kai\ E)/kousen *dEmE/trios tou\s lo/gous tou/tous kai\ e)lupE/TE kai\ ei)=pen
1Mch:10:22 kai Ekusen dEmEtrios tus logus tutus kai elypETE kai eipen
1Mch:10:22 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM RD_APM C VCI_API3S C VBI_AAI3S
1Mch:10:22 and also, even, namely to hear Demetrius the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to sorrow and also, even, namely to say/tell
1Mch:10:22 and he/she/it-HEAR-ed Demetrius (nom) the (acc) words (acc) these (acc) and he/she/it-was-SORROW-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed
1Mch:10:22 1Mch_10:22_1 1Mch_10:22_2 1Mch_10:22_3 1Mch_10:22_4 1Mch_10:22_5 1Mch_10:22_6 1Mch_10:22_7 1Mch_10:22_8 1Mch_10:22_9 1Mch_10:22_10
1Mch:10:22 x x x x x x x x x x
1Mch:10:23 Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθακεν ἡμᾶς Ἀλέξανδρος τοῦ φιλίαν καταλαβέσθαι τοῖς Ιουδαίοις εἰς στήριγμα;
1Mch:10:23 What have we done, that Alexander hath prevented us in making amity with the Jews to strengthen himself? (1 Maccabees 10:23 Brenton)
1Mch:10:23 «Dlaczego dopuściliśmy do tego, że Aleksander uprzedził nas, zdobył przyjaźń Żydów i przez to się wzmocnił? (1 Mch 10:23 BT_4)
1Mch:10:23 Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθακεν ἡμᾶς Ἀλέξανδρος τοῦ φιλίαν καταλαβέσθαι τοῖς Ιουδαίοις εἰς στήριγμα;
1Mch:10:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φιλία, -ας, ἡ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον εἰς[1]  
1Mch:10:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Ponieważ/tamto By oczekiwać Ja Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Miłość By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Żydowski Do (+przyspieszenie)
1Mch:10:23 *ti/ tou=to e)poiE/samen o(/ti proe/fTaken E(ma=s *)ale/Xandros tou= fili/an katalabe/sTai toi=s *ioudai/ois ei)s stE/rigma;
1Mch:10:23 ti tuto epoiEsamen hoti proefTaken hEmas aleXandros tu filian katalabesTai tois iudaiois eis stErigma;
1Mch:10:23 RI_ASN RD_ASN VAI_AAI1P C VX_XAI3S RP_AP N2_NSM RA_GSM N1A_ASF VB_AMN RA_DPM N2_DPM P N2M_ASN
1Mch:10:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make because/that to anticipate I Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the love to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the Jewish into (+acc) ć
1Mch:10:23 who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) we-DO/MAKE-ed because/that he/she/it-has-ANTICIPATE-ed us (acc) Alexander (nom) the (gen) love (acc) to-be-COMPREHEND-ed the (dat) Jewish ([Adj] dat) into (+acc)  
1Mch:10:23 1Mch_10:23_1 1Mch_10:23_2 1Mch_10:23_3 1Mch_10:23_4 1Mch_10:23_5 1Mch_10:23_6 1Mch_10:23_7 1Mch_10:23_8 1Mch_10:23_9 1Mch_10:23_10 1Mch_10:23_11 1Mch_10:23_12 1Mch_10:23_13 1Mch_10:23_14
1Mch:10:23 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:24 γράψω αὐτοῖς κἀγὼ λόγους παρακλήσεως καὶ ὕψους καὶ δομάτων, ὅπως ὦσιν σὺν ἐμοὶ εἰς βοήθειαν.
1Mch:10:24 I also will write unto them words of encouragement, and promise them dignities and gifts, that I may have their aid. (1 Maccabees 10:24 Brenton)
1Mch:10:24 Ja także napiszę do nich list pełen zachęty, pochwał i darowizn. Niech oni będą jako pomoc po mojej stronie!» (1 Mch 10:24 BT_4)
1Mch:10:24 γράψω αὐτοῖς κἀγὼ λόγους παρακλήσεως καὶ ὕψους καὶ δομάτων, ὅπως ὦσιν σὺν ἐμοὶ εἰς βοήθειαν.
1Mch:10:24 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κἀγώ (καὶ ἐγώ) λόγος, -ου, ὁ παρά·κλησις, -εως, ἡ καί ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅπως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ
1Mch:10:24 By pisać On/ona/to/to samo I/też ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie Dar Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By być Razem z/włączając (+dat) Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Pomagaj
1Mch:10:24 gra/PSO au)toi=s ka)gO\ lo/gous paraklE/seOs kai\ u(/PSous kai\ doma/tOn, o(/pOs O)=sin su\n e)moi\ ei)s boE/Teian.
1Mch:10:24 graPSO autois kagO logus paraklEseOs kai hyPSus kai domatOn, hopOs Osin syn emoi eis boETeian.
1Mch:10:24 VF_FAI1S RD_DPM C+RPNS N2_APM N3I_GSF C N3E_GSN C N3M_GPN C N3T_DPN P RP_DS P N1A_ASF
1Mch:10:24 to write he/she/it/same and/also I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation and also, even, namely height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high and also, even, namely gift so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to be together with/including (+dat) I; my/mine into (+acc) help
1Mch:10:24 I-will-WRITE, I-should-WRITE them/same (dat) and/also I (nom) words (acc) encouragement (gen) and height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH and gifts (gen) this is how they-should-be together with/including (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) into (+acc) help (acc)
1Mch:10:24 1Mch_10:24_1 1Mch_10:24_2 1Mch_10:24_3 1Mch_10:24_4 1Mch_10:24_5 1Mch_10:24_6 1Mch_10:24_7 1Mch_10:24_8 1Mch_10:24_9 1Mch_10:24_10 1Mch_10:24_11 1Mch_10:24_12 1Mch_10:24_13 1Mch_10:24_14 1Mch_10:24_15
1Mch:10:24 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:25 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖς κατὰ τοὺς λόγους τούτους Βασιλεὺς Δημήτριος τῷ ἔθνει τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
1Mch:10:25 He sent unto them therefore to this effect: King Demetrius unto the people of the Jews sendeth greeting: (1 Maccabees 10:25 Brenton)
1Mch:10:25 Posłał do nich pismo tej treści: «Król Demetriusz narodowi żydowskiemu - pozdrowienie. (1 Mch 10:25 BT_4)
1Mch:10:25 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖς κατὰ τοὺς λόγους τούτους Βασιλεὺς Δημήτριος τῷ ἔθνει τῶν Ιουδαίων χαίρειν.
1Mch:10:25 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
1Mch:10:25 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król Demetriusz Naród [zobacz etniczny] Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie
1Mch:10:25 kai\ a)pe/steilen au)toi=s kata\ tou\s lo/gous tou/tous *basileu\s *dEmE/trios tO=| e)/Tnei tO=n *ioudai/On CHai/rein.
1Mch:10:25 kai apesteilen autois kata tus logus tutus basileus dEmEtrios tO eTnei tOn iudaiOn CHairein.
1Mch:10:25 C VAI_AAI3S RD_DPM P RA_APM N2_APM RD_APM N3V_NSM N2_NSM RA_DSN N3E_DSN RA_GPM N2_GPM V1_PAN
1Mch:10:25 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king Demetrius the nation [see ethnic] the Jewish to rejoice salute, salutation
1Mch:10:25 and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) king (nom) Demetrius (nom) the (dat) nation (dat) the (gen) Jewish ([Adj] gen) to-be-REJOICE-ing
1Mch:10:25 1Mch_10:25_1 1Mch_10:25_2 1Mch_10:25_3 1Mch_10:25_4 1Mch_10:25_5 1Mch_10:25_6 1Mch_10:25_7 1Mch_10:25_8 1Mch_10:25_9 1Mch_10:25_10 1Mch_10:25_11 1Mch_10:25_12 1Mch_10:25_13 1Mch_10:25_14
1Mch:10:25 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:26 ἐπεὶ συνετηρήσατε τὰς πρὸς ἡμᾶς συνθήκας καὶ ἐνεμείνατε τῇ φιλίᾳ ἡμῶν καὶ οὐ προσεχωρήσατε τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρημεν.
1Mch:10:26 Whereas ye have kept covenants with us, and continued in our friendship, not joining yourselves with our enemies, we have heard hereof, and are glad. (1 Maccabees 10:26 Brenton)
1Mch:10:26 Z wielką radością stwierdziliśmy, że zachowujecie zawartą z nami ugodę, że pozostajecie w przyjaźni z nami i nie przeszliście na stronę naszych wrogów. (1 Mch 10:26 BT_4)
1Mch:10:26 ἐπεὶ συνετηρήσατε τὰς πρὸς ἡμᾶς συνθήκας καὶ ἐνεμείνατε τῇ φιλίᾳ ἡμῶν καὶ οὐ προσεχωρήσατε τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρημεν.
1Mch:10:26 ἐπεί συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό φιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
1Mch:10:26 Odtąd/inaczej [inaczej, np., By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By pozostawać wierny do Miłość Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Wrogi Ja By słyszeć I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie
1Mch:10:26 e)pei\ sunetErE/sate ta\s pro\s E(ma=s sunTE/kas kai\ e)nemei/nate tE=| fili/a| E(mO=n kai\ ou) proseCHOrE/sate toi=s e)CHTroi=s E(mO=n, E)kou/samen kai\ e)CHa/rEmen.
1Mch:10:26 epei synetErEsate tas pros hEmas synTEkas kai enemeinate tE filia hEmOn kai u proseCHOrEsate tois eCHTrois hEmOn, Ekusamen kai eCHarEmen.
1Mch:10:26 C VAI_AAI2P RA_APF P RP_AP N1_APF C VAI_AAI2P RA_DSF N1A_DSF RP_GP C D VAI_AAI2P RA_DPM A1A_DPM RP_GP VAI_AAI1P C VDI_API1P
1Mch:10:26 since/otherwise [otherwise, e.g., to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive the toward (+acc,+gen,+dat) I ć and also, even, namely to remain faithful to the love I and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the hostile I to hear and also, even, namely to rejoice salute, salutation
1Mch:10:26 since you(pl)-SAVE FROM DESTRUCTION-ed the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)   and you(pl)-REMAIN FAITHFUL TO-ed the (dat) love (dat) us (gen) and not   the (dat) hostile ([Adj] dat) us (gen) we-HEAR-ed and we-were-REJOICE-ed
1Mch:10:26 1Mch_10:26_1 1Mch_10:26_2 1Mch_10:26_3 1Mch_10:26_4 1Mch_10:26_5 1Mch_10:26_6 1Mch_10:26_7 1Mch_10:26_8 1Mch_10:26_9 1Mch_10:26_10 1Mch_10:26_11 1Mch_10:26_12 1Mch_10:26_13 1Mch_10:26_14 1Mch_10:26_15 1Mch_10:26_16 1Mch_10:26_17 1Mch_10:26_18 1Mch_10:26_19 1Mch_10:26_20
1Mch:10:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:27 καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸς ἡμᾶς πίστιν, καὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ’ ὧν ποιεῖτε μεθ’ ἡμῶν.
1Mch:10:27 Wherefore now continue ye still to be faithful unto us, and we will well recompense you for the things ye do in our behalf, (1 Maccabees 10:27 Brenton)
1Mch:10:27 Wytrwajcie w dalszym ciągu w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy wam za to, co dla nas robicie. (1 Mch 10:27 BT_4)
1Mch:10:27 καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸς ἡμᾶς πίστιν, καὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ’ ὧν ποιεῖτε μεθ’ ἡμῶν.
1Mch:10:27 καί νῦν ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίστις, -εως, ἡ καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀντί ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:10:27 I też, nawet, mianowicie Teraz By pozostawać wierny do Jeszcze/jeszcze By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Ty Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
1Mch:10:27 kai\ nu=n e)mmei/nate e)/ti tou= suntErE=sai pro\s E(ma=s pi/stin, kai\ a)ntapodO/somen u(mi=n a)gaTa\ a)nT’ O(=n poiei=te meT’ E(mO=n.
1Mch:10:27 kai nyn emmeinate eti tu syntErEsai pros hEmas pistin, kai antapodOsomen hymin agaTa anT’ hOn poieite meT’ hEmOn.
1Mch:10:27 C D VA_AAD2P D RA_GSN VA_AAN P RP_AP N3I_ASF C VF_FAI1P RP_DP A1_APN P RR_GPM V2_PAI2P P RP_GP
1Mch:10:27 and also, even, namely now to remain faithful to yet/still the to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive toward (+acc,+gen,+dat) I faith(fulness) and also, even, namely to pay back reward you good inherently good, i.e. God-wrought. against (+gen) who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
1Mch:10:27 and now do-REMAIN FAITHFUL TO-you(pl)! yet/still the (gen) to-SAVE FROM DESTRUCTION, be-you(sg)-SAVE FROM DESTRUCTION-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE FROM DESTRUCTION (opt) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) faith(fulness) (acc) and we-will-PAY BACK--REWARD you(pl) (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) who/whom/which (gen) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! after (+acc), with (+gen) us (gen)
1Mch:10:27 1Mch_10:27_1 1Mch_10:27_2 1Mch_10:27_3 1Mch_10:27_4 1Mch_10:27_5 1Mch_10:27_6 1Mch_10:27_7 1Mch_10:27_8 1Mch_10:27_9 1Mch_10:27_10 1Mch_10:27_11 1Mch_10:27_12 1Mch_10:27_13 1Mch_10:27_14 1Mch_10:27_15 1Mch_10:27_16 1Mch_10:27_17 1Mch_10:27_18
1Mch:10:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:28 καὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα.
1Mch:10:28 And will grant you many immunities, and give you rewards. (1 Maccabees 10:28 Brenton)
1Mch:10:28 Wiele podatków wam zniesiemy, a ponadto złożymy wam podarunki. (1 Mch 10:28 BT_4)
1Mch:10:28 καὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα.
1Mch:10:28 καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
1Mch:10:28 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Ty Dużo I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Dar
1Mch:10:28 kai\ a)fE/somen u(mi=n a)fe/mata polla\ kai\ dO/somen u(mi=n do/mata.
1Mch:10:28 kai afEsomen hymin afemata polla kai dOsomen hymin domata.
1Mch:10:28 C VF_FAI1P RP_DP N3M_APN A1_APN C VF_FAI1P RP_DP N3M_APN
1Mch:10:28 and also, even, namely to let go of you ć much and also, even, namely to give you gift
1Mch:10:28 and we-will-LET-GO-OF you(pl) (dat)   many (nom|acc) and we-will-GIVE you(pl) (dat) gifts (nom|acc|voc)
1Mch:10:28 1Mch_10:28_1 1Mch_10:28_2 1Mch_10:28_3 1Mch_10:28_4 1Mch_10:28_5 1Mch_10:28_6 1Mch_10:28_7 1Mch_10:28_8 1Mch_10:28_9
1Mch:10:28 x x x x x x x x x
1Mch:10:29 καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶς καὶ ἀφίημι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἁλὸς καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων,
1Mch:10:29 And now do I free you, and for your sake I release all the Jews, from tributes, and from the customs of salt, and from crown taxes, (1 Maccabees 10:29 Brenton)
1Mch:10:29 Obecnie więc darowuję wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej części zbóż (1 Mch 10:29 BT_4)
1Mch:10:29 καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶς καὶ ἀφίημι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἁλὸς καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων,
1Mch:10:29 καί νῦν ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀπό ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί ἀπό ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-)
1Mch:10:29 I też, nawet, mianowicie Teraz Do wolny Ty I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żydowski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Słony I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieniec; by koronować
1Mch:10:29 kai\ nu=n a)polu/O u(ma=s kai\ a)fi/Emi pa/ntas tou\s *ioudai/ous a)po\ tO=n fo/rOn kai\ tE=s timE=s tou= a(lo\s kai\ a)po\ tO=n stefa/nOn,
1Mch:10:29 kai nyn apolyO hymas kai afiEmi pantas tus iudaius apo tOn forOn kai tEs timEs tu halos kai apo tOn stefanOn,
1Mch:10:29 C D V1_PAI1S RP_AP C V7_PAI1S A3_APM RA_APM N2_APM P RA_GPF N2_GPM C RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3_GSM C P RA_GPM N2_GPM
1Mch:10:29 and also, even, namely now to free you and also, even, namely to let go of every all, each, every, the whole of the Jewish from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown and also, even, namely the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the salt and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wreath; to crown
1Mch:10:29 and now I-am-FREE-ing, I-should-be-FREE-ing you(pl) (acc) and I-am-LET-ing-GO-OF all (acc) the (acc) Jewish ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) Taxes (gen); Tributaries (gen); while WEAR-ing (nom) and the (gen) honor (gen) the (gen) salt (gen) and away from (+gen) the (gen) wreaths (gen); while CROWN-ing (nom)
1Mch:10:29 1Mch_10:29_1 1Mch_10:29_2 1Mch_10:29_3 1Mch_10:29_4 1Mch_10:29_5 1Mch_10:29_6 1Mch_10:29_7 1Mch_10:29_8 1Mch_10:29_9 1Mch_10:29_10 1Mch_10:29_11 1Mch_10:29_12 1Mch_10:29_13 1Mch_10:29_14 1Mch_10:29_15 1Mch_10:29_16 1Mch_10:29_17 1Mch_10:29_18 1Mch_10:29_19 1Mch_10:29_20 1Mch_10:29_21
1Mch:10:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:10:30 καὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆς σπορᾶς καὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσους τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι λαβεῖν ἀφίημι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ἐπέκεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ γῆς Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν προστιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρίτιδος καὶ Γαλιλαίας ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον.
1Mch:10:30 And from that which appertaineth unto me to receive for the third part or the seed, and the half of the fruit of the trees, I release it from this day forth, so that they shall not be taken of the land of Judea, nor of the three governments which are added thereunto out of the country of Samaria and Galilee, from this day forth for evermore. (1 Maccabees 10:30 Brenton)
1Mch:10:30 i połowy owocu z drzew, które dla mnie przypadają. Nie będę ich pobierał z ziemi judzkiej i z trzech okręgów, które od Samarii i Galilei zostały do niej przyłączone, od dnia dzisiejszego na zawsze. (1 Mch 10:30 BT_4)
1Mch:10:30 καὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆς σπορᾶς καὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσους τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι λαβεῖν ἀφίημι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ἐπέκεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ γῆς Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν προστιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρίτιδος καὶ Γαλιλαίας ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον.
1Mch:10:30 καί ἀντί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό σπορά, -ᾶς, ἡ καί ἀντί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλινος -η -ον ὁ ἡ τό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σήμερον καί ἐπ·έκεινα ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό Σαμαρῖτι[δ]ς v.l. -ρεῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ (See also Σαμαρίτης v.l. Σαμαρείτης) καί Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ἀπό ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
1Mch:10:30 I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Trzeci Spora I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Pół Owoc; Nadgarstek Drewniany By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By pozwalać iść z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Dalej By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Prawo; pastwisko By dodawać do On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samarytanie [kobieta] I też, nawet, mianowicie Galilea [okręg z]; galilejski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzisiaj dzień Dzień I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy; by spotykać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
1Mch:10:30 kai\ a)nti\ tou= tri/tou tE=s spora=s kai\ a)nti\ tou= E(mi/sous tou= karpou= tou= Xuli/nou tou= e)piba/llonto/s moi labei=n a)fi/Emi a)po\ tE=s sE/meron kai\ e)pe/keina tou= labei=n a)po\ gE=s *iouda kai\ a)po\ tO=n triO=n nomO=n tO=n prostiTeme/nOn au)tE=| a)po\ tE=s *samari/tidos kai\ *galilai/as a)po\ tE=s sE/meron E(me/ras kai\ ei)s to\n a(/panta CHro/non.
1Mch:10:30 kai anti tu tritu tEs sporas kai anti tu hEmisus tu karpu tu Xylinu tu epiballontos moi labein afiEmi apo tEs sEmeron kai epekeina tu labein apo gEs iuda kai apo tOn triOn nomOn tOn prostiTemenOn autE apo tEs samaritidos kai galilaias apo tEs sEmeron hEmeras kai eis ton hapanta CHronon.
1Mch:10:30 C P RA_GSM A1_GSM RA_GSF N1A_GSF C P RA_GSM A3U_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_DS VB_AAN V7_PAI1S P RA_GSF D C D RA_GSN VB_AAN P N1_GSF N_GSM C P RA_GPF A3_GPF N1_GPF RA_GPF V7_PMPGPF RD_DSF P RA_GSF N3D_GSF C N1A_GSF P RA_GSF D N1A_GSF C P RA_ASM A3_ASM N2_ASM
1Mch:10:30 and also, even, namely against (+gen) the third the spore and also, even, namely against (+gen) the half the fruit; Carpus the wooden the to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to let go of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the today day and also, even, namely beyond the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land Judas/Judah and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the three law; pasturage the to add to he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Samaritan [woman] and also, even, namely Galilee [district of]; Galilean from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the today day day and also, even, namely into (+acc) the every; to encounter time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
1Mch:10:30 and against (+gen) the (gen) third (gen) the (gen) spore (gen), spores (acc) and against (+gen) the (gen) half (gen) the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) wooden ([Adj] gen) the (gen) while PUT ONE'S Hand TO-ing (gen) me (dat) to-TAKE HOLD OF I-am-LET-ing-GO-OF away from (+gen) the (gen) today and beyond the (gen) to-TAKE HOLD OF away from (+gen) earth/land (gen) Judas/Judah (gen, voc) and away from (+gen) the (gen) three (gen) laws (gen); pasturages (gen) the (gen) while being-ADD-ed-TO (gen) her/it/same (dat) away from (+gen) the (gen) Samaritan (gen) and Galilee    (gen); Galilean ([Adj] acc, gen) away from (+gen) the (gen) today day (gen), days (acc) and into (+acc) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! time (acc)
1Mch:10:30 1Mch_10:30_1 1Mch_10:30_2 1Mch_10:30_3 1Mch_10:30_4 1Mch_10:30_5 1Mch_10:30_6 1Mch_10:30_7 1Mch_10:30_8 1Mch_10:30_9 1Mch_10:30_10 1Mch_10:30_11 1Mch_10:30_12 1Mch_10:30_13 1Mch_10:30_14 1Mch_10:30_15 1Mch_10:30_16 1Mch_10:30_17 1Mch_10:30_18 1Mch_10:30_19 1Mch_10:30_20 1Mch_10:30_21 1Mch_10:30_22 1Mch_10:30_23 1Mch_10:30_24 1Mch_10:30_25 1Mch_10:30_26 1Mch_10:30_27 1Mch_10:30_28 1Mch_10:30_29 1Mch_10:30_30 1Mch_10:30_31 1Mch_10:30_32 1Mch_10:30_33 1Mch_10:30_34 1Mch_10:30_35 1Mch_10:30_36 1Mch_10:30_37 1Mch_10:30_38 1Mch_10:30_39 1Mch_10:30_40 1Mch_10:30_41 1Mch_10:30_42 1Mch_10:30_43 1Mch_10:30_44 1Mch_10:30_45 1Mch_10:30_46 1Mch_10:30_47 1Mch_10:30_48 1Mch_10:30_49 1Mch_10:30_50 1Mch_10:30_51
1Mch:10:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x