Ez:11:1 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ οἴκου κυρίου τὴν κατέναντι τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τῆς πύλης ὡς εἴκοσι καὶ πέντε ἄνδρες, καὶ εἶδον ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν Ιεζονιαν τὸν τοῦ Εζερ καὶ Φαλτιαν τὸν τοῦ Βαναιου τοὺς ἀφηγουμένους τοῦ λαοῦ.
Ez:11:1 Moreover the Spirit took me up, and brought me to the front gate of the house of the Lord, that looks eastward: and behold at the entrance of the gate were about five and twenty men; and I saw in the midst of them Jechonias the son of Ezer, and Phaltias the son of Banaeas, the leaders of the people. (Ezekiel 11:1 Brenton)
Ez:11:1 Potem podniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, zwróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do bramy znajdowało się dwudziestu pięciu mężów, wśród których ujrzałem Jaazaniasza, syna Azzura, i Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu. (Ez 11:1 BT_4)
Ez:11:1 Καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ οἴκου κυρίου τὴν κατέναντι τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τῆς πύλης ὡς εἴκοσι καὶ πέντε ἄνδρες, καὶ εἶδον ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν Ιεζονιαν τὸν τοῦ Εζερ καὶ Φαλτιαν τὸν τοῦ Βαναιου τοὺς ἀφηγουμένους τοῦ λαοῦ.
Ez:11:1 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὡς εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ez:11:1 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Jak/jak Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie
Ez:11:1 *kai\ a)ne/labe/n me pneu=ma kai\ E)/gage/n me e)pi\ tE\n pu/lEn tou= oi)/kou kuri/ou tE\n kate/nanti tE\n ble/pousan kata\ a)natola/s· kai\ i)dou\ e)pi\ tO=n proTu/rOn tE=s pu/lEs O(s ei)/kosi kai\ pe/nte a)/ndres, kai\ ei)=don e)n me/sO| au)tO=n to\n *ieDZonian to\n tou= *eDZer kai\ *faltian to\n tou= *banaiou tou\s a)fEgoume/nous tou= laou=.
Ez:11:1 kai anelaben me pneuma kai Egagen me epi tEn pylEn tu oiku kyriu tEn katenanti tEn blepusan kata anatolas· kai idu epi tOn proTyrOn tEs pylEs hOs eikosi kai pente andres, kai eidon en mesO autOn ton ieDZonian ton tu eDZer kai faltian ton tu banaiu tus afEgumenus tu lau.
Ez:11:1 C VBI_AAI3S RP_AS N3M_NSN C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_ASF D RA_ASF V1_PAPASF P N1_APF C I P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF C M C M N3_NPM C VBI_AAI1S P A1_DSN RD_GPM RA_ASM N1T_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM C N1T_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_APM V2_PMPAPM RA_GSM N2_GSM
Ez:11:1 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to lead I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the opposite/in the presence of (+gen) the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate as/like icon; twenty and also, even, namely five man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same the ć the the ć and also, even, namely ć the the ć the ć the people
Ez:11:1 and he/she/it-TAKE UP-ed me (acc) spirit (nom|acc|voc) and he/she/it-LEAD-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (acc) while SEE-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) the (gen) gate (gen) as/like icons (dat); twenty and five men, husbands (nom|voc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen) the (acc) the (acc) the (gen) and the (acc) the (gen) the (acc) the (gen) people (gen)
Ez:11:1 Ez_11:1_1 Ez_11:1_2 Ez_11:1_3 Ez_11:1_4 Ez_11:1_5 Ez_11:1_6 Ez_11:1_7 Ez_11:1_8 Ez_11:1_9 Ez_11:1_10 Ez_11:1_11 Ez_11:1_12 Ez_11:1_13 Ez_11:1_14 Ez_11:1_15 Ez_11:1_16 Ez_11:1_17 Ez_11:1_18 Ez_11:1_19 Ez_11:1_20 Ez_11:1_21 Ez_11:1_22 Ez_11:1_23 Ez_11:1_24 Ez_11:1_25 Ez_11:1_26 Ez_11:1_27 Ez_11:1_28 Ez_11:1_29 Ez_11:1_30 Ez_11:1_31 Ez_11:1_32 Ez_11:1_33 Ez_11:1_34 Ez_11:1_35 Ez_11:1_36 Ez_11:1_37 Ez_11:1_38 Ez_11:1_39 Ez_11:1_40 Ez_11:1_41 Ez_11:1_42 Ez_11:1_43 Ez_11:1_44 Ez_11:1_45 Ez_11:1_46 Ez_11:1_47 Ez_11:1_48 Ez_11:1_49 Ez_11:1_50
Ez:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, οὗτοι οἱ ἄνδρες οἱ λογιζόμενοι μάταια καὶ βουλευόμενοι βουλὴν πονηρὰν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
Ez:11:2 And the Lord said to me, Son of man, these are the men that devise vanities, and take evil counsel in this city: (Ezekiel 11:2 Brenton)
Ez:11:2 I rzekł do mnie Pan: «Synu człowieczy, oto mężowie, w których myślach jest zło i którzy w tym mieście rozszerzają złe rady. (Ez 11:2 BT_4)
Ez:11:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, οὗτοι οἱ ἄνδρες οἱ λογιζόμενοι μάταια καὶ βουλευόμενοι βουλὴν πονηρὰν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
Ez:11:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) μάταιος -αία -ον καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) βουλή, -ῆς, ἡ πονηρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:11:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie Do ??? Planu/zamiar Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:11:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, ou(=toi oi( a)/ndres oi( logiDZo/menoi ma/taia kai\ bouleuo/menoi boulE\n ponEra\n e)n tE=| po/lei tau/tE|
Ez:11:2 kai eipen kyrios pros me yie anTrOpu, hutoi hoi andres hoi logiDZomenoi mataia kai buleuomenoi bulEn ponEran en tE polei tautE
Ez:11:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS N2_VSM N2_GSM RD_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM A1A_APN C V1_PMPNPM N1_ASF A1A_ASF P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF
Ez:11:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I son human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely to ??? plan/intention wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:11:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) these (nom) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and while being-???-ed (nom|voc) plan/intention (acc) wicked ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat)
Ez:11:2 Ez_11:2_1 Ez_11:2_2 Ez_11:2_3 Ez_11:2_4 Ez_11:2_5 Ez_11:2_6 Ez_11:2_7 Ez_11:2_8 Ez_11:2_9 Ez_11:2_10 Ez_11:2_11 Ez_11:2_12 Ez_11:2_13 Ez_11:2_14 Ez_11:2_15 Ez_11:2_16 Ez_11:2_17 Ez_11:2_18 Ez_11:2_19 Ez_11:2_20 Ez_11:2_21
Ez:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:3 οἱ λέγοντες Οὐχὶ προσφάτως ᾠκοδόμηνται αἱ οἰκίαι; αὕτη ἐστὶν ὁ λέβης, ἡμεῖς δὲ τὰ κρέα.
Ez:11:3 who say, Have not the houses been newly built? This is the caldron, and we are the flesh. (Ezekiel 11:3 Brenton)
Ez:11:3 Mówią: "Nieprędko buduje się domy. Oto kocioł, a my stanowimy mięso". (Ez 11:3 BT_4)
Ez:11:3 οἱ λέγοντες Οὐχὶ προσφάτως ᾠκοδόμηνται αἱ οἰκίαι; αὕτη ἐστὶν λέβης, ἡμεῖς δὲ τὰ κρέα.
Ez:11:3 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί προσφάτως οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό
Ez:11:3 By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ostatnio By budować/buduj moralnie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ja zaś Mięso
Ez:11:3 oi( le/gontes *ou)CHi\ prosfa/tOs O)|kodo/mEntai ai( oi)ki/ai; au(/tE e)sti\n o( le/bEs, E(mei=s de\ ta\ kre/a.
Ez:11:3 hoi legontes uCHi prosfatOs OkodomEntai hai oikiai; hautE estin ho lebEs, hEmeis de ta krea.
Ez:11:3 RA_NPM V1_PAPNPM D D VM_XMI3P RA_NPF N1A_NPF RD_NSF V9_PAI3S RA_NSM N3T_NSM RP_NP x RA_NPN N3_NPN
Ez:11:3 the to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] recently to build/edify the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the ć I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the meat
Ez:11:3 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not recently they-have-been-BUILD/EDIFY-ed the (nom) houses (nom|voc) this (nom) he/she/it-is the (nom) we (nom) Yet the (nom|acc) meats (nom|acc|voc)
Ez:11:3 Ez_11:3_1 Ez_11:3_2 Ez_11:3_3 Ez_11:3_4 Ez_11:3_5 Ez_11:3_6 Ez_11:3_7 Ez_11:3_8 Ez_11:3_9 Ez_11:3_10 Ez_11:3_11 Ez_11:3_12 Ez_11:3_13 Ez_11:3_14 Ez_11:3_15
Ez:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:4 διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπ’ αὐτούς, προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου.
Ez:11:4 Therefore prophesy against them, prophesy, son of man. (Ezekiel 11:4 Brenton)
Ez:11:4 Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu człowieczy!» (Ez 11:4 BT_4)
Ez:11:4 διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπ’ αὐτούς, προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου.
Ez:11:4 διά οὗτος αὕτη τοῦτο προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ez:11:4 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By prorokować Syn Ludzki
Ez:11:4 dia\ tou=to profE/teuson e)p’ au)tou/s, profE/teuson, ui(e\ a)nTrO/pou.
Ez:11:4 dia tuto profEteuson ep’ autus, profEteuson, hyie anTrOpu.
Ez:11:4 P RD_ASN VA_AAD2S P RD_APM VA_AAD2S N2_VSM N2_GSM
Ez:11:4 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to prophesy son human
Ez:11:4 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) son (voc) human (gen)
Ez:11:4 Ez_11:4_1 Ez_11:4_2 Ez_11:4_3 Ez_11:4_4 Ez_11:4_5 Ez_11:4_6 Ez_11:4_7 Ez_11:4_8
Ez:11:4 x x x x x x x x
Ez:11:5 καὶ ἔπεσεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα κυρίου καὶ εἶπεν πρός με Λέγε Τάδε λέγει κύριος Οὕτως εἴπατε, οἶκος Ισραηλ, καὶ τὰ διαβούλια τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἐγὼ ἐπίσταμαι.
Ez:11:5 And the Spirit of the Lord fell upon me, and said to me, say; Thus saith the Lord; Thus have ye said, O house of Israel: and I know the devices of your spirit. (Ezekiel 11:5 Brenton)
Ez:11:5 Wówczas mną owładnął Duch Pański i rzekł do mnie: «Mów: Tak mówi Pan: W ten sposób powiedzieliście, domu Izraela, a Ja znam sprawy waszej duszy. (Ez 11:5 BT_4)
Ez:11:5 καὶ ἔπεσεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα κυρίου καὶ εἶπεν πρός με Λέγε Τάδε λέγει κύριος Οὕτως εἴπατε, οἶκος Ισραηλ, καὶ τὰ διαβούλια τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἐγὼ ἐπίσταμαι.
Ez:11:5 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)
Ez:11:5 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty Ja By wiedzieć
Ez:11:5 kai\ e)/pesen e)p’ e)me\ pneu=ma kuri/ou kai\ ei)=pen pro/s me *le/ge *ta/de le/gei ku/rios *ou(/tOs ei)/pate, oi)=kos *israEl, kai\ ta\ diabou/lia tou= pneu/matos u(mO=n e)gO\ e)pi/stamai.
Ez:11:5 kai epesen ep’ eme pneuma kyriu kai eipen pros me lege tade legei kyrios hutOs eipate, oikos israEl, kai ta diabulia tu pneumatos hymOn egO epistamai.
Ez:11:5 C VAI_AAI3S P RP_AS N3M_NSN N2_GSM C VBI_AAI3S P RP_AS V1_PAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VAI_AAI2P N2_NSM N_GSM C RA_APN N2N_APN RA_GSN N3M_GSN RP_GP RP_NS V6_PMI1S
Ez:11:5 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell house Israel and also, even, namely the ć the spirit breath, spiritual utterance, wind you I to know
Ez:11:5 and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) be-you(sg)-SAY/TELL-ing! these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! house (nom) Israel (indecl) and the (nom|acc) the (gen) spirit (gen) you(pl) (gen) I (nom) I-am-being-KNOW-ed
Ez:11:5 Ez_11:5_1 Ez_11:5_2 Ez_11:5_3 Ez_11:5_4 Ez_11:5_5 Ez_11:5_6 Ez_11:5_7 Ez_11:5_8 Ez_11:5_9 Ez_11:5_10 Ez_11:5_11 Ez_11:5_12 Ez_11:5_13 Ez_11:5_14 Ez_11:5_15 Ez_11:5_16 Ez_11:5_17 Ez_11:5_18 Ez_11:5_19 Ez_11:5_20 Ez_11:5_21 Ez_11:5_22 Ez_11:5_23 Ez_11:5_24 Ez_11:5_25 Ez_11:5_26
Ez:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:6 ἐπληθύνατε νεκροὺς ὑμῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐνεπλήσατε τὰς ὁδοὺς αὐτῆς τραυματιῶν.
Ez:11:6 Ye have multiplied your dead in this city, and ye have filled your ways with slain men. (Ezekiel 11:6 Brenton)
Ez:11:6 Wielu pomordowaliście w tym mieście, a jego ulice zasłaliście trupami. (Ez 11:6 BT_4)
Ez:11:6 ἐπληθύνατε νεκροὺς ὑμῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐνεπλήσατε τὰς ὁδοὺς αὐτῆς τραυματιῶν.
Ez:11:6 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:11:6 By wzrastać/mnóż się Martwo {Całkowicie} Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Ez:11:6 e)plETu/nate nekrou\s u(mO=n e)n tE=| po/lei tau/tE| kai\ e)neplE/sate ta\s o(dou\s au)tE=s traumatiO=n.
Ez:11:6 eplETynate nekrus hymOn en tE polei tautE kai eneplEsate tas hodus autEs traumatiOn.
Ez:11:6 VAI_AAI2P N2_APM RP_GP P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF C VAI_AAI2P RA_APF N2_APF RD_GSF N1T_GPM
Ez:11:6 to increase/multiply dead you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to satisfy fill up the way/road he/she/it/same ć
Ez:11:6 you(pl)-INCREASE/MULTIPLY-ed dead ([Adj] acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) and you(pl)-SATISFY-ed the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen)
Ez:11:6 Ez_11:6_1 Ez_11:6_2 Ez_11:6_3 Ez_11:6_4 Ez_11:6_5 Ez_11:6_6 Ez_11:6_7 Ez_11:6_8 Ez_11:6_9 Ez_11:6_10 Ez_11:6_11 Ez_11:6_12 Ez_11:6_13
Ez:11:6 x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:7 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Τοὺς νεκροὺς ὑμῶν οὓς ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὗτοί εἰσιν τὰ κρέα, αὐτὴ δὲ ὁ λέβης ἐστίν, καὶ ὑμᾶς ἐξάξω ἐκ μέσου αὐτῆς.
Ez:11:7 Therefore thus saith the Lord; Your dead whom ye have smitten in the midst of it, these are the flesh, and this city is the caldron: but I will bring you forth out of the midst of it. (Ezekiel 11:7 Brenton)
Ez:11:7 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Trupy, które porozkładaliście w jego środku, są mięsem, a ono kotłem, wy jednak zostaniecie usunięci ze środka. (Ez 11:7 BT_4)
Ez:11:7 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Τοὺς νεκροὺς ὑμῶν οὓς ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὗτοί εἰσιν τὰ κρέα, αὐτὴ δὲ λέβης ἐστίν, καὶ ὑμᾶς ἐξάξω ἐκ μέσου αὐτῆς.
Ez:11:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:11:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Martwo {Całkowicie} Ty Kto/, który/, który By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Mięso On/ona/to/to samo zaś By być I też, nawet, mianowicie Ty By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo
Ez:11:7 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *tou\s nekrou\s u(mO=n ou(\s e)pata/Xate e)n me/sO| au)tE=s, ou(=toi/ ei)sin ta\ kre/a, au)tE\ de\ o( le/bEs e)sti/n, kai\ u(ma=s e)Xa/XO e)k me/sou au)tE=s.
Ez:11:7 dia tuto tade legei kyrios tus nekrus hymOn hus epataXate en mesO autEs, hutoi eisin ta krea, autE de ho lebEs estin, kai hymas eXaXO ek mesu autEs.
Ez:11:7 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM RP_GP RR_APM VAI_AAI2P P A1_DSN RD_GSF RD_NPM V9_PAI3P RA_NPN N3_NPN RD_NSF x RA_NSM N3T_NSM V9_PAI3S C RP_AP VF_FAI1S P A1_GSN RD_GSF
Ez:11:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dead you who/whom/which to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be the meat he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to be and also, even, namely you to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same
Ez:11:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) dead ([Adj] acc) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-SMITE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) she/it/same (nom) Yet the (nom) he/she/it-is and you(pl) (acc) I-will-LEAD-OUT out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! her/it/same (gen)
Ez:11:7 Ez_11:7_1 Ez_11:7_2 Ez_11:7_3 Ez_11:7_4 Ez_11:7_5 Ez_11:7_6 Ez_11:7_7 Ez_11:7_8 Ez_11:7_9 Ez_11:7_10 Ez_11:7_11 Ez_11:7_12 Ez_11:7_13 Ez_11:7_14 Ez_11:7_15 Ez_11:7_16 Ez_11:7_17 Ez_11:7_18 Ez_11:7_19 Ez_11:7_20 Ez_11:7_21 Ez_11:7_22 Ez_11:7_23 Ez_11:7_24 Ez_11:7_25 Ez_11:7_26 Ez_11:7_27 Ez_11:7_28
Ez:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:8 ῥομφαίαν φοβεῖσθε, καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐφ’ ὑμᾶς, λέγει κύριος.
Ez:11:8 Ye fear the sword; and I will bring a sword upon you, saith the Lord. (Ezekiel 11:8 Brenton)
Ez:11:8 Boicie się miecza, a Ja sprowadzę na was miecz - wyrocznia Pana Boga. (Ez 11:8 BT_4)
Ez:11:8 ῥομφαίαν φοβεῖσθε, καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐφ’ ὑμᾶς, λέγει κύριος.
Ez:11:8 ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:11:8 Szpada By bać się I też, nawet, mianowicie Szpada Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:11:8 r(omfai/an fobei=sTe, kai\ r(omfai/an e)pa/XO e)f’ u(ma=s, le/gei ku/rios.
Ez:11:8 romfaian fobeisTe, kai romfaian epaXO ef’ hymas, legei kyrios.
Ez:11:8 N1A_ASF V2_PMI2P C N1A_ASF VF_FAI1S P RP_AP V1_PAI3S N2_NSM
Ez:11:8 sword to fear and also, even, namely sword to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:11:8 sword (acc) you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! and sword (acc) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:11:8 Ez_11:8_1 Ez_11:8_2 Ez_11:8_3 Ez_11:8_4 Ez_11:8_5 Ez_11:8_6 Ez_11:8_7 Ez_11:8_8 Ez_11:8_9
Ez:11:8 x x x x x x x x x
Ez:11:9 καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ μέσου αὐτῆς καὶ παραδώσω ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων καὶ ποιήσω ἐν ὑμῖν κρίματα.
Ez:11:9 And I will bring you forth out of the midst of it, and will deliver you into the hands of strangers, and will execute judgments among you. (Ezekiel 11:9 Brenton)
Ez:11:9 Wypędzę was z jego obrębu, z jego środka, wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami. (Ez 11:9 BT_4)
Ez:11:9 καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ μέσου αὐτῆς καὶ παραδώσω ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων καὶ ποιήσω ἐν ὑμῖν κρίματα.
Ez:11:9 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλότριος -ία -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίμα[τ], -ατος, τό
Ez:11:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty Do (+przyspieszenie) Ręka Innego/inni I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Ez:11:9 kai\ e)Xa/XO u(ma=s e)k me/sou au)tE=s kai\ paradO/sO u(ma=s ei)s CHei=ras a)llotri/On kai\ poiE/sO e)n u(mi=n kri/mata.
Ez:11:9 kai eXaXO hymas ek mesu autEs kai paradOsO hymas eis CHeiras allotriOn kai poiEsO en hymin krimata.
Ez:11:9 C VF_FAI1S RP_AP P A1_GSN RD_GSF C VF_FAI1S RP_AP P N3_APF A1A_GPM C VF_FAI1S P RP_DP N3M_APN
Ez:11:9 and also, even, namely to lead out you out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you into (+acc) hand of another/others and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Ez:11:9 and I-will-LEAD-OUT you(pl) (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! her/it/same (gen) and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER you(pl) (acc) into (+acc) hands (acc) of another/others (gen) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) you(pl) (dat) sentences (nom|acc|voc)
Ez:11:9 Ez_11:9_1 Ez_11:9_2 Ez_11:9_3 Ez_11:9_4 Ez_11:9_5 Ez_11:9_6 Ez_11:9_7 Ez_11:9_8 Ez_11:9_9 Ez_11:9_10 Ez_11:9_11 Ez_11:9_12 Ez_11:9_13 Ez_11:9_14 Ez_11:9_15 Ez_11:9_16 Ez_11:9_17
Ez:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:10 ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖσθε, ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:11:10 Ye shall fall by the sword; I will judge you on the mountains of Israel; and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 11:10 Brenton)
Ez:11:10 Padniecie od miecza, będę was sądził na granicy izraelskiej i poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 11:10 BT_4)
Ez:11:10 ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖσθε, ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:11:10 ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:11:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Izrael By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:11:10 e)n r(omfai/a| pesei=sTe, e)pi\ tO=n o(ri/On tou= *israEl krinO= u(ma=s· kai\ e)pignO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:11:10 en romfaia peseisTe, epi tOn horiOn tu israEl krinO hymas· kai epignOsesTe hoti egO kyrios.
Ez:11:10 P N1A_DSF VF2_FMI2P P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N_GSM VF2_FAI1S RP_AP C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:11:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the Israel to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:11:10 in/among/by (+dat) sword (dat) you(pl)-will-be-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) Israel (indecl) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(pl) (acc) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:11:10 Ez_11:10_1 Ez_11:10_2 Ez_11:10_3 Ez_11:10_4 Ez_11:10_5 Ez_11:10_6 Ez_11:10_7 Ez_11:10_8 Ez_11:10_9 Ez_11:10_10 Ez_11:10_11 Ez_11:10_12 Ez_11:10_13 Ez_11:10_14 Ez_11:10_15
Ez:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:11 αὐτὴ ὑμῖν οὐκ ἔσται εἰς λέβητα, καὶ ὑμεῖς οὐ μὴ γένησθε ἐν μέσῳ αὐτῆς εἰς κρέα· ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς,
Ez:11:11 And it came to pass, while I was prophesying, that Phaltias the son of Banaeas died. And I fell upon my face, and cried with a loud voice, and said, Alas, alas, O Lord! wilt thou utterly destroy the remnant of Israel? (Ezekiel 11:11 Brenton)
Ez:11:11 Ono nie będzie dla was kotłem ani wy nie będziecie w nim mięsem; na granicy izraelskiej będę was sądził. (Ez 11:11 BT_4)
Ez:11:11 αὐτὴ ὑμῖν οὐκ ἔσται εἰς λέβητα, καὶ ὑμεῖς οὐ μὴ γένησθε ἐν μέσῳ αὐτῆς εἰς κρέα· ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς,
Ez:11:11 αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κρέας, κρέως, τό ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:11:11 On/ona/to/to samo Ty ??? Przed przydechem mocnym By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Mięso Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Izrael By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty
Ez:11:11 au)tE\ u(mi=n ou)k e)/stai ei)s le/bEta, kai\ u(mei=s ou) mE\ ge/nEsTe e)n me/sO| au)tE=s ei)s kre/a· e)pi\ tO=n o(ri/On tou= *israEl krinO= u(ma=s,
Ez:11:11 autE hymin uk estai eis lebEta, kai hymeis u mE genEsTe en mesO autEs eis krea· epi tOn horiOn tu israEl krinO hymas,
Ez:11:11 RD_NSF RP_DP D VF_FMI3S P N3T_ASM C RP_NP D D VB_AMS2P P A1_DSN RD_GSF P N3_APN P RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N_GSM VF2_FAI1S RP_AP
Ez:11:11 he/she/it/same you οὐχ before rough breathing to be into (+acc) ć and also, even, namely you οὐχ before rough breathing not to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same into (+acc) meat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the Israel to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you
Ez:11:11 she/it/same (nom) you(pl) (dat) not he/she/it-will-be into (+acc) and you(pl) (nom) not not you(pl)-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) into (+acc) meats (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) the (gen) Israel (indecl) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(pl) (acc)
Ez:11:11 Ez_11:11_1 Ez_11:11_2 Ez_11:11_3 Ez_11:11_4 Ez_11:11_5 Ez_11:11_6 Ez_11:11_7 Ez_11:11_8 Ez_11:11_9 Ez_11:11_10 Ez_11:11_11 Ez_11:11_12 Ez_11:11_13 Ez_11:11_14 Ez_11:11_15 Ez_11:11_16 Ez_11:11_17 Ez_11:11_18 Ez_11:11_19 Ez_11:11_20 Ez_11:11_21 Ez_11:11_22 Ez_11:11_23
Ez:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:12 καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος. –
Ez:11:12 (Ezekiel 11:12 Brenton)
Ez:11:12 I poznacie, że ja Jestem Pan, do poleceń którego nie stosowaliście się ani nie wypełnialiście nakazów, ale wypełnialiście nakazy tych narodów, które was otaczają dokoła». (Ez 11:12 BT_4)
Ez:11:12 καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:11:12 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:11:12 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:11:12 kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:11:12 kai epignOsesTe dioti egO kyrios.
Ez:11:12 C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:11:12 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:11:12 and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:11:12 Ez_11:12_1 Ez_11:12_2 Ez_11:12_3 Ez_11:12_4 Ez_11:12_5 Ez_11:12_6
Ez:11:12 x x x x x x
Ez:11:13 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προφητεύειν με καὶ Φαλτιας ὁ τοῦ Βαναιου ἀπέθανεν, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἀνεβόησα φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπα Οἴμμοι οἴμμοι, κύριε, εἰς συντέλειαν σὺ ποιεῖς τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ.
Ez:11:13 (Ezekiel 11:13 Brenton)
Ez:11:13 Skoro tylko skończyłem prorokować, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. I upadłem na twarz, wołając głośno tymi słowami: «Ach, Panie Boże! Czy całkowicie wyniszczysz Resztę Izraela?» (Ez 11:13 BT_4)
Ez:11:13 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προφητεύειν με καὶ Φαλτιας τοῦ Βαναιου ἀπέθανεν, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἀνεβόησα φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπα Οἴμμοι οἴμμοι, κύριε, εἰς συντέλειαν σὺ ποιεῖς τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ.
Ez:11:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:11:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prorokować Ja I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Zakończenie Ty By czynić/rób Pozostawanie Izrael
Ez:11:13 kai\ e)ge/neto e)n tO=| profEteu/ein me kai\ *faltias o( tou= *banaiou a)pe/Tanen, kai\ pi/ptO e)pi\ pro/sOpo/n mou kai\ a)nebo/Esa fOnE=| mega/lE| kai\ ei)=pa *oi)/mmoi oi)/mmoi, ku/rie, ei)s sunte/leian su\ poiei=s tou\s kataloi/pous tou= *israEl.
Ez:11:13 kai egeneto en tO profEteuein me kai faltias ho tu banaiu apeTanen, kai piptO epi prosOpon mu kai aneboEsa fOnE megalE kai eipa oimmoi oimmoi, kyrie, eis synteleian sy poieis tus kataloipus tu israEl.
Ez:11:13 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PAN RP_AS C N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM VBI_AAI3S C V1_PAI1S P N2N_ASN RP_GS C VAI_AAI1S N1_DSF A1_DSF C VAI_AAI1S I I N2_VSM P N1A_ASF RP_NS V2_PAI2S RA_APM A1B_APM RA_GSM N_GSM
Ez:11:13 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to prophesy I and also, even, namely ć the the ć to die and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I and also, even, namely to cry out sound/voice cries; to sound great and also, even, namely to say/tell ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) completion you to do/make the remaining the Israel
Ez:11:13 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-PROPHESY-ing me (acc) and the (nom) the (gen) he/she/it-DIE-ed and I-am-FALL-ing, I-should-be-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) and I-CRY-ed-OUT sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and I-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) completion (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-DO/MAKE-ing the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:11:13 Ez_11:13_1 Ez_11:13_2 Ez_11:13_3 Ez_11:13_4 Ez_11:13_5 Ez_11:13_6 Ez_11:13_7 Ez_11:13_8 Ez_11:13_9 Ez_11:13_10 Ez_11:13_11 Ez_11:13_12 Ez_11:13_13 Ez_11:13_14 Ez_11:13_15 Ez_11:13_16 Ez_11:13_17 Ez_11:13_18 Ez_11:13_19 Ez_11:13_20 Ez_11:13_21 Ez_11:13_22 Ez_11:13_23 Ez_11:13_24 Ez_11:13_25 Ez_11:13_26 Ez_11:13_27 Ez_11:13_28 Ez_11:13_29 Ez_11:13_30 Ez_11:13_31 Ez_11:13_32 Ez_11:13_33 Ez_11:13_34
Ez:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:14 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:11:14 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 11:14 Brenton)
Ez:11:14 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 11:14 BT_4)
Ez:11:14 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:11:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:11:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:11:14 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:11:14 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:11:14 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:11:14 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:11:14 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:11:14 Ez_11:14_1 Ez_11:14_2 Ez_11:14_3 Ez_11:14_4 Ez_11:14_5 Ez_11:14_6 Ez_11:14_7
Ez:11:14 x x x x x x x
Ez:11:15 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἀδελφοί σου καὶ οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ συντετέλεσται, οἷς εἶπαν αὐτοῖς οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ Μακρὰν ἀπέχετε ἀπὸ τοῦ κυρίου, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ εἰς κληρονομίαν.
Ez:11:15 Son of man, thy brethren, and the men of thy captivity, and all the house of Israel are come to the full, to whom the inhabitants of Jerusalem said, Keep ye far away from the Lord: the land is given to us for an inheritance. (Ezekiel 11:15 Brenton)
Ez:11:15 «Synu człowieczy, oto do braci twoich, do zesłanych wraz z tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu mawiali mieszkańcy Jerozolimy: "Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie". (Ez 11:15 BT_4)
Ez:11:15 Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἀδελφοί σου καὶ οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου καὶ πᾶς οἶκος τοῦ Ισραηλ συντετέλεσται, οἷς εἶπαν αὐτοῖς οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ Μακρὰν ἀπέχετε ἀπὸ τοῦ κυρίου, ἡμῖν δέδοται γῆ εἰς κληρονομίαν.
Ez:11:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μακράν; μακρός -ά -όν ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ
Ez:11:15 Syn Ludzki Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeńcy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael By uzupełniać Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Daleko; daleko [zobacz makro] By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By dawać Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo
Ez:11:15 *ui(e\ a)nTrO/pou, oi( a)delfoi/ sou kai\ oi( a)/ndres tE=s ai)CHmalOsi/as sou kai\ pa=s o( oi)=kos tou= *israEl suntete/lestai, oi(=s ei)=pan au)toi=s oi( katoikou=ntes *ierousalEm *makra\n a)pe/CHete a)po\ tou= kuri/ou, E(mi=n de/dotai E( gE= ei)s klEronomi/an.
Ez:11:15 yie anTrOpu, hoi adelfoi su kai hoi andres tEs aiCHmalOsias su kai pas ho oikos tu israEl syntetelestai, hois eipan autois hoi katoikuntes ierusalEm makran apeCHete apo tu kyriu, hEmin dedotai hE gE eis klEronomian.
Ez:11:15 N2_VSM N2_GSM RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM N3_NPM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VM_XPI3S RR_DPM VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF D V1_PAI2P P RA_GSM N2_GSM RP_DP VM_XMI3S RA_NSF N1_NSF P N1A_ASF
Ez:11:15 son human the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the captives you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house the Israel to complete who/whom/which to say/tell he/she/it/same the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] far; far [see macro] to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to give the earth/land into (+acc) inheritance
Ez:11:15 son (voc) human (gen) the (nom) brothers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) captives (gen), captivess (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (nom|voc) the (nom) house (nom) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-has-been-COMPLETE-ed who/whom/which (dat) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) far; far ([Adj] acc) you(pl)-are-ABSTAIN-ing, be-you(pl)-ABSTAIN-ing! away from (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) inheritance (acc)
Ez:11:15 Ez_11:15_1 Ez_11:15_2 Ez_11:15_3 Ez_11:15_4 Ez_11:15_5 Ez_11:15_6 Ez_11:15_7 Ez_11:15_8 Ez_11:15_9 Ez_11:15_10 Ez_11:15_11 Ez_11:15_12 Ez_11:15_13 Ez_11:15_14 Ez_11:15_15 Ez_11:15_16 Ez_11:15_17 Ez_11:15_18 Ez_11:15_19 Ez_11:15_20 Ez_11:15_21 Ez_11:15_22 Ez_11:15_23 Ez_11:15_24 Ez_11:15_25 Ez_11:15_26 Ez_11:15_27 Ez_11:15_28 Ez_11:15_29 Ez_11:15_30 Ez_11:15_31 Ez_11:15_32 Ez_11:15_33 Ez_11:15_34 Ez_11:15_35
Ez:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:16 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ὅτι Ἀπώσομαι αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ἁγίασμα μικρὸν ἐν ταῖς χώραις, οὗ ἂν εἰσέλθωσιν ἐκεῖ.
Ez:11:16 Therefore say thou, Thus saith the Lord; I will cast them off among the nations, and will disperse them into every land, yet will I be to them for a little sanctuary in the countries which they shall enter. (Ezekiel 11:16 Brenton)
Ez:11:16 Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których przybyli. (Ez 11:16 BT_4)
Ez:11:16 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ὅτι Ἀπώσομαι αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ἁγίασμα μικρὸν ἐν ταῖς χώραις, οὗ ἂν εἰσέλθωσιν ἐκεῖ.
Ez:11:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μικρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ
Ez:11:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By odrzucać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić Tam
Ez:11:16 dia\ tou=to ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios o(/ti *)apO/somai au)tou\s ei)s ta\ e)/TnE kai\ diaskorpiO= au)tou\s ei)s pa=san tE\n gE=n, kai\ e)/somai au)toi=s ei)s a(gi/asma mikro\n e)n tai=s CHO/rais, ou(= a)/n ei)se/lTOsin e)kei=.
Ez:11:16 dia tuto eipon tade legei kyrios hoti apOsomai autus eis ta eTnE kai diaskorpiO autus eis pasan tEn gEn, kai esomai autois eis hagiasma mikron en tais CHOrais, hu an eiselTOsin ekei.
Ez:11:16 P RD_ASN VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S RD_APM P RA_APN N3E_APN C VF2_FAI1S RD_APM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C VF_FMI1S RD_DPM P N3M_ASN A1A_ASN P RA_DPF N1A_DPF RR_GSM x VB_AAS3P D
Ez:11:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to reject he/she/it/same into (+acc) the nation [see ethnic] and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) ć small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to enter there
Ez:11:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that I-will-be-REJECT-ed, (fut perf) them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-will-SCATTER them/same (acc) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) and I-will-be them/same (dat) into (+acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) regions (dat) where; who/whom/which (gen) ever they-should-ENTER there
Ez:11:16 Ez_11:16_1 Ez_11:16_2 Ez_11:16_3 Ez_11:16_4 Ez_11:16_5 Ez_11:16_6 Ez_11:16_7 Ez_11:16_8 Ez_11:16_9 Ez_11:16_10 Ez_11:16_11 Ez_11:16_12 Ez_11:16_13 Ez_11:16_14 Ez_11:16_15 Ez_11:16_16 Ez_11:16_17 Ez_11:16_18 Ez_11:16_19 Ez_11:16_20 Ez_11:16_21 Ez_11:16_22 Ez_11:16_23 Ez_11:16_24 Ez_11:16_25 Ez_11:16_26 Ez_11:16_27 Ez_11:16_28 Ez_11:16_29 Ez_11:16_30 Ez_11:16_31 Ez_11:16_32
Ez:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:17 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος καὶ εἰσδέξομαι αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διέσπειρα αὐτοὺς ἐν αὐταῖς, καὶ δώσω αὐτοῖς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ.
Ez:11:17 Therefore say thou, Thus saith the Lord; I will also take them from the heathen, and gather them out of the lands wherein I have scattered them, and will give them the land of Israel. (Ezekiel 11:17 Brenton)
Ez:11:17 Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. (Ez 11:17 BT_4)
Ez:11:17 διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Καὶ εἰσδέξομαι αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διέσπειρα αὐτοὺς ἐν αὐταῖς, καὶ δώσω αὐτοῖς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ.
Ez:11:17 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:11:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Izrael
Ez:11:17 dia\ tou=to ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *kai\ ei)sde/Xomai au)tou\s e)k tO=n e)TnO=n kai\ suna/XO au)tou\s e)k tO=n CHOrO=n, ou(= die/speira au)tou\s e)n au)tai=s, kai\ dO/sO au)toi=s tE\n gE=n tou= *israEl.
Ez:11:17 dia tuto eipon tade legei kyrios kai eisdeXomai autus ek tOn eTnOn kai synaXO autus ek tOn CHOrOn, hu diespeira autus en autais, kai dOsO autois tEn gEn tu israEl.
Ez:11:17 P RD_ASN VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S RD_APM P RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI1S RD_APM P RA_GPF N1A_GPF RR_GSM VAI_AAI1S RD_APM P RD_DPF C VF_FAI1S RD_DPM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM
Ez:11:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] and also, even, namely to gather together he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same the earth/land the Israel
Ez:11:17 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-???-ed them/same (acc) out of (+gen) the (gen) nations (gen) and I-will-GATHER TOGETHER them/same (acc) out of (+gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) where; who/whom/which (gen) I-SCATTER-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:11:17 Ez_11:17_1 Ez_11:17_2 Ez_11:17_3 Ez_11:17_4 Ez_11:17_5 Ez_11:17_6 Ez_11:17_7 Ez_11:17_8 Ez_11:17_9 Ez_11:17_10 Ez_11:17_11 Ez_11:17_12 Ez_11:17_13 Ez_11:17_14 Ez_11:17_15 Ez_11:17_16 Ez_11:17_17 Ez_11:17_18 Ez_11:17_19 Ez_11:17_20 Ez_11:17_21 Ez_11:17_22 Ez_11:17_23 Ez_11:17_24 Ez_11:17_25 Ez_11:17_26 Ez_11:17_27 Ez_11:17_28 Ez_11:17_29 Ez_11:17_30
Ez:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:18 καὶ εἰσελεύσονται ἐκεῖ καὶ ἐξαροῦσιν πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς ἐξ αὐτῆς.
Ez:11:18 And they shall enter in there, and shall remove all the abominations of it, and all its iniquities from it. (Ezekiel 11:18 Brenton)
Ez:11:18 Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. (Ez 11:18 BT_4)
Ez:11:18 καὶ εἰσελεύσονται ἐκεῖ καὶ ἐξαροῦσιν πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς ἐξ αὐτῆς.
Ez:11:18 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:11:18 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Tam I też, nawet, mianowicie By usuwać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Ez:11:18 kai\ ei)seleu/sontai e)kei= kai\ e)Xarou=sin pa/nta ta\ bdelu/gmata au)tE=s kai\ pa/sas ta\s a)nomi/as au)tE=s e)X au)tE=s.
Ez:11:18 kai eiseleusontai ekei kai eXarusin panta ta bdelygmata autEs kai pasas tas anomias autEs eX autEs.
Ez:11:18 C VF_FMI3P D C VF2_FAI3P A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF C A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSF P RD_GSF
Ez:11:18 and also, even, namely to enter there and also, even, namely to remove every all, each, every, the whole of the abomination he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Ez:11:18 and they-will-be-ENTER-ed there and they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat), upon REMOVE-ing (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) her/it/same (gen) out of (+gen) her/it/same (gen)
Ez:11:18 Ez_11:18_1 Ez_11:18_2 Ez_11:18_3 Ez_11:18_4 Ez_11:18_5 Ez_11:18_6 Ez_11:18_7 Ez_11:18_8 Ez_11:18_9 Ez_11:18_10 Ez_11:18_11 Ez_11:18_12 Ez_11:18_13 Ez_11:18_14 Ez_11:18_15 Ez_11:18_16
Ez:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:19 καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν ἑτέραν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην,
Ez:11:19 And I will give them another heart, and will put a new spirit within them; and will extract the heart of stone from their flesh, and give them a heart of flesh: (Ezekiel 11:19 Brenton)
Ez:11:19 Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, (Ez 11:19 BT_4)
Ez:11:19 καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν ἑτέραν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην,
Ez:11:19 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό καινός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λίθινος -ίνη -ον ἐκ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ σάρκινος -η -ον
Ez:11:19 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Inny I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Nowy By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Cielesny
Ez:11:19 kai\ dO/sO au)toi=s kardi/an e(te/ran kai\ pneu=ma kaino\n dO/sO e)n au)toi=s kai\ e)kspa/sO tE\n kardi/an tE\n liTi/nEn e)k tE=s sarko\s au)tO=n kai\ dO/sO au)toi=s kardi/an sarki/nEn,
Ez:11:19 kai dOsO autois kardian heteran kai pneuma kainon dOsO en autois kai ekspasO tEn kardian tEn liTinEn ek tEs sarkos autOn kai dOsO autois kardian sarkinEn,
Ez:11:19 C VF_FAI1S RD_DPM N1A_ASF A1A_ASF C N3M_ASN A1_ASN VF_FAI1S P RD_DPM C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1_ASF P RA_GSF N3K_GSF RD_GPM C VF_FAI1S RD_DPM N1A_ASF A1_ASF
Ez:11:19 and also, even, namely to give he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) other and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind new to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the stone out of (+gen) ἐξ before vowels the flesh he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) carnal
Ez:11:19 and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) heart (acc) other (acc) and spirit (nom|acc|voc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE in/among/by (+dat) them/same (dat) and I-will-???, I-should-??? the (acc) heart (acc) the (acc) stone ([Adj] acc) out of (+gen) the (gen) flesh (gen) them/same (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) heart (acc) carnal ([Adj] acc)
Ez:11:19 Ez_11:19_1 Ez_11:19_2 Ez_11:19_3 Ez_11:19_4 Ez_11:19_5 Ez_11:19_6 Ez_11:19_7 Ez_11:19_8 Ez_11:19_9 Ez_11:19_10 Ez_11:19_11 Ez_11:19_12 Ez_11:19_13 Ez_11:19_14 Ez_11:19_15 Ez_11:19_16 Ez_11:19_17 Ez_11:19_18 Ez_11:19_19 Ez_11:19_20 Ez_11:19_21 Ez_11:19_22 Ez_11:19_23 Ez_11:19_24 Ez_11:19_25 Ez_11:19_26
Ez:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:20 ὅπως ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύωνται καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσωνται καὶ ποιῶσιν αὐτά· καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν.
Ez:11:20 that they may walk in my commandments, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be to me a people, and I will be to them a God. (Ezekiel 11:20 Brenton)
Ez:11:20 aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. (Ez 11:20 BT_4)
Ez:11:20 ὅπως ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύωνται καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσωνται καὶ ποιῶσιν αὐτά· καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν.
Ez:11:20 ὅπως ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
Ez:11:20 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg 
Ez:11:20 o(/pOs e)n toi=s prosta/gmasi/n mou poreu/Ontai kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou fula/ssOntai kai\ poiO=sin au)ta/· kai\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ e)/somai au)toi=s ei)s Teo/n.
Ez:11:20 hopOs en tois prostagmasin mu poreuOntai kai ta dikaiOmata mu fylassOntai kai poiOsin auta· kai esontai moi eis laon, kai egO esomai autois eis Teon.
Ez:11:20 C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS V1_PMS3P C RA_NPN N3M_NPN RP_GS V1_PMS3P C V2_PAS3P RD_APN C VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C RP_NS VF_FMI1S RD_DPM P N2_ASM
Ez:11:20 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to go and also, even, namely the ??? I to guard and also, even, namely to do/make he/she/it/same and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I to be he/she/it/same into (+acc) god [see theology]
Ez:11:20 this is how in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) they-should-be-being-GO-ed and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-should-be-being-GUARD-ed and they-should-be-DO/MAKE-ing they/them/same (nom|acc) and they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) I-will-be them/same (dat) into (+acc) god (acc)
Ez:11:20 Ez_11:20_1 Ez_11:20_2 Ez_11:20_3 Ez_11:20_4 Ez_11:20_5 Ez_11:20_6 Ez_11:20_7 Ez_11:20_8 Ez_11:20_9 Ez_11:20_10 Ez_11:20_11 Ez_11:20_12 Ez_11:20_13 Ez_11:20_14 Ez_11:20_15 Ez_11:20_16 Ez_11:20_17 Ez_11:20_18 Ez_11:20_19 Ez_11:20_20 Ez_11:20_21 Ez_11:20_22 Ez_11:20_23 Ez_11:20_24 Ez_11:20_25
Ez:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:21 καὶ εἰς τὴν καρδίαν τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὡς ἡ καρδία αὐτῶν ἐπορεύετο, τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος.
Ez:11:21 And as for the heart set upon their abominations and their iniquities, as their heart went after them, I have recompensed their ways on their heads, saith the Lord. (Ezekiel 11:21 Brenton)
Ez:11:21 A co do tych, których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom, to na ich głowy składam odpowiedzialność za ich postępowanie» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 11:21 BT_4)
Ez:11:21 καὶ εἰς τὴν καρδίαν τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὡς καρδία αὐτῶν ἐπορεύετο, τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος.
Ez:11:21 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:11:21 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Wstręt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bezprawie On/ona/to/to samo Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By iść Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo By dawać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:11:21 kai\ ei)s tE\n kardi/an tO=n bdelugma/tOn au)tO=n kai\ tO=n a)nomiO=n au)tO=n, O(s E( kardi/a au)tO=n e)poreu/eto, ta\s o(dou\s au)tO=n ei)s kefala\s au)tO=n de/dOka, le/gei ku/rios.
Ez:11:21 kai eis tEn kardian tOn bdelygmatOn autOn kai tOn anomiOn autOn, hOs hE kardia autOn eporeueto, tas hodus autOn eis kefalas autOn dedOka, legei kyrios.
Ez:11:21 C P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C RA_GPF N1A_GPF RD_GPM C RA_NSF N1A_NSF RD_GPM V1I_IMI3S RA_APF N2_APF RD_GPM P N1_APF RD_GPM VX_XAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:11:21 and also, even, namely into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the abomination he/she/it/same and also, even, namely the lawlessness he/she/it/same as/like the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to go the way/road he/she/it/same into (+acc) head he/she/it/same to give to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:11:21 and into (+acc) the (acc) heart (acc) the (gen) abominations (gen) them/same (gen) and the (gen) lawlessnesss (gen) them/same (gen) as/like the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-was-being-GO-ed the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) into (+acc) heads (acc) them/same (gen) I-have-GIVE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:11:21 Ez_11:21_1 Ez_11:21_2 Ez_11:21_3 Ez_11:21_4 Ez_11:21_5 Ez_11:21_6 Ez_11:21_7 Ez_11:21_8 Ez_11:21_9 Ez_11:21_10 Ez_11:21_11 Ez_11:21_12 Ez_11:21_13 Ez_11:21_14 Ez_11:21_15 Ez_11:21_16 Ez_11:21_17 Ez_11:21_18 Ez_11:21_19 Ez_11:21_20 Ez_11:21_21 Ez_11:21_22 Ez_11:21_23 Ez_11:21_24 Ez_11:21_25
Ez:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:22 καὶ ἐξῆραν τὰ χερουβιν τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτὰ ὑπεράνω αὐτῶν·
Ez:11:22 Then the cherubs lifted up their wings, and the wheels beside them; and the glory of the God of Israel was over them above. (Ezekiel 11:22 Brenton)
Ez:11:22 Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. (Ez 11:22 BT_4)
Ez:11:22 Καὶ ἐξῆραν τὰ χερουβιν τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ δόξα θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτὰ ὑπεράνω αὐτῶν·
Ez:11:22 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὑπερ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:11:22 I też, nawet, mianowicie By usuwać Cherubini Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Koło By mieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Bóg  Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? On/ona/to/to samo
Ez:11:22 *kai\ e)XE=ran ta\ CHeroubin ta\s pte/rugas au)tO=n, kai\ oi( troCHoi\ e)CHo/menoi au)tO=n, kai\ E( do/Xa Teou= *israEl e)p’ au)ta\ u(pera/nO au)tO=n·
Ez:11:22 kai eXEran ta CHerubin tas pterygas autOn, kai hoi troCHoi eCHomenoi autOn, kai hE doXa Teu israEl ep’ auta hyperanO autOn·
Ez:11:22 C VBI_AAI3P RA_NPN N_NPN RA_APF N3G_APF RD_GPN C RA_NPM N2_NPM V1_PMPNPM RD_GPN C RA_NSF N1S_NSF N2_GSM N_GSM P RD_APN D RD_GPN
Ez:11:22 and also, even, namely to remove the cherubim the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same and also, even, namely the wheel to have he/she/it/same and also, even, namely the glory/awesomeness god [see theology] Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ??? he/she/it/same
Ez:11:22 and they-REMOVE-ed the (nom|acc) cherubim (indecl) the (acc) wings (acc) them/same (gen) and the (nom) wheels (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) god (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) ??? them/same (gen)
Ez:11:22 Ez_11:22_1 Ez_11:22_2 Ez_11:22_3 Ez_11:22_4 Ez_11:22_5 Ez_11:22_6 Ez_11:22_7 Ez_11:22_8 Ez_11:22_9 Ez_11:22_10 Ez_11:22_11 Ez_11:22_12 Ez_11:22_13 Ez_11:22_14 Ez_11:22_15 Ez_11:22_16 Ez_11:22_17 Ez_11:22_18 Ez_11:22_19 Ez_11:22_20 Ez_11:22_21
Ez:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:23 καὶ ἀνέβη ἡ δόξα κυρίου ἐκ μέσης τῆς πόλεως καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους, ὃ ἦν ἀπέναντι τῆς πόλεως.
Ez:11:23 And the glory of the Lord went up from the midst of the city, and stood on the mountain which was in front of the city. (Ezekiel 11:23 Brenton)
Ez:11:23 I odeszła chwała Pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. (Ez 11:23 BT_4)
Ez:11:23 καὶ ἀνέβη δόξα κυρίου ἐκ μέσης τῆς πόλεως καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους, ἦν ἀπέναντι τῆς πόλεως.
Ez:11:23 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Ez:11:23 I też, nawet, mianowicie By podnosić Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni Miasto I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Kto/, który/, który By być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Miasto
Ez:11:23 kai\ a)ne/bE E( do/Xa kuri/ou e)k me/sEs tE=s po/leOs kai\ e)/stE e)pi\ tou= o)/rous, o(\ E)=n a)pe/nanti tE=s po/leOs.
Ez:11:23 kai anebE hE doXa kyriu ek mesEs tEs poleOs kai estE epi tu orus, ho En apenanti tEs poleOs.
Ez:11:23 C VZI_AAI3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P A1_GSF RA_GSF N3I_GSF C VHI_AAI3S P RA_GSN N3E_GSN RR_NSN V9_IAI3S D RA_GSF N3I_GSF
Ez:11:23 and also, even, namely to ascend the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels middle the city and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) the city
Ez:11:23 and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen) the (gen) city (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mount (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was opposite/in the presence of (+gen) the (gen) city (gen)
Ez:11:23 Ez_11:23_1 Ez_11:23_2 Ez_11:23_3 Ez_11:23_4 Ez_11:23_5 Ez_11:23_6 Ez_11:23_7 Ez_11:23_8 Ez_11:23_9 Ez_11:23_10 Ez_11:23_11 Ez_11:23_12 Ez_11:23_13 Ez_11:23_14 Ez_11:23_15 Ez_11:23_16 Ez_11:23_17 Ez_11:23_18 Ez_11:23_19
Ez:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:24 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν ὁράσει ἐν πνεύματι θεοῦ· καὶ ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὁράσεως, ἧς εἶδον,
Ez:11:24 And the Spirit took me up, and brought me to the land of the Chaldeans, to the captivity, in a vision by the Spirit of God: and I went up after the vision which I saw. (Ezekiel 11:24 Brenton)
Ez:11:24 A duch uniósł mnie i zaprowadził z powrotem w Bożym zachwyceniu do zesłańców z ziemi chaldejskiej i tak skończyło się widzenie, które miałem. (Ez 11:24 BT_4)
Ez:11:24 καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν ὁράσει ἐν πνεύματι θεοῦ· καὶ ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὁράσεως, ἧς εἶδον,
Ez:11:24 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαλδαῖος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐν ὅρασις, -εως, ἡ ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ez:11:24 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Chaldejski Do (+przyspieszenie) Jeńcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ez:11:24 kai\ a)ne/labe/n me pneu=ma kai\ E)/gage/n me ei)s gE=n *CHaldai/On ei)s tE\n ai)CHmalOsi/an e)n o(ra/sei e)n pneu/mati Teou=· kai\ a)ne/bEn a)po\ tE=s o(ra/seOs, E(=s ei)=don,
Ez:11:24 kai anelaben me pneuma kai Egagen me eis gEn CHaldaiOn eis tEn aiCHmalOsian en horasei en pneumati Teu· kai anebEn apo tEs horaseOs, hEs eidon,
Ez:11:24 C VBI_AAI3S RP_AS N3M_NSN C VBI_AAI3S RP_AS P N1_ASF N2_GPM P RA_ASF N1A_ASF P N3I_DSF P N3M_DSN N2_GSM C VZI_AAI1S P RA_GSF N3I_GSF RR_GSF VBI_AAI1S
Ez:11:24 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand I spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to lead I into (+acc) earth/land Chaldean into (+acc) the captives in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ez:11:24 and he/she/it-TAKE UP-ed me (acc) spirit (nom|acc|voc) and he/she/it-LEAD-ed me (acc) into (+acc) earth/land (acc) Chaldeans (gen) into (+acc) the (acc) captives (acc) in/among/by (+dat) vision (dat) in/among/by (+dat) spirit (dat) god (gen) and I-ASCEND-ed away from (+gen) the (gen) vision (gen) who/whom/which (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed
Ez:11:24 Ez_11:24_1 Ez_11:24_2 Ez_11:24_3 Ez_11:24_4 Ez_11:24_5 Ez_11:24_6 Ez_11:24_7 Ez_11:24_8 Ez_11:24_9 Ez_11:24_10 Ez_11:24_11 Ez_11:24_12 Ez_11:24_13 Ez_11:24_14 Ez_11:24_15 Ez_11:24_16 Ez_11:24_17 Ez_11:24_18 Ez_11:24_19 Ez_11:24_20 Ez_11:24_21 Ez_11:24_22 Ez_11:24_23 Ez_11:24_24 Ez_11:24_25
Ez:11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:11:25 καὶ ἐλάλησα πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν πάντας τοὺς λόγους τοῦ κυρίου, οὓς ἔδειξέν μοι.
Ez:11:25 And I spoke to the captivity all the words of the Lord which he had shewed me. (Ezekiel 11:25 Brenton)
Ez:11:25 Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mi On pozwolił widzieć. (Ez 11:25 BT_4)
Ez:11:25 καὶ ἐλάλησα πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν πάντας τοὺς λόγους τοῦ κυρίου, οὓς ἔδειξέν μοι.
Ez:11:25 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:11:25 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeńcy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być widocznym Ja
Ez:11:25 kai\ e)la/lEsa pro\s tE\n ai)CHmalOsi/an pa/ntas tou\s lo/gous tou= kuri/ou, ou(\s e)/deiXe/n moi.
Ez:11:25 kai elalEsa pros tEn aiCHmalOsian pantas tus logus tu kyriu, hus edeiXen moi.
Ez:11:25 C VAI_AAI1S P RA_ASF N1A_ASF A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RR_APM VAI_AAI3S RP_DS
Ez:11:25 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the captives every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to show I
Ez:11:25 and I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) captives (acc) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SHOW-ed me (dat)
Ez:11:25 Ez_11:25_1 Ez_11:25_2 Ez_11:25_3 Ez_11:25_4 Ez_11:25_5 Ez_11:25_6 Ez_11:25_7 Ez_11:25_8 Ez_11:25_9 Ez_11:25_10 Ez_11:25_11 Ez_11:25_12 Ez_11:25_13
Ez:11:25 x x x x x x x x x x x x x