Dn(LXX):3:1 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς διοικῶν πόλεις καὶ χώρας καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ Ινδικῆς ἕως Αἰθιοπίας ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, τὸ ὕψος αὐτῆς πηχῶν ἑξήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πηχῶν ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου χώρας Βαβυλωνίας.
Dn(LXX):3:1 (World English Bible GrDn 3:1 ¶Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was sixty cubits and its breadth six cubits; he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
Dn(LXX):3:1 Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. (Daniel 3:1 BT_4)
Dn(LXX):3:1 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς διοικῶν πόλεις καὶ χώρας καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ Ινδικῆς ἕως Αἰθιοπίας ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, τὸ ὕψος αὐτῆς πηχῶν ἑξήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πηχῶν ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου χώρας Βαβυλωνίας.
Dn(LXX):3:1 ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ πόλις, -εως, ἡ καί χώρα, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Dn(LXX):3:1 Rok Osiemnasty Król Miasto I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Etiopia By czynić/rób Ikona Złoty/złoty Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Łokieć Sześćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Szerokość On/ona/to/to samo Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Dn(LXX):3:1 *)/etous o)ktOkaideka/tou *nabouCHodonosor basileu\s dioikO=n po/leis kai\ CHO/ras kai\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s a)po\ *indikE=s e(/Os *ai)Tiopi/as e)poi/Esen ei)ko/na CHrusE=n, to\ u(/PSos au)tE=s pECHO=n e(XE/konta kai\ to\ pla/tos au)tE=s pECHO=n e(/X, kai\ e)/stEsen au)tE\n e)n pedi/O| tou= peribo/lou CHO/ras *babulOni/as.
Dn(LXX):3:1 etus oktOkaidekatu nabuCHodonosor basileus dioikOn poleis kai CHOras kai pantas tus katoikuntas epi tEs gEs apo indikEs heOs aiTiopias epoiEsen eikona CHrysEn, to hyPSos autEs pECHOn heXEkonta kai to platos autEs pECHOn heX, kai estEsen autEn en pediO tu peribolu CHOras babylOnias.
Dn(LXX):3:1 N3E_GSN A1_GSN N_NSM N3V_NSM V2_PAPNSM N3I_APF C N1A_APF C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_GSF N1_GSF P N_GS P N_GS VAI_AAI3S N3N_ASF A1C_ASF RA_NSN N3E_NSN RD_GSF N3E_GPM M C RA_NSN N3E_NSN RD_GSF N3E_GPM M C VAI_AAI3S RD_ASF P N2N_DSN RA_GSM N2_GSM N1A_GSF N1A_GSF
Dn(LXX):3:1 year eighteenth ć king ć city and also, even, namely region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn Ethiopia to do/make icon gold/golden the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same cubit sixty and also, even, namely the width he/she/it/same cubit six and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć region realm (clίme); land, country, territory, tract ć
Dn(LXX):3:1 year (gen) eighteenth (gen) king (nom) cities (acc, nom|voc) and region (gen), regions (acc) and all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) away from (+gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Ethiopia (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed icon (acc) gold/golden ([Adj] acc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen) cubits (gen) sixty and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) cubits (gen) six and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (gen) region (gen), regions (acc)
Dn(LXX):3:1 Dn(LXX)_3:1_1 Dn(LXX)_3:1_2 Dn(LXX)_3:1_3 Dn(LXX)_3:1_4 Dn(LXX)_3:1_5 Dn(LXX)_3:1_6 Dn(LXX)_3:1_7 Dn(LXX)_3:1_8 Dn(LXX)_3:1_9 Dn(LXX)_3:1_10 Dn(LXX)_3:1_11 Dn(LXX)_3:1_12 Dn(LXX)_3:1_13 Dn(LXX)_3:1_14 Dn(LXX)_3:1_15 Dn(LXX)_3:1_16 Dn(LXX)_3:1_17 Dn(LXX)_3:1_18 Dn(LXX)_3:1_19 Dn(LXX)_3:1_20 Dn(LXX)_3:1_21 Dn(LXX)_3:1_22 Dn(LXX)_3:1_23 Dn(LXX)_3:1_24 Dn(LXX)_3:1_25 Dn(LXX)_3:1_26 Dn(LXX)_3:1_27 Dn(LXX)_3:1_28 Dn(LXX)_3:1_29 Dn(LXX)_3:1_30 Dn(LXX)_3:1_31 Dn(LXX)_3:1_32 Dn(LXX)_3:1_33 Dn(LXX)_3:1_34 Dn(LXX)_3:1_35 Dn(LXX)_3:1_36 Dn(LXX)_3:1_37 Dn(LXX)_3:1_38 Dn(LXX)_3:1_39 Dn(LXX)_3:1_40 Dn(LXX)_3:1_41 Dn(LXX)_3:1_42
Dn(LXX):3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:2 καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς βασιλέων καὶ κυριεύων τῆς οἰκουμένης ὅλης ἀπέστειλεν ἐπισυναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ φυλὰς καὶ γλώσσας, σατράπας, στρατηγούς, τοπάρχας καὶ ὑπάτους, διοικητὰς καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν κατὰ χώραν καὶ πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐλθεῖν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς·
Dn(LXX):3:2 (World English Bible GrDn 3:2 Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image, which Nebuchadnezzar the king had set up.
Dn(LXX):3:2 Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. (Daniel 3:2 BT_4)
Dn(LXX):3:2 καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς βασιλέων καὶ κυριεύων τῆς οἰκουμένης ὅλης ἀπέστειλεν ἐπισυναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ φυλὰς καὶ γλώσσας, σατράπας, στρατηγούς, τοπάρχας καὶ ὑπάτους, διοικητὰς καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν κατὰ χώραν καὶ πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐλθεῖν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·
Dn(LXX):3:2 καί βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί φυλή, -ῆς, ἡ καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί καί ὁ ἡ τό ἐπί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ κατά χώρα, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):3:2 I też, nawet, mianowicie Król Król I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały zamawiać Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Szczep I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język stategist I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Król
Dn(LXX):3:2 kai\ *nabouCHodonosor basileu\s basile/On kai\ kurieu/On tE=s oi)koume/nEs o(/lEs a)pe/steilen e)pisunagagei=n pa/nta ta\ e)/TnE kai\ fula\s kai\ glO/ssas, satra/pas, stratEgou/s, topa/rCHas kai\ u(pa/tous, dioikEta\s kai\ tou\s e)p’ e)XousiO=n kata\ CHO/ran kai\ pa/ntas tou\s kata\ tE\n oi)koume/nEn e)lTei=n ei)s to\n e)gkainismo\n tE=s ei)ko/nos tE=s CHrusE=s, E(\n e)/stEse *nabouCHodonosor o( basileu/s·
Dn(LXX):3:2 kai nabuCHodonosor basileus basileOn kai kyrieuOn tEs oikumenEs holEs apesteilen episynagagein panta ta eTnE kai fylas kai glOssas, satrapas, stratEgus, toparCHas kai hypatus, dioikEtas kai tus ep’ eXusiOn kata CHOran kai pantas tus kata tEn oikumenEn elTein eis ton enkainismon tEs eikonos tEs CHrysEs, hEn estEse nabuCHodonosor ho basileus·
Dn(LXX):3:2 C N_NSM N3V_NSM N3V_GPM C V1_PAPNSM RA_GSF V2_PMPGSF A1_GSF VAI_AAI3S VB_AAN A3_APN RA_APN N3E_APN C N1_APF C N1S_APF N1M_APM N2_APM N1M_APM C A1_APM N1M_APM C RA_APM P N1A_GPF P N1A_ASF C A3_APM RA_APM P RA_ASF V2_PMPASF VB_AAN P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N3N_GSF RA_GSF A1C_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM
Dn(LXX):3:2 and also, even, namely ć king king and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely tribe and also, even, namely tongue by metonymy, a language ć stategist ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely every all, each, every, the whole of the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell to come into (+acc) the ć the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand ć the king
Dn(LXX):3:2 and king (nom) kings (gen) and while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen) whole (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed to-??? all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and tribes (acc) and tongues (acc) stategists (acc) and and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) authorities (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) region (acc) and all (acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) to-COME into (+acc) the (acc) the (gen) icon (gen) the (gen) gold/golden ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom)
Dn(LXX):3:2 Dn(LXX)_3:2_1 Dn(LXX)_3:2_2 Dn(LXX)_3:2_3 Dn(LXX)_3:2_4 Dn(LXX)_3:2_5 Dn(LXX)_3:2_6 Dn(LXX)_3:2_7 Dn(LXX)_3:2_8 Dn(LXX)_3:2_9 Dn(LXX)_3:2_10 Dn(LXX)_3:2_11 Dn(LXX)_3:2_12 Dn(LXX)_3:2_13 Dn(LXX)_3:2_14 Dn(LXX)_3:2_15 Dn(LXX)_3:2_16 Dn(LXX)_3:2_17 Dn(LXX)_3:2_18 Dn(LXX)_3:2_19 Dn(LXX)_3:2_20 Dn(LXX)_3:2_21 Dn(LXX)_3:2_22 Dn(LXX)_3:2_23 Dn(LXX)_3:2_24 Dn(LXX)_3:2_25 Dn(LXX)_3:2_26 Dn(LXX)_3:2_27 Dn(LXX)_3:2_28 Dn(LXX)_3:2_29 Dn(LXX)_3:2_30 Dn(LXX)_3:2_31 Dn(LXX)_3:2_32 Dn(LXX)_3:2_33 Dn(LXX)_3:2_34 Dn(LXX)_3:2_35 Dn(LXX)_3:2_36 Dn(LXX)_3:2_37 Dn(LXX)_3:2_38 Dn(LXX)_3:2_39 Dn(LXX)_3:2_40 Dn(LXX)_3:2_41 Dn(LXX)_3:2_42 Dn(LXX)_3:2_43 Dn(LXX)_3:2_44 Dn(LXX)_3:2_45 Dn(LXX)_3:2_46 Dn(LXX)_3:2_47 Dn(LXX)_3:2_48 Dn(LXX)_3:2_49
Dn(LXX):3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:3 καὶ ἔστησαν οἱ προγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰκόνος.
Dn(LXX):3:3 (World English Bible GrDn 3:3 Then the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together for the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up; and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up.
Dn(LXX):3:3 Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:3 BT_4)
Dn(LXX):3:3 καὶ ἔστησαν οἱ προγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰκόνος.
Dn(LXX):3:3 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό προ·γράφω (-, -, προ+γραψ-, -, προ+γεγραφ-, προ+γραφ·[θ]-) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ
Dn(LXX):3:3 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Do programu Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ikona
Dn(LXX):3:3 kai\ e)/stEsan oi( progegramme/noi kate/nanti tE=s ei)ko/nos.
Dn(LXX):3:3 kai estEsan hoi progegrammenoi katenanti tEs eikonos.
Dn(LXX):3:3 C VAI_AAI3P RA_NPM VP_XMPNPM P RA_GSF N3N_GSF
Dn(LXX):3:3 and also, even, namely to cause to stand the to program opposite/in the presence of (+gen) the icon
Dn(LXX):3:3 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) having-been-PROGRAM-ed (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) icon (gen)
Dn(LXX):3:3 Dn(LXX)_3:3_1 Dn(LXX)_3:3_2 Dn(LXX)_3:3_3 Dn(LXX)_3:3_4 Dn(LXX)_3:3_5 Dn(LXX)_3:3_6 Dn(LXX)_3:3_7
Dn(LXX):3:3 x x x x x x x
Dn(LXX):3:4 καὶ ὁ κῆρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις Ὑμῖν παραγγέλλεται, ἔθνη καὶ χῶραι, λαοὶ καὶ γλῶσσαι·
Dn(LXX):3:4 (World English Bible GrDn 3:4 ¶Then the herald cried aloud, “To you it is commanded, peoples, nations, and languages,
Dn(LXX):3:4 Herold zaś obwieszczał donośnie: «Rozkaz dla was, narody, ludy, języki; (Daniel 3:4 BT_4)
Dn(LXX):3:4 καὶ κῆρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις Ὑμῖν παραγγέλλεται, ἔθνη καὶ χῶραι, λαοὶ καὶ γλῶσσαι·
Dn(LXX):3:4 καί ὁ ἡ τό κῆρυξ, -υκος, ὁ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί χώρα, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
Dn(LXX):3:4 I też, nawet, mianowicie Proklamujący By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Ty By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ludzie I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język
Dn(LXX):3:4 kai\ o( kE=ruX e)kE/ruXe toi=s o)/CHlois *(umi=n paragge/lletai, e)/TnE kai\ CHO=rai, laoi\ kai\ glO=ssai·
Dn(LXX):3:4 kai ho kEryX ekEryXe tois oCHlois ymin parangelletai, eTnE kai CHOrai, laoi kai glOssai·
Dn(LXX):3:4 C RA_NSM N3K_NSM VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RP_DP V1_PMI3S N3E_VPN C N1A_VPF N2_VPM C N1S_VPF
Dn(LXX):3:4 and also, even, namely the proclaimer to proclaim announce, preach the crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded you to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined nation [see ethnic] and also, even, namely region realm (clίme); land, country, territory, tract people and also, even, namely tongue by metonymy, a language
Dn(LXX):3:4 and the (nom) proclaimer (nom|voc) he/she/it-PROCLAIM-ed the (dat) crowds (dat); you(sg)-happen-to-be-TROUBLE-ing (opt) you(pl) (dat) he/she/it-is-being-COMMand-ed nations (nom|acc|voc) and regions (nom|voc) peoples (nom|voc) and tongues (nom|voc)
Dn(LXX):3:4 Dn(LXX)_3:4_1 Dn(LXX)_3:4_2 Dn(LXX)_3:4_3 Dn(LXX)_3:4_4 Dn(LXX)_3:4_5 Dn(LXX)_3:4_6 Dn(LXX)_3:4_7 Dn(LXX)_3:4_8 Dn(LXX)_3:4_9 Dn(LXX)_3:4_10 Dn(LXX)_3:4_11 Dn(LXX)_3:4_12 Dn(LXX)_3:4_13 Dn(LXX)_3:4_14
Dn(LXX):3:4 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:5 ὅταν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγος καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου, συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·
Dn(LXX):3:5 (World English Bible GrDn 3:5 that whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up;
Dn(LXX):3:5 w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:5 BT_4)
Dn(LXX):3:5 ὅταν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγος καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου, συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·
Dn(LXX):3:5 ὅταν (ὅτε ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σύριγξ, -γγος, ἡ [LXX] καί κιθάρα, -ας, ἡ καί συμ·φωνία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):3:5 Ilekroć By słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie Muzyka [zobacz symfonię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Król
Dn(LXX):3:5 o(/tan a)kou/sEte tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos, su/riggos kai\ kiTa/ras, sambu/kEs kai\ PSaltEri/ou, sumfOni/as kai\ panto\s ge/nous mousikO=n, peso/ntes proskunE/sate tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(\n e)/stEse *nabouCHodonosor basileu/s·
Dn(LXX):3:5 hotan akusEte tEs fOnEs tEs salpingos, syringos kai kiTaras, sambykEs kai PSaltEriu, symfOnias kai pantos genus musikOn, pesontes proskynEsate tE eikoni tE CHrysE, hEn estEse nabuCHodonosor basileus·
Dn(LXX):3:5 D VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF N3G_GSF C N1A_GSF N1_GSF C N2N_GSN N1A_GSF C A3_GSN N3E_GSN A1_GPN VB_AAPNPM VA_AAD2P RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM
Dn(LXX):3:5 whenever to hear the sound/voice cries the trumpet ??? and also, even, namely lyre/harp ć and also, even, namely ć music [see symphony] and also, even, namely every all, each, every, the whole of race race, class, kind musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand ć king
Dn(LXX):3:5 whenever you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) ??? (gen) and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and music (gen), musics (acc) and every (gen) race (gen) musical ([Adj] gen) upon FALL-ing (nom|voc) do-WORSHIP/MAKE-you(pl)-OBEISANCE! the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand king (nom)
Dn(LXX):3:5 Dn(LXX)_3:5_1 Dn(LXX)_3:5_2 Dn(LXX)_3:5_3 Dn(LXX)_3:5_4 Dn(LXX)_3:5_5 Dn(LXX)_3:5_6 Dn(LXX)_3:5_7 Dn(LXX)_3:5_8 Dn(LXX)_3:5_9 Dn(LXX)_3:5_10 Dn(LXX)_3:5_11 Dn(LXX)_3:5_12 Dn(LXX)_3:5_13 Dn(LXX)_3:5_14 Dn(LXX)_3:5_15 Dn(LXX)_3:5_16 Dn(LXX)_3:5_17 Dn(LXX)_3:5_18 Dn(LXX)_3:5_19 Dn(LXX)_3:5_20 Dn(LXX)_3:5_21 Dn(LXX)_3:5_22 Dn(LXX)_3:5_23 Dn(LXX)_3:5_24 Dn(LXX)_3:5_25 Dn(LXX)_3:5_26 Dn(LXX)_3:5_27
Dn(LXX):3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:6 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβαλοῦσιν αὐτὸν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(LXX):3:6 (World English Bible GrDn 3:6 and whoever doesn’t fall down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace.”
Dn(LXX):3:6 Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca». (Daniel 3:6 BT_4)
Dn(LXX):3:6 καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβαλοῦσιν αὐτὸν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(LXX):3:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(LXX):3:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(LXX):3:6 kai\ pa=s, o(\s a)/n mE\ pesO\n proskunE/sE|, e)mbalou=sin au)to\n ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn.
Dn(LXX):3:6 kai pas, hos an mE pesOn proskynEsE, embalusin auton eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn.
Dn(LXX):3:6 C A3_NSM RR_NSM x D VB_AAPNSM VA_AAS3S VF2_FAI3P RD_ASM P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(LXX):3:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to inject he/she/it/same into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(LXX):3:6 and every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever not going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE, he/she/it-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-should-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(LXX):3:6 Dn(LXX)_3:6_1 Dn(LXX)_3:6_2 Dn(LXX)_3:6_3 Dn(LXX)_3:6_4 Dn(LXX)_3:6_5 Dn(LXX)_3:6_6 Dn(LXX)_3:6_7 Dn(LXX)_3:6_8 Dn(LXX)_3:6_9 Dn(LXX)_3:6_10 Dn(LXX)_3:6_11 Dn(LXX)_3:6_12 Dn(LXX)_3:6_13 Dn(LXX)_3:6_14 Dn(LXX)_3:6_15 Dn(LXX)_3:6_16
Dn(LXX):3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:7 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε ἤκουσαν πάντα τὰ ἔθνη τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πίπτοντα πάντα τὰ ἔθνη, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ, κατέναντι τούτου.
Dn(LXX):3:7 (World English Bible GrDn 3:7 Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, all the peoples, the nations, and the languages, fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Dn(LXX):3:7 W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:7 BT_4)
Dn(LXX):3:7 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε ἤκουσαν πάντα τὰ ἔθνη τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πίπτοντα πάντα τὰ ἔθνη, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ, κατέναντι τούτου.
Dn(LXX):3:7 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅτε ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φυλή, -ῆς, ἡ καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατ·έν·αντι οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):3:7 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Dźwięku/głos płacze Trąbka I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Szczep I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):3:7 kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, o(/te E)/kousan pa/nta ta\ e)/TnE tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos kai\ panto\s E)/CHou mousikO=n, pi/ptonta pa/nta ta\ e)/TnE, fulai\ kai\ glO=ssai proseku/nEsan tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(\n e)/stEse *nabouCHodonosor, kate/nanti tou/tou.
Dn(LXX):3:7 kai en tO kairO ekeinO, hote Ekusan panta ta eTnE tEs fOnEs tEs salpingos kai pantos ECHu musikOn, piptonta panta ta eTnE, fylai kai glOssai prosekynEsan tE eikoni tE CHrysE, hEn estEse nabuCHodonosor, katenanti tutu.
Dn(LXX):3:7 C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM D VAI_AAI3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF C A3_GSM N2_GSM A1_GPN V1_PAPASM A3_NPN RA_NPN N3E_NPN N1_NPF C N1S_NPF VAI_AAI3P RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM P RD_GSM
Dn(LXX):3:7 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that when to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the sound/voice cries the trumpet and also, even, namely every all, each, every, the whole of sound chink, tune, ring; to resound [see echo] musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] tribe and also, even, namely tongue by metonymy, a language to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand ć opposite/in the presence of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):3:7 and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) and every (gen) sound (gen); be-you(sg)-being-RESOUND-ed!, you(sg)-were-being-RESOUND-ed musical ([Adj] gen) while FALL-ing (acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) tribes (nom|voc) and tongues (nom|voc) they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand opposite/in the presence of (+gen) this (gen)
Dn(LXX):3:7 Dn(LXX)_3:7_1 Dn(LXX)_3:7_2 Dn(LXX)_3:7_3 Dn(LXX)_3:7_4 Dn(LXX)_3:7_5 Dn(LXX)_3:7_6 Dn(LXX)_3:7_7 Dn(LXX)_3:7_8 Dn(LXX)_3:7_9 Dn(LXX)_3:7_10 Dn(LXX)_3:7_11 Dn(LXX)_3:7_12 Dn(LXX)_3:7_13 Dn(LXX)_3:7_14 Dn(LXX)_3:7_15 Dn(LXX)_3:7_16 Dn(LXX)_3:7_17 Dn(LXX)_3:7_18 Dn(LXX)_3:7_19 Dn(LXX)_3:7_20 Dn(LXX)_3:7_21 Dn(LXX)_3:7_22 Dn(LXX)_3:7_23 Dn(LXX)_3:7_24 Dn(LXX)_3:7_25 Dn(LXX)_3:7_26 Dn(LXX)_3:7_27 Dn(LXX)_3:7_28 Dn(LXX)_3:7_29 Dn(LXX)_3:7_30 Dn(LXX)_3:7_31 Dn(LXX)_3:7_32 Dn(LXX)_3:7_33 Dn(LXX)_3:7_34 Dn(LXX)_3:7_35
Dn(LXX):3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:8 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες Χαλδαῖοι διέβαλον τοὺς Ιουδαίους
Dn(LXX):3:8 (World English Bible GrDn 3:8 ¶Therefore at that time certain Chaldeans came near and brought accusation against the Jews.
Dn(LXX):3:8 Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. (Daniel 3:8 BT_4)
Dn(LXX):3:8 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες Χαλδαῖοι διέβαλον τοὺς Ιουδαίους
Dn(LXX):3:8 ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Χαλδαῖος, -ου, ὁ δια·βάλλω (δια+βαλλ-, -, 2nd δια+βαλ-, -, -, δια+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Dn(LXX):3:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Okres czasu By nadchodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chaldejski By twierdzić/bądź przeciw oskarżeniu (oskarżenie) Żydowski
Dn(LXX):3:8 e)n e)kei/nO| tO=| kairO=| proselTo/ntes a)/ndres *CHaldai=oi die/balon tou\s *ioudai/ous
Dn(LXX):3:8 en ekeinO tO kairO proselTontes andres CHaldaioi diebalon tus iudaius
Dn(LXX):3:8 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VB_AAPNPM N3_NPM N_NPM VBI_AAI3P RA_APM N2_APM
Dn(LXX):3:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the period of time to approach man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Chaldean to allege/make accusation against (accusation) the Jewish
Dn(LXX):3:8 in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) period of time (dat) upon APPROACH-ing (nom|voc) men, husbands (nom|voc) Chaldeans (nom|voc) I-ALLEGE/MAKE-ed-ACCUSATION-AGAINST, they-ALLEGE/MAKE-ed-ACCUSATION-AGAINST the (acc) Jewish ([Adj] acc)
Dn(LXX):3:8 Dn(LXX)_3:8_1 Dn(LXX)_3:8_2 Dn(LXX)_3:8_3 Dn(LXX)_3:8_4 Dn(LXX)_3:8_5 Dn(LXX)_3:8_6 Dn(LXX)_3:8_7 Dn(LXX)_3:8_8 Dn(LXX)_3:8_9 Dn(LXX)_3:8_10
Dn(LXX):3:8 x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:9 καὶ ὑπολαβόντες εἶπον Κύριε βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι·
Dn(LXX):3:9 (World English Bible GrDn 3:9 They spoke and said to Nebuchadnezzar the king, “O king, live for ever.
Dn(LXX):3:9 Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: «Królu, żyj wiecznie! (Daniel 3:9 BT_4)
Dn(LXX):3:9 καὶ ὑπολαβόντες εἶπον Κύριε βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι·
Dn(LXX):3:9 καί ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):3:9 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Dn(LXX):3:9 kai\ u(polabo/ntes ei)=pon *ku/rie basileu=, ei)s to\n ai)O=na DZE=Ti·
Dn(LXX):3:9 kai hypolabontes eipon kyrie basileu, eis ton aiOna DZETi·
Dn(LXX):3:9 C VB_AAPNPM VBI_AAI3P N2_VSM N3V_VSM P RA_ASM N3W_ASM V3_PAD2S
Dn(LXX):3:9 and also, even, namely to take up to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Dn(LXX):3:9 and upon TAKE UP-ing (nom|voc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) be-you(sg)-EXISTS-ing!
Dn(LXX):3:9 Dn(LXX)_3:9_1 Dn(LXX)_3:9_2 Dn(LXX)_3:9_3 Dn(LXX)_3:9_4 Dn(LXX)_3:9_5 Dn(LXX)_3:9_6 Dn(LXX)_3:9_7 Dn(LXX)_3:9_8 Dn(LXX)_3:9_9
Dn(LXX):3:9 x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:10 σύ, βασιλεῦ, προσέταξας καὶ ἔκρινας, ἵνα πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ,
Dn(LXX):3:10 (World English Bible GrDn 3:10 You, O king, have made a decree, that every man who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
Dn(LXX):3:10 Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. (Daniel 3:10 BT_4)
Dn(LXX):3:10 σύ, βασιλεῦ, προσέταξας καὶ ἔκρινας, ἵνα πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ,
Dn(LXX):3:10 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἵνα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
Dn(LXX):3:10 Ty Król By dawać dyrektywę I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj żeby / ażeby / bo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty
Dn(LXX):3:10 su/, basileu=, prose/taXas kai\ e)/krinas, i(/na pa=s a)/nTrOpos, o(\s a)/n a)kou/sE| tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos kai\ panto\s E)/CHou mousikO=n, pesO\n proskunE/sE| tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|,
Dn(LXX):3:10 sy, basileu, prosetaXas kai ekrinas, hina pas anTrOpos, hos an akusE tEs fOnEs tEs salpingos kai pantos ECHu musikOn, pesOn proskynEsE tE eikoni tE CHrysE,
Dn(LXX):3:10 RP_NS N3V_VSM VAI_AAI2S C VAI_AAI2S C A3_NSM N2_NSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF C A3_GSM N2_GSM A1_GPN VB_AAPNSM VA_AAS3S RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF
Dn(LXX):3:10 you king to give a directive and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell every all, each, every, the whole of human who/whom/which ever (if ever) unwilling; to hear the sound/voice cries the trumpet and also, even, namely every all, each, every, the whole of sound chink, tune, ring; to resound [see echo] musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden
Dn(LXX):3:10 you(sg) (nom) king (voc) you(sg)-GIVE-ed-A-DIRECTIVE and you(sg)-JUDGE-ed so that / in order to /because every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (nom) ever unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) and every (gen) sound (gen); be-you(sg)-being-RESOUND-ed!, you(sg)-were-being-RESOUND-ed musical ([Adj] gen) going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE, he/she/it-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-should-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat)
Dn(LXX):3:10 Dn(LXX)_3:10_1 Dn(LXX)_3:10_2 Dn(LXX)_3:10_3 Dn(LXX)_3:10_4 Dn(LXX)_3:10_5 Dn(LXX)_3:10_6 Dn(LXX)_3:10_7 Dn(LXX)_3:10_8 Dn(LXX)_3:10_9 Dn(LXX)_3:10_10 Dn(LXX)_3:10_11 Dn(LXX)_3:10_12 Dn(LXX)_3:10_13 Dn(LXX)_3:10_14 Dn(LXX)_3:10_15 Dn(LXX)_3:10_16 Dn(LXX)_3:10_17 Dn(LXX)_3:10_18 Dn(LXX)_3:10_19 Dn(LXX)_3:10_20 Dn(LXX)_3:10_21 Dn(LXX)_3:10_22 Dn(LXX)_3:10_23 Dn(LXX)_3:10_24 Dn(LXX)_3:10_25
Dn(LXX):3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:11 καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην·
Dn(LXX):3:11 (World English Bible GrDn 3:11 and whoever doesn’t fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace.
Dn(LXX):3:11 Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. (Daniel 3:11 BT_4)
Dn(LXX):3:11 καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην·
Dn(LXX):3:11 καί ὅς ἥ ὅ ἄν μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(LXX):3:11 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(LXX):3:11 kai\ o(\s a)/n mE\ pesO\n proskunE/sE|, e)mblETE/setai ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn·
Dn(LXX):3:11 kai hos an mE pesOn proskynEsE, emblETEsetai eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn·
Dn(LXX):3:11 C RR_NSM x D VB_AAPNSM VA_AAS3S VC_FPI3S P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(LXX):3:11 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(LXX):3:11 and who/whom/which (nom) ever not going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE, he/she/it-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-should-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE he/she/it-will-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(LXX):3:11 Dn(LXX)_3:11_1 Dn(LXX)_3:11_2 Dn(LXX)_3:11_3 Dn(LXX)_3:11_4 Dn(LXX)_3:11_5 Dn(LXX)_3:11_6 Dn(LXX)_3:11_7 Dn(LXX)_3:11_8 Dn(LXX)_3:11_9 Dn(LXX)_3:11_10 Dn(LXX)_3:11_11 Dn(LXX)_3:11_12 Dn(LXX)_3:11_13 Dn(LXX)_3:11_14
Dn(LXX):3:11 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:12 εἰσὶ δέ τινες ἄνδρες Ιουδαῖοι, οὓς κατέστησας ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Βαβυλωνίας, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οὐκ ἐφοβήθησάν σου τὴν ἐντολὴν καὶ τῷ εἰδώλῳ σου οὐκ ἐλάτρευσαν καὶ τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησας, οὐ προσεκύνησαν.
Dn(LXX):3:12 (World English Bible GrDn 3:12 There are certain Jews, whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego; these men, O king, have disregarded you; they don’t serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.”
Dn(LXX):3:12 Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». (Daniel 3:12 BT_4)
Dn(LXX):3:12 εἰσὶ δέ τινες ἄνδρες Ιουδαῖοι, οὓς κατέστησας ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Βαβυλωνίας, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οὐκ ἐφοβήθησάν σου τὴν ἐντολὴν καὶ τῷ εἰδώλῳ σου οὐκ ἐλάτρευσαν καὶ τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ἔστησας, οὐ προσεκύνησαν.
Dn(LXX):3:12 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰουδαῖος -αία -ον ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(LXX):3:12 By iść; by być zaś Jakiś/jakikolwiek Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Żydowski Kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ludzki Tamto ??? Przed przydechem mocnym By bać się Ty; twój/twój(sg) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie Idol Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Ikona Ty; twój/twój(sg) Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(LXX):3:12 ei)si\ de/ tines a)/ndres *ioudai=oi, ou(\s kate/stEsas e)pi\ tE=s CHO/ras tE=s *babulOni/as, *sedraCH, *misaCH, *abdenagO, oi( a)/nTrOpoi e)kei=noi ou)k e)fobE/TEsa/n sou tE\n e)ntolE\n kai\ tO=| ei)dO/lO| sou ou)k e)la/treusan kai\ tE=| ei)ko/ni sou tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsas, ou) proseku/nEsan.
Dn(LXX):3:12 eisi de tines andres iudaioi, hus katestEsas epi tEs CHOras tEs babylOnias, sedraCH, misaCH, abdenagO, hoi anTrOpoi ekeinoi uk efobETEsan su tEn entolEn kai tO eidOlO su uk elatreusan kai tE eikoni su tE CHrysE, hE estEsas, u prosekynEsan.
Dn(LXX):3:12 V9_PAI3P x RI_NPM N3_NPM N2_NPM RR_APM VHI_AAI2S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF N_NSM N_NSM N_NSM RA_NPM N2_NPM RD_NPM D VCI_API3P RP_GS RA_ASF N1_ASF C RA_DSN N2N_DSN RP_GS D VAI_AAI3P C RA_DSF N3N_DSF RP_GS RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI2S D VAI_AAI3P
Dn(LXX):3:12 to go; to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Jewish who/whom/which to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć ć ć ć the human that οὐχ before rough breathing to fear you; your/yours(sg) the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely the idol you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the icon you; your/yours(sg) the gold/golden who/whom/which to cause to stand οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(LXX):3:12 he/she/it-is-GO-ing; they-are Yet some/any (nom) men, husbands (nom|voc) Jewish ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc) you(sg)-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) region (gen), regions (acc) the (gen) the (nom) humans (nom|voc) those (nom) not they-were-FEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) precept (acc) and the (dat) idol (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES and the (dat) icon (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand not they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Dn(LXX):3:12 Dn(LXX)_3:12_1 Dn(LXX)_3:12_2 Dn(LXX)_3:12_3 Dn(LXX)_3:12_4 Dn(LXX)_3:12_5 Dn(LXX)_3:12_6 Dn(LXX)_3:12_7 Dn(LXX)_3:12_8 Dn(LXX)_3:12_9 Dn(LXX)_3:12_10 Dn(LXX)_3:12_11 Dn(LXX)_3:12_12 Dn(LXX)_3:12_13 Dn(LXX)_3:12_14 Dn(LXX)_3:12_15 Dn(LXX)_3:12_16 Dn(LXX)_3:12_17 Dn(LXX)_3:12_18 Dn(LXX)_3:12_19 Dn(LXX)_3:12_20 Dn(LXX)_3:12_21 Dn(LXX)_3:12_22 Dn(LXX)_3:12_23 Dn(LXX)_3:12_24 Dn(LXX)_3:12_25 Dn(LXX)_3:12_26 Dn(LXX)_3:12_27 Dn(LXX)_3:12_28 Dn(LXX)_3:12_29 Dn(LXX)_3:12_30 Dn(LXX)_3:12_31 Dn(LXX)_3:12_32 Dn(LXX)_3:12_33 Dn(LXX)_3:12_34 Dn(LXX)_3:12_35 Dn(LXX)_3:12_36 Dn(LXX)_3:12_37 Dn(LXX)_3:12_38 Dn(LXX)_3:12_39
Dn(LXX):3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:13 τότε Ναβουχοδονοσορ θυμωθεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω· τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχθησαν πρὸς τὸν βασιλέα.
Dn(LXX):3:13 (World English Bible GrDn 3:13 ¶Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king.
Dn(LXX):3:13 Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. (Daniel 3:13 BT_4)
Dn(LXX):3:13 τότε Ναβουχοδονοσορ θυμωθεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω· τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχθησαν πρὸς τὸν βασιλέα.
Dn(LXX):3:13 τότε θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό τότε ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):3:13 Wtedy By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By dawać dyrektywę By prowadzić Wtedy Ludzki By prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
Dn(LXX):3:13 to/te *nabouCHodonosor TumOTei\s o)rgE=| prose/taXen a)gagei=n to\n *sedraCH, *misaCH, *abdenagO· to/te oi( a)/nTrOpoi E)/CHTEsan pro\s to\n basile/a.
Dn(LXX):3:13 tote nabuCHodonosor TymOTeis orgE prosetaXen agagein ton sedraCH, misaCH, abdenagO· tote hoi anTrOpoi ECHTEsan pros ton basilea.
Dn(LXX):3:13 D N_NSM VC_APPNSM N1_DSF VAI_AAI3S VB_AAN RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM D RA_NPM N2_NPM VQI_API3P P RA_ASM N3V_ASM
Dn(LXX):3:13 then ć to anger wrath fume, anger, rage to give a directive to lead the ć ć ć then the human to lead toward (+acc,+gen,+dat) the king
Dn(LXX):3:13 then upon being-ANGER-ed (nom|voc) wrath (dat) he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE to-LEAD the (acc) then the (nom) humans (nom|voc) they-were-LEAD-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
Dn(LXX):3:13 Dn(LXX)_3:13_1 Dn(LXX)_3:13_2 Dn(LXX)_3:13_3 Dn(LXX)_3:13_4 Dn(LXX)_3:13_5 Dn(LXX)_3:13_6 Dn(LXX)_3:13_7 Dn(LXX)_3:13_8 Dn(LXX)_3:13_9 Dn(LXX)_3:13_10 Dn(LXX)_3:13_11 Dn(LXX)_3:13_12 Dn(LXX)_3:13_13 Dn(LXX)_3:13_14 Dn(LXX)_3:13_15 Dn(LXX)_3:13_16 Dn(LXX)_3:13_17
Dn(LXX):3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:14 οὓς καὶ συνιδὼν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε;
Dn(LXX):3:14 (World English Bible GrDn 3:14 Nebuchadnezzar answered them, “Is it on purpose, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you don’t serve my god, nor worship the golden image which I have set up?
Dn(LXX):3:14 Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? (Daniel 3:14 BT_4)
Dn(LXX):3:14 οὓς καὶ συνιδὼν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε;
Dn(LXX):3:14 ὅς ἥ ὅ καί συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(LXX):3:14 Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Do ??? Król By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(LXX):3:14 ou(\s kai\ sunidO\n *nabouCHodonosor o( basileu\s ei)=pen au)toi=s *dia\ ti/, *sedraCH, *misaCH, *abdenagO, toi=s Teoi=s mou ou) latreu/ete kai\ tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(\n e)/stEsa, ou) proskunei=te;
Dn(LXX):3:14 hus kai synidOn nabuCHodonosor ho basileus eipen autois dia ti, sedraCH, misaCH, abdenagO, tois Teois mu u latreuete kai tE eikoni tE CHrysE, hEn estEsa, u proskyneite;
Dn(LXX):3:14 RR_APM C VB_AAPNSM N_NSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S RD_DPM P RI_ASN N_VSM N_VSM N_VSM RA_DPM N2_DPM RP_GS D V1_PAI2P C RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_ASF VAI_AAI1S D V2_PAI2P
Dn(LXX):3:14 who/whom/which and also, even, namely to ??? ć the king to say/tell he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć ć ć the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(LXX):3:14 who/whom/which (acc) and upon ???-ing (nom) the (nom) king (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) the (dat) gods (dat) me (gen) not you(pl)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, be-you(pl)-PERFORM-ing-RITUALS/RITES! and the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (acc) I-CAUSE-ed-TO-STand not you(pl)-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, be-you(pl)-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE!
Dn(LXX):3:14 Dn(LXX)_3:14_1 Dn(LXX)_3:14_2 Dn(LXX)_3:14_3 Dn(LXX)_3:14_4 Dn(LXX)_3:14_5 Dn(LXX)_3:14_6 Dn(LXX)_3:14_7 Dn(LXX)_3:14_8 Dn(LXX)_3:14_9 Dn(LXX)_3:14_10 Dn(LXX)_3:14_11 Dn(LXX)_3:14_12 Dn(LXX)_3:14_13 Dn(LXX)_3:14_14 Dn(LXX)_3:14_15 Dn(LXX)_3:14_16 Dn(LXX)_3:14_17 Dn(LXX)_3:14_18 Dn(LXX)_3:14_19 Dn(LXX)_3:14_20 Dn(LXX)_3:14_21 Dn(LXX)_3:14_22 Dn(LXX)_3:14_23 Dn(LXX)_3:14_24 Dn(LXX)_3:14_25 Dn(LXX)_3:14_26 Dn(LXX)_3:14_27
Dn(LXX):3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:15 καὶ νῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πεσόντες προσκυνῆσαι τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα· εἰ δὲ μή γε, γινώσκετε ὅτι μὴ προσκυνησάντων ὑμῶν αὐθωρὶ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην· καὶ ποῖος θεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;
Dn(LXX):3:15 (World English Bible GrDn 3:15 If you are now ready, whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, to fall down and worship the image which I have made, it is well. But if you don’t worship, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that god who shall deliver you out of my hands?”
Dn(LXX):3:15 Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» (Daniel 3:15 BT_4)
Dn(LXX):3:15 καὶ νῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πεσόντες προσκυνῆσαι τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησα· εἰ δὲ μή γε, γινώσκετε ὅτι μὴ προσκυνησάντων ὑμῶν αὐθωρὶ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην· καὶ ποῖος θεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;
Dn(LXX):3:15 καί νῦν εἰ μέν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἑτοίμως ἅμα ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰ δέ μή γέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί ποῖος -α -ον θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):3:15 I też, nawet, mianowicie Teraz Jeżeli Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By mieć Chętnie W tym samym czasie Niechętny; by słyszeć Trąbka I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Jeżeli zaś Nie ??? By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ty By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj Bóg  By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ja
Dn(LXX):3:15 kai\ nu=n ei) me\n e)/CHete e(toi/mOs a(/ma tO=| a)kou=sai tE=s sa/lpiggos kai\ panto\s E)/CHou mousikO=n peso/ntes proskunE=sai tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsa· ei) de\ mE/ ge, ginO/skete o(/ti mE\ proskunEsa/ntOn u(mO=n au)TOri\ e)mblETE/sesTe ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn· kai\ poi=os Teo\s e)Xelei=tai u(ma=s e)k tO=n CHeirO=n mou;
Dn(LXX):3:15 kai nyn ei men eCHete hetoimOs hama tO akusai tEs salpingos kai pantos ECHu musikOn pesontes proskynEsai tE eikoni tE CHrysE, hE estEsa· ei de mE ge, ginOskete hoti mE proskynEsantOn hymOn auTOri emblETEsesTe eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn· kai poios Teos eXeleitai hymas ek tOn CHeirOn mu;
Dn(LXX):3:15 C D C x V1_PAI2P D D RA_DSN VA_AAN RA_GSF N3G_GSF C A3_GSM N2_GSM A1_GPN VB_AAPNPM VA_AAN RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI1S C x D x V1_PAI2P C D VA_AAPGPM RP_GP D VC_FPI2P P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF C A1A_NSM N2_NSM VF2_FMI3S RP_AP P RA_GPF N3_GPF RP_GS
Dn(LXX):3:15 and also, even, namely now if indeed (yet, certainly, surely) to have readily at the same time the unwilling; to hear the trumpet and also, even, namely every all, each, every, the whole of sound chink, tune, ring; to resound [see echo] musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not ??? to know i.e. recognize. because/that not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself you ć to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely what kind god [see theology] to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse I
Dn(LXX):3:15 and now if indeed you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! readily at the same time the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) trumpet (gen) and every (gen) sound (gen); be-you(sg)-being-RESOUND-ed!, you(sg)-were-being-RESOUND-ed musical ([Adj] gen) upon FALL-ing (nom|voc) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) I-CAUSE-ed-TO-STand if Yet not ??? you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing! because/that not let-them-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE! (classical), upon WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (gen) you(pl) (gen) you(pl)-will-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc) and what kind (nom) god (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen)
Dn(LXX):3:15 Dn(LXX)_3:15_1 Dn(LXX)_3:15_2 Dn(LXX)_3:15_3 Dn(LXX)_3:15_4 Dn(LXX)_3:15_5 Dn(LXX)_3:15_6 Dn(LXX)_3:15_7 Dn(LXX)_3:15_8 Dn(LXX)_3:15_9 Dn(LXX)_3:15_10 Dn(LXX)_3:15_11 Dn(LXX)_3:15_12 Dn(LXX)_3:15_13 Dn(LXX)_3:15_14 Dn(LXX)_3:15_15 Dn(LXX)_3:15_16 Dn(LXX)_3:15_17 Dn(LXX)_3:15_18 Dn(LXX)_3:15_19 Dn(LXX)_3:15_20 Dn(LXX)_3:15_21 Dn(LXX)_3:15_22 Dn(LXX)_3:15_23 Dn(LXX)_3:15_24 Dn(LXX)_3:15_25 Dn(LXX)_3:15_26 Dn(LXX)_3:15_27 Dn(LXX)_3:15_28 Dn(LXX)_3:15_29 Dn(LXX)_3:15_30 Dn(LXX)_3:15_31 Dn(LXX)_3:15_32 Dn(LXX)_3:15_33 Dn(LXX)_3:15_34 Dn(LXX)_3:15_35 Dn(LXX)_3:15_36 Dn(LXX)_3:15_37 Dn(LXX)_3:15_38 Dn(LXX)_3:15_39 Dn(LXX)_3:15_40 Dn(LXX)_3:15_41 Dn(LXX)_3:15_42 Dn(LXX)_3:15_43 Dn(LXX)_3:15_44 Dn(LXX)_3:15_45 Dn(LXX)_3:15_46 Dn(LXX)_3:15_47 Dn(LXX)_3:15_48 Dn(LXX)_3:15_49 Dn(LXX)_3:15_50
Dn(LXX):3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:16 ἀποκριθέντες δὲ Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Βασιλεῦ, οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ἐπιταγῇ ταύτῃ ἀποκριθῆναί σοι·
Dn(LXX):3:16 (World English Bible GrDn 3:16 Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, “Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter.
Dn(LXX):3:16 Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. (Daniel 3:16 BT_4)
Dn(LXX):3:16 ἀποκριθέντες δὲ Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Βασιλεῦ, οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ἐπιταγῇ ταύτῃ ἀποκριθῆναί σοι·
Dn(LXX):3:16 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἐπι·ταγή, -ῆς, ἡ; ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Dn(LXX):3:16 By odpowiadać zaś By mówić/opowiadaj Król Król ??? Przed przydechem mocnym Potrzebuje By mieć Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rozkazuj; by mówić co by robić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odpowiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Dn(LXX):3:16 a)pokriTe/ntes de\ *sedraCH, *misaCH, *abdenagO ei)=pan tO=| basilei= *nabouCHodonosor *basileu=, ou) CHrei/an e)/CHomen E(mei=s e)pi\ tE=| e)pitagE=| tau/tE| a)pokriTE=nai/ soi·
Dn(LXX):3:16 apokriTentes de sedraCH, misaCH, abdenagO eipan tO basilei nabuCHodonosor basileu, u CHreian eCHomen hEmeis epi tE epitagE tautE apokriTEnai soi·
Dn(LXX):3:16 VC_APPNPM x N_NSM N_NSM N_NSM VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM N_DSM N3V_VSM D N1A_ASF V1_PAI1P RP_NP P RA_DSF N1_NSF RD_DSF VC_APN RP_DS
Dn(LXX):3:16 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć to say/tell the king ć king οὐχ before rough breathing need to have I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the command; to tell what to do this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to answer you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Dn(LXX):3:16 upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) king (dat) king (voc) not need (acc) we-are-HAVE-ing we (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) command (dat); he/she/it-should-be-TELL-ed-WHAT-TO-DO this (dat) to-be-ANSWER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Dn(LXX):3:16 Dn(LXX)_3:16_1 Dn(LXX)_3:16_2 Dn(LXX)_3:16_3 Dn(LXX)_3:16_4 Dn(LXX)_3:16_5 Dn(LXX)_3:16_6 Dn(LXX)_3:16_7 Dn(LXX)_3:16_8 Dn(LXX)_3:16_9 Dn(LXX)_3:16_10 Dn(LXX)_3:16_11 Dn(LXX)_3:16_12 Dn(LXX)_3:16_13 Dn(LXX)_3:16_14 Dn(LXX)_3:16_15 Dn(LXX)_3:16_16 Dn(LXX)_3:16_17 Dn(LXX)_3:16_18 Dn(LXX)_3:16_19 Dn(LXX)_3:16_20
Dn(LXX):3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:17 ἔστι γὰρ θεὸς ἐν οὐρανοῖς εἷς κύριος ἡμῶν, ὃν φοβούμεθα, ὅς ἐστι δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ἐξελεῖται ἡμᾶς·
Dn(LXX):3:17 (World English Bible GrDn 3:17 If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace; and he will deliver us out of your hand, O king.
Dn(LXX):3:17 Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! (Daniel 3:17 BT_4)
Dn(LXX):3:17 ἔστι γὰρ θεὸς ἐν οὐρανοῖς εἷς κύριος ἡμῶν, ὃν φοβούμεθα, ὅς ἐστι δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ἐξελεῖται ἡμᾶς·
Dn(LXX):3:17 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ θεός, -οῦ, ὁ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δυνατός -ή -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):3:17 By być Dla odtąd, jak Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Jeden Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Kto/, który/, który; by być By bać się Kto/, który/, który By być Zdolny By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Piec Ogień I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Król By wyjmować Ja
Dn(LXX):3:17 e)/sti ga\r Teo\s e)n ou)ranoi=s ei(=s ku/rios E(mO=n, o(\n fobou/meTa, o(/s e)sti dunato\s e)Xele/sTai E(ma=s e)k tE=s kami/nou tou= puro/s, kai\ e)k tO=n CHeirO=n sou, basileu=, e)Xelei=tai E(ma=s·
Dn(LXX):3:17 esti gar Teos en uranois heis kyrios hEmOn, hon fobumeTa, hos esti dynatos eXelesTai hEmas ek tEs kaminu tu pyros, kai ek tOn CHeirOn su, basileu, eXeleitai hEmas·
Dn(LXX):3:17 V9_PAI3S x N2_NSM P N2_DPM A3_NSM N2_NSM RP_GP RR_ASM V2_PMI1P RR_NSM V9_PAI3S A1_NSM VB_AMN RP_AP P RA_GSF N2_GSF RA_GSN N3_GSN C P RA_GPF N3_GPF RP_GS N3V_VSM VF2_FMI3S RP_AP
Dn(LXX):3:17 to be for since, as god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven one lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I who/whom/which; to be to fear who/whom/which to be capable to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels the furnace the fire and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you; your/yours(sg) king to take out I
Dn(LXX):3:17 he/she/it-is for god (nom) in/among/by (+dat) skies/heavens (dat) one (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) we-are-being-FEAR-ed who/whom/which (nom) he/she/it-is capable ([Adj] nom) to-be-TAKE OUT-ed us (acc) out of (+gen) the (gen) furnace (gen) the (gen) fire (gen) and out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (voc) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed us (acc)
Dn(LXX):3:17 Dn(LXX)_3:17_1 Dn(LXX)_3:17_2 Dn(LXX)_3:17_3 Dn(LXX)_3:17_4 Dn(LXX)_3:17_5 Dn(LXX)_3:17_6 Dn(LXX)_3:17_7 Dn(LXX)_3:17_8 Dn(LXX)_3:17_9 Dn(LXX)_3:17_10 Dn(LXX)_3:17_11 Dn(LXX)_3:17_12 Dn(LXX)_3:17_13 Dn(LXX)_3:17_14 Dn(LXX)_3:17_15 Dn(LXX)_3:17_16 Dn(LXX)_3:17_17 Dn(LXX)_3:17_18 Dn(LXX)_3:17_19 Dn(LXX)_3:17_20 Dn(LXX)_3:17_21 Dn(LXX)_3:17_22 Dn(LXX)_3:17_23 Dn(LXX)_3:17_24 Dn(LXX)_3:17_25 Dn(LXX)_3:17_26 Dn(LXX)_3:17_27 Dn(LXX)_3:17_28
Dn(LXX):3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:18 καὶ τότε φανερόν σοι ἔσται, ὅτι οὔτε τῷ εἰδώλῳ σου λατρεύομεν οὔτε τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησας, προσκυνοῦμεν.
Dn(LXX):3:18 (World English Bible GrDn 3:18 But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.”
Dn(LXX):3:18 Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». (Daniel 3:18 BT_4)
Dn(LXX):3:18 καὶ τότε φανερόν σοι ἔσται, ὅτι οὔτε τῷ εἰδώλῳ σου λατρεύομεν οὔτε τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησας, προσκυνοῦμεν.
Dn(LXX):3:18 καί τότε φανερός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(LXX):3:18 I też, nawet, mianowicie Wtedy Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Ponieważ/tamto Ani nie Idol Ty; twój/twój(sg) By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Ani nie Ikona Ty; twój/twój(sg) Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(LXX):3:18 kai\ to/te fanero/n soi e)/stai, o(/ti ou)/te tO=| ei)dO/lO| sou latreu/omen ou)/te tE=| ei)ko/ni sou tE=| CHrusE=|, E(\n e)/stEsas, proskunou=men.
Dn(LXX):3:18 kai tote faneron soi estai, hoti ute tO eidOlO su latreuomen ute tE eikoni su tE CHrysE, hEn estEsas, proskynumen.
Dn(LXX):3:18 C D A1A_ASM RP_DS VF_FMI3S C C RA_DSN N2N_DSN RP_GS V1_PAI1P C RA_DSF N3N_DSF RP_GS RA_DSF A1C_DSF RR_ASF VAI_AAI2S V2_PAI1P
Dn(LXX):3:18 and also, even, namely then manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be because/that nor not the idol you; your/yours(sg) to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices nor not the icon you; your/yours(sg) the gold/golden who/whom/which to cause to stand to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(LXX):3:18 and then manifest ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be because/that nor the (dat) idol (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES nor the (dat) icon (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (acc) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand we-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE
Dn(LXX):3:18 Dn(LXX)_3:18_1 Dn(LXX)_3:18_2 Dn(LXX)_3:18_3 Dn(LXX)_3:18_4 Dn(LXX)_3:18_5 Dn(LXX)_3:18_6 Dn(LXX)_3:18_7 Dn(LXX)_3:18_8 Dn(LXX)_3:18_9 Dn(LXX)_3:18_10 Dn(LXX)_3:18_11 Dn(LXX)_3:18_12 Dn(LXX)_3:18_13 Dn(LXX)_3:18_14 Dn(LXX)_3:18_15 Dn(LXX)_3:18_16 Dn(LXX)_3:18_17 Dn(LXX)_3:18_18 Dn(LXX)_3:18_19 Dn(LXX)_3:18_20
Dn(LXX):3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:19 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ ἡ μορφὴ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη, καὶ ἐπέταξε καῆναι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως παρ’ ὃ ἔδει αὐτὴν καῆναι·
Dn(LXX):3:19 (World English Bible GrDn 3:19 ¶Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the form of his appearance was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spoke and commanded that they should heat the furnace seven times more than it was usually heated.
Dn(LXX):3:19 Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. (Daniel 3:19 BT_4)
Dn(LXX):3:19 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ μορφὴ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη, καὶ ἐπέταξε καῆναι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως παρ’ ἔδει αὐτὴν καῆναι·
Dn(LXX):3:19 τότε πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὁ ἡ τό μορφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἑπτα·πλασίως [LXX] παρά ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(LXX):3:19 Wtedy Do ??? Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Forma Twarz On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Piec Siedmiokrotnie ly fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kto/, który/, który By jeść; by wiązać On/ona/to/to samo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(LXX):3:19 to/te *nabouCHodonosor e)plE/sTE Tumou=, kai\ E( morfE\ tou= prosO/pou au)tou= E)lloiO/TE, kai\ e)pe/taXe kaE=nai tE\n ka/minon e(ptaplasi/Os par’ o(\ e)/dei au)tE\n kaE=nai·
Dn(LXX):3:19 tote nabuCHodonosor eplEsTE Tymu, kai hE morfE tu prosOpu autu ElloiOTE, kai epetaXe kaEnai tEn kaminon heptaplasiOs par’ ho edei autEn kaEnai·
Dn(LXX):3:19 D N_NSM VSI_API3S N2_GSM C RA_NSF N1_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM VCI_API3S C VAI_AAI3S VD_APN RA_ASF N2_ASF D P RR_ASN V2I_IAI3S RD_ASF VD_APN
Dn(LXX):3:19 then ć to ??? wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely the form the face he/she/it/same to ??? and also, even, namely to tell what to do to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate the furnace sevenfold-ly frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together who/whom/which to eat; to bind he/she/it/same to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(LXX):3:19 then he/she/it-was-???-ed wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and the (nom) form (nom|voc) the (gen) face (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-???-ed and he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO to-be-CALCINATED-ed the (acc) furnace (acc) sevenfold-ly frοm beside (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing her/it/same (acc) to-be-CALCINATED-ed
Dn(LXX):3:19 Dn(LXX)_3:19_1 Dn(LXX)_3:19_2 Dn(LXX)_3:19_3 Dn(LXX)_3:19_4 Dn(LXX)_3:19_5 Dn(LXX)_3:19_6 Dn(LXX)_3:19_7 Dn(LXX)_3:19_8 Dn(LXX)_3:19_9 Dn(LXX)_3:19_10 Dn(LXX)_3:19_11 Dn(LXX)_3:19_12 Dn(LXX)_3:19_13 Dn(LXX)_3:19_14 Dn(LXX)_3:19_15 Dn(LXX)_3:19_16 Dn(LXX)_3:19_17 Dn(LXX)_3:19_18 Dn(LXX)_3:19_19 Dn(LXX)_3:19_20 Dn(LXX)_3:19_21 Dn(LXX)_3:19_22
Dn(LXX):3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:20 καὶ ἄνδρας ἰσχυροτάτους τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συμποδίσαντας τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(LXX):3:20 (World English Bible GrDn 3:20 He commanded certain mighty men, who were in his army, to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace.
Dn(LXX):3:20 Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. (Daniel 3:20 BT_4)
Dn(LXX):3:20 καὶ ἄνδρας ἰσχυροτάτους τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συμποδίσαντας τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(LXX):3:20 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἰσχυρό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἰσχυρός) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(LXX):3:20 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Najbardziej silny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność By mówić co by robić By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(LXX):3:20 kai\ a)/ndras i)sCHurota/tous tO=n e)n tE=| duna/mei e)pe/taXe sumpodi/santas to\n *sedraCH, *misaCH, *abdenagO e)mbalei=n ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn.
Dn(LXX):3:20 kai andras isCHyrotatus tOn en tE dynamei epetaXe sympodisantas ton sedraCH, misaCH, abdenagO embalein eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn.
Dn(LXX):3:20 C N3_APM A1A_APMS RA_GPM P RA_DSF N3I_DSF VAI_AAI3S VA_AAPAPM RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM VB_AAN P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(LXX):3:20 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". strongest the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability to tell what to do ć the ć ć ć to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(LXX):3:20 and men, husbands (acc) strongest ([Adj] acc) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO the (acc) to-will-INJECT, to-INJECT into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(LXX):3:20 Dn(LXX)_3:20_1 Dn(LXX)_3:20_2 Dn(LXX)_3:20_3 Dn(LXX)_3:20_4 Dn(LXX)_3:20_5 Dn(LXX)_3:20_6 Dn(LXX)_3:20_7 Dn(LXX)_3:20_8 Dn(LXX)_3:20_9 Dn(LXX)_3:20_10 Dn(LXX)_3:20_11 Dn(LXX)_3:20_12 Dn(LXX)_3:20_13 Dn(LXX)_3:20_14 Dn(LXX)_3:20_15 Dn(LXX)_3:20_16 Dn(LXX)_3:20_17 Dn(LXX)_3:20_18 Dn(LXX)_3:20_19 Dn(LXX)_3:20_20 Dn(LXX)_3:20_21
Dn(LXX):3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:21 τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι συνεποδίσθησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα αὐτῶν καὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς τὴν κάμινον.
Dn(LXX):3:21 (World English Bible GrDn 3:21 Then these men were bound in their pants, their tunics, and their mantles, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.
Dn(LXX):3:21 Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca. (Daniel 3:21 BT_4)
Dn(LXX):3:21 τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι συνεποδίσθησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα αὐτῶν καὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς τὴν κάμινον.
Dn(LXX):3:21 τότε ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό ἱματισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ
Dn(LXX):3:21 Wtedy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto By mieć Sandał On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rzucać Do (+przyspieszenie) Piec
Dn(LXX):3:21 to/te oi( a)/ndres e)kei=noi sunepodi/sTEsan e)/CHontes ta\ u(podE/mata au)tO=n kai\ ta\s tia/ras au)tO=n e)pi\ tO=n kefalO=n au)tO=n su\n tO=| i(matismO=| au)tO=n kai\ e)blE/TEsan ei)s tE\n ka/minon.
Dn(LXX):3:21 tote hoi andres ekeinoi synepodisTEsan eCHontes ta hypodEmata autOn kai tas tiaras autOn epi tOn kefalOn autOn syn tO himatismO autOn kai eblETEsan eis tEn kaminon.
Dn(LXX):3:21 D RA_NPM N3_NPM RD_NPM VSI_API3P V1_PAPNPM RA_APN N3M_APN RD_GPM C RA_APF N1A_APF RD_GPM P RA_GPF N1_GPF RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RD_GPM C VCI_API3P P RA_ASF N2_ASF
Dn(LXX):3:21 then the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that ć to have the sandal he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same together with/including (+dat) the toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig he/she/it/same and also, even, namely to throw into (+acc) the furnace
Dn(LXX):3:21 then the (nom) men, husbands (nom|voc) those (nom) while HAVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heads (gen) them/same (gen) together with/including (+dat) the (dat) toilet (dat) them/same (gen) and they-were-THROW-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc)
Dn(LXX):3:21 Dn(LXX)_3:21_1 Dn(LXX)_3:21_2 Dn(LXX)_3:21_3 Dn(LXX)_3:21_4 Dn(LXX)_3:21_5 Dn(LXX)_3:21_6 Dn(LXX)_3:21_7 Dn(LXX)_3:21_8 Dn(LXX)_3:21_9 Dn(LXX)_3:21_10 Dn(LXX)_3:21_11 Dn(LXX)_3:21_12 Dn(LXX)_3:21_13 Dn(LXX)_3:21_14 Dn(LXX)_3:21_15 Dn(LXX)_3:21_16 Dn(LXX)_3:21_17 Dn(LXX)_3:21_18 Dn(LXX)_3:21_19 Dn(LXX)_3:21_20 Dn(LXX)_3:21_21 Dn(LXX)_3:21_22 Dn(LXX)_3:21_23 Dn(LXX)_3:21_24 Dn(LXX)_3:21_25 Dn(LXX)_3:21_26
Dn(LXX):3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:22 ἐπειδὴ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἤπειγεν καὶ ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ προχειρισθέντες συμποδίσαντες αὐτοὺς καὶ προσαγαγόντες τῇ καμίνῳ ἐνεβάλοσαν εἰς αὐτήν.
Dn(LXX):3:22 (World English Bible GrDn 3:22 Therefore, because the king’s commandment was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
Dn(LXX):3:22 Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. (Daniel 3:22 BT_4)
Dn(LXX):3:22 ἐπειδὴ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἤπειγεν καὶ κάμινος ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ προχειρισθέντες συμποδίσαντες αὐτοὺς καὶ προσαγαγόντες τῇ καμίνῳ ἐνεβάλοσαν εἰς αὐτήν.
Dn(LXX):3:22 ἐπει·δή ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὑπέρ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἑπτα·πλασίως [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):3:22 ??? Król I też, nawet, mianowicie Piec By zapłonąć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wcześniej Siedmiokrotnie ly I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Piec By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Dn(LXX):3:22 e)peidE\ to\ pro/stagma tou= basile/Os E)/peigen kai\ E( ka/minos e)Xekau/TE u(pe\r to\ pro/teron e(ptaplasi/Os, kai\ oi( a)/ndres oi( proCHeirisTe/ntes sumpodi/santes au)tou\s kai\ prosagago/ntes tE=| kami/nO| e)neba/losan ei)s au)tE/n.
Dn(LXX):3:22 epeidE to prostagma tu basileOs Epeigen kai hE kaminos eXekauTE hyper to proteron heptaplasiOs, kai hoi andres hoi proCHeirisTentes sympodisantes autus kai prosagagontes tE kaminO enebalosan eis autEn.
Dn(LXX):3:22 C RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N3V_GSM V1I_IAI3S C RA_NSF N2_NSF VCI_API3S P RA_ASN A1A_ASN D C RA_NPM N3_NPM RA_NPM VS_APPNPM VA_AAPNPM RD_APM C VB_AAPNPM RA_DSF N2_DSF VBI_AAI3P P RD_ASF
Dn(LXX):3:22 ??? the ć the king ć and also, even, namely the furnace to inflame above (+acc), on behalf of (+gen) the earlier sevenfold-ly and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to ??? ć he/she/it/same and also, even, namely to lead toward the furnace to inject into (+acc) he/she/it/same
Dn(LXX):3:22 ??? the (nom|acc) the (gen) king (gen) and the (nom) furnace (nom) he/she/it-was-INFLAME-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) sevenfold-ly and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) upon being-???-ed (nom|voc) them/same (acc) and upon LEAD-ing-TOWARD (nom|voc) the (dat) furnace (dat) they-INJECT-ed into (+acc) her/it/same (acc)
Dn(LXX):3:22 Dn(LXX)_3:22_1 Dn(LXX)_3:22_2 Dn(LXX)_3:22_3 Dn(LXX)_3:22_4 Dn(LXX)_3:22_5 Dn(LXX)_3:22_6 Dn(LXX)_3:22_7 Dn(LXX)_3:22_8 Dn(LXX)_3:22_9 Dn(LXX)_3:22_10 Dn(LXX)_3:22_11 Dn(LXX)_3:22_12 Dn(LXX)_3:22_13 Dn(LXX)_3:22_14 Dn(LXX)_3:22_15 Dn(LXX)_3:22_16 Dn(LXX)_3:22_17 Dn(LXX)_3:22_18 Dn(LXX)_3:22_19 Dn(LXX)_3:22_20 Dn(LXX)_3:22_21 Dn(LXX)_3:22_22 Dn(LXX)_3:22_23 Dn(LXX)_3:22_24 Dn(LXX)_3:22_25 Dn(LXX)_3:22_26 Dn(LXX)_3:22_27 Dn(LXX)_3:22_28
Dn(LXX):3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:23 τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας τοὺς συμποδίσαντας τοὺς περὶ τὸν Αζαριαν ἐξελθοῦσα ἡ φλὸξ ἐκ τῆς καμίνου ἐνεπύρισε καὶ ἀπέκτεινεν, αὐτοὶ δὲ συνετηρήθησαν.
Dn(LXX):3:23 (World English Bible GrDn 3:23 These three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace.
Dn(LXX):3:23 Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. (Daniel 3:22 BT_4)
Dn(LXX):3:23 τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας τοὺς συμποδίσαντας τοὺς περὶ τὸν Αζαριαν ἐξελθοῦσα φλὸξ ἐκ τῆς καμίνου ἐνεπύρισε καὶ ἀπέκτεινεν, αὐτοὶ δὲ συνετηρήθησαν.
Dn(LXX):3:23 ὁ ἡ τό μέν οὖν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-)
Dn(LXX):3:23 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By wychodzić Płomień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Piec By palić się I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo zaś By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy
Dn(LXX):3:23 tou\s me\n ou)=n a)/ndras tou\s sumpodi/santas tou\s peri\ to\n *aDZarian e)XelTou=sa E( flo\X e)k tE=s kami/nou e)nepu/rise kai\ a)pe/kteinen, au)toi\ de\ sunetErE/TEsan.
Dn(LXX):3:23 tus men un andras tus sympodisantas tus peri ton aDZarian eXelTusa hE floX ek tEs kaminu enepyrise kai apekteinen, autoi de synetErETEsan.
Dn(LXX):3:23 RA_APM x x N3_APM RA_APM VA_AAPAPM RA_APM P RA_ASM N1T_ASM VB_AAPNSF RA_NSF N3G_NSF P RA_GSF N2_GSF VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_NPM x VCI_API3P
Dn(LXX):3:23 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć the about (+acc,+gen) the ć to come out the flame out of (+gen) ἐξ before vowels the furnace to burn and also, even, namely to kill he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive
Dn(LXX):3:23 the (acc) indeed therefore/then men, husbands (acc) the (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (acc) upon COME-ing-OUT (nom|voc) the (nom) flame (nom|voc) out of (+gen) the (gen) furnace (gen) he/she/it-???-ed and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed they/same (nom) Yet they-were-SAVE FROM DESTRUCTION-ed
Dn(LXX):3:23 Dn(LXX)_3:23_1 Dn(LXX)_3:23_2 Dn(LXX)_3:23_3 Dn(LXX)_3:23_4 Dn(LXX)_3:23_5 Dn(LXX)_3:23_6 Dn(LXX)_3:23_7 Dn(LXX)_3:23_8 Dn(LXX)_3:23_9 Dn(LXX)_3:23_10 Dn(LXX)_3:23_11 Dn(LXX)_3:23_12 Dn(LXX)_3:23_13 Dn(LXX)_3:23_14 Dn(LXX)_3:23_15 Dn(LXX)_3:23_16 Dn(LXX)_3:23_17 Dn(LXX)_3:23_18 Dn(LXX)_3:23_19 Dn(LXX)_3:23_20 Dn(LXX)_3:23_21 Dn(LXX)_3:23_22
Dn(LXX):3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:24 Οὕτως οὖν προσηύξατο Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ καὶ ὕμνησαν τῷ κυρίῳ, ὅτε αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς προσέταξεν ἐμβληθῆναι εἰς τὴν κάμινον.
Dn(LXX):3:24 (World English Bible GrDn 3:24 ¶And they walked in the midst of the fire, praising God and blessing the Lord.
Dn(LXX):3:24 (23) Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca. I chodzili wśród płomieni wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. (Daniel 3:24 BT_4)
Dn(LXX):3:24 Οὕτως οὖν προσηύξατο Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ καὶ ὕμνησαν τῷ κυρίῳ, ὅτε αὐτοὺς βασιλεὺς προσέταξεν ἐμβληθῆναι εἰς τὴν κάμινον.
Dn(LXX):3:24 οὕτως/οὕτω οὖν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί καί καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτε αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ
Dn(LXX):3:24 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dlatego/wtedy By modlić się się Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wysławiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kiedy On/ona/to/to samo Król By dawać dyrektywę By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec
Dn(LXX):3:24 *ou(/tOs ou)=n prosEu/Xato *ananias kai\ *aDZarias kai\ *misaEl kai\ u(/mnEsan tO=| kuri/O|, o(/te au)tou\s o( basileu\s prose/taXen e)mblETE=nai ei)s tE\n ka/minon.
Dn(LXX):3:24 hutOs un prosEuXato ananias kai aDZarias kai misaEl kai hymnEsan tO kyriO, hote autus ho basileus prosetaXen emblETEnai eis tEn kaminon.
Dn(LXX):3:24 D x VAI_AMI3S N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM C VA_AAI3P RA_DSM N2_DSM D RD_APM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S VC_APN P RA_ASF N2_ASF
Dn(LXX):3:24 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] therefore/then to pray Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to hymn the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. when he/she/it/same the king to give a directive to inject into (+acc) the furnace
Dn(LXX):3:24 thusly/like this therefore/then he/she/it-was-PRAY-ed Ananias (nom) and and and they-HYMN-ed, upon HYMN-ing (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) when them/same (acc) the (nom) king (nom) he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE to-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc)
Dn(LXX):3:24 Dn(LXX)_3:24_1 Dn(LXX)_3:24_2 Dn(LXX)_3:24_3 Dn(LXX)_3:24_4 Dn(LXX)_3:24_5 Dn(LXX)_3:24_6 Dn(LXX)_3:24_7 Dn(LXX)_3:24_8 Dn(LXX)_3:24_9 Dn(LXX)_3:24_10 Dn(LXX)_3:24_11 Dn(LXX)_3:24_12 Dn(LXX)_3:24_13 Dn(LXX)_3:24_14 Dn(LXX)_3:24_15 Dn(LXX)_3:24_16 Dn(LXX)_3:24_17 Dn(LXX)_3:24_18 Dn(LXX)_3:24_19 Dn(LXX)_3:24_20 Dn(LXX)_3:24_21
Dn(LXX):3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:25 στὰς δὲ Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐξωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ ἅμα τοῖς συνεταίροις αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου ὑπὸ τῶν Χαλδαίων σφόδρα καὶ εἶπαν
Dn(LXX):3:25 (World English Bible GrDn 3:25 Then Azariah stood up and prayed in this way; and opening his mouth in the midst of the fire, he said,
Dn(LXX):3:25 Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: (Daniel 3:25 BT_4)
Dn(LXX):3:25 στὰς δὲ Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐξωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ ἅμα τοῖς συνεταίροις αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου ὑπὸ τῶν Χαλδαίων σφόδρα καὶ εἶπαν
Dn(LXX):3:25 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅμα ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Dn(LXX):3:25 By powodować stać zaś By modlić się się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W tym samym czasie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ogień Piec Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chaldejski Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Dn(LXX):3:25 sta\s de\ *aDZarias prosEu/Xato ou(/tOs kai\ a)noi/Xas to\ sto/ma au)tou= e)XOmologei=to tO=| kuri/O| a(/ma toi=s sunetai/rois au)tou= e)n me/sO| tO=| puri\ u(pokaiome/nEs tE=s kami/nou u(po\ tO=n *CHaldai/On sfo/dra kai\ ei)=pan
Dn(LXX):3:25 stas de aDZarias prosEuXato hutOs kai anoiXas to stoma autu eXOmologeito tO kyriO hama tois synetairois autu en mesO tO pyri hypokaiomenEs tEs kaminu hypo tOn CHaldaiOn sfodra kai eipan
Dn(LXX):3:25 VH_AAPNSM x N1T_NSM VAI_AMI3S D C VA_AAPNSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V2I_IMI3S RA_DSM N2_DSM D RA_DPM N2_DPM RD_GSM P A1_DSM RA_DSN N3_DSN V1_PMPGSF RA_GSF N2_GSF P RA_GPM N2_GPM D C VAI_AAI3P
Dn(LXX):3:25 to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to pray thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. at the same time the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the fire ć the furnace under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the Chaldean vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell
Dn(LXX):3:25 upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) Yet he/she/it-was-PRAY-ed thusly/like this and upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-CONFESS-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) at the same time the (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (dat) fire (dat) the (gen) furnace (gen) under (+acc), by (+gen) the (gen) Chaldeans (gen) vehement, and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc)
Dn(LXX):3:25 Dn(LXX)_3:25_1 Dn(LXX)_3:25_2 Dn(LXX)_3:25_3 Dn(LXX)_3:25_4 Dn(LXX)_3:25_5 Dn(LXX)_3:25_6 Dn(LXX)_3:25_7 Dn(LXX)_3:25_8 Dn(LXX)_3:25_9 Dn(LXX)_3:25_10 Dn(LXX)_3:25_11 Dn(LXX)_3:25_12 Dn(LXX)_3:25_13 Dn(LXX)_3:25_14 Dn(LXX)_3:25_15 Dn(LXX)_3:25_16 Dn(LXX)_3:25_17 Dn(LXX)_3:25_18 Dn(LXX)_3:25_19 Dn(LXX)_3:25_20 Dn(LXX)_3:25_21 Dn(LXX)_3:25_22 Dn(LXX)_3:25_23 Dn(LXX)_3:25_24 Dn(LXX)_3:25_25 Dn(LXX)_3:25_26 Dn(LXX)_3:25_27 Dn(LXX)_3:25_28 Dn(LXX)_3:25_29 Dn(LXX)_3:25_30
Dn(LXX):3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:26 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας,
Dn(LXX):3:26 (World English Bible GrDn 3:26 “Blessed are you, O Lord God of our fathers; your name is worthy to be praised and glorified for evermore:
Dn(LXX):3:26 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków, i pełen chwały; imię Twoje jest błogosławione na wieki. (Daniel 3:26 BT_4)
Dn(LXX):3:26 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας,
Dn(LXX):3:26 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Dn(LXX):3:26 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Dn(LXX):3:26 *eu)logEto\s ei)=, ku/rie o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, kai\ ai)neto\n kai\ dedoXasme/non to\ o)/noma/ sou ei)s tou\s ai)O=nas,
Dn(LXX):3:26 eulogEtos ei, kyrie ho Teos tOn paterOn hEmOn, kai aineton kai dedoXasmenon to onoma su eis tus aiOnas,
Dn(LXX):3:26 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C A1_NSN C VT_XMPNSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_APM N3W_APM
Dn(LXX):3:26 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I and also, even, namely ć and also, even, namely to glorify/extol/praise the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Dn(LXX):3:26 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) and and having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc)
Dn(LXX):3:26 Dn(LXX)_3:26_1 Dn(LXX)_3:26_2 Dn(LXX)_3:26_3 Dn(LXX)_3:26_4 Dn(LXX)_3:26_5 Dn(LXX)_3:26_6 Dn(LXX)_3:26_7 Dn(LXX)_3:26_8 Dn(LXX)_3:26_9 Dn(LXX)_3:26_10 Dn(LXX)_3:26_11 Dn(LXX)_3:26_12 Dn(LXX)_3:26_13 Dn(LXX)_3:26_14 Dn(LXX)_3:26_15 Dn(LXX)_3:26_16 Dn(LXX)_3:26_17 Dn(LXX)_3:26_18
Dn(LXX):3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:27 ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀληθιναί,
Dn(LXX):3:27 (World English Bible GrDn 3:27 For you are righteous in all the things which you have done to us; yes, true are all your works, your ways are right, and all your judgments are truth.
Dn(LXX):3:27 Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności. (Daniel 3:27 BT_4)
Dn(LXX):3:27 ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀληθιναί,
Dn(LXX):3:27 ὅτι δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·ληθινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·ληθινός -ή -όν
Dn(LXX):3:27 Ponieważ/tamto Właśnie prawy, właśnie By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Prosto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) Prawdziwy
Dn(LXX):3:27 o(/ti di/kaios ei)= e)pi\ pa=sin, oi(=s e)poi/Esas E(mi=n, kai\ pa/nta ta\ e)/rga sou a)lETina/, kai\ ai( o(doi/ sou eu)Tei=ai, kai\ pa=sai ai( kri/seis sou a)lETinai/,
Dn(LXX):3:27 hoti dikaios ei epi pasin, hois epoiEsas hEmin, kai panta ta erga su alETina, kai hai hodoi su euTeiai, kai pasai hai kriseis su alETinai,
Dn(LXX):3:27 C A1A_NSM V9_PAI2S P A3_DPN RR_DPN VAI_AAI2S RP_DP C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS A1_NPN C RA_NPF N2_NPF RP_GS A3U_NPF C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RP_GS A1_NPF
Dn(LXX):3:27 because/that just righteous, just to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) true and also, even, namely the way/road you; your/yours(sg) straight and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) true
Dn(LXX):3:27 because/that just ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) true ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) straight ([Adj] nom|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) judgments (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) true ([Adj] nom|voc)
Dn(LXX):3:27 Dn(LXX)_3:27_1 Dn(LXX)_3:27_2 Dn(LXX)_3:27_3 Dn(LXX)_3:27_4 Dn(LXX)_3:27_5 Dn(LXX)_3:27_6 Dn(LXX)_3:27_7 Dn(LXX)_3:27_8 Dn(LXX)_3:27_9 Dn(LXX)_3:27_10 Dn(LXX)_3:27_11 Dn(LXX)_3:27_12 Dn(LXX)_3:27_13 Dn(LXX)_3:27_14 Dn(LXX)_3:27_15 Dn(LXX)_3:27_16 Dn(LXX)_3:27_17 Dn(LXX)_3:27_18 Dn(LXX)_3:27_19 Dn(LXX)_3:27_20 Dn(LXX)_3:27_21 Dn(LXX)_3:27_22 Dn(LXX)_3:27_23 Dn(LXX)_3:27_24 Dn(LXX)_3:27_25
Dn(LXX):3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:28 καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν σου τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ, διότι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐποίησας πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Dn(LXX):3:28 (World English Bible GrDn 3:28 In all the things which you have brought upon us and upon the holy city of our fathers, even Jerusalem, you have executed true judgment; for according to truth and judgment you brought all these things upon us because of our sins.
Dn(LXX):3:28 Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo według sprawiedliwego wyroku sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów. (Daniel 3:28 BT_4)
Dn(LXX):3:28 καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν σου τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ, διότι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐποίησας πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Dn(LXX):3:28 καί κρίμα[τ], -ατος, τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δι·ότι ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):3:28 I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie PRAWDA By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do na prowadź Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ojciec Ja Jerozolima [miasto z] Z powodu tego: Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Dn(LXX):3:28 kai\ kri/mata a)lETei/as e)poi/Esas kata\ pa/nta, a(/ e)pE/gages E(mi=n kai\ e)pi\ tE\n po/lin sou tE\n a(gi/an tE\n tO=n pate/rOn E(mO=n *ierousalEm, dio/ti e)n a)lETei/a| kai\ kri/sei e)poi/Esas pa/nta tau=ta dia\ ta\s a(marti/as E(mO=n.
Dn(LXX):3:28 kai krimata alETeias epoiEsas kata panta, ha epEgages hEmin kai epi tEn polin su tEn hagian tEn tOn paterOn hEmOn ierusalEm, dioti en alETeia kai krisei epoiEsas panta tauta dia tas hamartias hEmOn.
Dn(LXX):3:28 C N3M_APN N1A_GSF VAI_AAI2S P A3_APN RR_APN VBI_AAI2S RP_DP C P RA_ASF N3I_ASF RP_GS RA_ASF A1A_ASF RA_ASF RA_GPM N3_GPM RP_GP N_ASF C P N1A_DSF C N3I_DSF VAI_AAI2S A3_APN RD_APN P RA_APF N1A_APF RP_GP
Dn(LXX):3:28 and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation truth to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to upon-lead I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the the father I Jerusalem [city of] because of this: that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to do/make every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Dn(LXX):3:28 and sentences (nom|acc|voc) truth (gen), truths (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-UPON-LEAD-ed us (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) holy ([Adj] acc) the (acc) the (gen) fathers (gen) us (gen) Jerusalem (indecl) because of this: that in/among/by (+dat) truth (dat) and judgment (dat) you(sg)-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen)
Dn(LXX):3:28 Dn(LXX)_3:28_1 Dn(LXX)_3:28_2 Dn(LXX)_3:28_3 Dn(LXX)_3:28_4 Dn(LXX)_3:28_5 Dn(LXX)_3:28_6 Dn(LXX)_3:28_7 Dn(LXX)_3:28_8 Dn(LXX)_3:28_9 Dn(LXX)_3:28_10 Dn(LXX)_3:28_11 Dn(LXX)_3:28_12 Dn(LXX)_3:28_13 Dn(LXX)_3:28_14 Dn(LXX)_3:28_15 Dn(LXX)_3:28_16 Dn(LXX)_3:28_17 Dn(LXX)_3:28_18 Dn(LXX)_3:28_19 Dn(LXX)_3:28_20 Dn(LXX)_3:28_21 Dn(LXX)_3:28_22 Dn(LXX)_3:28_23 Dn(LXX)_3:28_24 Dn(LXX)_3:28_25 Dn(LXX)_3:28_26 Dn(LXX)_3:28_27 Dn(LXX)_3:28_28 Dn(LXX)_3:28_29 Dn(LXX)_3:28_30 Dn(LXX)_3:28_31 Dn(LXX)_3:28_32 Dn(LXX)_3:28_33
Dn(LXX):3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:29 ὅτι ἡμάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ νόμου σου οὐχ ὑπηκούσαμεν
Dn(LXX):3:29 (World English Bible GrDn 3:29 For we have sinned and committed iniquity, departing from you.
Dn(LXX):3:29 Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. (Daniel 3:29 BT_4)
Dn(LXX):3:29 ὅτι ἡμάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ νόμου σου οὐχ ὑπηκούσαμεν
Dn(LXX):3:29 ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):3:29 Ponieważ/tamto By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Prawo Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym
Dn(LXX):3:29 o(/ti E(ma/rtomen e)n pa=si kai\ E)nomE/samen a)postE=nai a)po\ sou= kai\ e)XEma/rtomen e)n pa=si kai\ tO=n e)ntolO=n tou= no/mou sou ou)CH u(pEkou/samen
Dn(LXX):3:29 hoti hEmartomen en pasi kai EnomEsamen apostEnai apo su kai eXEmartomen en pasi kai tOn entolOn tu nomu su uCH hypEkusamen
Dn(LXX):3:29 C VBI_AAI1P P A3_DPN C VAI_AAI1P VH_AAN P RP_GS C VBI_AAI1P P A3_DPN C RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM RP_GS D VAI_AAI1P
Dn(LXX):3:29 because/that to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of and also, even, namely ć to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the law you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to obey
Dn(LXX):3:29 because/that we-SIN-ed in/among/by (+dat) all (dat) and to-DISENGAGE away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) and the (gen) precepts (gen) the (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not we-OBEY-ed
Dn(LXX):3:29 Dn(LXX)_3:29_1 Dn(LXX)_3:29_2 Dn(LXX)_3:29_3 Dn(LXX)_3:29_4 Dn(LXX)_3:29_5 Dn(LXX)_3:29_6 Dn(LXX)_3:29_7 Dn(LXX)_3:29_8 Dn(LXX)_3:29_9 Dn(LXX)_3:29_10 Dn(LXX)_3:29_11 Dn(LXX)_3:29_12 Dn(LXX)_3:29_13 Dn(LXX)_3:29_14 Dn(LXX)_3:29_15 Dn(LXX)_3:29_16 Dn(LXX)_3:29_17 Dn(LXX)_3:29_18 Dn(LXX)_3:29_19 Dn(LXX)_3:29_20 Dn(LXX)_3:29_21
Dn(LXX):3:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:30 οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται.
Dn(LXX):3:30 (World English Bible GrDn 3:30 In all things have we trespassed and not obeyed your commandments, nor kept them, neither have we done as you have commanded us, so that it might go well with us.
Dn(LXX):3:30 Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło. (Daniel 3:30 BT_4)
Dn(LXX):3:30 οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται.
Dn(LXX):3:30 οὐδέ (οὐ δέ) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα εὖ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Dn(LXX):3:30 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Ja żeby / ażeby / bo Dobrze w spokoju Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Dn(LXX):3:30 ou)de\ sunetErE/samen ou)de\ e)poiE/samen kaTO\s e)netei/lO E(mi=n, i(/na eu)= E(mi=n ge/nEtai.
Dn(LXX):3:30 ude synetErEsamen ude epoiEsamen kaTOs eneteilO hEmin, hina eu hEmin genEtai.
Dn(LXX):3:30 C VAI_AAI1P C VAI_AAI1P D VAI_AMI2S RP_DP C D RP_DP VB_AMS3S
Dn(LXX):3:30 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell well at ease I to become become, happen
Dn(LXX):3:30 neither/nor we-SAVE FROM DESTRUCTION-ed neither/nor we-DO/MAKE-ed as accordingly you(sg)-were-ENJOIN-ed us (dat) so that / in order to /because well us (dat) he/she/it-should-be-BECOME-ed
Dn(LXX):3:30 Dn(LXX)_3:30_1 Dn(LXX)_3:30_2 Dn(LXX)_3:30_3 Dn(LXX)_3:30_4 Dn(LXX)_3:30_5 Dn(LXX)_3:30_6 Dn(LXX)_3:30_7 Dn(LXX)_3:30_8 Dn(LXX)_3:30_9 Dn(LXX)_3:30_10 Dn(LXX)_3:30_11
Dn(LXX):3:30 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):3:31 καὶ νῦν πάντα, ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας
Dn(LXX):3:31 (World English Bible GrDn 3:31 Therefore all that you have brought upon us and everything which you have done to us, you have done in true judgment.
Dn(LXX):3:31 Wszystko, co na nas sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu. (Daniel 3:31 BT_4)
Dn(LXX):3:31 καὶ νῦν πάντα, ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας
Dn(LXX):3:31 καί νῦν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἀ·ληθινός -ή -όν κρίσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Dn(LXX):3:31 I też, nawet, mianowicie Teraz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja Do na prowadź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawdziwy Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By czynić/rób
Dn(LXX):3:31 kai\ nu=n pa/nta, o(/sa E(mi=n e)pE/gages, kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esas E(mi=n, e)n a)lETinE=| kri/sei e)poi/Esas
Dn(LXX):3:31 kai nyn