2Krl:18:1 καὶ ἐπεσκέψατο Δαυιδ τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους,
2Krl:18:1 And David numbered the people with him, and set over them captains of thousands and captains of hundreds. (2 Samuel 18:1 Brenton)
2Krl:18:1 Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. (2 Sm 18:1 BT_4)
2Krl:18:1 Καὶ ἐπεσκέψατο Δαυιδ τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους,
2Krl:18:1 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων)
2Krl:18:1 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] David Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion
2Krl:18:1 *kai\ e)peske/PSato *dauid to\n lao\n to\n met’ au)tou= kai\ kate/stEsen e)p’ au)tO=n CHilia/rCHous kai\ e(katonta/rCHous,
2Krl:18:1 kai epeskePSato dauid ton laon ton met’ autu kai katestEsen ep’ autOn CHiliarCHus kai hekatontarCHus,
2Krl:18:1 C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RD_GSM C VAI_AAI3S P RD_GPM N2_APM C N2_APM
2Krl:18:1 and also, even, namely to visit [see skeptical] David the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion
2Krl:18:1 and he/she/it-was-VISIT-ed David (indecl) the (acc) people (acc) the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) chiliarchs (acc) and centurions (acc)
2Krl:18:1 2Krl_18:1_1 2Krl_18:1_2 2Krl_18:1_3 2Krl_18:1_4 2Krl_18:1_5 2Krl_18:1_6 2Krl_18:1_7 2Krl_18:1_8 2Krl_18:1_9 2Krl_18:1_10 2Krl_18:1_11 2Krl_18:1_12 2Krl_18:1_13 2Krl_18:1_14 2Krl_18:1_15
2Krl:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:2 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν λαόν, τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Αβεσσα υἱοῦ Σαρουιας ἀδελφοῦ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Εθθι τοῦ Γεθθαίου. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν λαόν Ἐξελθὼν ἐξελεύσομαι καί γε ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν.
2Krl:18:2 And David sent away the people, the third part under the hand of Joab, and the third part under the hand of Abessa the son of Saruia, the brother of Joab, and the third part under the hand of Ethi the Gittite. And David said to the people, I also will surely go out with you. (2 Samuel 18:2 Brenton)
2Krl:18:2 Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części: jedną część oddał pod władzę Joaba, drugą część pod władzę Abiszaja, syna Serui, trzecią pod władzę Ittaja z Gat. I przemówił król do ludu: «Powziąłem zamiar pójścia wraz z wami». (2 Sm 18:2 BT_4)
2Krl:18:2 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν λαόν, τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Αβεσσα υἱοῦ Σαρουιας ἀδελφοῦ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Εθθι τοῦ Γεθθαίου. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν λαόν Ἐξελθὼν ἐξελεύσομαι καί γε ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν.
2Krl:18:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krl:18:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać David Ludzie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Syn Brat I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By wychodzić By wychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty
2Krl:18:2 kai\ a)pe/steilen *dauid to\n lao/n, to\ tri/ton e)n CHeiri\ *iOab kai\ to\ tri/ton e)n CHeiri\ *abessa ui(ou= *sarouias a)delfou= *iOab kai\ to\ tri/ton e)n CHeiri\ *eTTi tou= *geTTai/ou. kai\ ei)=pen *dauid pro\s to\n lao/n *)eXelTO\n e)Xeleu/somai kai/ ge e)gO\ meT’ u(mO=n.
2Krl:18:2 kai apesteilen dauid ton laon, to triton en CHeiri iOab kai to triton en CHeiri abessa hyiu saruias adelfu iOab kai to triton en CHeiri eTTi tu geTTaiu. kai eipen dauid pros ton laon eXelTOn eXeleusomai kai ge egO meT’ hymOn.
2Krl:18:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1_ASN P N3_DSF N_GSM C RA_ASN A1_ASN P N3_DSF N_GSM N2_GSM N_GSF N2_GSM N_GSM C RA_ASN A1_ASN P N3_DSF N_GSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM VB_AAPNSM VF_FMI1S C x RP_NS P RP_GP
2Krl:18:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David the people the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć son ć brother ć and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the ć and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) the people to come out to come out and also, even, namely ??? I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you
2Krl:18:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) the (acc) people (acc) the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat)   and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat)   son (gen)   brother (gen)   and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) upon COME-ing-OUT (nom) I-will-be-COME-ed-OUT and ??? I (nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)
2Krl:18:2 2Krl_18:2_1 2Krl_18:2_2 2Krl_18:2_3 2Krl_18:2_4 2Krl_18:2_5 2Krl_18:2_6 2Krl_18:2_7 2Krl_18:2_8 2Krl_18:2_9 2Krl_18:2_10 2Krl_18:2_11 2Krl_18:2_12 2Krl_18:2_13 2Krl_18:2_14 2Krl_18:2_15 2Krl_18:2_16 2Krl_18:2_17 2Krl_18:2_18 2Krl_18:2_19 2Krl_18:2_20 2Krl_18:2_21 2Krl_18:2_22 2Krl_18:2_23 2Krl_18:2_24 2Krl_18:2_25 2Krl_18:2_26 2Krl_18:2_27 2Krl_18:2_28 2Krl_18:2_29 2Krl_18:2_30 2Krl_18:2_31 2Krl_18:2_32 2Krl_18:2_33 2Krl_18:2_34 2Krl_18:2_35 2Krl_18:2_36 2Krl_18:2_37 2Krl_18:2_38 2Krl_18:2_39 2Krl_18:2_40 2Krl_18:2_41
2Krl:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:3 καὶ εἶπαν Οὐκ ἐξελεύσῃ, ὅτι ἐὰν φυγῇ φύγωμεν, οὐ θήσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς καρδίαν, καὶ ἐὰν ἀποθάνωμεν τὸ ἥμισυ ἡμῶν, οὐ θήσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς καρδίαν, ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς δέκα χιλιάδες· καὶ νῦν ἀγαθὸν ὅτι ἔσῃ ἡμῖν ἐν τῇ πόλει βοήθεια τοῦ βοηθεῖν.
2Krl:18:3 And they said, Thou shalt not go out: for if we should indeed flee, they will not care for us; and if half of us should die, they will not mind us; for thou art as ten thousand of us: and now it is well that thou shalt be to us an aid to help us in the city. (2 Samuel 18:3 Brenton)
2Krl:18:3 Wojsko jednak odpowiedziało: «Nie pójdziesz. Gdybyśmy zostali pobici - nie zwrócą na nas uwagi, i choćby zginęła połowa z nas, nie liczono by się z tym, ty zaś jesteś dla nas jak dziesięć tysięcy. Lepiej więc będzie, gdy ty będziesz gotów przyjść nam z pomocą z miasta». (2 Sm 18:3 BT_4)
2Krl:18:3 καὶ εἶπαν Οὐκ ἐξελεύσῃ, ὅτι ἐὰν φυγῇ φύγωμεν, οὐ θήσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς καρδίαν, καὶ ἐὰν ἀποθάνωμεν τὸ ἥμισυ ἡμῶν, οὐ θήσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς καρδίαν, ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς δέκα χιλιάδες· καὶ νῦν ἀγαθὸν ὅτι ἔσῃ ἡμῖν ἐν τῇ πόλει βοήθεια τοῦ βοηθεῖν.
2Krl:18:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καρδία, -ας, ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καρδία, -ας, ἡ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί νῦν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
2Krl:18:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Lot; by uciekać By uciekać ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umierać Pół Ja ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ponieważ/tamto Ty Jak/jak Ja Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Teraz Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto By być Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Pomagaj By pomagać
2Krl:18:3 kai\ ei)=pan *ou)k e)Xeleu/sE|, o(/ti e)a\n fugE=| fu/gOmen, ou) TE/sousin e)f’ E(ma=s kardi/an, kai\ e)a\n a)poTa/nOmen to\ E(/misu E(mO=n, ou) TE/sousin e)f’ E(ma=s kardi/an, o(/ti su\ O(s E(mei=s de/ka CHilia/des· kai\ nu=n a)gaTo\n o(/ti e)/sE| E(mi=n e)n tE=| po/lei boE/Teia tou= boETei=n.
2Krl:18:3 kai eipan uk eXeleusE, hoti ean fygE fygOmen, u TEsusin ef’ hEmas kardian, kai ean apoTanOmen to hEmisy hEmOn, u TEsusin ef’ hEmas kardian, hoti sy hOs hEmeis deka CHiliades· kai nyn agaTon hoti esE hEmin en tE polei boETeia tu boETein.
2Krl:18:3 C VAI_AAI3P D VF_FMI2S C C N1_DSF VB_AAS1P D VF_FAI3P P RP_AP N1A_ASF C C VB_AAS1P RA_ASN A3U_ASN RP_GP D VF_FAI3P P RP_AP N1A_ASF C RP_NS C RP_NP M N3D_NPF C D A1_ASN C VF_FMI2S RP_DP P RA_DSF N3I_DSF N1A_NSF RA_GSN V2_PAN
2Krl:18:3 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to come out because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] flight; to flee to flee οὐχ before rough breathing to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to die the half I οὐχ before rough breathing to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) because/that you as/like I ten kilo [unit of one thousand] and also, even, namely now good inherently good, i.e. God-wrought. because/that to be I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city help the to help
2Krl:18:3 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not you(sg)-will-be-COME-ed-OUT because/that if-ever flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed we-should-FLEE not they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) heart (acc) and if-ever we-should-DIE the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) us (gen) not they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) heart (acc) because/that you(sg) (nom) as/like we (nom) ten kilos (nom|voc) and now good ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that you(sg)-will-be us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) help (nom|voc) the (gen) to-be-HELP-ing
2Krl:18:3 2Krl_18:3_1 2Krl_18:3_2 2Krl_18:3_3 2Krl_18:3_4 2Krl_18:3_5 2Krl_18:3_6 2Krl_18:3_7 2Krl_18:3_8 2Krl_18:3_9 2Krl_18:3_10 2Krl_18:3_11 2Krl_18:3_12 2Krl_18:3_13 2Krl_18:3_14 2Krl_18:3_15 2Krl_18:3_16 2Krl_18:3_17 2Krl_18:3_18 2Krl_18:3_19 2Krl_18:3_20 2Krl_18:3_21 2Krl_18:3_22 2Krl_18:3_23 2Krl_18:3_24 2Krl_18:3_25 2Krl_18:3_26 2Krl_18:3_27 2Krl_18:3_28 2Krl_18:3_29 2Krl_18:3_30 2Krl_18:3_31 2Krl_18:3_32 2Krl_18:3_33 2Krl_18:3_34 2Krl_18:3_35 2Krl_18:3_36 2Krl_18:3_37 2Krl_18:3_38 2Krl_18:3_39 2Krl_18:3_40 2Krl_18:3_41 2Krl_18:3_42
2Krl:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:4 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεύς Ὃ ἐὰν ἀρέσῃ ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ποιήσω. καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺς ἀνὰ χεῖρα τῆς πύλης, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐξεπορεύετο εἰς ἑκατοντάδας καὶ εἰς χιλιάδας.
2Krl:18:4 And the king said to them, Whatsoever shall seem good in your eyes I will do. And the king stood by the side of the gate, and all the people went out by hundreds and by thousands. (2 Samuel 18:4 Brenton)
2Krl:18:4 Rzekł do nich król: «To uczynię, co wam się wydaje słuszne». Stanął więc król obok bramy, a wszyscy ludzie przechodzili setkami i tysiącami. (2 Sm 18:4 BT_4)
2Krl:18:4 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς βασιλεύς ἐὰν ἀρέσῃ ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, ποιήσω. καὶ ἔστη βασιλεὺς ἀνὰ χεῖρα τῆς πύλης, καὶ πᾶς λαὸς ἐξεπορεύετο εἰς ἑκατοντάδας καὶ εἰς χιλιάδας.
2Krl:18:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1]   καί εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
2Krl:18:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do proszę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By powodować stać Król W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Ręka Brama I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc]
2Krl:18:4 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s o( basileu/s *(\o e)a\n a)re/sE| e)n o)fTalmoi=s u(mO=n, poiE/sO. kai\ e)/stE o( basileu\s a)na\ CHei=ra tE=s pu/lEs, kai\ pa=s o( lao\s e)Xeporeu/eto ei)s e(katonta/das kai\ ei)s CHilia/das.
2Krl:18:4 kai eipen pros autus ho basileus o ean aresE en ofTalmois hymOn, poiEsO. kai estE ho basileus ana CHeira tEs pylEs, kai pas ho laos eXeporeueto eis hekatontadas kai eis CHiliadas.
2Krl:18:4 C VBI_AAI3S P RD_APM RA_NSM N3V_NSM RR_NSN C VF_FMI2S P N2_DPM RP_GP VF_FAI1S C VHI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N3_ASF RA_GSF N1_GSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S P N3D_APF C P N3D_APF
2Krl:18:4 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the king who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to please in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you to do/make and also, even, namely to cause to stand the king up/each/by (+acc) hand the gate and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to go out into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) kilo [unit of one thousand]
2Krl:18:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) king (nom) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-PLEASE-ed, he/she/it-should-PLEASE, you(sg)-should-be-PLEASE-ed in/among/by (+dat) eyes (dat) you(pl) (gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom) up (+acc) hand (acc) the (gen) gate (gen) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT into (+acc)   and into (+acc) kilos (acc)
2Krl:18:4 2Krl_18:4_1 2Krl_18:4_2 2Krl_18:4_3 2Krl_18:4_4 2Krl_18:4_5 2Krl_18:4_6 2Krl_18:4_7 2Krl_18:4_8 2Krl_18:4_9 2Krl_18:4_10 2Krl_18:4_11 2Krl_18:4_12 2Krl_18:4_13 2Krl_18:4_14 2Krl_18:4_15 2Krl_18:4_16 2Krl_18:4_17 2Krl_18:4_18 2Krl_18:4_19 2Krl_18:4_20 2Krl_18:4_21 2Krl_18:4_22 2Krl_18:4_23 2Krl_18:4_24 2Krl_18:4_25 2Krl_18:4_26 2Krl_18:4_27 2Krl_18:4_28 2Krl_18:4_29 2Krl_18:4_30 2Krl_18:4_31
2Krl:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:5 καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Ιωαβ καὶ τῷ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φείσασθέ μοι τοῦ παιδαρίου τοῦ Αβεσσαλωμ· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤκουσεν ἐντελλομένου τοῦ βασιλέως πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ Αβεσσαλωμ.
2Krl:18:5 And the king commanded Joab and Abessa and Ethi, saying, Spare for my sake the young man Abessalom. And all the people heard the king charging all the commanders concerning Abessalom. (2 Samuel 18:5 Brenton)
2Krl:18:5 Król wydał polecenie Joabowi, Abiszajowi i Ittajowi: «Ze względu na mnie z młodym Absalomem postępujcie łagodnie!» Słyszało całe wojsko, jaki rozkaz wydał król przywódcom co do Absaloma. (2 Sm 18:5 BT_4)
2Krl:18:5 καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς τῷ Ιωαβ καὶ τῷ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φείσασθέ μοι τοῦ παιδαρίου τοῦ Αβεσσαλωμ· καὶ πᾶς λαὸς ἤκουσεν ἐντελλομένου τοῦ βασιλέως πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ Αβεσσαλωμ.
2Krl:18:5 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὑπέρ  
2Krl:18:5 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Król I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Zbywający {Oszczędzać} Ja Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By słyszeć By zalecać rozkaz Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja)
2Krl:18:5 kai\ e)netei/lato o( basileu\s tO=| *iOab kai\ tO=| *abessa kai\ tO=| *eTTi le/gOn *fei/sasTe/ moi tou= paidari/ou tou= *abessalOm· kai\ pa=s o( lao\s E)/kousen e)ntellome/nou tou= basile/Os pa=sin toi=s a)/rCHousin u(pe\r *abessalOm.
2Krl:18:5 kai eneteilato ho basileus tO iOab kai tO abessa kai tO eTTi legOn feisasTe moi tu paidariu tu abessalOm· kai pas ho laos Ekusen entellomenu tu basileOs pasin tois arCHusin hyper abessalOm.
2Krl:18:5 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM VA_AMD2P RP_DS RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S V1_PMPGSM RA_GSM N3V_GSM A3_DPM RA_DPM N3_DPM P N_GSM
2Krl:18:5 and also, even, namely to enjoin command the king the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć to say/tell to spare I the child/young slave the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to hear to enjoin command the king every all, each, every, the whole of the ruler; to begin above (+acc), on behalf of (+gen) ć
2Krl:18:5 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) the (dat)   and the (dat)   and the (dat)   while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-SPARE-ed! me (dat) the (gen) child/young slave (gen) the (gen)   and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-HEAR-ed while being-ENJOIN-ed (gen) the (gen) king (gen) all (dat) the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) above (+acc), on behalf of (+gen)  
2Krl:18:5 2Krl_18:5_1 2Krl_18:5_2 2Krl_18:5_3 2Krl_18:5_4 2Krl_18:5_5 2Krl_18:5_6 2Krl_18:5_7 2Krl_18:5_8 2Krl_18:5_9 2Krl_18:5_10 2Krl_18:5_11 2Krl_18:5_12 2Krl_18:5_13 2Krl_18:5_14 2Krl_18:5_15 2Krl_18:5_16 2Krl_18:5_17 2Krl_18:5_18 2Krl_18:5_19 2Krl_18:5_20 2Krl_18:5_21 2Krl_18:5_22 2Krl_18:5_23 2Krl_18:5_24 2Krl_18:5_25 2Krl_18:5_26 2Krl_18:5_27 2Krl_18:5_28 2Krl_18:5_29 2Krl_18:5_30 2Krl_18:5_31 2Krl_18:5_32
2Krl:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:6 καὶ ἐξῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὸν δρυμὸν ἐξ ἐναντίας Ισραηλ, καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐν τῷ δρυμῷ Εφραιμ.
2Krl:18:6 And all the people went out into the wood against Israel; and the battle was in the wood of Ephraim. (2 Samuel 18:6 Brenton)
2Krl:18:6 Wojsko wyruszyło w pole przeciw Izraelowi. Doszło do bitwy w lesie Efraima. (2 Sm 18:6 BT_4)
2Krl:18:6 καὶ ἐξῆλθεν πᾶς λαὸς εἰς τὸν δρυμὸν ἐξ ἐναντίας Ισραηλ, καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ δρυμῷ Εφραιμ.
2Krl:18:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον Ἰσραήλ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   Ἐφραίμ, ὁ
2Krl:18:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Izrael I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Efraim
2Krl:18:6 kai\ e)XE=lTen pa=s o( lao\s ei)s to\n drumo\n e)X e)nanti/as *israEl, kai\ e)ge/neto o( po/lemos e)n tO=| drumO=| *efraim.
2Krl:18:6 kai eXElTen pas ho laos eis ton drymon eX enantias israEl, kai egeneto ho polemos en tO drymO efraim.
2Krl:18:6 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM P A1A_GSF N_GSM C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSM N2_DSM N_GS
2Krl:18:6 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of the people into (+acc) the ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, Israel and also, even, namely to become become, happen the war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć Ephraim
2Krl:18:6 and he/she/it-COME-ed-OUT every (nom|voc) the (nom) people (nom) into (+acc) the (acc)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) Israel (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) war (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   Ephraim (indecl)
2Krl:18:6 2Krl_18:6_1 2Krl_18:6_2 2Krl_18:6_3 2Krl_18:6_4 2Krl_18:6_5 2Krl_18:6_6 2Krl_18:6_7 2Krl_18:6_8 2Krl_18:6_9 2Krl_18:6_10 2Krl_18:6_11 2Krl_18:6_12 2Krl_18:6_13 2Krl_18:6_14 2Krl_18:6_15 2Krl_18:6_16 2Krl_18:6_17 2Krl_18:6_18 2Krl_18:6_19
2Krl:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:7 καὶ ἔπταισεν ἐκεῖ ὁ λαὸς Ισραηλ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ ἐγένετο ἡ θραῦσις μεγάλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν.
2Krl:18:7 And the people of Israel fell down there before the servants of David, and there was a great slaughter in that day, even twenty thousand men. (2 Samuel 18:7 Brenton)
2Krl:18:7 W walce ze sługami Dawida wojsko izraelskie zostało pobite. Była to wielka klęska w tym dniu: poległo dwadzieścia tysięcy. (2 Sm 18:7 BT_4)
2Krl:18:7 καὶ ἔπταισεν ἐκεῖ λαὸς Ισραηλ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ ἐγένετο θραῦσις μεγάλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν.
2Krl:18:7 καί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
2Krl:18:7 I też, nawet, mianowicie By potykać się Tam Ludzie Izrael W obecności z (+informacja); ??? Dziecka/służący David I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:18:7 kai\ e)/ptaisen e)kei= o( lao\s *israEl e)nO/pion tO=n pai/dOn *dauid, kai\ e)ge/neto E( Trau=sis mega/lE e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, ei)/kosi CHilia/des a)ndrO=n.
2Krl:18:7 kai eptaisen ekei ho laos israEl enOpion tOn paidOn dauid, kai egeneto hE Trausis megalE en tE hEmera ekeinE, eikosi CHiliades andrOn.
2Krl:18:7 C VAI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GPM N3D_GPM N_GSM C VBI_AMI3S RA_NSF N3I_NSF A1_NSF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF M N3D_NPF N3_GPM
2Krl:18:7 and also, even, namely to stumble there the people Israel in the presence of (+gen); ??? the child/servant David and also, even, namely to become become, happen the ć great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
2Krl:18:7 and he/she/it-STUMBLE-ed there the (nom) people (nom) Israel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) children/servants (gen) David (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom)   great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) icons (dat); twenty kilos (nom|voc) men, husbands (gen)
2Krl:18:7 2Krl_18:7_1 2Krl_18:7_2 2Krl_18:7_3 2Krl_18:7_4 2Krl_18:7_5 2Krl_18:7_6 2Krl_18:7_7 2Krl_18:7_8 2Krl_18:7_9 2Krl_18:7_10 2Krl_18:7_11 2Krl_18:7_12 2Krl_18:7_13 2Krl_18:7_14 2Krl_18:7_15 2Krl_18:7_16 2Krl_18:7_17 2Krl_18:7_18 2Krl_18:7_19 2Krl_18:7_20 2Krl_18:7_21 2Krl_18:7_22
2Krl:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:8 καὶ ἐγένετο ἐκεῖ ὁ πόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπλεόνασεν ὁ δρυμὸς τοῦ καταφαγεῖν ἐκ τοῦ λαοῦ ὑπὲρ οὓς κατέφαγεν ἐν τῷ λαῷ ἡ μάχαιρα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
2Krl:18:8 And the battle there was scattered over the face of all the land: and the wood consumed more of the people than the sword consumed among the people in that day. (2 Samuel 18:8 Brenton)
2Krl:18:8 Stąd walka przeniosła się na całą okolicę, a las w tym dniu pochłonął więcej wojska niż miecz. (2 Sm 18:8 BT_4)
2Krl:18:8 καὶ ἐγένετο ἐκεῖ πόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπλεόνασεν δρυμὸς τοῦ καταφαγεῖν ἐκ τοῦ λαοῦ ὑπὲρ οὓς κατέφαγεν ἐν τῷ λαῷ μάχαιρα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
2Krl:18:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὑπέρ ὅς ἥ ὅ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
2Krl:18:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Wojna [zobacz polemiczny] By rozpraszać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By wzrastać/rób więcej By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
2Krl:18:8 kai\ e)ge/neto e)kei= o( po/lemos diesparme/nos e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s, kai\ e)pleo/nasen o( drumo\s tou= katafagei=n e)k tou= laou= u(pe\r ou(\s kate/fagen e)n tO=| laO=| E( ma/CHaira e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
2Krl:18:8 kai egeneto ekei ho polemos diesparmenos epi prosOpon pasEs tEs gEs, kai epleonasen ho drymos tu katafagein ek tu lau hyper hus katefagen en tO laO hE maCHaira en tE hEmera ekeinE.
2Krl:18:8 C VBI_AMI3S D RA_NSM N2_NSM VM_XPPNSM P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM VB_AAN P RA_GSM N2_GSM P RR_APM VBI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_NSF N1A_NSF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
2Krl:18:8 and also, even, namely to become become, happen there the war [see polemic] to scatter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely to increase/make more the ć the to devour be eaten away, eat away out of (+gen) ἐξ before vowels the people above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which to devour be eaten away, eat away in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
2Krl:18:8 and he/she/it-was-BECOME-ed there the (nom) war (nom) having-been-SCATTER-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-INCREASE/MAKE-ed-MORE the (nom)   the (gen) to-will-DEVOUR, to-DEVOUR out of (+gen) the (gen) people (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DEVOUR-ed in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) the (nom) sacrificial knife (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
2Krl:18:8 2Krl_18:8_1 2Krl_18:8_2 2Krl_18:8_3 2Krl_18:8_4 2Krl_18:8_5 2Krl_18:8_6 2Krl_18:8_7 2Krl_18:8_8 2Krl_18:8_9 2Krl_18:8_10 2Krl_18:8_11 2Krl_18:8_12 2Krl_18:8_13 2Krl_18:8_14 2Krl_18:8_15 2Krl_18:8_16 2Krl_18:8_17 2Krl_18:8_18 2Krl_18:8_19 2Krl_18:8_20 2Krl_18:8_21 2Krl_18:8_22 2Krl_18:8_23 2Krl_18:8_24 2Krl_18:8_25 2Krl_18:8_26 2Krl_18:8_27 2Krl_18:8_28 2Krl_18:8_29 2Krl_18:8_30 2Krl_18:8_31 2Krl_18:8_32
2Krl:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:9 καὶ συνήντησεν Αβεσσαλωμ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ Αβεσσαλωμ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθεν ὁ ἡμίονος ὑπὸ τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης, καὶ ἐκρεμάσθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῇ δρυί, καὶ ἐκρεμάσθη ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γῆς, καὶ ὁ ἡμίονος ὑποκάτω αὐτοῦ παρῆλθεν.
2Krl:18:9 And Abessalom went to meet the servants of David: and Abessalom was mounted on his mule, and the mule came under the thick boughs of a great oak; and his head was entangled in the oak, and he was suspended between heaven and earth; and the mule passed on from under him. (2 Samuel 18:9 Brenton)
2Krl:18:9 Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom zaczepił głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią - muł natomiast dalej popędził. (2 Sm 18:9 BT_4)
2Krl:18:9 καὶ συνήντησεν Αβεσσαλωμ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ Αβεσσαλωμ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθεν ἡμίονος ὑπὸ τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης, καὶ ἐκρεμάσθη κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῇ δρυί, καὶ ἐκρεμάσθη ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γῆς, καὶ ἡμίονος ὑποκάτω αὐτοῦ παρῆλθεν.
2Krl:18:9 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -)   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί   ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
2Krl:18:9 I też, nawet, mianowicie By spotykać się W obecności z (+informacja); ??? Dziecka/służący David I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Muł [pół osioł] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Muł [pół osioł] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wielki I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany Głowa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] Poniżej On/ona/to/to samo By mijać mijaj, obok, albo przeszły
2Krl:18:9 kai\ sunE/ntEsen *abessalOm e)nO/pion tO=n pai/dOn *dauid, kai\ *abessalOm e)pibebEkO\s e)pi\ tou= E(mio/nou au)tou=, kai\ ei)sE=lTen o( E(mi/onos u(po\ to\ da/sos tE=s druo\s tE=s mega/lEs, kai\ e)krema/sTE E( kefalE\ au)tou= e)n tE=| drui/, kai\ e)krema/sTE a)na\ me/son tou= ou)ranou= kai\ a)na\ me/son tE=s gE=s, kai\ o( E(mi/onos u(poka/tO au)tou= parE=lTen.
2Krl:18:9 kai synEntEsen abessalOm enOpion tOn paidOn dauid, kai abessalOm epibebEkOs epi tu hEmionu autu, kai eisElTen ho hEmionos hypo to dasos tEs dryos tEs megalEs, kai ekremasTE hE kefalE autu en tE dryi, kai ekremasTE ana meson tu uranu kai ana meson tEs gEs, kai ho hEmionos hypokatO autu parElTen.
2Krl:18:9 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GPM N3D_GPM N_NSM C N_NSM VX_XAPNSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N2_ASN RA_GSF N3U_GSF RA_GSF A1_GSF C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RA_DSF N3U_DSF C VSI_API3S P A1_ASN RA_GSM N2_GSM C P A1_ASN RA_GSF N1_GSF C RA_NSM N2_NSM D RD_GSM VBI_AAI3S
2Krl:18:9 and also, even, namely to meet ć in the presence of (+gen); ??? the child/servant David and also, even, namely ć to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mule [half-ass] he/she/it/same and also, even, namely to enter the mule [half-ass] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the ć the great and also, even, namely to hung up suspended the head he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to hung up suspended up/each/by (+acc) middle the sky/heaven and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the earth/land and also, even, namely the mule [half-ass] below he/she/it/same to pass by go by, beside, or past
2Krl:18:9 and he/she/it-MEET-ed   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) children/servants (gen) David (indecl) and   having ???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mule (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ENTER-ed the (nom) mule (nom) under (+acc), by (+gen) the (nom|acc)   the (gen)   the (gen) great ([Adj] gen) and he/she/it-was-HUNG UP-ed the (nom) head (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-was-HUNG UP-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) mule (nom) below him/it/same (gen) he/she/it-PASS BY-ed
2Krl:18:9 2Krl_18:9_1 2Krl_18:9_2 2Krl_18:9_3 2Krl_18:9_4 2Krl_18:9_5 2Krl_18:9_6 2Krl_18:9_7 2Krl_18:9_8 2Krl_18:9_9 2Krl_18:9_10 2Krl_18:9_11 2Krl_18:9_12 2Krl_18:9_13 2Krl_18:9_14 2Krl_18:9_15 2Krl_18:9_16 2Krl_18:9_17 2Krl_18:9_18 2Krl_18:9_19 2Krl_18:9_20 2Krl_18:9_21 2Krl_18:9_22 2Krl_18:9_23 2Krl_18:9_24 2Krl_18:9_25 2Krl_18:9_26 2Krl_18:9_27 2Krl_18:9_28 2Krl_18:9_29 2Krl_18:9_30 2Krl_18:9_31 2Krl_18:9_32 2Krl_18:9_33 2Krl_18:9_34 2Krl_18:9_35 2Krl_18:9_36 2Krl_18:9_37 2Krl_18:9_38 2Krl_18:9_39 2Krl_18:9_40 2Krl_18:9_41 2Krl_18:9_42 2Krl_18:9_43 2Krl_18:9_44 2Krl_18:9_45 2Krl_18:9_46 2Krl_18:9_47 2Krl_18:9_48 2Krl_18:9_49 2Krl_18:9_50
2Krl:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:10 καὶ εἶδεν ἀνὴρ εἷς καὶ ἀνήγγειλεν Ιωαβ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἑώρακα τὸν Αβεσσαλωμ κρεμάμενον ἐν τῇ δρυί.
2Krl:18:10 And a man saw it, and reported to Joab, and said, Behold, I saw Abessalom hanging in an oak. (2 Samuel 18:10 Brenton)
2Krl:18:10 Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba: «Widziałem Absaloma wiszącego na terebincie». (2 Sm 18:10 BT_4)
2Krl:18:10 καὶ εἶδεν ἀνὴρ εἷς καὶ ἀνήγγειλεν Ιωαβ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἑώρακα τὸν Αβεσσαλωμ κρεμάμενον ἐν τῇ δρυί.
2Krl:18:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό  
2Krl:18:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do przeczulonego zawieszany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:18:10 kai\ ei)=den a)nE\r ei(=s kai\ a)nE/ggeilen *iOab kai\ ei)=pen *)idou\ e(O/raka to\n *abessalOm krema/menon e)n tE=| drui/.
2Krl:18:10 kai eiden anEr heis kai anEngeilen iOab kai eipen idu heOraka ton abessalOm kremamenon en tE dryi.
2Krl:18:10 C VBI_AAI3S N3_NSM M_NSM C VAI_AAI3S N_DSM C VBI_AAI3S I VX_XAI1S RA_ASM N_ASM V6_PMPASM P RA_DSF N3U_DSF
2Krl:18:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one and also, even, namely to proclaim proclaim, report ć and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć to hung up suspended in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
2Krl:18:10 and he/she/it-SEE-ed man, husband (nom) one (nom) and he/she/it-PROCLAIM-ed   and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I-have-SEE-ed the (acc)   while being-HUNG UP-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)  
2Krl:18:10 2Krl_18:10_1 2Krl_18:10_2 2Krl_18:10_3 2Krl_18:10_4 2Krl_18:10_5 2Krl_18:10_6 2Krl_18:10_7 2Krl_18:10_8 2Krl_18:10_9 2Krl_18:10_10 2Krl_18:10_11 2Krl_18:10_12 2Krl_18:10_13 2Krl_18:10_14 2Krl_18:10_15 2Krl_18:10_16 2Krl_18:10_17
2Krl:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:11 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀπαγγέλλοντι καὶ ἰδοὺ ἑόρακας· τί ὅτι οὐκ ἐπάταξας αὐτὸν εἰς τὴν γῆν; καὶ ἐγὼ ἂν δεδώκειν σοι δέκα ἀργυρίου καὶ παραζώνην μίαν.
2Krl:18:11 And Joab said to the man who reported it to him, And, behold, thou didst see him: why didst thou not smite him there to the ground? and I would have given thee ten pieces of silver, and a girdle. (2 Samuel 18:11 Brenton)
2Krl:18:11 Człowiekowi, który przyniósł nowinę, Joab odpowiedział: «Jeżeli go widziałeś, to czemu go nie zabiłeś zaraz na miejscu? Dałbym ci dziesięć sztuk srebra i jeden pas». (2 Sm 18:11 BT_4)
2Krl:18:11 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀπαγγέλλοντι Καὶ ἰδοὺ ἑόρακας· τί ὅτι οὐκ ἐπάταξας αὐτὸν εἰς τὴν γῆν; καὶ ἐγὼ ἂν δεδώκειν σοι δέκα ἀργυρίου καὶ παραζώνην μίαν.
2Krl:18:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέκα ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
2Krl:18:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By uderzać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ja Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziesięć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Jeden
2Krl:18:11 kai\ ei)=pen *iOab tO=| a)ndri\ tO=| a)pagge/llonti *kai\ i)dou\ e(o/rakas· ti/ o(/ti ou)k e)pa/taXas au)to\n ei)s tE\n gE=n; kai\ e)gO\ a)/n dedO/kein soi de/ka a)rguri/ou kai\ paraDZO/nEn mi/an.
2Krl:18:11 kai eipen iOab tO andri tO apangellonti kai idu heorakas· ti hoti uk epataXas auton eis tEn gEn; kai egO an dedOkein soi deka argyriu kai paraDZOnEn mian.
2Krl:18:11 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM V1_PAPDSM C I VX_XAI2S RI_NSN C D VAI_AAI2S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C RP_NS x VX_XAN RP_DS M N2N_GSN C N1_ASF A1A_ASF
2Krl:18:11 and also, even, namely to say/tell ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to report – to report or tell. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to smite he/she/it/same into (+acc) the earth/land and also, even, namely I ever (if ever) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub ten piece of silver and also, even, namely ć one
2Krl:18:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) man, husband (dat) the (dat) while DELIVER A MESSAGE-ing (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-have-SEE-ed who/what/why (nom|acc) because/that not you(sg)-SMITE-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and I (nom) ever I-had-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) ten piece of silver (gen) and   one (acc)
2Krl:18:11 2Krl_18:11_1 2Krl_18:11_2 2Krl_18:11_3 2Krl_18:11_4 2Krl_18:11_5 2Krl_18:11_6 2Krl_18:11_7 2Krl_18:11_8 2Krl_18:11_9 2Krl_18:11_10 2Krl_18:11_11 2Krl_18:11_12 2Krl_18:11_13 2Krl_18:11_14 2Krl_18:11_15 2Krl_18:11_16 2Krl_18:11_17 2Krl_18:11_18 2Krl_18:11_19 2Krl_18:11_20 2Krl_18:11_21 2Krl_18:11_22 2Krl_18:11_23 2Krl_18:11_24 2Krl_18:11_25 2Krl_18:11_26 2Krl_18:11_27 2Krl_18:11_28
2Krl:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:12 εἶπεν δὲ ὁ ἀνὴρ πρὸς Ιωαβ καὶ ἐγώ εἰμι ἵστημι ἐπὶ τὰς χεῖράς μου χιλίους σίκλους ἀργυρίου, οὐ μὴ ἐπιβάλω χεῖρά μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, ὅτι ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς σοὶ καὶ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φυλάξατέ μοι τὸ παιδάριον τὸν Αβεσσαλωμ
2Krl:18:12 And the man said to Joab, Were I even to receive a thousand shekels of silver, I would not lift my hand against the king's son; for in our ears the king charged thee and Abessa and Ethi, saying, Take care of the young man Abessalom for me, (2 Samuel 18:12 Brenton)
2Krl:18:12 Człowiek ten odpowiedział Joabowi: «Choćbym na ręce swe otrzymał tysiąc srebrnych syklów, nie podniósłbym ręki na królewskiego syna. Przecież słyszeliśmy, jak król rozkazywał tobie, Abiszajowi i Ittajowi: "Ze względu na mnie zachowajcie młodego Absaloma". (2 Sm 18:12 BT_4)
2Krl:18:12 εἶπεν δὲ ἀνὴρ πρὸς Ιωαβ Καὶ ἐγώ εἰμι ἵστημι ἐπὶ τὰς χεῖράς μου χιλίους σίκλους ἀργυρίου, οὐ μὴ ἐπιβάλω χεῖρά μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, ὅτι ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐνετείλατο βασιλεὺς σοὶ καὶ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φυλάξατέ μοι τὸ παιδάριον τὸν Αβεσσαλωμ
2Krl:18:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρός   καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χίλιοι -αι -α   ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί   καί ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό  
2Krl:18:12 By mówić/opowiadaj zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ja Tysiąc Kawałek srebra ??? Przed przydechem mocnym Nie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Król Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja By zalecać rozkaz Król Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zabezpieczać się Ja Dziecka/młody niewolnik
2Krl:18:12 ei)=pen de\ o( a)nE\r pro\s *iOab *kai\ e)gO/ ei)mi i(/stEmi e)pi\ ta\s CHei=ra/s mou CHili/ous si/klous a)rguri/ou, ou) mE\ e)piba/lO CHei=ra/ mou e)pi\ to\n ui(o\n tou= basile/Os, o(/ti e)n toi=s O)si\n E(mO=n e)netei/lato o( basileu\s soi\ kai\ *abessa kai\ tO=| *eTTi le/gOn *fula/Xate/ moi to\ paida/rion to\n *abessalOm
2Krl:18:12 eipen de ho anEr pros iOab kai egO eimi histEmi epi tas CHeiras mu CHilius siklus argyriu, u mE epibalO CHeira mu epi ton hyion tu basileOs, hoti en tois Osin hEmOn eneteilato ho basileus soi kai abessa kai tO eTTi legOn fylaXate moi to paidarion ton abessalOm
2Krl:18:12 VBI_AAI3S x RA_NSM N3_NSM P N_ASM C RP_NS V9_PAI1S V6_PAI1S P RA_APF N3_APF RP_GS A1A_APM N2_APM N2N_GSN D D VB_AAS1S N3_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C P RA_DPN N3T_DPN RP_GP VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM RP_DS C N_DSM C RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM VA_AAD2P RP_DS RA_ASN N2N_ASN RA_ASM N_ASM
2Krl:18:12 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely I to go; to be to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand I thousand ć piece of silver οὐχ before rough breathing not to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son the king because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear I to enjoin command the king you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely ć and also, even, namely the ć to say/tell to guard I the child/young slave the ć
2Krl:18:12 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) man, husband (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   and I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-am-CAUSE-ing-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) me (gen) thousand (acc)   piece of silver (gen) not not I-will-PUT ONE'S Hand TO, I-should-PUT ONE'S Hand TO hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) son (acc) the (gen) king (gen) because/that in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) us (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and   and the (dat)   while SAY/TELL-ing (nom) do-GUARD-you(pl)! me (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (acc)  
2Krl:18:12 2Krl_18:12_1 2Krl_18:12_2 2Krl_18:12_3 2Krl_18:12_4 2Krl_18:12_5 2Krl_18:12_6 2Krl_18:12_7 2Krl_18:12_8 2Krl_18:12_9 2Krl_18:12_10 2Krl_18:12_11 2Krl_18:12_12 2Krl_18:12_13 2Krl_18:12_14 2Krl_18:12_15 2Krl_18:12_16 2Krl_18:12_17 2Krl_18:12_18 2Krl_18:12_19 2Krl_18:12_20 2Krl_18:12_21 2Krl_18:12_22 2Krl_18:12_23 2Krl_18:12_24 2Krl_18:12_25 2Krl_18:12_26 2Krl_18:12_27 2Krl_18:12_28 2Krl_18:12_29 2Krl_18:12_30 2Krl_18:12_31 2Krl_18:12_32 2Krl_18:12_33 2Krl_18:12_34 2Krl_18:12_35 2Krl_18:12_36 2Krl_18:12_37 2Krl_18:12_38 2Krl_18:12_39 2Krl_18:12_40 2Krl_18:12_41 2Krl_18:12_42 2Krl_18:12_43 2Krl_18:12_44 2Krl_18:12_45 2Krl_18:12_46 2Krl_18:12_47 2Krl_18:12_48
2Krl:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:13 μὴ ποιῆσαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἄδικον· καὶ πᾶς ὁ λόγος οὐ λήσεται ἀπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ στήσῃ ἐξ ἐναντίας.
2Krl:18:13 so as to do no harm to his life: and nothing of the matter will be concealed from the king, and thou wilt set thyself against me. (2 Samuel 18:13 Brenton)
2Krl:18:13 Gdybym wobec niego postąpił zdradliwie - a żadna sprawa nie ukryje się przed królem - czy ty sam nie stanąłbyś wtedy z dala ode mnie?» (2 Sm 18:13 BT_4)
2Krl:18:13 μὴ ποιῆσαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἄδικον· καὶ πᾶς λόγος οὐ λήσεται ἀπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ στήσῃ ἐξ ἐναντίας.
2Krl:18:13 μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·δικος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον
2Krl:18:13 Nie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym Nie by zauważać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie Ty By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw,
2Krl:18:13 mE\ poiE=sai e)n tE=| PSuCHE=| au)tou= a)/dikon· kai\ pa=s o( lo/gos ou) lE/setai a)po\ tou= basile/Os, kai\ su\ stE/sE| e)X e)nanti/as.
2Krl:18:13 mE poiEsai en tE PSyCHE autu adikon· kai pas ho logos u lEsetai apo tu basileOs, kai sy stEsE eX enantias.
2Krl:18:13 D VA_AAN P RA_DSF N1_DSF RD_GSM A1B_ASN C A3_NSM RA_NSM N2_NSM D VF_FMI3S P RA_GSM N3V_GSM C RP_NS VF_FMI2S P A1A_GSF
2Krl:18:13 not to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same unjust and also, even, namely every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐχ before rough breathing to not notice from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the king and also, even, namely you to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against,
2Krl:18:13 not to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) and every (nom|voc) the (nom) word (nom) not he/she/it-will-be-NOT NOTICE-ed away from (+gen) the (gen) king (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen)
2Krl:18:13 2Krl_18:13_1 2Krl_18:13_2 2Krl_18:13_3 2Krl_18:13_4 2Krl_18:13_5 2Krl_18:13_6 2Krl_18:13_7 2Krl_18:13_8 2Krl_18:13_9 2Krl_18:13_10 2Krl_18:13_11 2Krl_18:13_12 2Krl_18:13_13 2Krl_18:13_14 2Krl_18:13_15 2Krl_18:13_16 2Krl_18:13_17 2Krl_18:13_18 2Krl_18:13_19 2Krl_18:13_20 2Krl_18:13_21
2Krl:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:14 καὶ εἶπεν Ιωαβ Τοῦτο ἐγὼ ἄρξομαι· οὐχ οὕτως μενῶ ἐνώπιόν σου. καὶ ἔλαβεν Ιωαβ τρία βέλη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὰ ἐν τῇ καρδίᾳ Αβεσσαλωμ. ἔτι αὐτοῦ ζῶντος ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς δρυὸς
2Krl:18:14 And Joab said, I will begin this; I will not thus remain with thee. And Joab took three darts in his hand, and thrust them into the heart of Abessalom, while he was yet alive in the heart of the oak. (2 Samuel 18:14 Brenton)
2Krl:18:14 Joab odrzekł: «Nie chcę z tobą tracić czasu». Wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. A że żył jeszcze w gąszczu terebintu, (2 Sm 18:14 BT_4)
2Krl:18:14 καὶ εἶπεν Ιωαβ Τοῦτο ἐγὼ ἄρξομαι· οὐχ οὕτως μενῶ ἐνώπιόν σου. καὶ ἔλαβεν Ιωαβ τρία βέλη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὰ ἐν τῇ καρδίᾳ Αβεσσαλωμ. ἔτι αὐτοῦ ζῶντος ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς δρυὸς
2Krl:18:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βέλο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ   ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό  
2Krl:18:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By zaczynać się ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By pozostawać (mieszkaj) W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Trzy Żądła strzała W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tkwić {By trzymać się} w On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
2Krl:18:14 kai\ ei)=pen *iOab *tou=to e)gO\ a)/rXomai· ou)CH ou(/tOs menO= e)nO/pio/n sou. kai\ e)/laben *iOab tri/a be/lE e)n tE=| CHeiri\ au)tou= kai\ e)ne/pEXen au)ta\ e)n tE=| kardi/a| *abessalOm. e)/ti au)tou= DZO=ntos e)n tE=| kardi/a| tE=s druo\s
2Krl:18:14 kai eipen iOab tuto egO arXomai· uCH hutOs menO enOpion su. kai elaben iOab tria belE en tE CHeiri autu kai enepEXen auta en tE kardia abessalOm. eti autu DZOntos en tE kardia tEs dryos
2Krl:18:14 C VBI_AAI3S N_NSM RD_ASN RP_NS VF_FMI1S D D VF2_FAI1S P RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM A3_ASN N3E_APN P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P RA_DSF N1A_DSF N_GSM D RD_GSM V3_PAPGSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3U_GSF
2Krl:18:14 and also, even, namely to say/tell ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to begin οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to remain (dwell) in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć three dart arrow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to stick in he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć yet/still he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the ć
2Krl:18:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed   this (nom|acc) I (nom) I-will-be-BEGIN-ed not thusly/like this I-am-REMAIN-ing, I-should-be-REMAIN-ing, I-will-REMAIN in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   three (nom|acc) darts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-STICK-ed-IN they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat)   yet/still him/it/same (gen) while EXISTS-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) the (gen)  
2Krl:18:14 2Krl_18:14_1 2Krl_18:14_2 2Krl_18:14_3 2Krl_18:14_4 2Krl_18:14_5 2Krl_18:14_6 2Krl_18:14_7 2Krl_18:14_8 2Krl_18:14_9 2Krl_18:14_10 2Krl_18:14_11 2Krl_18:14_12 2Krl_18:14_13 2Krl_18:14_14 2Krl_18:14_15 2Krl_18:14_16 2Krl_18:14_17 2Krl_18:14_18 2Krl_18:14_19 2Krl_18:14_20 2Krl_18:14_21 2Krl_18:14_22 2Krl_18:14_23 2Krl_18:14_24 2Krl_18:14_25 2Krl_18:14_26 2Krl_18:14_27 2Krl_18:14_28 2Krl_18:14_29 2Krl_18:14_30 2Krl_18:14_31 2Krl_18:14_32 2Krl_18:14_33 2Krl_18:14_34 2Krl_18:14_35
2Krl:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:15 καὶ ἐκύκλωσαν δέκα παιδάρια αἴροντα τὰ σκεύη Ιωαβ καὶ ἐπάταξαν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν.
2Krl:18:15 And ten young men that bore Joab's armour compassed Abessalom, and smote him and slew him. (2 Samuel 18:15 Brenton)
2Krl:18:15 podbiegło dziesięciu młodych ludzi, giermków Joaba, i rzuciwszy się na Absaloma, dobiło go. (2 Sm 18:15 BT_4)
2Krl:18:15 καὶ ἐκύκλωσαν δέκα παιδάρια αἴροντα τὰ σκεύη Ιωαβ καὶ ἐπάταξαν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν.
2Krl:18:15 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) δέκα παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:18:15 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Dziesięć Dziecka/młody niewolnik By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo
2Krl:18:15 kai\ e)ku/klOsan de/ka paida/ria ai)/ronta ta\ skeu/E *iOab kai\ e)pa/taXan to\n *abessalOm kai\ e)Tana/tOsan au)to/n.
2Krl:18:15 kai ekyklOsan deka paidaria aironta ta skeuE iOab kai epataXan ton abessalOm kai eTanatOsan auton.
2Krl:18:15 C VAI_AAI3P M N2N_NPN V1_PAPNPN RA_APN N3E_APN N_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM
2Krl:18:15 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle ten child/young slave to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement ć and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely to put to death he/she/it/same
2Krl:18:15 and they-ENCIRCLE-ed ten children/young slaves (nom|acc|voc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)   and they-SMITE-ed the (acc)   and they-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc)
2Krl:18:15 2Krl_18:15_1 2Krl_18:15_2 2Krl_18:15_3 2Krl_18:15_4 2Krl_18:15_5 2Krl_18:15_6 2Krl_18:15_7 2Krl_18:15_8 2Krl_18:15_9 2Krl_18:15_10 2Krl_18:15_11 2Krl_18:15_12 2Krl_18:15_13 2Krl_18:15_14 2Krl_18:15_15
2Krl:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:16 καὶ ἐσάλπισεν Ιωαβ ἐν κερατίνῃ, καὶ ἀπέστρεψεν ὁ λαὸς τοῦ μὴ διώκειν ὀπίσω Ισραηλ, ὅτι ἐφείδετο Ιωαβ τοῦ λαοῦ.
2Krl:18:16 And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing Israel, for Joab spared the people. (2 Samuel 18:16 Brenton)
2Krl:18:16 Joab zagrał na rogu, wojsko się wstrzymało od pościgu za Izraelem, bo Joab je powstrzymał. (2 Sm 18:16 BT_4)
2Krl:18:16 καὶ ἐσάλπισεν Ιωαβ ἐν κερατίνῃ, καὶ ἀπέστρεψεν λαὸς τοῦ μὴ διώκειν ὀπίσω Ισραηλ, ὅτι ἐφείδετο Ιωαβ τοῦ λαοῦ.
2Krl:18:16 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -)   ἐν   καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μή διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω Ἰσραήλ, ὁ ὅτι φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krl:18:16 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Ludzie Nie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Izrael Ponieważ/tamto Zbywający {Oszczędzać} Ludzie
2Krl:18:16 kai\ e)sa/lpisen *iOab e)n kerati/nE|, kai\ a)pe/strePSen o( lao\s tou= mE\ diO/kein o)pi/sO *israEl, o(/ti e)fei/deto *iOab tou= laou=.
2Krl:18:16 kai esalpisen iOab en keratinE, kai apestrePSen ho laos tu mE diOkein opisO israEl, hoti efeideto iOab tu lau.
2Krl:18:16 C VAI_AAI3S N_NSM P N1_DSF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN D V1_PAN D N_GSM C V1I_IMI3S N_NSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:18:16 and also, even, namely to trumpet ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to turn away from the people the not to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after Israel because/that to spare ć the people
2Krl:18:16 and he/she/it-TRUMPET-ed   in/among/by (+dat)   and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) people (nom) the (gen) not to-be-PROSECUTE/PURSUE-ing behind Israel (indecl) because/that he/she/it-was-being-SPARE-ed   the (gen) people (gen)
2Krl:18:16 2Krl_18:16_1 2Krl_18:16_2 2Krl_18:16_3 2Krl_18:16_4 2Krl_18:16_5 2Krl_18:16_6 2Krl_18:16_7 2Krl_18:16_8 2Krl_18:16_9 2Krl_18:16_10 2Krl_18:16_11 2Krl_18:16_12 2Krl_18:16_13 2Krl_18:16_14 2Krl_18:16_15 2Krl_18:16_16 2Krl_18:16_17 2Krl_18:16_18 2Krl_18:16_19
2Krl:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:17 καὶ ἔλαβεν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς χάσμα μέγα ἐν τῷ δρυμῷ εἰς τὸν βόθυνον τὸν μέγαν καὶ ἐστήλωσεν ἐπ’ αὐτὸν σωρὸν λίθων μέγαν σφόδρα. καὶ πᾶς Ισραηλ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.
2Krl:18:17 And he took Abessalom, and cast him into a great cavern in the wood, into a deep pit, and set up over him a very great heap of stones: and all Israel fled every man to his tent. (2 Samuel 18:17 Brenton)
2Krl:18:17 Wzięto Absaloma i wrzucono do głębokiego dołu w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, każdy do swego namiotu. (2 Sm 18:17 BT_4)
2Krl:18:17 καὶ ἔλαβεν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς χάσμα μέγα ἐν τῷ δρυμῷ εἰς τὸν βόθυνον τὸν μέγαν καὶ ἐστήλωσεν ἐπ’ αὐτὸν σωρὸν λίθων μέγαν σφόδρα. καὶ πᾶς Ισραηλ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.
2Krl:18:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χάσμα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό βόθυνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:18:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Rozdzielenia/otchłań/zatoki/ luka, luka, Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Dół Wielki I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kamień Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By uciekać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
2Krl:18:17 kai\ e)/laben to\n *abessalOm kai\ e)/rriPSen au)to\n ei)s CHa/sma me/ga e)n tO=| drumO=| ei)s to\n bo/Tunon to\n me/gan kai\ e)stE/lOsen e)p’ au)to\n sOro\n li/TOn me/gan sfo/dra. kai\ pa=s *israEl e)/fugen a)nE\r ei)s to\ skE/nOma au)tou=.
2Krl:18:17 kai elaben ton abessalOm kai erriPSen auton eis CHasma mega en tO drymO eis ton boTynon ton megan kai estElOsen ep’ auton sOron liTOn megan sfodra. kai pas israEl efygen anEr eis to skEnOma autu.
2Krl:18:17 C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P N3M_ASN A1P_ASN P RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1P_ASM C VAI_AAI3S P RD_ASM N2_ASM N2_GPM A1P_ASM D C A3_NSM N_NSM VBI_AAI3S N3_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
2Krl:18:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same into (+acc) separation/chasm/gulf/ hiatus, gap, great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć into (+acc) the pit the great and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć stone great vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to flee man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
2Krl:18:17 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed him/it/same (acc) into (+acc) separation/chasm/gulf/ (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   into (+acc) the (acc) pit (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   stones (gen) great ([Adj] acc) vehement, and every (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-FLEE-ed man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krl:18:17 2Krl_18:17_1 2Krl_18:17_2 2Krl_18:17_3 2Krl_18:17_4 2Krl_18:17_5 2Krl_18:17_6 2Krl_18:17_7 2Krl_18:17_8 2Krl_18:17_9 2Krl_18:17_10 2Krl_18:17_11 2Krl_18:17_12 2Krl_18:17_13 2Krl_18:17_14 2Krl_18:17_15 2Krl_18:17_16 2Krl_18:17_17 2Krl_18:17_18 2Krl_18:17_19 2Krl_18:17_20 2Krl_18:17_21 2Krl_18:17_22 2Krl_18:17_23 2Krl_18:17_24 2Krl_18:17_25 2Krl_18:17_26 2Krl_18:17_27 2Krl_18:17_28 2Krl_18:17_29 2Krl_18:17_30 2Krl_18:17_31 2Krl_18:17_32 2Krl_18:17_33 2Krl_18:17_34 2Krl_18:17_35
2Krl:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:18 καὶ Αβεσσαλωμ ἔτι ζῶν καὶ ἔστησεν ἑαυτῷ τὴν στήλην, ἐν ᾗ ἐλήμφθη, καὶ ἐστήλωσεν αὐτὴν λαβεῖν, τὴν στήλην τὴν ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱὸς ἕνεκεν τοῦ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὴν στήλην Χεὶρ Αβεσσαλωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krl:18:18 Now Abessalom while yet alive had taken and set up for himself the pillar near which he was taken, and set it up so as to have the pillar in the king's dale; for he said he had no son to keep his name in remembrance: and he called the pillar, Abessalom's hand, until this day. (2 Samuel 18:18 Brenton)
2Krl:18:18 Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: «Nie mam syna, który by upamiętnił moje imię». Pomnik nazwał swoim imieniem. Jeszcze do dziś nazywa się go "Ręką Absaloma". (2 Sm 18:18 BT_4)
2Krl:18:18 καὶ Αβεσσαλωμ ἔτι ζῶν καὶ ἔστησεν ἑαυτῷ τὴν στήλην, ἐν ἐλήμφθη, καὶ ἐστήλωσεν αὐτὴν λαβεῖν, τὴν στήλην τὴν ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱὸς ἕνεκεν τοῦ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὴν στήλην Χεὶρ Αβεσσαλωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krl:18:18 καί   ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:18:18 I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Syn Z powodu dla, dla By przypominać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ręka Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:18:18 kai\ *abessalOm e)/ti DZO=n kai\ e)/stEsen e(autO=| tE\n stE/lEn, e)n E(=| e)lE/mfTE, kai\ e)stE/lOsen au)tE\n labei=n, tE\n stE/lEn tE\n e)n tE=| koila/di tou= basile/Os, o(/ti ei)=pen *ou)k e)/stin au)tO=| ui(o\s e(/neken tou= a)namnE=sai to\ o)/noma au)tou=· kai\ e)ka/lesen tE\n stE/lEn *CHei\r *abessalOm e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krl:18:18 kai abessalOm eti DZOn kai estEsen heautO tEn stElEn, en hE elEmfTE, kai estElOsen autEn labein, tEn stElEn tEn en tE koiladi tu basileOs, hoti eipen uk estin autO hyios heneken tu anamnEsai to onoma autu· kai ekalesen tEn stElEn CHeir abessalOm heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krl:18:18 C N_NSM D V3_PAPNSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF P RR_DSF VVI_API3S C VAI_AAI3S RD_ASF VB_AAN RA_ASF N1_ASF RA_ASF P RA_DSF N3D_DSF RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S D V9_PAI3S RD_DSM N2_NSM P RA_GSM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N3_NSF N_GSM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krl:18:18 and also, even, namely ć yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to cause to stand self /our-/your-/themselves the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to ??? he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the king because/that to say/tell οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same son owing to for, for the sake of the to remind the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to call call the ć hand ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:18:18 and   yet/still while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand self (dat) the (acc)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) to-TAKE HOLD OF the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) king (gen) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed not he/she/it-is him/it/same (dat) son (nom) owing to the (gen) to-REMIND, be-you(sg)-REMIND-ed!, he/she/it-happens-to-REMIND (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CALL-ed the (acc)   hand (nom|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
2Krl:18:18 2Krl_18:18_1 2Krl_18:18_2 2Krl_18:18_3 2Krl_18:18_4 2Krl_18:18_5 2Krl_18:18_6 2Krl_18:18_7 2Krl_18:18_8 2Krl_18:18_9 2Krl_18:18_10 2Krl_18:18_11 2Krl_18:18_12 2Krl_18:18_13 2Krl_18:18_14 2Krl_18:18_15 2Krl_18:18_16 2Krl_18:18_17 2Krl_18:18_18 2Krl_18:18_19 2Krl_18:18_20 2Krl_18:18_21 2Krl_18:18_22 2Krl_18:18_23 2Krl_18:18_24 2Krl_18:18_25 2Krl_18:18_26 2Krl_18:18_27 2Krl_18:18_28 2Krl_18:18_29 2Krl_18:18_30 2Krl_18:18_31 2Krl_18:18_32 2Krl_18:18_33 2Krl_18:18_34 2Krl_18:18_35 2Krl_18:18_36 2Krl_18:18_37 2Krl_18:18_38 2Krl_18:18_39 2Krl_18:18_40 2Krl_18:18_41 2Krl_18:18_42 2Krl_18:18_43 2Krl_18:18_44 2Krl_18:18_45 2Krl_18:18_46
2Krl:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:19 καὶ Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ εἶπεν Δράμω δὴ καὶ εὐαγγελιῶ τῷ βασιλεῖ ὅτι ἔκρινεν αὐτῷ κύριος ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ.
2Krl:18:19 And Achimaas the son of Sadoc said, Let me run now and carry glad tidings to the king, for the Lord has delivered him from the hand of his enemies. (2 Samuel 18:19 Brenton)
2Krl:18:19 Achimaas, syn Sadoka, oświadczył: «Niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że Pan wymierzył mu sprawiedliwość uwalniając go z ręki jego wrogów». (2 Sm 18:19 BT_4)
2Krl:18:19 Καὶ Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ εἶπεν Δράμω δὴ καὶ εὐαγγελιῶ τῷ βασιλεῖ ὅτι ἔκρινεν αὐτῷ κύριος ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ.
2Krl:18:19 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαδώκ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) δή καί εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:18:19 I też, nawet, mianowicie Syn Zadok By mówić/opowiadaj By jechać Naprawdę I też, nawet, mianowicie By głosić ewangelię Król Ponieważ/tamto By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo
2Krl:18:19 *kai\ *aCHimaas ui(o\s *sadOk ei)=pen *dra/mO dE\ kai\ eu)aggeliO= tO=| basilei= o(/ti e)/krinen au)tO=| ku/rios e)k CHeiro\s tO=n e)CHTrO=n au)tou=.
2Krl:18:19 kai aCHimaas hyios sadOk eipen dramO dE kai euangeliO tO basilei hoti ekrinen autO kyrios ek CHeiros tOn eCHTrOn autu.
2Krl:18:19 C N_NSM N2_NSM N_GSM VBI_AAI3S VB_AAS1S x C VF2_FAI1S RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM P N3_GSF RA_GPM A1A_GPM RD_GSM
2Krl:18:19 and also, even, namely ć son Zadok to say/tell to run indeed and also, even, namely to evangelize the king because/that to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels hand the enmity; hostile he/she/it/same
2Krl:18:19 and   son (nom) Zadok (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed I-will-RUN, I-should-RUN indeed and I-will-EVANGELIZE the (dat) king (dat) because/that he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) hand (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen)
2Krl:18:19 2Krl_18:19_1 2Krl_18:19_2 2Krl_18:19_3 2Krl_18:19_4 2Krl_18:19_5 2Krl_18:19_6 2Krl_18:19_7 2Krl_18:19_8 2Krl_18:19_9 2Krl_18:19_10 2Krl_18:19_11 2Krl_18:19_12 2Krl_18:19_13 2Krl_18:19_14 2Krl_18:19_15 2Krl_18:19_16 2Krl_18:19_17 2Krl_18:19_18 2Krl_18:19_19 2Krl_18:19_20
2Krl:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Οὐκ ἀνὴρ εὐαγγελίας σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ εὐαγγελιῇ ἐν ἡμέρᾳ ἄλλῃ, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ οὐκ εὐαγγελιῇ, οὗ εἵνεκεν ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπέθανεν.
2Krl:18:20 And Joab said to him, Thou shalt not be a messenger of glad tidings this day; thou shalt bear them another day; but on this day thou shalt bear no tidings, because the king's son is dead. (2 Samuel 18:20 Brenton)
2Krl:18:20 Powiedział mu Joab: «Nie byłbyś dziś zwiastunem dobrej wiadomości. Dobrą nowinę zaniesiesz mu innego dnia. Dziś nie zaniósłbyś dobrej nowiny, bo zginął syn królewski». (2 Sm 18:20 BT_4)
2Krl:18:20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Οὐκ ἀνὴρ εὐαγγελίας σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ εὐαγγελιῇ ἐν ἡμέρᾳ ἄλλῃ, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ οὐκ εὐαγγελιῇ, οὗ εἵνεκεν υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπέθανεν.
2Krl:18:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος); ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:18:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By głosić ewangelię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Inny; by skakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By głosić ewangelię Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Z powodu dla, dla Syn Król By umierać
2Krl:18:20 kai\ ei)=pen au)tO=| *iOab *ou)k a)nE\r eu)aggeli/as su\ e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| kai\ eu)aggeliE=| e)n E(me/ra| a)/llE|, e)n de\ tE=| E(me/ra| tau/tE| ou)k eu)aggeliE=|, ou(= ei(/neken o( ui(o\s tou= basile/Os a)pe/Tanen.
2Krl:18:20 kai eipen autO iOab uk anEr euangelias sy en tE hEmera tautE kai euangeliE en hEmera allE, en de tE hEmera tautE uk euangeliE, hu heineken ho hyios tu basileOs apeTanen.
2Krl:18:20 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D N3_NSM N1A_GSF RP_NS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VF2_FMI2S P N1A_DSF RD_DSF P x RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D VF2_FMI2S RR_GSM P RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM VBI_AAI3S
2Krl:18:20 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć οὐχ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to evangelize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day other; to leap in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to evangelize where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which owing to for, for the sake of the son the king to die
2Krl:18:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   not man, husband (nom)   you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) and you(sg)-will-be-EVANGELIZE-ed in/among/by (+dat) day (dat) other (dat); you(sg)-are-being-LEAP-ed, you(sg)-should-be-being-LEAP-ed in/among/by (+dat) Yet the (dat) day (dat) this (dat) not you(sg)-will-be-EVANGELIZE-ed where; who/whom/which (gen) owing to the (nom) son (nom) the (gen) king (gen) he/she/it-DIE-ed
2Krl:18:20 2Krl_18:20_1 2Krl_18:20_2 2Krl_18:20_3 2Krl_18:20_4 2Krl_18:20_5 2Krl_18:20_6 2Krl_18:20_7 2Krl_18:20_8 2Krl_18:20_9 2Krl_18:20_10 2Krl_18:20_11 2Krl_18:20_12 2Krl_18:20_13 2Krl_18:20_14 2Krl_18:20_15 2Krl_18:20_16 2Krl_18:20_17 2Krl_18:20_18 2Krl_18:20_19 2Krl_18:20_20 2Krl_18:20_21 2Krl_18:20_22 2Krl_18:20_23 2Krl_18:20_24 2Krl_18:20_25 2Krl_18:20_26 2Krl_18:20_27 2Krl_18:20_28 2Krl_18:20_29 2Krl_18:20_30 2Krl_18:20_31
2Krl:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:21 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Χουσι Βαδίσας ἀνάγγειλον τῷ βασιλεῖ ὅσα εἶδες· καὶ προσεκύνησεν Χουσι τῷ Ιωαβ καὶ ἐξῆλθεν.
2Krl:18:21 And Joab said to Chusi, Go, report to the king all that thou hast seen. And Chusi did obeisance to Joab, and went out. (2 Samuel 18:21 Brenton)
2Krl:18:21 I rzekł Joab do pewnego Kuszyty: «Idź, opowiedz królowi, co widziałeś». Kuszyta oddawszy pokłon Joabowi, pobiegł. (2 Sm 18:21 BT_4)
2Krl:18:21 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Χουσι Βαδίσας ἀνάγγειλον τῷ βασιλεῖ ὅσα εἶδες· καὶ προσεκύνησεν Χουσι τῷ Ιωαβ καὶ ἐξῆλθεν.
2Krl:18:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ   ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅσος -η -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
2Krl:18:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Proch By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król Tyleż/wiele jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Proch I też, nawet, mianowicie By wychodzić
2Krl:18:21 kai\ ei)=pen *iOab tO=| *CHousi *badi/sas a)na/ggeilon tO=| basilei= o(/sa ei)=des· kai\ proseku/nEsen *CHousi tO=| *iOab kai\ e)XE=lTen.
2Krl:18:21 kai eipen iOab tO CHusi badisas anangeilon tO basilei hosa eides· kai prosekynEsen CHusi tO iOab kai eXElTen.
2Krl:18:21 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAPNSM VA_AAD2S RA_DSM N3V_DSM A1_APN VBI_AAI2S C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S
2Krl:18:21 and also, even, namely to say/tell ć the dust ć to proclaim proclaim, report the king as much/many as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself dust the ć and also, even, namely to come out
2Krl:18:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) dusts (dat)   do-PROCLAIM-you(sg)! the (dat) king (dat) as much/many as (nom|acc) you(sg)-SEE-ed and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE dusts (dat) the (dat)   and he/she/it-COME-ed-OUT
2Krl:18:21 2Krl_18:21_1 2Krl_18:21_2 2Krl_18:21_3 2Krl_18:21_4 2Krl_18:21_5 2Krl_18:21_6 2Krl_18:21_7 2Krl_18:21_8 2Krl_18:21_9 2Krl_18:21_10 2Krl_18:21_11 2Krl_18:21_12 2Krl_18:21_13 2Krl_18:21_14 2Krl_18:21_15 2Krl_18:21_16 2Krl_18:21_17 2Krl_18:21_18
2Krl:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:22 καὶ προσέθετο ἔτι Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ καὶ εἶπεν πρὸς Ιωαβ καὶ ἔστω ὅτι δράμω καί γε ἐγὼ ὀπίσω τοῦ Χουσι. καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἵνα τί τοῦτο τρέχεις, υἱέ μου; δεῦρο, οὐκ ἔστιν σοι εὐαγγελία εἰς ὠφέλειαν πορευομένῳ.
2Krl:18:22 And Achimaas the son of Sadoc said again to Joab, Nay, let me also run after Chusi. And Joab said, Why wouldest thou thus run, my son? attend, thou hast no tidings for profit if thou go. (2 Samuel 18:22 Brenton)
2Krl:18:22 Achimaas, syn Sadoka, dopraszał się jeszcze, mówiąc do Joaba: «Niech się dzieje, co chce, pozwól, bym i ja pobiegł za Kuszytą». Joab odpowiedział: «Dlaczego chcesz biec, mój synu? Nie ma dla ciebie nagrody za dobrą wieść». (2 Sm 18:22 BT_4)
2Krl:18:22 καὶ προσέθετο ἔτι Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ καὶ εἶπεν πρὸς Ιωαβ Καὶ ἔστω ὅτι δράμω καί γε ἐγὼ ὀπίσω τοῦ Χουσι. καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἵνα τί τοῦτο τρέχεις, υἱέ μου; δεῦρο, οὐκ ἔστιν σοι εὐαγγελία εἰς ὠφέλειαν πορευομένῳ.
2Krl:18:22 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαδώκ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀπίσω ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεῦρο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εὐ·αγγέλιον, -ου, τό εἰς[1] ὠφέλεια, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
2Krl:18:22 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Jeszcze/jeszcze Syn Zadok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Ponieważ/tamto By jechać I też, nawet, mianowicie ??? Ja Z tyłu w tył, z tyłu, potem Proch I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By jechać Syn Ja Przychodź!/Tutaj i teraz ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dobre wykorzystywanie przypływ [ewangelii/ewangelia] Do (+przyspieszenie) Korzyść By iść
2Krl:18:22 kai\ prose/Teto e)/ti *aCHimaas ui(o\s *sadOk kai\ ei)=pen pro\s *iOab *kai\ e)/stO o(/ti dra/mO kai/ ge e)gO\ o)pi/sO tou= *CHousi. kai\ ei)=pen *iOab *(/ina ti/ tou=to tre/CHeis, ui(e/ mou; deu=ro, ou)k e)/stin soi eu)aggeli/a ei)s O)fe/leian poreuome/nO|.
2Krl:18:22 kai proseTeto eti aCHimaas hyios sadOk kai eipen pros iOab kai estO hoti dramO kai ge egO opisO tu CHusi. kai eipen iOab hina ti tuto treCHeis, hyie mu; deuro, uk estin soi euangelia eis Ofeleian poreuomenO.
2Krl:18:22 C VEI_AMI3S D N_NSM N2_NSM N_GSM C VBI_AAI3S P N_ASM D V9_PAD3S C VB_AAS1S C x RP_NS D RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM C RI_NSN RD_NSN V1_PAI2S N2_VSM RP_GS D D V9_PAI3S RP_DS N1A_NSF P N1A_ASF V1_PMPDSM
2Krl:18:22 and also, even, namely to add to yet/still ć son Zadok and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to cause to stand; to be because/that to run and also, even, namely ??? I behind back, behind, after the dust and also, even, namely to say/tell ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to run son I come!/here and now οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub good tiding [evangel/gospel] into (+acc) benefit to go
2Krl:18:22 and he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still   son (nom) Zadok (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! because/that I-will-RUN, I-should-RUN and ??? I (nom) behind the (gen) dusts (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed   so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-are-RUN-ing son (voc) me (gen) come!/here and now not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) good tidings (nom|acc|voc) into (+acc) benefit (acc) while being-GO-ed (dat)
2Krl:18:22 2Krl_18:22_1 2Krl_18:22_2 2Krl_18:22_3 2Krl_18:22_4 2Krl_18:22_5 2Krl_18:22_6 2Krl_18:22_7 2Krl_18:22_8 2Krl_18:22_9 2Krl_18:22_10 2Krl_18:22_11 2Krl_18:22_12 2Krl_18:22_13 2Krl_18:22_14 2Krl_18:22_15 2Krl_18:22_16 2Krl_18:22_17 2Krl_18:22_18 2Krl_18:22_19 2Krl_18:22_20 2Krl_18:22_21 2Krl_18:22_22 2Krl_18:22_23 2Krl_18:22_24 2Krl_18:22_25 2Krl_18:22_26 2Krl_18:22_27 2Krl_18:22_28 2Krl_18:22_29 2Krl_18:22_30 2Krl_18:22_31 2Krl_18:22_32 2Krl_18:22_33 2Krl_18:22_34 2Krl_18:22_35 2Krl_18:22_36 2Krl_18:22_37
2Krl:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:23 καὶ εἶπεν Τί γὰρ ἐὰν δραμοῦμαι; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Δράμε. καὶ ἔδραμεν Αχιμαας ὁδὸν τὴν τοῦ Κεχαρ καὶ ὑπερέβη τὸν Χουσι. –
2Krl:18:23 And he said, Why should I not run? and Joab said to him, Run. And Achimaas ran along the way of Kechar, and outran Chusi. (2 Samuel 18:23 Brenton)
2Krl:18:23 Odpowiedział: «Niech się co chce dzieje! Pobiegnę». Joab odrzekł: «Biegnij więc!» Achimaas pobiegł drogą przez okręg Jordanu, wyprzedzając Kuszytę. (2 Sm 18:23 BT_4)
2Krl:18:23 καὶ εἶπεν Τί γὰρ ἐὰν δραμοῦμαι; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Δράμε. καὶ ἔδραμεν Αχιμαας ὁδὸν τὴν τοῦ Κεχαρ καὶ ὑπερέβη τὸν Χουσι.
2Krl:18:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐάν (εἰ ἄν) τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -)   ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ  
2Krl:18:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By jechać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By jechać I też, nawet, mianowicie By jechać Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Do ??? Proch  
2Krl:18:23 kai\ ei)=pen *ti/ ga\r e)a\n dramou=mai; kai\ ei)=pen au)tO=| *iOab *dra/me. kai\ e)/dramen *aCHimaas o(do\n tE\n tou= *keCHar kai\ u(pere/bE to\n *CHousi.
2Krl:18:23 kai eipen ti gar ean dramumai; kai eipen autO iOab drame. kai edramen aCHimaas hodon tEn tu keCHar kai hyperebE ton CHusi.
2Krl:18:23 C VBI_AAI3S RI_NSN x C VF2_FMI1S C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VB_AAD2S C VBI_AAI3S N_NSM N2_ASF RA_ASF RA_GSM N_GS C VZI_AAI3S RA_ASM N_ASM
2Krl:18:23 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to run and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to run and also, even, namely to run ć way/road the the ć and also, even, namely to ??? the dust  
2Krl:18:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) for if-ever I-will-be-RUN-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   do-RUN-you(sg)! and he/she/it-RUN-ed   way/road (acc) the (acc) the (gen)   and he/she/it-???-ed the (acc) dusts (dat)  
2Krl:18:23 2Krl_18:23_1 2Krl_18:23_2 2Krl_18:23_3 2Krl_18:23_4 2Krl_18:23_5 2Krl_18:23_6 2Krl_18:23_7 2Krl_18:23_8 2Krl_18:23_9 2Krl_18:23_10 2Krl_18:23_11 2Krl_18:23_12 2Krl_18:23_13 2Krl_18:23_14 2Krl_18:23_15 2Krl_18:23_16 2Krl_18:23_17 2Krl_18:23_18 2Krl_18:23_19 2Krl_18:23_20 2Krl_18:23_21 2Krl_18:23_22 2Krl_18:23_23
2Krl:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:24 καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἀνὰ μέσον τῶν δύο πυλῶν. καὶ ἐπορεύθη ὁ σκοπὸς εἰς τὸ δῶμα τῆς πύλης πρὸς τὸ τεῖχος καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ τρέχων μόνος ἐνώπιον αὐτοῦ,
2Krl:18:24 And David was sitting between the two gates: and the watchman went up on the top of the gate of the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold a man running alone before him. (2 Samuel 18:24 Brenton)
2Krl:18:24 Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. (2 Sm 18:24 BT_4)
2Krl:18:24 καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἀνὰ μέσον τῶν δύο πυλῶν. καὶ ἐπορεύθη σκοπὸς εἰς τὸ δῶμα τῆς πύλης πρὸς τὸ τεῖχος καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ τρέχων μόνος ἐνώπιον αὐτοῦ,
2Krl:18:24 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό σκοπός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ πρός ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) μόνος -η -ον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:18:24 I też, nawet, mianowicie David By siedzieć W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dwa Brama; brama I też, nawet, mianowicie By iść Cel [zobacz zakres] Do (+przyspieszenie) Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana I też, nawet, mianowicie By podnosić Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By jechać Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
2Krl:18:24 kai\ *dauid e)ka/TEto a)na\ me/son tO=n du/o pulO=n. kai\ e)poreu/TE o( skopo\s ei)s to\ dO=ma tE=s pu/lEs pro\s to\ tei=CHos kai\ e)pE=ren tou\s o)fTalmou\s au)tou= kai\ ei)=den kai\ i)dou\ a)nE\r tre/CHOn mo/nos e)nO/pion au)tou=,
2Krl:18:24 kai dauid ekaTEto ana meson tOn dyo pylOn. kai eporeuTE ho skopos eis to dOma tEs pylEs pros to teiCHos kai epEren tus ofTalmus autu kai eiden kai idu anEr treCHOn monos enOpion autu,
2Krl:18:24 C N_NSM V1I_IAI3S P A1_ASN RA_GPF M_GDF N1_GPF C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF P RA_ASN N3E_ASN C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM C VBI_AAI3S C I N3_NSM V1_PAPNSM A1_NSM P RD_GSM
2Krl:18:24 and also, even, namely David to sit up/each/by (+acc) middle the two gate; gate and also, even, namely to go the target [see scope] into (+acc) the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. the gate toward (+acc,+gen,+dat) the wall and also, even, namely to raise the eye he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to run sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
2Krl:18:24 and David (indecl) he/she/it-was-being-SIT-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) two (nom, acc, gen) gates (gen); gate (nom|voc) and he/she/it-was-GO-ed the (nom) target (nom) into (+acc) the (nom|acc) bedchamber (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) and he/she/it-RAISE-ed the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) while RUN-ing (nom) sole ([Adj] nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krl:18:24 2Krl_18:24_1 2Krl_18:24_2 2Krl_18:24_3 2Krl_18:24_4 2Krl_18:24_5 2Krl_18:24_6 2Krl_18:24_7 2Krl_18:24_8 2Krl_18:24_9 2Krl_18:24_10 2Krl_18:24_11 2Krl_18:24_12 2Krl_18:24_13 2Krl_18:24_14 2Krl_18:24_15 2Krl_18:24_16 2Krl_18:24_17 2Krl_18:24_18 2Krl_18:24_19 2Krl_18:24_20 2Krl_18:24_21 2Krl_18:24_22 2Krl_18:24_23 2Krl_18:24_24 2Krl_18:24_25 2Krl_18:24_26 2Krl_18:24_27 2Krl_18:24_28 2Krl_18:24_29 2Krl_18:24_30 2Krl_18:24_31 2Krl_18:24_32 2Krl_18:24_33 2Krl_18:24_34
2Krl:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:18:25 καὶ ἀνεβόησεν ὁ σκοπὸς καὶ ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Εἰ μόνος ἐστίν, εὐαγγελία ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐγγίζων.