1Krl:15:1 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Ἐμὲ ἀπέστειλεν κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς κυρίου·
1Krl:15:1 And Samuel said to Saul, The Lord sent me to anoint thee king over Israel: and now hear the voice of the Lord. (1 Samuel 15:1 Brenton)
1Krl:15:1 Potem rzekł Samuel do Saula: «To mnie posłał Pan, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana. (1 Sm 15:1 BT_4)
1Krl:15:1 Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Ἐμὲ ἀπέστειλεν κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς κυρίου·
1Krl:15:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί νῦν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:15:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul Ja; mój/mój zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Teraz By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:15:1 *kai\ ei)=pen *samouEl pro\s *saoul *)eme\ a)pe/steilen ku/rios CHri=sai/ se ei)s basile/a e)pi\ *israEl, kai\ nu=n a)/koue tE=s fOnE=s kuri/ou·
1Krl:15:1 kai eipen samuEl pros saul eme apesteilen kyrios CHrisai se eis basilea epi israEl, kai nyn akue tEs fOnEs kyriu·
1Krl:15:1 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RP_AS VAI_AAI3S N2_NSM VA_AAN RP_AS P N3V_ASM P N_GSM C D V1_PAD2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM
1Krl:15:1 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) Saul I; my/mine to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely now to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:15:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-CHRISEN, be-you(sg)-CHRISEN-ed!, he/she/it-happens-to-CHRISEN (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and now be-you(sg)-HEAR-ing! the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krl:15:1 1Krl_15:1_1 1Krl_15:1_2 1Krl_15:1_3 1Krl_15:1_4 1Krl_15:1_5 1Krl_15:1_6 1Krl_15:1_7 1Krl_15:1_8 1Krl_15:1_9 1Krl_15:1_10 1Krl_15:1_11 1Krl_15:1_12 1Krl_15:1_13 1Krl_15:1_14 1Krl_15:1_15 1Krl_15:1_16 1Krl_15:1_17 1Krl_15:1_18 1Krl_15:1_19 1Krl_15:1_20
1Krl:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:2 τάδε εἶπεν κύριος σαβαωθ Νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν Αμαληκ τῷ Ισραηλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου·
1Krl:15:2 Thus said the Lord of hosts, Now will I take vengeance for what Amalec did to Israel, when he met him in the way as he came up out of Egypt. (1 Samuel 15:2 Brenton)
1Krl:15:2 Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. (1 Sm 15:2 BT_4)
1Krl:15:2 τάδε εἶπεν κύριος σαβαωθ Νῦν ἐκδικήσω ἐποίησεν Αμαληκ τῷ Ισραηλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου·
1Krl:15:2 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ νῦν ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὡς ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Krl:15:2 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Teraz By pomścić/poprawiaj Kto/, który/, który By czynić/rób Izrael Jak/jak By spotykać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By podnosić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
1Krl:15:2 ta/de ei)=pen ku/rios sabaOT *nu=n e)kdikE/sO a(/ e)poi/Esen *amalEk tO=| *israEl, O(s a)pE/ntEsen au)tO=| e)n tE=| o(dO=| a)nabai/nontos au)tou= e)X *ai)gu/ptou·
1Krl:15:2 tade eipen kyrios sabaOT nyn ekdikEsO ha epoiEsen amalEk tO israEl, hOs apEntEsen autO en tE hodO anabainontos autu eX aigyptu·
1Krl:15:2 RD_APN VBI_AAI3S N2_NSM N_NSM D VF_FAI1S RR_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_DSF N2_DSF V1_PAPGSM RD_GSM P N2_GSF
1Krl:15:2 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth now to avenge/rectify who/whom/which to do/make ć the Israel as/like to encounter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road to ascend he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
1Krl:15:2 these (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth now I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (dat) Israel (indecl) as/like he/she/it-ENCOUNTER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) while ASCEND-ing (gen) him/it/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen)
1Krl:15:2 1Krl_15:2_1 1Krl_15:2_2 1Krl_15:2_3 1Krl_15:2_4 1Krl_15:2_5 1Krl_15:2_6 1Krl_15:2_7 1Krl_15:2_8 1Krl_15:2_9 1Krl_15:2_10 1Krl_15:2_11 1Krl_15:2_12 1Krl_15:2_13 1Krl_15:2_14 1Krl_15:2_15 1Krl_15:2_16 1Krl_15:2_17 1Krl_15:2_18 1Krl_15:2_19 1Krl_15:2_20 1Krl_15:2_21
1Krl:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:3 καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Αμαληκ καὶ Ιεριμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.
1Krl:15:3 And now go, and thou shalt smite Amalec and Hierim and all that belongs to him, and thou shalt not save anything of him alive, but thou shalt utterly destroy him: and thou shalt devote him and all his to destruction, and thou shalt spare nothing belonging to him; and thou shalt slay both man and woman, and infant and suckling, and calf and sheep, and camel and ass. (1 Samuel 15:3 Brenton)
1Krl:15:3 Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły». (1 Sm 15:3 BT_4)
1Krl:15:3 καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Αμαληκ καὶ Ιεριμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.
1Krl:15:3 καί νῦν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀπό νήπιος -ία -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) καί ἀπό μόσχος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἀπό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὄνος, -ου, ὁ and ἡ
1Krl:15:3 I też, nawet, mianowicie Teraz By iść I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Noworodek Aż; świtaj By karmić piersią pielęgniarkę, ssać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cielęcia/wół Aż; świtaj Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wielbłąd Aż; świtaj Osła/osioł
1Krl:15:3 kai\ nu=n poreu/ou kai\ pata/Xeis to\n *amalEk kai\ *ierim kai\ pa/nta ta\ au)tou= kai\ ou) peripoiE/sE| e)X au)tou= kai\ e)XoleTreu/seis au)to\n kai\ a)naTematiei=s au)to\n kai\ pa/nta ta\ au)tou= kai\ ou) fei/sE| a)p’ au)tou= kai\ a)poktenei=s a)po\ a)ndro\s kai\ e(/Os gunaiko\s kai\ a)po\ nEpi/ou e(/Os TEla/DZontos kai\ a)po\ mo/sCHou e(/Os proba/tou kai\ a)po\ kamE/lou e(/Os o)/nou.
1Krl:15:3 kai nyn poreuu kai pataXeis ton amalEk kai ierim kai panta ta autu kai u peripoiEsE eX autu kai eXoleTreuseis auton kai anaTematieis auton kai panta ta autu kai u feisE ap’ autu kai apokteneis apo andros kai heOs gynaikos kai apo nEpiu heOs TElaDZontos kai apo mosCHu heOs probatu kai apo kamElu heOs onu.
1Krl:15:3 C D V1_PMD2S C VF_FAI2S RA_ASM N_ASM C N_ASM C A3_APN RA_APN RD_GSM C D VA_AAS3S P RD_GS C VF_FAI2S RD_ASM C VF2_FAI2S RD_ASM C A3_APN RA_APN RD_GSM C D VA_AMS2S P RD_GSM C VF2_FAI2S P N3_GSM C P N3K_GSF C P A1A_GSM P V1_PAPGSM C P N2_GSM P N2N_GSN C P N2_GSM P N2_GSF
1Krl:15:3 and also, even, namely now to go and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to procure (keep) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to kill from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely until; dawn woman/wife and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing infant until; dawn to suckle nurse, suck and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing calf/ox until; dawn sheep (sheepfold) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing camel until; dawn ass/donkey
1Krl:15:3 and now be-you(sg)-being-GO-ed! and you(sg)-will-SMITE the (acc)   and   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) and not you(sg)-will-be-PROCURE-ed, he/she/it-should-PROCURE, you(sg)-should-be-PROCURE-ed out of (+gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-DESTROY UTTERLY him/it/same (acc) and you(sg)-will-??? him/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) and not you(sg)-will-be-SPARE-ed, you(sg)-should-be-SPARE-ed away from (+gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-KILL, you(sg)-are-KILL-ing away from (+gen) man, husband (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) and away from (+gen) infant ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) while SUCKLE-ing (gen) and away from (+gen) calf/ox (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sheep (gen) and away from (+gen) camel (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ass/donkey (gen)
1Krl:15:3 1Krl_15:3_1 1Krl_15:3_2 1Krl_15:3_3 1Krl_15:3_4 1Krl_15:3_5 1Krl_15:3_6 1Krl_15:3_7 1Krl_15:3_8 1Krl_15:3_9 1Krl_15:3_10 1Krl_15:3_11 1Krl_15:3_12 1Krl_15:3_13 1Krl_15:3_14 1Krl_15:3_15 1Krl_15:3_16 1Krl_15:3_17 1Krl_15:3_18 1Krl_15:3_19 1Krl_15:3_20 1Krl_15:3_21 1Krl_15:3_22 1Krl_15:3_23 1Krl_15:3_24 1Krl_15:3_25 1Krl_15:3_26 1Krl_15:3_27 1Krl_15:3_28 1Krl_15:3_29 1Krl_15:3_30 1Krl_15:3_31 1Krl_15:3_32 1Krl_15:3_33 1Krl_15:3_34 1Krl_15:3_35 1Krl_15:3_36 1Krl_15:3_37 1Krl_15:3_38 1Krl_15:3_39 1Krl_15:3_40 1Krl_15:3_41 1Krl_15:3_42 1Krl_15:3_43 1Krl_15:3_44 1Krl_15:3_45 1Krl_15:3_46 1Krl_15:3_47 1Krl_15:3_48 1Krl_15:3_49 1Krl_15:3_50 1Krl_15:3_51 1Krl_15:3_52 1Krl_15:3_53 1Krl_15:3_54 1Krl_15:3_55
1Krl:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:4 καὶ παρήγγειλεν Σαουλ τῷ λαῷ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Γαλγαλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων καὶ τὸν Ιουδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων.
1Krl:15:4 And Saul summoned the people, and he numbered them in Galgala, four hundred thousand regular troops, and Juda thirty thousand regular troops. (1 Samuel 15:4 Brenton)
1Krl:15:4 Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam, dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy spośród pokolenia Judy. (1 Sm 15:4 BT_4)
1Krl:15:4 καὶ παρήγγειλεν Σαουλ τῷ λαῷ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Γαλγαλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων καὶ τὸν Ιουδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων.
1Krl:15:4 καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ τάγμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ τάγμα[τ], -ατος, τό
1Krl:15:4 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Saul Ludzie I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Dzielenie {Dział} I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Dzielenie {Dział}
1Krl:15:4 kai\ parE/ggeilen *saoul tO=| laO=| kai\ e)piske/ptetai au)tou\s e)n *galgalois tetrakosi/as CHilia/das tagma/tOn kai\ to\n *ioudan tria/konta CHilia/das tagma/tOn.
1Krl:15:4 kai parEngeilen saul tO laO kai episkeptetai autus en galgalois tetrakosias CHiliadas tagmatOn kai ton iudan triakonta CHiliadas tagmatOn.
1Krl:15:4 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM C V1_PMI3S RD_APM P N_DPF A1A_APF N3D_APF N3M_GPN C RA_ASM N_ASM M N3D_APF N3M_GPN
1Krl:15:4 and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined Saul the people and also, even, namely to visit [see skeptical] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć four hundred kilo [unit of one thousand] division and also, even, namely the Judas/Judah thirty kilo [unit of one thousand] division
1Krl:15:4 and he/she/it-COMMand-ed Saul (indecl) the (dat) people (dat) and he/she/it-is-being-VISIT-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   four hundred (acc) kilos (acc) divisions (gen) and the (acc) Judas/Judah (acc) thirty kilos (acc) divisions (gen)
1Krl:15:4 1Krl_15:4_1 1Krl_15:4_2 1Krl_15:4_3 1Krl_15:4_4 1Krl_15:4_5 1Krl_15:4_6 1Krl_15:4_7 1Krl_15:4_8 1Krl_15:4_9 1Krl_15:4_10 1Krl_15:4_11 1Krl_15:4_12 1Krl_15:4_13 1Krl_15:4_14 1Krl_15:4_15 1Krl_15:4_16 1Krl_15:4_17 1Krl_15:4_18 1Krl_15:4_19
1Krl:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:5 καὶ ἦλθεν Σαουλ ἕως τῶν πόλεων Αμαληκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμάρρῳ.
1Krl:15:5 And Saul came to the cities of Amalec, and laid wait in the valley. (1 Samuel 15:5 Brenton)
1Krl:15:5 Saul dotarł do stolicy Amalekitów i zastawił zasadzkę w dolinie. (1 Sm 15:5 BT_4)
1Krl:15:5 καὶ ἦλθεν Σαουλ ἕως τῶν πόλεων Αμαληκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμάρρῳ.
1Krl:15:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Σαούλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   καί ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ
1Krl:15:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Saul Aż; świtaj Miasto I też, nawet, mianowicie By czatować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki
1Krl:15:5 kai\ E)=lTen *saoul e(/Os tO=n po/leOn *amalEk kai\ e)nE/dreusen e)n tO=| CHeima/rrO|.
1Krl:15:5 kai ElTen saul heOs tOn poleOn amalEk kai enEdreusen en tO CHeimarrO.
1Krl:15:5 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GPF N3I_GPF N_GSM C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM
1Krl:15:5 and also, even, namely to come Saul until; dawn the city ć and also, even, namely to lie in wait in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi
1Krl:15:5 and he/she/it-COME-ed Saul (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) cities (gen)   and he/she/it-LIE-ed-IN-WAIT in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat)
1Krl:15:5 1Krl_15:5_1 1Krl_15:5_2 1Krl_15:5_3 1Krl_15:5_4 1Krl_15:5_5 1Krl_15:5_6 1Krl_15:5_7 1Krl_15:5_8 1Krl_15:5_9 1Krl_15:5_10 1Krl_15:5_11 1Krl_15:5_12
1Krl:15:5 x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:6 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν Κιναῖον Ἄπελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου τοῦ Αμαληκίτου, μὴ προσθῶ σε μετ’ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναῖος ἐκ μέσου Αμαληκ.
1Krl:15:6 And Saul said to the Kinite, Go, and depart out of the midst of the Amalekites, lest I put thee with them; for thou dealedst mercifully with the children of Israel when they went up out of Egypt. So the Kinite departed from the midst of Amalec. (1 Samuel 15:6 Brenton)
1Krl:15:6 Zawiadomił tymczasem Kenitów: «Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu». W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. (1 Sm 15:6 BT_4)
1Krl:15:6 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν Κιναῖον Ἄπελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου τοῦ Αμαληκίτου, μὴ προσθῶ σε μετ’ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐξέκλινεν Κιναῖος ἐκ μέσου Αμαληκ.
1Krl:15:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό   ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)  
1Krl:15:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By odchodzić I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Nie By dodawać do Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty By czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony
1Krl:15:6 kai\ ei)=pen *saoul pro\s to\n *kinai=on *)/apelTe kai\ e)/kklinon e)k me/sou tou= *amalEki/tou, mE\ prosTO= se met’ au)tou=, kai\ su\ e)poi/Esas e)/leos meta\ tO=n ui(O=n *israEl e)n tO=| a)nabai/nein au)tou\s e)X *ai)gu/ptou· kai\ e)Xe/klinen o( *kinai=os e)k me/sou *amalEk.
1Krl:15:6 kai eipen saul pros ton kinaion apelTe kai ekklinon ek mesu tu amalEkitu, mE prosTO se met’ autu, kai sy epoiEsas eleos meta tOn hyiOn israEl en tO anabainein autus eX aigyptu· kai eXeklinen ho kinaios ek mesu amalEk.
1Krl:15:6 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM VB_AAD2P C VA_AAD2S P A1_GSN RA_GSM N_GSM D VE_AAS1S RP_AS P RD_GSM C RP_NS VAI_AAI2S N3E_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_APM P N2_GSF C V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM P A1_GSN N_GSM
1Krl:15:6 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) the ć to depart and also, even, namely to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the ć not to add to you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely you to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ascend he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to recoil/avoid the ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done ć
1Krl:15:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   do-DEPART-you(sg)! and do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen)   not I-should-ADD-TO you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-ASCEND-ing them/same (acc) out of (+gen) Egypt (gen) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed the (nom)   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE!  
1Krl:15:6 1Krl_15:6_1 1Krl_15:6_2 1Krl_15:6_3 1Krl_15:6_4 1Krl_15:6_5 1Krl_15:6_6 1Krl_15:6_7 1Krl_15:6_8 1Krl_15:6_9 1Krl_15:6_10 1Krl_15:6_11 1Krl_15:6_12 1Krl_15:6_13 1Krl_15:6_14 1Krl_15:6_15 1Krl_15:6_16 1Krl_15:6_17 1Krl_15:6_18 1Krl_15:6_19 1Krl_15:6_20 1Krl_15:6_21 1Krl_15:6_22 1Krl_15:6_23 1Krl_15:6_24 1Krl_15:6_25 1Krl_15:6_26 1Krl_15:6_27 1Krl_15:6_28 1Krl_15:6_29 1Krl_15:6_30 1Krl_15:6_31 1Krl_15:6_32 1Krl_15:6_33 1Krl_15:6_34 1Krl_15:6_35 1Krl_15:6_36 1Krl_15:6_37 1Krl_15:6_38 1Krl_15:6_39
1Krl:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:7 καὶ ἐπάταξεν Σαουλ τὸν Αμαληκ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου.
1Krl:15:7 And Saul smote Amalec from Evilat to Sur fronting Egypt. (1 Samuel 15:7 Brenton)
1Krl:15:7 Saul pobił Amalekitów od Chawila w stronę Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. (1 Sm 15:7 BT_4)
1Krl:15:7 καὶ ἐπάταξεν Σαουλ τὸν Αμαληκ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου.
1Krl:15:7 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό   ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Krl:15:7 I też, nawet, mianowicie By uderzać Saul Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Egipt [kraj z]
1Krl:15:7 kai\ e)pa/taXen *saoul to\n *amalEk a)po\ *euilat e(/Os *sour e)pi\ prosO/pou *ai)gu/ptou.
1Krl:15:7 kai epataXen saul ton amalEk apo euilat heOs sur epi prosOpu aigyptu.
1Krl:15:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM P N_GS P N_GS P N2N_GSN N2_GSF
1Krl:15:7 and also, even, namely to smite Saul the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face Egypt [country of]
1Krl:15:7 and he/she/it-SMITE-ed Saul (indecl) the (acc)   away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) Egypt (gen)
1Krl:15:7 1Krl_15:7_1 1Krl_15:7_2 1Krl_15:7_3 1Krl_15:7_4 1Krl_15:7_5 1Krl_15:7_6 1Krl_15:7_7 1Krl_15:7_8 1Krl_15:7_9 1Krl_15:7_10 1Krl_15:7_11 1Krl_15:7_12
1Krl:15:7 x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:8 καὶ συνέλαβεν τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ ζῶντα καὶ πάντα τὸν λαὸν Ιεριμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομφαίας.
1Krl:15:8 And he took Agag the king of Amalec alive, and he slew all the people and Hierim with the edge of the sword. (1 Samuel 15:8 Brenton)
1Krl:15:8 Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. (1 Sm 15:8 BT_4)
1Krl:15:8 καὶ συνέλαβεν τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ ζῶντα καὶ πάντα τὸν λαὸν Ιεριμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομφαίας.
1Krl:15:8 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
1Krl:15:8 I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Król Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada
1Krl:15:8 kai\ sune/laben to\n *agag basile/a *amalEk DZO=nta kai\ pa/nta to\n lao\n *ierim a)pe/kteinen e)n sto/mati r(omfai/as.
1Krl:15:8 kai synelaben ton agag basilea amalEk DZOnta kai panta ton laon ierim apekteinen en stomati romfaias.
1Krl:15:8 C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSM V3_PAPASM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM N_GS VAI_AAI3S P N3M_DSN N1A_GSF
1Krl:15:8 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the ć king ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people ć to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword
1Krl:15:8 and he/she/it-SEIZING-ed the (acc)   king (acc)   while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc)   he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc)
1Krl:15:8 1Krl_15:8_1 1Krl_15:8_2 1Krl_15:8_3 1Krl_15:8_4 1Krl_15:8_5 1Krl_15:8_6 1Krl_15:8_7 1Krl_15:8_8 1Krl_15:8_9 1Krl_15:8_10 1Krl_15:8_11 1Krl_15:8_12 1Krl_15:8_13 1Krl_15:8_14 1Krl_15:8_15 1Krl_15:8_16
1Krl:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:9 καὶ περιεποιήσατο Σαουλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν Αγαγ ζῶντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκολίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἐξολεθρεῦσαι· καὶ πᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλέθρευσαν.
1Krl:15:9 And Saul and all the people saved Agag alive, and the best of the flocks, and of the herds, and of the fruits, of the vineyards, and of all the good things; and they would not destroy them: but every worthless and refuse thing they destroyed. (1 Samuel 15:9 Brenton)
1Krl:15:9 Saul i lud ulitował się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i bydła, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego, nie chciano tego wytępić przez klątwę, cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości poddał klątwie. (1 Sm 15:9 BT_4)
1Krl:15:9 καὶ περιεποιήσατο Σαουλ καὶ πᾶς λαὸς τὸν Αγαγ ζῶντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκολίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἐξολεθρεῦσαι· καὶ πᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλέθρευσαν.
1Krl:15:9 καί περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) Σαούλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
1Krl:15:9 I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Saul I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Stado I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Winnica I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Do hańby I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
1Krl:15:9 kai\ periepoiE/sato *saoul kai\ pa=s o( lao\s to\n *agag DZO=nta kai\ ta\ a)gaTa\ tO=n poimni/On kai\ tO=n boukoli/On kai\ tO=n e)desma/tOn kai\ tO=n a)mpelO/nOn kai\ pa/ntOn tO=n a)gaTO=n kai\ ou)k e)bou/leto au)ta\ e)XoleTreu=sai· kai\ pa=n e)/rgon E)timOme/non kai\ e)XoudenOme/non e)XOle/Treusan.
1Krl:15:9 kai periepoiEsato saul kai pas ho laos ton agag DZOnta kai ta agaTa tOn poimniOn kai tOn bukoliOn kai tOn edesmatOn kai tOn ampelOnOn kai pantOn tOn agaTOn kai uk ebuleto auta eXoleTreusai· kai pan ergon EtimOmenon kai eXudenOmenon eXOleTreusan.
1Krl:15:9 C VAI_AMI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM V3_PAPASM C RA_APN A1_APN RA_GPN N2N_GPN C RA_GPN N2_GPN C RA_GPN N3M_GPN C RA_GPM N3W_GPM C A3_GPN RA_GPN A1_GPN C D V1I_IMI3S RD_APN VA_AAN C A3_ASN N2N_ASN VMI_XPPASN C V4_PPPASN VAI_AAI3P
1Krl:15:9 and also, even, namely to procure (keep) Saul and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the good inherently good, i.e. God-wrought. the flock and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the vineyard and also, even, namely every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination and also, even, namely every all, each, every, the whole of work to dishonor and also, even, namely to set [apart] from nobody to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
1Krl:15:9 and he/she/it-was-PROCURE-ed Saul (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (acc)   while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) flocks (gen) and the (gen)   and the (gen)   and the (gen) vineyards (gen) and all (gen) the (gen) good ([Adj] gen) and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed they/them/same (nom|acc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) and every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) having-been-DISHONOR-ed (acc, nom|acc|voc) and having-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed (acc, nom|acc|voc) they-DESTROY UTTERLY-ed
1Krl:15:9 1Krl_15:9_1 1Krl_15:9_2 1Krl_15:9_3 1Krl_15:9_4 1Krl_15:9_5 1Krl_15:9_6 1Krl_15:9_7 1Krl_15:9_8 1Krl_15:9_9 1Krl_15:9_10 1Krl_15:9_11 1Krl_15:9_12 1Krl_15:9_13 1Krl_15:9_14 1Krl_15:9_15 1Krl_15:9_16 1Krl_15:9_17 1Krl_15:9_18 1Krl_15:9_19 1Krl_15:9_20 1Krl_15:9_21 1Krl_15:9_22 1Krl_15:9_23 1Krl_15:9_24 1Krl_15:9_25 1Krl_15:9_26 1Krl_15:9_27 1Krl_15:9_28 1Krl_15:9_29 1Krl_15:9_30 1Krl_15:9_31 1Krl_15:9_32 1Krl_15:9_33 1Krl_15:9_34 1Krl_15:9_35 1Krl_15:9_36 1Krl_15:9_37 1Krl_15:9_38 1Krl_15:9_39 1Krl_15:9_40
1Krl:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:10 καὶ ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Σαμουηλ λέγων
1Krl:15:10 And the word of the Lord came to Samuel, saying, (1 Samuel 15:10 Brenton)
1Krl:15:10 Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa: (1 Sm 15:10 BT_4)
1Krl:15:10 Καὶ ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Σαμουηλ λέγων
1Krl:15:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Σαμουήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Krl:15:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel By mówić/opowiadaj
1Krl:15:10 *kai\ e)genE/TE r(E=ma kuri/ou pro\s *samouEl le/gOn
1Krl:15:10 kai egenETE rEma kyriu pros samuEl legOn
1Krl:15:10 C VCI_API3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM
1Krl:15:10 and also, even, namely to become become, happen declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Samuel to say/tell
1Krl:15:10 and he/she/it-was-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
1Krl:15:10 1Krl_15:10_1 1Krl_15:10_2 1Krl_15:10_3 1Krl_15:10_4 1Krl_15:10_5 1Krl_15:10_6 1Krl_15:10_7
1Krl:15:10 x x x x x x x
1Krl:15:11 Παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτήρησεν. καὶ ἠθύμησεν Σαμουηλ καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύκτα.
1Krl:15:11 I have repented that I have made Saul to be king: for he has turned back from following me, and has not kept my word. And Samuel was grieved, and cried to the Lord all night. (1 Samuel 15:11 Brenton)
1Krl:15:11 «Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań». Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana. (1 Sm 15:11 BT_4)
1Krl:15:11 Παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτήρησεν. καὶ ἠθύμησεν Σαμουηλ καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύκτα.
1Krl:15:11 παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὅτι βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὄπισ·θεν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) καί ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -) Σαμουήλ, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
1Krl:15:11 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ponieważ/tamto By panować Saul Do (+przyspieszenie) Król Ponieważ/tamto By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu Ja I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja ??? Przed przydechem mocnym By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie By zniechęcać Samuel I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cały Noc
1Krl:15:11 *parake/klEmai o(/ti e)basi/leusa to\n *saoul ei)s basile/a, o(/ti a)pe/strePSen a)po\ o)/pisTe/n mou kai\ tou\s lo/gous mou ou)k e)tE/rEsen. kai\ E)Tu/mEsen *samouEl kai\ e)bo/Esen pro\s ku/rion o(/lEn tE\n nu/kta.
1Krl:15:11 parakeklEmai hoti ebasileusa ton saul eis basilea, hoti apestrePSen apo opisTen mu kai tus logus mu uk etErEsen. kai ETymEsen samuEl kai eboEsen pros kyrion holEn tEn nykta.
1Krl:15:11 VX_XMI1S C VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM P N3V_ASM C VAI_AAI3S P D RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS D VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S P N2_ASM A1_ASF RA_ASF N3_ASF
1Krl:15:11 to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with because/that to reign the Saul into (+acc) king because/that to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind I and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I οὐχ before rough breathing to keep abide by, observe, keep watch over and also, even, namely to dispirit Samuel and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. whole the night
1Krl:15:11 I-have-been-PETITION-ed because/that I-REIGN-ed the (acc) Saul (indecl) into (+acc) king (acc) because/that he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) from behind me (gen) and the (acc) words (acc) me (gen) not he/she/it-KEEP-ed and he/she/it-DISPIRIT-ed Samuel (indecl) and he/she/it-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) whole (acc) the (acc) night (acc)
1Krl:15:11 1Krl_15:11_1 1Krl_15:11_2 1Krl_15:11_3 1Krl_15:11_4 1Krl_15:11_5 1Krl_15:11_6 1Krl_15:11_7 1Krl_15:11_8 1Krl_15:11_9 1Krl_15:11_10 1Krl_15:11_11 1Krl_15:11_12 1Krl_15:11_13 1Krl_15:11_14 1Krl_15:11_15 1Krl_15:11_16 1Krl_15:11_17 1Krl_15:11_18 1Krl_15:11_19 1Krl_15:11_20 1Krl_15:11_21 1Krl_15:11_22 1Krl_15:11_23 1Krl_15:11_24 1Krl_15:11_25 1Krl_15:11_26 1Krl_15:11_27 1Krl_15:11_28
1Krl:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:12 καὶ ὤρθρισεν Σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ισραηλ πρωί. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαμουηλ λέγοντες Ἥκει Σαουλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ἅρμα. καὶ κατέβη εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαουλ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκεν ἐξ Αμαληκ.
1Krl:15:12 And Samuel rose early and went to meet Israel in the morning, and it was told Saul, saying, Samuel has come to Carmel, and he has raised up help for himself: and he turned his chariot, and came down to Galgala to Saul; and, behold, he was offering up a whole-burnt-offering to the Lord, the chief of the spoils which he brought out of Amalec. (1 Samuel 15:12 Brenton)
1Krl:15:12 I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela: «Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa, a udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal». (1 Sm 15:12 BT_4)
1Krl:15:12 καὶ ὤρθρισεν Σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ισραηλ πρωί. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαμουηλ λέγοντες Ἥκει Σαουλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ἅρμα. καὶ κατέβη εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαουλ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκεν ἐξ Αμαληκ.
1Krl:15:12 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Σαμουήλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ πρωΐ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Σαμουήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) Σαούλ, ὁ εἰς[1]   καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   πρός Σαούλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐκ  
1Krl:15:12 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Samuel I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Spotykanie Izrael Wcześnie I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Samuel By mówić/opowiadaj By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Saul Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo Ręka I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Wóz I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Po pierwsze Łup Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Krl:15:12 kai\ O)/rTrisen *samouEl kai\ e)poreu/TE ei)s a)pa/ntEsin *israEl prOi/. kai\ a)pEgge/lE tO=| *samouEl le/gontes *(/Ekei *saoul ei)s *ka/rmElon kai\ a)ne/staken au)tO=| CHei=ra kai\ e)pe/strePSen to\ a(/rma. kai\ kate/bE ei)s *galgala pro\s *saoul, kai\ i)dou\ au)to\s a)ne/feren o(lokau/tOsin tO=| kuri/O| ta\ prO=ta tO=n sku/lOn, O(=n E)/negken e)X *amalEk.
1Krl:15:12 kai OrTrisen samuEl kai eporeuTE eis apantEsin israEl prOi. kai apEngelE tO samuEl legontes hEkei saul eis karmElon kai anestaken autO CHeira kai epestrePSen to harma. kai katebE eis galgala pros saul, kai idu autos aneferen holokautOsin tO kyriO ta prOta tOn skylOn, hOn Enenken eX amalEk.
1Krl:15:12 C VAI_AAI3S N_NSM C VCI_API3S P N3I_ASF N_GSM D C VDI_API3S RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM V1_PAI3S N_NSM P N_AS C VXI_XAI3S RD_DSM N3_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN C VZI_AAI3S P N_ASF P N_ASM C I RD_NSM V1I_IAI3S N3I_ASF RA_DSM N2_DSM RA_APN A1_APNS RA_GPN N2N_GPN RR_GPN VAI_AAI3S P N_GSM
1Krl:15:12 and also, even, namely to come early in the morning Samuel and also, even, namely to go into (+acc) meeting Israel early and also, even, namely to report – to report or tell. the Samuel to say/tell to have come I have come. I have arrived. Saul into (+acc) ć and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same hand and also, even, namely to turn around the chariot and also, even, namely to go down into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) Saul and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the first the spoil who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth out of (+gen) ἐξ before vowels ć
1Krl:15:12 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed Samuel (indecl) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) meeting (acc) Israel (indecl) early and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) Samuel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed Saul (indecl) into (+acc)   and he/she/it-has-STand-ed-UP him/it/same (dat) hand (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom|acc) chariot (nom|acc|voc) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-was-BRING UP-ing   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) first (nom|acc|voc) the (gen) spoils (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-BRING-ed out of (+gen)  
1Krl:15:12 1Krl_15:12_1 1Krl_15:12_2 1Krl_15:12_3 1Krl_15:12_4 1Krl_15:12_5 1Krl_15:12_6 1Krl_15:12_7 1Krl_15:12_8 1Krl_15:12_9 1Krl_15:12_10 1Krl_15:12_11 1Krl_15:12_12 1Krl_15:12_13 1Krl_15:12_14 1Krl_15:12_15 1Krl_15:12_16 1Krl_15:12_17 1Krl_15:12_18 1Krl_15:12_19 1Krl_15:12_20 1Krl_15:12_21 1Krl_15:12_22 1Krl_15:12_23 1Krl_15:12_24 1Krl_15:12_25 1Krl_15:12_26 1Krl_15:12_27 1Krl_15:12_28 1Krl_15:12_29 1Krl_15:12_30 1Krl_15:12_31 1Krl_15:12_32 1Krl_15:12_33 1Krl_15:12_34 1Krl_15:12_35 1Krl_15:12_36 1Krl_15:12_37 1Krl_15:12_38 1Krl_15:12_39 1Krl_15:12_40 1Krl_15:12_41 1Krl_15:12_42 1Krl_15:12_43 1Krl_15:12_44 1Krl_15:12_45 1Krl_15:12_46 1Krl_15:12_47
1Krl:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:13 καὶ παρεγένετο Σαμουηλ πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαουλ Εὐλογητὸς σὺ τῷ κυρίῳ· ἔστησα πάντα, ὅσα ἐλάλησεν κύριος.
1Krl:15:13 And Samuel came to Saul: and Saul said to him, Blessed art thou of the Lord: I have performed all that the Lord said. (1 Samuel 15:13 Brenton)
1Krl:15:13 Samuel udał się do Saula. I rzekł do niego Saul: «Niech cię Pan błogosławi! Rozkaz Pana wykonałem». (1 Sm 15:13 BT_4)
1Krl:15:13 καὶ παρεγένετο Σαμουηλ πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαουλ Εὐλογητὸς σὺ τῷ κυρίῳ· ἔστησα πάντα, ὅσα ἐλάλησεν κύριος.
1Krl:15:13 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ εὐ·λογητός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:15:13 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Saul Błogosławiony Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:15:13 kai\ parege/neto *samouEl pro\s *saoul, kai\ ei)=pen au)tO=| *saoul *eu)logEto\s su\ tO=| kuri/O|· e)/stEsa pa/nta, o(/sa e)la/lEsen ku/rios.
1Krl:15:13 kai paregeneto samuEl pros saul, kai eipen autO saul eulogEtos sy tO kyriO· estEsa panta, hosa elalEsen kyrios.
1Krl:15:13 C VBI_AMI3S N_NSM P N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM A1_NSM RP_NS RA_DSM N2_DSM VAI_AAI1S A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM
1Krl:15:13 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near Samuel toward (+acc,+gen,+dat) Saul and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Saul blessed you the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand every all, each, every, the whole of as much/many as to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:15:13 and he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Saul (indecl) blessed ([Adj] nom) you(sg) (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krl:15:13 1Krl_15:13_1 1Krl_15:13_2 1Krl_15:13_3 1Krl_15:13_4 1Krl_15:13_5 1Krl_15:13_6 1Krl_15:13_7 1Krl_15:13_8 1Krl_15:13_9 1Krl_15:13_10 1Krl_15:13_11 1Krl_15:13_12 1Krl_15:13_13 1Krl_15:13_14 1Krl_15:13_15 1Krl_15:13_16 1Krl_15:13_17 1Krl_15:13_18
1Krl:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:14 καὶ εἶπεν Σαμουηλ καὶ τίς ἡ φωνὴ τοῦ ποιμνίου τούτου ἐν τοῖς ὠσίν μου καὶ φωνὴ τῶν βοῶν, ὧν ἐγὼ ἀκούω;
1Krl:15:14 And Samuel said, What then is the bleating of this flock in my ears, and the sound of the oxen which I hear? (1 Samuel 15:14 Brenton)
1Krl:15:14 A Samuel powiedział: «Co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę?» (1 Sm 15:14 BT_4)
1Krl:15:14 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Καὶ τίς φωνὴ τοῦ ποιμνίου τούτου ἐν τοῖς ὠσίν μου καὶ φωνὴ τῶν βοῶν, ὧν ἐγὼ ἀκούω;
1Krl:15:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
1Krl:15:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dźwięku/głos płacze Stado To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Kto/, który/, który Ja By słyszeć
1Krl:15:14 kai\ ei)=pen *samouEl *kai\ ti/s E( fOnE\ tou= poimni/ou tou/tou e)n toi=s O)si/n mou kai\ fOnE\ tO=n boO=n, O(=n e)gO\ a)kou/O;
1Krl:15:14 kai eipen samuEl kai tis hE fOnE tu poimniu tutu en tois Osin mu kai fOnE tOn boOn, hOn egO akuO;
1Krl:15:14 C VBI_AAI3S N_NSM C RI_NSM RA_NSF N1_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM P RA_DPN N3T_DPN RP_GS C N1_NSF RA_GPM N3_GPM RR_GPM RP_NS V1_PAI1S
1Krl:15:14 and also, even, namely to say/tell Samuel and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the sound/voice cries the flock this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear I and also, even, namely sound/voice cries the ox; outcry; to bellow who/whom/which I to hear
1Krl:15:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) and who/what/why (nom) the (nom) sound/voice (nom|voc) the (gen) flock (gen) this (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) me (gen) and sound/voice (nom|voc) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) who/whom/which (gen) I (nom) I-am-HEAR-ing, I-should-be-HEAR-ing
1Krl:15:14 1Krl_15:14_1 1Krl_15:14_2 1Krl_15:14_3 1Krl_15:14_4 1Krl_15:14_5 1Krl_15:14_6 1Krl_15:14_7 1Krl_15:14_8 1Krl_15:14_9 1Krl_15:14_10 1Krl_15:14_11 1Krl_15:14_12 1Krl_15:14_13 1Krl_15:14_14 1Krl_15:14_15 1Krl_15:14_16 1Krl_15:14_17 1Krl_15:14_18 1Krl_15:14_19 1Krl_15:14_20 1Krl_15:14_21
1Krl:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:15 καὶ εἶπεν Σαουλ Ἐξ Αμαληκ ἤνεγκα αὐτά, ἃ περιεποιήσατο ὁ λαός, τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν βοῶν, ὅπως τυθῇ τῷ κυρίῳ θεῷ σου, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλέθρευσα.
1Krl:15:15 And Saul said, I have brought them out of Amalec, that which the people preserved, even the best of the sheep, and of the cattle, that it might be sacrificed to the Lord thy God, and the rest have I utterly destroyed. (1 Samuel 15:15 Brenton)
1Krl:15:15 Odpowiedział Saul: «Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu, Bogu twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy». (1 Sm 15:15 BT_4)
1Krl:15:15 καὶ εἶπεν Σαουλ Ἐξ Αμαληκ ἤνεγκα αὐτά, περιεποιήσατο λαός, τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν βοῶν, ὅπως τυθῇ τῷ κυρίῳ θεῷ σου, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλέθρευσα.
1Krl:15:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ἐκ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς) ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅπως θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
1Krl:15:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Ludzie Najbardziej silny Stado I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
1Krl:15:15 kai\ ei)=pen *saoul *)eX *amalEk E)/negka au)ta/, a(/ periepoiE/sato o( lao/s, ta\ kra/tista tou= poimni/ou kai\ tO=n boO=n, o(/pOs tuTE=| tO=| kuri/O| TeO=| sou, kai\ ta\ loipa\ e)XOle/Treusa.
1Krl:15:15 kai eipen saul eX amalEk Enenka auta, ha periepoiEsato ho laos, ta kratista tu poimniu kai tOn boOn, hopOs tyTE tO kyriO TeO su, kai ta loipa eXOleTreusa.
1Krl:15:15 C VBI_AAI3S N_NSM P N_GSM VAI_AAI1S RD_APN RR_APN VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_APN A1_APNS RA_GSN N2N_GSN C RA_GPM N3_GPM C VC_APS3S RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GS C RA_APN A1_APN VAI_AAI1S
1Krl:15:15 and also, even, namely to say/tell Saul out of (+gen) ἐξ before vowels ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same who/whom/which to procure (keep) the people the strongest the flock and also, even, namely the ox; outcry; to bellow so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
1Krl:15:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) out of (+gen)   I-BRING-ed they/them/same (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-PROCURE-ed the (nom) people (nom) the (nom|acc) strongest ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) flock (gen) and the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) this is how he/she/it-should-be-SACRIFICE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) I-DESTROY UTTERLY-ed
1Krl:15:15 1Krl_15:15_1 1Krl_15:15_2 1Krl_15:15_3 1Krl_15:15_4 1Krl_15:15_5 1Krl_15:15_6 1Krl_15:15_7 1Krl_15:15_8 1Krl_15:15_9 1Krl_15:15_10 1Krl_15:15_11 1Krl_15:15_12 1Krl_15:15_13 1Krl_15:15_14 1Krl_15:15_15 1Krl_15:15_16 1Krl_15:15_17 1Krl_15:15_18 1Krl_15:15_19 1Krl_15:15_20 1Krl_15:15_21 1Krl_15:15_22 1Krl_15:15_23 1Krl_15:15_24 1Krl_15:15_25 1Krl_15:15_26 1Krl_15:15_27 1Krl_15:15_28
1Krl:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:16 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Ἄνες καὶ ἀπαγγελῶ σοι ἃ ἐλάλησεν κύριος πρός με τὴν νύκτα· καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.
1Krl:15:16 And Samuel said to Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord has said to me this night: and he said to him, Say on. (1 Samuel 15:16 Brenton)
1Krl:15:16 Samuel odpowiedział Saulowi: «Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» (1 Sm 15:16 BT_4)
1Krl:15:16 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Ἄνες καὶ ἀπαγγελῶ σοι ἐλάλησεν κύριος πρός με τὴν νύκτα· καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.
1Krl:15:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
1Krl:15:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul By pozwalać iść z I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić
1Krl:15:16 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s *saoul *)/anes kai\ a)paggelO= soi a(/ e)la/lEsen ku/rios pro/s me tE\n nu/kta· kai\ ei)=pen au)tO=| *la/lEson.
1Krl:15:16 kai eipen samuEl pros saul anes kai apangelO soi ha elalEsen kyrios pros me tEn nykta· kai eipen autO lalEson.
1Krl:15:16 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VB_AAD2S C VF2_FAI1S RP_DS RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AS RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S
1Krl:15:16 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) Saul to let go of and also, even, namely to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I the night and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to speak
1Krl:15:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) do-LET-you(sg)-GO-OF! and I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (acc) night (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
1Krl:15:16 1Krl_15:16_1 1Krl_15:16_2 1Krl_15:16_3 1Krl_15:16_4 1Krl_15:16_5 1Krl_15:16_6 1Krl_15:16_7 1Krl_15:16_8 1Krl_15:16_9 1Krl_15:16_10 1Krl_15:16_11 1Krl_15:16_12 1Krl_15:16_13 1Krl_15:16_14 1Krl_15:16_15 1Krl_15:16_16 1Krl_15:16_17 1Krl_15:16_18 1Krl_15:16_19 1Krl_15:16_20
1Krl:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:17 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Οὐχὶ μικρὸς σὺ εἶ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενος σκήπτρου φυλῆς Ισραηλ; καὶ ἔχρισέν σε κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:15:17 And Samuel said to Saul, Art thou not little in his eyes, though a leader of one of the tribes of Israel? and yet the Lord anointed thee to be king over Israel. (1 Samuel 15:17 Brenton)
1Krl:15:17 I mówił Samuel: «Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. (1 Sm 15:17 BT_4)
1Krl:15:17 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Οὐχὶ μικρὸς σὺ εἶ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενος σκήπτρου φυλῆς Ισραηλ; καὶ ἔχρισέν σε κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:15:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ οὐχί μικρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:15:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Mały [zobacz micro] Ty By iść; by być W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By uważać Szczep Izrael I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krl:15:17 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s *saoul *ou)CHi\ mikro\s su\ ei)= e)nO/pion au)tou= E(gou/menos skE/ptrou fulE=s *israEl; kai\ e)/CHrise/n se ku/rios ei)s basile/a e)pi\ *israEl.
1Krl:15:17 kai eipen samuEl pros saul uCHi mikros sy ei enOpion autu hEgumenos skEptru fylEs israEl; kai eCHrisen se kyrios eis basilea epi israEl.
1Krl:15:17 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D A1A_NSM RP_NS V9_PAI2S P RD_GSM V2_PMPNSM N2N_GSN N1_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P N3V_ASM P N_GSM
1Krl:15:17 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) Saul not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] small [see micro] you to go; to be in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to deem ć tribe Israel and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krl:15:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) not small ([Adj] nom) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) while being-DEEM-ed (nom)   tribe (gen) Israel (indecl) and he/she/it-CHRISEN-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krl:15:17 1Krl_15:17_1 1Krl_15:17_2 1Krl_15:17_3 1Krl_15:17_4 1Krl_15:17_5 1Krl_15:17_6 1Krl_15:17_7 1Krl_15:17_8 1Krl_15:17_9 1Krl_15:17_10 1Krl_15:17_11 1Krl_15:17_12 1Krl_15:17_13 1Krl_15:17_14 1Krl_15:17_15 1Krl_15:17_16 1Krl_15:17_17 1Krl_15:17_18 1Krl_15:17_19 1Krl_15:17_20 1Krl_15:17_21 1Krl_15:17_22 1Krl_15:17_23
1Krl:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:18 καὶ ἀπέστειλέν σε κύριος ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέν σοι Πορεύθητι καὶ ἐξολέθρευσον τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἐμέ, τὸν Αμαληκ, καὶ πολεμήσεις αὐτούς, ἕως συντελέσῃς αὐτούς.
1Krl:15:18 And the Lord sent thee on a journey, and said to thee, Go, and utterly destroy: thou shalt slay the sinners against me, even the Amalekites; and thou shalt war against them until thou have consumed them. (1 Samuel 15:18 Brenton)
1Krl:15:18 Pan wysłał cię w drogę i nakazał: "Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz". (1 Sm 15:18 BT_4)
1Krl:15:18 καὶ ἀπέστειλέν σε κύριος ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέν σοι Πορεύθητι καὶ ἐξολέθρευσον τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἐμέ, τὸν Αμαληκ, καὶ πολεμήσεις αὐτούς, ἕως συντελέσῃς αὐτούς.
1Krl:15:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:15:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By iść I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo Aż; świtaj By uzupełniać On/ona/to/to samo
1Krl:15:18 kai\ a)pe/steile/n se ku/rios e)n o(dO=| kai\ ei)=pe/n soi *poreu/TEti kai\ e)Xole/Treuson tou\s a(marta/nontas ei)s e)me/, to\n *amalEk, kai\ polemE/seis au)tou/s, e(/Os suntele/sE|s au)tou/s.
1Krl:15:18 kai apesteilen se kyrios en hodO kai eipen soi poreuTEti kai eXoleTreuson tus hamartanontas eis eme, ton amalEk, kai polemEseis autus, heOs syntelesEs autus.
1Krl:15:18 C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P N2_DSF C VBI_AAI3S RP_DS VC_APD2S C VA_AAD2S RA_APM V1_PAPAPM P RP_AS RA_ASM N_ASM C VF_FAI2S RD_APM P VA_AAS2S RD_APM
1Krl:15:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to go and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the to sin into (+acc) I; my/mine the ć and also, even, namely to fight war he/she/it/same until; dawn to complete he/she/it/same
1Krl:15:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) way/road (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-GO-ed! and do-DESTROY UTTERLY-you(sg)!, going-to-DESTROY UTTERLY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) while SIN-ing (acc) into (+acc) me (acc); my/mine (voc) the (acc)   and you(sg)-will-FIGHT them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-should-COMPLETE them/same (acc)
1Krl:15:18 1Krl_15:18_1 1Krl_15:18_2 1Krl_15:18_3 1Krl_15:18_4 1Krl_15:18_5 1Krl_15:18_6 1Krl_15:18_7 1Krl_15:18_8 1Krl_15:18_9 1Krl_15:18_10 1Krl_15:18_11 1Krl_15:18_12 1Krl_15:18_13 1Krl_15:18_14 1Krl_15:18_15 1Krl_15:18_16 1Krl_15:18_17 1Krl_15:18_18 1Krl_15:18_19 1Krl_15:18_20 1Krl_15:18_21 1Krl_15:18_22 1Krl_15:18_23 1Krl_15:18_24
1Krl:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:19 καὶ ἵνα τί οὐκ ἤκουσας τῆς φωνῆς κυρίου, ἀλλ’ ὥρμησας τοῦ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκῦλα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου;
1Krl:15:19 And why didst not thou hearken to the voice of the Lord, but didst haste to fasten upon the spoils, and didst that which was evil in the sight of the Lord? (1 Samuel 15:19 Brenton)
1Krl:15:19 Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana». (1 Sm 15:19 BT_4)
1Krl:15:19 καὶ ἵνα τί οὐκ ἤκουσας τῆς φωνῆς κυρίου, ἀλλ’ ὥρμησας τοῦ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκῦλα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου;
1Krl:15:19 καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀλλά ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:15:19 I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ale By gnać głową naprzód By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:15:19 kai\ i(/na ti/ ou)k E)/kousas tE=s fOnE=s kuri/ou, a)ll’ O(/rmEsas tou= Te/sTai e)pi\ ta\ sku=la kai\ e)poi/Esas to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou;
1Krl:15:19 kai hina ti uk Ekusas tEs fOnEs kyriu, all’ hOrmEsas tu TesTai epi ta skyla kai epoiEsas to ponEron enOpion kyriu;
1Krl:15:19 C C RI_ASN D VAI_AAI2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VAI_AAI2S RA_GSN VE_AMN P RA_APN N2N_APN C VAI_AAI2S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM
1Krl:15:19 and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. but to rush headlong the to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spoil and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:15:19 and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) but you(sg)-RUSH HEADLONG-ed the (gen) to-be-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) and you(sg)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krl:15:19 1Krl_15:19_1 1Krl_15:19_2 1Krl_15:19_3 1Krl_15:19_4 1Krl_15:19_5 1Krl_15:19_6 1Krl_15:19_7 1Krl_15:19_8 1Krl_15:19_9 1Krl_15:19_10 1Krl_15:19_11 1Krl_15:19_12 1Krl_15:19_13 1Krl_15:19_14 1Krl_15:19_15 1Krl_15:19_16 1Krl_15:19_17 1Krl_15:19_18 1Krl_15:19_19 1Krl_15:19_20 1Krl_15:19_21
1Krl:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:20 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ Διὰ τὸ ἀκοῦσαί με τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπορεύθην ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἀπέστειλέν με κύριος, καὶ ἤγαγον τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ καὶ τὸν Αμαληκ ἐξωλέθρευσα·
1Krl:15:20 And Saul said to Samuel, Because I listened to the voice of the people: yet I went the way by which the Lord sent me, and I brought Agag the king of Amalec, and I destroyed Amalec. (1 Samuel 15:20 Brenton)
1Krl:15:20 Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. (1 Sm 15:20 BT_4)
1Krl:15:20 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ Διὰ τὸ ἀκοῦσαί με τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπορεύθην ἐν τῇ ὁδῷ, ἀπέστειλέν με κύριος, καὶ ἤγαγον τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ καὶ τὸν Αμαληκ ἐξωλέθρευσα·
1Krl:15:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Σαμουήλ, ὁ διά ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
1Krl:15:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Niechętny; by słyszeć Ja Dźwięku/głos płacze Ludzie I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który zamawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prowadzić Król I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
1Krl:15:20 kai\ ei)=pen *saoul pro\s *samouEl *dia\ to\ a)kou=sai/ me tE=s fOnE=s tou= laou=· kai\ e)poreu/TEn e)n tE=| o(dO=|, E(=| a)pe/steile/n me ku/rios, kai\ E)/gagon to\n *agag basile/a *amalEk kai\ to\n *amalEk e)XOle/Treusa·
1Krl:15:20 kai eipen saul pros samuEl dia to akusai me tEs fOnEs tu lau· kai eporeuTEn en tE hodO, hE apesteilen me kyrios, kai Egagon ton agag basilea amalEk kai ton amalEk eXOleTreusa·
1Krl:15:20 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P RA_ASN VA_AAN RP_AS RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM C VCI_API1S P RA_DSF N2_DSF RR_DSF VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM C VBI_AAI1S RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSM C RA_ASM N_ASM VAI_AAI1S
1Krl:15:20 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) Samuel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the unwilling; to hear I the sound/voice cries the people and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lead the ć king ć and also, even, namely the ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
1Krl:15:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) me (acc) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) people (gen) and I-was-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed the (acc)   king (acc)   and the (acc)   I-DESTROY UTTERLY-ed
1Krl:15:20 1Krl_15:20_1 1Krl_15:20_2 1Krl_15:20_3 1Krl_15:20_4 1Krl_15:20_5 1Krl_15:20_6 1Krl_15:20_7 1Krl_15:20_8 1Krl_15:20_9 1Krl_15:20_10 1Krl_15:20_11 1Krl_15:20_12 1Krl_15:20_13 1Krl_15:20_14 1Krl_15:20_15 1Krl_15:20_16 1Krl_15:20_17 1Krl_15:20_18 1Krl_15:20_19 1Krl_15:20_20 1Krl_15:20_21 1Krl_15:20_22 1Krl_15:20_23 1Krl_15:20_24 1Krl_15:20_25 1Krl_15:20_26 1Krl_15:20_27 1Krl_15:20_28 1Krl_15:20_29 1Krl_15:20_30 1Krl_15:20_31 1Krl_15:20_32
1Krl:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:21 καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῶν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰ πρῶτα τοῦ ἐξολεθρεύματος, θῦσαι ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐν Γαλγαλοις.
1Krl:15:21 But the people took of the spoils the best flocks and herds out of that which was destroyed, to sacrifice before the Lord our God in Galgal. (1 Samuel 15:21 Brenton)
1Krl:15:21 Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą». (1 Sm 15:21 BT_4)
1Krl:15:21 καὶ ἔλαβεν λαὸς τῶν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰ πρῶτα τοῦ ἐξολεθρεύματος, θῦσαι ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐν Γαλγαλοις.
1Krl:15:21 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ποίμνιον, -ου, τό καί   ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό   θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν  
1Krl:15:21 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Łup Stado I też, nawet, mianowicie Po pierwsze By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:15:21 kai\ e)/laben o( lao\s tO=n sku/lOn poi/mnia kai\ bouko/lia, ta\ prO=ta tou= e)XoleTreu/matos, Tu=sai e)nO/pion kuri/ou Teou= E(mO=n e)n *galgalois.
1Krl:15:21 kai elaben ho laos tOn skylOn poimnia kai bukolia, ta prOta tu eXoleTreumatos, Tysai enOpion kyriu Teu hEmOn en galgalois.
1Krl:15:21 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPN N2N_GPN N2N_APN C N2N_APN RA_APN A1_APNS RA_GSN N3M_GSN VA_AAN P N2_GSM N2_GSM RP_GP P N_DPF
1Krl:15:21 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the people the spoil flock and also, even, namely ć the first the ć to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:15:21 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) people (nom) the (gen) spoils (gen) flocks (nom|acc|voc) and   the (nom|acc) first (nom|acc|voc) the (gen)   to-SACRIFICE, be-you(sg)-SACRIFICE-ed!, he/she/it-happens-to-SACRIFICE (opt) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) in/among/by (+dat)  
1Krl:15:21 1Krl_15:21_1 1Krl_15:21_2 1Krl_15:21_3 1Krl_15:21_4 1Krl_15:21_5 1Krl_15:21_6 1Krl_15:21_7 1Krl_15:21_8 1Krl_15:21_9 1Krl_15:21_10 1Krl_15:21_11 1Krl_15:21_12 1Krl_15:21_13 1Krl_15:21_14 1Krl_15:21_15 1Krl_15:21_16 1Krl_15:21_17 1Krl_15:21_18 1Krl_15:21_19 1Krl_15:21_20
1Krl:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:22 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Εἰ θελητὸν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαι ὡς τὸ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου; ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴ καὶ ἡ ἐπακρόασις ὑπὲρ στέαρ κριῶν·
1Krl:15:22 And Samuel said, Does the Lord take pleasure in whole-burnt-offerings and sacrifices, as in hearing the words of the Lord? behold, obedience is better than a good sacrifice, and hearkening than the fat of rams. (1 Samuel 15:22 Brenton)
1Krl:15:22 Samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów. (1 Sm 15:22 BT_4)
1Krl:15:22 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Εἰ θελητὸν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαι ὡς τὸ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου; ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴ καὶ ἐπακρόασις ὑπὲρ στέαρ κριῶν·
1Krl:15:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ εἰ   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ ὡς ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀκοή, -ῆς, ἡ ὑπέρ θυσία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό   ὑπέρ στέαρ, στέατος, τό [LXX]  
1Krl:15:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Jeżeli Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Jak/jak Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słyszenie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ofiara gnębią, poświęcają Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Łój
1Krl:15:22 kai\ ei)=pen *samouEl *ei) TelEto\n tO=| kuri/O| o(lokautO/mata kai\ Tusi/ai O(s to\ a)kou=sai fOnE=s kuri/ou; i)dou\ a)koE\ u(pe\r Tusi/an a)gaTE\ kai\ E( e)pakro/asis u(pe\r ste/ar kriO=n·
1Krl:15:22 kai eipen samuEl ei TelEton tO kyriO holokautOmata kai Tysiai hOs to akusai fOnEs kyriu; idu akoE hyper Tysian agaTE kai hE epakroasis hyper stear kriOn·
1Krl:15:22 C VBI_AAI3S N_NSM x A1A_ASN RA_DSM N2_DSM N3M_APN C N1A_NPF C RA_ASN VA_AAN N1_GSF N2_GSM I N1_NSF P N1A_ASF A1_NSF C RA_NSF N3I_NSF P N3_ASN N2_GPM
1Krl:15:22 and also, even, namely to say/tell Samuel if ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate as/like the unwilling; to hear sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), hearing above (+acc), on behalf of (+gen) sacrifice victimize, immolate good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the ć above (+acc), on behalf of (+gen) suet ć
1Krl:15:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) if   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrificial (nom|voc) as/like the (nom|acc) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) be-you(sg)-SEE-ed! hearing (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) sacrifice (acc) good ([Adj] nom|voc) and the (nom)   above (+acc), on behalf of (+gen) suet (nom|acc|voc)  
1Krl:15:22 1Krl_15:22_1 1Krl_15:22_2 1Krl_15:22_3 1Krl_15:22_4 1Krl_15:22_5 1Krl_15:22_6 1Krl_15:22_7 1Krl_15:22_8 1Krl_15:22_9 1Krl_15:22_10 1Krl_15:22_11 1Krl_15:22_12 1Krl_15:22_13 1Krl_15:22_14 1Krl_15:22_15 1Krl_15:22_16 1Krl_15:22_17 1Krl_15:22_18 1Krl_15:22_19 1Krl_15:22_20 1Krl_15:22_21 1Krl_15:22_22 1Krl_15:22_23 1Krl_15:22_24 1Krl_15:22_25 1Krl_15:22_26
1Krl:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:23 ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνους θεραφιν ἐπάγουσιν· ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:15:23 For sin is as divination; idols bring on pain and grief. Because thou hast rejected the word of the Lord, the Lord also shall reject thee from being king over Israel. (1 Samuel 15:23 Brenton)
1Krl:15:23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla». (1 Sm 15:23 BT_4)
1Krl:15:23 ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνους θεραφιν ἐπάγουσιν· ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:15:23 ὅτι ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀδύνη, -ης, ἡ καί πόνος, -ου, ὁ   ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὅτι ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:15:23 Ponieważ/tamto Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By być Ból I też, nawet, mianowicie Praca Do na prowadź Ponieważ/tamto By umieszczać [na boku] od nikogo Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By być Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krl:15:23 o(/ti a(marti/a oi)O/nisma/ e)stin, o)du/nEn kai\ po/nous Terafin e)pa/gousin· o(/ti e)Xoude/nOsas to\ r(E=ma kuri/ou, kai\ e)XoudenO/sei se ku/rios mE\ ei)=nai basile/a e)pi\ *israEl.
1Krl:15:23 hoti hamartia oiOnisma estin, odynEn kai ponus Terafin epagusin· hoti eXudenOsas to rEma kyriu, kai eXudenOsei se kyrios mE einai basilea epi israEl.
1Krl:15:23 C N1A_NSF N3M_NSN V9_PAI3S N1_ASF C N2_APM N3I_ASF V1_PAI3P C VA_AAI2S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C VA_AAI3S RP_AS N2_NSM D V9_PAN N3V_ASM P N_ASM
1Krl:15:23 because/that sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć to be pain and also, even, namely labor ć to upon-lead because/that to set [apart] from nobody the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to set [apart] from nobody you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to be king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krl:15:23 because/that sin (nom|voc)   he/she/it-is pain (acc) and labors (acc)   they-are-UPON-LEAD-ing, while UPON-LEAD-ing (dat) because/that you(sg)-SET [APART] FROM NOBODY-ed, upon SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-SET [APART] FROM NOBODY, you(sg)-will-be-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not to-be king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krl:15:23 1Krl_15:23_1 1Krl_15:23_2 1Krl_15:23_3 1Krl_15:23_4 1Krl_15:23_5 1Krl_15:23_6 1Krl_15:23_7 1Krl_15:23_8 1Krl_15:23_9 1Krl_15:23_10 1Krl_15:23_11 1Krl_15:23_12 1Krl_15:23_13 1Krl_15:23_14 1Krl_15:23_15 1Krl_15:23_16 1Krl_15:23_17 1Krl_15:23_18 1Krl_15:23_19 1Krl_15:23_20 1Krl_15:23_21 1Krl_15:23_22 1Krl_15:23_23
1Krl:15:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:24 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ Ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ ῥῆμά σου, ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς αὐτῶν·
1Krl:15:24 And Saul said to Samuel, I have sinned, in that I have transgressed the word of the Lord and thy direction; for I feared the people, and I hearkened to their voice. (1 Samuel 15:24 Brenton)
1Krl:15:24 Saul odrzekł na to Samuelowi: «Popełniłem grzech: Przekroczyłem nakaz Pana i twoje wskazania, bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. (1 Sm 15:24 BT_4)
1Krl:15:24 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ Ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ ῥῆμά σου, ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς αὐτῶν·
1Krl:15:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Σαμουήλ, ὁ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὅτι παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:15:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samuel By grzeszyć Ponieważ/tamto By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By bać się Ludzie I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
1Krl:15:24 kai\ ei)=pen *saoul pro\s *samouEl *(Ema/rtEka o(/ti pare/bEn to\n lo/gon kuri/ou kai\ to\ r(E=ma/ sou, o(/ti e)fobE/TEn to\n lao\n kai\ E)/kousa tE=s fOnE=s au)tO=n·
1Krl:15:24 kai eipen saul pros samuEl hEmartEka hoti parebEn ton logon kyriu kai to rEma su, hoti efobETEn ton laon kai Ekusa tEs fOnEs autOn·
1Krl:15:24 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VX_XAI1S C VZI_AAI1S RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VCI_API1S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RD_GPM
1Krl:15:24 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) Samuel to sin because/that to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) because/that to fear the people and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries he/she/it/same
1Krl:15:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Samuel (indecl) I-have-SIN-ed because/that I-TRANSGRESS-ed the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I-was-FEAR-ed the (acc) people (acc) and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) them/same (gen)
1Krl:15:24 1Krl_15:24_1 1Krl_15:24_2 1Krl_15:24_3 1Krl_15:24_4 1Krl_15:24_5 1Krl_15:24_6 1Krl_15:24_7 1Krl_15:24_8 1Krl_15:24_9 1Krl_15:24_10 1Krl_15:24_11 1Krl_15:24_12 1Krl_15:24_13 1Krl_15:24_14 1Krl_15:24_15 1Krl_15:24_16 1Krl_15:24_17 1Krl_15:24_18 1Krl_15:24_19 1Krl_15:24_20 1Krl_15:24_21 1Krl_15:24_22 1Krl_15:24_23 1Krl_15:24_24
1Krl:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:15:25 καὶ νῦν ἆρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ’ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω κυρίῳ τῷ θεῷ σου.
1Krl:15:25 And now remove, I pray thee, my sin, and turn back with me, and I will worship the Lord thy God. (1 Samuel 15:25 Brenton)
1Krl:15:25 Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon Panu». (1 Sm 15:25 BT_4)
1Krl:15:25 καὶ νῦν ἆρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ’ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω κυρίῳ τῷ θεῷ σου.
1Krl:15:25 καί νῦν αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) δή ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]