Dn(LXX):4:4 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ εἶπεν Εἰρηνεύων ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθηνῶν ἐπὶ τοῦ θρόνου μου.
Dn(LXX):4:4 (World English Bible Daniel 4:4) I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house, and flourishing in my palace.
Dn(LXX):4:4 Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. (Daniel 4:1 BT_4)
Dn(LXX):4:4 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ εἶπεν Εἰρηνεύων ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθηνῶν ἐπὶ τοῦ θρόνου μου.
Dn(LXX):4:4 ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):4:4 Rok Osiemnasty Królestwo By mówić/opowiadaj By robić pokój By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Ja
Dn(LXX):4:4 *)/etous o)ktOkaideka/tou tE=s basilei/as *nabouCHodonosor ei)=pen *ei)rEneu/On E)/mEn e)n tO=| oi)/kO| mou kai\ eu)TEnO=n e)pi\ tou= Tro/nou mou.
Dn(LXX):4:4 etus oktOkaidekatu tEs basileias nabuCHodonosor eipen eirEneuOn EmEn en tO oikO mu kai euTEnOn epi tu Tronu mu.
Dn(LXX):4:4 N3E_GSN A1_GSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM VBI_AAI3S V1_PAPNSM V9I_IMI1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS C V2_PAPNSM P RA_GSM N2_GSM RP_GS N3E_GSN
Dn(LXX):4:4 year eighteenth the kingdom ć to say/tell to make peace to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne I
Dn(LXX):4:4 year (gen) eighteenth (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed while MAKE-ing-PEACE (nom) I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) me (gen)
Dn(LXX):4:4 Dn(LXX)_4:4_1 Dn(LXX)_4:4_2 Dn(LXX)_4:4_3 Dn(LXX)_4:4_4 Dn(LXX)_4:4_5 Dn(LXX)_4:4_6 Dn(LXX)_4:4_7 Dn(LXX)_4:4_8 Dn(LXX)_4:4_9 Dn(LXX)_4:4_10 Dn(LXX)_4:4_11 Dn(LXX)_4:4_12 Dn(LXX)_4:4_13 Dn(LXX)_4:4_14 Dn(LXX)_4:4_15 Dn(LXX)_4:4_16 Dn(LXX)_4:4_17 Dn(LXX)_4:4_18
Dn(LXX):4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:5 ἐνύπνιον εἶδον καὶ εὐλαβήθην, καὶ φόβος μοι ἐπέπεσεν.
Dn(LXX):4:5 (World English Bible Daniel 4:5) I saw a dream which made me afraid; and the thoughts on my bed and the visions of my head troubled me.
Dn(LXX):4:5 Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na moim łożu i widziadła powstałe w mojej głowie. (Daniel 4:2 BT_4)
Dn(LXX):4:5 ἐνύπνιον εἶδον καὶ εὐλαβήθην, καὶ φόβος μοι ἐπέπεσεν.
Dn(LXX):4:5 ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) καί φόβος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)
Dn(LXX):4:5 Sen By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Ja By spadać na
Dn(LXX):4:5 e)nu/pnion ei)=don kai\ eu)labE/TEn, kai\ fo/bos moi e)pe/pesen.
Dn(LXX):4:5 enypnion eidon kai eulabETEn, kai fobos moi epepesen.
Dn(LXX):4:5 N2N_ASN VBI_AAI1S C VC_API1S C N2_NSM RP_DS VAI_AAI3S N2N_ASN
Dn(LXX):4:5 dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) and also, even, namely fear [see phobia] I to fall upon
Dn(LXX):4:5 dream (nom|acc|voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed and I-was-BEWARE-ed and fear (nom) me (dat) he/she/it-FALL-ed-UPON
Dn(LXX):4:5 Dn(LXX)_4:5_1 Dn(LXX)_4:5_2 Dn(LXX)_4:5_3 Dn(LXX)_4:5_4 Dn(LXX)_4:5_5 Dn(LXX)_4:5_6 Dn(LXX)_4:5_7 Dn(LXX)_4:5_8
Dn(LXX):4:5 x x x x x x x x
Dn(LXX):4:10 ἐκάθευδον καὶ ἰδοὺ δένδρον ὑψηλὸν φυόμενον ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ ὅρασις αὐτοῦ μεγάλη, καὶ οὐκ ἦν ἄλλο ὅμοιον αὐτῷ.
Dn(LXX):4:10 (World English Bible Daniel 4:10) Thus were the visions of my head on my bed: I saw, and behold, a tree in the midst of the earth; and its height was great.
Dn(LXX):4:10 W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy: Patrzałem, a oto - drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. (Daniel 4:7 BT_4)
Dn(LXX):4:10 ἐκάθευδον καὶ ἰδοὺ δένδρον ὑψηλὸν φυόμενον ἐπὶ τῆς γῆς· ὅρασις αὐτοῦ μεγάλη, καὶ οὐκ ἦν ἄλλο ὅμοιον αὐτῷ.
Dn(LXX):4:10 καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δένδρον, -ου, τό ὑψηλός -ή -όν φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):4:10 Do spania do spać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drzewo Podniesiony By stawać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo Wielki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Inny Podobny On/ona/to/to samo
Dn(LXX):4:10 e)ka/Teudon kai\ i)dou\ de/ndron u(PSElo\n fuo/menon e)pi\ tE=s gE=s· E( o(/rasis au)tou= mega/lE, kai\ ou)k E)=n a)/llo o(/moion au)tO=|.
Dn(LXX):4:10 ekaTeudon kai idu dendron hyPSElon fyomenon epi tEs gEs· hE horasis autu megalE, kai uk En allo homoion autO.
Dn(LXX):4:10 V1I_IAI1S C I N2N_ASN A1_ASN V1_PMPASN P RA_GSF N1_GSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSN A1_NSF C D V9I_IAI3S RD_NSN A1A_NSN RD_DSN V1I_IAI1S
Dn(LXX):4:10 to sleeping to be sleeping and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), tree elevated to grow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the vision he/she/it/same great and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be other similar he/she/it/same
Dn(LXX):4:10 I-was-SLEEPING-ing, they-were-SLEEPING-ing and be-you(sg)-SEE-ed! tree (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-GROW-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (nom) vision (nom) him/it/same (gen) great ([Adj] nom|voc) and not he/she/it-was other (nom|acc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Dn(LXX):4:10 Dn(LXX)_4:10_1 Dn(LXX)_4:10_2 Dn(LXX)_4:10_3 Dn(LXX)_4:10_4 Dn(LXX)_4:10_5 Dn(LXX)_4:10_6 Dn(LXX)_4:10_7 Dn(LXX)_4:10_8 Dn(LXX)_4:10_9 Dn(LXX)_4:10_10 Dn(LXX)_4:10_11 Dn(LXX)_4:10_12 Dn(LXX)_4:10_13 Dn(LXX)_4:10_14 Dn(LXX)_4:10_15 Dn(LXX)_4:10_16 Dn(LXX)_4:10_17 Dn(LXX)_4:10_18 Dn(LXX)_4:10_19
Dn(LXX):4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:12 οἱ κλάδοι αὐτοῦ τῷ μήκει ὡς σταδίων τριάκοντα, καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ ἐσκίαζον πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ ἐν αὐτῷ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐνόσσευον· ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ ἀγαθὸς καὶ ἐχορήγει πᾶσι τοῖς ζῴοις.
Dn(LXX):4:12 (World English Bible Daniel 4:12) The leaves of it were beautiful, and its fruit much, and in it was food for all: the animals of the field had shadow under it, and the birds of the sky lived in its branches, and all flesh was fed from it.
Dn(LXX):4:12 Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe, na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne, z niego żywiło się wszelkie ciało. (Daniel 4:9 BT_4)
Dn(LXX):4:12 οἱ κλάδοι αὐτοῦ τῷ μήκει ὡς σταδίων τριάκοντα, καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ ἐσκίαζον πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ ἐν αὐτῷ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐνόσσευον· καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ ἀγαθὸς καὶ ἐχορήγει πᾶσι τοῖς ζῴοις.
Dn(LXX):4:12 ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὡς στάδιον, -ου, τό and στάδιοι, -ων, οἱ τριά·κοντα καί ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζῷον, -ου, τό
Dn(LXX):4:12 Gałąź On/ona/to/to samo Długość Jak/jak 600 stopa. albo 1/8 Mila Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Poniżej On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ptak Nieba/niebo Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie bycia
Dn(LXX):4:12 oi( kla/doi au)tou= tO=| mE/kei O(s stadi/On tria/konta, kai\ u(poka/tO au)tou= e)ski/aDZon pa/nta ta\ TEri/a tE=s gE=s, kai\ e)n au)tO=| ta\ peteina\ tou= ou)ranou= e)no/sseuon· o( karpo\s au)tou= polu\s kai\ a)gaTo\s kai\ e)CHorE/gei pa=si toi=s DZO/|ois.
Dn(LXX):4:12 hoi kladoi autu tO mEkei hOs stadiOn triakonta, kai hypokatO autu eskiaDZon panta ta TEria tEs gEs, kai en autO ta peteina tu uranu enosseuon· ho karpos autu polys kai agaTos kai eCHorEgei pasi tois DZOois.
Dn(LXX):4:12 RA_NPM N2_NPM RD_GSN RA_DSN N3E_DSN C N2N_GPN M C P RD_GSN V1I_IAI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF C P RD_DSN RA_NPN A1_NPN RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3P RA_NSM N2_NSM RD_GSN A1P_NSM C A1_NSM C V2I_IAI3S A3_DPN RA_DPN N2_DPN RA_NPM
Dn(LXX):4:12 the branch he/she/it/same the length as/like 600 ft. or 1/8 Mile thirty and also, even, namely below he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of the beast the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the bird the sky/heaven ć the fruit; Carpus he/she/it/same much and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) every all, each, every, the whole of the living being
Dn(LXX):4:12 the (nom) branchs (nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) length (dat) as/like stadia (gen) thirty and below him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) and in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) much (nom) and good ([Adj] nom) and he/she/it-was-SUPPLY-ing all (dat) the (dat) living beings (dat)
Dn(LXX):4:12 Dn(LXX)_4:12_1 Dn(LXX)_4:12_2 Dn(LXX)_4:12_3 Dn(LXX)_4:12_4 Dn(LXX)_4:12_5 Dn(LXX)_4:12_6 Dn(LXX)_4:12_7 Dn(LXX)_4:12_8 Dn(LXX)_4:12_9 Dn(LXX)_4:12_10 Dn(LXX)_4:12_11 Dn(LXX)_4:12_12 Dn(LXX)_4:12_13 Dn(LXX)_4:12_14 Dn(LXX)_4:12_15 Dn(LXX)_4:12_16 Dn(LXX)_4:12_17 Dn(LXX)_4:12_18 Dn(LXX)_4:12_19 Dn(LXX)_4:12_20 Dn(LXX)_4:12_21 Dn(LXX)_4:12_22 Dn(LXX)_4:12_23 Dn(LXX)_4:12_24 Dn(LXX)_4:12_25 Dn(LXX)_4:12_26 Dn(LXX)_4:12_27 Dn(LXX)_4:12_28 Dn(LXX)_4:12_29 Dn(LXX)_4:12_30 Dn(LXX)_4:12_31 Dn(LXX)_4:12_32 Dn(LXX)_4:12_33 Dn(LXX)_4:12_34 Dn(LXX)_4:12_35 Dn(LXX)_4:12_36
Dn(LXX):4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:11 καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ μεγάλη· ἡ κορυφὴ αὐτοῦ ἤγγιζεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ ἕως τῶν νεφελῶν πληροῦν τὰ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν αὐτῷ ᾤκουν καὶ ἐφώτιζον πᾶσαν τὴν γῆν.
Dn(LXX):4:11 (World English Bible Daniel 4:11) The tree grew, and was strong, and its height reached to the sky, and its sight to the end of all the earth.
Dn(LXX):4:11 Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało, widać je było aż po krańce ziemi. (Daniel 4:8 BT_4)
Dn(LXX):4:11 καὶ ὅρασις αὐτοῦ μεγάλη· κορυφὴ αὐτοῦ ἤγγιζεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ ἕως τῶν νεφελῶν πληροῦν τὰ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, ἥλιος καὶ σελήνη ἐν αὐτῷ ᾤκουν καὶ ἐφώτιζον πᾶσαν τὴν γῆν.
Dn(LXX):4:11 καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(LXX):4:11 I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo Wielki On/ona/to/to samo Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Aż; świtaj Chmura By napełniać pełność, spełniać Poniżej Nieba/niebo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mieszkać I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Dn(LXX):4:11 kai\ E( o(/rasis au)tou= mega/lE· E( korufE\ au)tou= E)/ggiDZen e(/Os tou= ou)ranou= kai\ to\ ku/tos au)tou= e(/Os tO=n nefelO=n plErou=n ta\ u(poka/tO tou= ou)ranou=, o( E(/lios kai\ E( selE/nE e)n au)tO=| O)/|koun kai\ e)fO/tiDZon pa=san tE\n gE=n.
Dn(LXX):4:11 kai hE horasis autu megalE· hE koryfE autu EngiDZen heOs tu uranu kai to kytos autu heOs tOn nefelOn plErun ta hypokatO tu uranu, ho hElios kai hE selEnE en autO Okun kai efOtiDZon pasan tEn gEn.
Dn(LXX):4:11 C RA_NSF N3I_NSF RD_GSN A1_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSN V1I_IAI3S P RA_GSM N2_GSM C RA_NSN N3E_NSN RD_GSN P RA_GPF N1_GPF V4_PAN RA_APN P RA_GSM N2_GSM RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF P RD_DSN V2I_IAI3P C V1I_IAI3P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C
Dn(LXX):4:11 and also, even, namely the vision he/she/it/same great the ć he/she/it/same to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn the sky/heaven and also, even, namely the ć he/she/it/same until; dawn the cloud to fill fill, fulfill the below the sky/heaven the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the moon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to dwell and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Dn(LXX):4:11 and the (nom) vision (nom) him/it/same (gen) great ([Adj] nom|voc) the (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-NEAR-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom|acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) clouds (gen) to-be-FILL-ing, while FILL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) below the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) sun (nom) and the (nom) moon (nom|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) I-was-DWELL-ing, they-were-DWELL-ing and I-was-LIGHT-ing, they-were-LIGHT-ing every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Dn(LXX):4:11 Dn(LXX)_4:11_1 Dn(LXX)_4:11_2 Dn(LXX)_4:11_3 Dn(LXX)_4:11_4 Dn(LXX)_4:11_5 Dn(LXX)_4:11_6 Dn(LXX)_4:11_7 Dn(LXX)_4:11_8 Dn(LXX)_4:11_9 Dn(LXX)_4:11_10 Dn(LXX)_4:11_11 Dn(LXX)_4:11_12 Dn(LXX)_4:11_13 Dn(LXX)_4:11_14 Dn(LXX)_4:11_15 Dn(LXX)_4:11_16 Dn(LXX)_4:11_17 Dn(LXX)_4:11_18 Dn(LXX)_4:11_19 Dn(LXX)_4:11_20 Dn(LXX)_4:11_21 Dn(LXX)_4:11_22 Dn(LXX)_4:11_23 Dn(LXX)_4:11_24 Dn(LXX)_4:11_25 Dn(LXX)_4:11_26 Dn(LXX)_4:11_27 Dn(LXX)_4:11_28 Dn(LXX)_4:11_29 Dn(LXX)_4:11_30 Dn(LXX)_4:11_31 Dn(LXX)_4:11_32 Dn(LXX)_4:11_33 Dn(LXX)_4:11_34 Dn(LXX)_4:11_35 Dn(LXX)_4:11_36 Dn(LXX)_4:11_37
Dn(LXX):4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:13 ἐθεώρουν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἀπεστάλη ἐν ἰσχύι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Dn(LXX):4:13 (World English Bible Daniel 4:13) I saw in the visions of my head on my bed, and behold, a watcher and a holy one came down from the sky.
Dn(LXX):4:13 Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. (Daniel 4:10 BT_4)
Dn(LXX):4:13 ἐθεώρουν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἀπεστάλη ἐν ἰσχύι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Dn(LXX):4:13 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Dn(LXX):4:13 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo
Dn(LXX):4:13 e)TeO/roun e)n tO=| u(/pnO| mou, kai\ i)dou\ a)/ggelos a)pesta/lE e)n i)sCHu/i e)k tou= ou)ranou=
Dn(LXX):4:13 eTeOrun en tO hypnO mu, kai idu angelos apestalE en isCHyi ek tu uranu
Dn(LXX):4:13 V2I_IAI3P P RA_DSM N2_DSM RP_GS C I N2_NSM VDI_API3S P N3U_DSF P RA_GSM N2_GSM V2I_IAI3P
Dn(LXX):4:13 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sleep I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven
Dn(LXX):4:13 I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing in/among/by (+dat) the (dat) sleep (dat) me (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! messenger/angel (nom) he/she/it-was-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) strength (dat) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen)
Dn(LXX):4:13 Dn(LXX)_4:13_1 Dn(LXX)_4:13_2 Dn(LXX)_4:13_3 Dn(LXX)_4:13_4 Dn(LXX)_4:13_5 Dn(LXX)_4:13_6 Dn(LXX)_4:13_7 Dn(LXX)_4:13_8 Dn(LXX)_4:13_9 Dn(LXX)_4:13_10 Dn(LXX)_4:13_11 Dn(LXX)_4:13_12 Dn(LXX)_4:13_13 Dn(LXX)_4:13_14
Dn(LXX):4:13 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:14 καὶ ἐφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐκκόψατε αὐτὸ καὶ καταφθείρατε αὐτό· προστέτακται γὰρ ἀπὸ τοῦ ὑψίστου ἐκριζῶσαι καὶ ἀχρειῶσαι αὐτό.
Dn(LXX):4:14 (World English Bible Daniel 4:14) He cried aloud, and said thus, Cut down the tree, and cut off its branches, shake off its leaves, and scatter its fruit: let the animals get away from under it, and the fowls from its branches.
Dn(LXX):4:14 Wołał On głośno i tak mówił: "Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi! (Daniel 4:11 BT_4)
Dn(LXX):4:14 καὶ ἐφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐκκόψατε αὐτὸ καὶ καταφθείρατε αὐτό· προστέτακται γὰρ ἀπὸ τοῦ ὑψίστου ἐκριζῶσαι καὶ ἀχρειῶσαι αὐτό.
Dn(LXX):4:14 καί φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) γάρ ἀπό ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) καί ἀ·χρειόω/-ρεόω (-, αχρειω·σ-, αχρειω·σ-/αχρεω·σ-, -, -, αχρειω·θ-/αχρεω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):4:14 I też, nawet, mianowicie By brzmieć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rujnować On/ona/to/to samo By dawać dyrektywę Dla odtąd, jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy By wyrywać z korzeniami I też, nawet, mianowicie By robić bezużyteczny On/ona/to/to samo
Dn(LXX):4:14 kai\ e)fO/nEse kai\ ei)=pen au)tO=| *)ekko/PSate au)to\ kai\ katafTei/rate au)to/· proste/taktai ga\r a)po\ tou= u(PSi/stou e)kriDZO=sai kai\ a)CHreiO=sai au)to/.
Dn(LXX):4:14 kai efOnEse kai eipen autO ekkoPSate auto kai katafTeirate auto· prostetaktai gar apo tu hyPSistu ekriDZOsai kai aCHreiOsai auto.
Dn(LXX):4:14 C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2P RD_ASN C VA_AAD2P RD_ASN VK_XMI3S x P RA_GSM A1_GSM VA_AAN C VA_AAN RD_ASN C
Dn(LXX):4:14 and also, even, namely to sound and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to cut down/off extirpate he/she/it/same and also, even, namely to ruin he/she/it/same to give a directive for since, as from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the highest to uproot and also, even, namely to make useless he/she/it/same
Dn(LXX):4:14 and he/she/it-SOUND-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-EXTIRPATE-you(pl)! it/same (nom|acc) and do-RUIN-you(pl)! it/same (nom|acc) he/she/it-has-been-GIVE-ed-A-DIRECTIVE for away from (+gen) the (gen) highest ([Adj] gen) to-UPROOT, be-you(sg)-UPROOT-ed!, he/she/it-happens-to-UPROOT (opt) and to-MAKE-USELESS, be-you(sg)-MAKE-ed-USELESS!, he/she/it-happens-to-MAKE-USELESS (opt) it/same (nom|acc)
Dn(LXX):4:14 Dn(LXX)_4:14_1 Dn(LXX)_4:14_2 Dn(LXX)_4:14_3 Dn(LXX)_4:14_4 Dn(LXX)_4:14_5 Dn(LXX)_4:14_6 Dn(LXX)_4:14_7 Dn(LXX)_4:14_8 Dn(LXX)_4:14_9 Dn(LXX)_4:14_10 Dn(LXX)_4:14_11 Dn(LXX)_4:14_12 Dn(LXX)_4:14_13 Dn(LXX)_4:14_14 Dn(LXX)_4:14_15 Dn(LXX)_4:14_16 Dn(LXX)_4:14_17 Dn(LXX)_4:14_18 Dn(LXX)_4:14_19
Dn(LXX):4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:15 καὶ οὕτως εἶπε Ῥίζαν μίαν ἄφετε αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ὅπως μετὰ τῶν θηρίων τῆς γῆς ἐν τοῖς ὄρεσι χόρτον ὡς βοῦς νέμηται·
Dn(LXX):4:15 (World English Bible Daniel 4:15) Nevertheless leave the stump of its roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of the sky: and let his portion be with the animals in the grass of the earth:
Dn(LXX):4:15 Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i brązu wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami! (Daniel 4:12 BT_4)
Dn(LXX):4:15 καὶ οὕτως εἶπε Ῥίζαν μίαν ἄφετε αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ὅπως μετὰ τῶν θηρίων τῆς γῆς ἐν τοῖς ὄρεσι χόρτον ὡς βοῦς νέμηται·
Dn(LXX):4:15 καί οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥίζα, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅπως μετά ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) χόρτος, -ου, ὁ ὡς βοῦς, βοός, ὁ
Dn(LXX):4:15 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Korzeń Jeden By pozwalać iść z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Trawa Jak/jak Wół
Dn(LXX):4:15 kai\ ou(/tOs ei)=pe *(ri/DZan mi/an a)/fete au)tou= e)n tE=| gE=|, o(/pOs meta\ tO=n TEri/On tE=s gE=s e)n toi=s o)/resi CHo/rton O(s bou=s ne/mEtai·
Dn(LXX):4:15 kai hutOs eipe riDZan mian afete autu en tE gE, hopOs meta tOn TEriOn tEs gEs en tois oresi CHorton hOs bus nemEtai·
Dn(LXX):4:15 C D VBI_AAI3S N1S_ASF A1A_ASF VB_AAD2P RD_GSN P RA_DSF N1_DSF C P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF P RA_DPN N3E_DPN N2_ASM C N3_NSM V1_PMS3S C
Dn(LXX):4:15 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell root one to let go of he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the beast the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount grass as/like ox ć
Dn(LXX):4:15 and thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! root (acc) one (acc) do-LET-you(pl)-GO-OF! him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this is how after (+acc), with (+gen) the (gen) beasts (gen) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) grass (acc) as/like ox (nom)
Dn(LXX):4:15 Dn(LXX)_4:15_1 Dn(LXX)_4:15_2 Dn(LXX)_4:15_3 Dn(LXX)_4:15_4 Dn(LXX)_4:15_5 Dn(LXX)_4:15_6 Dn(LXX)_4:15_7 Dn(LXX)_4:15_8 Dn(LXX)_4:15_9 Dn(LXX)_4:15_10 Dn(LXX)_4:15_11 Dn(LXX)_4:15_12 Dn(LXX)_4:15_13 Dn(LXX)_4:15_14 Dn(LXX)_4:15_15 Dn(LXX)_4:15_16 Dn(LXX)_4:15_17 Dn(LXX)_4:15_18 Dn(LXX)_4:15_19 Dn(LXX)_4:15_20 Dn(LXX)_4:15_21 Dn(LXX)_4:15_22 Dn(LXX)_4:15_23
Dn(LXX):4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:16 καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀλλοιωθῇ, καὶ ἑπτὰ ἔτη βοσκηθῇ σὺν αὐτοῖς,
Dn(LXX):4:16 (World English Bible Daniel 4:16) let his heart be changed from man's, and let an animal's heart be given to him; and let seven times pass over him.
Dn(LXX):4:16 Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów czasu niech nad nim przeminie! (Daniel 4:13 BT_4)
Dn(LXX):4:16 καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀλλοιωθῇ, καὶ ἑπτὰ ἔτη βοσκηθῇ σὺν αὐτοῖς,
Dn(LXX):4:16 καί ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καί ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) σύν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):4:16 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Ciało On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie Siedem Rok By paść się Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo
Dn(LXX):4:16 kai\ a)po\ tE=s dro/sou tou= ou)ranou= to\ sO=ma au)tou= a)lloiOTE=|, kai\ e(pta\ e)/tE boskETE=| su\n au)toi=s,
Dn(LXX):4:16 kai apo tEs drosu tu uranu to sOma autu alloiOTE, kai hepta etE boskETE syn autois,
Dn(LXX):4:16 C P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VC_APS3S C M N3E_NPN VC_APS3S P RD_DPM C
Dn(LXX):4:16 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the sky/heaven the body he/she/it/same to ??? and also, even, namely seven year to graze together with/including (+dat) he/she/it/same
Dn(LXX):4:16 and away from (+gen) the (gen) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-should-be-???-ed and seven years (nom|acc|voc) he/she/it-should-be-GRAZE-ed together with/including (+dat) them/same (dat)
Dn(LXX):4:16 Dn(LXX)_4:16_1 Dn(LXX)_4:16_2 Dn(LXX)_4:16_3 Dn(LXX)_4:16_4 Dn(LXX)_4:16_5 Dn(LXX)_4:16_6 Dn(LXX)_4:16_7 Dn(LXX)_4:16_8 Dn(LXX)_4:16_9 Dn(LXX)_4:16_10 Dn(LXX)_4:16_11 Dn(LXX)_4:16_12 Dn(LXX)_4:16_13 Dn(LXX)_4:16_14 Dn(LXX)_4:16_15 Dn(LXX)_4:16_16
Dn(LXX):4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:17 ἕως ἂν γνῷ τὸν κύριον τοῦ οὐρανοῦ ἐξουσίαν ἔχειν πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὅσα ἂν θέλῃ, ποιεῖ ἐν αὐτοῖς.
Dn(LXX):4:17 (World English Bible Daniel 4:17) The sentence is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones; to the intent that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he will, and sets up over it the lowest of men.
Dn(LXX):4:17 Według postanowienia Czuwających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi". (Daniel 4:14 BT_4)
Dn(LXX):4:17 ἕως ἂν γνῷ τὸν κύριον τοῦ οὐρανοῦ ἐξουσίαν ἔχειν πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὅσα ἂν θέλῃ, ποιεῖ ἐν αὐτοῖς.
Dn(LXX):4:17 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὅσος -η -ον ἄν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):4:17 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By mieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Dn(LXX):4:17 e(/Os a)/n gnO=| to\n ku/rion tou= ou)ranou= e)Xousi/an e)/CHein pa/ntOn tO=n e)n tO=| ou)ranO=| kai\ tO=n e)pi\ tE=s gE=s, kai\ o(/sa a)/n Te/lE|, poiei= e)n au)toi=s.
Dn(LXX):4:17 heOs an gnO ton kyrion tu uranu eXusian eCHein pantOn tOn en tO uranO kai tOn epi tEs gEs, kai hosa an TelE, poiei en autois.
Dn(LXX):4:17 C x VZ_AAS3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM N1A_ASF V1_PAN A3_GPM RA_GPM P RA_DSM N2_DSM C RA_GPM P RA_GSF N1_GSF C A1_APN x V1_PAS3S V2_PAI3S P RD_DPM C
Dn(LXX):4:17 until; dawn ever (if ever) to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to have every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely as much/many as ever (if ever) to want want, wish, desire to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Dn(LXX):4:17 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-KNOW the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) authority (acc) to-be-HAVE-ing all (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) and the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and as much/many as (nom|acc) ever you(sg)-are-being-WANT-ed, he/she/it-should-be-WANT-ing, you(sg)-should-be-being-WANT-ed he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! in/among/by (+dat) them/same (dat)
Dn(LXX):4:17 Dn(LXX)_4:17_1 Dn(LXX)_4:17_2 Dn(LXX)_4:17_3 Dn(LXX)_4:17_4 Dn(LXX)_4:17_5 Dn(LXX)_4:17_6 Dn(LXX)_4:17_7 Dn(LXX)_4:17_8 Dn(LXX)_4:17_9 Dn(LXX)_4:17_10 Dn(LXX)_4:17_11 Dn(LXX)_4:17_12 Dn(LXX)_4:17_13 Dn(LXX)_4:17_14 Dn(LXX)_4:17_15 Dn(LXX)_4:17_16 Dn(LXX)_4:17_17 Dn(LXX)_4:17_18 Dn(LXX)_4:17_19 Dn(LXX)_4:17_20 Dn(LXX)_4:17_21 Dn(LXX)_4:17_22 Dn(LXX)_4:17_23 Dn(LXX)_4:17_24 Dn(LXX)_4:17_25 Dn(LXX)_4:17_26
Dn(LXX):4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:17a ἐνώπιόν μου ἐξεκόπη ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ ἡ καταφθορὰ αὐτοῦ ἐν ὥρᾳ μιᾷ τῆς ἡμέρας, καὶ οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἐδόθησαν εἰς πάντα ἄνεμον, καὶ εἱλκύσθη καὶ ἐρρίφη· καὶ τὸν χόρτον τῆς γῆς μετὰ τῶν θηρίων τῆς γῆς ἤσθιε καὶ εἰς φυλακὴν παρεδόθη καὶ ἐν πέδαις καὶ ἐν χειροπέδαις χαλκαῖς ἐδέθη ὑπ’ αὐτῶν. σφόδρα ἐθαύμασα ἐπὶ πᾶσι τούτοις, καὶ ὁ ὕπνος μου ἀπέστη ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Dn(LXX):4:17a
Dn(LXX):4:17a
Dn(LXX):4:17a ἐνώπιόν μου ἐξεκόπη ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ καταφθορὰ αὐτοῦ ἐν ὥρᾳ μιᾷ τῆς ἡμέρας, καὶ οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἐδόθησαν εἰς πάντα ἄνεμον, καὶ εἱλκύσθη καὶ ἐρρίφη· καὶ τὸν χόρτον τῆς γῆς μετὰ τῶν θηρίων τῆς γῆς ἤσθιε καὶ εἰς φυλακὴν παρεδόθη καὶ ἐν πέδαις καὶ ἐν χειροπέδαις χαλκαῖς ἐδέθη ὑπ’ αὐτῶν. σφόδρα ἐθαύμασα ἐπὶ πᾶσι τούτοις, καὶ ὕπνος μου ἀπέστη ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Dn(LXX):4:17a ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὥρα, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ καί ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μετά ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί εἰς[1] φυλακή, -ῆς, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) καί ἐν πέδη, -ης, ἡ καί ἐν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):4:17a W obecności z (+informacja); ??? Ja By ścinać/precz wykorzeniaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godzina Jeden Dzień I też, nawet, mianowicie Gałąź On/ona/to/to samo By dawać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr I też, nawet, mianowicie By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem I też, nawet, mianowicie Trawa Ziemi/ziemia Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Ziemi/ziemia By jeść I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Więzienie zabezpieczają się By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz By wiązać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Śpij Ja By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ja
Dn(LXX):4:17a e)nO/pio/n mou e)Xeko/pE e)n E(me/ra| mia=|, kai\ E( katafTora\ au)tou= e)n O(/ra| mia=| tE=s E(me/ras, kai\ oi( kla/doi au)tou= e)do/TEsan ei)s pa/nta a)/nemon, kai\ ei(lku/sTE kai\ e)rri/fE· kai\ to\n CHo/rton tE=s gE=s meta\ tO=n TEri/On tE=s gE=s E)/sTie kai\ ei)s fulakE\n paredo/TE kai\ e)n pe/dais kai\ e)n CHeirope/dais CHalkai=s e)de/TE u(p’ au)tO=n. sfo/dra e)Tau/masa e)pi\ pa=si tou/tois, kai\ o( u(/pnos mou a)pe/stE a)po\ tO=n o)fTalmO=n mou.
Dn(LXX):4:17a enOpion mu eXekopE en hEmera mia, kai hE katafTora autu en hOra mia tEs hEmeras, kai hoi kladoi autu edoTEsan eis panta anemon, kai heilkysTE kai errifE· kai ton CHorton tEs gEs meta tOn TEriOn tEs gEs EsTie kai eis fylakEn paredoTE kai en pedais kai en CHeiropedais CHalkais edeTE hyp’ autOn. sfodra eTaumasa epi pasi tutois, kai ho hypnos mu apestE apo tOn ofTalmOn mu.
Dn(LXX):4:17a P RP_GS VDI_API3S P N1A_DSF A1A_DSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSN P N1A_DSF A1A_DSF RA_GSF N1A_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSN VCI_API3P P A3_ASM N2_ASM C VCI_API3S C VDI_API3S C RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF P RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF V1I_IAI3S C P N1_ASF VCI_API3S C P N1_DPF C P N1_DPF A1C_DPF VCI_API3S P RD_GPN D VAI_AAI1S P A3_DPN RD_DPN C RA_NSM N2_NSM RP_GS VHI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM RP_GS P
Dn(LXX):4:17a in the presence of (+gen); ??? I to cut down/off extirpate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one and also, even, namely the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hour one the day and also, even, namely the branch he/she/it/same to give into (+acc) every all, each, every, the whole of wind and also, even, namely to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams and also, even, namely to toss/fling/dump and also, even, namely the grass the earth/land after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the beast the earth/land to eat and also, even, namely into (+acc) prison guard to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć copper or bronze to bind under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the sleep I to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eye I
Dn(LXX):4:17a before my, of me to cut off in, on, by, with, to day one and, also the he, she, it, -self, same in, on, by, with, to hour one the day and, also the branches he, she, it, -self, same to give into, for all, every wind and, also and, also and, also the grass, hay the earth with; after the wild beasts the earth and, also into, for guarding, prison put in prison, committed and, also in, on, by, with, to shackles (for feet) and, also in, on, by, with, to handcuffs brass by; under he, she, it , -self, same very much, exceedingly to marvel, wonder on, upon, against all this and, also the, oh sleep my, of me to withdraw from, away from the eye my, of me
Dn(LXX):4:17a Dn(LXX)_4:17a_1 Dn(LXX)_4:17a_2 Dn(LXX)_4:17a_3 Dn(LXX)_4:17a_4 Dn(LXX)_4:17a_5 Dn(LXX)_4:17a_6 Dn(LXX)_4:17a_7 Dn(LXX)_4:17a_8 Dn(LXX)_4:17a_9 Dn(LXX)_4:17a_10 Dn(LXX)_4:17a_11 Dn(LXX)_4:17a_12 Dn(LXX)_4:17a_13 Dn(LXX)_4:17a_14 Dn(LXX)_4:17a_15 Dn(LXX)_4:17a_16 Dn(LXX)_4:17a_17 Dn(LXX)_4:17a_18 Dn(LXX)_4:17a_19 Dn(LXX)_4:17a_20 Dn(LXX)_4:17a_21 Dn(LXX)_4:17a_22 Dn(LXX)_4:17a_23 Dn(LXX)_4:17a_24 Dn(LXX)_4:17a_25 Dn(LXX)_4:17a_26 Dn(LXX)_4:17a_27 Dn(LXX)_4:17a_28 Dn(LXX)_4:17a_29 Dn(LXX)_4:17a_30 Dn(LXX)_4:17a_31 Dn(LXX)_4:17a_32 Dn(LXX)_4:17a_33 Dn(LXX)_4:17a_34 Dn(LXX)_4:17a_35 Dn(LXX)_4:17a_36 Dn(LXX)_4:17a_37 Dn(LXX)_4:17a_38 Dn(LXX)_4:17a_39 Dn(LXX)_4:17a_40 Dn(LXX)_4:17a_41 Dn(LXX)_4:17a_42 Dn(LXX)_4:17a_43 Dn(LXX)_4:17a_44 Dn(LXX)_4:17a_45 Dn(LXX)_4:17a_46 Dn(LXX)_4:17a_47 Dn(LXX)_4:17a_48 Dn(LXX)_4:17a_49 Dn(LXX)_4:17a_50 Dn(LXX)_4:17a_51 Dn(LXX)_4:17a_52 Dn(LXX)_4:17a_53 Dn(LXX)_4:17a_54 Dn(LXX)_4:17a_55 Dn(LXX)_4:17a_56 Dn(LXX)_4:17a_57 Dn(LXX)_4:17a_58 Dn(LXX)_4:17a_59 Dn(LXX)_4:17a_60 Dn(LXX)_4:17a_61 Dn(LXX)_4:17a_62 Dn(LXX)_4:17a_63 Dn(LXX)_4:17a_64 Dn(LXX)_4:17a_65 Dn(LXX)_4:17a_66
Dn(LXX):4:17a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:18 καὶ ἀναστὰς τὸ πρωῒ ἐκ τῆς κοίτης μου ἐκάλεσα τὸν Δανιηλ τὸν ἄρχοντα τῶν σοφιστῶν καὶ τὸν ἡγούμενον τῶν κρινόντων τὰ ἐνύπνια καὶ διηγησάμην αὐτῷ τὸ ἐνύπνιον, καὶ ὑπέδειξέ μοι πᾶσαν τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ.
Dn(LXX):4:18 (World English Bible Daniel 4:18) This dream I, king Nebuchadnezzar, have seen; and you, Belteshazzar, declare the interpretation, because all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation; but you are able; for the spirit of the holy gods is in you.
Dn(LXX):4:18 W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen. (Daniel 4:5 BT_4)
Dn(LXX):4:18 καὶ ἀναστὰς τὸ πρωῒ ἐκ τῆς κοίτης μου ἐκάλεσα τὸν Δανιηλ τὸν ἄρχοντα τῶν σοφιστῶν καὶ τὸν ἡγούμενον τῶν κρινόντων τὰ ἐνύπνια καὶ διηγησάμην αὐτῷ τὸ ἐνύπνιον, καὶ ὑπέδειξέ μοι πᾶσαν τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ.
Dn(LXX):4:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ἐκ ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):4:18 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Wcześnie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja By nazywać rozmowę Daniel Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By uważać By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sen I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Sen I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo
Dn(LXX):4:18 kai\ a)nasta\s to\ prOi\+ e)k tE=s koi/tEs mou e)ka/lesa to\n *daniEl to\n a)/rCHonta tO=n sofistO=n kai\ to\n E(gou/menon tO=n krino/ntOn ta\ e)nu/pnia kai\ diEgEsa/mEn au)tO=| to\ e)nu/pnion, kai\ u(pe/deiXe/ moi pa=san tE\n su/gkrisin au)tou=.
Dn(LXX):4:18 kai anastas to prO+i ek tEs koitEs mu ekalesa ton daniEl ton arCHonta tOn sofistOn kai ton hEgumenon tOn krinontOn ta enypnia kai diEgEsamEn autO to enypnion, kai hypedeiXe moi pasan tEn synkrisin autu.
Dn(LXX):4:18 C VH_AAPNSM RA_ASN D P RA_GSF N1_GSF RP_GS VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM RA_ASM N3_ASM RA_GPM N1M_GPM C RA_ASM V2_PMPASM RA_GPM V1_PAPGPM RA_APN N2N_APN C VAI_AMI1S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RP_DS A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C
Dn(LXX):4:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the early out of (+gen) ἐξ before vowels the bed [see coitus] I to call call the Daniel the ruler; to begin the ć and also, even, namely the to deem the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the dream and also, even, namely to exposit he/she/it/same the dream and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć he/she/it/same
Dn(LXX):4:18 and upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) early out of (+gen) the (gen) bed (gen) me (gen) I-CALL-ed the (acc) Daniel (indecl) the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) and the (acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-JUDGE-ing! (classical), while JUDGE-ing (gen) the (nom|acc) dreams (nom|acc|voc) and I-was-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and he/she/it-MAKE KNOWN-ed me (dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):4:18 Dn(LXX)_4:18_1 Dn(LXX)_4:18_2 Dn(LXX)_4:18_3 Dn(LXX)_4:18_4 Dn(LXX)_4:18_5 Dn(LXX)_4:18_6 Dn(LXX)_4:18_7 Dn(LXX)_4:18_8 Dn(LXX)_4:18_9 Dn(LXX)_4:18_10 Dn(LXX)_4:18_11 Dn(LXX)_4:18_12 Dn(LXX)_4:18_13 Dn(LXX)_4:18_14 Dn(LXX)_4:18_15 Dn(LXX)_4:18_16 Dn(LXX)_4:18_17 Dn(LXX)_4:18_18 Dn(LXX)_4:18_19 Dn(LXX)_4:18_20 Dn(LXX)_4:18_21 Dn(LXX)_4:18_22 Dn(LXX)_4:18_23 Dn(LXX)_4:18_24 Dn(LXX)_4:18_25 Dn(LXX)_4:18_26 Dn(LXX)_4:18_27 Dn(LXX)_4:18_28 Dn(LXX)_4:18_29 Dn(LXX)_4:18_30 Dn(LXX)_4:18_31 Dn(LXX)_4:18_32 Dn(LXX)_4:18_33 Dn(LXX)_4:18_34
Dn(LXX):4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:19 μεγάλως δὲ ἐθαύμασεν ὁ Δανιηλ, καὶ ὑπόνοια κατέσπευδεν αὐτόν, καὶ φοβηθεὶς τρόμου λαβόντος αὐτὸν καὶ ἀλλοιωθείσης τῆς ὁράσεως αὐτοῦ κινήσας τὴν κεφαλὴν ὥραν μίαν ἀποθαυμάσας ἀπεκρίθη μοι φωνῇ πραείᾳ Βασιλεῦ, τὸ ἐνύπνιον τοῦτο τοῖς μισοῦσί σε καὶ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐπέλθοι.
Dn(LXX):4:19 (World English Bible Daniel 4:19) Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was stricken mute for a while, and his thoughts troubled him. The king answered, Belteshazzar, don't let the dream, or the interpretation, trouble you. Belteshazzar answered, My lord, the dream be to those who hate you, and its interpretation to your adversaries.
Dn(LXX):4:19 Wówczas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły go. Król zaś odezwał się i rzekł: «Niech sen i jego wykład nie niepokoją ciebie, Belteszassarze!» Belteszassar odpowiedział: «Panie mój, oby sen odnosił się do twoich wrogów, a jego wykład do twoich przeciwników. (Daniel 4:16 BT_4)
Dn(LXX):4:19 μεγάλως δὲ ἐθαύμασεν Δανιηλ, καὶ ὑπόνοια κατέσπευδεν αὐτόν, καὶ φοβηθεὶς τρόμου λαβόντος αὐτὸν καὶ ἀλλοιωθείσης τῆς ὁράσεως αὐτοῦ κινήσας τὴν κεφαλὴν ὥραν μίαν ἀποθαυμάσας ἀπεκρίθη μοι φωνῇ πραείᾳ Βασιλεῦ, τὸ ἐνύπνιον τοῦτο τοῖς μισοῦσί σε καὶ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐπέλθοι.
Dn(LXX):4:19 μεγάλως δέ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί ὑπό·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) τρόμος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὥρα, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Dn(LXX):4:19 Wielce zaś By być zaskakiwany są podziwiany przy Daniel I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bać się Drżenie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo By umieszczać w ruchu Głowa Godzina Jeden By odpowiadać Ja Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Łagodny pokorny, łagodny, uważający Król Sen To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Wrogi Ty; twój/twój(sg) Do zbliżanie siebie
Dn(LXX):4:19 mega/lOs de\ e)Tau/masen o( *daniEl, kai\ u(po/noia kate/speuden au)to/n, kai\ fobETei\s tro/mou labo/ntos au)to\n kai\ a)lloiOTei/sEs tE=s o(ra/seOs au)tou= kinE/sas tE\n kefalE\n O(/ran mi/an a)poTauma/sas a)pekri/TE moi fOnE=| praei/a| *basileu=, to\ e)nu/pnion tou=to toi=s misou=si/ se kai\ E( su/gkrisis au)tou= toi=s e)CHTroi=s sou e)pe/lToi.
Dn(LXX):4:19 megalOs de eTaumasen ho daniEl, kai hyponoia katespeuden auton, kai fobETeis tromu labontos auton kai alloiOTeisEs tEs horaseOs autu kinEsas tEn kefalEn hOran mian apoTaumasas apekriTE moi fOnE praeia basileu, to enypnion tuto tois misusi se kai hE synkrisis autu tois eCHTrois su epelToi.
Dn(LXX):4:19 D x VAI_AAI3S RA_NSM N_NSM C N1A_NSF V1I_IAI3S RD_ASM C VC_APPNSM N2_GSM VB_AAPGSM RD_ASM C VC_APPGSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VA_AAPNSM RA_ASF N1_ASF N1A_ASF A1A_ASF VA_AAPNSM VCI_API3S RP_DS N1_DSF A3U_DSF N3V_VSM RA_NSN N2N_NSN RD_NSN RA_DPM V2_PAPDPM RP_AS C RA_NSF N3I_NSF RD_GSN RA_DPM N2_DPM RP_GS VB_AAO3S D
Dn(LXX):4:19 greatly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be surprised be marvelled at the Daniel and also, even, namely ??? ć he/she/it/same and also, even, namely to fear trembling to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to ??? the vision he/she/it/same to set in motion the head hour one ć to answer I sound/voice cries; to sound meek humble, gentle, considerate king the dream this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć he/she/it/same the hostile you; your/yours(sg) to oncoming
Dn(LXX):4:19 greatly Yet he/she/it-BE SURPRISED-ed the (nom) Daniel (indecl) and ??? (nom|voc) him/it/same (acc) and upon being-FEAR-ed (nom|voc) trembling (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (gen) him/it/same (acc) and upon being-???-ed (gen) the (gen) vision (gen) him/it/same (gen) upon SET-ing-IN-MOTION (nom|voc) the (acc) head (acc) hour (acc) one (acc) he/she/it-was-ANSWER-ed me (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed meek ([Adj] dat) king (voc) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) him/it/same (gen) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-happens-to-ONCOMING (opt)
Dn(LXX):4:19 Dn(LXX)_4:19_1 Dn(LXX)_4:19_2 Dn(LXX)_4:19_3 Dn(LXX)_4:19_4 Dn(LXX)_4:19_5 Dn(LXX)_4:19_6 Dn(LXX)_4:19_7 Dn(LXX)_4:19_8 Dn(LXX)_4:19_9 Dn(LXX)_4:19_10 Dn(LXX)_4:19_11 Dn(LXX)_4:19_12 Dn(LXX)_4:19_13 Dn(LXX)_4:19_14 Dn(LXX)_4:19_15 Dn(LXX)_4:19_16 Dn(LXX)_4:19_17 Dn(LXX)_4:19_18 Dn(LXX)_4:19_19 Dn(LXX)_4:19_20 Dn(LXX)_4:19_21 Dn(LXX)_4:19_22 Dn(LXX)_4:19_23 Dn(LXX)_4:19_24 Dn(LXX)_4:19_25 Dn(LXX)_4:19_26 Dn(LXX)_4:19_27 Dn(LXX)_4:19_28 Dn(LXX)_4:19_29 Dn(LXX)_4:19_30 Dn(LXX)_4:19_31 Dn(LXX)_4:19_32 Dn(LXX)_4:19_33 Dn(LXX)_4:19_34 Dn(LXX)_4:19_35 Dn(LXX)_4:19_36 Dn(LXX)_4:19_37 Dn(LXX)_4:19_38 Dn(LXX)_4:19_39 Dn(LXX)_4:19_40 Dn(LXX)_4:19_41 Dn(LXX)_4:19_42 Dn(LXX)_4:19_43 Dn(LXX)_4:19_44
Dn(LXX):4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:20 τὸ δένδρον τὸ ἐν τῇ γῇ πεφυτευμένον, οὗ ἡ ὅρασις μεγάλη, σὺ εἶ, βασιλεῦ.
Dn(LXX):4:20 (World English Bible Daniel 4:20) The tree that you saw, which grew, and was strong, whose height reached to the sky, and its sight to all the earth;
Dn(LXX):4:20 Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi, (Daniel 4:17 BT_4)
Dn(LXX):4:20 τὸ δένδρον τὸ ἐν τῇ γῇ πεφυτευμένον, οὗ ὅρασις μεγάλη, σὺ εἶ, βασιλεῦ.
Dn(LXX):4:20 ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):4:20 Drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Do ??? Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wizja {Wyobrażenie} Wielki Ty By iść; by być Król
Dn(LXX):4:20 to\ de/ndron to\ e)n tE=| gE=| pefuteume/non, ou(= E( o(/rasis mega/lE, su\ ei)=, basileu=.
Dn(LXX):4:20 to dendron to en tE gE pefyteumenon, hu hE horasis megalE, sy ei, basileu.
Dn(LXX):4:20 RA_NSN N2N_NSN RA_NSN P RA_DSF N1_DSF VM_XMPNSM RR_GSN RA_NSF N3I_NSF A1_NSF RP_NS V9_PAI2S N3V_VSM RA_NSN
Dn(LXX):4:20 the tree the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to ??? where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the vision great you to go; to be king
Dn(LXX):4:20 the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) the (nom) vision (nom) great ([Adj] nom|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are king (voc)
Dn(LXX):4:20 Dn(LXX)_4:20_1 Dn(LXX)_4:20_2 Dn(LXX)_4:20_3 Dn(LXX)_4:20_4 Dn(LXX)_4:20_5 Dn(LXX)_4:20_6 Dn(LXX)_4:20_7 Dn(LXX)_4:20_8 Dn(LXX)_4:20_9 Dn(LXX)_4:20_10 Dn(LXX)_4:20_11 Dn(LXX)_4:20_12 Dn(LXX)_4:20_13 Dn(LXX)_4:20_14
Dn(LXX):4:20 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:21 καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τὰ νοσσεύοντα ἐν αὐτῷ· ἡ ἰσχὺς τῆς γῆς καὶ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν γλωσσῶν πασῶν ἕως τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι σοὶ δουλεύουσι.
Dn(LXX):4:21 (World English Bible Daniel 4:21) whose leaves were beautiful, and its fruit much, and in it was food for all; under which the animals of the field lived, and on whose branches the birds of the sky had their habitation:
Dn(LXX):4:21 którego liście były piękne, a owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne - (Daniel 4:18 BT_4)
Dn(LXX):4:21 καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τὰ νοσσεύοντα ἐν αὐτῷ· ἰσχὺς τῆς γῆς καὶ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν γλωσσῶν πασῶν ἕως τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι σοὶ δουλεύουσι.
Dn(LXX):4:21 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -)
Dn(LXX):4:21 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Siła Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Aż; świtaj Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być posłusznym być niewolnik, zasiadać
Dn(LXX):4:21 kai\ pa/nta ta\ peteina\ tou= ou)ranou= ta\ nosseu/onta e)n au)tO=|· E( i)sCHu\s tE=s gE=s kai\ tO=n e)TnO=n kai\ tO=n glOssO=n pasO=n e(/Os tO=n pera/tOn tE=s gE=s kai\ pa=sai ai( CHO=rai soi\ douleu/ousi.
Dn(LXX):4:21 kai panta ta peteina tu uranu ta nosseuonta en autO· hE isCHys tEs gEs kai tOn eTnOn kai tOn glOssOn pasOn heOs tOn peratOn tEs gEs kai pasai hai CHOrai soi duleuusi.
Dn(LXX):4:21 C A3_APN RA_APN A1_APN RA_GSM N2_GSM RA_APN V1_PAPAPN P RD_DSN RA_NSF N3_NSF RA_GSF N1_GSF C RA_GPN N3E_GPN C RA_GPF N1S_GPF A1S_GPF P RA_GPN N3T_GPN RA_GSF N1_GSF C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RP_DS V1_PAI3P C
Dn(LXX):4:21 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the bird the sky/heaven the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the strength the earth/land and also, even, namely the nation [see ethnic] and also, even, namely the tongue by metonymy, a language every all, each, every, the whole of until; dawn the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the region realm (clίme); land, country, territory, tract you; your/yours(sg); to rub worn, rub to obey to be a slave, serve
Dn(LXX):4:21 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom|acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (nom) strength (nom) the (gen) earth/land (gen) and the (gen) nations (gen) and the (gen) tongues (gen) all (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) final decisions (gen) the (gen) earth/land (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) regions (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-are-OBEY-ing, while OBEY-ing (dat)
Dn(LXX):4:21 Dn(LXX)_4:21_1 Dn(LXX)_4:21_2 Dn(LXX)_4:21_3 Dn(LXX)_4:21_4 Dn(LXX)_4:21_5 Dn(LXX)_4:21_6 Dn(LXX)_4:21_7 Dn(LXX)_4:21_8 Dn(LXX)_4:21_9 Dn(LXX)_4:21_10 Dn(LXX)_4:21_11 Dn(LXX)_4:21_12 Dn(LXX)_4:21_13 Dn(LXX)_4:21_14 Dn(LXX)_4:21_15 Dn(LXX)_4:21_16 Dn(LXX)_4:21_17 Dn(LXX)_4:21_18 Dn(LXX)_4:21_19 Dn(LXX)_4:21_20 Dn(LXX)_4:21_21 Dn(LXX)_4:21_22 Dn(LXX)_4:21_23 Dn(LXX)_4:21_24 Dn(LXX)_4:21_25 Dn(LXX)_4:21_26 Dn(LXX)_4:21_27 Dn(LXX)_4:21_28 Dn(LXX)_4:21_29 Dn(LXX)_4:21_30 Dn(LXX)_4:21_31 Dn(LXX)_4:21_32
Dn(LXX):4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:22 τὸ δὲ ἀνυψωθῆναι τὸ δένδρον ἐκεῖνο καὶ ἐγγίσαι τῷ οὐρανῷ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ ἅψασθαι τῶν νεφελῶν· σύ, βασιλεῦ, ὑψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς, ὑψώθη σου ἡ καρδία ὑπερηφανίᾳ καὶ ἰσχύι τὰ πρὸς τὸν ἅγιον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ· τὰ ἔργα σου ὤφθη, καθότι ἐξερήμωσας τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ τοῦ ἡγιασμένου.
Dn(LXX):4:22 (World English Bible Daniel 4:22) it is you, O king, that are grown and become strong; for your greatness is grown, and reaches to the sky, and your dominion to the end of the earth.
Dn(LXX):4:22 jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. (Daniel 4:19 BT_4)
Dn(LXX):4:22 τὸ δὲ ἀνυψωθῆναι τὸ δένδρον ἐκεῖνο καὶ ἐγγίσαι τῷ οὐρανῷ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ ἅψασθαι τῶν νεφελῶν· σύ, βασιλεῦ, ὑψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς, ὑψώθη σου καρδία ὑπερηφανίᾳ καὶ ἰσχύι τὰ πρὸς τὸν ἅγιον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ· τὰ ἔργα σου ὤφθη, καθότι ἐξερήμωσας τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ τοῦ ἡγιασμένου.
Dn(LXX):4:22 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό ἐκεῖνος -η -ο καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καθότι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)
Dn(LXX):4:22 zaś Drzewo Tamto I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Chmura Ty Król By podnosić/ustalony wysoko Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Duma I też, nawet, mianowicie Siła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Praca Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak Dom Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ludzie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym
Dn(LXX):4:22 to\ de\ a)nuPSOTE=nai to\ de/ndron e)kei=no kai\ e)ggi/sai tO=| ou)ranO=| kai\ to\ ku/tos au)tou= a(/PSasTai tO=n nefelO=n· su/, basileu=, u(PSO/TEs u(pe\r pa/ntas tou\s a)nTrO/pous tou\s o)/ntas e)pi\ prosO/pou pa/sEs tE=s gE=s, u(PSO/TE sou E( kardi/a u(perEfani/a| kai\ i)sCHu/i ta\ pro\s to\n a(/gion kai\ tou\s a)gge/lous au)tou=· ta\ e)/rga sou O)/fTE, kaTo/ti e)XerE/mOsas to\n oi)=kon tou= Teou= tou= DZO=ntos e)pi\ tai=s a(marti/ais tou= laou= tou= E(giasme/nou.
Dn(LXX):4:22 to de anyPSOTEnai to dendron ekeino kai engisai tO uranO kai to kytos autu haPSasTai tOn nefelOn· sy, basileu, hyPSOTEs hyper pantas tus anTrOpus tus ontas epi prosOpu pasEs tEs gEs, hyPSOTE su hE kardia hyperEfania kai isCHyi ta pros ton hagion kai tus angelus autu· ta erga su OfTE, kaToti eXerEmOsas ton oikon tu Teu tu DZOntos epi tais hamartiais tu lau tu hEgiasmenu.
Dn(LXX):4:22 RA_ASN x VC_APN RA_ASN N2N_ASN RD_ASN C VA_AAN RA_DSM N2_DSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSN VA_AMN RA_GPF N1_GPF RP_NS N3V_VSM VCI_API2S P A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM V9_PAPAPM P N2N_GSN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF VCI_API3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF N1A_DSF C N3U_DSF RA_APN P RA_ASM A1A_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM RA_NPN N2N_NPN RP_GS VVI_API3S D VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GSM V3_PAPGSM P RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N2_GSM RA_GSM VT_XMPGSM RA_ASN
Dn(LXX):4:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the tree that and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the sky/heaven and also, even, namely the ć he/she/it/same to lay hands on set fire, touch the cloud you king to elevate/set high above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the human the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land to elevate/set high you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) pride and also, even, namely strength the toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same the work you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as ć the house the god [see theology] the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the people the to consecrate sanctify, hallow, become holy
Dn(LXX):4:22 the (nom|acc) Yet the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) that (nom|acc) and to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) the (dat) sky/heaven (dat) and the (nom|acc) him/it/same (gen) to-be-LAY HandS ON-ed the (gen) clouds (gen) you(sg) (nom) king (voc) you(sg)-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) the (acc) humans (acc) the (acc) while being (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) heart (nom|voc) pride (dat) and strength (dat) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) messengers/angels (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-SEE-ed as the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) the (gen) while EXISTS-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sins (dat) the (gen) people (gen) the (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen)
Dn(LXX):4:22 Dn(LXX)_4:22_1 Dn(LXX)_4:22_2 Dn(LXX)_4:22_3 Dn(LXX)_4:22_4 Dn(LXX)_4:22_5 Dn(LXX)_4:22_6 Dn(LXX)_4:22_7 Dn(LXX)_4:22_8 Dn(LXX)_4:22_9 Dn(LXX)_4:22_10 Dn(LXX)_4:22_11 Dn(LXX)_4:22_12 Dn(LXX)_4:22_13 Dn(LXX)_4:22_14 Dn(LXX)_4:22_15 Dn(LXX)_4:22_16 Dn(LXX)_4:22_17 Dn(LXX)_4:22_18 Dn(LXX)_4:22_19 Dn(LXX)_4:22_20 Dn(LXX)_4:22_21 Dn(LXX)_4:22_22 Dn(LXX)_4:22_23 Dn(LXX)_4:22_24 Dn(LXX)_4:22_25 Dn(LXX)_4:22_26 Dn(LXX)_4:22_27 Dn(LXX)_4:22_28 Dn(LXX)_4:22_29 Dn(LXX)_4:22_30 Dn(LXX)_4:22_31 Dn(LXX)_4:22_32 Dn(LXX)_4:22_33 Dn(LXX)_4:22_34 Dn(LXX)_4:22_35 Dn(LXX)_4:22_36 Dn(LXX)_4:22_37 Dn(LXX)_4:22_38 Dn(LXX)_4:22_39 Dn(LXX)_4:22_40 Dn(LXX)_4:22_41 Dn(LXX)_4:22_42 Dn(LXX)_4:22_43 Dn(LXX)_4:22_44 Dn(LXX)_4:22_45 Dn(LXX)_4:22_46 Dn(LXX)_4:22_47 Dn(LXX)_4:22_48 Dn(LXX)_4:22_49 Dn(LXX)_4:22_50 Dn(LXX)_4:22_51 Dn(LXX)_4:22_52 Dn(LXX)_4:22_53 Dn(LXX)_4:22_54 Dn(LXX)_4:22_55 Dn(LXX)_4:22_56 Dn(LXX)_4:22_57 Dn(LXX)_4:22_58 Dn(LXX)_4:22_59 Dn(LXX)_4:22_60 Dn(LXX)_4:22_61 Dn(LXX)_4:22_62 Dn(LXX)_4:22_63 Dn(LXX)_4:22_64 Dn(LXX)_4:22_65
Dn(LXX):4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:23 καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶδες, ὅτι ἄγγελος ἐν ἰσχύι ἀπεστάλη παρὰ τοῦ κυρίου καὶ ὅτι εἶπεν ἐξᾶραι τὸ δένδρον καὶ ἐκκόψαι· ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ τοῦ μεγάλου ἥξει ἐπὶ σέ,
Dn(LXX):4:23 (World English Bible Daniel 4:23) Whereas the king saw a watcher and a holy one coming down from the sky, and saying, Cut down the tree, and destroy it; nevertheless leave the stump of its roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of the sky: and let his portion be with the animals of the field, until seven times pass over him;
Dn(LXX):4:23 To natomiast, że król widział Czuwającego i Świętego zstępującego z nieba i mówiącego: "Wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni; niech go zwilża rosa z nieba, niech dzieli los ze zwierzętami polnymi, aż nie upłynie nad nim siedem okresów czasu" - (Daniel 4:20 BT_4)
Dn(LXX):4:23 καὶ ὅρασις, ἣν εἶδες, ὅτι ἄγγελος ἐν ἰσχύι ἀπεστάλη παρὰ τοῦ κυρίου καὶ ὅτι εἶπεν ἐξᾶραι τὸ δένδρον καὶ ἐκκόψαι· κρίσις τοῦ θεοῦ τοῦ μεγάλου ἥξει ἐπὶ σέ,
Dn(LXX):4:23 καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):4:23 I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła zamawiać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By usuwać Drzewo I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bóg  Wielki By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):4:23 kai\ E( o(/rasis, E(\n ei)=des, o(/ti a)/ggelos e)n i)sCHu/i a)pesta/lE para\ tou= kuri/ou kai\ o(/ti ei)=pen e)Xa=rai to\ de/ndron kai\ e)kko/PSai· E( kri/sis tou= Teou= tou= mega/lou E(/Xei e)pi\ se/,
Dn(LXX):4:23 kai hE horasis, hEn eides, hoti angelos en isCHyi apestalE para tu kyriu kai hoti eipen eXarai to dendron kai ekkoPSai· hE krisis tu Teu tu megalu hEXei epi se,
Dn(LXX):4:23 C RA_NSF N3I_NSF RR_ASF VBI_AAI2S C N2_NSM P N3U_DSF VDI_API3S P RA_GSM N2_GSM C C VBI_AAI3S VA_AAN RA_ASN N2N_ASN C VA_AAN RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM VF_FAI3S P RP_AS C
Dn(LXX):4:23 and also, even, namely the vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely because/that to say/tell to remove the tree and also, even, namely to cut down/off extirpate the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the god [see theology] the great to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Dn(LXX):4:23 and the (nom) vision (nom) who/whom/which (acc) you(sg)-SEE-ed because/that messenger/angel (nom) in/among/by (+dat) strength (dat) he/she/it-was-ORDER FORTH-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and because/that he/she/it-SAY/TELL-ed to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) and to-EXTIRPATE, be-you(sg)-EXTIRPATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXTIRPATE (opt) the (nom) judgment (nom) the (gen) god (gen) the (gen) great ([Adj] gen) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Dn(LXX):4:23 Dn(LXX)_4:23_1 Dn(LXX)_4:23_2 Dn(LXX)_4:23_3 Dn(LXX)_4:23_4 Dn(LXX)_4:23_5 Dn(LXX)_4:23_6 Dn(LXX)_4:23_7 Dn(LXX)_4:23_8 Dn(LXX)_4:23_9 Dn(LXX)_4:23_10 Dn(LXX)_4:23_11 Dn(LXX)_4:23_12 Dn(LXX)_4:23_13 Dn(LXX)_4:23_14 Dn(LXX)_4:23_15 Dn(LXX)_4:23_16 Dn(LXX)_4:23_17 Dn(LXX)_4:23_18 Dn(LXX)_4:23_19 Dn(LXX)_4:23_20 Dn(LXX)_4:23_21 Dn(LXX)_4:23_22 Dn(LXX)_4:23_23 Dn(LXX)_4:23_24 Dn(LXX)_4:23_25 Dn(LXX)_4:23_26 Dn(LXX)_4:23_27 Dn(LXX)_4:23_28 Dn(LXX)_4:23_29 Dn(LXX)_4:23_30
Dn(LXX):4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:24 καὶ ὁ ὕψιστος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπὶ σὲ κατατρέχουσιν·
Dn(LXX):4:24 (World English Bible Daniel 4:24) this is the interpretation, O king, and it is the decree of the Most High, which is come on my lord the king:
Dn(LXX):4:24 to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu. (Daniel 4:21 BT_4)
Dn(LXX):4:24 καὶ ὕψιστος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπὶ σὲ κατατρέχουσιν·
Dn(LXX):4:24 καί ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·τρέχω (κατα+τρεχ-, -, 2nd κατα+δραμ-, -, -, -)
Dn(LXX):4:24 I też, nawet, mianowicie Najwyższy I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By wyczerpywać się
Dn(LXX):4:24 kai\ o( u(/PSistos kai\ oi( a)/ggeloi au)tou= e)pi\ se\ katatre/CHousin·
Dn(LXX):4:24 kai ho hyPSistos kai hoi angeloi autu epi se katatreCHusin·
Dn(LXX):4:24 C RA_NSM A1_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RP_AS V1_PAI3P C
Dn(LXX):4:24 and also, even, namely the highest and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to run down
Dn(LXX):4:24 and the (nom) highest ([Adj] nom) and the (nom) messengers/angels (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-are-RUN-ing-DOWN, while RUN-ing-DOWN (dat)
Dn(LXX):4:24 Dn(LXX)_4:24_1 Dn(LXX)_4:24_2 Dn(LXX)_4:24_3 Dn(LXX)_4:24_4 Dn(LXX)_4:24_5 Dn(LXX)_4:24_6 Dn(LXX)_4:24_7 Dn(LXX)_4:24_8 Dn(LXX)_4:24_9 Dn(LXX)_4:24_10
Dn(LXX):4:24 x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:25 εἰς φυλακὴν ἀπάξουσί σε καὶ εἰς τόπον ἔρημον ἀποστελοῦσί σε.
Dn(LXX):4:25 (World English Bible Daniel 4:25) that you shall be driven from men, and your dwelling shall be with the animals of the field, and you shall be made to eat grass as oxen, and shall be wet with the dew of the sky, and seven times shall pass over you; until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he will.
Dn(LXX):4:25 Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce. (Daniel 4:22 BT_4)
Dn(LXX):4:25 εἰς φυλακὴν ἀπάξουσί σε καὶ εἰς τόπον ἔρημον ἀποστελοῦσί σε.
Dn(LXX):4:25 εἰς[1] φυλακή, -ῆς, ἡ ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ἔρημος -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):4:25 Do (+przyspieszenie) Więzienie zabezpieczają się By odciągać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miejsce Odludzie zamawiać Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):4:25 ei)s fulakE\n a)pa/Xousi/ se kai\ ei)s to/pon e)/rEmon a)postelou=si/ se.
Dn(LXX):4:25 eis fylakEn apaXusi se kai eis topon erEmon apostelusi se.
Dn(LXX):4:25 P N1_ASF VF_FAI3P RP_AS C P N2_ASM A1B_ASM VF_FAI3P RP_AS P
Dn(LXX):4:25 into (+acc) prison guard to lead away you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) place wilderness to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg)
Dn(LXX):4:25 into (+acc) prison (acc) they-will-LEAD-AWAY, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and into (+acc) place (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-ORDER FORTH, going-to-ORDER FORTH (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Dn(LXX):4:25 Dn(LXX)_4:25_1 Dn(LXX)_4:25_2 Dn(LXX)_4:25_3 Dn(LXX)_4:25_4 Dn(LXX)_4:25_5 Dn(LXX)_4:25_6 Dn(LXX)_4:25_7 Dn(LXX)_4:25_8 Dn(LXX)_4:25_9 Dn(LXX)_4:25_10
Dn(LXX):4:25 x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:26 καὶ ἡ ῥίζα τοῦ δένδρου ἡ ἀφεθεῖσα, ἐπεὶ οὐκ ἐξερριζώθη· ὁ τόπος τοῦ θρόνου σού σοι συντηρηθήσεται εἰς καιρὸν καὶ ὥραν. ἰδοὺ ἐπὶ σὲ ἑτοιμάζονται καὶ μαστιγώσουσί σε καὶ ἐπάξουσι τὰ κεκριμένα ἐπὶ σέ.
Dn(LXX):4:26 (World English Bible Daniel 4:26) Whereas they commanded to leave the stump of the roots of the tree; your kingdom shall be sure to you, after that you shall have known that the heavens do rule.
Dn(LXX):4:26 To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie oznacza, że: Pozostawią ci królestwo, skoro uznasz, że Niebo sprawuje władzę. (Daniel 4:23 BT_4)
Dn(LXX):4:26 καὶ ῥίζα τοῦ δένδρου ἀφεθεῖσα, ἐπεὶ οὐκ ἐξερριζώθη· τόπος τοῦ θρόνου σού σοι συντηρηθήσεται εἰς καιρὸν καὶ ὥραν. ἰδοὺ ἐπὶ σὲ ἑτοιμάζονται καὶ μαστιγώσουσί σε καὶ ἐπάξουσι τὰ κεκριμένα ἐπὶ σέ.
Dn(LXX):4:26 καί ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἐπεί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί ὥρα, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) καί μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):4:26 I też, nawet, mianowicie Korzeń Drzewo By pozwalać iść z Odtąd/inaczej [inaczej, np., ??? Przed przydechem mocnym By wyrywać z korzeniami Miejsce Tron Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Do (+przyspieszenie) Okres czasu I też, nawet, mianowicie Godzina By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do gotowy I też, nawet, mianowicie By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do na prowadź By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):4:26 kai\ E( r(i/DZa tou= de/ndrou E( a)feTei=sa, e)pei\ ou)k e)XerriDZO/TE· o( to/pos tou= Tro/nou sou/ soi suntErETE/setai ei)s kairo\n kai\ O(/ran. i)dou\ e)pi\ se\ e(toima/DZontai kai\ mastigO/sousi/ se kai\ e)pa/Xousi ta\ kekrime/na e)pi\ se/.
Dn(LXX):4:26 kai hE riDZa tu dendru hE afeTeisa, epei uk eXerriDZOTE· ho topos tu Tronu su soi syntErETEsetai eis kairon kai hOran. idu epi se hetoimaDZontai kai mastigOsusi se kai epaXusi ta kekrimena epi se.
Dn(LXX):4:26 C RA_NSF N1A_NSF RA_GSN N2N_GSN RA_NSF VC_APPNSF C D VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RP_DS VC_FPI3S P N2_ASM C N1A_ASF I P RP_AS V1_PMI3P C VF_FAI3P RP_AS C VF_FAI3P RA_APN VM_XMPAPN P RP_AS C
Dn(LXX):4:26 and also, even, namely the root the tree the to let go of since/otherwise [otherwise, e.g., οὐχ before rough breathing to uproot the place the throne you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive into (+acc) period of time and also, even, namely hour to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to ready and also, even, namely to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste you; your/yours(sg) and also, even, namely to upon-lead the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Dn(LXX):4:26 and the (nom) root (nom|voc) the (gen) tree (gen) the (nom) upon being-LET-ed-GO-OF (nom|voc) since not he/she/it-was-UPROOT-ed the (nom) place (nom) the (gen) throne (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be-SAVE FROM DESTRUCTION-ed into (+acc) period of time (acc) and hour (acc) be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-are-being-READY-ed and they-will-CASTIGATE, going-to-CASTIGATE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-will-UPON-LEAD, going-to-UPON-LEAD (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) having-been-JUDGE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Dn(LXX):4:26 Dn(LXX)_4:26_1 Dn(LXX)_4:26_2 Dn(LXX)_4:26_3 Dn(LXX)_4:26_4 Dn(LXX)_4:26_5 Dn(LXX)_4:26_6 Dn(LXX)_4:26_7 Dn(LXX)_4:26_8 Dn(LXX)_4:26_9 Dn(LXX)_4:26_10 Dn(LXX)_4:26_11 Dn(LXX)_4:26_12 Dn(LXX)_4:26_13 Dn(LXX)_4:26_14 Dn(LXX)_4:26_15 Dn(LXX)_4:26_16 Dn(LXX)_4:26_17 Dn(LXX)_4:26_18 Dn(LXX)_4:26_19 Dn(LXX)_4:26_20 Dn(LXX)_4:26_21 Dn(LXX)_4:26_22 Dn(LXX)_4:26_23 Dn(LXX)_4:26_24 Dn(LXX)_4:26_25 Dn(LXX)_4:26_26 Dn(LXX)_4:26_27 Dn(LXX)_4:26_28 Dn(LXX)_4:26_29 Dn(LXX)_4:26_30 Dn(LXX)_4:26_31 Dn(LXX)_4:26_32 Dn(LXX)_4:26_33 Dn(LXX)_4:26_34
Dn(LXX):4:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):4:27 κύριος ζῇ ἐν οὐρανῷ, καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐπὶ πάσῃ τῇ γῇ· αὐτοῦ δεήθητι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ πάσας τὰς ἀδικίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, ἵνα ἐπιείκεια δοθῇ σοι καὶ πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας σου, καὶ μὴ καταφθείρῃ σε. τούτους τοὺς λόγους ἀγάπησον· ἀκριβὴς γάρ μου ὁ λόγος, καὶ πλήρης ὁ χρόνος σου.
Dn(LXX):4:27 (World English Bible Daniel 4:27) Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you, and break off your sins by righteousness, and your iniquities by showing mercy to the poor; if there may be a lengthening of your tranquility.
Dn(LXX):4:27 Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą». (Daniel 4:24 BT_4)